Hotărârea nr. 241/2020

Hotărârea 241/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr. 156A; beneficiari: Fărăgău Luminița și Fărăgău Ovidiu-Ioan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr. 156A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr. 156A- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 215109/1/29.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 215159 din 29.04.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr. 156A, beneficiari: Fărăgău Luminița și Fărăgău Ovidiu-Ioan;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 618 din 4.07.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr. 156A, beneficiari: Fărăgău Luminița și Fărăgău Ovidiu-Ioan, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 315917.

Documentația reglementează:

 • - retragerea față de limitele laterale: 3 m;

 • - retragerea față de limita posterioară'. min. 20 m;

 • - distanța față de clădirea existentă: max. 17 m;

 • - accesul auto și pietonal: din aleea Bâlea;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 241 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)


primArusi noNslinn inr.A. CI lll-NAPnCi


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: 140264 592 301: fax:+40 264 599 329 www.pritnaiiaclujuapoca.ro | www chijbusiness.ro | www.visitclujnupocu.ro


ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-SEF

// :"1 J 'fo'Sx

/<,          <Hritnar,

S?l.

Ca urmare a cererii adresate de Fărăgău Luminița, cu domiciliul în jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca,                                 înregistrată sub nr. 125286/433/2019, în conformitate cu

prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

pentru P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr.!56A generat de imobilul cu nr. cadastral 315917

Inițiator: Fărăgău Luminița și Fărăgău Ovidiu-Ioan

Proiectant: S.C. HELV CONSTRUCT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Corina Ileana Moldovan

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 1398 mp (1484 mp măsurată), situată pe frontul sud- estic al aleii Bâlea, delimitată de parcele cu fond construit în partea estică, sudică și vestică. Aleea Bâlea se desprinde din strada Câmpului spre sud în dreptul nr. 130. Pe parcela studiată există fond construit, o locuință unifamilială cu regim de înălțime de D+P-M.

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Molilor, nr 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaelujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro
pRivăwinșirnwsiiiin incA.

ClîlLNAPnCZ.

ARHITECT-ȘEF

-retragere miri, față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioai ă a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

voodVN-tma


IT. Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  retragerea față de limitele laterale: 3m;

 • -  retragerea față de limita posterioară'. min. 20m;

 • -  accesul auto și pietonal: din aleea Bâlea;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 02.04.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarea condiție: distanța dintre clădirea existentă și cea propusă să fie de maxim 17m.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 2300 din 07.06.2018, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.p.Ligia Subțirică


Șef birou Strategii urbane

Arh. AndreeRed., 3cx. Arh. Anamaria Popa inspector, Biroul Strategii urbane

Achitai laxa dc 12 Ici. conform Chitanței nr. ....din ..                  ..........

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direcl/prdfi jwUiLla dala dc

P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E

str. Câmpului nr. 156A

Nr, 141007/05.03.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Siinona Cipcigan)

 • •  Inițiatori: FĂRĂGĂU OVIDIU-IOAN și FĂRĂGĂU LUMINIȚA

 • •  Proiectant : S.C. HELV CONSTRUCT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 125286/04.03.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială S+P+E - str. Câmpului nr. 156A

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat dc urbanism nr. 2300/07.06.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 618/04.07.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate dc solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmii:

Document dc planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 125286/04.03.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 08.07.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul dc afișaj vis-a-vis de cam. 62, ct. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 03.04.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Telmică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 28.02.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 03.04.2019 - ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 03.04.2019 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Tanța Niculae -

 • •  Chiorean Vasile

 • •  Boda losif-str.

 • •  Gordan Daniel -

 • •  Mureșan Zamfir

 • •  fam. Fluieras -

 • •  Jucan Vasile -!

 • •  Tanțău Maria -

 • •  Tanțău Liviu -

 • •  Mariasu Florin

 • •  Căpușan Râul Florin -

 • •  Căpușan Paul Mihai -1

 • •  Asociația de Proprietari - aleea Bâlca nr. 1-3

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 03.04.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat rumeni.

Prin adresa cu nr. 216134/18.04.2019, dl. Gordan Gabricl cu domiciliul în str.

