Hotărârea nr. 233/2020

Hotărârea 233/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Vlahuță, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Vlahuță, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea


imobilului strada Alexandru Vlahuță, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 216699 din 30.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 216721 din 30.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Vlahuță, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1030;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Alexandru Vlahuță, cu suprafața măsurată de 15.770 mp., provenind din CF nr. 263665 Cluj-Napoca, nr. topo. 10301/2, 10423, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Alexandru Vlahuță din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Președinte de ședință, iEc. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 233 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 233/2020

DOCUMENTATE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada ALEXANDRU VLAHUTĂ, intravilan domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ '                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 3

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 15770 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

Proprietar


(semnătura)NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridica aflată înr. sub ordin ea ^Agenției Naționale de'Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră-: nume.^prenume, serie .și număr act de identitate,.'cod numeric personal, adresa poștală etc.                                         AU iUfli*-

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale^ pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, CoduL de proc organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în' condițiile legii. în atfe^t s'i tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.                   ''

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul fin -6797204 6 privinfâ pftte datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pehtfu.orice alt/ inform': personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_CLUJ@ancpifro, fonfiulâ 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.


^evidențele de cadastru și carte funciară și fiscal, alte legi speciale), inclusiv vă asigurăm că am luat măsuri
inYeea ce privește prelucrarea de protecția datelor cu caracter latatj și semnată sau la telefon:
SUMAR

Pagina


Anexa nr. l’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca......................

2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20JIL2006-               =

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic, — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

And atestarea domeniului pubiic al județului Cluj, precum ot al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „P/OT'ÂHÂE’E

privind atestarea domeniului public ai Județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor

din Județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la ciorne public al județului Cluj, precum și ai municipiile1- aș și comunelor din Județul Cluj a bunurilor cț anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din _ :ez hotărâre.”

 • 3. După anexa nr. 1 sa introduce c nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Ciuj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MtNISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea G'jvbwiIuI nr, ! 93/2005 a (ost pubi'cată in Mont torv. Oficial al României, Partea 1,’ nr. 243 din 20 martie 2006 și si în acest număr bis.

■ 6

1

2

3

4

5

â

Număr morminte -6.000

TOTAL

1,044,713.76

11.2 TERENURI CIMITIRE

099

800030

Cimitirul Cuntral

Adresa • Bir. Avram lanau nr.26 Suprafața - 219.500 mp

1585

fixtlns 1919

20.335.097 15

Municipiul C/u) - Napoca

iodo

00003 ii

Clmlitori Criștan

Adresa - str. Mecanicilor nrJ22 Suprafața - 16.900 mp

1587

1,483,260.17

Municipiul Cluj - Napoca

iubi

800033

Cimitirul Chtotenl

Adreâu - sfr. PomotuM FN

Suprafața - 60.000 mp

4.855.433.70

Municipiul Cluj - Napoca

ino2

«03771

Cimitirul Mfinășlur

Ădreea - sîr. Govora FÎJ

VechikCSHter Zorilor, vsrlentâ Mfinășlur

Sirfrafalo -119.543 mp

10.491,915.44

Municipiul Cluj - Napoca

Tnos

003772

Cimitirul Eroilor

Vecini: Celoâ TwzU. idmHInrf Ewsleac.

Cimitirul Contrai

Suprafața - 7.500 mp

694.B21.0B

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

37,881,527.55

TOTAL CIMITIRE

39,706,241.31

12. DRUMURILE COMUNALE. VIGINALE $1 STRĂZILE

_____ ________________________________ Suprafața totală {nipf

1004

1.3.7.

ti Octombrie

1,800                                                      v

5,140.60

Municipiul Gluj - Napoca

10(15

1.3.7.

13 Suptembriu

1,720

101,996.00

Municipiul CJu| - Napoca

«006

1.3.7.

16 Februarie

2,012

2,414.40

Munlclpkiî Clu| - Napoca

1007

1.3.7.

Â.E.Baczwwky

MunWpkrf Cluj - Napoca

W0i3

1.3.7.

