Hotărârea nr. 232/2020

Hotărârea 232/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Vaida Voevod (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

|         CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

I

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului

U                     strada Alexandru Vaida Voevod (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca,

în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Vaida Voevod (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 216698 din 30.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 216729 din 30.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Vaida Voevod (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

g                    Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1029;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

I

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 4362/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 4362/1/1/1, teren în suprafață de 5.276 mp.;

i                    - imobil cu nr. topo, nou 4362/1/1/2, teren în suprafață de 11.354 mp.

|                     Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 13499, astfel:

|                    - imobil cu nr. topo. nou 13499/1, teren în suprafață de 20.599 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13499/2, teren în suprafață de 12.553 mp.

/                    Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-

Napoca, a imobilului strada Alexandru Vaida Voevod (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 5.276 mp., provenind din CF nr. 266361 Cluj-Napoca, nr. topo. 4362/1/1/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Alexandru Vaida Voevod (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 29.565 mp., provenind din CF nr. 291848 Cluj-Napoca, nr. topo. 13499/2, CF. nr 266361 Cluj-Napoca, nr. topo. 4362/1/1/2, CF. nr. 291839 Cluj-Napoca, nr. topo. 14040, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Alexandru Vaida Voevod (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa

 • 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Alexandru Vaida Voevod (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa

 • 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


eședinte de , e\ Dan Ștefan Tefrefea<

Sccretatiil^neralaf'municipiuiui,

Nr. 232 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 232/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

5

AMPLASAMENT:

o oaAa J. ./E ;U\j?nUUJ TAjIjDA 'VOIEVOD - Tronson I

intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ '                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-3CLUJ-NAPOM\ EP/ -FEBRUARIE 2020^/^0 >

<’SUMAR


Pagina


Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 133/2006 pentru modificarea șl completarea Hotararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al juds|uiui i-tuj, r^ *?• municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, ci.1 excepția municipiului Clul*Napoca......................


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.l!l.200&

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002
privind atestarea domeniului public a! județului Ciuj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din Judelui Ciuj, cu excepția municipiului Cîuj-^spoce*}

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 353/2002 '■/ind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașeior și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 șl 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului pubiic ai județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judelui Ciuj“

 • 2, Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la c^me public al Județului Cluj, precum și al municipiile- sș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor e’ Jost anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dir. . :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. I1, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MiNISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

o. Ministrul administrației și interne ier, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebasiian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guvernului nr. lS3/20Q6^a fost pufaFcatâ în Mon'toru< Oficia! ai României, Partea 1,' nr. 245 din 20 martie 2006 șl arte si în acest număr fals.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA î, Nr. 248 bis/20.111.2006


23 I


•-

05 ;

1

Municipiul Cfu| - Napoca

{Municipiul Ctu| - Napoca

MunfclpM Cluj - Napoca

i

R>

z

o

5

CA.

?

Munfclplvl Cluj - Napoca

i

ț

j

ii

i

«)

b;

|

un

ci

«f

CM

ă

V1 2

40

*

MT

ciw

Ș

«r-

8

î£

ța

-

tft tq

=61

*4

5

2'?

CJ|

"1

i

i

1

1585

sșilns 1919

S

Af3

§

i i ca

EL

3

I

1

TOTAL

Adrese - Bir. Awam laiwu rw.ZS

Supralala.îlB.StKimp

Adrest - itr. M«canld3or nc22 Syprehța -18.900 mp

Adresa • «Ir. PamsfuM FN Suprafața - 60.000 mp

Adresa • sfr. Govora FU VeeW.’Ccrtter Zorilor, vedenia MânSțlur

Supralsla -119.543 mp

Vc-dfil: Calea TutzS, drnftlojl Evreiesc.

CtmRlnrf Caninii

Suprafața • 7.500 mp___________________ ___ ___ !

TOTAL

ĂL CIMITIRE

CM

11.2 TERENURI CIMITIRE

GimiUrul Central

Clmlilnrt Crijan

Clmlllnji Chtfitenl

CtoiHIral Mfinațlur

ClmHMjl Erotor

TOT

-

020009

800031

1

i

803772

O

i

o

8

i

■XI

n

g


li

2

g

<n *"


O:

1:

B 5 :


■<

Ș


8!

S!


in


=iS sj u


1

<5) z:


g, rs Z 1


ț>


55 s -


P:


. . 8|8 r*> O coșin rr ©>


5 o

3 § 3 ș


F5 u ■

3 â s s

Ș


li 2 s 2


O i 1 2 I 3: gli


s:

o I


u o o pi £ 3

g


2

S 3

8


2 s 3 g


2 B 2

8


s s 3

8


18

x S


g

«O «T<s
2 g

1


2

25

5 2 S


d i i' s


2

i »

5


2’


»

i c; £


s

2 ij

5


£

0

s

a


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCEI

Aț.hX'rM XAȚlOMf. \


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 266361 Cluj-Napoca


Nr. cerere

181554

Ziua

23

Luna

09

Anul

2019

Cod verificare


IIIIIIIIHII

100074014339


 • A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Alexandru Vaida Voevod,Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4362/1/1

16.630

Drum

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEÎn favoarea dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Imobilul se abnotează, neformând obiect de circulație publică .

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 266361 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea ii

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4362/1/1

16.630

Drum

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Gffwierrjw /jc.i'îjrn/ cro?.?/ imobil nn a fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

PâfCGÎă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

16.630

4362/1/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa            ț

www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

23/09/2019, 09:29


brua^o7o

14869


14870


14871


14873


1^7?


14874


14875


1487S


14877


14893

14894

' 14895

14836

14397

14898

14899

14900

14901

14002

14903

14304

14905

14306        /

1490?        /

, 14908


15556


..............,--------' . .    .                    JfWTOi ’

. . ; .".OGOQOWJQDIHWMWMJOC

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Alexandru Vaida Voevod, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

266361

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

4362/1/1

Drum

16630

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

16630

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

4362/1/1/1

Drum

5276

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

4362/1/1/2

Drum

11354

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

4362/1/1/1

Nou

Strada Alexandru Vaida Voevod

5276

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

»\Total suprafață măsurată = 5276 mp


Data: Februarie 2020
CERTI


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Alexandra Vaida Voevod, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

- laturi D(i,i+1) |

x [m]

Y[m]

5X7253.067

194724.52X1

1 008

1

5X7252.498

394725.3601

12.099 |

l

5X7241.321

391729 9921

6 537

587235.317

39-1732.57SC

2.58.3

1         5

5X7232.9421

394733.594C

7.612

6

587225.6961

394735.9270

0.403

7

5X7225.3601

394736.1491

2.323

X

587223.0991

394736.6831

15.590

9

587207.9421

394740.3301

16.146

10

587192.2461

394744.1150

15.162

11

587177.4761

394747.5400

19.881

12

587158,0931.

