Hotărârea nr. 234/2020

Hotărârea 234/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Aleea Gârbău, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Gârbău, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Gârbău, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 216690 din 30.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 216740 din 30.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Gârbău, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1307;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 23272/1/1/1/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 23272/1/1/1/1/1/1, teren în suprafață de 50.220 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 23272/1/1/1/1/1/2, teren în suprafață de 3.446 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Aleea Gârbău, cu suprafața măsurată de 5.311 mp., provenind din CF nr. 311160 Cluj-Napoca, nr. topo. 23248, CF nr. 279062 Cluj-Napoca, nr. topo. 23272/1/1/1/1/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Aleea Gârbău din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N-.C.P.L, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 234 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 234/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT: ”

ALEEA GÂRBĂU

Intravilan, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 5

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, Aleea Gârbău, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 5311 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar


(semnătura)


Semnătură și ștampila


(persoanc^autoriza&i)


NOTĂ:                                                                           A

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică personalitate juridică-aflată încsubordinea Agenției Naționale de Cadastru și'-'/ Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră:, nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric'" personal, adresa poștală etc.                                               \A-                       ț                    ———

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale.privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de. procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri


în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_CLUJ@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666,0264 554165,0364 101253.

AL

S UMĂR

Pagina

t

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2O06 pentru modificarea șl completarea Holarani Guvernului nr. 369/2002 privind atestarea domeniului public a! Judeci Cluj. precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Judejul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Hapoca...................... 2-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20,111.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9S9/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca4)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernai României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 989/2002 ’/ind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum »t al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărâri! va avea următorul cuprins:

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dome public al județului Cluj, precum și ai municipiile.-- eș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor eț jtist anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dk. , :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 ss Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public ai municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.

PHIM-MiNiSTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Șebastian Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr, 193.

*) Hotă,’?.'”’ Gwswi'ji nr


I33/2MS a iosî publcaiâ in Mo/'orj


CTcial ai Româniși, Pari a a 1/nr, 245 din 20 măi îi


20Coș.


SîSȘ


ÎS


<X>


ss

®s


5

2:

§:


3J § t i 3


Î5 3 g e-J

a


8 <D a


s CM 3


3

8

5

2

I

7’

_ _

IS c> țș


s €> £


3

Ș

i 5'

3 :


:      Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

■ff

ANCP1                CAIETE FUNCBARĂ IMR. 279062
COP3E

Carte Funciară Nr. 279062 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut                                                             Nr. CF vechi:29977

Adresa: Jud. Cluj___________________________________________________________________

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 23272/1/1/1/1/1

53.666

spații verzi

 • B. Partea 0DO Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3975 / 08/10/1977

  Decret nr. de expropriere 490 clin 1970, (110/1972, 495/1971, 119/1972, 343/1972, 378/1973, 631/1973, 22/974, 53/1974, 95/1974, 250/1974, plan de situație, încheieri cf. 4188/1974, 152/1975, 701/1975, 973/1975, 3091/1973);

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

  Al

  • 1) STAsUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) G8GCL JJUD. CLUJ)

  OBSERVAȚI!: (provenita din conversia CF 29977)

  19630 / 14/10/2004

  Act nr. 0;

  B2

  A1/B.4

  —><_ iiuLCuau aLciuiida \_ivild 11 11 CCj io ui U <_<d id juidCc,.         i'iapULCl bUurm

  <4 in-> i »-x 4 1 Fn rl n l\ /I -x z. -• <— 4- i •- zn —< k-\ D zx nz zx zx f~~ zx -- J zx 1 —, zx J zx , < 1 i 4- —> r n zl n

