Hotărârea nr. 243/2020

Hotărârea 243/2020 - Aprobarea P.U.D. – Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație, din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E, str. Teleorman nr. 42; beneficiară: S.C. Marnel Conserv S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D. - Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație, din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E, str. Teleorman nr. 42

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D - Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație, din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E, str. Teleorman nr. 42 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 218082/1/4.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 218130/433/4.05.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. - Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E, str. Teleorman nr. 42, beneficiară: S.C. Mamei Conserv SRL;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1252 din 30.12.2019 și nr. 103 din 13.04.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -           Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de

destinație, din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E, str. Teleorman nr. 42, beneficiară: S.C. Mamei Conserv SRL, pe o parcelă proprietate privată cu nr. cad. 280218.

Prin P.U.D. se propune desființarea parțială (a laturii vestice), extinderea și etajarea clădirii de pe str. Teleorman nr. 42. Regimul de înălțime se modifică de la Sp+P la S+P+3E, respectiv S+P+4E.

 • -  retragerea față de limita laterală estică: pe limită;

 • -  retragerea față de limita laterală vestică: 5.90 m;

 • -  retragerea față de limita posterioară'. 7.40 m;

 • -  circulațiile și accesele: de pe str. Teleorman;

 • -  staționarea autovehiculelor: în spațiu specializat dispus la subsolul clădirii;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă;

 • -  conformarea arhitectural volumetrică'. H maxim - 14.25 m.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării str. Teleorman va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrsă în CF cu titlul de drum anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Art. 2.Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

enfral municipiului,Nr. 243 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)


PRIMĂRIA Șl CONSII1111 I OCA, Clill-NAPOnA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ARHITECT-ȘEF


Ca -urmare a cererii adresate de Vaida Csaba, Vaida Elisabeta și Moricz Judith cu domiciliul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca,                       înregistrată la nr. 293545/433/2019, în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr. .pentru P.U.D. - Desfințare parțială, extindere, etaj are și schimbare de destinație din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E

str. Teleorman nr. 42

generat de imobilul cu nr. cad. 280218

Inițiator: Vaida Csaba, Vaida Elisabeta și Moricz Judith

Proiectant: SC Conproex Construct SRL

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Sonia VANicula

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D: parcelă în suprafață de 469 mp delimitată de str. Teleorman la nord, de limite UTR Lc_A la vest și sud și de limite cadastrale la est.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- UTR S_Et - Subzonă de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial -funcțiune predominantă'. Clădiri / ansambluri semnificative dedicate exclusiv activităților economice de tip terțiar inserate în zone cu caracter preponderent sau exclusiv rezidențial de toate tipurile, cu adresabilitate la nivel zonal sau municipal.

-regim de construire: Având în vedere diversitatea și specificitatea diferitelor clădiri / ansambluri, în general elemente excepționale în țesutul urban, condițiile de amplasare, echipare și configurare ale acestora se vor stabili în cadrul unor P.U.D. sau P.U.Z., cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

-înălțimea maximă admisă'. înălțimea maximă a clădirilor ce dispun de parcele cu suprafața mai mică de 1000 mp și / sau front la stradă mai mic de 30 m va fi cea reglementată pentru UTR din care subzona face parte. înălțimea maximă a clădirilor ce dispun de parcele cu suprafața mai mare de 1000 mp și front la stradă mai mare de 30 m va fi cea reglementată pentru UTR din care subzona face parte, plus două nivele, din care unul retras, fără însă a depăși înălțimea maximă reglementată pentru UTR Et

-indici urbanistici'. Pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 40% Pentru parcelele de colț: P.O.T. maxim = 50% Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje / parcaje colective cu acces public: P.O.T. maxim = 60% ; Pentru parcele cu suprafața mai mică de 1000 mp și / sau front la stradă mai mic de 30 m situate în interiorul unor UTR destinate locuirii de tip individual C.U.T. maxim = 1,2' Pentru parcele cu suprafața mai mare de 1000 mp și / sau front la stradă mai mare de 30 m situate în interiorul unor UTR destinate locuirii de tip individual C.U.T. maxim = 1,8 Pentru parcele situate în interiorul unor UTR de orice alt tip C.U.T. maxim = 2,2

-retragere min. față de aliniament: în cazul adăugării de noi clădiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis). în situația parcelelor de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin P.U.D., aceasta putând fi mai mare sau cel mult egală cu cea a clădirilor existente.

