Hotărârea nr. 242/2020

Hotărârea 242/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte și locuințe colective 2S+P+3E+2R, Calea Baciului nr. 19-21; beneficiari: Fereștean Ovidiu-Mihai și S.C. Coratim S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte și locuințe colective 2S+P+3E+2R, Calea Baciului nr. 19-21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte și locuințe colective 2S+P+3E+2R, Calea Baciului nr. 19-21 - proiect din inițiativa primarului; Reținând Referatul de aprobare nr. 217860/1/4.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 218055/4.05.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte și locuințe colective 2S+P+3E+2R, Calea Baciului nr. 19-21, beneficiari: Fereștean Ovidiu-Mihai și S.C. CORATIM S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 36 din 10.02.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte și locuințe colective 2S+P+3E+2R, Calea Baciului nr. 19-21, beneficiari: Fereștean Ovidiu-Mihai și S.C. CORATIM S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 328673.

Documentația reglementează:

 • - retragerea minimă față de limita laterală vestică: 4,5 m;

 • - amplasarea față de limita laterală estică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 18 m și în retragere de min. 4,5 m după adâncimea de 21 m de la Calea Baciului regularizată;

 • - retragerea minimă față de limita posterioară: 34 m;

 • - accesul auto și cel pietonal: din Calea Baciului;

 • - staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare pentru biciclete amenajate la sol și subsol și locuri de parcare auto amenajate la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G.;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe Calea Baciului.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării Căii Baciului va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu titlu de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și Calea Baciului, până la recepția investiției.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.


Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează irecția Generală de Urbanism.

[Șpte de ședință, tefan Tarcea

Nr. 242 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ARHITECT-ȘEF


Primar,

EMIL B'OC


Ca urmare a cererii adresate de Fereștean Ovidiu-Mihai cu domicilinLîiLjfîdețul Cluj, în cu

municipiul Cluj-Napoca,                             , înregistrată sub nr. 432413/2019,

conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


Nr.. Șf.....din ț°

pentru P.U.D. - construire imobil cu funcțiuni mixte și locuințe colective 2S+P+3E+2R generat de imobilul cu nr. cad. 328673 Inițiator: Fereștean Ovidiu-Mihai

Proiectant: S.C. TRANS FORM S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Vlad Negru

Amplasare, delimitare, suprafață zona reglementată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 2827 mp, situată pe frontului sud-vestic al Căii Baciului, delimitată de parcele cu fond construit perimetral. Pe parcelă există fond construit în suprafață de 160mp care se propune spre desființare.

 • I. Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior .

Conform PUG, imobilul cu nr. cad. 328673 este încadrată prepoderent în U.T.R. RrM3, parțial în Uliu. Propunerea de construire este strict pe suprafața de teren încadrată în U.T.R. RrM3.

UTR RrM3 - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire deschis

 • -  funcțiune predominantă'. Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, terțiare, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism etc.

 • -  regim de construire: deschis;

 • -  înălțimea maximă admisă'. Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (l-3S)+P+5+lR; Ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m (b) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) +P+5+1R; (1 - 3S)+P+6; (c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt;

 • -  indici urbanistici'. Pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 40%; Pentru parcelele comune: C.U.T. maxim = 2,0.

 • -  retragere min. față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis).

 • -  retragere min. față de limitele laterale: Pe parcelele cu front la stradă mai mic de 30 m, imobilele se vor amplasa, de regulă, în sistem cuplat. Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin P.U.D., în cadrul căruia se va analiza frontul stradal aferent unui întreg cvartal și se va stabili o convenție de construire pe limita de proprietate între vecini. In cazul existenței unui calcan vecin, noile construcții se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe, parazitare, provizorii sau restructurabile de pe parcelele vecine. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan, cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin

TU'A                            ROMÂNIA

șBrg               PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

'IB®                   DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

primăria și consiliul local                        BIROUL STRATEGII URBANE

CLUJ-NAPOCA               Calea Moților nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

decât 4,5 m. In cazul construirii în sistem izolat se va asigura retragerea reglementată mai sus pe ambele laturi ale parcelei. în cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei.

 • -  retragere min. față de limitele posterioare: în cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

II. Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  retragerea mimimă față de limita laterală vestică: 4,5 m;

 • -  amplasarea față de limita laterală estică: pe limita de proprietate pe o adâncime de 18m și în retragere de min.4,5m după adâncimea de 2 Im de la Calea Baciului regularizată;

 • -  retragerea mimină față de limita posterioară: 34m;

 • -  accesul auto și cel pietonal: din Calea Baciului;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo) : în interiorul parcelei, locuri de parcare pentru biciclete amenajate la sol și subsol și locuri de parcare auto amenajate la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG.

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe Calea Baciului.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 11.12.2019 și a verificării completărilor depuse în ședința operativă din data de 14.01.2020 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării Căii Baciului va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu titlu de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și Calea Baciului, până la recepția investiției.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1229 din 27.03.2018, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte și locuințe colective 2S+P+3E+2R Calea Baciului nr. 19-21

Nr, 125061/03.03.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiatori : FEREȘTEAN OVIDIU MIHAI și S.C. CORATIM S.R.L.