, comunică următoarele obiecțiuni:

ML «V-unT fr&Rb CU             Mfitl XflCtlIN/€ frfWf ;

frĂ'îfrfrUA- A-AțA grt cgLoL/VUrE ecwyTțJuqit # VxCtHĂȚM < tFe<tX

K                  '             :            ..... ‘     '                                                     —...... "                              ‘ '

€ X                CWfc AWHcTApi MlW AfFA mvCClM/î 4

iMV'fcnA-ÂN A vwoi ALT țJRCC ca/ViSTPuht 1 i-CGMc. .

Cu mulțumiri,

Data:

Prin adresa cu nr. 216141/18.04.2019, dl. Boda losif cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni :

- NC           ty&JCu/Z/)

ț£ ii      arp ixq t/jȚ o pi o 7                hz. oh

 • -          PE $ Pi-<77fi /2h Gdfi.PhhA/7 ppfi,_________

 • - <? / WEa 2 p ipGc P 7/ C O           fi fi

Pp/h     67 P7l> 7/hcfi/Z'E fi ȚPhPfifcJL fi;              Gel i'fifiypț

LE £         7 E ,

Cu mulțumiri,

Data: { Q 6 , ffifi I C)                          Semnătura:           E/țGEJ

Prin adresa cu nr. 216150/18.04.2019, d-na. Tanțău Veronica cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni:


cu^âttafri?^ p cAm^c^ Data: fifiLSPP.fi

Prin adresa cu nr. 216158/18.04.2019, d-na. Mureșan Olimpia cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni:

NCJ 5U.WÎTH

1>E b’C OpE ) 'i E-Ph.N                'ih'Gli6

WferfW t>E

/ ■ ..................... .....

. L-iMirzv bE P^OPPJlbW/1- , NU SF.

■fi\

EU. .. OPTiyîPfi fiu A-

bi.ee •TlzP.E

R CJU                   , P£f.koi. ft£

AGU MEC.fi

A 'TEGfiNULu! W6PP.E POC.UiN7F.UE

Cu mulțumiri, Dala: b-r--<2. 0

EhibiEAUrp. .

E/                                Semnătura:             _____

Prin adresa cu nr. 216165/18.04.2019, dl. Flueraș loan cu domiciliul în , comunică următoarele obiecțiuni :

Gfi.N'Jph DE                   GVPP/P 7b*'Ga ST APRPP’/PP

bE LfipiTP PriOP^.\PTpi'G . NG 7G       PP-(7P■

gg gucame-hf pa& . omt^ea-^A atoc 7gge*___<ux

P<WF% MA&E, PEfa'cca. bE ALcwEofleg A______

ȚEgENULUi %3PHE LVC.U /n7~E.i.b fi-mTE NTE

I

Cu mulțumiri,

Data:0^ ■ A<C(                        Semnătura: ..^1^7^^'

Prin adresa cu nr. 216170/18.04.2019, dl. Jucau Vasile cu domiciliul în str. comunică următoarele obiecțiuni:

Vă comunic următoarele observații, obiecțiuni : JJl/


(XWJrAUep

/M&tf&Ț'j

. 7^a/z/Z.                   £$& pf              âuWb

Cu mulțumiri,                                   POPP/P

Data: jf M . fa)M            '         Semnătura:

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-lui. Gordan Gabriel cu domiciliul în                      , cu nr.

216134/18.04.2019, proiectantul lucrării - S.C. HELV CONSTRUCT S.R.L. precizează următoarele :

 • 1. Coeficientul de utilizare al terenului propus prin PUD este de 0.41, cel admis prin PUZ este de 1.5.

 • 2. Retragerile construcției propuse fata de limite sunt: 3 m pe laterala, 20 m posterior, si 87.94 m de la aliniament. Codul civil prevede in art. 612 o distanța minima de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism. RLU prevede o retragere laterala de minim h/2 dar nu mai puțin de 3m, posterioare de minim inaltimea clădirii dar nu mai puțin de 6m. Construcția propusa prin PUD respecta si distantele minime cerute prin Codul Civil si cele cerute prin RLU.

 • 3. Conform studiului geotehnic nu exista riscul producerii de alunecări de teren.

 • 4. S-a realizat un studiu de insorirc conform caruia noua construcție respecta gradul de insorire cerut prin lege pentru ferestrele de locuit ale construcției invecinate. Avizul de la Sanatatea Populației atesta acest lucru.

