Hotărârea nr. 239/2020

Hotărârea 239/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință colectivă S+P+2E+R, str. Erkel Ferenc nr. 1; beneficiară: Enache Mirela.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință colectivă S+P+2E+R, str. Erkel Ferenc nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință colectivă S+P+2E-I-R, str. Erkel Ferenc nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 215262/1/29.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 215286 din 29.04.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu - Construire locuință colectivă S+P+2E+R, str. Erkel Ferenc nr. 1, beneficiară: Enache Mirela;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 10 din 7.01.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei dc specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință colectivă S+P+2E+R, str. Erkel Ferenc nr. 1, beneficiară: Enache Mirela, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 337621.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea față de limita laterală vestică: H/2, dar nu mai puțin de 4,5 m;

 • -  retragerea față de Umila laterală nordică: H/2, dar nu mai puțin de 6 m;

 • -  accesul auto șipietonal: acces auto din str. Erkel Ferenc, acces pietonal din str. Bună Ziua;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate, amplasate la subsol, necesarul de locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pc parcelă.

Sc vor planta doi arbori pe spațiul verde dispus spre str. Bună Ziua, arbori din specia acer platanoides columnare, cu circunferința de minim 35 de cm, măsurată la un metru de la colet.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art 2. - Sc stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.Nr. 239 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)


TOiMAninșicnusiiiiu met. mn.Mi>wvu


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 261 592 301; fax: +40 264 599 329 www.prhiiaiiaclujiiapvcu.rv | www.Clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMÂNIA


z

=>


ARlfiTECT-ȘEF


Primar

Ca urmare a cererii adresate de Enachc Mircla, cu domiciliul în județul Cluj, municipiul Cluj-cu Și

Napoca,                         _ înregistrată cu nr. 484742/433/23.09.2019, în conformitate

prevederile T.egii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:


Nr. . din

pentru P.U.D. - Construire locuință colectivă S+P+2E+R, str. Erkel Ferenc nr.l generat de imobilul cu nr. cad. 280620 Inițiator: Enache Mirela

Proiectant: S.C. Dar Line Energy S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Adriana A. Matei,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă de colț în suprafață de 610 mp, cu deschidere la strada Bună Ziua și strada Erkel Ferenc, delimitată dc parcele cu fond construit (imobile de locuințe colective) în partea nordică și vestică.

 • I. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior:

 • - UTR Lc - Zonă de locuințe colective realizate după anul 1990.

-funcțiune predominantă', locuințe colective

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă'. Clădirile se vor înscrie intr-o înălțime maximă la cornișă de 1 8 m, măsurată de la nivelul trotuarului. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:

 • (a) clădirile noi se vor înscrie în regimul de înălțime dominant al zonei. In orice caz, vor avea un regim de înălțime maxim egal cu al celor direct învecinate, existente (în cazul în care acestea au înălțimi diferite, se va lua în considerare regimul dc înălțime mai ridicat).

 • (b) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 18 m, iar înălțimea loială (maximă) nu va depăși 21 m. respectiv un regim de înălțime de (l-3S)+P+4+lR. Ultimul nivel va avea o retragere față dc planul fațadei de minimum 1,80 m.

-indici urbanistici : pentru imobilele de locuit cu maximum (S)+P 3, (S) IP 12 l M(R) - POT maxim = 35% , CUT max -1.

-retragere min.față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în retragere față dc aliniamentul existent sau rezultat. în urma unor operațiuni de realiniere .în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament

-retragere min.față de. Urnitele, laterale și fală limitele, posterioare:

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu dc Ia limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 4,5 m.

Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 12 m.

 • - amplasarea clădirilor unele, față de. altele, pe aceeași parcelă: Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu: (a) înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 12 m în cazul în care cel puțin una dintre acestea are orientate spre zona de învecinare camere de locuit (b) jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 6 m în cazul în care nici una dintre acestea nu are orientate spre zona de învecinare camere dc locuit. Este admisă retragerea în Ircplc, cu condiția asigurării la fiecare cornișă sau alic intermediar a regulii de retragere menționate mai sus.


  pmmăoi&și nnusn un înr.a. ri îiijicAPnn/.


ROMÂNIA


ROMANIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: 140 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbnsiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARIIITECT-ȘEF

II. Prevederi P.U.D. Propuse

 • - retragereafață de limilela laterală vestea: \V2 dar na mai puțin de 4,5m;

 • - retragerea față de limitela laterală nordică: H/2 dar nu mai puțin de 6m;

 • - accesul auto și pietonal: acces auto din str. Erkel Ferenc, acces pietonal din str. Dună Ziua.

 • - staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate amplasate la subsol, necesarul de locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

 • - echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 22.11.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. gj din T.egea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 4492 din 18.09.2017 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.Șef birou S trate gmurb ane, Arh. AmlrtîeâlMureșan

Red., 3ex. inspector, ArU Anaijharia Popa

Achitat taxa de 12 lei, confom^bhitanței nr..........................din......................................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.............................

P.U.D. - Construire locuință colectivă S+P+2E+R str. Erkel Ferenc nr. 1

Nr. 79633/11.02.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptarc a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : ENACHE MIRELA

 • •  Proiectant: S.C. DAR LINE ENERGY S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 484742/23.09.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință colectivă S+P+2E+R - str. Erkel Ferenc nr. 1

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat dc urbanism nr. 4492/18.09.2017

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 10/07.01.2020

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 484742/23.09.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 13.04.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în datele de 11.12.2018 și 22.11.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Piața de la A la Z din 17-23.04.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de : 11.12.2018 - ora 15 și 22.11.2019-ora 11.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de : 11.12.2018 - ora 15 și 22.11.2019 - ora 11.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Asociația de Proprietari - str. Erkel Ferenc nr. 3

 • •  Asociația de Proprietari - str. Bună Ziua nr. 25A

® Asociația de Proprietari - str. Bună Ziua nr. 25B

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în datele de : 11,12.2018 - ora 15 și 22.11.2019-ora 11.

La dezbaterea din 11.12.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea proiectantului s-a prezentat d-na. Maria Lupșa.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

La dezbaterea din 22.11.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezente beneficiara lucrării și reprezentanta proiectantului, d-na. Maria Lupșa.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului dc informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau ncprcluarca propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a Ibsl întocmii în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Chij-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației dc urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan