Hotărârea nr. 230/2020

Hotărârea 230/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Liviu Rebreanu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Liviu Rebreanu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Liviu Rebreanu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 216702 din 30.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 216712 din 30.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Liviu Rebreanu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, ale Hotărârii nr. 134/2020, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa I1, poziția nr. 1444;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

»

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 3373, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 3373/1, teren în suprafață de 2.213 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3373/2, teren în suprafață de 3.952 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cunr. topo. 22978/1/1/1/1/1/1/1/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 22978/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, teren în suprafață de 84.939 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 22978/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, teren în suprafață de 1.000 mp.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Liviu Rebreanu, cu suprafața măsurată de 14.426 mp., provenind din CF nr. 269362 Cluj-Napoca, nr. topo. 13995, CF nr. 264455 Cluj-Napoca, nr. topo. 3373/2, CF nr. 272391 Cluj-Napoca, nr. topo. 22978/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă a imobilului strada Liviu Rebreanu din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 230 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 230/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada LIVIU REBREANU, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 3

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE MOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE MOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 14426 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

Proprietar


(semnătura)Șemnătura și ștampila
AL


L       româniei

$?♦--- • ________________ ______________________________

rH’j ’                                                   ”                p 'P T E A i .                                          I j<pJ pH 'martif **Ot

| 74 (XVIII) - Nr. 248 bis LEGI, DECHETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE             L-.nl, 20 mart. g

S UMĂR .

1                                                                                                                                ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            I

Pagina

t

Anexa nr. l’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006                                         /

pentru modificarea și completarea Hotararli Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excep|ia municipiului Cluj-Napoca.....■................ 3 447

| I                                                                                                     ■                                                                               ;

iz

a

M 1                                                                                                                                                       .                                            |

' 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20,II1.200&

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca")

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

-J Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

7ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ai al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „WOTÂHÂfîE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la eterne public al județului Cluj, precum și al municipiile-' =ș șl comunelor din Județul Cluj a bunurilor e) țzst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dk. , :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, sr nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezente hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANtl

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guvernului nr. 193/2003 a tosi pucl'cală in Mo.’icn;. Oficial ai României, Partea 1,'nr. 243 din 20 martie 2006 șl si :n acesî număr bis.

AXCEi

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 269362 Cluj-Napoca


Nr. cerere

63098

Ziua

27

Luna

02

Anul

2020

AnUI          <LyJ£\J

Cod verificare


IIIIIIIIIIIB

100079652848


 • A. Partea I Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:1473


Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Str Borhanciului, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 13995

Din acte: 9.474 Masurata: 17.474

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  acest imobil se abnotează din acestâ carte funciară , neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  185693 / 26/09/2019

  Act Normativ nr. 969, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Notarial nr. 8536, din 23/08/2011 emis de NOTAR PUBLIC FEURDEAN CRISTIAN OCTAVIAN; Act Administrativ nr. 447, din 24/05/2019 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 90958, din 10/08/2011 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 64319, din 03/06/2010 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 293821, din 04/06/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 64311, din 03/06/2010 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 277522/45/455, din 28/05/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 189462, din 10/11/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 86515, din 14/08/2012 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

  B4

  Se notează diminuarea suprafeței imobilului cu nr.top 13995 înscris în CF 269362 ,de la 17474 mp la suprafața de 9474 mp, iar suprafața de 8000 mp se transcrie in cartea funciara 338083 UAT Cluj Napoca in favoarea :Municipiul Clui-Napoca,

  Al

 • C. Partea OII. SARCINI .

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea D
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 13995

Din acte: 9.474 Masurata: 17.474

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

Din acte:

9.474

Masurata:

17.474

-•

-

13995

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

27/02/2020, 14:46

Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ llț^/ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca fi/'


Nr. CF vechi:1473


ĂNC.W              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 264455 Cluj-Napoca

 • A. Partea 9. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Liviu Rebreanu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3373

6.165

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuite prin comasație și prevăzute la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  acest imobil nu mai formează obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Carte Funciară Nr. 264455 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-^apo a

Anexa Mr. 1 La Partea II
i ©ren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:3373

6.165

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL_________________ CiWnetrâ’f pmira flasf uu s/isfgaf .