-retragere min. față de limitele laterale: Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distanță mai mare sau cel mult egală cu 4,5 m. în cazul existenței unui calcan vecin, aparținând unei clădiri conforme reglementărilor zonei, noile construcții se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și / sau provizorii sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), de pe parcelele vecine. Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin P.U.D., în cadrul căruia se va analiza frontul stradal aferent unui întreg cvartal. între vecini se pot încheia convenții de cuplare pe limita de proprietate, pe o singură latură a fiecărei parcele.

-retragere min. față de limitele posterioare: în cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei. în cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 6 m.

Prevederi P.U.D. propuse:

Prin P.U.D. se propune desfințarea parțială (a laturii vestice), extinderea și etajarea clădirii de pe str. Teleorman nr. 42. Regimul de înălțime se modifică de la Sp+P la S+P+3E, respectiv S+P+4E.

 • -  retragerea față de limita laterală estică: pe limită;

 • -  retragerea față de limita laterală vestică: 5.90 m;

 • -  retragerea față de limita posterioară: 7.40 m;

 • -  circulații și accese: de pe str. Teleorman

 • -  staționarea autovehiculelor: în spațiu specializat dispus la subsolul clădirii;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă;

 • -  conformarea arhitectural volumetrică: H maxim - 14.25 m.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 22.11.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 466 din 14.02.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Arhitgctpf Arh/62m&IhțspucO specialitate, fn/Ew.Ligia -Subțirică


!ef birou Strategii

Arh. Andreea/M


Șef birou Strategiiyrbane, Arh. Andree^lureșan


Red. 3 ex., arh. Adina Maidan consilier Biroul Strategii^ rrbane

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr.
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de
PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Calea Moților nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARHITECT-ȘEF

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism,

se emite următorul

Nr..        . din .

pentru: completarea Avizului nr. 1252 din 30.12.2019

Prezentul aviz completează Avizul Arhitectului șef nr. 1252 din 30.12.2019 pentru P.U.D. -desfmțare parțială, extindere, etaj are și schimbare de destinație din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E, str. Teleorman nr. 42 cu următoarele:

Suprafața de teren necesară regularizării str. Teleormanu se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în CF cu titlul de ”drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Suprafața de referință pentru calculul indicatorilor urbanistici (POT/CUT) este suprafața parcelei inițiale ce face obiectul PUD-ului.
P.U.D. - Desfințare parțială, extindere, etaj are și schimbare de destinație din locuință în spații pentru cazare turistică S+P+4E - str. Teleorman nr. 42

Nr. 95424/18.02.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

« Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Compartimentul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : S.C. MARNEL COMSERV S.R.L.

® Proiectant: S.C. CONPROEX CONSTRUCT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 293545/04.06.2019

Având în vedere ari. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Desfințare parțială, extindere, etaj are și schimbare de destinație din locuință în spații pentru cazare turistică S+P+4E - str. Teleorman nr. 42

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 466/14.02.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1252/30.12.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 293545/04.06.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 28.09.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

« Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în datele de 18.12.2018, 02.05.2019, 18.10.2019, 22.11.2019.

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Comunicate”, anunțul privind consultarea publicului a fost publicat în ziarul Făclia din 04.09.2018.

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de : 18.12.2018 - ora 15, 02.05.2019 - ora 11:30, 18.10.2019 - ora 12 și 22.11.2019 - ora 11.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de : 18.12.2018 - ora 15, 02.05.2019 - ora 11:30, 18.10.2019 - ora 12 și 22.11.2019 -ora 11.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Kilin Mihai -

® Kilin Mihaly -

« Kilin Francisc

 • •  Asociația de Proprietari - str. Molnar Piuariu nr. 5, bl. T4

® Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în datele de : 18.12.2018 - ora 15, 02.05.2019 - ora 11:30, 18.10.2019 - ora 12 și 22.11.2019 - ora 11.

La dezbaterea din 18.12.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Sonia Nicula.