394751.9630

3.526

13

587154.6599

394752.7672

0.827

14

587154.8641

394753.5691

35.604

15

587120.2210

394761.7850

0.785

16

587120.0261

394761.0250

1.142

17

587118.9011

394761.2240

7.431

IX

5X7111.6140

394762.6780

7.152

19

587104.6500

394764.3060

8.3X9

20

587096.4790

394766.2050

1.180

21

587096.3760

394765.0300

11.857

22

587084.7793

394767.5009

46.110

23

587039.9054

394778.1055

2.341

24

587037.6274

394778.6438

0.214

25

587037.4800

394778.7990

6.156

26

587031.4800

394780.1780

5.218

27

587026.4096

394781.4087

1.464

28

587026.7400

394782.8350

1.608

29

587027.1030

394784.4020

4.994

30

587022.3170

394785.8280

5.612

31

587016.9390

394787.4310

4.032

32

587013.0750

394788.5820

3.654

33

587009.5750

394789.6310

5.051

34

587004.8020

394791.2840

5.622

35

586999.5140

394793.1920

7.961

36

586992.0550

394795.9730

5.988

37

586986.4490

394798.0780

3.749

38

586982.9410

394799.4010

7.533

39

586976.3300

394803.0120

12.073

40

586965.5440

394808.4350

11.453

41

5X6955.4790

394813.9010

10.586

42

586946.3520

394819.2630

4.484

43

586942.5260

394821.6020

2.471

44

586943.0230

394824.0220

13.000

45

586945.6420

394836.7550

6.130

46

586950.8660

394833.5470

18.961

47

586966.1830

394822.3700

22.514

48

586986.1500

394811.9680

10.096

49

586995.4240

394807.9790

17.125

50

587011.8100

394803.0020

3.713

51

5X7015.3630

394801.9230

1.116

52

587015.6900

394802.9900

25.366

53

587040.1900

394796.4200

23.461

54

587063.0300

394791.0600

14.426

55

587077.0800

394787.7900

19.819

56

587096.3600

394783.2000

16.094

57

587112.1670

394780.1720

2.254

58

587114.2270

394779.2580

7.260

59

587121.2350

394777.3600

0.13X

60

587121.2850

394777.2310

9.005

61

587130.0510

394775.1680

4.841

62

587134.7640

394774.0630

0.021

63

587134.7597

394774.0423

8.691

64

587143.2260

394772.0790

1.447

65

87144.6360

394771.7530

9.066

66

87153.4670

394769.7000

2.811

67

87156.1970

394769.0310

0.642

68

87156.8390

394769.0560

8.554 J

69

87165.1570

394767.0620

8.415    [

70

87173.3379

394765.0926

20.425 ;

71

87193.1880

394760.2790

13.831

72

87206.6750

394757.2140

7.102

73

87213.6000

394755.6400

3.475

74

87216.9560

394754.7400

0.156

75

87216.9160

394754.5890

3.831

76

87220.6150

394753.5920

3.010

77

87223.5310

94752.8470

4.760

78

87228.1220

94751.5910

3.035

79

87231.0600

94750.8310

5.124

80 5

87236.0050

94749.4X90

3.781

81 5

87237.1X60

94753.0810

12.538

82 5

87248.8120

94748.3860

12.773

83 5

87260.6630

94743.6200

2.365

84 5

87262.9120

94742.8870

0.993

85 5

87263.9010

94742.7940

21.237

= 5276 mp P=709.012mInventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Alexandru Vaida Voevod, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.


io


12


14


16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


[m] 587253,0670 587252,4980 587241,3210 587235,3170 587232,9420 587225,6960 587225,3600 587223,0990 587207,9420 587192,2460 587177.4760 587158,0930 587154,6599 587154,8640 587120,2210 587120,0260 587118,9010 587111,6140 587104,6500 587096.4790 587096,3760 587084,7793 587039,9054 587037,6274 587037,4800 587031,4800 587026.4096 587026,7400 587027,1030 ' 587022,3170587016.9390 ' 587013.0750 ' 587009,5750 ~ 587004,8020 ' 586999,5140 ' 586992,0550586986,4490 ~ 586982,9410 ' 586976,3300 ~ 586965,5440 ~ 586955,4790 ~ 586946,3520 ~ 586942,5260586943.0230 ~ 586945,6420 ~ 586950,8660586966,1830 ~ 586986,1500394733,5940 394735,9270 394736,1490 394736,6830 394740,3300 394744,1150 394747,5400 394751,9630 394752,7672 394753,5690 394761,7850 394761,0250 394761,2240 394762,6780 394764,3060 394766,2050 394765,0300 394767,5009 394778.1055 394778,6438 394778,7990 394780,1780 394781,4087 394782,8350 394784,4020 394785,8280 394787,4310 394788,5820 394789,6310 394791,2840 394793,1920 394795,9730 394798,0780 394799,4010 394803,0120 394808,4350 394813,9010 394819,2630 394821,6020 394824,0220 394836,7550 394833,5470 394822,3700 394811,9680


49

586995.4240

394807.9790

50

587011.8100

394803.0020

51

587015.3630

394801.9230

52

587015.6900

394802.9900

53

587040.1900

394796.4200

54

587063.0300

394791.0600

55

587077.0800

394787.7900

56

587096.3600

394783.2000

57

587112.1670

394780.1720

58

587114.2270

394779.2580

59

587121.2350

394777.3600

60

587121.2850

394777.2310

61

587130.0510

394775.1680

62

587134.7640

394774.0630

63

587134.7597

394774.0423

64

587143.2260

394772.0790 /

65

587144.6360

394771.7531/

66

587153.4670

394769.7000 L

67

587156.1970

394769.03(107"

68

587156.8390

394769.0160

69

587165.1570

394767.0620

70

587173.3379

394765.0926

71

587193.1880

394760.2^0 |

72

587206.6750

394757.2140 t

73

587213.6000

394755.640k

74

587216.9560

394754.7400 \

75

587216.9160

394754.5890

76

587220.6150

394753.5920

77

587223.5310

394752.8470

78

587228.1220

394751.5910

79

587231.0600

394750.8310

80

587236.0050

394749.4890

81

587237.1860

394753.0810

82

587248,8120

394748.3860

83

587260.6630

394743.6200

84

587262.9120

394742.8870

85

587263.9010

394742.7940-« \ ..."

