Hotărârea nr. 235/2020

Hotărârea 235/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bobâlnei (trosonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bobâlnei (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bobâlnei (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 216694 din 30.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 216737 din 30.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bobâlnei (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1105;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6511/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 6511/1/1, teren în suprafață de 2.930 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 6511/1/2, teren în suprafață de 6.710 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Bobâlnei (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 6.710 mp., provenind din CF nr. 316960 Cluj-Napoca, nr. topo. 6511/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Bobâlnei (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încred' ‘           '' " '        ' micipiului


și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 235 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 235/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada BOBÂLNEI - Tronson I

intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Bobâlnei, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 6710 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri


tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_CLUJ@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:

0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.
S Lj MĂR


Pagina

f

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr, 969/2002 privind atestarea domeniului public al .județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca...................... 3-447


1 $ ,K<


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA i, Nr. 248 bis/20.lil.2006-

H O T ,Ă R Â R J A’.L E GUVERNULU î

GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr, 969/2002 privind atestarea domeniuiui public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

Vind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șt al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și S84 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „WOTĂRÂ/FE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Ctuj“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la ciorne public al județului Cluj, precum și al municipiile^' =ș și comunelor din județul Cluj a bunurilor c- țnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din , ;ez hotărâre.'1

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce □ nouă anexă, ar nr. T1, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.

PRIM-MlNiSTRU

CĂLIN POPESCU-TĂR1CEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor. Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Sebastlan Teodor Gheorghe Viădesu,

•»0K.J8aK»»W


București, 9 februarie 2006.

Nr. 193,

Dw-araluf nr, 193/2006 a Ies: publ'c-aiă in MoMorui

Cf:cial al rlomăr.Ui. Partaa 1/ nr. 24-3 din 20 mania 2CC6 și

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr. ce re re

175556

Ziua

22

pentru INFORMARE

Luna

10

Anul

2015

ANCPI

AGI NTM N.vn»*NAi.\ H r c . A u .\ a r x i ? șf ZltH.lClTATl IMOHKJAK.i

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

TEREN

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

Nr. CF

vechi: 1473

Adresa; Cluj-Napoca

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6511/1

9.640

-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

3640 / 08.03.1938

Act

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, imobil distribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al        |

(provenita din conversia CF 1473)

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

Acest imobil se abnotează din acesta carte funciară neformând obiect de circulație publică.

Ăî |

(provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN

Adresa: Cluj-Napoca

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6511/1

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

drum

-

9.640

-

6511/1

STRADA DOBROGEI

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr. Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

175863

2015-10-22

2015-10-26

Consulta re/Informare

2

175865

2015-10-22

2015-10-26

Consultare/Informare

3

176404

2015-10-23

2015-11-03

Intabulare sau înscriere provizorie

4

176428

2015-10-23

2015-11-03

Intabulare sau înscriere provizorie

5

177337

2015-10-26

2015-10-27

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C45735/22-10-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

26/10/2015


Hovirig ufca


.itțșggțjwgBwwiwt'                                              --nany.Ty-'■>•   -.5» .....ț= ~________                               ~                                                                          't ,

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Bobâlnei, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

316960

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6511/1

-

9640

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

9640

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

316960 (Nr. CF. vechi 1473)

6511/1/1

-

2930

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

6511/1/2

-

6710

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 Strada Bobâlnei, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X fm]

Y fm]

1

588389.4150

394360.1890

2

588392.1620

394365.7600

3

588393.1810

394371.9780

4

588396.5920

394384.0640

5

588398.7160

394390.8530

6

588400.1410

394395.2210

7

588401.6640

394400.1600

8

588403.4230

394405.5680

9

588405.8200

394412.9730

10

588407.8220

394419.1530

11

588410.6620

394428.3980

12

588413.8060

394438.4570

13

588416.4000

394446.3840

14

588419.0130

394454.5770

15

588420.3310

394458.5220

16

588423.2758

394467.7880

17

588424.2261

394470.7949

18

588429.5453

394486.5342

19

588430.0340

394487.9820

20

588431.8850

394493.1030

21

588436.3890

394505.6870

22

588438.4060

394510.4820

23

588443.5035

394522.3854

23'