  O / □ l. / \JXj -r, li 1 ci 1 i i lot la tic rlul ra j>LI 1 cdi l r\uiTicu<_ui rulai l Iii CdlILulc uc *-z-x z— 1 —> zvx —. nf- -— / —•  r->—>•.--i1-! 1 n z O-i ——x -x —, , | <\ /] > i z-x Z-' 1 f i <      M —i —    ,--< r— i C' r\ r—x i r- i —. zx zxrx F>-, ■

  i l a 111 a 111 u/a pai allrui l i 111 laiU1 lvIUH. l_lUj iwjuUcd bl L-UHlIbla peri li LI țz&i -a__1__3—0 O O O "î       nfrt! a lțn n re m n znF/x zx l      n-.;4-n

  ujjIIluI CU ICCjlf ±U/^.UU_L, pUilLIU UuiiLjClI v_d UltlUi d I d 111 i i 11 C 1 Ci Ci zl i ni-, z-,-• i 4- i zx i n| zx zzxzFlFi ii zzx in n -.Fi , zn —» î zxz, zx l-x z~ i ■          4- zx ■—> -1 zx r- > i l-x A 1 "1

  U i b p U A.I CIXÎ 1 UC rCJi» LI LU 1 irti iii l Idlldl O Ci 1 i i i U l? . i_ U 11 i . cUp, U e odu r-\ i ±

  OBSERVAȚII: (provenita-din conversia CF 29977)

  Radiata prin-eerefea-nn4e969/l8.04.2012, aet-nr.6811/2004/16.06-2004

  39357 / 11/04/2012

  Act Administrativ nr. 267, din 01/07/2011 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 32320/26-03-2012 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 48/31-01-2012 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 95559/26-03-2012 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. DOS.7294/2004, SENTINȚA 1024/30-09-2005 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. DOS.18000/2005, DECIZIE 880/A/2005/19-12-2005 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. dos.6752/2004,sentința 6811/16-06-2004 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. DOS.2291/1/2006, DECIZIE 4951/22-05-2006 emis de IIMALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE;);

  B3

  Imobilul de sub Al cu nr, topo. 23272/1/1 în S = 54095 mp. se dezmembrează astfel : - nr. topo. 23272/1/1/1 - Teren în 5=54082 mp. se reînscrie în acest CF. sub Al în favoarea vechilor proprietari ;

  - nr. topo. 23272/1/1/2 cu nr. cad. atribuit 288545 - Teren în S=13 mp. se transcrie în CF. 288545 Cluj - Napoca în favoarea : STATUL ROMÂN în administrarea operativă a G.I.G.C.L Cluj .

  Al

  40969/18/04/2012                                               7   '7

  Hotarare Judecătoreasca nr. 6811/2004, din 16/06/2004 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA (hotarare judecătoreasca nr. 1024/2005/30-09-2005 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecatbreasca nr. 880/A/2005/19-12-2005 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 4951/22-05-2006 emis de ÎNALTA CURTE DE CASTIE SI JUSTIȚIE;);_______________________________________________

  B4

  se radiază notarea acțiunii civile nr 6752/2004, de sub B2

  Al

  înscrieri privitoare 9a dreptul de proprietate și alte drepturi reaie

  Referințe

  Hotarare Judecătoreasca nr. 1262, din 01/02/2010 emis de Judecătoria Cluj Napoca (act administrativ nr. 26334/09-03-2011 emis ele OCPI Cluj; act administrativ nr. 112242/09-04-2012 emis de Mun Cluj Napoca dir impozite si taxe locale; act administrativ nr. 36388/03-04-2012 emis de BCPI Cluj Napoca; act administrativ nr. 1823/22-07-2005 emis de Municipiul Cluj Napoca; act notarial nr. 2257/15-09-2007 emis de BMP Oana Mihutiu; hotarare judecătoreasca nr. 358/A/01-07-2010 emis de Tribunalul Cluj; hotarare judecătoreasca nr. 81/R/12-01-2012 emis de Curtea de Apel Cluj;);

  B5

  Imobilul de sub A.l cu nr topografic 23272/1/1/1, în suprafață de 54082 mp, se dezmembrează astfel: imobilul cu nr topografic 23272/1/1/1/1, în suprafață de 53920 mp, se reînscrie în acestă cartea funciară în favoarea vechilor proprietari, iar imobilul cu nr topografic 23272/1/1/1/2, în suprafață de 162 mp, se transcrie în cartea funciară 288900/CLUJ-NAPOCA în favoarea MONASTERIANU ROMEO CORIOLAN

