Hotărârea nr. 24/2020

Hotărârea 24/2020 - Aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 11393/8.01.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 11514/8.01.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Memorandumului de înțelegere privind Parteneriatul pentru Modernizarea Administrației Publice și Sprijin pentru Reformele Structurale, semnat în data de 11 ianuarie 2016 între Guvernul României și Banca Mondială, ale Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Directivei nr. 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei nr. 2004/18/CE, precum și ale art. 129 alin. 4 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea onorariului corespunzător serviciilor de asistență tehnică prestate de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cuantum de 810.000,00 euro.

Art. 3, Se mandatează primarul Municipiului Cluj-Napoca pentru semnarea, în numele și pentru Municipiul Cluj-Napoca, a Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile, prevăzut la art. 1.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 24 din 10 ianuarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 24/2020

Proiectul nr. PI72384

ACORD DE PRESTĂRI SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ RAMBURSABILE privind

Programul de Dezvoltare Urbană a Muraicipiului Cluj-Napoca

încheiat de către și între

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Și

BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

în data de

2020ACORD DE PRESTĂRI SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ RAMBURSABILE

ACORD încheiat în data de__________ 2020, de către și între MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA (denumit în continuare „Beneficiarul” sau „Cluj-Napoca”), pe de o parte, și BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE (denumită în continuare „Banca”).

AVÂND IN VEDERE că Guvernul României și Banca Mondială au încheiat un Memorandum de înțelegere privind Parteneriatul pentru Modernizarea Administrației Publice și Sprijin pentru Reformele Structurale semnat în data de 11 ianuarie 2016.

AVAND IN VEDERE că Beneficiarul a solicitat Băncii să-i furnizeze serv ici i de Asistență Tehnică Rambursabile („Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile” sau „RAS”) detaliate în Calendarul de activități alăturat la prezentul Acord, pentru a acorda sprijin Municipiului Cluj-Napoca în perioada 2020 -2022.

PRIN URMARE, Părțile la prezentul convin după cum urmează:

 • 1.     Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile Banca va furniza Beneficiarului serviciile („Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile” sau „RAS”) detaliate în Calendarul de activități aferent prezentului Acord, în baza clauzelor și condițiilor prevăzute în prezentul Acord, inclusiv în Anexa la prezentul Acord, care constituie parte integrantă din prezentul Acord.

 • 2.      Persoanele de contact din partea Beneficiarului. In procesul de furnizare a Serviciilor de Asistență Tehnică Rambursabile, Banca va coopera îndeaproape cu oficialii desemnați din partea Beneficiarului. Beneficiarul va pune la dispoziția Băncii numele și informațiile de contact ale respectivilor oficiali.

 • 3.     Durata Acordului și calendarul de lucru. Banca se angajează să mobilizeze în mod rezonabil toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a furniza la timp Serviciile de Asistență Tehnică Rambursabile, programul de lucru și calendarul de activități prevăzute în Calendarul aferent Acordului au fost elaborate cu bună-credință, pe baza informațiilor care se află la dispoziția Băncii la ora actuală și sunt orientative, în condițiile în care: (i) Beneficiarul și personalul acestuia își îndeplinesc sarcinile la timp; și

 • (ii) Beneficiarul - în orice moment - va acționa la timp pentru a furniza informații, pentru a lua decizii și pentru a furniza asistența necesară, conform prevederilor prezentului Acord și după cum se poate solicita din când în când.

4.      Efectuarea plății.

 • (a) Beneficiarul va achita Băncii un onorariu în valoare de opt sute și zece mii de euro (810.000 EUR) în baza următorului scadențar de plăți:

  (i) EUR 360,000


  (ii) EUR 315,000


  (iii) EUR 135,000


După predarea de către Bancă și acceptarea de către Beneficiar a Livrabilului 1 prevăzut în tabelul din Secțiunea B a Calendarului din prezentul Acord.

După predarea de către Bancă și acceptarea de către Beneficiar a Livrabilului 2 prevăzut în tabelul din Secțiunea B a Calendarului din prezentul Acord.

După predarea de către Bancă și acceptarea de către Beneficiar a Livrabilului 3 prevăzut în tabelul din Secțiunea B a Calendarului din prezentul Acord.

 • (b) Toate plățile efectuate către Bancă în baza prezentului Acord se efectuează integral în termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data prezentării unei facturi de către Bancă. Banca va emite facturile în - EURO după transmiterea versiunii în limba engleză și a traducerii în limba română a Livrabilului corespunzător. Plățile se vor efectua în RON, în fonduri disponibile imediat, fără nicio deducere de niciun fel, pentru niciun fel de taxă, impozit, cheltuieli și alte sume reținute, și fără a lua în considerare nicio dispută aflată în curs de desfășurare între părți (altele decât acele dispute legate de recepția documentelor livrabile la care se face referire la alin, (c) de mai jos), în contul indicat în scris de către bancă.

 • (c) Toate Livrabilele vor fi supuse unui proces de recepție din partea Beneficiarului, după prezentarea de către Bancă a versiunilor în limba engleză și limba română. Versiunea în limba română a livrabilelor va fi prezentată în maximum douăzeci și unu (21) zile calendaristice după prezentarea versiunii în limba engleză, conform descrierii din tabelul din Secțiunea B a Calendarului aferent prezentului Acord. Beneficiarul are la dispoziție douăzeci și unu (21) zile calendaristice după prezentarea versiunii în limba română pentru a analiza fiecare produs livrabil, perioadă după care livrabilul se consideră a fi acceptat de către Beneficiar, cu excepția situației în care acesta din urmă formulează și trimite Băncii anumite comentarii. în cazul în care Beneficiarul formulează anumite comentarii, Banca are la dispoziție paisprezece (14) zile calendaristice pentru a prezenta produsul livrabil modificat în limba engleză și traducerea acestuia în limba română și/sau pentru a furniza comentarii și clarificări. Beneficiarul va avea la dispoziție încă șapte (7) zile calendaristice pentru a analiza livrabilul supus reviziei și pentru a accepta produsul final.

 • 5.      Intrarea în vigoare. Prezentul Acord intră în vigoare în ziua și anul înscrise mai sus, imediat după ce este semnat în mod adecvat de către ambele Părți.

 • 6.      Expirarea. Prezentul acord expiră după o perioadă de treizeci (30) de luni de la data intrării în vigoare, cu excepția situației în care este prelungit prin acordul reciproc al Beneficiarului și al Băncii.

 • 7.      încetarea Acordului. Atât Beneficiarul, cât și Banca pot dispune încetarea unilaterală a prezentului Acord înainte de expirarea acestuia, sub rezerva acordării către cealaltă parte a unui preaviz de nouăzeci (90) de zile. La primirea unei astfel de înștiințări,

Părțile vor lua toate măsurile adecvate pentru a proceda la încetarea într-o manieră ordonată a activităților aflate în desfășurare la momentul respectiv în cadrul prezentului Acord de Servicii, precum și pentru a soluționa cu promptitudine toate activitățile aflate în desfășurare.

 • 8.      Limba contractului. Prezentul Acord este întocmit în limba engleză.

