Hotărârea nr. 237/2020

Hotărârea 237/2020 - Însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Graurilor nr. 6.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Graurilor nr. 6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Graurilor nr. 6 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 216490/1/30.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 216605/45/30/30.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Graurilor nr. 6;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 10 alin (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată, ale art. 79 alin. (9) și 133 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 87 alin. (5), 129 alin. (2) lit. c), 108 și 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul-teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Graurilor nr. 6, cu suprafața din acte de 450 mp., cu nr. topo. 7710/18, înscris sub Al în CF nr. 323783 Cluj-Napoca, prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței măsurate de 460 mp., cu modificarea corespunzătoare a cotelor-părți pentru coproprietari.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică pentru actualizarea datelor cadastrale ale imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Graurilor nr. 6, întocmită de PFA Mitrașca Paul lonuț, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 237 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 237/2020

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Imobilul este situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca strada Graurilor nr. 6,jud. Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Actualizare date cadastrale: rectificare suprafața.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

 • a) Operațiuni in faza de documentare a lucrării

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • > studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant și stabilirea actelor ce trebuie procurate pentru întocmirea documentației cadastrale;

 • > documentarea la OCPI/BCPI Dej în legătură cu situația imobilului și a vecinilor acestuia;

 • > procurarea informiilor necesare efectuării lucrării: puncte ale rețelei geodezice și planuri;

 • >  stabilirea datei de efectuare a lucrărilor în teren.

 • b) Localizarea și identificarea imobilului:

Imobilul este situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca strada Graurilor nr. 6 , jud. Cluj.

, avand ca vecinitati:


Nord\ Nr. Topo 7710/13 ;

Ert:Nr. Cad 264223;

PEsfoNr Cad 308890;

Sud: Str. Graurilor.

 • c) Descrierea generală a imobilului:                                              • ■

Imobilul este înscris în Cartea funciara nr. 323783 Cluj-Napoca, parcela cu nr. Topo 7710/18 in suprafața de 450 mp iar din măsurători a reieșit o suprafața de 460 mp motiv pentru care se solicita rectificarea de suprafața.

Teren împrejmuit total cu gard de plasa.

Pe teren există edificata 1 construcții, după cum urmeaza:

- CI: Contracție de locuit

Conform CF 232783 terenul cu nr topo. 7710/18 figurează cu suprafața de 450 de mp. După efectuarea măsurătorilor topografice s-a constatat ca suprafața reala a terenului este de 460 mp. Prin prezenta cerere solicitam rectificarea suprafeței astfel incat sa reflecte realitatea.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

a) Lucrări de teren - Metodele si aparatura folosita la măsurători:

 • > Aparatura folosită : GPS Stonex S8+ , dublă frecvență + GLONASS; Stafie Totala Leica TCRP 1205 Robotica.

 • > Metoda folosită : Pentru ridicarea punctelor de detaliu s-a folosit aparatura GPS GPS Stonex S8+ aplicând metoda RTK, cu conexiune la stafia permanenta GNSS Cluj, aplicând metoda determinării punctelor in modul RTK . Calculul suprafețelor si inventarul de coordonate se găsesc în cuprinsul documentației

 • > Inventarul de coordonate si calculul analitic al suprafețelor sunt prezentate in documentația cadastrala.

b) Lucrări de birou:

 • > S-a făcut calculul suprafeței prin procedeul analitic;

 • > Au fost elaborate planul de amplasament si delimitare a imobilului la scara 1:500.

 • > Prelucrarea datelor a fost efectuată automat folosind tehnica de calcul.

 • 5. Acte puse la dispoziție de proprietari: Pentru efectuarea documentației cadastrale proprietarul a pus la dispoziție actele necesare conform legii si anume: :CF 221578/11.11.2019

Persoana fizică autorizată: Mitrasca Paul - Certificat de autorizare:

Seria RO-CJ-F-NR. 0224.