  Al

  40970 / 18/04/2012

  Hotarare Judecătoreasca nr. 1262, din 01/02/2010 emis de Judecătoria Cluj Napoca (act administrativ nr. 26334/09-03-2011 emis de OCPI Cluj; act administrativ nr. 112242/09-04-2012 emis de Mun Cluj Napoca dir impozite si taxe locale; act administrativ nr. 36388/03-04-2012 emis de BCPI Cluj Napoca; act administrativ nr, 1823/22-07-2005 emis de Municipiul Cluj Napoca; act notarial nr. 2257/15-09-2007 emis de BNP Oana Mihutiu; hotarare judecătoreasca nr. 358/A/01-07-2010 emis de Tribunalul Cluj; hotarare judecătoreasca nr. 81/R/12-01-2012 emis de Curtea de Apel Cluj;);

  B6

  Imobilul de sub A.l cu nr topografic 23272/1/1/1/1, în suprafață de 53920 mp, se dezmembrează astfel: imobilul cu nr topografic 23272/1/1/1/1/1, în suprafață de 53666 mp, se reînscrie în acestă cartea funciară în favoarea vechilor proprietari, iar imobilul cu nr topografic 23272/1/1/1/1/2, în suprafață de 254 mp, se transcrie în cartea funciară 288901/CLUJ-NAPOCA în favoarea MONASTERIANU ROMEO CORIOLAN

  Al

  89237 / 17/O7/2O13

  Act Administrativ nr. 6221, din 28/11/2000 emis de Ministerul Industriei si Comerțului;

  B7

  Al / B.9

  i iii u mi i m i uTC: Suim i-i'i x ou iiiipallC uouiui. Cui iii uOp Z.mZ./2./x/x/x/x/x/x

  Lui L.11 Iii ou ui U. mm x i i i p Pu ui ui I jui i u iii u. i z_ u m z_ z_ u dm 1 u. 1 wj“ixi<upuuci i ■ i \ / <*■ ~~x j-o  C?        r~A 1 C~ *•"1 T1 Ti T 1 Ci *"'~~1 *7 4______n, T ț~ Ț •'*'*") o          / *1 / *1/-l. /~l /I / ~~>    C r T 'O

  ICÎvUdlCCJ m<_. im I.5LI ițjCTZ. IMUim m7-\., ud III Lup ZmZ/iL/x/l/x/x/l/^. Lui Cil Iii -&J-I__cj o            __RQ.p____"* o-? c~ c            n r o c      £ î c     1' c ? fo ti i / ® j-1' 1  -

  oul du ummmJ i i i p ou luliiouiiu iTi CTL_ui L ui Iii i Ci v U O 1     V utTi i i i OT

  firopri-etefir

  Radiata-prin cererea nr-124150/10.10.2013, act nr.110190/19.07.2013

  106040 / 28/08/2013

  Act Administrativ nr. 268726/453, din 23/08/2013 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

  B8

  Al / B.9

  ou i i J ud 6 2. d u C i u 1 u d ui u i u u A id I i ii i 1 di u , "Ci u p u o Ci ui u i i\i M A ItîH

  l'iortlxjii iJL'Ui ul_Uj “ iN/-x'i' u/U-ri, dVdrl U“ C ur ATUM CP C“rCu A Cil i iii Idi ud 11 ICI luiCTiT etwwfnăf tO 9-23-7 -/■ -HA0 7.2013

  OBSERVAȚII:-

  Radiata prin cererea nr.124150/10.10.2013, act nr.110190/19.OT-rTOTS-

  124150 / 10/10/2013

  Act Administrativ nr. 110190, din 19/07/2013 emis de BCPI CLUJ NAPOCA;

  B9

  Se anulează încheierea nr. 89237 / 17.07.2013 în parte și revenirea la situația anterioară a imobilului din cartea funciară nr. 279062 Cluj Napoca, în baza dispozițiilor încheierii de reexaminare nr. 110190/19. 07.2013, apoi se radiaza notarea de sub B 7 si B 8

  Al

 • C, Partea 099. SARCDM9

  înscrieri privind dezmembrimintele dreptului de proprietate, drepturi reali® d® garanție și sarcini

  Referințe

  47387 / 28/04/2011

  Act nr. 0;

  CI LIPSĂ FOAIA C.