 • •  Proiectant: S.C. TRANS FORM S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 432413/26.08.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil cu funcțiuni mixte și locuințe colective 2S+P+3E+2R - Calea Baciului nr. 19-21

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 1229/27.03.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 36/10.02.2020

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 432413/26.08.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 12.02.2020

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 11.12.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 17.04.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 11.12.2019 - ora 10.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 11.12.2019 - ora 10.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați •

 • •  Negrea Rozalia -

 • *  Aichinger Maria Magdalena -

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 11.12.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Vlad Negru.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B„ Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucra;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef « «               Șef Birou,                Responsabil cu informarea i

yL-A- C                                         și consultarea publicului

Daniei Pop              AndreeaMtfiSsan               Simona Cipcigan

1 ex.                                                      '                                                                                                        i 1

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Data        Ora .....


PRIMAR

EMIL BOC1

375186

luhos Elisabeta

P.U.D construire locuință unifamilială

Str. Bujorului nr.'jO

2

389961

Șoancă loan

P.UD Mansardare locuință unifamilială

Str. Dunării nr. 10 C

3

395279

Morărescu Cosmin

P.U.D. Imobil de locuințe colective

Calea Moților nr.98

4

400071

598320

Maties Calin-Ștefan

P.U.D. Construire locuință unifamilială

Str. Meteor nr.71B

5

408603

R.D Cons Invest S.R.L

P.U.D Imobil mixt și locuința semicolectivă cu spații de servicii

Str. Nicolae Balcescu nr. 13

6

404989

573016

Bogățean Alin Florin

P.U.D extindere, etajare, schimbare de destinație corp cl, c3

Str. Tăietura Turcului nr. 16

7

415445

Roman Mirela

P.UD Extindere imobil

str. Aurel Suciu nr. 23

8

412921

Buzdugan Gheorghe

P.U.D. Extindere locuință

Str. Alba lulia nr. 11

9

418877

611171

Vamos Traian

P.U.D - construire imobil mixt

■ Str. Oașului nr. 111 -113

10

420318

Rusu Radu lonuț

Extindere, etajare și concesiune teren

Str. losif Vulcan nr.4

11

420943

Pojoga Cristina

P.U.D Construire doua imobile mixte

Str. Mioriței nr. 7

12

426157

Rusu Daniel

P.U.D construire două case unifamiliale

Str. Eugen Lovinescu nr.39

13

429710

598326

Balea Gavrilă

P.U.D - restructurare incintă, amenajare centru educațional

Str. Odobești nr.53

14

430897

Pop Nicolae

P.U.D construire locuință familială

Str. Vrancea nr.7

15

432413

Ferestean Ovidiu-Mihai

P.U.D Imobil mixt de locuințe si servicii

Calea Baciului nr. 19-21

16

434993

Rus Sebastian Ion

P.U.D Construire locuința unifamiliala

str. Cetinei nr24

17

438328

Aviva House S.R.L

P.U.D construire imobil cu funcțiuni mixte

Calea Turzii nr.33-35

18

439857

Dobra Traian

P.U.D. Construire locuința unifamiliala

str, Gavril Muzicescu nr.l

19

440598

Kondrat losif

P.U.D Imobil mixt de locuințe si servicii

str. Traian nr. 28

20

459490

SC TSH TEAM SRL

P.U.D. Construire imobil semicolectiv

Str. Borhanciului nr. 127

21

459498

SC TSH TEAM SRL

P.U.D. Construire imobil semicolectiv

Str. Borhanciului nr.127

22

462383

Remus Trăistaru

P.U.D. construire locuința unifamiliala

Str. Ariesului nr.85

23

466053

Vajas loan si Vajas Monika

P.U.D construire locuința semicolectivă

Str. Dobrogei nr.lE

24

466687

Antal Clara

P.U.D. Construire locuința unifamiliala

str. Maramureșului nr. 71

25

476415

S.D.C

Imobiliare S.R.L

P.U.D. Construire imobil reprezentanta comerciala

Calea Turzii nr. 225-229

26

481523

Parohia Romano Catolica

P.U.D - extindere, etajare, schimbare de destinație imobil

Str. Maramureșului nr.187-189

27

482570

S.C Bava Construct S.R.L

P.U.D. Construire imobil mixt

Str. Traian Vuia nr.72

28

551966

Lup Aurel

P.U.D mansardare locuință familială

Str. Septimiu Albini nr.89

—?■

29

598399

Macicasan Adrian

P.U.D construire locuința semicolectivă

Str. Lombului nr.30

30

603155

Briciu Râul

P.U.D construire imobil mixt

Str. Decebal nr.47

Primăria Cluj Napoca

Direcția urbanism-Compartiment Strategii urbane

Anunț intenție elaborare PUZ-PUD

Beneficiar

Lucrare

Amplasament

Ferestean Ovidiu

PUD-lmobil funcțiuni mixte si locuințe colective

Calea Baciului nr. 19-21

Data afișării pe site: 12.02.2020

1. Documentațiile vor fi analizate în cadrul ședinței publice a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, organizată în baza ordinei de zi aprobata, afișată pe site-ul instituției la secțiunea communicate și pot fi consultate atât prin participarea la dezbatere, cât și pe panoul de afișaj de pe str. Moților nr.3, etaj 1 (vis-avis de cam.62)