588443.6100

394522.7520

24

588449.8140

394537.3036

25

588450.0650

394537.1930

26

588456.2360

394551.1720

27

588461.5250

394563.3780

28

588463.1790

394567.3930

29

588467.2170

394576.6740

30

588473.0230

394590.1240

31

588478.9750

394604.2580

32

588480.5880

394607.9150

33

588482.4580

394612.1560

34

588484.1590

394616.0140

35

588485.1920

394618.0790

36

588490.9880

394631.6670

37

588493.5560

394637.4840

38

588497.0000

394645.1970

39

588498.8350

394649.2580

40

588501.0379

394654.2722

41

588503.2060

394659.0340

42

588509.0000

394672.7320

43

588509.8687

394674.5196

44

588511.6788

394678.5773

45

588514.1345

394684.1587

46

588515.1363

394686.4496

47

588521.6142

394697.1008

48

588526.8566

394709.2438

49

588530.6999

394718.0040

50

588532.6300

394722.4713

51

588541.2214

394745.1265

52

588547.0023

394728.8012

53

588548.2048

394718.4932

54

588547.9240

394703.3680

55

588546.0380

394703.2760


56

588539.4970

394690.6440

57

588535.9162

394683.4424

58

588534.1476

394679.8327

59

588530.8657

394673.4346

60

588528.9180

394669.7800

61

588522.3880

394657.0970

62

588520.5567

394653.5178

63

588518.5583

394649.7029

64

588515.9580

394644.6490

65

588513.1920

394639.1340

66

588511.7830

394636.2600

67

588510.1000

394632.8440

68

588508.3490

394629.1630

69

588505.9130

394624.1150

70

588503.3410

394618.6270

71

588499.2080

394610.0990

72

588497.0060

394605.3350

73

588493.8367

394598.4122

74

588492.7545

394596.1550

75

588491.7150

394594.0030

76

588489.7120

394589.7160

77

588487.9410

394585.9470

78

588486.2290

394582.3420

79

588483.9840

394577.5260

80

588479.7930

394567.9400

81

588476.3910

394560.0180

82

588474.7380

394556.2580

83

588472.5600

394551.3690

84

588463.8840

394531.6100

85

588460.4000

394523.3020

86

588456.3640

394513.2040

87

588454.1780

394506.5340

88

588453.3440

394504.1050

89

588452.0860

394500.3960

90

588449.9540

394494.0470

91

588449.0100

394491.0850

92

588448.8860

394491.0610

93

588446.5190

394484.0610

94

588444.3070

394477.7310

95

588440.8200

394467.2060

96

588437.1270

394455.8480

97

588433.5670

394444.1320

98

588431.2220

394437.3260

99

588425.6970

394421.2760

100

588418.8690

394401.1010

101

588412.8670

394382.9790

102

588419.2370

394377.6260

103

588423.2520

394374.2510Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 Strada Bobâlnei, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

588389.4150

394360.1890

6.211

2

588392.1620

394365.7600

6.301

3

588393.1810

394371.9780

12.558

4

588396.5920

394384.0640

7.114

5

588398.7160

394390.8530

4.595

6

588400.1410

394395.2210

5.168

7

588401.6640

394400.1600

5.687

8

588403.4230

394405.5680

7.783

9

588405.8200

394412.9730

6.496

10

588407.8220

394419.1530

9.671

1 11

588410.6620

394428.3980

10.539

12

588413.8060

394438.4570

8.341

13

588416.4000

394446.3840

8.600

14

588419.0130

394454.5770

4.159

15

588420.3310

394458.5220

9.723

16

588423.2758

394467.7880

3.153

17

588424.2261

394470.7949

16.614

18

588429.5453

394486.5342

1.528

19

588430.0340

394487.9820

5.445

20

588431.8850

394493.1030

13.366

21

588436.3890

394505.6870

5.202

22

588438.4060

394510.4820

12.949

23

588443.5035

394522.3854

0.382

23'

