Hotărârea nr. 246/2020

Hotărârea 246/2020 - Aprobarea P.U.D. – Etajare parțială imobil, str. Georges Clemenceau nr. 7; beneficiari: Mornăilă Florin Mihai, Mornăilă Ramona, Silaghi Horațiu și Silaghi Cristina Alina.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D. - Etajare parțială imobil, str. Gcorges Clemenceau nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etajare parțială imobil, str. Georges Clemenceau nr. 7;

Reținând Referatul de aprobare nr. 220166 din 5.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 220217 din 5.05.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. - Etajare parțială imobil, str. Georges Clemenceau nr. 7 beneficiari: Momăilă Florin Mihai, Momăilă Ramona, Silaghi Horațiu și Silaghi Cristina Alina;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 100 din 8.04.2020, Avizul CZM1 nr. 510/Z/4.06.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Etajare parțială imobil, str. Georges Clemenceau nr. 7, beneficiari: Mornăilă Florin Mihai, Momăilă Ramona, Silaghi Horațiu și Silaghi Cristina Alina; CF nr. 262452, nr. topo 290/1, CF nr.262452-C 1, nr.topo. 290/1-CI;

Prin P.U.D. se studiază parcela de pe str. Georges Clemenceau nr. 7, pe care există fond construit - un imobil cu regim de înălțime Sparțial+P, în vederea extinderii acestuia pe verticală cu un nivel. Tipologia clădirii existente este de tip „O”.

 • - amplasarea construcției pe teren-, se menține amprenta la sol a construcției existente;

 • - conformarea arhitectural volumtericir. se propune mansardarea părții de construcție dispuse în aliniamentul străzii Georges Clemenceau și etajarea aripii situate pe limita de proprietate vestică;

 • - accesul auto șipietonal: din strada Georges Clemenceau;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 246 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)


PSIMĂHIAȘI CONSILIU L LOC Al. CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Calea Moților nr. 3.400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariacltijnapoca.ro1www.clujbusuiess.ro | www.visitclujnapoca.ro


ARHITECT-ȘEF

Ca urmare a cererii adresate de Mornăilă Florin - Mihai cu domiciliul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca.                                 înregistrată sub nr. 610210/433/2019, în conformitate cu

prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

■VT 1 11/3            I-

Nr......... din

pentru P.U.D. - Etajare parțială imobil, str. Georges Clemenceanu nr.7

generat de parcela de pe str. Georges Clemenceau nr. 7 (fostă str. Marcel Cachin nr 7), nr. topo 290/1 - construcție, nr. topo. 290/2 — curte

Inițiator: Mornăilă Florin - Mihai

Proiectam: S.C. PROGIS CONSULTING S.R.L.

Specialist cu drept de semnătura RUR: arh. Viccnțiu V. Lăscuș

Amplasare, delimitare, suprafață zona reglementată în P.U.Z.: parcelă în suprafață totală de 385 mp ( 77mp -curte, 308mp - construcție) . situată pe frontului sudic al străzii Georges Clemenceanu , delimitată de parcele cu fond construit în partea estică, vestică și sudică.

 • I. Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

U.T.R. ZCP_C1 Zonă construită protejată Zona Centrală suprapusă peste Incinta Fortificată;

- funcțiune predominantă : Structura funcțională mixtă include locuire colectivă, funcțiuni administrative, de administrarea afacerilor, tmanciar-bancare, comerciale (terțiare), de cult, culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de loisir public, de turism etc. - în conformitate cu lista utilizărilor / activităților corespunzătoare fiecărei categorii de funcțiuni, din Anexa 1 la prezentul Regulament. Locuirea va ocupa între 30 și 70% din suprafața construită desfășurată totală (raportul optim între locuire și celelalte activități ar fi de 1:1). Parterele spre principalele spații publice vor avea funcțiuni de interes pentru public.

-înălțimea maximă admisă: înălțimea clădirilor va fi determinată în fiecare caz, în funcție de context, în plus aplicându-se cumulativ următoarele criterii: (a) înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 14 m și înălțimea maximă la coamă (totală) nu va depăși 20 m, respectiv un regim de înălțime de P+3-M, pe străzile cu distanța între aliniamente mai mare de 15 m. (b) înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 11 m și înălțimea maximă la coamă (totală) nu va depăși 17 m. respectiv un regim de înălțime de P+2+M pe străzile cu distanța între aliniamente mai marc de 10 m. (c) înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 8 m și înălțimea maximă la coamă (totală) nu va depăși 14 m, respectiv un regim de înălțime de P+l-M pe străzile cu distanța între aliniamente mai mică de 10 m. (d) corpurile de clădire situate în interiorul parcelei se vor încadra în înălțimea maximă la cornișă admisă pe strada respectivă, chiar dacă corpul din aliniament are un regim de înălțime diferit.