/?’ \

* r* 1 /•*,

■ C                    \ vv

■     AUTOT1ZA

M ■ ii ■■■

Vj. Seria RO-Kjy\

A George-VlorV

■ '          O


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IL

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Sud: din punctul nr. 43 până în punctul nr. 45 neîmprejmuit;

-In latura de Est: din punctul nr. 45 până în punctul nr. 56 de gard metalic; din punctul nr. 56 până în punctul nr. 57 neîmprejmuit-stradă; din punctul nr. 57 până în punctul nr. 71 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 71 până în punctul nr. 72 de aliniamentul exterior ai trotuarului; din punctul nr. 72 până în punctul nr. 81 de gard metalic; din punctul nr. 81 până în punctul nr. 85 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Nord: din punctul nr. 85 până în punctul nr. 1 de strada Venus;

-în latura de Vest : din punctul nr. 1 până în punctul nr. 18 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 21 de gard metalic; din punctul nr. 21 până în punctul nr. 28 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 28 până în punctul nr. 43 neîmprejmuit.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1029 cu suprafața de 21223m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 4362/1/1 înscris în Cartea Funciară 266361 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 16630 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 5276 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 5276 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Alexandru Vaida Voevod” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregisrtrate deja în sistemul de cadastiu.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordo _ de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor/^i^tejmii^t^n

Februarie 2020iștem de proiecție Stereografic 1970.


587300


587300
E:259719


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

5276

Municipiul Cluj-Napoca, strada Alexandru Vaida Voevod, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-NapocaDestinația


Confirtn executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentațierjcadâsțrale^și corespondența acesteiacu'realitatea cuir teren


Anexa 2 la Hotărârea nr. 232/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

AMPLASAMENT:

Strada ALEXANDRU VAIDA VOEVOD - Tronson Ii

intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016


CLUJ-NAPOC

-FEBRUARIE |||

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vai da Voevod, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 29565 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar

(semnătura)

NOTĂ:


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu p,eiisonalitațe;juȚidi,c'ăf'ăflktă0m3s'

Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de d’umnea'v,oasțr4-•.Wi^egprenyțae, sân personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor le^ale^rivi© evi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civnxfcodidy^„i^c^duT^/cr^5, _____,

i și carte funciară și |P^peciale)j inclusiv m ca am luat măsuri


organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile"lbgii.2Îm.acest's^nsSyă info^-^^j ^ăAsi tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția pe datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informați^ sup personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_CLUJ@ancpi.ro, formulă! 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.

g U M AR

I

Pagina                                     i

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 Pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea . , .    ,                     CIlîL precum s.’ 2!

dameniuîuj puolic ai                           ■

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Clui-Napcca...............

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.HI.2006

HOTĂRÂRI ALE G U V E R N UL 0I

GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 prMnd atestarea domenjuiui public ai județului C’uJ, precum și si municipi’lon orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepție municipiu; Ckjj-RfepooaQ

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. S6S/2002 '•/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 684 șl 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Ciul"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la c!nmi public ai județului Cluj, precum și a! municipiile^ a și comunelor din județul Cluj a bunurilor c- jos anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din . :ez hotărâre.”

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. V, cu îitiuî „Inventarul bunurilor care apa domeniului public ai municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.

PR1M-M1NISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemne ază:

p. Ministrul administrației și internei:;'. Râul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

•) Hotărârea Guvsnaiui nr, 1S3/20Q6 a fost pubfcatâ in Monitoru Oficial aî României, Partea 1,'nr. 248 din 20 marile 2006 șl eon si în acest număr bis.

o

1. .... . _______ 2

3

4

5

6

Numir morminte -9.000

TOTAL

1,814,713.78

11.2 TERENURI CIMITIRE

999

8001)30

Gknlllrul Central

Adr6»9 - elr. Avram lancu nr.26 Suprafața • 213,500 mp

1585

eallns 1919

20,135.097 15

Municipiul Cluj - Napoca

tooo

800031

CtmlUnri Crițen

Adresa -itr. MscenkSternc22

Suprafața -18.800 mp

1587

î. -03. 260.17

MuetkSplul Ctuj - Napoca

iooî

000033

Cimitirul Chtotenl

Adresa - sin FonietuM FN Suprafața - 60,000 mp

1.985.-133.70

Municipiul Cluj - Napoca

101)2

603771

CtoiHInjI MfinAțlur

Adresa - «Ir. Govora FU

VecM.'Csrtisr Zorilor, wrlernâ Mănâțlur

Supaf.-.'.s -119.543 mp

1J. 11)1,1315.44

Munldphil CM - Napoca

T003

003772

Clmftinjl Era tor

Vecini: Cslea Twzil, cfrnillnrf Evrelasc.

ClmHInri Central Suprafața - 7.500 mo

:n?LB2109

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

37,3 «1*627.55

TOTAL CIMITIRE

__3 j, 705,241.31

12. DRUMURILE COMUNALE, VICINALE Șl STRĂZILE


Supra fgfa totală (mp)

1004

î.3.7.

11 Octombrio

1.B90                                                      »

"" - •• ------

5.140.80

Munkdplul Gfuj - Napoca

1005

1.3.7.

13 Septembrie

1,720

'01.996.00

MurrfcîphH Cluj - Napoca

1005

î.3.7.

16 Februarie

7,012

2/-14.40

MtmidpM Ciul - Napoca

1007

1.3.7.

Â.E.BaconsIcjȚ____

Munldphrf Cluj • Napoca

1U08

1.3.7.

Abrudului

W

7.900.00

Munldphrt Cluj - Napoca

1009

1.3.7.

/rcademlclsn tiavW Predau

1.0<

20,036.00

Municipiul Ciul - Napoca

1010

1.3.7.

Actorului

3.903

231/47.90

Municipiul Cluj - Napoca

1011

1.3.7.

ArfyEndre

-1,608

<1.831.30

Municipiu! Cta) • Napoca

1012

1.3.7.

Agricultorilor

2.200

20,934.10

Municipiul Chil - Napoca

1013

1.3.7.

Agronomilor

ZÎO0

30.C34.40

Municipiul Chi| - Napoca

1014

î.3.7

Aludtfluî

5,460

0,55200

Municipiul Cluj - Napoca

1015

1.3.7.

Alba tuto

1,095

ri 2,373.60

Municipiul CM - Napoca

1016

1.3.7.

Afbac

5.240

. 10J32.00

MunWoKjl Cluj - Napoca

1017

1.3.7.

'Âibart Eiritebi

2,267

24/33.10

Munlclplîil CM • Napoca

1018

1.3.7.

AÎHeî

2,450

2,940.00

Municipiul Cluj - Napoca

1019

1.3.7.

Aleșd

1,440

... _

ÎJÎ8.00

Municipiul CM - Napoca

1020

Î.3.7.

Alaxarxku Bobitei

4.650

J 25.745 00

Municipiul CM * Napoca

1021

1.3.7.

Alexandru Borza

3.506

4.200.00

Municipiul Cluj • Napoca

ÎO22

1.3.7.

Alasaraîru Clara

207

H__

i 7.0 î 9.16

Municipiul Cluj • Napoca

1023

1.3.7.

Alexandru 0. Xenopol

Z6«2

3.170.40

Mwnldphjl Cluj - Napoca

1024

13.7.

Alexandru Oavflfa

1,77fl

2.133.50

Municipiul Ciul - Napoca

'1025

î.3.7.

Alexandru Dcinfei

1.Î2E

, ................

L350.00

Munfcipîui Cluj - Napoca

1026

1.3.7.

Alexandru Maescfonskl

____ !.......

Municipiul CM - Napoca

1027

1Q26

1.3,7.

Alasa ocini Odpbacti_______________________

3,6741_____ _______

................ •■’ -............ ........

_________ 1.403.80

Municipiul Cluj - Napoca

IO29_ “1030

1.3.7, ____

î.3.7.

Âiaitandni Valda Voavod___a, x.____

Âfarandru Vfahulă           /X O trcrtf      AX

0                 ___ ___ _

21,223 ,     _______..                               ______________

il

1 !

1

!

1

__      '.250,523.90

088,904,00

Muntciptui UEUJ • rvapuca Municipiul Ctal - Napoca Municipiul Cluj - Napoca

Î031_ 1032

1.3.7.

1.3.7.

Almațuful____________/                A *s\

MMiplui ....... - ...................L2ST"■ ■

3â§a             ____________

S30

• .02,2^3.00

75-3.00

Municipiul CM - Napoca Municipiul CM - Napoca

1033

1.3.7.

Âlvuma               / £”/ f           \ ’SL \

5.600

Î7.CM.0O

Munldptol Cluj * Napoca

1034

1.3.7.

Amos Frâncu            J u, Cf7 / ^.v@u>CA

1,830

21.519.00

Munidnhrf CM - Napoca

1035

1.3.7.

Ara Ipâîescu

§71 s>i

<80

21,-100.00

Municipiul Cluj • Napoca

1036

1.3.7.

Analofa Franco            •. _ Q \                  1 , . /

4,410

261,513.00

Municipiul C!u| ■ Napoca

1037

î.3.7.

Andrei Murspiru............ țVA \ <=!EK~J// /

6.000

315,090.00

Municipiul Cluj - Napoca

1038

1.3.7

Andrei Șapuna          \     X    • S/

2.370

li),5 <1.00

Municipiul CM - Napoca

1039

1.3.7.

Anghd-SaRgny           \O ^j^^**^^****     /

soo

15,0)0 00

Muniefptoi CM - Nspoca

1040

1.3.7.

Anina                   X f» _ ’-.La    « y

12,775                          f

’ 5,3)0 00

Municipiul Cij£< Napoca

1041

1.3.7.     \ (Anton Farm

[3^05 _______________________________

—w mu, II. ........  ■ ■ ..........

___         2! 1^04.50

Municipiul CMHNapoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.IIL2006


«s®»             sm             ,te®î3 _gșsi _J33 J~3 JZEÎZ1__CZ3 «1       .1S5W! .131 £ZZj        «


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPIEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

66808

Ziua

03

Luna

03

Anul

2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 291848 Cluj-Napoca


■■llllllllll

100079783475


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Alexandru Vaida Voevod, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 13499

33.152

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

totodată acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

185693 / 26/09/2019

Act Normativ nr. 969, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 293821, din 04/06/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 64311, din 03/06/2010 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 90958, din 10/08/2011 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 86515, din 14/08/2012 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 447, din 24/05/2019 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 189462, din 10/11/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 277522/45/455, din 28/05/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Notarial nr. 8536, din 23/08/2011 emis de NOTAR PUBLIC FEURDEAN CRISTIAN OCTAVIAN; Act Administrativ nr. 64319, din 03/06/2010 emis de BCPI CLUI-NAPOCA;

B4

Se notează diminuarea suprafeței imobilului cu nr.top 13499 înscris în CF 291848 ,de la 47410 mp la suprafața de 33152 mp, iar suprafața de 14258 mp se transcrie in cartea funciara 338083 UAT Cluj Napoca in favoarea .'Municipiul Cluj-Napoca,

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:13499

33.152

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

G'tYW.’îernrf pewfrw (imtr wrcNzf? wh rr fostgsit.

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra

vilan

Suprafața

(mp) .

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1 _

drum

33.152

-

-

13499

Drum ia Borhanciu —

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificaire, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

03/03/2020, 11:41


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANGPI

Aț.tNriA XAȚIOS.U.A


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

181554

Ziua

23

Luna

09

Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 266361 Cluj-Napoca

100074014339


Nr. CF vechi:1473


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Alexandru Vaida Voevod,Jud.

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4362/1/1

16.630

Drum

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEÎn favoarea dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Imobilul se abnotează, neformând obiect de circulație publică .

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

Referințe


_____________drepturi reale de garanție și sarcini


NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4362/1/1

16.630

Drum

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

(jromerrftî penjrra rrcesr imobil mia font g aif.

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra

vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

16.630

4362/1/1

1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

23/09/2019, 09:29

^ÂNCPT

ACEX'TIA tiSTÎOXAÎ.A n i'«41W-SX-X & S.l.

Nr. cerere

86514

Ziua

14

Luna

08

Anul

2012


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 291839 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca Nr. CF vechi: Nr. 1473

TEREM intravilan                                             (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1473 )

Adresa: Cluj-Napoca______________________________________________________________

BW

ggg

Al

Top: 14040

5658


 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 291839 Comuna/Oras/Municipiu; Cluj-Napoca

» ItEoj f

3640/08.03.1938

Act

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, distribuite prin comasare și prevăzute la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al         I

(provenita din conversia CF 1473)

1 | MUNICIPIUL CLUJ

2

totodată acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică

Al ~T

(pruveniid um LuiivcrSid Cr 14/3)

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 291839

_______________________________________________________________________________Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

? ?;.(-f '■ ■ ■ - F7.         /; -g?-             .. ■        ■; - |                                                  ~~

NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 291839 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CFNr. 1473 )


Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

Date referitoare la teren

"’Xl.CuCZj

ș&jiE

la»S

1

drum

DA

5658

-

-

-

drum la Pietroasa

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ12BCPICN29850/14-08-2012, pgptru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,Data soluționării, 17/08/2012

Data eliberării,


As isten t-registra tor, KINGA FAZAK

1 7     ?D!2

"“Suprafața este determinată pe baza măsurătprilbr topografice prin proiecție în planul de referința stereb 70, în conformitate cu  art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicțtătji imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.  Document care conține date cu caracter personaj protejate de orevederile Leoii nr. 677/?nni

V


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Alexandru Vaida Voevod, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

266361

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

4362/1/1

Drum

16630

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

291839

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

14040

Drum la Pietroasa

5658

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

291848

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

13499

Drum la Borhanciu

33152

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

55440

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

4362/1/1/1

Drum

5276

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

4362/1/1/2

Drum

11354

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

291848

(Nr. CF. vechi 1473)

