Hotărârea nr. 247/2020

Hotărârea 247/2020 - Aprobarea P.U.D. – Desființare construcție existentă și construire imobil mixt de locuințe cu spații comerciale la parter S+P+5E+R, str. Traian nr. 28; beneficiar: Kondrat Iosif.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D. - Desființare construcție existentă si construire imobil mixt de locuințe cu spații comerciale la parter S+P+5E+R, str. Traian nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Desființare construcție existentă si construire imobil mixt de locuințe cu spații comerciale la parter S+P+5E+R, str. Traian nr. 28- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 220818/1/5.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 220827/433/5.05.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. - Desființare construcție existentă si construire imobil mixt de locuințe cu spații comerciale la parter S+P+5E+R, str. Traian nr. 28, beneficiar: Kondrat losif;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 59 din 3.03.2020 și Avizul Arhitectului șef nr. 112 din 4.05.2020 precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Desființare construcție existentă și construire imobil mixt de locuințe cu spații comerciale la parter S+P+5E+R, str. Traian nr. 28, beneficiar: Kondrat losif, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad.250550.

Documentația reglementează:

 • - amplasarea față de limita laterală nordică: adiacent calcanului existent, pe o adâncime de 42.5 m;

 • - amplasarea față de limita laterală sudică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 18 m;

 • - retragerea mimină față de limita posterioară: 30 m;

 • - accesul auto și cel pietonal: din strada Traian;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, în spații amenajate la subsolul și parterul clădirii;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Traian.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Traian și realizarea unei circulații pietonale adiacente Someșului Mic vor fi dezmembrate din parcela inițială și înscrise în CF cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Acestea vor fi amenajate ca și spații verzi aferente sistemului de circulații publice (cu dalaj spre strada Traian) până la recepția imobilului mixt și întreținute, cu aceeași destinație, până la implementarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de către municipalitate.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi.ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția C

■enerală de Urbanism.Președițjte'

Ec. Dan Șt

Contrasem;

Secretaru Wen^mlSLl rhMiOibluĂ

/ n \ rzp s

Jr. AurpralRoșrtț^^

/ /            o z

Nr. 247 din 12 mai 2020                                      /                V 1

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ARHITECT-ȘEF


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moților nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro> u/ f/ • • 1 mj^acipiul


Ca urmare

Cluj-Napoca,                       , x , înregistrată sub nr. 440598/2019, în conformitate cu

prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și


a cererii adresate de Kondrat losif cu domiciliul în


completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr...        . din

pentru P.U.D. - desființare construcție existentă si construire imobil mixt de locuite cu spații comerciale la parter S+P+5E+R, str. Traian nr. 28

generat de imobilul cu nr. cad. 250550

Inițiator: Kondrat losif

Proiectant: S.C. Dor Consult S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Csilla Vass

Amplasare, delimitare, suprafață zona reglementată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 1041 mp, situată pe frontului vestic al străzii Traian, delimitată de parcele cu fond construit perimetral.

I. Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior

UTR RrMl - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării. Zonă mixtă cu regim de construire închis.

 • - funcțiune predominantă: spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral. Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise. Clădiri dispuse în aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu aliniere la cornișa situată la o înălțime de 18 m, cu tipologii de tip compact (L, U, C, O etc). Spre Someș clădiri retrase cu 6 m față de aliniament, dispuse în regim de construire discontinuu, cuplat;

 • -  regim de construire: închis:

 • -  înălțimea maximă admisă: clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. în plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (l-3S)+P+5+lR. Ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m; (b) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) +P+5+1R, (l-3S)+P+6; (c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt;

 • -  indici urbanistici-, pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 50%. Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. maximă = 40% x St (suprafața terenului), C.U.T. maxim = 2,6;

 • -  retragerea minimă față de aliniament: clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul P.U.G prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală. Prin excepție, clădirile orientate spre râul Someș se vor dispune în regim de construire deschis, în cupluri, cu o retragere de 6m de la aliniament, paralel cu acesta;


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moților nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

- retragerea minimă față de limitele laterale și față de limita posterioară: conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării). Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau ca amplasarea să se facă central. In acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T », « O » etc. Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fața celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală. Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m. în cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei.

II. Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  amplasarea față de limita laterală nordică: adiacent calcanului existent pe o adâncime de 42.5m;

 • -  amplasarea față de limita laterală sudică: pe limita de proprietate pe o adâncime de 18m;

 • -  retragerea mimină față de limita posterioară: 30 m;

 • -  accesul auto și cel pietonal: din strada Traian;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, în spații amenajate la subsolul și parterul clădirii;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe str. Traian.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 11.12.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Traian și realizarea unei circulații pietonale adiacente Someșului Mic, vor fi dezmembrate din parcela inițială , înscrise în CF cu titlul de „drum” și întreținute ca spațiu verde ( cu dalaj spre strada Traian) până la implementarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de către Municipalitate. Suprafața de referință pentru calculul P.O.T și C.U.T este 1041mp, reprezentând suprafața parcelei inițiale, ce face obiectul studiului PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.


ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moților nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 5282 din 9.11.2017, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Șef Birou, arh.
Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr.              -din ......

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de .


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


'ROMÂNIA

primăria Min-nciPiuLui cluj-mafoca

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

CaleaMoților nr. 3,400001, CIuj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

www.primariackijnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARHITECT-ȘEF

în conformitate cu prevederile .Legii m.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism,

se emite următorul

pentru: •completarea Avizuhsi nr. 55’ diu. 5.03.2020.

Prezentai aviz completează Avizul Arhitectului Șef nr. 59 din 5.03.2020 emis pentru RU.D. • desființare construcție existentă si construire imobil mixt de locuite cu spații comerciale Ia parter S+P+5E+R, str. Traian ar. 28 în sensul:

Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Traian și realizarea unei circulații pietonale adiacente Someșului Mic vor fi dezmembrate din parcela inițială și înscrise în CF cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Acestea vor fi amenajate și întreținute ca și spații verzi aferente sistemului circulațiilor publice(cu dalaj spre strada Traian) până la recepția imobilului mixt și) implementarea lucrărilor de modernizare a .infrastructurii de către Municipalitate.


Arhitect ȘsfJPRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


'ROMÂNIA

primăria Min-nciPiuLui cluj-mafoca

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

CaleaMoților nr. 3,400001, CIuj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

www.primariackijnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARHITECT-ȘEF

în conformitate cu prevederile .Legii m.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism,

se emite următorul

pentru: •completarea Avizuhsi nr. 55’ diu. 5.03.2020.

Prezentai aviz completează Avizul Arhitectului Șef nr. 59 din 5.03.2020 emis pentru RU.D. • desființare construcție existentă si construire imobil mixt de locuite cu spații comerciale Ia parter S+P+5E+R, str. Traian ar. 28 în sensul:

Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Traian și realizarea unei circulații pietonale adiacente Someșului Mic vor fi dezmembrate din parcela inițială și înscrise în CF cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Acestea vor fi amenajate și întreținute ca și spații verzi aferente sistemului circulațiilor publice(cu dalaj spre strada Traian) până la recepția imobilului mixt și) implementarea lucrărilor de modernizare a .infrastructurii de către Municipalitate.


Arhitect ȘsfJ


P.U.D. — Desființare construcție existentă și construire imobil mixt de locuințe cu spații comerciale la parter S+P+5E+R - str. Traian nr. 28

Nr. 171857/20.03.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : KONDRAT IOSIF

o Proiectant: S.C. DOR CONSULT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 440598/29.08.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Desființare construcție existentă și construire imobil mixt de locuințe cu spații comerciale la parter S+P+5E+R - str. Traian nr. 28

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 5282/09.11.2017

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 59/05.03.2020

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 440598/29.08.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 23.05.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 11.12.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 02.09.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 11.12.2019 - ora 10.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 11.12.2019 - ora 10.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Szilagyi Attila -:

 • •  Nicoară Judit - s1

 • •  Groza loan și Groza Rodica - s

e Kadar Magor Elek - s

 • •  Sarvadi loan Florin și Sarvadi 1

o Babinciuc Silviea -

 • •  Bidianu Dan Valentin -

 • •  Costea Paul Sebastian -

 • •   loica Emil si loica Otilia - str.'