Data întocmirii: Noiembrie 2019


Semn ătura și ștăihpila inS^MitrascăăPâul î ® SerfaRoY' i               u-

//

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

221578

Ziua

11

Luna

11

Anul

2019

Cod verificare


lllllllllllllllllll

100076433683


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPJL              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

urerr-tstnim ■jx|-ft»| £3.1x1

Carte Funciară Nr. 323783 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:37924 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Graurilor, Nr. 6, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 7710/18

450

Construcția CI Înscrisa in CF 323783-C1; teren construit

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  5028 / 22/09/1977

  Act De Partaj Voluntar nr. -, din 22/09/1977 emis de Notariatul de Stat jud. Cluj, încheiere nr. 5028-5029/22. 09.1977;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATEÎn rangul câștigat cu nr. 4698/1976, dobândit prin Lege, cota actuala 225/450

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) G.I.G.C.L. A JUD. CLUJ

  148734 / 07/08/2019

  Act Administrativ nr. ORDIN NR 193, din 28/08/2018 emis de INSTITUT1A PREFECTULUI-JUDETUL CLUJ;

  B3

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 225/450

  Al

  1) IACOBAN MIHAELA-ROXANA, bun propriu

  OBSERVAȚII: cota de 225/450 parte aferentă ap 1

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  5028 / 22/09/1977

  Act De Partaj Voluntar nr. *, din 22/09/1977 emis de Notariatul de Stat jud. Cluj, încheiere nr. 5028-5029/22. 09.1977;

  CI

  Intabulate, drept de FOLOSINTApe durata existenței construcției cu plata taxei anuale prev. de Legea 4/1973, dobândit prin Convenție, cota actuala 58/450

  Al

  • 1) SZEKELY IOAN, și soția

  • 2) SZEKELY MARGARETA

  OBSERVAȚII: cota de 58/450 parte

Pagina 1 din 2

________Carte Funciară Nr. 323783 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 7710/18

450

teren construit

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALII LINIARE IMOBIL ________

Geometria pert/ri; acest imobii nu afbstg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

450

-

-

7710/18

teren construit

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

11/11/2019, 14:48

Pagina 2 din 2

Inventar de coondonate si calculul analitic al suprafețeiNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

589029.864

392073.241

14.610

2

589021.394

392085.145

6.306

3

589026.309

392089.095

16.801

4

589039.784

392099.130

2.842

5

589042.109

392100.764

4.513

6

589045.712

392103.482

15.023

7

589055.070

392091.729

31.259

S(1)=460.20 P=91.354m

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:200

| UAT | Cluj-Napocă


Nr. Topo

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

7710/18

460

Mun Cluj-Napoca str. Graurilor nr. 6 Jud. Cluj

| Cartea Fnnciară nr. | 323783'o'z


S=460mp


589040


589020


A. Date referitoare ia teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

460

Teren împrejmuit total cu gard din plasa.

Total

460

B. Date referitoare ia construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

149.7

Contracție de locuit

Total

149.7

-

Suprafața totala masurata a imobilului= 460 mp Suprafața din act= 450 mp

Executa#              SUlor^>^

Ant RO-O-F ȘlHcS'' '    r-

MGtrascaPauHoaufcTFA /xdI

/ gJ *țN

Confirm executare^ tagsuratonlor la teren, corectitudinea intocmirif documentarei patiestralș^ corespondenta acesteia cu / -tj                                           f‘"ț         >

f li       S*7r- o‘_ 2 S ■■

Semnătura1 si stampila^-' '<■// .Ti           ,.u

Vi           =» S fi/

DM 13.112019 A     M m    '

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrate si atribuirea mn«manii»» cadastral

Seumatui'a si parafa

Data:

Stampila BCPI

.f, 'V'

Foaia colectivă

Carte Funciară Colectivă Nr.........../UAT Cluj-Napoca

Descrierea condominiului

Adresa construcției: ...Strada Graurilor nr. 6

Nr. Topo: 7710/18

Suprafața teren: 460

Nr. tronson

Scara

Nivel

Nr. apartament/ spațiu cu alta destinație

Cod Unitate individuală (UI)*

Nr. CF individuală*

Suprafața utilă UI -Suap-(mp)

Cotă parte indiviză din părțile comune aferente UI (Cpc)

Cotă parte teren aferent UI (Cpt)

Obs.