13499/1

Drum la Borhanciu

20599

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

13499/2

Drum la Borhanciu

12553

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

14040, 4362/1/1/2, 13499/2

Nou

Strada Alexandru Vaida Voevod

29565

Vjcrân r:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

-------------•-

Total suprafață măsurată = 29565 mp

——X-

Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Alexandru Vaida Voevod, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

I Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pcl.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586752.1600

395009.6000

12.912

a

586744.8780

395020.2630

13.584

586737.6833

395031.7852

2219

4

586738.5140

395033.8430

2.890

5

586739.2262

39503 6.6443

4.792

5X674(1 4070

3950 J 1.25*90

1 7.|7

7

586740.6090

395043.0240

3 840

5X6740 4400

3v5l)46.X(>00

2X4J 1

586739.8410

.395049.6400

4.025 |

10

586738.5X50

395053 4641)

6.028

11

586736.1170

395058.9640

1 945

12

586735.2090

395060.6840

12.058

l ț

5X6727.9970

395070.3481)

18.793

14

586716.6720

395085.3460

30.679

15

586698.1270

395109.7850

9.6X4

16

586692.2600

395117.4890

3.818

17

586690.0070

3951203720

8.640

18

586684.8490

395127.5030

5.010

19

5866X1.8430

395131.5110

4.396

20

586677.4483

395131.6171

2.791

21

586675.9920

395133.99X0

5.611

•»•»

586672.7140

395138.5520

15.068

ar

586663.7140

395150.6370

2.331

24

586663.3280

395152.9360

2.2X1

25

586663.3750

395155.2170

2.437

26

586661.3190

395156.5250

2.493

27

586659.0740

395157.6090

0.874

28

586658.2060

395157.7150

8.251

29

586655.3950

395165.4720

2.869

30

586653.9930

395167.9750

23.119

31

586640.0530

395186.4190

31.932

37

586620.7820

395211.8800

21.415

33

586607.9060

395228.9920

2.847

34

58 6606.2540

395231.3110

6.254

35

586602.4120

395236.2460

31.374

36

586583.4610

395261.2500

17.654

37

586572.4870

395275.0790

10.038

38

586565.8440

395282.6040

9.974

39

586559.0980

395289.9500

14.611

40

586548.8880

395300.4020

12.623

41

586540.0170

395309.3820

10.145

42

586533.4060

395317.0770

5.033

43

586529.8030

395320.5910

10.895

44

586522.1740

395328.3690

18.213

45

586509.4230

395341.3740

12.313

46

586500.8150

395350.1780

10.551

47

58 6 493.2400

395357.5220

7.655

48

586487.8610

395362.9690

16.370

49

586476.3850

395374.6430

20.760

50

586461.8440

395389.4600

10.029

51

586454.9460

395396.7400

7.544

5a

586449.6170

395402.0800

15.582

53

586438.6380

395413.1370

22.713

54

586422.6860

395429.3050

10.047

55

586414.1260

395434.5650

3.845

56

586411.3910

395437.2670

9506

57

586404.6650

395443.9850

20.496

58

586390.1990

395458.5040

8.006

59

586384.3630

395463.9850

8.299

60

586378.0170

395469.3330

2.996

61

586375.4630

395470.9000

5.693

62

586370.3990

395473.5010

5.014

63

586365.7220

395475.3090

5.976

64

586359.9440

.395476.8340

4.858

65

586355.1520

395477.6300

6.222

66

586348.9450

395478.0660

6.565

67

586342.3860

395477.7900

5.993

68

586.336.4360

395477.0710

5.571

69

586331.0300

395475.7260

12.842

70

586328.76.30

3954X8.3660

2.943

71

586326.0430

395489.4900

3.025

72

586323.2790

395490.71X0

0.341

73

586322.9390

395490.7450

9.619

74

586321.3150

395500.2260

1.262

75

5X6321.5590

395501.4640

3.123

76

586321.4630

395504.5860

4.532

77

586321.4270

395509.1180

5.484

78

586321.9030

395514.5810

3.997

79

586322.8260

395518.4700

12.582

80

586324.0570

395530.9920

8.383

81

586332.2370

395532.8250

8.404

ga

586340.6050

395533.6060

11.279

83

586350.6700

395538.6960

3.169

84

586353.2950

395540.4710

27.328

85

586339.0820

395563.8120

4.766

86

586334.3170

395563.7290

2.662

87

586331.6620

395563.9190

2.161

88

586329.5090

395563.7320

8.376

89

586321.1650

395563.0060

4.709

90

586316.4740

395562.5980

4.996

91

586311.4970

395562.1650

12.699

92

586298.8220

395562.9460

11.206

93

586288.4160

395567.1050

6.937

94

586282.5300

395570.7770

2.893

95

586279.9420

395572.0700

4.445

96

586275.9460

395574.0160

5.422

97

586271.0980

395576.4450

0.146

98

586271.0920

395576.5910

9.610

99

586261.9040

395579.4080

15.857

100

586246.7300

395584.0100

0.406

101

586246.8550

395584.3960

1.131

102

586246.4290

395585.4440

0.557

103

586246.0420

395585.8440

5.767

104

586240.5240

3955875200

3.024

105

586238.2390

395585.5400

15.518

106

586223.3712

395589.9849

2.455

107

586224.1520

395592.3120

13.744

108

586211.2030

395596.9190

35.795

109

586176.7920

395606.7760

49.923

110

586128.8520

.395620.7050

63.903

111

586067.8715

395639.8082

0.415

112

586068.0011

395640.2028

19.836

113

586050.9248

395650.2965

5.318

114

586046.846(1

395653.7090

14.062

115

586037.7260

395664.4120

8.270

116

586032.6030

395670.9040

4.086

117

586030.0890

395674.1250

4.022


118

586027.6350

395677.3120

2162 |

119

586026.3036

395679.0152

0.110

120

586026.3640

395679.1070

8.368

121

586021.0200

395685.5460

5.426

122

5X6017.5540

395689.7210

12.151

123

586009.7930

395699.0710

12.127

124

586002.0490

395708.4030

16.061

1.35

585991.7824

395720.7537

1.730

1 ■’rt

585990 7093

395722.1107

5.558

127

5X59X6.707(1

395725.9669

2.018

128

5X5985.4607

395727.5536

0.065

129

58598ă 396(1

395727 5510

11 335 |

130

5X5976 5370

39573X 8210

16 174 II

131

5X5966.3190

395751.3580

0.071

132

585966.3417

395751.4248

1.000

133

585965.7100

395752 2000

5 273 1

134

585961.8200

395755.7600

0.996

1 ÎS

585961.2000

395756.5400

13.101

136

585953.2530

395766.9550

3.087

137

5X5951.3694

395769.4008

0.1X6

138

585951.5170

395769.5140

9.967

139

5X5945.3090

395777.3120

10.552

140

585938.6550

395785.5010

4.746

141

585935.7430

395789.2490

1.511

IJ1

585934.9860

.395790.5570

31.588

143

5X5916.4810

395816.1570

6.203

144

585916.0180

395822.3430

9.710

1 -K

585910.1710

395830.0950

3.757

146

585907.7830

395832.9960

9.734

147

585901.5220

395X40.4490

3.795

148

585899.0870

395843 3600

0.119

149

5X5898.9800

395843.3090

3.478

150

585896.8520

395846.0600

4.300

151

585894.2160

395849.4570

10.040

152

585887.8520

395857.2230

5.500

153

585884.3690

395861.4790

5.045

154

585881.2400

395865.4370

11.709

155

585873.8700

395874.5360

11.949

156

585866.6473

395884.0549

15.500

157

585857.2014

.395896.3447

30.596

158

585838.0131

395920.1765

4.165

159

585835.4322

395923.4460

7.846

160

585830.3842

395929.4521

1.819

161

585828.9978

395928.2748

2.047

162

585828.2320

395930.1730

6.072

163

585826.8390

395936.0830

4.079

164

5X5827.1650

395940.1490

14.169

165

585828.657(1

395954.2390

33.515

166

585833.7980

3959X7.3570

38.101

167

585837.3350

3960252930

9.912

168

585838.0660

396035.1780

8.290

169

585838.1070

396043.4680

2.301

170

585837.9520

396045.7640

2.894

171

585837.4440

396048.6130

1.946

172

585836.9260

396050.4890

6.199

173

585834.8150

396056.3180

6.161

174

585832.5130

396062.0330

4.410

175

585830.5260

396065.9700

8.419

176

585827.3820

396073.7800

45.988

177’

58581 1.9660

396117.1070

17.603

177

585806.0841

396133.6977

1.027

178

585806.5997

396134.5859

16.346

179

585814.8062

396148.7231

79.720

180

585X39.8370

396073.0350

28.446

181

585X48.3610

396045.8960

9.220

1X2

585849.1750

396036.7120

13.737

183

585X49.9850

396022.9990

23.750

184

585848.2580

395999.3120

0.909

185

585X48.1923

395998.4056

13.476

1X6

585X45.9X02

3959X5.1122

16.017

1X7

5X5X41.3X00

395969.7700

1 407

188

585840.7010

395968.5380

12.073

189

585X37.4850

395956.9010

11.996

190

5X5834.4130

395945.3050

11.420

191

585836.5670

395934.0900

9.157

192

5X5X41.4430

395926.3390

7.680

193

585X45.5610

395919.8560

5.167

194

585X48.9500

395915.9560

7.645

195

585853.8260

395910.0680

3.987

196

5X5855.8760

.395906.6480

12.0X5 II

197

585863.7380

395897.4700

10.055

198

585870.1660

395889.7380

4>W

199

585872.8870

3958X6.5910

1J459 1|

200

585881.0390

395X77.0770

/7.9$ ||

201

585885.8130

395870.7560

202

585890.5860

395X64.4360/

203

585892.5910

395X61.781/

5J90,

204

585895.7190

395857.63/)

âslxiv/

205

585904.6915

395847.96^2

8.533

206

585910.8680

395842.0^0

9.506

207

585915.2290

395833.5*10

,9.jq6

208

585921.1610

395825.8^0

1^3

209

585927.2760

395817.3350

210

585931.7310

395811.537^

211

585943.7410

395795.8910'

212

585945.7330

395795.5520

ta#71<N

213

585956.6590

395781.6140

\j9.?A

214

585968.8140

395766.0580

Xire

215

585973.8910

395759.7240

6.hfl.

216

585977.8680

395755.0950

13.174

217

585986.8430

395745.4510

0.999

218

585987.8180

395745.2340

0.988

219

585988.7370

395745.5980

2294

220

585990.0831

395747.4551

5.281

221

585993.2170

395743.2040

3.177

585995.5480

395741.0450

0.676

T’t

585996.0440

395740.5860

6.089

aij1

585999.9918

395735.9498

13.377

aaj

586008.3816

395725.5306

0.600

T)ț

586008.0500

395725.0300

24.598

226

586023.1600

395705.6200

0.296

227

586023.3310

395705.3790

5.598

228

586026.9313

395701.0925

0.284

228’

586026.7140

395700.9100

18.307

TX)1

586038.8823

395687.23 IX

6.093

229

586042.8620

395682.6180

26.197

230

586062.9270

395665.7750

9.382

231

586070.6600

395660.4630

13.033

ara

586081.6980

395653.5340

2.861

233

586084.4090

395652.6210

40.002ITT

5H6I’2'CT

V;5A4o.237b

67.559

235

5861X6.6430

395619.1930

30.009

236

586215.2850

395610.2390

37.896

237

586251.4600

395598.9480

25.380

238

586273.8393

395586.9768

9.261

239

5X6281.8430

395582.31X0

9.961

240

586290.1630

395576.8410

7.646

241

586296.9500

395573.3200

9.107

242

586305.89X0

395571.6260

13.233

243

586319.1310

395571.7160

8.406

244

586327.4520

395572.9110

7.611

245

586334.7770

395574.9770

3.239

246

5X6337.8940

395575.8560

11.774

247

586349.0140

395579.7250

9.330

248

586357.5550

395583.4800

9.109

249

586365.5530

395587.8390

12.904

250

586375.5344

395579.6604

4.998

251

5X6374.5940

395574.7520

9.972

252

586373.4944

395564.8404

7.244

a 53

5X6373.5374

395557.5964

9.973

254

586374.5834

395547.6784

12.746

255

5X6377.1680

395535.1970

19.414

256

5X6379.5720

395515.9320

4282

257

586376.4470

395513.0040

. 20.727

258

5X6385.3410

395494.2820

21.993

259

586400.7010

395478.5420

25.933

260

5X6418.9930

395460.1590

16.751

261

5X6430.7260

395448.2030

0.001

261'

5X6430.7260

395448.2020

47.899

262

586464.3750

395414.1130

4.898

262'