9

 • •  Vincze Zoltan - str. Traian nr. '

 • •  Vajnar Brigitta Renata -

 • •  Ciobanu Gretta Florentina -

 • •  Șovăială Gheorghe și Șovăială Maria -:

 • •  Coste Șovăială Gheorghina - str.

 • •  Bardos Ludovic și Bardos Maria

® Kendal Alice -

«• Bodea Augustin -

 • •  Marton Ștefan -:

 • •  Hoca Adam -

 • •  Hoza Livia -:

 • •  Morar Margareta și Morar Ilie -1

® Buzgar Ioana Viorica -

 • •  Bodea Augustin și Bodi

 • •  Goian Vasile -

 • •  Bălan Mihai si Bălan D

9

 • •  Berar Aurel -

 • •  Negoiță Maria -

 • •  Ciocan Nicoleta Lili - s

 • •  Ciobanu Vasile -

 • •  Administrația Bazinală de Apă Someș -

  4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;


  La dezbaterea din 11.12.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Vass Csilla.

  Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.


  Prin adresa cu nr. 340514/02.07.2019, d-na. Nicoară Judit cu domiciliul în 5 , comunică următoarele obiecțiuni :


  Vă comunic următoarele observații, obiecțiuni:


  Mju-wJ toXuu OjaaamI                 qq, ttuXVwyitA .


  R

  N

  8

  i

  ii

  11


  W .. iaxa bUc SA p 4 fiE 1 ții ■ PiuE:      pu-

  __iklwau__vx. IV, XX- L to. lip Ut. im iMyiU ydVA bp lux. ... j IXMAxtm /y. țn .jcx

  pÂLsa               Im Uei                                     I

  î . MQjț xty Ac. ama , amoWx , uuu&tiiul <11

  __ffi/VWp -r 1a!UALU'—țM A^jLtiÂA__olui

  Data: ■?)    . 3x0il 5                                Semnătura:  Auu!) .AăjlWUă Ăfi OttoVj I a vmX f'■.____


  Prin adresa cu nr. 340519/02.07.2019, dl. Szilagyi Attila cu domiciliul în s comunică următoarele obiecțiuni :


  rt'.x’txs.cT'l î Mj5b.n'tt.O'    i ufe Miner vre

  Vă comunic următoarele observații, obiecțiuni:      «VKfiCu dt 4 o* , /cui dtA. ■Wt’OsteP

  h'i'ftvc, fex- Z'v'Wyfio... p/w^fy^.^)Sn rw, ~ pAytxni\£Aea- £.^\.ohzu.j4u. xiwu v-te- 5-f T r -> £ t €£

  ‘HM UhCtCCtb^mavCÂ iov. &C4aI wl feud                      in Wt țmWAu m

  AJwv,M'?Cl           feai- E.pAfrn,b< J? Cam, rwtytm?- ■ Acemtfe              6<ncjinV.'Axg

  i~,'dAV ■(, ,di'V deAn|>'(oM ew AiAoa./i./vAsc ț&A ■       /2oJr         J-f1                          -haj^.

