Hotărârea nr. 240/2020

Hotărârea 240/2020 - Aprobarea P.U.D. – Restructurare și refuncționalizare corp C1, amenajări exterioare, str. Odobești nr. 59; beneficiară: BB Family Conceptfun S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -


Restructurare și refuncționalizare corp CI, amenajări exterioare, str. Odobești nr. 59

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Restructurare și refuncționalizare corp CI, amenajări exterioare, str. Odobești nr. 59 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 215169/1/29.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 215195 din 29.04.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Restructurare și refuncționalizare corp CI, amenajări exterioare, str. Odobești nr. 59, beneficiară: BB FAMILY CONCEPTFUN S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 30 din 22.01.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Restructurare și refuncționalizare corp CI, amenajări


exterioare, str. Odobești nr. 59, beneficiară: BB FAMILY CONCEPTFUN S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 319872.

Prin P.U.D. se studiază imobilul cu nr. cad. 319872, în suprafață dc 4.891 mp, pe care există fond construit - corpurile C2, C3 și C4 propuse spre desfințare și corpul CI propus spre restructurare {desfințare parțială/modificări structurale, extindere pe orizontală și verticală^de la P la P+E) și refuncționalizare - schimbarea destinației acestuia, din atelier în centru educațional. Amenajările exterioare constau în sistematizarea terenului, realizarea unei platforme pentru staționarea vehiculelor (auto, velo), zonă de activități educative/joacă, cu instalații aferente, plantații verzi.

Documentația reglementează:

 • - retragerea minimă față de limita laterală sudică: 3 m;

 • - retragerea minimă față de limita posterioară: 18 m;

 • - accesul auto șipietonal: se mențin accesele existente din strada Odobești;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Suprafața dc teren necesară lărgirii și modernizării străzii Odobești va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu destinația de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate dc beneficiara acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani dc la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


neral al municipiului, îoșca

Nr. 240 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)


PRIMĂRIA Șl CFINSIIIIII ' OTA. 1'1 III.NâWtfU

ARHITECT-ȘEF


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLLJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Nupoca, lei: -40 264 592 301: fax: +40 264 599 329 www.priniariaclujnapoca.ro | www.clujbusincss.ro [ www.visilclujnapoca.roVOQcfYN-emO
Ca urmare a cererii adresate de Balca Gavrilă, cu domiciliul în județul Cluj, nî icipiul Cluj-Napoca,                   înregistrată sub nr. 429710/433/2019, în conformitate cu prevederile Legii

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:


Nr. . .3(7 . .. din

pentru P.IJ.I) - restructurare și refuncționalizare corp CI, amenajări exterioare, str. Odobești nr. 53 generat de imobilul cu nr. cadastral 319872

Inițiator: BB FAMILY CONCEPTFUN SRL

Proiectant: S.C. ARH1DETAILS S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Dan Ștefan Adace

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 4.891 mp, situată pe frontului sud-vcstic al străzii Odobești, delimitată de parcele cu fond construit în partea sud-estică și sud-vestică.

 • 1.Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior :

UTR Ent - Zonă da mică producție, servicii, de tip industrial și cvasi-industrial, comerț en gros

-regim de construire: Zona este dedicată activităților economice,

-înălțimea maximă admisă: înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 21 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m. Regimul de înălțime nu va depăși (1 -2S)~I P I 4 R. Pentru clădirile aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin PUZ sc pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt.

-indici urbanistici : POT Maxim = 60% Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării dc noi corpuri de clădire, calculul tacându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic, CUT Maxim = 1,2 Această reglementare sc va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pc întreaga parcelă, în înțeles urbanistic.

-retragere min. față dc aliniament . Aliniamentul existent sc va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUCr sau PUZ de reabilitare / restructurare prevăd realinierea. In cazul adăugării de noi clădiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune în retragere față dc aliniament, în front discontinu (deschis). In situația parcelelor dc colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin PUZ /PUD, după caz, aceasta putând li mai marc sau egală cu cea a clădirilor existente. învecinate, dar nu mai puțin dc 8 m.