9.      Cooperarea.

 • (a)     In orice moment, Beneficiarul va oferi Băncii la timp orice informații care pot influența implementarea Acordului de Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile, va informa Banca referitor la orice evoluții privitoare la Acordul de Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile și va întreprinde toate lucrurile necesare pentru a oferi Personalului Băncii posibilitatea de a îndeplini toate activitățile care îi sunt alocate în baza prezentului Acord de Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile. în special, Beneficiarul va proceda după cum urmează, fără a se limita la:

 • (i)       Va furniza Băncii toate informațiile privind Beneficiarul și Acordul de Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile care pot deveni necesare pentru îndeplinirea scopului prevăzut prin prezentul Acord;

 • (ii)      Va permite personalului Băncii să viziteze sediile Beneficiarului, să aibă acces la evidențele și registrele care sunt relevante pentru Serviciile de Asistență Tehnică Rambursabile, precum și la personalul Beneficiarului care este alocat pe activități aferente Serviciilor de Asistență Tehnică Rambursabile furnizate de Bancă;

 • (iii)     Va notifica în mod prompt Banca referitor la orice propunere de schimbare a naturii și amploarei Serviciilor de Asistență Tehnică Rambursabile și cu privire la orice eveniment sau situație care are sau ar putea avea, în mod rezonabil, un efect semnificativ asupra furnizării serviciilor; și

 • (iv)     Va furniza cu promptitudine Băncii orice informații pe care le poate solicita Banca din când în când, în mod rezonabil, cu privire la Serviciile de Asistență Tehnică Rambursabile care trebuie îndeplinite de către Bancă.

 • (b)     Este convenit și înțeles de către Părți, în mod expres, ca Banca să nu fie ținută răspunzătoare pentru nicio întârziere vizavi de îndeplinirea sarcinilor care îi revin, în situația în care Beneficiarul nu își aduce aportul conform prevederilor Secțiunii D a Calendarului aferent prezentului Acord, sau dacă nu cooperează cu Banca în maniera enunțată la alin, (a) de mai sus.

10.     înștiințări și adrese oficiale.

(a) Toate înștiințările care sunt necesare sau care se permite a fi acordate în baza prezentului Acord se vor efectua în scris și se vor considera a fi fost acordate sau transmise în mod adecvat dacă sunt predate personal sau poștal, prin e-mail sau prin fax semnatarilor prezentului Acord, la adresele indicate mai jos sau la orice alte adrese care sunt anunțate de către Părți. Notificările depuse prin scrisoare recomandată se vor considera a fi fost predate în momentul livrării. înștiințările transmise prin fax trebuie, de asemenea, să fie confirmate poștal, data intrării în vigoare fiind data transmisiei inițiale.

4

(b) în scopul prezentului Acord, se vor utiliza următoarele adrese:

Pentru Beneficiar:

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Str. Moților, nr. 3

Cluj-Napoca, Județul Cluj

Telefon: +40-264-596030 e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro

Pentru Bancă:

Banca Mondială

1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 Statele Unite ale Americii Telefon: +1 202 477-1234

Fax: +1 202 477- 6391

e-mail: tproskurvakova@worldbank.org

DREPT MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS, Părțile prezentului Acord, acționând prin intermediul reprezentanților lor autorizați, au procedat la semnarea prezentului Acord în numele lor, la data și anul prevăzute mai jos.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU

RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Semnat de:_____________________

Reprezentant autorizat

Nume: Emil Boc

Titlu: Primar

Data:_________________________


Semnat de:___________________________

Reprezentant autorizat

Nume: Tatiana Proskuryakova

Titlu: Country Manager

Data:_________________________


CALENDAR

Descrierea Serviciilor de Asistență Tehnică Rambursabile

A. Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile.

Cu excepția cazului în care Beneficiarul și Banca vor conveni altfel, Serviciile de Asistență Tehnică Rambursabile vor include următoarele activități:

Obiectiv

Obiectivul Serviciilor de Asistență Tehnică Rambursabile este de a sprijini Municipiul Cluj-Napoca în eforturile sale de a-și întări capacitatea de planificare strategică și capacitatea de planificare și gestionare a investițiilor, pentru o dezvoltare mai eficientă și durabilă în Municipiul Cluj-Napoca și în zona sa metropolitană.

Descrierea activităților

Scopul activităților este de a oferi asistență Beneficiarului în elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU) pentru perioada 2021-2030 (SIDU 2021-2030), prin intermediul următoarelor activități:

Componenta 1: SIDU 2021-2030 - Planificare Strategică și Planificare și Gestionare a Investițiilor de Capital

Această componentă va include:

 • 1.  Identificarea și Analiza Documentelor Strategice și Programatice Existente și Relevante. Municipiul Cluj-Napoca are deja în aplicare o serie de documente strategice, inclusiv o Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), pregătită pentru perioada de programare 2014-2020, iar aceste documente vor fi colectate, analizate și vor constitui temelia pentru SIDU 2021-2030. în plus, vor fi luate în considerare o serie de strategii și planuri la nivel înalt pentru elaborarea SIDU Cluj-Napoca 2021-2030, cum ar fi: Strategia Națională de Dezvoltare Teritorială, Mașter Planul Național de Transport, Strategia Națională a Locuirii, Mașter Planul Regional pentru Sectorul de Apă și Apă Uzată, Programele Operaționale UE 2021 -2027 și Planul de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest.

 • 2.  Sprijin în elaborarea unui draft al strategiei integrated de dezvoltare urbană. Această activitate va include următoarele sub-activități:

 • a. Identificarea Zonei Urbane Funcționale Cluj-Napoca. Dinamica dezvoltării urbane nu respectă limitele administrative stricte, iar având în vedere faptul că intervențiile pe care Primăria Municipiului Cluj-Napoca le poate întreprinde sunt limitate la granițele sale administrative, este important să se definească întreaga suprafață a Zonei Urbane Funcționale Cluj-Napoca (ZUF), și să fie identificate intervențiile cheie necesare pentru a permite o mai bună funcționare a ZUF.

 • b. Contextul urban și identificarea situațiilor și nevoilor locale principale. Această

activitate se va concentra în principal pe:

 • a.  O imagine de ansamblu a condițiilor locale existente, cu accent pe cele cinci situații cheie identificate la articolul 23 din Regulamentul UE nr. 1301/2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): dezvoltare economică; dezvoltare socială; schimbări climatice; demografie; și, mediu.

 • b.  Identificarea nevoilor principale bazate pe analiza de la punctul „a”.

 • c.  Analiza SWOT (punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și provocările).

 • c. Propunerea unei Viziuni și a Obiectivelor SIDU. Această sub-activitate va implica convocarea părților interesate cheie, iar prin consultări și printr-un proces participativ, se va identifica, împreună, viziunea și obiectivele cheie de dezvoltare pentru Municipiul Cluj-Napoca pentru orizontul de timp 2030.

 • d.  Formularea Strategiei: Această sub-activitate va implica sesiuni de brainstorming cu părțile interesate cheie privind strategiile de dezvoltare adecvate pentru a atinge viziunea și obiectivele de dezvoltare declarate, ținând cont de analiza SWOT și de cele mai bune practici internaționale.

 • e. Listă Proiecte Prioritare Propuse: Banca va oferi asistență procesului de consultare pentru SIDU și va ajuta la rafinarea listei de priorități și va pregăti un portofoliu final de proiecte prioritare pentru orizontul de timp 2030.

 • 5. Planificarea și Gestionarea Investițiilor de Capital (PGIC). Această componentă va include dezvoltarea unei PGIC pentru Primăria Municipiului Cluj-Napoca, bazându-se pe agenda strategică convenită, având în vedere resursele disponibile și definind, de asemenea, un plan de investiții de capital. PGIC va avea următoarele sub-activități:

 • a.  Metodologia de Prioritizare a Proiectelor. Banca va colabora cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca pentru a dezvolta această metodologie într-o manieră utilă pentru elaborarea proiectelor curente și viitoare.

 • b.  Propunere pentru Programe de Investiții. Concepute din strategiile de dezvoltare, acestea vor fi programe multisectoriale care vor oferi o soluție cuprinzătoare și un set de acțiuni specifice necesare realizării obiectivelor de dezvoltare. De asemenea, acestea vor reprezenta baza pe care proiectele vor fi identificate.

 • c.  Identificarea unei Liste Lungi de Proiecte. Banca va sprijini Primăria Municipiului Cluj-Napoca să identifice o listă lungă de proiecte de investiții bazate atât pe analiza întreprinsă, cât și pe listele de proiecte propuse în strategiile sectoriale.

