Hotărârea nr. 236/2020

Hotărârea 236/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Albac, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Albac, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Albac, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 216600 din 30.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 216617 din 30.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Albac, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1016;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Albac, cu suprafața măsurată de 10.118 mp., provenind din CF nr. 309577 Cluj-Napoca, nr. topo. 22941, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Albac din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 236 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 236/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada ALBAC, domeniul public intravilan

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

>                     5

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

5

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Albac, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 10118 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

Proprietar


(semnătura)NOTĂ;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridica_a.flată'îh subordinea Agenției Naționale de Cadastru și


Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric


personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informă              ăm că am luat măsuri

tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. -

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoa^eloOzFce

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații supliijfen^^ legate de pro personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_CLUJ@ancpi.ro, formulând o 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.                                                         j
te prelucrarea )r cu caracter la telefon:74 (XVII!) - Nr, 248 bis


p A R T E A i .

LEG!, DECRETE, HOTĂRÂRI _Ș[AL1 fa ACTE

Anexa nr. 1' la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 560/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca......................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.îl 1.2006               *

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROM Â NIEi

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum.și a! municipiilor, orașelor șî comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

•zînd atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum oi al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u'rmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic, — Se atestă apartenența la ciorne public al Județului Cluj, precum și al municipiile.--' sș și comunelor din Județul Cluj a bunurilor e- jnst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dif. . :ez hotărâre.'1

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce □ nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

CĂLIM POPESCU-TĂR1CEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor pubiice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006, Nr, 193.

0

I

2

3

4

5

6

Număr rnonrilnîe -6,600

TOTAL

1.844.713.76

11.2 TERENURI CIMITIRE

(Hi 9

B00030

GMIIrul Central

Adnfcsa - 8lr. Avram lansu nr.26 Suprafața • 210,500 mp

1565

extins 1019

20,335.097 15

Municipiul Cluj - bfapoca

1000

S00031

Chnlllwi Criytin

Adrissa - elf. Mecanicilor nrJ22 Suprafața - IQOOmp

1507

1.403,260.17

Municipiul Cluj - Napoca

idoi

880033

Glrnllhui ChiniunI

Adresa - atr. PomatuUH FN Suprafața - 60.000 mp

<858.43370

Municipiul Cluj - Napoca

1002

«03771

Clfflilirui Mânâțtlir

Adrfisa • sir. Gowra FJJ , VaeinlrCartterZcrlIoi'. veiieniă Mânâșlur Supra(a]a -119.S43 tnp

10.401,915.44

Municipiul Cluj - Napoca

1003

&03772

CbnHIiul Erol.br

Vecini: Cslea TuazH, cJmUintf Evralasc.

CimUiiul Canina!

Suprafața - 7.500 mp

694.021.09

Municipiul Cfaj - Napoca

TOTAL

37,861,527.55

TOTAL CIMITIRE

39,708,241.3 î

12. DRUMURILE COMUNALE. VIC1NALE Șl STRĂZILE

Suprafața totaifi (mp)

1004

1.3.7.

11 Octombrie

1,000                                                      *

5,140.80

Municipiul Gîu| - rfapoca

10115

1.3.7.

13 Septembrie

1,720

101,996.00

MunlcipW Cluj - Napoca

«006

1.37.

1B Februarie

2.012

2,414.40

Munidphiî Cluj - Napoca

1007

1.3.7.

Â.E.SaEmoky

Municipiul Ciu| • Napoca

tOiw

1.3.7.

Abrudului

wa

147,000.00

Mttfildphrt Ciu| - Napoca

s009

1.3.7.

AcadsmUlan David Predări

1.040

30,836.00

Municipiul Cluj - Nflfioca

1010

1.3.7.

Actorului

3.903

231,447.90

Munldpfuî Clu) - Napoca

jOH

1.37.

Ady Ertdre

4,606

341,031.30

Municipiul Ciu) - Napoca

1(112

1.3.7.

Agricultorilor

2.209

130,934.40

Municipiul Chj| - Napoca

iu 13

1.3.7.

Agronomilor

2.209

130,934.40

Municipiul Chil - Napoca

>0 14

1.3.7

Atodului

5,460

6,552,00

Municipiul Cluj - Napoca

1G15 4« ir)

1.3.7.