  Ț Al';

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 29977)

Carte Funciară Nr. 2/9062 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Mr. 1 La Partea ]

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 23272/1/1/1/1/1

53.666

spații verzi

* Suprafața este c

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

îjTVjj’.’i’t’fnt7 pc/ilni         isiKiibil 7:.îi /> fâstg yrt.

Date referotoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

i aria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

53.666

-

-

23272/1/1/1/ 1/1


EXTRAS DE CARTE FUiMCIARA

pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. ce re re

18625

Ziua

04

Luna

02

Anul

2016


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


Nr. CF vechi: 30355

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Aleea Garbau

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 23248

1.865

Aleea Garbau

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

3975 / 08.10.1974

Decret nr. de expropriere nr 490/1970, 495/1971, 110/1972, 114/1972, 373/1972, 378/1973, 631/1973, 22/1974, 53/1974, 95/1974, 250/1974, plan de situație , încheiere cf 4188/1974, 352/1975, 701/1975

r

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

_________Al_________|_____________________

 • 1) statul roman, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

(provenita din conversia CF 30355)

B2

Imobilul se abnoteaza fiind scos din circuitul civil

___________Al ■     | ______________________

(provenita din conversia CF 30355)

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT                     ..........

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Aleea Garbau'_________________________________________________________

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 23248

-

Aleea Garbau

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.865

-

-

23248

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrat de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridic prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentat sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 251P,
R

1 ■•'
^If—

h< :

: 3

■ '■'■■’ 1

7- !• |


D33]y

1 •i.

1

F .1        . r

1.

*     K

1     ?• >

» - i " ’> • ■ i

*!       .1 S i


-       ' i)

TABEL DE MIȘCARE PARCELARA

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Aleea Gârbău, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

311160

(Nr. CF. vechi 30355)

A+l

23248

Aleea Gârbău

1865

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

279062

(Nr. CF. vechi 29977)

A+l

23272/1/1/1/1/1

Spații verzi

53666

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a GIGCLjud. CLUJ

Lipsă foaia C

Total suprafață

55531

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

279062

(Nr. CF. vechi 29977)

23272/1/1/1/1/1/1

Spații verzi

50220

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a GIGCLjud. CLUJ

Lipsă foaia C

Nou

23272/1/1/1/1/1/2

Spații verzi

3446

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a GIGCLjud. CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

23248, 23272/1/1/1/1/1/2

Nou

Aleea Gârbău

5311

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

mp


Data: Martie 2020
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 Aleea Gârbău, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


1 Dr

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y [m]