 • d.  Identificarea unei Liste Scurte de Proiecte și Stabilirea unui Cadru de Monitorizare și Evaluare a SIDU. Banca va facilita procesul de identificare a unei liste scurte de proiecte, pentru orizontul 2030, inclusiv evaluarea proiectelor propuse pentru a determina adecvarea strategică. Va fi elaborat un cadru de monitorizare și evaluare, astfel încât conducerea Primăriei

Municipiului Cluj-Napoca să poată urmări implementarea proiectelor din lista scurtă.

Componenta 2: SIDU 2021-2030 - Planificare Metropolitană

Această componentă va include:

 • 1.  Sprijin pentru Identificarea unei Liste de Proiecte Prioritare pentru Zona Metropolitană. Pe lângă PGIC și lista scurtă de proiecte derivate din SIDU pentru orașul Cluj-Napoca, sub Faza 1, această componentă va extinde analiza strategică în zona metropolitană. în special, Banca va ajuta la convocarea diverselor părți interesate din sectorul public din zona metropolitană, pentru a identifica în comun o listă de proiecte prioritare, care provin din documente strategice aprobate. Lista propusă de proiecte prioritare ar trebui să aibă relevanță și impact metropolitan și să contribuie la abordarea unora dintre nevoile cheie ale zonei metropolitane. Lista va include atât proiecte din SIDU 2021-2030, cât și potențiale proiecte noi care apar din consultarea părților interesate.

 • 2.  Viziune de dezvoltare și Consolidarea Capacității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADI ZMC). Banca va colabora cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, ADI ZMC și alte părți interesate relevante (de exemplu, Consiliul Județean și localitățile din zona metropolitană) pentru a determina modul în care ADI ZMC ar putea răspunde mai bine la dinamica, provocările și nevoile metropolitane. Activitatea se va concentra pe: 1) identificarea sectoarelor / domeniilor / activităților în care responsabilitățile ADI ZMC ar putea fi extinse; 2) instrumente de identificare pentru o mai bună coordonare teritorială între localitățile membre; 3) recomandări pentru schimbări instituționale și contribuirea la dezvoltarea de instrumente pentru a răspunde schimbărilor în responsabilități și sarcini de coordonare.

Componenta 3: SIDU 2021-2030 - Strategia de Locuire

Această componentă va include:

 • 1.  Analiza cererii. Banca va întreprinde o analiză aprofundată a cererii de locuințe, pentru a determina cererea de locuințe în cadrul diferitelor grupuri de venituri, tipurilor de locuințe și preferințelor pentru ocuparea forței de muncă.

 • 2.  Analiza ofertei. Banca va efectua o analiză aprofundată a dinamicii pieței imobiliare, incluzând, printre altele, o privire asupra numărului de unități de locuințe livrate în fiecare an, locațiile de dezvoltare a locuințelor noi, dinamica prețurilor (cumpărare și chirie) și performanța comparată cu alte zone urbane din România și nu numai.

3.  Set de Instrumente pentru Locuire

Banca va colabora cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca pentru a dezvolta un set de instrumente pentru locuire care va contribui la compensarea decalajului dintre cerere și ofertă. Setul de instrumente va include, printre altele, măsuri pentru a

A?

răspunde nevoilor de locuințe la prețuri accesibile, cu accent pe instrumente pentru partea de ofertă care încurajează dezvoltarea de locuințe care să fie accesibile în moduri sensibile la cerere.

Orice modificare a activităților detaliate mai sus va trebui agreată în scris de către Beneficiar și Bancă.

B. Calendarul de implementare.

Cu excepția situației în care Beneficiarul și Banca vor conveni altfel, Banca va depune eforturi pentru a desfășura Serviciile de Asistență Tehnică Rambursabile în conformitate cu calendarul de activități inclus mai jos:

Livrabil

Data anticipată a livrării

Cost în EUR

Livrabil 1. Raport privind Planificarea Strategică și Planificarea și Gestionarea Investițiilor de Capital, incluzând o analiză cuprinzătoare a dinamicii socio-economice, viziune și obiective, propuneri pentru o listă de proiecte prioritare și mecanismul de monitorizare și implementare.

13 luni de la data intrării în vigoare a acordului

€360.000

Livrabil 2. Raport cu o analiză detaliată a cererii și ofertei de locuințe, precum și recomandări cu privire la modul de a reduce decalajul dintre cerere și ofertă.

20 luni de la data intrării în vigoare a acordului

€315.000

Livrabil 3. Raport privind Consolidarea Capacității Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADI ZMC) și stabilirea unor priorități de investiție metropolitană, pentru orizontul de timp 2030. ’

28 luni de la data intrării în vigoare a acordului

€135.000

TOTAL

€810.000

Orice modificare a calendarului de implementare stabilit în tabelul de mai sus va fi convenită de părți printr-un schimb de scrisori.

începând cu data intrării în vigoare a prezentului Acord, se prezintă un raport anual de progres în limba engleză în termen de 21 de zile de la sfârșitul fiecărei perioade. Rapoartele de progres includ o descriere a activităților finalizate sau în curs de finalizare în perioada de raportare, pașii următori planificați pentru perioada următoare de raportare și rezultatele. Rapoartele de progres vor fi întocmite conform formatului furnizat ca Anexă la Calendarul aferent prezentului Acord. O traducere în limba română a rapoartelor de implementare va fi transmisă în termen de 14 zile de la transmiterea versiunii în limba engleză. Beneficiarul va avea la dispoziție 21 de zile de la transmiterea traducerii în limba română pentru a verifica raportul de progres. în cazul în care Banca primește observații cu privire la raportul de progres, Banca va avea la dispoziție 7 zile pentru a prezenta un raport de progres modificat și/sau pentru a oferi comentarii și clarificări.

10

în sensul furnizării produselor livrabile descrise în tabelul de mai sus, Banca transmite versiunea în limba engleză a respectivelor documente la termenele indicate în prezentul Acord.

C.     Personalul Băncii

Banca este responsabilă pentru determinarea componenței adecvate a echipelor care sunt necesare pentru îndeplinirea Serviciilor de Asistență Tehnică Rambursabile. Personalul alocat de Bancă va include experți specializați în domeniile de dezvoltare economică locală și regională, urbanism, GIS, schimări climatice, locuire, suport operațiuni, inginerie, achiziții publice, transport și gestionarea activelor locale.

D.     Parteneri și spații de lucru.

Beneficiarul va pune la dispoziție următoarele facilități, în sprijinul procesului de furnizare a Serviciilor de Asistență Tehnică Rambursabile:

 • 1.      Beneficiarul va pune la dispoziție spații pentru organizarea de ateliere de lucru, după cum este convenit în cadrul prezentului Acord. Pentru toate atelierele de lucru și pentru toate activitățile de formare care se vor realiza în baza prezentului Acord, Beneficiarul poate acoperi, în limite rezonabile, cheltuielile necesare pentru îndeplinirea cu succes a fiecărui atelier de lucru, inclusiv costul fotocopierii, băuturilor răcoritoare, gustărilor, sau altor produse alimentare pentru participanți.

 • 2.      Beneficiarul poate oferi spațiu de birou pentru personalul Băncii pentru a asigura un maxim de interacțiune între partenerii de lucru și eficiența activităților de consolidare a capacității Beneficiarului.

 • 3.      în cadrul procesului de furnizare a Serviciilor de Asistență Tehnică Rambursabile, Beneficiarul va facilita contactul dintre Bancă și personalul Beneficiarului și orice alți factori interesați relevanți.

Este agreat și înțeles faptul că Banca nu va avea nici o responsabilitate pentru întârzieri ce sunt cauzate de o implicare deficitară a Beneficiarului, așa cum este stipulat în Secțiunea 9 a Acordului și această Secțiune D a Calendarului acestui Acord.