Abrudului

'mop

M7.ooo.no

Municipiul Cluj - Napoca

1009

1.3.7.

Acttdurnldan Duvîd Prodan

TW

30’636.00

Municipiul Cluj - Napoca

>010

1.3.7.

Aclomlul

3.903

231,447.90

Municipiul Ciul - Napoca

1811

1.3,7.

Ady Endre

4,686

341.831.30

Municipiul Cluj ’ Napoca

•012

1.3.7.

Agricultorilor

2.203

130,934.40

Munidplul Chij - Napoca

îU13

1.3.7.

Agruromltor

2,200

130 934.40

Municipiul Cluj - Napoca

i014

1.3.7

ARhIuIuI

5,480

6^52 doi

Municipiul Cluj - Napoca

«015

1.3.7.

Alba îutia

1,895

112,373.50

Municipiul Cluj - Napoca

to16

1.3.7.

Afaiic

5.240

310,732 00

Municipiul Ciuj - Napoca

1017

1.3.7.

Alburi Elnsieln

2,237

134,433.10

Municipiul Ciuj - Napoca

1016

1.3.7.

Albiul

2,450

2,940 00

Municipiul Cluj - Napoca

W19

1.3.7.

Ateșd

1,440

j,726 00

Municipiul Cluj - Napoca

10*20

1.3.7.

Alukfifkiîru Bohâțfol

£650

275.745 00

Municipiul Ciof - Napoca

1021

1.3.7.

Alexandru Boncti

3,SOO

4,200.00

Municipiul CM • Napoca

1022

1.3.7.

Alexandru Clura

287

17.019.10

Municipiul Cluj • Napoca

iO23

1.3.7.

Alexandru D. Xenopol

Z642

3,170.40

Municipiul Cluj - Napoca

102 4

1.3.7.

Alexandru Oavffla

1,778

2.133.60

Municipiul CM - Napoca

T025

1.3.7.

Alexandru Oonld

1,125

1.350-00

Municipiul Cluj - Napoca

1026

1.3.7.

Alexandru Mtacatfand'kl

Municipiul Cluj" Napoca

1027

1.3.7.

Alauandru Odobuucu       /\ C '.-nr

3,674

4,406.80

lUtmlrfpIlii Cluj - Hepoca

1020

1.3.7.

Alexandru Sabia         /                        X

2.765

3,318.00

Municipiul Cluj - Napoca

IO2£p

1.3.7.

Aiâxfîndru VaWa Vouvod / s,               °\_ ZI \

21,223

1,258,523.90

Municipiul Cta| - Napoca

1030

1.3.7.

Alexandru Vtohuțâ

/ r țp---

11,ZBU

1031

1.3.7.

Alma^uiuî

i

3.S38

202.368.00

Municipiul Clu| - Napoca

1032

1.3.7.

Alunului

630

750.00

Municipiul Cluj - Napoca

1033

1.3.7.

Akranrw              V Q

)      f

3,eoo

1    332,080.00

Municipiul Clu| - N&puca

1034

1.3 7

Ambs Frânai        Y VA \

Z S. 1______

1,830

108.519.00

Municipiul Cluj - Napoca

1035

1.3.7.

Ana Ipâtescu

480

24,460,00

Municipiul Cluj - Napoca

>036

1.3.7.

A nai oh France         Vft

4,410

261,513.00

Municipiul CM - Napoca

1037

1.3.7.

Andrei Murgfsnu

6,000

355,800.00

Municipiul Cluj - Napoca

1036

1,3.7

Andrei Șapunâ

2.370

140.541 00

Municipiul Cluj - Napoca

11130

1.3.7.

Anfl hei Safipny

900             _____________

45,900 00

Municipiul CM ’ Napoca

1040

1.3.7.

Anina

12,775               ______________1

15,330 00

Munldplui     Napoca

1041

“3“

Anton Parm

3,565

211,404.50

Municipiul CluHNapoca

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Wițr j'       Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

jlNCEL              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 263665 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:31324

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Alexandru Vlahutajud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10301/2, 10423

14.014

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  5051 / 06/12/1974

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATEdrept de proprietate, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea directă a

  • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF31324)

  B2

  Apoi aceste imobile se deslipesc din cf neformând obiect de circulație în circuitul civil

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324)

 • C. Partea III. SARCINI .