5X6467.8160

395410.6270

6.712

263

586472.5060

395405.8250

13.166

264

586481.7060

395396.4070

10.891

265

586489.3540

3953X8.6530

15.796

266

586500.4010

395377.3620

18.748

267

586513.5240

395363.9730

5.454

268

586517.2530

395359.9930

9.671

269

586523.8810

395352.9500

21.285

270

586539.2190

395338.1920

9.063

271

586545.7710

395331.9300

0.784

a?a

586546.3380

395331.38X0

0.393

273

586546.0950

395331.0790

10.574

274

586553.3960

395323.4300

21.246

275

5X6568.1200

395308.1130

12.253

276

586576.5X00

395299.2490

8.0X8

277

586582.1510

395293.3850

2.331

278

586583.7980

395291.7360

4.4X2

279

586586.5X90

3952XX.2290

19.54X

280

586598.7730

395272.9420

13.417

281

586607.101(1

395262.4220

0.431

282

586607.4124

395262.7203

2.029

283

586608.7658

395261.2088

6.808

284

586613.2880

395256.1200

58.868

285

5X6650.2416

395210.2956

8.342

286

5X6656.7940

395205.1330

13.012

287

586664.5900

395194.7150

3.481

288

586665.8250

395191.4600

57.781

289

586700.9320

395145.5670

5.869

290

586696.2191

395142.0697

14Î092

291

586704.5210

395130.6833

28.569

292

5X6725.0936

395110.8600

2.610

293

5X6727.2720

395112.2970

6.051

294

5X6732.1520

395115.8740

2.918

i 295

586733.5670

395118.4260

2.616

\   296

586732.8380

395120.9380

2.801

\  297

586735.2251

395122.4029

67.299

l 298

586770.3380

395064.9900

5.475

299

586773.1950

395060.3190

4383

300

586775.6380

395056.6800

1.000

301

586776.1970

395055.8510

2.289

302

58 6 7 77.5470

395054.003(1

5.766

303

586780.4660

395049.0300

3.639

304

586782.3060

395045.8900

3.945

305

586784.4460

395042.5760

1.840

'         306

586785.5640

395041.1150

5.360

fur -—307_

586788.9640

395036.9710

2.235

\ "308

586787.3693

395035.4044

33.106

11 309

□8676'4^070

395011.7500

12.237

S = 29565 mp'rM3$2.733m


ana


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Alexandru Vaida Voevod, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

X

Y

Pct.

(ml

|m]

1

586752.1600

395009.6000

1

586744.8780

395020.2630

586737.6833

395031.7852

4

586738.5140

395033.8430

5

586739.2262

395036.6443

A

586740.4070

395041.2890

7

586740.6090

395043.0240

8

586740.4400

395046.8600

9

586739.8410

395049.6400

1(1

586738.5850

395053.4640

11

586736.1170

395058.964(1

i n

586735 2090

395060.68411

1 li

5X6727.9970

395070 "UXO

14

586716.6720

395085.3460

15

586698.1270

395109.785(1

16

586692.2600

395117 4890

17

586690.0070

395120.5720

18

586684.8490

395127.5030

19

586681.8430

395131.5110

20

586677.4483

395131.6171

21

586675.9920

395133.99X1)

11

586672.7140

39513X.5520

586663.7140

395150.6370

24

586663.3280

395152.9360

1<

586663.3750

395155.2170

26

586661.3190

395156.5250

27

586659.0740

395157.6090

28

586658.2060

395157.7150

29

586655.3950

395165.472(1

.10

586653.9930

395167.9750

11

586640.0530

395186.4190

32

586620.7820

395211.8800

11

586607.9060

395228.9920

.14

586606.254(1

395231.3110

ÎS

586602.4120

3952362460

.16

586583.4610

395261.2500

37

586572.4870

395275.0790

38

586565.8440

395282.6040

39

586559.0980

395289.9500

40

586548.8880

395300.4020

41

586540.0170

395309.3820

42

586533.4060

395317.0770

43

586529.8030

395320.5910

44

586522.1740

395328.3690

45

586509.4230

395341.3741)

46

586500.8150

395350.1780

47

586493.24(10

3953573220

48

586487.8610

395362.9690

49

586476.3850

395374.6430

50

586461.8440

395389.4600

51

586454.9460

395396.7400

52 ■

586449.6170

395402.0X00

si

586438.6380

395413.1370

54

586422.6860

395429.3050

55

586414.1260

395434.5650

56

586411.3910

395437.2670

57

586404.6650

395443.9850

58

586390.1990

395458.5040

S>)

586384.3630

395463.9X50

60

5X6378.0170

395469.3330

61

586375.4630

395470.9000

61

586370.3990

395473.5010

63

586365.7220

395475.3090

64

586359.944(1

395476.8340

65

586355.1520

395477.6300

66

586348.9450

395478.0660

67

586342.3860

395477.7900

68

586336.4360

395477.0710

69

586331.0300

. 395475.7260

70

5X6328.7630

395488.3660

71

5X6326.0430

3 9548 9.4900

72

5X6323.2790

395490.7180

73

5X6322.9390

395490.7450

74

5X6321.3150

395500.2260

75

586321.5590

395501.4640

76

586321.4630

395504.5860

77

586321.4270

395509.1180

78

5X6321.9030

395514.5810

79

586322.8260

395518.4700

80

5X6324.0570

395530.9920

81

586332.2370

395532.825(1

82

586340.6(150

395533.6060

83

5X6350.6700

395538.6960

84

5X6353.2950

395540.4710

85

586339.0820

395563.8120

86

586334.3170

395563.7290

87

586331.6620

395563.9190

88

586329.5090

395563.7320

89

586321.1650

395563.0060

90

586316.4740

395562.59X0

91

586311.4970

395562.1650

92

586298.8220

395562.9460

93

586288.4160

395567.1050

94

586282.5300

395570.7770

95

586279.9420

395572.0700

96

586275.9460

395574.0160

97

586271.0980

395576.4450

98

586271.0920

395576.5910

99

5X6261.9040

395579.4080

100

586246.7300

395584.0100

101

586246.8550

395584.3960

102

586246.4290

395585.444(1

103

586246.0420

395585.8440

104

586240.5240

395587.5200

105

586238.2390

395585.5400

106

586223.3712

395589.9849

107

586224.1520

395592.3120

108

586211.2030

395596.9190

109

586176.7920

395606.776(1

110

586128.8520

395620.7050

111

586067.8715

395639.8082

112

586068.0011

395640.2028

113

586050.9248

395650.2965

114

586046.8460

395653.7090

115

586037.7260

395664.4120

116

586032.6030

395670.9040

117

5X6030.0890

395674.1250


118

586027.6350

395677.3120

119

5X6026.3036

395679.0152

120

586026.3640

395679.1070

121

586021.0200

395685.5460

122

586017.5540

395689.7210

123

586009.7930

395699.0710

1 ‘>4

586002.0490

395708.4030

125

585991.7824

395720.7537

126

585990.7093

395722.1107

127

585986.7070

395725.9669

1 'X

585985.4607

395727.5^3o

129

585985.396(1

395727.5510

| 130

585976.5370

395738 8210

1 13)

5X59661190

395751 358’1

132

5X5966.3417

395751.4248

133

585965.7100

395752.200(1

124

5X5961.8201)