1.3.7.

Alba lulla

Albise

1,895

5,240

112,373.50 310,732 00

Municipiul Ciu} - Napoca Municipiul Cluj - Napoca

i017

1.3.7.

Alburi Elruteln

2,207

l34t433.10

Municipiul Cfa| - Napoca

1010

1.3.7.

Albfal

2,450

2,940 00

Munldplui Cki| - Napoca

iu 19

1.3.7.

Âloșd

1,440

j,72aoo

Municipiul Cluj - Napoca

1020

1,3.7.

Alexandru Bobățlâl

4,650

275.745 00

Municipiul Cluj- Napoca

1021

1.3.7.

Afaxundnj Boraa

3,500

4,200.00

Municipiul Ghi}- Napoca

1022

1.3.7.

Alexandro Clura

287

17.019.10

Municipiul Clu) - Nâpoca

1023

1.3.7.

Alexandru 0. Xenopol

2,64 2

3,170.40

Municipiul Cluj - Napoca

1024

1.3.7.

Alaxandru OavWa

1,778

2.133.60

Municipiul Cluj - Napoca

*1025

1.3.7.

Alexandru Daniel

1.125

1.350.00

Municipiul Clu) - Napoca

1026

1.3.7.

Alexandru Macadonsfei

Municipiul Cluj - Napoca

-1027

1.3.7.

AlaxurwJrU Odobaucu

3,674

4.408,80

Municipiul Cluj - Napoca

iO2â

1.3.7.

Alexandro Sabia

2,765

3,310.00

Municipiul Cluj - Napoca

I02S

1.37.

Atoxandru Vplda Voavod

21,223

1,258,523.90

Municipiul Ch)| - Hapocii

1030

1.3.7.

Ăfaxandru VtehuțS           zCx. - *4*0^       a\

11,280

868,904.00

Mtiiiteipiui Cluj - Napoca

1031

1.3.7.

Almei»btoî                   / fi»          ~ ~         ~ \

3,088

202,368.00

Municipiul Ciu| - Napoce

1032

1.3.7.

Alunului                 / S.                   Q \

630

758.00

Municipiul Cluj - Napoca

1033

1.37.

Alverna                  /   3^// j

\ \

5,600

~T 332,08b?<k>

Munîclpid Cluj • Napoca

U)34

1.3.7

Âmo» Frâncu                ■ **’ ia /

1,830

108,519.00

Municipiul Cluj - Napoca

1035

1.3.7.

Ana IpAte-JCU

) ^“1

430

24,400.00

Municipiul Cluj - Napoca

1036

1.3.7.

Analola France                     \

4,410

251,513.00

Municipiul Ctu| - Napoca

1037

1.3.7.

Andrei Murayiwiu                       \.

/ -f* /

6.000

355,800.00

Municipiul Cluj - Napoca

iOjti

1.3.7

Andrei Ssiiuna           \r*   X •     / V /

2.370

140.541 00

Municipiul Cfuj - Napoca

1039 1040”

1.3.7.

Anrihai^aîW           \O              ■*» /

900          . _ _______________________

45,800 00

Municipiul Cluj - Napoca

1.3.7.

Ar&ua                  X O '*^A

12,775                                1

15,330 00

Municipiul O|A.; Napoca

1041

1.3.7.          .

Anton Punți

3,565

211,404.50

Municipiul ChJHNapocâ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

.ANC.P1               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

AA’.L':Aii,'S''V                             PENTRU INFORMARE

■'! ■>! O":”’!"-’: ,s-4

Carte Funciară Nr. 309577 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Albac, jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22941

9.820

Teren pentru strada Albac

 • B. Partea 11. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  2450 / 23/12/1973

  Act nr. 0 (conex cu încheierea nr.2451/1974, doc.de comasare);

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  se abnotează din acest cf.neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea illl. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Founula r ve f si unea 1.1

Carte Funciară Nr. 309577 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa 1 La Fartea 3

ie ren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:22941

9.820

Teren pentru strada Albac

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

9.820

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interiramț75;1304/04-12-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 04-12-2017

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, /\NA-RAHlD\PRODAN


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Albac, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