■indici urbanistici: ZCP_Cl_a, ZCP CI b Pentru parcelele comune: POT maxim = 60% Pentru parcelele de colț: POT maxim = 75%. Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilii la punctul 9: POT maxim = 85% Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles ur banistic ZCP_CI_a Pentru parcelele comune: CUT maxim ~ 2,2 Pentru parcelele de colț: CUT maxim = 2,8 Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: CUT maxim 3,2 ZCP_C1 b Pentru parcelele comune: CUT maxim = 1,6 Pentru parcelele de colț: CUT maxim = 2,0 Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: CUT maxim = 2,4. Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calcului făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. în cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber > 1,40 m). Prin excepție, mansardarea clădirilor existente la data intrării în vigoare a prezentului Regulament se poate realiza chiar dacă prin acest fapt se depășește CUT maxim reglementat, cu următoarele condiții, (a) mansardarea să fie admisibilă în sensul prezentului regulament; (h) în cazul imobilelor ce includ locuirea, spațiile din mansardă vor fi, la rândul lor, exclusiv spații de locuit; (c) mansardarea să se realizeze în geometria > volumctria acoperișului existent.


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA


ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPII. LUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Calea Moților nr. i, 400001, Cluj-Napoca, lei: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusmess.ro | www.visitclnjnapnca ro

-retragere min. față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis) Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală. Prin excepție, în situațiile în care frontul deschis constituie o specificitate locală, se va conserva acest mod de construire. Asemenea situații vor fi reglementate prin PUZCP. Până la realizarea acestuia, aceste cazuri se vor reglementa prin PUD-uri ce vor avea la bază un studiu istoric, dezvoltat pe o suprafață relevantă.

-retragere min. față de limitele laterale și față de limita posterioară: Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerca dc curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare dc proprietate. Nu vor Ti luate în considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric. Clădirile sc vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 15 m de la aliniament, Sc admite și dezvoltarea în adâncime de-a lungul uncia din laturi, după tipologia tradițională în formă de «L», cu condiția ca pe parcela învecinată să existe de asemenea un calcan. In situațiile în care lățimea frontului la stradă și contextul o permit, sc pot aplica și alte tipologii (« U », « C », « 1 », « O » etc. Prin excepție, în situația în care e necesară conservarea unei deschideri existente în frontul stradal, pe acea latură se va asigura o retragere de minimum 4,5 m, pe o adâncime dc maximum 15 m. Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi conformate conform normelor specifice.

II. Prevederi P.U.D- R.L.U propuse

Prin P.U.D. sc studiază parcela de pe str. Clemenceanu Georges nr.7. pe care există fond construit -un imobil cu regim de înălțime Sparțiai+P, în vederea extinderii acestuia pe verticală cu un nivel. Tipologia clădirii existente este de tip „O”.

 • - amplasarea construcției pe teren', se menține amprenta la sol a construcției existente;

 • - conformarea arhitectural volumtericcv. se propune mansardarea părții de construcție dispuse în aliniamentul străzii Georges Clcincnccau și ctajarca aripei situate pe limita de proprietate vestică:

 • - accesul auto șipietonal: din strada Georges Clemenceanu ;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 18.02.2020 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.3 50/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1366 din 23.03.2020, emis dc Primăria Municipiului Cluj-Napoca în aceleași condiții urbanistice ca și certificatul de urbanism nr. 864 din 13.03.2018.

Red. 3ex. arh. .Anaa MureșanAchitat taxa de 13 lei, confonin Chitanței nr..........................din..........

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului dircct/prin poștă la dala dc

P.U.D. - Etajare parțială imobil

str. Georges Clemenceau nr. 7

Nr. 204675/21.04.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiatori : MORNĂILĂ FLORIN-MIHAI, MORNĂILĂ RAMONA, SILAGHI HORATIU, SILAGHI CRISTINA-AL1NA

« Proiectant: S.C. PROGIS CONSULTING S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 610210/26.11.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Etajare parțială imobil - str. Georges Clemenceau nr. 7

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 1366/23.03.2020

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 100/08.04.2020

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 610210/26.11.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 03.12.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Dalele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 18.02.2020

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și UrbanisnAȘedințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 19.11.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 18.02.2020 - ora 9.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 18.02.2020 - ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

® Mornăilă Florian și Mornăilă Viorica -

 • •  Pușcașiu Liliana -:

 • •  Pușcașiu Victoria -

 • •  Gheorghiu Mariana

® S.C. INTRAM S.R.L. - str. Paul Chinezu nr. 2

 • •  Asociația de Proprietari - str. Paul Chinezu nr. 2

 • •  Bartok Arpad -

 • •  Szasz Petre -

 • •  Bicsak Ștefan -

 • •  Piața de la A la Z - str. Virgil Fulicea nr. 6, ap. 3

 • •  Timiș Mărie-

>

 • •  Câmpean Gabriel -

 • •  Pop Elena -

 • •  Asociația de Proprietari - str. Virgil Fulicea nr. 8

 • •  S.C. EVERVEST PROD SERV S.R.L. - str. Donath nr. 132

 • •  Lupo Dumitru și Lupo Ana-Crinuța -

 • •  Mercean Adriana Emilia -

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 18.02.2020 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Chij-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local dc adoptare sau ncadoptarc a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației dc urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef, s 71 0- JResponsabil cu informarea și consultarea publicului Sitnona Cipcigan

1 ex.