Din partea publicului s-au prezentat 9 vecini:

o dl. Kilin Francisc cu domiciliul în                      sesizează următoarele :

 • - casa mea a fost făcută în 1938

 • - dacă se lucrează lângă noi, casa noastră va fi distrusă, casele fiind alipite la calcan

 • - pe aceeași fundație de piatră sunt două case

 • - suntem înconjurați de blocuri, dacă se mai construiește unul nu vom mai avea lumină deloc

 • - acum în spatele casei este o distanță de 90cm, iar acum lipesc blocul de noi

® dl. Pașcalău Constantin - administrator Asociația de Proprietari str. Molnar Piuariu nr. 5, sesizează următoarele :

 • - la sc. I, II, III proprietarii nu vor mai avea lumină

 • - asociația de proprietari nu este de acord cu construcția

® dl. Breazu -           , sesizează următoarele:

 • - în spatele bocului există un spațiu verde, s-au extins cu 2,5m

 • - și-au extins proprietatea peste canalizarea blocului

 • - dacă va fi P+4 nu vom mai avea lumină

 • - nu suntem de acord cu propunerea

 • •  dl. Sohorca Adrian Emil, sesizează următoarele :

 • - însorirea

 • - aglomerarea zonei, este plin de mașini

 • - pe zona verde dezafectată s-ar putea face un părculeț

La dezbaterea din 02.05.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezenți reprezentanții beneficiarului-fam. Crișan și proiectantul lucrării-arh. Sonia Nicula.

Din partea publicului s-au prezentat 9 vecini :

 • •  dl. Kilin Francisc cu domiciliul în :                     , sesizează următoarele :

 • - între casa mea și casa d-lui Csaba este lm

 • - casele nu sunt alipite, doar o cameră din față

 • - nu suntem de acord să se lipească de noi

 • - casa mea se va distruge complet

 • - să nu se facă ferestre spre noi

 • - să nu curgă apa de pe acoperișul lor în curtea noastră

 • - solicităm expertiză tehnică

 • - construcția propusă pentru cazare turstică să fie P+E

 • - se va aglomera și mai mult zona, traficul va fi mare

 • - parcările

 • •  dl. Breazu -            sesizează următoarele :

 • - solicit situația juridică a terenului de pe latura de sud a d-lui. Vaida Csaba pentru că noi știm că acolo era prevăzut teren de joacă pentru copii

 • - regimul de înălțime al construcției propuse

 • - unde va fi prevăzut spațiul verde și în ce procent

 • •  vecină, sesizează următoarele :

 • - însorirea

 • - aglomerarea zonei, este plin de mașini, parcările sunt tot timpul ocupate

 • - distanța dintre blocuri să fie egală cu „h”

 • •  dl. Pop loan -                         sesizează următoarele :

 • - aglomerarea zonei

 • - trafic mare, sunt aproximativ 1600 de studenți

 • - parcările noastre plătite ne sunt ocupate permanent pentru că este aglomerat

 • - să se construiască o clădire mai mică, o casă, să nu aglomereze și mai mult zona

 • - însorirea

La dezbaterea din 18.10.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Sonia Nicula.

Din partea publicului s-au prezentat 4 vecini:

o fam. Kilin cu domiciliul în                     , sesizează următoarele :

 • - simularea s-a făcut pe un teren de aproximativ 500m2

 • - afirmă că dețin mult mai puțin, respectiv 267m2

 • - locuința este pe limita de proprietate, are rezerve față de construirea imobilului propus

 • - suntem de acord cu o construcție P+1E, nu mai mult

a dl. Pașcalău Constantin - administrator Asociația de Proprietari str. Molnar Piuariu nr. 5, prezintă punctul de vedere al proprietarilor din zonă care se opun construirii unei clădiri cu 4 etaje :

 • - nu se ține cont că la o distanță de 6m de bloc se propune o construcție cu 4 nivele

 • - scările I-IV nu vor mai avea lumină

La dezbaterea din 22.11.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezenți reprezentanții beneficiarului-fam. Crișan, avocat Ioana Ciocian și proiectantul lucrării-arh. Sonia Nicula.