  Â-cfe.A;J-5) In. ii/wuitit xcdt/uAiii !>■&> (!jnA.nHucA'fc ■_________________________________________________________

  ’ vX c 'Ut ruXĂkĂJ ĂI KăK oitî                       pi

  Ifefitfig &e.Cephb^c~ h&vihu hvch fiaApfi iaxț'feCPt-k ti.beLrU fto l<X. Ocv 1tti£ vtCiÂw&n JXed »4te^X -                                        <w>ke- , (

  _____________________'      _________________________________ ____________________________________V 6, .AU.« i1 ’/u -W- A


  Data:                           Semnătura: \

  Notă:                                                        \


  Prin adresa cu nr. 346163/04.07.2019, dl. Groza loan cu domiciliul în str. comunică următoarele obiecțiuni :

  WcimuA Oheștux

  Xx? P-'Sv'LUV'VUO Uoiit 10 IbV-.


  gyis.             la. NhALg cqax

  ~t ț-L , .lnAux-z>X <tb'?.£u.j


  Ăn9<UUV>to- î<n                S<32-frifi$ CtTy g„

  ,GDLy-d&A. co. bt'tl'i/n-uWxg. mdC'P ix4:dj U. ScL (

  Data:  .tn.


  £Abe>


  A <Hau~ ZlYecwta , VA- Xu^oryy? /)o-kk. ktfct £qM . Spto>rn

  AC (TUH No ptWj?oii'' / i Semnătura:      li i.wC I y


B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-nei. Nicoară Judit cu domiciliul în :                      , cu nr.

340514/02.07.2019, beneficiarul lucrării - S.C. SOLARIS REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L. precizează următoarele :

ImobiliiI mixt de locuințe colective si spatii comerciale/servicii la parter, in regim de înălțime S+P+5E+Er, care face obiectul documentației de urbanismm, faza PUD, depusa la Primăria Cluj-Napoca, respecta PUG Cluj-Napoca respectiv Regulamentul General de Urbanism aferent UTR-RrM1. Astfel:

 • -   La str. Traian , imobilul se dezvolta in front continuu pe o adâncime de 18.00 m de la aliniament

 • -   In adancimea parcelei, imobilul se dezvolta adiacent laturii nordice a proprietății (acoio unde exista pe toata lungimea un calcan al clădirii de la nr, 30) si cu o retragere de min. 6.50 m, respectiv 8.00 m (pentru etajul 4-retras) fata de limita sudica de proprietate, parcela d-nei Nicoara Judith de la nr. 26. Inaltimea tronsonului de clădire dezvoltat in adancimea parcelei este de 13.00, respectiv 16.00 m (pentru etajul 4-retras). Astfel, distanta fata de limita sudica de proprietate respecta minim h/2 din înălțime, conform regulamentului.

 • -   Legat de aspectul insoriri imobilului de la nr. 26, precizam ca locuința d-nei are orientare nordica. In cadrul documentației pentru obținerea avizului de la Direcția de Sanatate Cluj-Napoca, s-a realizat si un studiu de insorire care demonstrează ca imobilul propus (datorită poziționării in partea nordica fata de imobilul de la nr. 26) nu umbrește deloc locuința d-nei Nicoara.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Szilagyi Attila cu domiciliul în                         , cu nr.

340519/02.07.2019, beneficiarul lucrării - S.C. SOLARIS REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L. precizează următoarele :

 • -   Art. 6 din Certificatul de Urbanism nr. 5258/2017, face referire la “AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE”. Astfel conformarea clădirilor pe parcela este determinata de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul consta in acoperirea calcanelor existente si respectiv contrapunerea de curți in dreptul celor de pe parcelele învecinate.

Clădirile se vor dezvolta intre limitele laterale ale parcelelor (adica front închis) pe o adâncime de maxim 18.00 m de la aliniament. Se admite si dezvoltarea in adâncime pana la maxim 40 m - de-alungul uneia sau ambelor laturi cu condiția ca pe parcela/parcelele învecinate sa existe de asemenea calcane.

Propunerea nostra urbanistica respecta aceste criterii. Clădirea se dezvolta in adâncime pe limita nordica de proprietate, acolo unde exista calcanul clădirii de la nr. 30.

 • -   Aspectul insoririi l-am explicat in secțiunea anterioara, Imobilul propus nu umbrește clădirile de la nr. 26, fiind situat la nord de acestea.