588443.6100

394522.7520

15.819

24

588449.8140

394537.3036

0.274

25

588450.0650

394537.1930

15.281

26

588456.2360

394551.1720

13.303

27

588461.5250

394563.3780

4.342

28

588463.1790

394567.3930

10.121

29

588467.2170

394576.6740

14.650

30

588473.0230

394590.1240

15.336

31

588478.9750

394604.2580

3.997

32

588480.5880

394607.9150

4.635

33

588482.4580

394612.1560

4.216

34

588484.1590

394616.0140

2.309

35

588485.1920

394618.0790

14.773

36

588490.9880

394631.6670

6.359

37

588493.5560

394637.4840

8.447

38

588497.0000

394645.1970

4.456

39

588498.8350

394649.2580

5.477

40

588501.0379

394654.2722

5.232

41

588503.2060

394659.0340

14.873

42

588509.0000

394672.7320

1.987

43

588509.8687

394674.5196

4.443

44

588511.6788

394678.5773

6.098

45

588514.1345

394684.1587

2.500

46

588515.1363

394686.4496

12.466

47

588521.6142

394697.1008

13.226

48

588526.8566

394709.2438

9.566

49

588530.6999

394718.0040

4.866

50

588532.6300

394722.4713

24.230

51

588541.2214

394745.1265

17.319

52

588547.0023

394728.8012

10.378

53

588548.2048

394718.4932

15.128

54

588547.9240

394703.3680

1.888

55

588546.0380

394703.2760

14.225

56

588539.4970

394690.6440

8.043

57

588535.9162

394683.4424

4.020

58

588534.1476

394679.8327

7.191

1     59

588530.8657

394673.4346

4.141

60

588528.9180

394669.7800

14.265

61

588522.3880

394657.0970

4.020

62

588520.5567

394653.5178

4.307

63

588518.5583

394649.7029

5.684

64

588515.9580

394644.6490

6.170

1      65

588513.1920

394639.1340

3.201

66

588511.7830

394636.2600

3.808

67

588510.1000

394632.8440

4.076

68

588508.3490

394629.1630

5.605

69

588505.9130

394624.1150

6.061

70

588503.3410

394618.6270

9.477

71

588499.2080

394610.0990

5.248

72

588497.0060

394605.3350

7.614

73

588493.8367

394598.4122

2.503

74

588492.7545

394596.1550

2.390

75

588491.7150

394594.0030

4.732

76

588489.7120

394589.7160

4.164

77

588487.9410

394585.9470

3.991

78

588486.2290

394582.3420

5.314

79

588483.9840

394577.5260

10.462

80

588479.7930

394567.9400

8.622

81

588476.3910

394560.0180

4.107

82

588474.7380

394556.2580

5.352

83

588472.5600

394551.3690

21.580

84

588463.8840

394531.6100

9.009

85

588460.4000

394523.3020

10.875

86

588456.3640

394513.2040

7.019

87

588454.1780

394506.5340

2.568

88

588453.3440

394504.1050

3.917

89

588452.0860

394500.3960

6.697

90

588449.9540

394494.0470

3.109

91

588449.0100

394491.0850

0.126

92

588448.8860

394491.0610

7.389

93

588446.5190

394484.0610

6.705

94

588444.3070

394477.7310

11.088

95

588440.8200

394467.2060

11.943

96

588437.1270

394455.8480

12.245

97

588433.5670

394444.1320

7.199

98

588431.2220

394437.3260

16.974

99

588425.6970

394421.2760

21.299

100

588418.8690

394401.1010

19.090

101

588412.8670

394382.9790

8.321

102

588419.2370

394377.6260

5.245

103

588423.2520

394374.2510

36.643

S = 6710 mp P=857.413m


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada BOBÂLNEI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-II.

Imobilul este delimitat astfel:-

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 3 de gard din beton și metal; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 4 de strada Bulgarilor; din punctul nr. 4 până în punctul nr. 15 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 15 până în punctul nr. 16 de strada Griviței; din punctul nr. 16 până în punctul nr. 28 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 28 până în punctul nr. 29 de strada Arad; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 46 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 46 până în punctul nr. 47 de strada Mărgăritarilor; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 51 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Est: din punctul nr. 51 până în punctul nr. 54 de strada Câmpina;

-în latura de Nord: din punctul nr. 54 până în punctul nr. 85 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 85 până în punctul nr. 86 de strada B. N. Antal; din punctul nr. 86 până în punctul nr. 103 de gard din metal, lemn și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 103 până în punctul nr. 1 de strada Fabricii.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1105 cu suprafața de 11660m\

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 6511/1 înscris în Cartea Funciară 316960 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 9640 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 6710 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 6710 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Bobâlnei” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

1. Nr. cad. 251982- dosar nr. 44753/2013 -executant Moholea Marius.

4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită Ia capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-031 și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a ur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren.

roiecție.Sțereografic 1970.


Coordonatele punctelor s-au determin


Data întocmirii:


Martie 2020întocmit: /.?


t'C.AT