395755.7600

135

5859612000

395756.540(1

136

5X5953.2530

395766.955(1

137

585951.3694

395769.400X

13X

585951.5170

395769.5140

139

5X5945.3090

395777.3120

140

585938.6550

395785.5010

141

5X5935.7430

395789.2490

142

585934.9860

395790.5570

143

5859)6.4810

395816.1570

144

585916.01X0

395822.3430

145

5X5910.1710

395830.095(1

146

5X5907.7830

395832.9960

147

5X5901.5220

395840.449(1

148

5X5899.087(1

395843.3600

149

5X589X.9800

395843.3090

150

5X5896.8520

395846.0600

151

5X5894.2160

395849.4570

152

585X87.852(1

395857.2230

153

585884.3690

395861.4790

154

585881.2400

395865.4370

155

585873.870(1

395874.5360

156

5X5866.6473

395884.0549

157

585857.2014

395896.3447

158

5X5838.0131

395920.1765

159

5X5835.4322

395923.4460

160

585830.3X42

395929.4521

161

585828.9978

395928.2748

162

585828.2320

395930.1730

163

585826.8390

395936.0830

164

585827.1650

395940.1490

165

585828.6570

395954.2390

166

585833.7980

395987.3570

167

585837.3350

396025.2930

168

585X38.0660

396035.1780

169

585838.1070

396043.4680

170

585837.9520

396045.7640

171

585X37.444(1

396048.6130

172

585836.9260

396050.4890

173

585834.8150

396056.3180

174

585832.5130

396062.033(1

175

585830.5260

396065.9700

176

5X5827.3820

396073.78(10

177’

585811.9660

396117.107(1

177

585806.0841

396133.6977

178

585806.5997

396134.5859

179

585X14.8062

396148.7231

180

585X39.8370

396073.0350

1X1

5X5X48.3610

396(145.8960

1X2

5X5X49.1750

396036.7120

1X3

585X49.9850

396022.9990

1X4

585X48.2580

395999.3120

185

585X48.1923

395998.4056

186

5X5845.9802

395985.1122

187

585841.3800

395969.7700

1X8

5X5X40.7010

395968.5380

189

5X5837.4850

395956.9010

190

5X5X34.4130

395945.3050

191

585X36.5670

395934.0900

192

585841.4430

395926.3390

193

5X5X45.561(1

3959)9.856(1

194

585848.9500

395915.9560

195

585X53.8260

395910.0680

196

585855.8760

395906.6480

197

585X63.73X0

395897.4700

198

585870.1660

395889.7380

199

585872.8870

395886.5910

200

585X81.0390

395877.0770

201

585885.8130

395870.7560

202

585X90.5860

395864.4360

203

585892.5910

395861.7810

204

5X5X95.7190

395857.6390

205

585904.6915

395847.9652

206

585910.8680

395842.0920

207

585915.2290

395833.544(1

208

585921.1610

395825.8620

209

585927.2760

395817.3350

210

585931.7310

395811.5370

211

585943.7410

395795.8910

□ i i

585945.7330

395795.5520

213

585956.6590

395781.6140

214

585968.8140

395766.0580

215

585973.8910

395759.7240

216

585977.8680

395755.0950

217

585986.8430

395745.4510

218

5859X7.8180

395745.2340

219

58598X.7370

395745.5980

220

585990.0831

395747.4551

??l

585993.2170

395743.2040

m

585995.5480

395741.0450

223

585996.0440

395740.5860

114'

585999.9918

395735.9498

114

586008.3816

395725.5306

115

586008.0500

395725.0300

226

586023.1600

395705.6200

11?

586023.3310

395705.3790

228

586026.9313

395701.0925

228'

586026.7140

395700.9100

■>■><)'

586038.8823

3956X7.2318

229

586042.8620

395682.6180

230

586062.9270

395665.7750

231

586070.6600

395660.4630232

586081.6980

395653.5340

iii

586(1X4.4090

395652.6210

234

5X6122.4520

395640.2570

iii

586186.6430

395619.1930

236

5X6215.2850

395610.2390

237

586251.4600

395598.9480

238

586273.8393

395586.9768

119

5862X1.8430

395582.3180

24(1

586290.1630

395576.8410

141

586296.9500

395573.3200

141

586305.89X0

395571.6260

141

586319.1310

395571.7160

244

586327.4520

395572.9110

245

586334.7770

395574.9770

246

586337.8940

395575.8560

247

586349.0140

395579.7250

248

586357.5550

3955X3.4800

249

586365.5530

395587.8390

250

586375.5344

395579.6604

251

586374.5940

395574.7520

iii

5X6373.4944

395564.8404

151

5X6373.5374

395557.5964

254

5X6374.5834

395547.67X4

255

586377.1680

395535.1970

256

586379.5720

395515.9320

257

586376.4470

395513.0040

258

586385.3410

395494.2820

1S<)

586400.7010

395478.5420

260

586418.9930

395460.1590

261

5X6430.7260

395448.2030

261'

586430.7260

395448.2020

1.62

586464.3750

395414.1130

162'

586467.8160

395410.6270

263

586472.5060

395405.8250

264

5864X1.7060

395396.4070

165

5864 X 9.3540

395388.653(1

266

586500.4010

395377.3620

267

586513.5240

395363.9730

26X

586517.2530

395359.9930

269

586523.8810

395352.9500

270

586539.2190

395338.1920

271

586545.7710

395331.9300

171

586546.3380

395331.3880

171

586546.095(1

395331.0790

274

586553.3960

395323.4300

275

586568.1200

395308.1130

276

586576.5X0(1

395299.2490

277

5865X2.1510

395293.3850

278

586583.7980

395291.7360

17‘)

586586.5890

3952X8.2290

2X0

5X6598.7730

395272.9420

281

586607.1010

395262.4220

2X2

5X6607.4124

395262.7203

283

58660X.765X

395261.2088

284

5X6613.2X80

395256.1200

285

5X6650.2416

395210.2956

286

586656.7940

395205.1330

287

5X6664.5900

395194.7150

288

586665.8250

395191.4600

289

586700.9320

395145.5670

290

586696.2191

395142.0697

291

586704.5210

395130.6833

292

586725.0936

395110.8600

\j93

586727.2720

395112.2970

586732.1520

395115.8740

.-•29X

586733.5670

395118.4260

296 ,

586732.83X0

395120.9380

297

5X6735.2251

395122.4029

298

5X6770.33X0

395064.990(1

fi 299

586773.1950

395060.3190

J 300

586775.6380

395056.6800

■V’i

586776.1970

395055.851(1

3OT

586777.5470

395054.0030

303

5867X0.4660

395049.0300

-30/

5X67X2.3060

395045.8900

5867X4.4460

395042.5760

306

5X6785.5640

395041.1150

’ 307

586788.9640

395036.9710.

308

586787.3693

395035.4044

309-

586764.2070

395011.7500