E.     Evidențe.

Banca va ține evidențe adecvate ale Serviciilor de Asistență Tehnică Rambursabile, în conformitate cu practicile sale curente de ținere a evidențelor și va oferi Beneficiarului informații privitoare la respectivele Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile pe care acesta le va solicita în mod rezonabil. Prin urmare, Banca Mondială va ține evidențe adecvate pentru o perioadă de șapte ani de la sfârșitul anului fiscal al Băncii la care se referă respectivele evidențe.

ANEXĂ LA CALENDAR

FORMAT ORIENTATIV AL RAPORTULUI DE PROGRES

 • I.  Perioada acoperită:_________________________

 • II. Rezumat

 • • Statusul general al muncii

 • • Constatări și situații identificate

 • III. Progresul înregistrat pe fiecare Livrabil

 • 1.  Livrabil 1

 • a.  Activități și analize finalizate

 • b.  Pași următori

 • 2.  Livrabil 2

 • a.  Activități și analize finalizate

 • b.  Pași următori

 • 3.  Livrabil 3

 • a.  Activități și analize finalizate

 • b.  Pași următori

 • 4.  Livrabil 4

 • a.  Activități și analize finalizate

 • b.  Pași următori

 • IV. Concluzii

ANEXĂ

CLAUZE ȘI CONDIȚII STANDARD

 • 1.      Standardele de performanță; Neexclusivitate. Prin prezentul Acord, Banca se angajează să furnizeze Serviciile de Asistență Tehnică cu aceeași grijă și diligență pe care le manifestă în cadrul oricărei alte activități analitice și de asistență tehnică. Implicarea Băncii în cadrul prezentului Acord, ca și consultant al Beneficiarului, este neexclusivă și nu poate restricționa angajarea de către Beneficiar a altor consultanți pe teme similare sau colaterale.

 • 2.      Personalul Băncii. Banca Mondială, la propria discreție, va stabili componența echipei alocate pentru aceste servicii (inclusiv personalul care va participa la ședințele de consultanță) (denumit în continuare „Personalul Băncii“) în vederea îndeplinirii Serviciilor de Asistență Tehnică. Programul din prezentul Acord conține o listă orientativă de categorii de personal al Băncii, care poate fi implicat în îndeplinirea Serviciilor care fac obiectul prezentului Acord; totuși, cu condiția ca Banca să poată beneficia, oricând de dreptul de a aloca orice altă persoană în plus față de, sau ca înlocuitor al, oricărei persoane care figurează deja pe lista respectivă, după cum poate fi considerat necesar sau adecvat de către Bancă, pentru îndeplinirea îndatoririlor care îi revin în baza prezentului Acord. în cazul în care are motive rezonabile de insatisfacție față de performanțele unuia sau mai multor angajați ai Băncii, Beneficiarul poate solicita Băncii să înlocuiască respectiva persoană sau respectivele persoane. Pentru evitarea oricărui echivoc, este convenit și înțeles de către și între Părți ca prezentul Acord să nu dea naștere niciunei relații de angajare sau contractuale de vreun fel între Beneficiar și personalul Băncii.

 • 3.      Aportul Beneficiarului. Beneficiarul va îndeplini activitățile și va furniza toate facilitățile și toate celelalte aranjamente prevăzute în Programul din prezentul Acord.

 • 4.      Politicile operaționale ale Băncii. Banca își va furniza serviciile de asistență tehnică într-o manieră consecventă cu politicile proprii relevante de mediu și sociale.

 • 5.      Confidențialitatea. Părțile convin ca prezentul Acord și produsele livrabile prevăzute în Programul din Acord să fie puse la dispoziția publicului numai după ce Beneficiarul își dă acordul în scris cu privire la o astfel de prezentare. în acest sens, Beneficiarul prin prezenta autorizează Banca să prezinte în mod public produsele livrabile prevăzute în Programul din prezentul Acord numai în forma finală a acestora. Cu privire la informațiile de bază furnizate de către Părți în sprijinul Serviciilor de Asistență Tehnică, fiecare Parte își rezervă dreptul de a stabili informațiile respective ca și „confidențialei Părțile pot prezenta în mod public astfel de informații numai după ce Partea care le-a furnizat și-a prezentat consimțământul în prealabil.

 • 6.      Proprietate intelectuală. Drepturile de proprietate intelectuală ale Părților asupra oricăror date sau documente preexistente utilizate de către Bancă în legătură cu Serviciile de Asistență Tehnică revin părții care le deține. Drepturile de proprietate intelectuală ale Părților asupra noilor materiale întocmite de către Bancă în legătură cu Serviciile de Asistență Tehnică revin Beneficiarului; totuși, cu condiția ca Banca să dețină dreptul global, neexclusiv, perpetuu (pentru întreaga durată de existență a dreptului de autor respectiv), care poate fi acordat și prin sublicențiere integrală și fără redevențe, de a utiliza, copia, afișa, distribui, publica și crea lucrări derivate ale tuturor sau ale unora dintre aceste materiale și includerea informațiilor în orice activitate de cercetare, în publicații, pagini de

13

internet și în alte medii, în lipsa consimțământului Beneficiarului, sub rezerva limitărilor privitoare la prezentarea informațiilor confidențiale și a respectării drepturilor unor terți, după cum se indică în alin. 5, Confidențialitate, al prezentei Anexe.

7.      Reprezentarea opiniilor Băncii, precum și utilizarea denumirii, mărcii și siglei Băncii.

 • (a)     Beneficiarul convine să nu reprezinte sau să nu permită reprezentarea opiniilor Băncii, în lipsa consimțământului scris acordat în prealabil de către Bancă.

 • (b)     De asemenea, Beneficiarul se angajează să nu utilizeze sau să permită utilizarea denumirii Băncii, a mărcilor sau siglelor acesteia în nicio reclamă, materiale promoționale sau informații, în lipsa consimțământului Băncii exprimat în scris și ca, în cazul în care i se acordă acest consimțământ, Beneficiarul să utilizeze denumirea, mărcile și siglele doar în strictă conformitate cu permisiunea acordată și doar însoțite de avertismentele curente ale Băncii.

 • (c)     Ambele părți vor include toate declarațiile de atribuire și avertismentele legale în toate materialele noi întocmite și asociate Serviciilor de Asistență Tehnică.

8.      Avertismente legale și răspunderi.

 • (a)     în timp ce Banca va depune eforturi susținute pentru a-și îndeplini sarcinile care îi revin în legătură cu Serviciile de Asistență Tehnică, Banca nu declară nimic în mod expres și pe propria răspundere și nici nu garantează măsura succesului care poate fi obținut prin implementarea oricărei recomandări conținute în vreunul dintre produsele livrabile întocmite de către, sau cu asistența, Băncii sau personalului Băncii.

 • (b)     Fără a se limita la imunitățile și privilegiile care îi revin Băncii în baza propriului Statut, precum și în baza altor legi și reglementări aplicabile, Banca nu va putea fi ținută răspunzătoare în fața Beneficiarului sau a oricărui terț pentru nicio pierdere, cost, pagubă sau răspundere pe care Beneficiarul le poate înregistra ca rezultat al utilizării Serviciilor de Asistență Tehnică, cu excepția celor care rezultă dintr-o neglijență gravă sau abuzuri săvârșite cu intenție de către Bancă sau de către personalul acesteia. Prin derogare de la prevederile prezentului Acord, răspunderea Băncii, dacă există, în fața Beneficiarului nu va implica niciun fel de pagube indirecte, daune indirecte sau măsuri sancționatorii, pierderi, pierderea unor profituri sau pierderea unor oportunități de afaceri și nici nu va putea depăși valoarea onorarilor primite de către Bancă în baza prezentului Acord.

 • (c)     Părțile sunt de acord și confirmă că formarea de parteneriate, societăți mixte sau aranjamente similare, prin care părțile ar putea fi ținute responsabile în mod solidar în fața unor terți nu constituie obiectul prezentului Acord, care nu se încheie pentru alte scopuri diferite de cele enunțate mai sus. Niciuna dintre prevederile prezentului Acord nu pot fi considerate a reprezenta un angajament din partea Băncii în sensul de a furniza finanțare Beneficiarului pentru activitățile desfășurate în baza prezentului Acord sau într-o altfel de modalitate.