Date referitoare Da teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

-

-

-

-

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.51504/04-12-2017 in suma de 20, pentru serviciul de?=

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

245384

Ziua

16

Luna

12

Anul

2019Nr, CF vechi: 27585


W J-/ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Xf

Câncel             extras de carte funciara

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 272391 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22978/1/1/1/1/1/ 1/1/1

86.968

... cuprafata inițiala a imobilului a fost de 88225 mp- vezi 82 și 83

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  4593 / 23/12/1973

  Decret nr. 4.69, din 31/05/1969;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  Al

  : 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

  2) CONSILIULUI POPULAR AL MUN. CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 27685)

  105635 /15/09/2011

  Hotarare Judecătoreasca nr. .176, din 25/03/2009 emis de TRIBUNALUL CLUJ (hotarare judecătoreasca nr. 38/A/19-02-2010 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 607/27-01-2011 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE; hotarare judecătoreasca nr..llQ/A/16-04-2010 emis de CURTEA DE APEL.CLUJ; înscris sub semnătură privata nr. 1110/117/11-12-2008 emis de.ING MORAR 1.OAN; act.notarial nr. 3526/19-07.-2011 emis d.e .BNPA POPA IONUT FLORIN SI DOROBANȚII SIMO.NA IUSTINA; act administrativ nr. 92468/16-08-2011 emis de BCPI CLUI NAPOCA; act administrativ nr. 257136/12-09-2011 emis de PRIMĂRIA MUN CLUJ NAPOCA;);

  B3

  Imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: imobil cu nr. top. 22978/1/1/1/1/1/1/1 în suprafață, de 87168 mp se feînscrie în cartea funciară nr. 2.72391 în fav. vechiului, proprietar și imobil cu nr. top. .22978/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 461 mp, se înscrie în cartea funciară 283594 Cluj-Napoca

  Al

  137224/09/08/2017

  Hotarare Judecătoreasca nr. 17455,. din 17/09/2012 emis de Judecătoria Cluj-Napoca; Act Notarial nr. 645., din 03/08/2017 emis de NP Serenec Carmen-Elena; Act Administrativ nr. 346359,'din 27/07/2017 emis de Direcția impozite si taxe locale Cluj-Napoca; Hotarare Judecătoreasca nr. 75, din 13/02/20.13 emis de Tribunalul Cluj; Act Administrativ nr. 1523, din 27/02/2008 emis de Municipiul Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 129200, din 26/07/2017 emis de BCPI Cluj-Napoca;

  B5

  Imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: imobil cu nr. top. 22978/1/1/1/1/1/1/1/1 în suprafață de 86968 mp se reînscrie în cartea funciară nr. 272391 în fav. vechiului proprietar și imobil cu nr. top. 22978/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 200 mp, se înscrie în cartea funciară 327158 Cluj-Napoca

  A1/B.6

 • C. Partea BBI. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  50866 / 23/11/2006

  Act De Vânzare Cumpărare nr. 1912, din 22/11/2006 emis de BNP CÂRLĂNARU;

  Document care conține date cu caracterpersonal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

  Pagina 1 din 3

  Extrase pentru informare on-line la adresa -epay.,ancoi.ro

  Formularvsrsiunee 1.1

  înscrieri privind deznrsembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  CI

  Intabulate, drept de CONCESIUNEasupra 62 mp de teren pe 9.9 de ani

  Al

  • 1) STEGAROIU CĂLIN VOSCU, și soția

  • 2) STEGĂROOU MIRELA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 27685)

________Carte Funciară Nr 272391 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea S
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 22978/1/1/1/1/1/1/ .1/1

86.968

... cuprafata inițiala a imobilului a fost de 88225 mp- vezi B2 și B.3

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

__________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest im&bii nu afostgsit.

Date referitoare la teren

l----------------

(Nr

jCrt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1 '

altele

-

86.968

-

-

22978/1/1/1/ l/l/l/l/l

TEREN ALEI SPATII VERZI IN M1CRORAIONUL III GHEORGHENI

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării, Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi. extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare onfine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 16/12/2019, 10:31

LaWWSw®                                       ______ f .2____________.....:

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Liviu Rebreanu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

269362 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

13995

-

9474

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

272391

(Nr. CF. vechi 27685)

A+l

22978/1/1/1/1/1/1/1/1/1

Teren alei spații verzi în microraionul III Gheorgheni

85939

STATUL ROMAN în administrarea CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

întabulare drept de CONCESIUNE asupra 62mp de teren pe 99 ani STEGĂROIU CĂLIN VOICU și soția STEGĂROIU MIRELA

264455

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

3373

-

6165

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

101578

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

272391

(Nr. CF. vechi 27685)

22978/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

Teren alei spații verzi în microraionul III Gheorgheni

84939

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

Întabulare drept de CONCESIUNE asupra 62mp de teren pe 99 ani STEGĂROIU CĂLIN VOICU și soția STEGĂROIU MIRELA

Nou

22978/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2.