Ca răspuns la sesizările vecinilor :

- nr. 216141/18.04.2019 - dl. Boda losif,

 • - nr. 216150/18.04.2019 - d-na. Tanțău Veronica,

 • - nr. 216158/18.04.2019 - d-na. Mureșan Olimpia, s

 • - nr. 216165/18.04.2019-dl. Fluerașloan,

proiectantul lucrării - S.C. HELV CONSTRUCT S.R.L. precizează următoarele :

 • 1. Retragerile construcției propuse fata de limite sunt: 3m pe laterala, 20 m posterior, si 87.94m de la aliniament. Codul civil prevede in art. 612. o distanța minima de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism. RLU prevede o retragere laterala de minim h/2 dar nu mai puțin de 3m, posterioara de minim inaltimea clădirii dar nu mai puțin de 6m. Construcția propusa prin PUD respecta si distantele minime cerute prin Codul Civil si cele cerute prin RLU.

 • 2. Reglementările PUG sunt respectate in totalitate, mai puțin retragerea fata de aliniament pentru care se elaborează PUD. Conform Legii 350/ 2001, art. 48, planul urbanistic de detaliu poate modifica retragerile in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia. In planșa PUD. 5. - Studiu - Tipologii de amplasare, se evidențiază regula locala de a construi la o distanta mai mare de 25m fata de aliniament.

 • 3. S-a realizat un studiu de insorire conform caruia noua construcție respecta gradul de insorire cerut prin lege pentru ferestrele de locuit ale construcției invecinate. Avizul de la Sanatatea Populației atesta acest lucru.

 • 4. Conform studiului gcotehnic nu exista riscul producerii de alunecări de teren.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Jucan Vasile cu domiciliul în                        cu nr.

216170/18.04.2019, proiectantul lucrării - S.C. HELV CONSTRUCT S.R.L. precizează următoarele :

1-2. Retragerile construcției propuse fata de limite sunt: 3m pe laterala, 20 m posterior, si 87.94m de la aliniament. Codul civil prevede in art. 612, o distanța minima de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu sc prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism. RLU prevede o retragere laterala de minim h/2 dar nu mai puțin de 3m, posterioara de minim inaltimea clădirii dar nu mai puțin de 6m. Construcția propusa prin PUD respecta si distantele minime cerute prin Codul Civil si cele cerute prin RLU.

 • 3. Reglementările PUG sunt respectate in totalitate, mai puțin retragerea fata de aliniament pentru care se elaborează PUD. Conform Legii 350/ 2001, art. 48, planul urbanistic de detaliu poate modifica retragerile in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia. In planșa PUD. 5. - Studiu - Tipologii de amplasare, se evidențiază regula locala de a construi la o distanta mai mare de 25m fata de aliniament.

 • 4, Conform studiului geotehnic nu exista riscul produceri de alunecări de teren. Proiectul va fi realizat in asa fel incat sa nu afecteze construcțiile Învecinate.

 • 5. S-a realizat un studiu de insorire conform caruia noua construcție respecta gradul de insorire cerul prin lege pentru ferestrele de locuit alo construcției învecinate. Avizul do la Sanatatea Populației atesta acest lucru.

Cluj Napoca -Iunie 2019-

Intocmit, arh.stag. Daniela Borola

Arh. Urbanist Corina Moldovan
 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru ;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau ncprcluarca propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 230517/433/25.04.2019 obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresa cu nr. 311545/13.06.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsurile proiectantului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. 315705/433/18.06.2019,    315715/433/18.06.2019,

315720/433/18.06.2019, 315725/433/18.06.2019, 315732/433/18.06.2019, 315741 /43 3/18.06.2019

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul I.ocal al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local dc adoptare sau ncadoptarc a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,


Șef Birou,


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan

l cx

1

Prevederi P.L.G.- R.L.ll. aprobate anterior:

Conform PUG parcela este incadrat în IJTR Liu.

UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.

-funcțiune, predominantă: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială dc densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolai, cu clădiri de locuit de tip urban modem, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter i etaj I mansardă / nivel retras) sau (demisol - parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va ii mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+H-M, (S)tPl 1 IR, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S -subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 rn.

-indici urbanistici: POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: In situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu ccl mult 5 rn dc la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism. .

-retragere min. față de limitele laterale- clădirile se vor retrage in mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile in care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o ..regulă locală" (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală dc proprietate (dar nu mai puțin de 2 m). aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecina! să aibă spre limita în cauză o retragere minimă dc 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4.50 m.