309577 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

22941

Teren pentru strada Albac

9820

STATUL ROMAN în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

9820

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 Strada Albac, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


IDr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

585698.9540

394230.5960

11.029

T

585701.8790

394241.2300

9.862

3

585703.9530

394250.8710

1.070

4

585703.7010

394251.9110

2.147

5

585704.1435

394254.0116

2.803

6

585706.8810

394253.4110

12.903

7

585709.9210

394265.9510

14.958

8

585713.5300

394280.4670

2.042

9

585713.9530

394282.4650

19.895

10

585718.6900

394301.7880

4.724

11

585719.7570

394306.3900

5.078

12

585720.9490

394311.3260

14.505

13

585724.3380

394325.4300

1.069

14

585724.2800

394326.4970

13.849

15

585727.1810

394340.0390

4.320

16

585731.0240

394342.0120

3.049

17

585733.5100

394343.7770

2.781

18

585735.9400

394345.1290

33.507

19

585743.6050

394377.7480

2.974

20

585746.5320

394378.2750

27.842

21

585774.0350

394373.9430

2.990

ni

585776.9900

394373.4860

4.744

23

585781.6720

394372.7210

1.875

24

585783.5170

394372.3870

3.669

25

585787.1690

394372.0300

2.047

26

5857892020

394372.2730

3.030

27

585791.4820

394374.2680

1.156

28

585792.0280

394375.2870

1.411

29

585792.5510

394376.5980

2.516

30

585793.0720

394379.0590

16.836

31

585796.4840

394395.5460

9.294

12

585798.3220

394404.6560

18.490

33

585802.0680

394422.7630

2.051

34

585802.4440

394424.7790

17.377

35

585805.9110

394441.8070

1.783

36

585806.2950

394443.5480

13.513

37

585808.9150

394456.8050

6.626

38

585810.0590

394463.3310

2.090

39

585810.2080

394465.4160

22.981

40

585815.4970

394487.7800

5.973

41

585816.7180

394493.6270

7.900

42

585818.0880

394501.4070

9.126

43

585819.9670

394510.3370

3.992

44

585820.7450

394514.2520

32.495

45

585827.3510

394546.0680

20.360

46

585831.4270

394566.0160

18.909

47

585835.3540

394584.5130

15.195

48

585838.2990

394599.4200

10.049

49

585840.2340

394609.2810

2.561

50

585840.2850

394611.8410

■ 5.183

51

585841.3807

394616.90 66

3.766

52

585845.0564

394616.0857

36.625

53

585852.2373

394652.0002

3.047

■54

585849.2486

394652.5914

4.736

55

585850.1690

394657.2370

27.674

56

585855.7220

394684.3480

7.462

57

585857.5600

394691.5800

56.834

58

585868.8615

394747.2792

8.801

59

585870.4880

394755.9290

2.543

60

585870.7760

394758.4560

2.537

61

585869.9180

394760.8430

2.415

62

585868.0390

394762.3600

15.689

63

585883.4774

394759.5671

16.985

64

585880.2477

394742.8917

6.456

65

585878.8580

394736.5870

16.594

66

585875.6840