 • 9.      Legea care reglementează contractul. Prezentul Acord este guvernat de, și trebuie interpretat în conformitate cu, legislația în vigoare în Anglia.

10.     Soluționarea litigiilor.

 • (a) Părțile la prezentul Acord vor depune eforturi, cu bună-credință, pentru a soluționa în mod amical orice diferend și dispută pe care le-ar putea avea în baza prezentului Acord sau în legătură cu acesta. Orice litigiu survenit în legătură cu, sau care rezultă din, prezentul Contract care nu poate fi soluționat de către Părți prin acord reciproc va fi soluționat în mod definitiv pe baza Regulilor de Arbitraj UNCITRAL, aflate în vigoare la data prezentului Acord. în cazul oricărui conflict între Regulile de Arbitraj UNCITRAL și prevederile prezentului Acord, prevederile acestuia din urmă vor prevala.

 • (b) Nici Beneficiarul și nici Banca nu au dreptul, în cadrul niciunei acțiuni în instanță care poate surveni în baza alin, (a) al prezentei Secțiuni să pretindă că oricare dintre prevederile acestor Condiții Standard sau ale Acordului de Servicii este inaplicabilă sau invalidă în virtutea oricărei prevederi a Statutului Băncii.

 • 11.     Privilegii și imunități; imunitatea fiscală. Beneficiarul admite, și va lua toate măsurile - în limite rezonabile - pentru a se respecta, statutul, imunitățile și privilegiile Băncii și ale Personalului acesteia, așa cum sunt acestea prevăzute în Statutul Băncii și în orice alte acte legislative aplicabile. Părțile confirmă și convin ca nicio prevedere a prezentului Acord, precum și nici recursul la arbitraj de către Bancă, să nu constituie sau să implice o renunțare, cedare, încetare sau modificare de către Bancă la vreun privilegiu, imunitate sau scutire a Băncii, acordată în baza Statutului Băncii și în baza oricăror alte reglementări legale aplicabile. Acestea, includ, printre altele, imunitatea Băncii, a activelor acesteia, a veniturilor sale, a operațiunilor și tranzacțiilor sale, față de orice impozitare, taxare și plată a vreunei taxe vamale.

 • 12.    Modificări. Orice modificare sau renunțare la vreo prevedere a prezentului Acord sau orice consimțământ dat în baza vreunei prevederi a prezentului Acord se va realiza în scris. în cazul unei modificări, aceasta trebuie semnată de către Părți.

 • 13.     Protejarea drepturilor. Nicio conduită anterioară a Părților sau cutumă stabilită în relația dintre cele două Părți, precum și nicio exercitare întârziată sau neexercitare a vreunui prerogativ, despăgubire, putere, privilegiu, autoritate sau a oricărui alt drept care le revine Părților în baza prezentului Acord nu va diminua și nici nu va putea fi interpretată a constitui o renunțare sau o acceptare a renunțării la orice prerogativ, despăgubire, putere, privilegiu, autoritate sau a oricărui alt drept care le revin în baza prezentului Acord și nici nu va împiedica vreo exercitare a acestora individual sau împreună cu altele.

 • 14.    Succesori și cesionari; cesiunea consimțită de cealaltă parte. Prezentul Acord este obligatoriu și oferă beneficii respectivilor succesori și cesionari ai Părților, cu condiția ca niciunul dintre aceștia să nu poată cesiona total sau parțial drepturile și obligațiile care îi revin în baza prezentului Acord, în lipsa consimțământului prealabil al celeilalte părți.

15.    întregul Acord și exemplarele acestuia.

 • (a)     Prezentul Acord, împreună cu Calendarul și Anexa, constituie întregul acord între Părțile la prezentul Acord și prevalează asupra oricăror alte acorduri, înțelegeri și aranjamente anterioare, încheiate verbal sau în scris de către și între Părți cu privire la obiectul prezentului Acord.

 • (b)     Prezentul Acord poate fi încheiat în mai multe exemplare, fiecare având valoare de original, constituind împreună același Acord.

 • 16.     încetarea Acordului. Chiar și în situația în care prezentul Acord este reziliat sau îi încetează valabilitatea, prevederile prezentului Acord privind (i) obligația de confidențialitate stipulată în Secțiunea 5 a prezentei Anexe, (ii) obligațiile enumerate în Secțiunea 6 privind Proprietatea Intelectuală și Secțiunea 11 privind Privilegiile și Imunitățile din prezenta Anexă; și (iii) obligația Beneficiarului de a achita Băncii onorariile datorate pentru Serviciile de Asistență Tehnică efectuate înaintea datei rezilierii sau încetării valabilității prezentului Acord, precum și rambursarea oricăror altor costuri rezonabile aferente rezilierii Acordului la inițiativa Beneficiarului, vor continua să fie integral aplicabile.

Project No. P172384

REIMBURSABLE ADVISORY SERVICES AGREEMENT

on

Cluj-Napoca Urban Development Program

between the

MUNICIPALITY OF CLUJ-NAPOCA and the

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Dated

2020


AGREEMENT FOR REIMBURSABLE ADVISORY SERVICES

AGREEMENT dated the ___ day of __________ 2020, between the

MUNICIPALIIY OF CLUJ-NAPOCA (the “Recipient” or “Cluj-Napoca”) and the INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the “Bank”) (jointly referred to as the “Parties”).

WHEREAS, the Government of Romania and the Bank have entered into a Memorandum of Understanding on Partnership for the Modemization of the Public Administration and Support to Structural Reforms dated January 11, 2016.

WHEREAS, the Recipient has requested the Bank to provide to the Recipient reimbursable advisoiy Services (the “Reimbursable Advisory Services” or “RAS”) described in the Schedule to this Agreement to help the Municipality of Cluj-Napoca.

NOW, therefore, the Parties hereto agree as follows:

 • 1.     Reimbursable Advisory Services. The Bank shall provide to the Recipient the Services (“Reimbursable Advisory Services” or “RAS”) described in the Schedule to this Agreement, on the terms and conditions set out in this Agreement, including the Annex hereto, which constitutes an integral part hereof.

 • 2.      Recipient Contacts. In carrying out the Reimbursable Advisory Services, the Bank shall work closely with the designated officials of the Recipient. The Recipient shall provide the Bank with the names and contact information for said designated officials.

 • 3.      Timing. While the Bank undertakes to mobilize all reasonable means available to it to carry out the Reimbursable Advisory Services in a timely manner, the work program and timetable set out in the Schedule to this Agreement have been prepared in good faith based on information currently available to the Bank, and are given on an indicative basis assuming that: (i) the Recipient and its personnel shall carry out their respective duties in a timely manner; and (ii) the Recipient shall at all times act in a timely manner in providing information, making decisions and providing necessary support as provided herein and as requested from time to time by the Bank.

4.     Payment.

 • (a) The Recipient shall pay the Bank a fee of eight hundred ten thousand euros (EUR 810,000) in accordance with the following schedule of payment:

 • (i)   EUR 360,000 Upon the submission by the Bank and approval by the

Recipient of Output 1 set forth in the table in Section B of the Schedule to this Agreement

 • (ii)  EUR 315,000 Upon the submission by the Bank and approval by the

Recipient of Output 2 set forth in the table in Section B of the Schedule to this Agreement

 • (iii) EUR 135,000 Upon the submission by the Bank and approval by the Recipient of Output 3 set forth in the table in Section B of the Schedule to this Agreement

 • (b)     AII payments to the Bank hereunder shall be made in full within fifteen (15) business days upon submission of an invoice by the Bank. The Bank shall invoice payments in EUR afiter approval of the corresponding output. Payment shall be made in RON, in immediately available fnnds, without any deductions whatsoever for taxes, duties, charges or other withholdings, and notwithstanding any pending dispute between the Parties (other than those disputes related to the acceptance of the deliverables referred to in paragraph (c) below), to such account as the Bank may from time to time designate in writing.