1

584746.6100

388882.5780

4.061

2

584746.5020

388878.5180

3.619

. 3

584747.4010

388875.0120

6.216

4

584749.8060

388869.2800

6.661

5

584752.2500

388863.0831

0.352

6

584751.9137

388863.1864

10.656

7

584741.6410

388866.0192

0.507

8

584742.1395

388866.1134

0.692

9

584742.6380

388866.5940

0.808

10

584742.6420

388867.4020

1.267

11

584742.2710

388868.6130

6.388

12

584739.9130

388874.5500

14.526

13

584733.8420

388887.7460

3.966

14

584731.5450

388890.9790

6.352

15

584726.7520

388895.1470

4.014

16

584723.3830

388897.3290

3.847

17

584719.9050

388898.9720

14.385

18

584706.4140

388903.9630

12.986

19

584694.1040

388908.0980

0.533

20

584693.8960

388907.6070

11.055

21

584684.1711

388912.8653

0.336

22

584684.3310

388913.1610

10.128

23

584674.8880

388916.8220

7.354

24

584668.0150

388919.4390

1.641

25

584667.3958

388917.9192

3.167

26

584664.4630

388919.1140

0.470

27

584664.3013

388918.6730

3.167

28

584661.3280

388919.7630

3.655

29

584662.7210

388923.1420

3.467

30

584665.6920

388924.9280

1.664

31

584667.1310

388925.7640

0.710

32

584667.5550

388926.3340

12.694

33

584670.4862

388938.6845

0.353

34

584670.8300

388938.6040

5.660

35

584672.0830

388944.1240

3.581

36

584672.6410

388947.6610

1.193

37

584672.5950

388948.8530

1.442

38

584672.3920

388950.2810

2.422

39

584670.7265

388952.0395

6.409

40

584672.0470

388958.3110

4.834

41

584675.5310

388961.6620

1.407

42

584676.1130

388962.9430

12.989

43

584679.3200

388975.5300

11.897

44

584682.0970

388987.0980

4.796

45

584677.4466

388988.2688

35.496

46

584686.1123

389022.6904

4.401

47

584690.3800

389021.6160

11.691

48

584693.2690

389032.9440

8.707

49

584695.4430

389041.3750

11.067

50

584698.1400

389052.1080

17.806

51

584702.3320

389069.4140

14.524

52

584705.8360

389083.5090

4.566

53

584706.8070

389087.9710

3.077

54

584707.4840

389090.9730

13.341

55

584710.0570

389104.0640

5.112

56

584715.0722

389103.0750

2.697

57

584714.8140

389100.3900

10.458

58

584712.4400

389090.2050

3.808

59

584711.6080

389086.4890

1.415

60

584711.3960

389085.0900

1.415

61

584711.3740

389083.6750

2.752

62

584711.9170

389080.9770

3.203

63

584713.5000

389078.1930

1.960

64

584714.6950

389076.6400

0.909

65

584715.3940

389076.0590

4.324

66

584719.0220

389073.7060

3.834

67

584722.5530

389072.2110

3.078

68

584725.5890

389071.7030

6.241

69

584731.8280

389071.5630

2.151

70

584731.7435

389073.7121

3.129

71

584734.8700

389073.8350

1.807

72

584734.8455

389075.6415

6.098

73

584740.9403

389075.8368

1.203

74

584740.5660

389074.6930

26.563

75

584767.1200

389075.4000

6.911

76

584774.0120

389074.8940

3.754

77

584777.7580

389074.6430

7.959

78

584785.6400

389075.7510

3.556

79

584789.1140

389076.5110

2.264

80

584791.2960

389077.1160

1.654

81

584792.8250

389077.7470

2.188

82

584794.7690

389078.7510

3.826

83

584797.9650

389080.8540

1.505

84

584799.1300

389081.8070

3.051

85

584801.0230

389084.2000

3.644

86

584802.6430

389087.4640

15.287

87

584807.2370

389102.0440

17.231

88

584812.0300

389118.5950

1.229

89

584813.2260

389118.3130

8.413

90

584815.6715

389126.3628

16.196

91

584820.5575

389141.8045

28.091

92

584828.9240

389168.6210

16.441


93'

584833.3221

389184.4624

0.108

93

584833.4243

389184.4285

1.493

94

584833.8725

389185.8528

0.158

94'