-retragere min. față de limitele laterale și posterioare:Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu dc ia limitele laterale ale parcelei cu o distanță mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălțimea clădirilor dar nu mai puțin dc 3 m. In cazul existenței unui calcan vecin, aparținând unei clădiri conforme reglementărilor zonei, noile construcții sc vor alipi dc acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), de pe parcelele vecine. Sistemul concret dc cuplare sa va stabili prin PUD, în cadrul căruia se va analiza frontul stradal aferent unui întreg cvartal. Intre vecini se pot încheia convenții de cuplare pe limita de proprietate. Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, dai' nu mai puțin dc 6 m.

- amplasarea clădirilor unele fală de altele pe aceeași parcelă: In cazul coexistenței pe aceeași parcelă a două corpuri de clădire. între fațadele acestora se va asigura o distanță minimă egală cu două treimi din înălțimea celei mai înalte, dar nu mai puțin dc 4,5 m.


PRIMĂRIA Șl CDNSII IUI I nrâ. Clin MAPnCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICWIULU1 CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,40000L Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.rowww.clujbusiness.rv | www.visitdujnapoca.ro


ROMANIA


CLUJ-NAPOCA


ARIfiTECT-ȘEF

II. Prevederi P.U.D. propuse

Prin P.U.D. se studiază imobilul cu nr. cad. 319872, în suprafață de 4.891 mp, pe care există fond construit - corpurile C2, C3 și C4 propuse spre desflnțare și corpul CI propus spre restructurare (desfințare parțială/modificări structurale, extindere pe orizontală și verticală de la P la P+E) și refuncționalizarc - schimbarea destinației acestuia din atelier în centru educațional. Amenajările exterioare constau în sistematizarea terenului, realizarea unei platforme pentru staționarea vehiculelor (auto, velo), zonă de activități educațivc/joaca cu instalații aferente, plantații verzi;

 • -  retragerea minimă față de Umila laterală sudică: 3 m;

 • -  retragerea minimă față de limita posterioară: 18 m;

 • -  accesul auto și pietonal: se mențin accesele existente din strada Odobești;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri dc parcare auto și vclo amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echipare tehnico-edililară: completă pe parcelă;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.12.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară lărgirii și modernizării străzii Odobești va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu destinația de „drum'’ anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit.u) din Legea nr,350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 56b din 14.02. 2019 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Arhi

Arh. E'mspcctor specialitate.

rh.zESp. Ligia Subțirică


Șef birou Stratcgiijjxbanc

Arh. AndreeadVIuresanRed. 3ex, Arh. Anainam Popa

Achitat taxa de 13 lei, cotrîbrrn Chitanței nr..........................din..........

Prezentul aviz, a fost transmis solicitantului dirccl/prin poștă la data de

P.U.D. - Restructurare și refuncționalizare corp CI, amenajări exterioare str. Odobești nr. 59 Nr, 112858/26.02.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoplarc a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat eu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Chij-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : S.C. BB FAMILY CONCEPTFUN S.R.L.

 • •  Proiectant: S.C. ARHI DETAILS S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 429710/23.08.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs dc elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Restructurare și refuncționalizare corp CI, amenajări exterioare - str. Odobești nr. 59

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat dc urbanism nr. 566/14.02.2019

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 30/22.01.2020

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 429710/23.08.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 25.09.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Dalele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 11.12.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din

13.08.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei. în data de 11.12.2019 - ora 10.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinci dc zi a Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 11.12.2019 - ora 10.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

n Torsin Florian-Marius și Torsin Adina-Simona

® Zcic Crișan Daniel -

• Micu Andrei -

» Morar Sergiu Mihai -

o Babos Iul ia Ancuța

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 11.12.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Dan Adace.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B, Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate dc public pe parcursul procesului dc informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa dc problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului dc urbanism sau amenajare a teritoriului nu poale sau nu c dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau neprehiarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau ncadoptarc a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef, r------"Șef Birou,                Responsabil cu informarea

f                                                și consultarea publicului

Daniel Pop               Andreea Muresan               Simona Cipcigau

/                                                  vi.