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietăți drepturi reale de garanție și sarcini

  -AyțTX Referințe

  NU SUNT ,

  i a _ \ *\

Carte Funciară Nr. 263665 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea D
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10301/2, 10423

14.014

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

l ic'rtrî’i'if'iTftT f,>

frr/

f fi L ?:’

i r.i’WDLi' >.

ii1 fi î'nd

L1 .î’ f i .

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

9.000

-

-

10301/2

Teren în str Al. Vlahuță

2

drum

DA

5.014

-

-

10423

Str. Al. Vlahuță

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin


care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate su.^"


susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.4559/05-02-2018


in


publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


suma de 20, pentru serviciul de


Data soluționării, 07-02-2018


Data, eliberării,

l1 MtB. 2018

TSWHMHHHHXWKKWC; .     _ Z .      . X                      JS.

.2.


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Alexandru Vlahuță, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

263665

(Nr. CF. vechi 31324)

A+l

10301/2, 10423

Teren în strada Al.

Vlahuță Strada Al. Vlahuță

14014

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

14014

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10301/2, 10423

Nou

Strada Alexandru Vlahuță

15770

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 15770 mp

Data: Martie 2020Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Alexandru Vlahuță, Municipiul Cluj - Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[n>]

Y[m]

1

586593.2050

390034.8890

4.702

9

586592.1660

390030.3030

2.817

3

586590.9990

390027.7390

0.756

4

586590.9440

390026.9850

12.426

5

586589.5210

390014.6410

0.645

6

586589.4473

390013.9998

0.481

7

586589.9250

390013.9430

13.718

8

586588.1940

390000.3350

11.413

9

586586.7260

389989.0170

41.823

10

586581.3270

389947.5442

0.354

11

586581.6778

389947.4992

56.486

12

586574.4912

389891.4722

13.495

13

586572.7220

389878.0940

10.288

!      14

586571.2120

389867.9170

3.936

15

586570.5890

389864.0310

58.628

16

586563.1890

389805.8720

21.260

17

586584.2840

389808.5180

18.103

18

586586.6260

389826.4690

11.674

19

586588.1000

389838.0500

11.751

20

586589.5000

389849.7170

5.174

21

586590.1460

389854.8510

1.132

22

586590.2890

389855.9740

4.191

23

586590.7800

389860.1360

1.437

24

586591.0280

389861.5510

8.233

25

586592.2520

389869.6920

3.694

26

586592.8250

389873.3410

0.303

27

586592.7960

389873.6430

23.165

28

586595.8530

389896.6050

30.950

29

586599.8870

389927.2910

12.015

30

586601.2710

389939.2260

5.268

31

586601.8790

389944.4590

23.502

32

586604.7230

389967.7880

4.532

33

586605.3180

389972.2810

5.210

34

586605.9560

389977.4520

7.297

35

586606.6850

389984.7120

15.049

!     36

586608.4650

389999.6550

12.778

I 37

586610.0660

390012.3320

20.179

38

586612.6560

390032.3440

18.756

39

586615.5840

390050.8700

16.413

40

586618.0770

390067.0930

8.959

41

586619.0080

390076.0030

1.564

42

586618.8570

390077.5600

2.064

43

586618.9270

390079.6230

24.130

44

586622.1280

390103.5400

10.720

45

586623.5470

390114.1660

2.600

46

586623.8710

390116.7460

16.883

47

586625.9600

390133.4990

21.332

48

586628.6900

390154.6560

30.714

49

586632.7520

390185.1000

8.724

50

586633.6960

390193.7730

19.797

51

586636.2310

390213.4070

40.633

52

586641.6180

390253.6810

7.770

53

586642.5610

390261.3940

14.569

54

586644.3230

390275.8560

1.501

55

586644.5050

390277.3460

3.324

1     56

586644.9070

390280.6460

0.164

57

586645.0710