394720.2990

17.756

67

585872.1410

394702.9000

10.181

68

585870.1800

394692.9100

8.749

69

585868.1190

394684.4070

2.330

70

585867.6590

394682.1230

0.403

71

585867.9310

394681.8250

23.650

72

585863.2420

394658.6450

8.340

73

585861.2820

394650.5390

9.225

74

585859.5010

394641.4880

11.282

75

585857.2120

394630.4410

15.841

76

585854.1210

394614.9050

11.873

77

585851.6900

394603.2840

2.305

78

585851.3090

394601.0110

5.840

79

585849.9570

394595.3300

18.518

80

585846.4390

394577.1490

3.207

81

585847.6870

394574.1950

13.703

82

585845.3094

394560.6996

2.965

83

585844.7950

394557.7800

12.007

84

585842.3600

394546.0230

12.382

85

585840.0630

394533.8560

2.477

86

585837.6270

394534.3060

6.541

87

585836.3040

394527.9000

1.984

88

585836.0760

394525.9290

1.533

89

585836.3360

394524.4180

8.543

90

585834.9050

394515.9960

1.625

91

585833.8700

394514.7430

1.889

92

585833.2100

394512.9730

2.506

93

585832.7020

394510.5190

18.685

94

585828.9340

394492.2180

17.329

95

585825.4900

394475.2350

11.016

96

585823.2780

394464.4430

7.759

97

585830.8710

394462.8470

30.718


98

585824.3540

394432.8280

10.836

99

585822.0552

394422.2391

2.577

100

585819.4830

394422.0770

3.744

101

585815.8290

394421.2590

2.093

102

585814.2260

394419.9140

2.606

103

585813.5950

394417.3860

10.349

104

585811.4810

394407.2550

19.108

105

585807.5760

394388.5500

14.911

106

585804.5610

394373.9470

11.459

107

585802.1000

394362.7550

0.627

108

585801.5410

394362.4720

0.594

109

585801.2110

394361.9780

12.760

110

585798.5155

394349.5063

5.464

111

585793.1580

394350.5780

22.528

112

585774.3110

394338.2370

23.438

113

585754.6060

394325.5460

1.281

114

585753.7910

394324.5580

4.697

115

585751.0670

394320.7310

2.453

116

585749.0630

394319.3170

1.233

117

585748.2960

394318.3510

1.440

118

585747.8710

394316.9750

19.574

119

585743.4470

394297.9070

2.719

120

585742.8459

394295.2549

3.283

121

585739.6444

394295.9805

28.754

122

585733.0942

394267.9822

3.681

123

585732.3347

394264.3799

1.698

124

585730.6700

394264.7140

1.751

125

585728.9270

394264.8830

1.044

126

585728.0340

394264.3430

1.033

127

585727.4890

394263.4650

2.853

128

585726.8230

394260.6910

2.751

129

585726.2600

394257.9980

0.710

130

585726.4800

394257.3230

0.772

131

585727.0440

394256.7960

0.970

132

585727.9850

394256.5621

6.477

133

585726.7880

394250.1970

25.377

134

585721.4440

394225.3890

2.575

135

585722.5800

394223.0780

24.793

S - 10118 mp P=l256.966m
Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Albac, Municipiul Cluj - Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

X Im]

fm]