Din partea publicului s-au prezentat 3 vecini:

 • •  fam. Kilin, sesizează următoarele :

 • - pe parcela noastră nu se poate edifica P+4E, este prea mică, are 267m2                   Z

 • - nu suntem de acord cu alipirea la calcan                                                 //

 • - doar partea din față este alipită la calcan

 • - să se retragă 90cm de la limita de proprietate

 • - casa se va distruge pentru că fundația este slabă

  Prin adresa cu nr. 512388/30.10.2018, dl. Kilin Francisc cu domiciliul în : comunică următoarele obiecțiuni :


  C — IneAevJcJ

  * H.Ă L 1

  A/cq via ,j/

  OuW&o/ /du CA?oo4â.f'

  it?ci ccwiu'i bw:

  t + 'q£^ \

  JC{ c4pc4qa

  ;WmcAw7 A

  /dd                       i

  /i/ng4/-/w/cu

  Țl'U

  'U4<3(

  'U h.-gĂOa


  Z) I QuV o" OIcIqaxci rvut apGw/^q .


  2..                  'wh: fv.jijJJ ;WQâP hu-Ci


  Cu mulțumiri,


  . 0~ .ZcmA (X6/ Q(

  'V'Ch^iy


  Data:         HJ. >


  Semnătura:


  vV'HAcUc<


  /l,U< 'V 0'1


  [q ,' Vu COț /


  i cih;Sc<|b'i O\

  'c\ ~e


  a că °\ i i &i fvu cm/u A’ /p of

  V !.)■ oS C-CMQ/Qâ v /


  Wpc<cde( ;/Vl (D&vc^ zU!vuC


  tU/UCI

  (tu.'cvv^ hCtbOQM /


  Alt! 0


  Oi QM A Q.


  7 Z

  qw©. /3P C-Cb^


C0 iMT.AUCf-' O-i .

(XJ7 ,'N

q!(h4 .

C;)C,    CU 4(i Aaăj


-V OW®


jLwvva I /Ar W <2


/,UMA/A£


4/ Au (OU


(2 OUȚ? /


ccwp


f fU


°'a

vp(X^Q X


L?(/Uu


Ai


b J-.

/ 0' C. ,/^poLi /wi o-j

vw

h r\ O h> LU^

aXau

(

01

te ii'

/ — /X

1 !

A A  4'il

• VM

U IY\U (

„Mă •

pi 7 m i G-\


CiClM


a ecî &


/Oi.


,ru C


qo p U'A

A 0!   Al OtXî


VOH C£b£


,£pbd<0i U ,


Prin adresa cu nr. 514571/30.10.2018, Asociația de Proprietari str. Molnar Piuariu nr. 5, bloc T4, comunică următoarele obiecțiuni:

Prin adresa cu nr. 514616/31.10.2018, Asociația de Proprietari str. Molnar Piuariu nr. 5, bloc

T4, comunică următoarele obiecțiuni :

}                                                                                                J

Prin adresa cu nr. 163426/22.03.2019, dl. Kilin Francisc cu domiciliul în , comunică următoarele obiecțiuni:
KuWTf bE E

CORh CIA

IE TU L

ru/\

H Iă            accnU

AJ. ZT/'Wî

<20/U/M exic-Hi

i) / g i d i -Hc-i i -

de fvuabr'W ouw. (           auu

,          .,i >

EaT/WuT Ev:

/

yUe ț-X (fh-u, /\Aâi Le

!■ ' \                       l-'

i <UAL( /

(U. L p _      ’

.pa x-vue OCUC

. U-E Ctj'rJ .

6^

hZj> -.ffi.d iltfluJ

oi 'L C/v/.

P        . ■ ZT 1       » 6/

Cu mulțumin, 1 ■ ■„

KiLiN ■țR$MG

Data: E 1.0 E X Q l

2. df'-v Ho

^Q.

Coo( . GVi l- e

S emnătura; / U 7U Țx,

'1

2.