584833.7206

389185.8975

9.546

95

584836.2743

389195.0956

17.676

96

584840.8705

389212.1634

4.515

97

584842.9530

389216.1700

6.650

98

584845.0210

389222.4900

20.263

99

584850.8720

389241.8900

0.947

100

584851.4060

389242.6720

17.170

101

584855.9540

389259.2290

3.103

102

584856.9890

389262.1540

4.512

103

584858.2550

389266.4850

5.036

104

584859.2610

389271.4190

5.783

105

584860.2440

389277.1180

24.008

106

584866.7110

389300.2390

1.819

107

584867.2350

389301.9810

5.307

108

584862.1470

389303.4890

11.163

109

584865.3680

389314.1770

2.425

110

584863.1200

389315.0860

10.918

111

584867.3120

389325.1670

5.641

112

584872.6800

389323.4330

14.505

113

584882.0540

389312.3640

38.706

114

584870.9020

389275.2990

5.203

115

584865.9350

389276.8470

33.996

116

584857.2290

389243.9850

11.295

117

584853.8910

389233.1950

14.966

118

584849.6190

389218.8520

7.732

119

584847.6020

389211.3880

2.532

120

584847.5220

389208.8570

2.559

121

584848.2370

389206.4000

11.210

122

584845.7660

389195.4660

1.756

123

584844.4770

389194.2740

2.406

124

584843.1270

389192.2830

3.680

125

584841.8860

389188.8190

14.955

126

584837.9040

389174.4040

15.726

127

584833.8240

389159.2170

4.412

128

584832.5830

389154.9830

22.161

129

584826.4380

389133.6910

2.631

130

584828.9318

389132.8527

3.207

131

584828.0190

389129.7780

15.084

132

584823.6900

389115.3290

6.252

133

584821.9470

389109.3250

4.793

134

584820.5880

389104.7290

0.744

135

584820.7530

389104.0040

0.757

136

584821.3670

389103.5610

1.479

137

584822.7550

389103.0500

5.011

138

584821.3280

389098.2460

4.979

139

584825.9400

389096.3700

12.665

140

584822.1250

389084.2930

3.861

141

584820.9410

389080.6180

9.317

142

584818.0839

389071.7498

1.960

143

584816.3180

389072.6010

1.544

144

584815.7370

389071.1700

2.580

145

584813.2860

389071.9750

1.694

146

584812.6390

389070.4090

8.685

147

584803.9740

389070.9980

10.013

148

584794.1270

389069.1800

6.714

149

584787.4570

389068.4110

16.642

150

584770.8240

389067.8590

15.591

151

584755.2400

389067.4010

16.444

152

584738.8120

389066.6670

8.069

153

584730.7590

389066.1610

7.719

154

584723.0510

389065.7570

3.827

155

584719.2880

389065.0620

3.831

156

584715.6920

389063.7410

3.883

157

584712.1700

389062.1060

3.661

158

584708.9760

389060.3160

1.916,

159

584707.4220

389059.1950

6.51/

160

584704.1480

389053.5650

0.9$ 1

161

584703.3870

389053.0280

3/45

162

584702.4450

389049.6100

6(211

163

584701.0500

389043.5520

vșș.

164

584699.3230

389036.4750

sja?)

165

584698.5280

389033.2650

91146

166

584696.2990

389024.3950

4S5r

167

584700.6560

389023.0650

7.8X9'

168

584698.1610

389015.623a

169

584694.5280

389016.7620

21.579

170

584689.3800

388995.8060

20.162

171

584684.6710

388976.2020

21.290

172

584679.6810

'38B955.5050

1.592

l-73_

584679.3330

388953.9510

' 12,2.21


174

584676.4990

388941.7480

4.582

175

584675.9600

388937.1980

4.387

176

584676.1400

388932.8150

4.040

177

584677.2240

388928.9230

5.028

178

584679.8000

388924.6050

7.478

179

584685.0940

388919.3230

6.129

180

584690.0180

388915.6740

3.674

181

584693.2690

388913.9630

4.370

182

584697.3910

388912.5120

14.854

183

584711.3110

388907.3280

9.861

184

584720.4990

388903.7480

4.069

185

584724.2060

388902.0700

5.856

186

584729.2230

388899.0500

5.099

187

584733.1390

388895.7840

4.255

188

584736.3730

388893.0190

3.370

189

584739.3720

388891.4810

2.671

190

584742.0430

388891.4830

4.542

191

584746.5480

388892.0620

6.344

192

584751.0300

388887.5720

3.763

193

584748.1570

388885.1410

2.994

S= 5311 mp P=1367.626mîntocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 Aleea Gârbău, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

X [m]