Teren alei spații verzi în microraionul III Gheorgheni

1000

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

Nu sunt

264455 (Nr. CF. vechi 1473)

3373/1

-

2213

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3373/2

-

3952

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

13995,22978/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 3373/2

Nou

Strada Liviu Rebreanu

14426

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA--

_

-rr~Nu sunt

‘CITI           \. Total suprafață măsurată = 14426 mp                                           AAt

_____________—_---------------------------------------------4------ A     X-----------------------------------------------------------------------4--C-U. ............

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Liviu Rebreanu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

585651.3050

394824.2440

11.247

2

585661.9080

394820.4930

21.552

3

585683.0960

394816.5510

4.579

4

585687.5870

394815.6560

34.904

5

585721.8010

394808.7500

31.574

6

585752.7640

394802.5700

29.761

7

585781.9180

394796.5890

20.647

8

585802.0740

394792.1130

23.875

9

585825.4830

394787.4190

9.516

10

585834.8060

394785.5110

15.826

11

585850.3270

394782.4170

1.010

12

585851.3320

394782.5140

22.164

13

585873.0830

394778.2540

5.025

14

585878.0120

394777.2790

22.036

15

585899.6070

394772.8920

7.643

16

585906.9760

394770.8640

20.488

17

585927.0610

394766.8210

3.312

18

585930.3230

394766.2490

5.002

19

585935.2320

394765.2900

23.354

20

585958.0740

394760.4290

6.961

21

585964.8400

394758.7930

8.141

22

585972.7100

394756.7090

12.510

23

585984.7770

394753.4100

27.544

24

586011.3910

394746.3140

22.202

25

586032.9220

394740.8960

18.213

26

586050.4820

394736.0640

26.540

27

586076.1370

394729.2670

11.627

28

586087.3290

394726.1150

8.942

29

586096.0240

394724.0260

16.391

30

586111.9120

394719.9960

16.093

31

586127.3900

394715.5900

33.506

32

586159.6370

394706.4917

6.010

33

586165.3910

394704.7550

7.331

34

586172.7170

394704.4810

1.577

35

586174.2380

394704.0660

4.176

36

586178.2600

394702.9420

1.227

37

586177.8940

394701.7710

3.113

38

586180.8800

394700.8920

0.070

39

586180.9010

394700.9590

2.917

40

586183.6950

394700.1200

3.970

41

586187.4870

394698.9430

1.364

42

586188.7800

394698.5100

6.196

43

586194.7171

394696.7367

6.148

44

586200.6202

394695.0189

15.358

45

586215.5527

394691.4274

10.529

46

586225.7750

394688.9060

11.155

47

586236.5570

394686.0440

10.158

48

586246.2870

394683.1250

15.244

49

586261.0200

394679.2100

16.065

50

586276.5020

394674.9230

6.121

51

586282.4190

394673.3550

5.868

52

586288.0770

394671.8010

4.297

53

586292.2610

394670.8200

5.670

54

586297.7101

394669.2544

10.736

55

586308.0290

394666.2910

12.671

56

586320.2060

394662.7860

12.120

57

586331.8860

394659.5490

8.206

58

586339.7760

394657.2950

0.314

59

586339.9710

394657.5410

11.434

60

586351.1050

394654.9410

3.367

61

586354.1980

394656.2710

2.275

62

586356.0040

394657.6540

1.788

63

586357.3250

394658.8590

1.207

64

586358.0560

394659.8190

37.333

65

586363.7322

394622.9201

3.609

66

586360.8580

394625.1030

7.711

67

586354.1020

394628.8190

3.484

68

586351.0270

394630.4560

5.846

69

586345.6940

394632.8510

1.351

70

586344.4060

394633.2590

1.607

71

586342.9540

394632.5710

10.505

72

586333.1590

394636.3670

1.416

73

586332.8910

394637.7570

3.513

74

586329.5570

394638.8640

9.655

75

586320.2410