 • (c)     AII Outputs shall be subject to an approval process by the Recipient after the Bank submits the English and Romanian translation. The Romanian translation of the final outputs shall be submitted within a maximum of twenty-one (21) calendar days following the English version as described in Section B Timetable of the Schedule to this Agreement. The Recipient will have twenty-one (21) calendar days after the submission of the Romanian translation to review each output, after which time the output shall be considered accepted by the Recipient, unless the Recipient provides comments to the Bank within this period. If comments are communicated by the Recipient, the Bank will have fourteen (14) calendar days to submit a modified output in English version and its Romanian translation and/or provide comments and clarifications. The Recipient will then have seven (7) additional calendar days to review the revised output and accept it.

 • 5.      Effectiveness. This Agreement shall become effective as of the day and year first above written (“Effectiveness Date”), once it has been duly signed by both Parties.

 • 6.      Expiration. This Agreement shall expire on the date falling thirty (30) months after the Effectiveness Date, unless it shall earlier be renewed with the mutual agreement of the Recipient and the Bank.

 • 7.      Terniination. Either the Recipient or the Bank may terminate this Agreement prior to its expiration upon ninety (90) days’ written notice to the other. Upon receipt of such notice, the Parties shall take all appropriate steps to terminate in an orderly manner the activities then ongoing under the Reimbursable Advisory Services and to settle promptly all outstanding matters.

 • 8.     Language. This Agreement is drafted in English.

9.      Cooperation.

 • (a) The Recipient shall at all times provide the Bank in a timely manner with any and all information that may affect the performance of the Reimbursable Advisory Services, inform the Bank of any developments relating to the Reimbursable Advisory Services, and do all things necessary to enable Bank Personnel to carry out the Reimbursable Advisory Services hereunder. The Recipient shall, in particular, without limitation:

 • (i) provide to the Bank available information on the Recipient and the Reimbursable Advisory Services as may be necessary for the purpose;

—(if)--permit Bank Personnel to visit the Recipient facilities, and to have

access to information relevant to the Reimbursable Advisory Services and to Recipient staff working in relation to the Reimbursable Advisory Services to be provided by the Bank;

 • (iii)   promptly notify the Bank of any proposed change in the nature or scope of the Reimbursable Advisory Services and of any event or condition which has or could reasonably be expected to have a material effect on the performance of the Services; and

 • (iv)    promptly provide to the Bank such other information as the Bank from time to time reasonably requests about the Reimbursable Advisory Services to be performed by the Bank.

 • (b) It is expressly agreed and understood that the Bank shall bear no responsibility for delay in performance occasioned by the Recipient’s failure to provide its contribution as set forth in Section D of the Schedule to this Agreement or otherwise cooperate as set forth in paragraph (a) above.

10.    Notices and Addresses.

 • (a)     AII notices required or permitted to be given pursuant to this agreement shall be in writing and shall be deemed to have been duly given or made when delivered by hand or by mail, e-mail or facsimile to the signatories to this Agreement at their addresses as set out below or such other addresses as may be notified by either party from time to time. Notices forwarded by registered mail shall be deemed to be delivered upon delivery. Notices made by facsimile transmission shall also be confirmed by mail, with their effective date being the date of inițial transmission.

 • (b)     The following addresses are specified for the purposes of this Agreement:

For the Recipient:

Cluj-Napoca City Hali

Str. Moților, nr. 3

Cluj-Napoca, Cluj County

Phone: +40-264-596030

e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro

For the Bank:

The World Bank

1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 USA

Phone:+1 202 477-1234

Fax: +1 202 477- 6391

e-mail: tproskuryakova@worldbank.org

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names as of the day and year indicated below.

MUNICIPALITY OF CLUJ-NAPOCA INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By:_________________________

Authorized Representath Name: Emil Boc

Title: Mayor

Date:_________________________

Authorized Representative


Authorized Representative


By:

Name: Tatiana Proskuryakova

Title: Country Manager for Romania

Date:__________________________

SCHEDULE

Description of the Reimbursable Advisory Services

A. Reimbursable Advisory Services.

Except as the Recipient and the Bank may otherwise agree, the Reimbursable Advisory Services shall include the following objective, activities and outputs:

Objective

The aim of the Reimbursable Advisory Services is to support Cluj-Napoca in its efforts to increase the effectiveness and sustainability of planning, investment, management and development in Cluj-Napoca and its metropolitan area.

Activities

The scope of the activities to be carried out by the Bank is to provide assistance to Cluj-Napoca in its elaboration of an Integrated Urban Development Strategy for 2021-2030 (IUDS 2021-2030), through the following components and activities:

Component 1: IUDS 2021-2030 - Strategic Planning, Capital Investment Planning and Management

The Bank will support Cluj-Napoca in:

1.     Identifying and Analyzing Relevant Strategic and Programmatic Documents

The Bank will support Cluj-Napoca in collecting and analyzing a number of its higher-level strategic and programmatic documents currently in place, which will form the foundation for Cluj-Napoca’s Integrated Urban Development Strategy (IUDS) for the period 2021-2030. The analysis will include, inter alia, the: Integrated Urban Development Strategy (IUDS) prepared for the 2014-2020 Programming Period; National Territorial Development Strategy; National Transport Masterplan; National Housing Strategy; Regional Water and Wastewater Masterplan; EU 2021-2027 Operațional Programmes; and the North-West Region Development Plan.

2.     Supporting the Elaboration of the Draft Integrated Urban Development Strategy

In particular, the Bank will support Cluj-Napoca in:

 • (a)    Identifying the Cluj-Napoca Funcțional Urban Area. The Bank will assist Cluj-Napoca in defming the full extent of the Cluj-Napoca Funcțional Urban Area (FUA), and in identifying the key interventions required to improve its functioning;

 • (b)     Identifying key local issues and needs. Inter alia, this activity will focus om

(i) conducting an analysis of existing local conditions, focusing on the five key issues identified in Article 23 of the EU Regulation 6

1301/2013 on the European Regional Development Fund (ERDF):1 economic development; social development; climate change; demography; and, environment;

 • (ii)     identifying key needs, based on the analysis conducted in Activity 2 (b) (i), described above; and

 • (iii)    identifying strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT Analysis).

 • (c)    Preparing a Proposal of the Vision and Objectives of the IUDS. The Bank will support Cluj-Napoca in organizing consultations with key stakeholders in order to help it identify the vision and key development objectives of Cluj-Napoca for the 2030 horizon;

 • (d)    Formulating Development Strategy. The Bank will support Cluj-Napoca in Consulting with key stakeholders on the appropriate development strategies that would facilitate the achievement of its vision and development objectives identified as part of Activity 2(c) described above, with due regard to the SWOT analysis performed in Activity 2(b)(iii) described above, as well as internațional best practices;

 • (e)    Preparing a Proposed Project Priority List: The Bank will assist Cluj-Napoca in the IUDS consultation process and will provide support to Cluj-Napoca in its refinement of the list of project priorities and its preparation of a final portfolio of priority projects for the 2030 horizon.

3. Capital Investment Planning and Management (CIPM)

The Bank will assist Cluj-Napoca in developing a draft CIPM that will define a proposed capital investment plan, drawing from the proposed strategic agenda (developed under Activity 2(d) above), taking into account the available resources. In particular, the Bank will assist Cluj-Napoca in:

 • (a) Developing a proposed Project Prioritization Methodology. The Bank will assist Cluj-Napoca in developing a proposed project prioritization methodology in order to facilitate the elaboration of current and future projects.

