Hotărârea nr. 231/2020

Hotărârea 231/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ghimeșului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ghimeșului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ghimeșului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 216643 din 30.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 216651 din 30.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ghimeșului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1327;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 14804, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 14804/1, teren în suprafață de 1.000 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 14804/2, teren în suprafață de 1.838 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 14805, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 14805/1, teren în suprafață de 1.514 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 14805/2, teren în suprafață de 1.101 mp.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ghimeșului, cu suprafața măsurată de 2.939 mp., provenind din CF nr. 251205 Cluj-Napoca, nr. topo. 14804/2, CF nr. 261647 Cluj-Napoca, nr. topo. 14805/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă a imobilului strada Ghimeșului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 231 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)


Anexă la Hotărârea nr. 231/2020


DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3


AMPLASAMENT:


Strada GHIMESULUI

5


intravilan


domeniul public


MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ ’                     5


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


EXECUTANT:


SC DAMAR CONSULT SRL


Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 5


-martie'2oOFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul CIuj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimeșului, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 2939 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

4^,   ■                                                                    p Pî T £ A                                                 j ,

Sj 74 P^WD “ Nr, 248 bis LEGi, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE           ■   1

g U M .A-R

Pagina

f

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca...................... 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.ill.20O6-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIE]

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

■zind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum oi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 684 și 634 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la etern; public al județului Cluj, precum și al municipiile- -și comunelor din județul Cluj a bunurilor ej jns anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din , :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Șebastian Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006. Nr. 193.

•} Ho’ârăraa Guvarsduf nr. (93/2095 a losi publ cală în Mo- loruî Oficial a Româniși, Partea l/ nr. 243 din 20 martie 2006 și a-1 în acasî nufiw bfe


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA i, Nr. 248 bis/20JI1.200S


iKld'


g-g


I al-|

S <33

&


2

V

8.


1

2

3

3


§îS


S\ ed l

3


d

2

5

§

3


S ei 3


s 2 s

■ •-■■>

8 S


□ -a ăl

§

g | S


s

t-J


11


<s


>ije5


O

■3

1

s


s 2 s s


-g

2

3


g 2 g S

8


3 8 3 3

?

a a


s S’ 2 a i

E '


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

1 IA \A1 țll\ V! ’

CARTE FUNCIARĂ NR. 251205

COPIE

Carte Funciară Nr. 251205 Cluj-Napoca

 • A. Partea 0. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, DRUM LA EPERIS

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 14804

2.838

 • B. Partea DL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  5010 / 31/03/1938

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0, din 17/02/1938;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ, cu titlu de expropriere

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  acest imobil fiind drum nu formează obiect de circulație publica

  Al

  OBSERVAI II: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea DDL SARCINI .


  înscrieri privind dezmernbrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea U

ii eren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:14804

2.838

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL_________________

Gmwrefrrâ pentnt acest imobil nti a fostg sit.

Date referitoare ia teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

2.838

-

-

-

LA EPERIS

17 UCI. 2D17

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

AiTCPI

1 i. » li V •- 1 < : M

CARTE FUNCIARĂ NR. 261647

COPIE

Carte Funciară Nr. 261647 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

1 EREN Necunoscut

Nr. CF vechi:1473


Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr, cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 14805

2.615

Drum la Eperiș

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATEdrept de proprietate, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  totodată acest imobil se abnotează din această cf neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Ânexa Nr. 1 La Partea II

li ere îi

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 14805

2.615

Drum la Eperiș

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL_________________

(;cWkJfrf,-7 pentru acest iiwiii! fiu n fast g sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

2.615

*

-

14805

Drum la Eperiș


CONFORM CU ORIGINALUL17. XI. 21)V


Formular versiunea 1.1


"3HS8S8888MW


z.w.sssi.rja'■asaaasmr.":                       .    . se? aut


.Tas™™iîWWSW.i®                                              SE® 5    3. .® 2------- . ..                     ...1.      '■      —                      ■ -j - .’tse ,."f . _ -zr                                           TOTaaaaBuip.

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Ghimeșului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

251205

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

14804

La Eperis

2838

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

261647 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

14805

Drum la Eperiș

2615

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

5453

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

. Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

251205 (Nr. CF. vechi 1473)

14804/1

La Eperis

1000

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

14804/2

La Eperis

1838

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

261647 (Nr. CF. vechi 1473)

14805/1

Drum la Eperiș

1414

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

14805/2

Diurn la Eperiș

1101

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

14804/2,44805/2.

__Zi. 5________

Nou

Strada Ghimeșului

2939

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

*                  Total suprafață măsurată = 2939 mp

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Ghimeșului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Pct.