1

1

Parter

2

UI

323783-C1-

U1

54

40/100

230/460

Parter

1

U2

323783-C1-U2

82

60/100

230/460

TOTAL

Descriere părți comune jndivize

fundațiile, fațadele, acoperișul, podul, conductele principale de apă, gaz și curent electric

înfoimiit          r-                                                Recepționat

/semnătaă. ștmwaț'                                                            (semnătură, parafa)

■cj

notăș
 • - *" se completează de către inspector/registrator

 • - în cazul în care cotele-părți comune nu sunt înscrise în actele de proprietate, acestea se vor calcula pentru fiecare UI, astfel:

 • •         pentru construcție: Cpc = Suap/Stuap, unde:

Cpc-cota-parte indiviză de proprietate reprezintă raportul dintre suprafața utilă a apartamentului sau a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și suma suprafețelor utile ale tuturor apartamentelor și spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din condominiu.

Suap-suprafata utila UI;

Stuap-suma suprafețelor utile ale tuturor UI

 • •         pentru teren: Cpt= Suap/Stuap x 100 (%) x St, unde:

Cpt-cota parte teren aferent fiecărui UI

St-suprafață totală de teren, aferent construcției;

 • - procedura de calcul a cotelor părți indivize, aferente UI are la bază prevederile Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • - suprafața utilă a apartamentului (Suap) este definită conform Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

  ANEXA NR. 1.34 la regulament


  FIȘA IMOBILULUI


Adresa imobilului Mun. Cluj-Napoca, str. Graurilor nr. 6 Jud: Cluj

Nr. Top. 7710/18


CF: 323783 Cluj-Napoca

A. TEREN

SITUAȚIA DIN ACTE

SITUAȚIA ACTUALĂ        |

Proprietar

Cotă parte

Act de proprietate

Identificator nr.cadastral/ nr tarla/ nr parcela/ nr topografic

Suprafață din acte (mp)

Intravilan/

Extravilan

(I/E)

Categorie folosință

Intravilan/ Extravilan (I/E)

Tip împrejmuire/ alte mențiuni

Categorie folosință

Suprafață măsurată (mp)

Roxana lacoban

y2

225/450

230/460

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. A JUD. CLUJ

Carte funciara

Nr. Topo 7710/18 Nr. CF 323783

225/450

Intravilan

Curți construcții

Intravilan Imobilul este imprejmuit.

Curți construcții

230/460

Total

ui

-

-

450

-

-

-

460

B. CONSTRUCȚIE

SITUAȚIA DIN ACTE

SITUAȚIA ACTUALĂ

Proprietar

Cotă parte

Act de proprietate

Suprafață din acte (mp)

Descrierea construcției

Destinația (cod) Construcție

Descrierea construcției/alte mențiuni

Suprafață utila (mp)

Roxana lacoban

SZEKELY IOAN

SZEKELY MARGARETA

60/100

40/100

CF

CF

82

54

CI

CL

Construcția CI înscrisa in CF 323783-C1;

136 |

SITUAȚIA DIN ACTE

SITUAȚIA ACTUALĂ

Intabulate, drept de FOLOSINȚA pe durata existenței construcției cu plata taxei anuale prev. de Legea 4/1973, dobândit prin Convenție, cota actuala 58/450 in favoarea: SZEKELY IOAN, și soția SZEKELY MARGARETA

__________

Intabulate, drept de FOLOSINȚA pe durata existenței construcției cu plata taxei anuale prev. de Legea 4/1973, dobândit prin Convenție, cota actuala 58/460 in favoarea: SZEKELY IOAN, și soția SZEKELY MARGARETA

MITRAS CA PAUL-IONUT

Semnat digital de MITRASCA PAUL-IONUT Data: 2020.04.27 09:19:44 +03'00'