Hotărârea nr. 245/2020

Hotărârea 245/2020 - Aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință unifamilială P+M, str. Carpați nr. 38; beneficiari: Hossu Melinda Tunde și Hossu Jozsef Gyorgy.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Extindere și mansardarc locuință unifamilială P+M, str. Carpați nr. 38

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și mansardarc locuință unifamilială P+M, str. Carpați nr. 38 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 220027/1/5.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 220051/5.05.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și mansardarc locuință unifamilială P+M, str. Carpați nr. 38, beneficiari: Hossu Melinda Tunde și Hossu Jozsef Gyorgy;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 80 din 25.03.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului ni'. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -             Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere și mansardare locuință

unifamilială P+M, str. Carpați nr. 38, beneficiari: Hossu Melinda Tunde și Hossu Jozsef Gyorgy, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 324124, 324124-C1.

Documentația reglementează:

retragerea față de Umila nordică', min. 3,3 m pentru mansarda propusă. Se menține retragerea existentă a parterului;

 • -  amplasarea față de limita laterală sudică', pe limita de proprietate;

 • -  retragerea față de limita posterioară'. min. 8,30 m;

 • -  accesul auto și pielonal: din strada Carpați;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 245 din 12 mai 2020.

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)


PH MĂRIA Și CONSILIUL LOCAL CL'JJ-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRI A MUNICIPI ULUI CL U J-NAPOC A DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

BIROUL STRATEGII URBANE


Calea .Vlulilur nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; lax: +40 26'1 599 329 www.primariaclujnupccu.ru | www.clujbusiness.ru | www.visiLclujnupocu.io

ARHITECT ȘEF

Ca urmare a cererii adresate de Hossu Mclinda Tunde, cu domiciliuîn județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca,                     înregistrată sub nr. 515762/2019 și completările înregistrate sub ni.

113233/2020 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emile următorul:

AVIZ

.. din

pentru P.U.D. extindere și mansardare locuință unifamiliahi P+M, str. Carpați, nr. 38 generat de imobilul cu nr. cad. 324124. 324124-C1.

Inițiator: Hossu Melinda Tunde

Proiectant: S.C. MOONSIIOT LABS S.R.L.

Specialist cu drept dc semnătură RUR: arh. Ștefan Marina

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 259 mp este situată pe frontul estic al străzii Carpați la nr. 38, fiind delimitată de parcele cu fond construit în partea nordică, estică și sudică. Pe parcelă există fond construit, o locuință cu regim de înălțime parter.

Prevederi P.U.G. - R.L.U aprobate anterior :

Terenul studiat prin PUD este încadrat conform PLG în l.TR Lip.

 • - UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipusc pc un parcelar de tip periferic .

-funcțiunepredominantă : locuințe unifamiliale și familiale cu regim redus de înălțime:

 • - regim de construire: izolat sau cuplat

-funcțiune admisă cu condiționări: instituții dc educație/ învățământ - crcșe. grădinițe, școli publice și private

 • - înălțimea maximă admisă: Regimul dc înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)-P+l+R, D-P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S — subsol. D — demisol. P - parter, M — mansardă. R — nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cei mai înalt, nu va depăși 12 m .

-indici urbanistici: P.O.T max — 35%, C.U.T max = 0,9

-retragere min. față de. aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile sc vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament. -retragere min. față de limitele laterale : Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii dc pe parcelele vecine. Se admite construirea urnii calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții du construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în med obligatoriu dc la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (b) in cazul in care pe limitele laterale de proprietate mi există calcane, clădirile se vor retrage dc la acestea în mod obligatoriii cu o distantă minimă dc 3 m. Prin excepție. în situația în care se poate identifica în zonă o „remilă locală”


  PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moților nr. 3,400001, Cluj-Napoca, lei: +40 254 592 301; fax: +40 264 599 329 www.pri.-r.ariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ra | www.visitclujnapoca.ro

(regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrară prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientale spre limita în cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la alic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,50 in.

-retragere miri, față de limitele posterioare .Ța) clădirile se vor retrage de la limita posterioare a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m.

 • (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față dc limitele posterioare ale parcelei.

Toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculeior cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

II. Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retragerea față de limita nordică: min. 3.3m pentru mansarda propusă. Se menține retragerea existentă a parterului;

 • -  amplasare față de. limita laterala sudică: pe limita dc proprietate;

 • -  retragerea față de limita posterioară: min. 8,30 m;

 • -  accesul auto .și pietonal: din strada Carpați;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol:

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dala dc 18.02.2020 și a verificării completărilor depuse sub nr. 113233/2020 în ședința operativă din 13.03.2020 se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poale întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr.526’5 din 09.11.2017, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

ARIHȚW^T SEF,

I).ANffiL POP

Șef birou Ari


dtireșan


Red.. 3ex., .Arh. Carmen-Emilia Coțofan

Achitat taxa dc 13 lei, conform Chitanței nr.                ..din                    .........

Prezentul aviza fost transmis solicitantului direci/prin poștăMa data de

P.U.D. -Extindere și mansardarc locuință unifamilială P+M str. Carpați nr. 38 Nr. 195059/09.04.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor Ia implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiatori: HOSSUIOZSEF GYORGY și HOSSU MELINDA TUNDE

 • •  Proiectant: S.C. MOONSHOT LABS S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 515762/09.10.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Extindere și mansardare locuință unifamilială P+M - str. Carpați nr. 38

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 5285/09.11.2017

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 80/25.03.2020

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 515762/09.10.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 15.10.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 18.02.2020

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 09.10.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 18.02.2020 - ora 9.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 18.02.2020 - ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

o Moldovan Nicolae —

 • •  Biserica Penticostală - str. Carpați nr. 29

 • •  Egry Loran -

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 18.02.2020 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu c dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau ncprcluarca propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau ncadoptarc a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea

și consultarea publicului Simona Cipcigan