Prin adresa cu nr. 425958/21.08.2019, dl. Kilin Francisc cu domiciliul în str. comunică următoarele obiecțiuni :

— ! H /d O1 CU/m   HgZ Ci

/?)fc Z

A                 Ci

-D 7 -t'iiri-rbG^} , Gxlțf'f

/-G             /,     '

Fi CC .    I iiCAM C'v Li   (Aj-'f e CM /

L£âi

7          •■   '   '■p

/?/ fyw/tW pp

/TE"/               * ' ij t                  1 y )                  '                •          '            “ î

mu PU cea/ y,.          /cm/ w/e-a               \

■du p/Xug//d                 Îm i'&te^i

Cu mulțumiri, /</£-/N -ț /Q.^tfCZ'SC .

Data:


2L6M-'P)R

Semnătura: \


I r/ -pt- Wt f l-t Avwi D /rt< 1^t\e!'i-e^LA                   C-fi r~?Lj *b£j /*-/ f hoț f^CDKU

M u»a coW-weg ?+U('P + 3/J ^oacS^ rlvbit^& •) J-p /'WOp-tui Au. CM ,

“■■ P/Wi C^uD DCf /V4/U.A   ,0- CO/Kuo/f '^ , Q vtic4p

Dî’PP'd                ( hecU'o / ('p-L-udctXte cl/u             xu< Oic/a.ucj-u<■.

I             .     ,,</,?       /      / -

L'c, ciucc’oUcn-/ piM-o- îty.-vca c4uq //, d 1 q                                 u m 2     * 1


AUjdț > '^ClCi-)

1                                              /                                            I \                                                           *

fe’Oi Du /yg ri/MOi OuaaJ O'C OJtr 4(2- P 44 P/OUL CD b, CH'/^

P PO . QU cSi’m ^G'Ut OO b C-/VSL, /

'Rac        4''p@ COH'T Oi bri bRt?njDic£ A'tR.sori^tDO/?

CUHAWb^? jî-t^           P\„7m VD-ADGfDC

EZriTc (H.Mhub bH'/. /946 .


B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public ;

Ca răspuns la sesizarea d-lui. Kilin Francisc cu domiciliul în                      . cu nr.

512388/30.10.2018, beneficiarul lucrării precizează următoarele :

 • -  la elaborarea proiectului in faza DTAC se va va întocmi o expertiza tehnica de către un expert tehnic atestat MLPAT care va da soluții astfel incat sa nu fie necesare masuri de protejare sau de intervenții asupra imobilului d-voastra.

 • -  Regimul de înălțime din zona este stabilit prin PUG Cluj-Napoca si anume 1-3(S)*P+5E+1R , conform art.10 privind inaltimea maxima admisa a clădirilor din certificatul de urbanism nr.466/14.02.2018.

 • -  Conform certificatului de urbanism nr.466/14.02,2018 articolul 4 parcela minima este de 450 mp, iar terenul detinut in proprietate are suprafața de 469mp.

 • -  Aspectul arhitecturalul propus se va incadreaza in cvartalul spacific zonei.

 • -  In dosar depus cu nr. înregistrare 446458/24.09.18 este studiul de insorire

 • -  in cazul in care prin edificarea construcției se va aduce un prejudiciu se va incersa soluționarea pe cale amiabila

Ca răspuns la sesizarea Asociației de Proprietari str.                                 cu nr.

514571/30.10.2018, beneficiarul lucrării precizează următoarele :

 • -  Regimul de înălțime din zona este stabilit prin PUG Ciuj-Napoca si anume

1 -3(S)^P+5E4-1 R s conform art.10 privind inaltimea maxima admisa a clădirilor din certificatul de urbanism nr.466/14.02.2018; suplimentar am retras imobilul propus la o

distanta egala cu inaltimea acestuia si anume 14,75 m fata de imobilul disnpre vest si la 15,06m fata de imobilul dinspre sud respectând normele sanitare si reguiementul de urbanism.

 • -  in dosar depus cu nr. înregistrare 446458/24.09,18 este studiul de insorire

Ca răspuns la sesizarea Asociației de Proprietari str. Molnar Piuariu nr. 5, bloc T4, cu nr. 514616/31.10.2018, beneficiarul lucrării precizează următoarele :

 • -  Spațiul verde menționat in notificare este in afara incintei studiate.