 • (b) Preparing a Proposal for Investment Programs. The Bank will assist Cluj-Napoca in preparing a proposal for investment programs, informed by the proposed development strategies formulated in Activity 2(d), described above. These will be multi-sectoral programs aimed at providing a comprehensive opțional solution and a proposed set of specific actions necessary to realize the development objectives identified as part of Activity 2(c), described above. The proposed investment programs will also form the basis for the Identification of projects under Activity 3(c), described below.

IRegulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions conceming the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3 A32013R1301.

7

 • (c) Identifying a Long List of Projects. The Bank will assist Cluj-Napoca in its Identification of a long list of investment projects drawing both from the analysis undertaken as part of Activity 2(e), described above, as well as from the lists of projects proposed in other relevant strategic and programmatic documents, analyzed as part of Activity 1, described above.

 • (d) Identifying a Shortlist of Projects and Setting an IUDS Monitoring and Evaluation Framework. The Bank will assist Cluj-Napoca in the process of its identification of a project shortlist for the 2030 horizon, including an assessment of the proposed projects to help Cluj-Napoca determine their strategic fit. Furthermore, the Bank will assist Cluj-Napoca in its elaboration of a monitoring and evaluation framework, to be used for tracking the implementation of the projects in the shortlist.

Component 2: IUDS 2021-2030 - Metropolitan Planning

The Bank will support Cluj-Napoca in:

1.      Identifying a list of priority projects for the metropolitan area

In addition to the assistance provided to Cluj-Napoca in its identification of project priorities as part of Activities 2 and 3, described above in Component 1, for the core Cluj-Napoca city, the Bank will furthermore assist Cluj-Napoca expand the strategic analysis to its metropolitan area. In particular, the Bank will support Cluj-Napoca in its consultations with various public sector stakeholders in the metropolitan area, aimed at assisting its identification of a list of priority projects, emanating from approved strategic documents. In its elaboration of the proposed list of priority projects, Cluj-Napoca intends to take into consideration metropolitan relevance and impact and will aim to contribute to addressing some of the key needs of the metropolitan area.

2.     Strengthening the capacity of the Cluj Metropolitan Area Inter-Communal Development Association (CMA-IDA)

The Bank will provide support to Cluj-Napoca, in its consultations with the CMA-IDA and other relevant stakeholders (e.g. county council, localities in the metropolitan area) in determining how the CMA-IDA could better respond to metropolitan dynamics, challenges, and needs. In particular, the Bank will provide support to Cluj-Napoca in its identification of: (a) sectors/areas/activities where the responsibilities of the CMA-IDA could be expanded; and (b) proposed mechanisms for better territorial coordination among member localities, as well as making recommendations on proposed instituțional changes and helping develop mechanisms to respond to changes in responsibilities and coordination tasks. .

Component 3: IUDS 2021-2030 - Housing Strategy

The Bank will support Cluj-Napoca in:

The Bank will undertake a housing demand analysis to assist Cluj-Napoca in determining the demand for housing across income groups, household types and tenure preferences.

2.  Conducting a supply analysis

The Bank will undertake an analysis of real estate market dimensions in Cluj-Napoca, including, inter alia, the number of housing units delivered each year, the locations of new housing development, price dynamics (purchase and rent) compared to other urban areas in Romania, and compared to up to three urban areas in comparable/relevant countries.

3.  Developing a Housing Toolkit

Based on the results of the analyses under Activities 1 and 2 described above, the Bank will provide support to Cluj-Napoca in developing a proposed Housing Toolkit (Toolkit), aimed at addressing the gap between demand for and supply of housing within the municipality. The Toolkit will, inter alia, include proposed measures to respond to affordable housing needs with a focus on supply-side instruments that encourage the development of affordable housing in accordance with the demand established under Activity 1 described above.

Any change to the foregoing scope of work shall be set out in writing by the Recipient and the Bank.

B„ Timetable.

Except as the Recipient and the Bank may otherwise agree, the Bank shall endeavor to perform the Reimbursable Advisory Services in accordance with the following indicative timetable:

Indicative Output

Expected delivery time

Cost (EUR)

Output 1. Report on strategic planning, capital investment planning and management, including comprehensive analysis of socio-economic dynamics, vision and objectives, support for the elaboration by Cluj-Napoca of proposals for a list of priority projects, and proposed monitoring and implementation mechanism.

Thirteen (13) months after the Effectiveness Date of the Agreement

360,000

Output 2. Report with analysis of demand and    supply    of    housing,    and

recommendations on how to address the gap between demand and supply.

Twenty (20) months after the Effectiveness Date of the Agreement

315,000

Output 3r Report on strengtnening capacity of the CMA-IDA and on metropolitan priorities. Report with recommendations on

t wenty-eignt (28) months after the Effectiveness

133,000

how to consolidate the capacity of the Cluj Metropolitan     Area     Inter-Communal

Development Association, and support for the elaboration by Cluj-Napoca of a list of proposed priority projects for the metropolitan area, for the 2030 horizon.

Date of the Agreement

TOTAL

810,000

Any changes in the expected time of completion set forth in the above table will be agreed upon between the Parties through an exchange of letters.

Following the Effectiveness Date of this Agreement, an annual progress report in English shall be submitted within twenty-one (21) working days from the end of each period. The progress reports shall include a description of activities completed or in progress in the reporting period, next steps planned for the following reporting period and the outputs. The progress reports shall be in the format provided as Attachment to this Agreement. A Romanian translation of the progress reports will be provided within fourteen (14) working days after the submission of the English version. The Recipient will have twenty-one (21) working days, after the submission of the Romanian translation to review the progress report. If comments are communicated to the Bank on the progress report, the Bank will have seven (7) working days to submit a modified progress report and/or provide comments and clarifications.

For the purposes of the delivery of Outputs described in the table above, the Bank shall submit the English version of said documents along the timeline indicated in this Agreement.

C.    Bank Personnel.

The Bank will be responsible for determining the appropriate composition of teams needed to fulfill the Reimbursable Advisory Services. The Bank Personnel will include experts specialized in the areas of local and regional economic development, disaster risk management, urbanism, geospatial information technology, operations support, engineering, public procurement, transport, and local asset management.

D.     Counterparts and Facilities.

The Recipient shall provide the following facilities in support of the Reimbursable Advisory Services:

 • 1.      The Recipient shall provide facilities for conducting workshops as described in this Agreement. For all workshops and training activities to be conducted pursuant to this Agreement, the Recipient may provide reasonable expenditures necessary for successful completion of each workshop including, cost of photocopying, refreshments, snacks or other food for the attendees.

 • 2.     The Recipient may provide oftice space for the Bank Personnel to ensure maximum interaction with the counterpart and effectiveness of its capacity building activities.

 • 3.      In carrying out the Reimbursable Advisory Services, the Recipient shall facilitate contact between the Bank and the staff of the Recipient and other relevant stakeholders.

 • 4.      Provide to the Bank, in a timely manner, any necessary reports, data or access to databases related to the sectors covered by the RAS, and other information necessary to enable the Bank to carry out the RAS activities.

It is expressly agreed and understood that the Bank shall bear no responsibility for delay in performance occasioned by the Recipient’s failure to provide its contribution as set forth in Section 9 of the Agreement and this Section D of the Schedule to this Agreement.

E. Records.

The Bank shall keep appropriate records of the Reimbursable Advisory Services in accordance with its normal record-keeping practices and shall fumish to the Recipient such information regarding the Reimbursable Advisory Services as the Recipient shall reasonably request. As such, the Bank shall maintain appropriate records for a period of seven (7) years after the end of the Bank’s fiscal year to which the record pertains.