1

585698.9540

394230.5960

585701.8790

394241.2300

3

585703.9530

394250.87 0

4

585703.7010

394251.91 0

5

585704.1435

394254.01 6

585706.8810

394253.4110

7

585709.9210

394265.9510

8

585713.5300

394280.4670

9

585713.9530

394282.4650

10

585718.6900

394301.7880

11

585719.7570

394306.3900

12

585720.9490

394311.3260

13

585724.3380

394325.4300

14

585724.2800

394326.4970

15

585727.1810

394340.0390

16

585731.0240

394342.0120

17

585733.5100

394343.7770

18

585735.9400

394345.1290

19

585743.6050

394377.7480

20

585746.5320

394378.2750

21

585774.0350

394373.9430

m

585776.9900

394373.4860

585781.6720

394372.7210

2J

585783.5170

394372.3870

585787.1690

394372.0300

26

585789.2020

394372.2730

27

585791.4820

394374.2680

28

585792.0280

394375.2870

29

585792.5510

394376.5980

30

585793.0720

394379.0590

31

585796.4840

394395.5460

585798.3220

394404.6560

33

585802.0680

394422.7630

34

585802.4440

394424.7790

35

585805.9110

394441.8070

36

585806.2950

394443.5480

37

585808.9150

394456.8050

38

585810.0590

394463.3310

39

585810.2080

394465.4160

40

585815.4970

394487.7800

41

585816.7180

394493.6270

42

585818.0880

394501.4070

43

585819.9670

394510.3370

44

585820.7450

394514.2520

45

585827.3510

394546.0680

46

585831.4270

394566.0160

47

585835.3540

394584.5130

48

585838.2990

394599.4200

49

585840.2340

394609.2810

50

585840.2850

394611.8410

51

585841.3807

394616.9066

52

585845.0564

394616.0857

53

585852.2373

394652.0002

54

585849.2486

394652.5914

55

585850.1690

394657.2370

56

585855.7220

394684.3480

57

585857.5600

394691.5800

58

585868.8615

394747.2792

59

585870.4880

394755.9290

60

585870.7760

394758.4560

61

585869.9180

394760.8430

62

585868.0390

394762.3600

63

585883.4774

394759.5671

64

585880.2477

394742.8917

65

585878.8580

394736.5870

66

585875.6840

394720.2990

67

585872.1410

394702.9000

68

585870.1800

394692.9100

69

585868.1190

394684.4070

70

585867.6590

394682.1230

71

585867.9310

394681.8250

72

585863.2420

394658.6450

73

585861.2820

394650.5390

74

585859.5010

394641.4880

75

585857.2120

394630.4410

76

585854.1210

394614.9050

77

585851.6900

394603.2840

78

585851.3090

394601.0110

79

585849.9570

394595.3300

80

585846.4390

394577.1490

81

585847.6870

394574.1950

82

585845.3094

394560.6996

83

585844.7950

394557.7800

84

585842.3600

394546.0230

85

585840.0630

394533.8560

86

585837.6270

394534.3060

87

585836.3040

394527.9000

88

585836.0760

394525.9290

89

585836.3360

394524.4180

90

585834.9050

394515.9960

91

585833.8700

394514.7430

92

585833.2100

394512.9730

93

585832.7020

394510.5190

94

585828.9340

394492.2180

95

585825.4900

394475.2350

96

585823.2780

394464.4430

97

585830.8710

394462.8470

98

585824.3540

394432.8280

99

585822.0552

394422.2391

100

585819.4830

394422.0770

101

585815.8290

394421.2590


102

585814.2260

394419.9140

103

585813.5950

394417.3860

104

585811.4810

394407.2550

105

585807.5760

394388.5500

106

585804.5610

394373.9470

107

585802.1000

394362.7550

108

585801.5410

394362.4720

109

585801.2110

394361.9780

110

585798.5155

394349.5063

585793.1580

394350.5780

112

585774.3110

394338.2370

113

585754.6060

394325.5460

114

585753.7910

394324.5580

115

585751.0670

394320.7310

116

585749.0630

394319.3170

117

585748.2960

394318.3510

118

585747.8710

394316.9750

119

585743.4470

394297.9070

120

585742.8459

394295.2549

1 31

585739.6444

394295.9805

1 ??.

585733.0942

394267.9822

123

585732.3347

394264.3799

124

585730.6700

394264.7140

125

585728.9270

394264.8830

126

585728.0340

394264.3430

127

585727.4890

394263.4650

128

585726.8230

394260.6910

129

585726.2600

394257.9980

130

585726.4800

394257.3230

131

585727.0440

394256.7960

132

585727.9850

394256.5621

133

585726.7880

394250.1970

134

585721.4440

394225.3890

135

585722.5800

394223.0780MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada ALBAC, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 14 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 14 până în punctul nr. 15 de aleea Rășinari; din punctul nr. 15 până în punctul nr. 19 de gard din metal și beton; din punctul nr. 19 până în punctul nr. 51 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 54 neîmprejmuit; din punctul nr. 54 până în punctul nr. 62 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Est: din punctul nr. 62 până în punctul nr. 64 de strada Liviu Rebreanu;

-în latura de Nord: din punctul nr. 64 până în punctul nr. 81 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 81 până în punctul nr. 82 de strada Diaconu Coresi; din punctul nr. 82 până în punctul nr. 96 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 96 până în punctul nr. 99 neîmprejmuit; din punctul nr. 99 până în punctul nr. 135 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Vest: din punctul nr. 135 până în punctul nr. 1 de strada Septimiu Albini.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1016 cu suprafața de 5240m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 22941 înscris în Cartea Funciară 309577 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 9820 m2.

Conform beneficiarului, imobilul strada Albac cu suprafața măsurată de 10118 m2, identificat în parte cu nr. topo. 22941, nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară. Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 10118 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii


Martie 2020
PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

10118

Municipiul Cluj- Napoca, strada Aibac, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


585700


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

10118

Total

10118

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp

Mențiuni

C 1

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului =10118 mp Suprafața din act - 10118 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

aO-c,J        \/ \*-Z 03       '

Seț'a0,^6-''f'0’ Semnară șrștămpila          .

CAT£QO^>Bata: Martie 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:_______________

Ștampila BCPl