390280.6340

20.797

58

586647.8040

390301.2510

14.973

1     59

586649.8010

390316.0900

18.119

60

586652.2730

390334.0400

6.842

61

586653.3610

390340.7950

13.299

62

586654.8610

390354.0090

8.853

63

586655.8350

390362.8080

1.837

64

586656.0740

390364.6290

3.631

65

586656.5540

390368.2280

5.340

66

586657.2060

390373.5280

1.345

67

586657.3330

390374.8670

5.896

68

586658.2160

390380.6960

6.555

69

586658.9770

390387.2070

20.212

70

586661.6600

390407.2400

13.442

71

586663.4830

390420.5580

2.459

72

586663.7940

390422.9970

0.191

73

586663.7830

390423.1880

5.014

74

586664.3610

390428.1690

1.970

75

586664.7770

390430.0950

6.335

76

586665.5080

390436.3880

12.013

77

586667.2000

390448.2810

0.921

78

586667.3310

390449.1930

17.444

79

586669.4400

390466.5090

7.938

80

586674.9520

390472.2210

1.771

81

586675.0570

390473.9890

0.439

82

586675.3540

390474.3120

4.806

83

586675.7640

390479.1000

0.341

84

586675.6904

390479.4325

1.386

85

586675.9950

390480.7850

0.944

86

586676.0640

390481.7260

1.150

87

586676.2770

390482.8560

0.183

88

586676.3010

390483.0370

5.499

89

586672.1420

390486.6350

8.720

90

586673.2750

390495.2810

7.332

91

586674.2940

390502.5416

4.489

92

586674.7851

390507.0032

0.129

93

586674.6570

390507.0220

12.886

94

586676.3750

390519.7930

14.566

95

586678.2240

390534.2410

15.921

96

586680.2770

390550.0290

15.154

97

586682.5000

390565.0190

14.794

98

586684.4680

390579.6820

19.897

99

586665.2727

390584.9177

14.697

100

586663.2460

390570.3610

3.571

101

586662.7100

390566.8300

20.324

102

586659.9100

390546.7000

19.236

103

586657.4690

390527.6200

5.083

104

586656.9820

390522.5600

3.571

105

586656.3680

390519.0420

18.792

106

586653.9130

390500.4110

23.592

107

586650.8770

390477.0150

5.262

108

586650.2580

390471.7900

4.711

109

586649.6280

390467.1210

11.313

110

586648.1810

390455.9010

12.864

111

586646.3440

390443.1690

2.679

112

586645.9780

390440.5150

9.153

113

586644.7610

390431.4430

10.197

114

586643.4130

390421.3350

12.491

115

586641.8360

390408.9440

12.929

116

586640.1580

390396.1240

2.079

117

586639.7918

390394.0774

5.896

118

586639.1232

390388.2191

4.579

119

586638.4941

390383.6835

5.187

120

586637.8515

390378.5363

2.910

121

586637.5224

390375.6449

3.779

122

586636.9045

390371.9170

13.028

123

586635.0895

390359.0160

4.115

124

586634.7413

390354.9156

8.273

125

586633.7243

390346.7058

10.708

126

586632.3785

390336.0827

0.939

127

586632.2421

390335.1537

17.431

128

586629.9803

390317.8698

0.189

129

586629.7916

390317.8866

2.251

130

586629.5080

390315.6540

9.621

131

586628.5360

390306.0820

4.876

132

586627.7860

390301.2640

10.380

133

586626.4620

390290.9690

0.150

134

586626.3120

390290.9780

10.323

135

586624.9490

390280.7450

47.026

136

586619.0300

390234.0930

18.987

137

586616.6830

390215.2520

18.500

138

586614.1430

390196.9270

11.760

139

586612.6100

390185.2670

4.254

140

586612.1570

390181.0370

13.595

141

586610.2920

390167.5710

19.096

143

586607.7030

390148.6510

0.513

144

586607.9970

390148.2310

9.126

145

586606.8310

390139.1800

0.401

146

586606.4320

390139.2230

7.204

147

586605.6140

390132.0660

5.690

148

586605.1300

390126.3970

2.512

149

586604.8980

390123.8960

0.334

150

586604.5650

390123.9170

18.061

151

586602.2580

390106.0040

19:203

152

586599.8990

390086.9460

25.043

153

586596.8100

390062.0940

27.443

S = 15770 mp P=1611.243m

A'' /

întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Alexandru Vlahuță, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