ATTACHMENT TO THE SCHEDULE

INDICATIVE FORMAT OF PROGRESS REPORT

 • I.  Time Period Covered:______________________

 • II. Summary

 • • Overall Status of Work

 • • Findings and Issues

 • III. Progress by Output

 • 1.  Output 1

 • a.  Activities and Analysis Completed

 • b.  Next steps

 • 2.  Output 2

 • a.  Activities and Analysis Completed

 • b.  Next steps

 • 3.  Output 3

 • a.  Activities and Analysis Completed

 • b.  Next steps

 • IV. Conclusions

ANNEX

STANDARD TERMS AND CONDITIONS

 • 1.     Performance Standard; Non-Exclusivity. The Bank hereby shall carry out the Reimbursable Advisory Services with the same care and diligence as it uses in its other analytical and advisory activities. The engagement of the Bank as adviser to the Recipient hereunder is non-exclusive and shall not restrict the Recipient from engaging other advisers on the same or related issues.

 • 2.      Bank Persoanei. The Bank shall, in its sole discretion, determine the composition of the staff (including staff holding consultant appointments) (“Bank Personnel”) assigned to perform the Reimbursable Advisory Services. The Schedule to this Agreement contains an indicative list of categories of Bank Personnel likely to be involved in carrying out the Reimbursable Advisory Services; provided, however, that the Bank retains at all times the right to assign such other person or persons in addition to, or substitution for, any of the persons appearing on that list as the Bank may deem necessary or appropriate in the performance of its duties hereunder. The Recipient may, if it has reasonable cause for dissatisfaction with the performance of any of the Bank Personnel, request the Bank to replace such person(s). For avoidance of doubt, it is agreed and understood that this Agreement does not create any employment or other contractual relationship between the Recipient and Bank Personnel.

 • 3.      Recipient Contributions. The Recipient shall carry out the activities and provide the facilities and other arrangements set out in the Schedule to this Agreement.

 • 4.     Bank Operațional Policies. The Bank shall provide its advice in a manner consistent with its relevant environmental and social safeguards policies.

 • 5.      Confidentiality. The Parties agree that this Agreement and the outputs set out in the Schedule to this Agreement shall only be made available to the public after the Recipient has given its written consent to such disclosure. For this purpose, the Recipient hereby authorizes the Bank to publicly disclose the outputs set out in the Schedule to this Agreement only in their final form. With respect to underlying information provided by the Parties in support of the Reimbursable Advisory Services, each providing Party reserves the right to designate said information as confidențial. The Parties may publicly disclose such information only after the providing Party has given its prior consent.

 • 6.      Intellectual Property. The intellectual property rights of each Party in any of its pre-existing data or documents used by the Bank in connection with the Reimbursable Advisory Services shall remain with that Party. The intellectual property rights in new materials prepared by the Bank in connection with the Reimbursable Advisory Services shall belong to the Recipient; provided, however, that the Bank shall have the global, non-exclusive, perpetuai (for the duration of the Copyright), fully sub-licensable and royalty-free right to use, copy, display, distribute, publish and create derivative works of all or part of these materials and incorporate the information therein in its research, papers, publications, web sites, and other media without the consent of the Recipient, subject to the limitations on disclosure of confidențial information and any third party rights, as indicated in Section 5, Confidentiality, of this Annex.

 • 7.     Representation of the Bank’s Views and Use of the Bank’s Name, Marks and Logo, (a) The Recipient agrees that it shall not represent, or permit the representation of, the Bank’s views without the prior written consent of the Bank.

 • (b)     The Recipient further agrees that it shall not use, or permit the use of the Bank’s name, marks or logos in any advertisements, promotional literatura or information without the prior written consent of the Bank, and that if such consent is provided that it shall use the name, marks and logos strictly in accordance with the permission provided and with the insertion of the Bank’s usual disclaimers.

 • (c)     Both Parties shall include the appropriate attribution and disclaimers in new materials prepared in connection with the Reimbursable Advisory Services.

 • 8.      Disclaimers and Liabilities. (a) While the Bank shall make diligent efforts in its performance of the Reimbursable Advisory Services, the Bank makes no express or implied representation or warranty as to the extent of success that may be achieved in the implementation of any recommendation contained in any work product prepared by or with the assistance of the Bank or Bank Personnel.

 • (b)    Without limitation to the immunities and privileges of the Bank under its Articles of Agreement and other applicable rules of law, the Bank shall not be liable to the Recipient or other third party for any loss, cost, damage or liability that the Recipient shall incur as a result of the Reimbursable Advisory Services, except for those resulting from the gross negligence or willful misconduct of the Bank or Bank Personnel. Notwithstanding anything herein, the Bank’s liability, if any, to the Recipient hereunder shall not extend to any indirect, punitive or consequential damage, loss of profit or loss of opportunity, nor shall it exceed the amount of the professional fees received by the Bank for its account under this Agreement.

 • (c)    The Parties acknowledge and agree that it is not the purpose of this Agreement to create a partnership, joint venture or similar arrangement whereby the Parties could be held jointly liable vis-a-vis third parties or for any other purposes. Nothing herein shall constitute a commitment by the Bank to provide financing to the Recipient in respect of a project or otherwise.

 • 9.     Governing Law. This Agreement is govemed by, and shall be construed in accordance with, the laws of England.

 • 10.    Settlement of Disputes. (a) The Parties hereto shall endeavor in good faith to resolve any differences and disputes under, or in connection with, this Agreement by amicable settlement. Any dispute arising out of or in connection with this Agreement which is not settled by agreement of the Parties shall be fînally settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules in force on the date of this Agreement. In the event of a conflict between the UNCITRAL Arbitration Rules and the terms of this Agreement, the terms of this Agreement shall govem.

(b) Neither the Recipient nor the Bank shall be entitled in any proceeding under paragraph (a) of this Section to assert any claim that any provision of these Standard Conditions or of the RAS Agreement is invalid or unenforceable because of any provision of the Bank’s Articles of Agreement.

11. Privileges and Immunities; Tax Immunity. The Recipient recognizes and shall take all reasonable steps to give effect to the status, immunities and privileges of the Bank and its Personnel set forth in the Bank’s Articles of Agreement and other applicable rules of law. The Parties acknowledge and agree that no provision of this Agreement, nor the submission to arbitration by the Bank, in any way constitutes or implies a waiver, renunciation, termination, or modifîcation by the Bank of any privilege, immunity or exemption of the Bank granted in the Bank’s Articles of Agreement and other applicable rules of law. This includes, inter alia, the immunity of the Bank, its assets, income and its operations and transactions, from all taxation and customs duties.

 • 12.    Amendments. Any amendment or waiver of, or any consent given under, any provision of this Agreement shall be in writing. In the case of an amendment, it has to be signed by the Parties.

 • 13.    Saving of Rights. No course of dealing and no failure or delay by any party hereto in exercising any power, remedy, discretion, authority or other right under this Agreement shall impair, or be construed to be a waiver of or an acquiescence in, that or any other power, remedy, discretion, authority or right under this Agreement, or in any manner preclude its additional or future exercise.

 • 14.    Successors and Assignees; No Assignment without Consent This Agreement binds and benefits the respective successors and assignees of the Parties, provided that none of them may assign this Agreement in whole or in part without the prior consent of the other.

 • 15.    Entire Agreement and Counterparts. (a) This Agreement, together with its Schedule and Annex, constitutes the entire agreement among the Parties hereto and supersedes any and all prior agreements, understandings and arrangements, oral or written, between the Parties with respect to the subject matter hereof.

(b) This Agreement may be executed in several counterparts, each of which is an original, but all of which constitute the same agreement.

 • 16.     Termination. Notwithstanding termination or expiration of this Agreement, the provisions of this Agreement relating to (i) obligation of confidentiality under Section 5 of this Annex, (ii) the obligations spelled out in Sections 6 on Intellectual Property and 11 on Privileges and Immunities of this Annex; and (iii) the obligation of the Recipient to pay to the Bank remuneration for the Reimbursable Advisory Services performed prior to the date of termination or expiration of the Agreement, as well as reimbursement of any reasonable costs related to the termination of the Agreement by the Recipient, shall continue in full force and effect.