Y [ml

1

584746.6100

388882.5780

2

584746.5020

388878.5180

3

584747.4010

388875.0120

4

584749.8060

388869.2800

5

584752.2500

388863.0831

6

584751.9137

388863.1864

7

584741.6410

388866.0192

8

584742.1395

388866.1134

9

584742.6380

388866.5940

10

584742.6420

388867.4020

11

584742.2710

388868.6130

12

584739.9130

388874.5500

13

584733.8420

388887.7460

14

584731.5450

388890.9790

15

584726.7520

388895.1470

16

584723.3830

388897.3290

17

584719.9050

388898.9720

18

584706.4140

388903.9630

19

584694.1040

388908.0980

20

584693.8960

388907.6070

21

584684.1711

388912.8653

22

584684.3310

388913.1610

23

584674.8880

388916.8220

24

584668.0150

388919.4390

25

584667.3958

388917.9192

26

584664.4630

388919.1140

27

584664.3013

388918.6730

28

584661.3280

388919.7630

29

584662.7210

388923.1420

30

584665.6920

388924.9280

31

584667.1310

388925.7640

32

584667.5550

388926.3340

33

584670.4862

388938.6845

34

584670.8300

388938.6040

35

584672.0830

388944.1240

36

584672.6410

388947.6610

37

584672.5950

388948.8530

38

584672.3920

388950.2810

39

584670.7265

388952.0395

40

584672.0470

388958.31 10

41

584675.5310

388961.6620

42

584676.1130

388962.9430

43

584679.3200

388975.5300

44

584682.0970

388987.0980

45

584677.4466

388988.2688

46

584686.1123

389022.6904

47

584690.3800

389021.6160

48

584693.2690

389032.9440

49

584695.4430

389041.3750

50

584698.1400

389052.1080

51

584702.3320

389069.4140

52

584705.8360

389083.5090

53

584706.8070

389087.9710

54

584707.4840

389090.9730

55

584710.0570

389104.0640

56

584715.0722

389103.0750

57

584714.8140

389100.3900

58

584712.4400

389090.2050

59

584711.6080

389086.4890

60

584711.3960

389085.0900

61

584711.3740

389083.6750

62

584711.9170

389080.9770

63

584713.5000

389078.1930

64

584714.6950

389076.6400

65

584715.3940

389076.0590

66

584719.0220

389073.7060

67

584722.5530

389072.2110

68

584725.5890

389071.7030

69

584731.8280

389071.5630

70

584731.7435

389073.7121

71

584734.8700

389073.8350

72

584734.8455

389075.6415

73

584740.9403

389075.8368

74

584740.5660

389074.6930

75

584767.1200

389075.4000

76

584774.0120

389074.8940

77

584777.7580

389074.6430

78

584785.6400

389075.7510

79

584789.1140

389076.5110

80

584791.2960

389077.1160

81

584792.8250

389077.7470

82

584794.7690

389078.7510

83

584797.9650

389080.8540

84

584799.1300

389081.8070

85

584801.0230

389084.2000

86

584802.6430

389087.4640

87

584807.2370

389102.0440

88

584812.0300

389118.5950

89

584813.2260

389118.3130

90

584815.6715

389126.3628

91

584820.5575

389141.8045

92

584828.9240

389168.6210

93’

584833.3221

389184.4624

93

584833.4243

389184.4285


94

584833.8725

389185.8528

94’