 • -  Regimul de înălțime din zona este stabilit prin PUG Cluj-Napoca si anume 1-3(S)+P+5E-dR , conform art.10 privind inaltimea maxima admisa a clădirilor din certificatul de urbanism nr.466/14.02.2018; suplimentarăm retras imobilul propus la o distanta egala cu inaltimea acestuia si anume 14,75 m fata de imobilul disnpre vest si ia 15,06m fata de imobilul dinspre sud respectând normele sanitare si reguiementul de urbanism.

 • -  Locurile de parcare aferente imobilului propus se organizează la noi in incinta.

 • -  In dosar depus cu nr. înregistrare 446458/24,09.18 este studiul de insorire

Data

2018

crtrespect,


Ca răspuns la sesizarea d-lui. Kilin Francisc cu domiciliul în                       cu nr.

163426/22.03.2019 beneficiarul lucrării precizează următoarele :

 • -  la elaborarea proiectului in faza DTAC se va va întocmi o expertiza tehnica de către un expert tehnic atestat MLPAT care va da soluții astfel incat sa nu fie necesare masuri de protejare sau de intervenții asupra imobilului dinspre limita estica.

 • -   in cazul in care prin edificarea construcției se va aduce un prejudiciu se va incerca soluționarea pe cale amiabila.

 • -  Regimul de inaltime din zona este stabilit prin PUG Cluj-Napoca si anume 1-3(S)+P+5E+1R, conform art.10 privind înălțimea maxima admisa a clădirilor din certificatul de urbanism nr.466/14.02.2018.

 • -  Conform certificatului de urbanism nr.466/14.02.2018 articolul 4 parcela minima este de 450 mp, iar terenul detinut in proprietate are suprafața de 469mp.

 • -  Aspectul arhitecturalul propus se va incadreaza in cvartalul spacific zonei.

 • -   In dosar depus cu nr. înregistrare 446458/24.09,18 este studiul de insorire

Ca răspuns la sesizarea d-lui. Kilin Francisc cu domiciliul în j                      cu nr.

425958/21.08.2019, beneficiarul lucrării precizează următoarele :

 • -  conform ridicării topografice prin care s-a evidențiat conturul suprafeței de teren vecine dinspre limita estica, s-a evidenția! conturul terenului împrejmuit in suprafața de 555.09 mp si suprafața de teren deținuta in acte a vecinilor si anume 300 mp.

 • -  Calculul POT si CUT a sugestiei de construire pentru terenul proprietate privata KILIN FRANCISC s-a făcut la suprafața de teren deținuta in acte conform planșa « PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE sugestie mobilare vecin est” Planșa: A5.2

 • -  Regimul de inaltime din zona este stabilit prin PUG Cluj-Napoca si anume 1-3(S)+P-i-5E+1R, conform art.10 privind inaltimea maxima admisa a clădirilor din certificatul de urbanism nr.466/14.02.2018; suplimentar am retras imobilul propus ia o distanta egala cu inaltimea acestuia si anume 14,75 m fata de imobilul dinspre vest si la 15,06m fata de imobilul dinspre sud respectând normele sanitare si regulementul de urbanism.

 • -  Subsolul propus este retras fata de limita estica la distanta de 3.8m.

 • -   In dosar depus cu nr. înregistrare 446458/24.09.18 este studiul de insorire .

 • -  Construcția existenta este amplasata pe teren calcan pe limitele de proprietate est, sud si vest. Imobilul rezultat este o amplificare a construcției existente rezultate după desființarea parțiala, pe limita estica cu retragere fata de limita posterioara si vestica conforn reglementarilor PUG.

Data

2020

|                2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a

teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru ;

I

Nu este cazul.

3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 525170/433/05.11.2018,    561078/433/23.11.2018,

170346/433/26.03.2019 și nr. 454207/433/06.09.2019, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar acesta prin adresele cu nr. 592043/11.12.2018 și 139001/04.03.2020, răspunde acestor observații.

Răspunsurile beneficiarului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. : 598054/433/14.12.2018, 598062/433/14.12.2018 și nr. 142255/433/05.03.2020

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu h          documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,

Daniel PopResponsabil cu informarea și consultarea publicului

Simona Cipcigan

1 ex.