X[m]

Y[m]

1

587926.6920

396500.3240

33.480

2

587903.8200

396475.8740

0.252

3

587903.9740

396475.6750

35.706

4

587880.9550

396448.3790

0.264

5

587880.9630

396448.1150

5.464

6

587877.5920

396443.8150

8.354

7

587872.4390

396437.2390

5.283

8

587868.7820

396433.4260

4.499

9

587864.7620

396431.4060

4.500

10

587860.2630

396431.2980

3.605

11

587856.8390

396432.4270

10.448

12

587847.2030

396436.4660

1.959

13

587845.6110

396437.6072

2.269

14

587843.7670

396438.9290

2.950

15

587841.7020

396441.0360

16.773

16

587831.5510

396454.3890

31.650

17

587813.1840

396480.1640

0.258

18

587812.9269

396480.1455

2.421

19

587811.4600

396482.0710

6.100

20

587808.0819

396487.1497

9.824

21

587802.4080

396495.1700

10.170

22

587797.1080

396503.8500

0.244

23

587797.1760

396504.0840

12.724

24

587790.4735

396514.9000

3.283

25

587788.6343

396517.6193

1.412

26

587787.5137

396516.7608

4.555

27

587783.8975

396513.9903

6.586

28

587787.5930

396508.5390

77.957

29

587831.4630

396444.0970

46.968

30

587858.7960

396405.9020

22.526

31

587869.4930

396386.0780

69.518

32

587897.9900

396449.4870

51.655

33

587934.1870

396486.3380

10.804

34

587943.7405

396491.3836

1.070

35

587943.1196

396492.2546

1.009

36

587942.4289

396492.9904

7.382

37

587935.3060

396494.9302

2.625

38

587932.6993

396495.2379

7.871

S = 2939 mp P=524.419m

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Ghimeșului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X [m]

Y [m]

1

587926.6920

396500.3240

2

587903.8200

396475.8740

3

587903.9740

396475.6750

4

587880.9550

396448.3790

5

587880.9630

396448.1150

6

587877.5920

396443.8150

7

587872.4390

396437.2390

8

587868.7820

396433.4260

9

587864.7620

396431.4060

10

587860.2630

396431.2980

11

587856.8390

396432.4270

12

587847.2030

396436.4660

13

587845.6110

396437.6072

14

587843.7670

396438.9290

15

587841.7020

396441.0360

16

587831.5510

396454.3890

17

587813.1840

396480.1640

18

587812.9269

396480.1455

19

587811.4600

396482.0710

20

587808.0819

396487.1497

21

587802.4080

396495.1700

22

587797.1080

396503.8500

23

587797.1760

396504.0840

24

587790.4735

396514.9000

25

587788.6343

396517.6193

26

587787.5137

396516.7608

27

587783.8975

396513.9903

28

587787.5930

396508.5390

29

587831.4630

396444.0970

30

587858.7960

396405.9020

31

587869.4930

396386.0780

32

587897.9900

396449.4870

33

587934.1870

396486.3380

34

587943.7405

396491.3836

35

587943.1196

396492.2546

36

587942.4289

396492.9904

37

587935.3060

396494.9302

38

587932.6993

396495.2379

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada GHIMEȘULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-b-3-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 27 până în punctul nr. 25 neîmprejmuit;

-în latura de Est: din punctul nr. 25 până în punctul nr. 21 de gard metalic; din punctul nr. 21 până în punctul nr. 5 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 2 de gard metalic; din punctul nr. 2 până în punctul nr. 1 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 1 până în punctul nr. 34 de strada Tulgheșului;

-în latura de Nord: din punctul nr. 34 până în punctul nr. 31 neîmprejmuit;

-în latura de Vest: din punctul nr. 31 până în punctul nr. 27 neîmprejmuit

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1327 cu suprafața de 2015 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 14805 înscris în Cartea Funciară 261647 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2615 m2; numărul topografic 14804 înscris în Cartea Funciară 251205 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2838 m2.

In urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2939 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2939 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda radierii.........

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereograme 1970.Data întocmirii:

Martie 2020k?.. jgaELMmK !88W. 'Jffi . :3E   '•:<»?


588000587900


587800
PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2939

Municipiul Cluj- Napoca, strada Ghimeșului, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

2939

-

Total

2939

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp'

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2939 mp

Suprafața din act = 2939 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Confirm'executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia \\—       cu realitatea din teren

\\

■ ' Mj ; ’i

Semnătura și ștampila

Data: Martie 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:_______________

Ștampila BCPI