584833.7206

389185.8975

95

584836.2743

389195.0956

96

584840.8705

389212.1634

97

584842.9530

389216.1700

98

584845.0210

389222.4900

99

584850.8720

389241.8900

100

584851.4060

389242.6720

101

584855.9540

389259.2290

102

584856.9890

389262.1540

103

584858.2550

389266.4850

104

584859.2610

389271.4190

105

584860.2440

389277.1180

106

584866.7110

389300.2390

107

584867.2350

389301.9810

108

584862.1470

389303.4890

109

584865.3680

389314.1770

110

584863.1200

389315.0860

111

584867.3120

389325.1670

112

584872.6800

389323.4330

113

584882.0540

389312.3640

114

584870.9020

389275.2990

115

584865.9350

389276.8470

116

584857.2290

389243.9850

117

584853.8910

389233.1950

118

584849.6190

389218.8520

119

584847.6020

389211.3880

120

584847.5220

389208.8570

121

584848.2370

389206.4000

122

584845.7660

389195.4660

123

584844.4770

389194.2740

124

584843.1270

389192.2830

125

584841.8860

389188.8190

126

584837.9040

389174.4040

127

584833.8240

389159.2170

128

584832.5830

389154.9830

129

584826.4380

389133.6910

130

584828.9318

389132.8527

131

584828.0190

389129.7780

132

584823.6900

389115.3290

133

584821.9470

389109.3250

134

584820.5880

389104.7290

135

584820.7530

389104.0040

136

584821.3670

389103.5610

137

584822.7550

389103.0500

138

584821.3280

389098.2460

139

584825.9400

389096.3700

140

584822.1250

389084.2930

141

584820.9410

389080.6180

142

584818.0839

389071.7498

143

584816.3180

389072.6010

144

584815.7370

389071.1700

145

584813.2860

389071.9750

146

584812.6390

389070.4090

147

584803.9740

389070.9980

148

584794.1270

389069.1800

149

584787.4570

389068.4110

150

584770.8240

389067.8590

151

584755.2400

389067.4010

152

584738.8120

389066.6670

153

584730.7590

389066.1610

154

584723.0510

389065.7570

155

584719.2880

389065.0620

156

584715.6920

389063.7410

157

584712.1700

389062.1060

158

584708.9760

389060.3160

159

584707.4220

389059.1950

160

584704.1480

389053.5650

161

584703.3870

389053.0280

162

584702.4450

389049.6100

163

584701.0500

389043.5520

164

584699.3230

389036.4750

165

584698.5280

389033.2650

166

584696.2990

389024.3950

167

584700.6560

389023.0650

168

584698.1610

389015.6230

169

584694.5280

389016.7620

170

584689.3800

388995.8060

171

584684.6710

388976.2020

172

584679.6810

388955.5050

173

584679.3330

388953.9510


174

584676.4990

388941.7480

175

584675.9600

388937.1980

176

584676.1400

388932.8150

177

584677.2240

388928.9230

178

584679.8000

388924.6050

179

584685.0940

388919.3230

180

584690.0180

388915.6740

181

584693.2690

388913.9630

182

584697.3910

388912.5120

183

584711.3110

388907.3280

184

584720.4990

388903.7480

185

584724.2060

388902.0700

186

584729.2230

388899.0500

187

584733.1390

388895.7840

188

584736.3730

388893.0190

189

584739.3720

388891.4810

190

584742.0430

388891.4830

191

584746.5480

388892.0620

192

584751.0300

388887.5720

193

584748.1570

388885.1410


M V'

"întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: ALEEA GÂRBĂU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj,

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 7 până în punctul nr. 39 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 39 până în punctul nr. 40 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 55 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 55 până în punctul nr. 56 de gard metalic; din punctul nr. 56 până în punctul nr. 95 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 95 până în punctul nr. 96 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 96 până în punctul nr. 105 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 105 până în punctul nr. 108 de gard din beton și lemn; din punctul nr. 108 până în punctul nr. 112 neîmprejmuit;

-în latura de Est: din punctul nr. 112 până în punctul nr. 113 de strada Răvașului;

-în latura de Nord: din punctul nr. 113 până în punctul nr. 115 neîmprejmuit; din punctul nr. 115 până în punctul nr. 137 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 137 până în punctul nr. 147 neîmprejmuit; din punctul nr. 147 până în punctul nr. 153 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 153 până în punctul nr. 164 de gard metalic; din punctul nr. 164 până în punctul nr. 191 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 191 până în punctul nr. 192 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 192 până în punctul nr. 5 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Vest: din punctul nr. 5 până în punctul nr. 7 de strada Bucium;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1307 cu suprafața de 4000 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 23248 înscris în Cartea Funciară 311160 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1865 m2; numărul topografic 23272/1/1/1/1/1 înscris în Cartea Funciară 279062 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 53666m2.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 5311 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 5311 m2 conform situaței actuale și reale din teren.                                                                            ........

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înscrise deja în sistemul de cadastru.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecțieStereogfafic 1970.             'A

Ă '

Data întocmirii :                                        /-’                  întocmit: /._? ,iITrA77i,JF -i\

Martie 2020                                     S.C. DAMAR CONSULT S.R.L           :• 1
V' ' .38:’ r ' L .‘2T □ETH®’ > WT T"L “ ~ :W^88HKWffîR.’.[