X [ml

Y

[m]

1

586593.2050

390034.8890

2

586592.1660

390030.3030

3

586590.9990

390027.7390

4

586590.9440

390026.9850

5

586589.5210

390014.6410

6

586589.4473

390013.9998

7

586589.9250

390013.9430

8

586588.1940

390000.3350

9

586586.7260

389989.0170

10

586581.3270

389947.5442

11

586581.6778

389947.4992

12

586574.4912

389891.4722

13

586572.7220

389878.0940

14

586571.2120

389867.9170

15

586570.5890

389864.0310

16

586563.1890

389805.8720

17

586584.2840

389808.5180

18

586586.6260

389826.4690

19

586588.1000

389838.0500

20

586589.5000

389849.7170

21

586590.1460

389854.8510

22

586590.2890

389855.9740

23

586590.7800

389860.1360

24

586591.0280

389861.5510

25

586592.2520

389869.6920

26

586592.8250

389873.3410

27

586592.7960

389873.6430

28

586595.8530

389896.6050

29

586599.8870

389927.2910

30

586601.2710

389939.2260

31

586601.8790

389944.4590

32

586604.7230

389967.7880

33

586605.3180

389972.2810

34

586605.9560

389977.4520

35

586606.6850

389984.7120

36

586608.4650

389999.6550

37

586610.0660

390012.3320

38

586612.6560

390032.3440

39

586615.5840

390050.8700

40

586618.0770

390067.0930

41

586619.0080

390076.0030

42

586618.8570

390077.5600

43

586618.9270

390079.6230

44

586622.1280

390103.5400

45

586623.5470

390114.1660

46

586623.8710

390116.7460

47

586625.9600

390133.4990

48

586628.6900

390154.6560

49

586632.7520

390185.1000

50

586633.6960

390193.7730

51

586636.2310

390213.4070

52

586641.6180

390253.6810

53

586642.5610

390261.3940

54

586644.3230

390275.8560

55

586644.5050

390277.3460

56

586644.9070

390280.6460

57

586645.0710

390280.6340

58

586647.8040

390301.2510

59

586649.8010

390316.0900

60

586652.2730

390334.0400

61

586653.3610

390340.7950

62

586654.8610

390354.0090

63

586655.8350

390362.8080

64

586656.0740

390364.6290

65

586656.5540

390368.2280

66

586657.2060

390373.5280

67

586657.3330

390374.8670

68

586658.2160

390380.6960

69

586658.9770

390387.2070

70

586661.6600

390407.2400

71

586663.4830

390420.5580

72

586663.7940

390422.9970

73

586663.7830

390423.1880

74

586664.3610

390428.1690

75

586664.7770

390430.0950

76

586665.5080

390436.3880

77

586667.2000

390448.2810

78

586667.3310

390449.1930

79

586669.4400

390466.5090

80

586674.9520

390472.2210


81

586675.0570

390473.9890

82

586675.3540

390474.3120

83

586675.7640

390479.1000

84

586675.6904

390479.4325

85

586675.9950

390480.7850

86

586676.0640

390481.7260

87

586676.2770

390482.8560

88

586676.3010

390483.0370

89

586672.1420

390486.6350

90

586673.2750

390495.2810

91

586674.2940

390502.5416

92

586674.7851

390507.0032

93

586674.6570

390507.0220

94

586676.3750

390519.7930

95

586678.2240

390534.2410

96

586680.2770

390550.0290

97

586682.5000

390565.0190

98

586684.4680

390579.6820

99

586665.2727

390584.9177

100

586663.2460

390570.3610

101

586662.7100

390566.8300

102

586659.9100

390546.7000

103

586657.4690

390527.6200

104

586656.9820

390522.5600

105

586656.3680

390519.0420

106

586653.9130

390500.4110

107

586650.8770

390477.0150

108

586650.2580

390471.7900

109

586649.6280

390467.1210

110

586648.1810

390455.9010

111

586646.3440

390443.1690

112

586645.9780

390440.5150

113

586644.7610

390431.4430

114

586643.4130

390421.3350

115

586641.8360

390408.9440

116

586640.1580

390396.1240

117

586639.7918

390394.0774

118

586639.1232

390388.2191

119

586638.4941

390383.6835

120

586637.8515

390378.5363

121

586637.5224

390375.6449

122

586636.9045

390371.9170

123

586635.0895

390359.0160

124

586634.7413

390354.9156

125

586633.7243

390346.7058

126

586632.3785

390336.0827

127

586632.2421

390335.1537

128

586629.9803

390317.8698

129

586629.7916

390317.8866

130

586629.5080

390315.6540

131

586628.5360

390306.0820

132

586627.7860

390301.2640

133

586626.4620

390290.9690

134

586626.3120

390290.9780

135

586624.9490

390280.7450

136

586619.0300

390234.0930

137

586616.6830

390215.2520

138

586614.1430

390196.9270

139

586612.6100

390185.2670

140

586612.1570

390181.0370

141

586610.2920

390167.5710

143

586607.7030

390148.6510

144

586607.9970

390148.231/

145

586606.8310

390139.1800

146

586606.4320

390139^3»

147

586605.6140

390132^660

148

586605.1300

39012^.3970

149

586604.8980

39012*3.8960-

150

586604.5650

39012$.917(£

151

586602.2580

390 ioâ|.O04Ok

152

586599.8990

390086^946^

153

586596.8100

390062.(^40MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Strada ALEXANDRU VLAHUȚĂ, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren.'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-I, L-34-48-C-a-4-III, L-34-48-C-a-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 16 până în punctul nr. 13 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 13 până în punctul nr. 8 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 8 până în punctul nr. 4 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 4 până în punctul nr. 146 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 146 până în punctul nr. 143 de gard din beton; din punctul nr. 143 până în punctul nr. 141 de strada Macului; din punctul nr. 141 până în punctul nr. 138 de gard din beton și metal; din punctul nr. 138 până în punctul nr. 132 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 132 până în punctul nr. 129 de strada lancu de Hunedoara; din punctul nr. 129 până în punctul nr. 110 de gard din metal, lemn, plasă de sârmă și beton ; din punctul nr. 110 până în punctul nr. 104 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 104 până în punctul nr. 99 de Piața 14 Iulie;

-în latura de Est: din punctul nr. 99 până în punctul nr. 98 de strada Liviu Rebreanu;

-în latura de Nord: din punctul nr. 98 până în punctul nr. 96 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 96 până în punctul nr. 59 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 59 până în punctul nr: 58 de strada lancu de Hunedoara; din punctul nr. 58 până în punctul nr. 53 de gard din metal și beton; din punctul nr. 53 până în punctul nr. 51 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 50 de strada Hațeg; din punctul nr. 50 până în punctul nr. 41 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 41 până în punctul nr. 40 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 34 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 36 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 26 până în punctul nr. 17 de gard din lemn, metal și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 17 până în punctul nr. 16 de strada Fântânele.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1030 cu suprafața de 11280m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numerele topografice 10301/2, 10423 înscrise în Cartea Funciară 263665 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 14014 m2.

Conform beneficiarului, imobilul strada Alexandru Vlahuță cu suprafața măsurată de 15770 m2, identificat în parte cu nr. topo. 10301/2, 10423, nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 15770 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1. Nr. cad. 290054-dosar 41509/09.03.2016 - executant Zaharie Sorin loan

 • 2. Nr. cad. 262968 - dosar 134887/07.12.2012 - executant Zaharie Gina

 • 3. PT663

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.                       _________

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile țgmițĂ- ^stfeberoarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe 'X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Martie 2020


z_zzzsz>i                      z5zzzziz\... "______znz. z z z_                        ___z