394641.4000

20.592

76

586300.3440

394646.7050

11.809

77

586288.9610

394649.8480

8.184

78

586281.0330

394651.8770

18.132

79

586263.5510

394656.6870

15.566

80

586248.5170

394660.7220

11.528

81

586239.2920

394667.6360

2.417

82

586237.2420

394668.9160

3.575

83

586233.7890

394669.8410

23.334

84

586211.3120

394676.1080

15.790

85

586196.0020

394679.9720

0.241

86

586195.8560

394680.1640

16.917

87

586179.5840

394684.7900

14.997

88

586165.1040

394688.6930

9.498

89

586155.9390

394691.1870

12.307

90

586144.0630

394694.4140

10.822


91

586133.6310

394697.2920

18.360

92

586115.9340

394702.1830

2.228

93

586113.8480

394701.3990

13.923

94

586100.3960

394704.9900

2.579

95

586098.3750

394706.5920

15.515

96

586083.3770

394710.5650

4.249

97

586079.3330

394711.8680

20.798

98

586059.2230

394717.1750

14.465

99

586045.2410

394720.8800

11.286

100

586034.3800

394723.9490

11.107

101

586023.6360

394726.7660

5.445

102

586018.4330

394728.3720

9.524

103

586009.2170

394730.7730

5.440

104

586003.9390

394732.0910

16.535

105

585987.9420

394736.2740

17.140

106

585971.3530

394740.5850

3.670

107

585967.8200

394741.5800

2.604

108

585965.2790

394742.1510

1.874

109

585963.4910

394742.7120

9.151

110

585954.5820

394744.8040

0.256

111

585954.3320

394744.8580

15.112

112

585939.6100

394748.2670

4.149

113

585935.5580

394749.1600

7.036

114

585934.1600

394742.2640

11.382

115

585931.4200

394731.2170

5.735

116

585925.7590

394732.1340

29.474

117

585897.0850

394738.9540

14.263

118

585883.2150

394742.2810

3.029

119

585880.2477

394742.8917

16.985

120

585883.4774

394759.5671

15.689

121

585868.0390

394762.3600

6.016

122

585862.1860

394763.7530

34.824

123

585828.0850

394770.8100

32.506

124

585796.2350

394777.3058

25.780

125

585770.9499

394782.3310

3.040

126

585767.9322

394782.7013

11.716

127

585756.2200

394782.9833

56.061

128

585700.1740

394784.2920

1.845

129

585698.3680

394783.9150

18.832

130

585682.6360

394773.5640

3.276

131

585679.3610

394773.6470

27.246

132

585684.7670

394800.3510

37.063

133

585648.5090

394808.0360

0.656

134

585648.3590

394808.6750

0.485

135

585648.0700

394809.0650

6.879

136

585641.3360

394810.4700

11.430

137

585630.1556

394812.8474

3.179

138

585630.7910

394815.9620

11.689

139

585633.1610

394827.4080

18.418

S = 14426 mp P=l632.550m
Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Liviu Rebreanu, Municipiul Cluj - Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

[ml

Y [mj

1

585651.3050

394824.2440

2

585661.9080

394820.4930

3

585683.0960

394816.5510

4

585687.5870

394815.6560

5

585721.8010

394808.7500

6

585752.7640

394802.5700

7

585781.9180

394796.5890

8

585802.0740

394792.1130

9

585825.4830

394787.4190

10

585834.8060

394785.5110

11

585850.3270

394782.4170

12

585851.3320

394782.5140

13

585873.0830

394778.2540

14

585878.0120

394777.2790

15

585899.6070

394772.8920

16

585906.9760

394770.8640

17

585927.0610

394766.8210

18

585930.3230

394766.2490

19

585935.2320

394765.2900

20

585958.0740

394760.4290

21

585964.8400

394758.7930

22

585972.7100

394756.7090

23

585984.7770

394753.4100

24

586011.3910

394746.3140

25

586032.9220

394740.8960

26

586050.4820

394736.0640

27

586076.1370

394729.2670

28

586087.3290

394726.1150

29

586096.0240

394724.0260

30

586111.9120

394719.9960

31

586127.3900

394715.5900

32

586159.6370

394706.4917

33

586165.3910

394704.7550

34

586172.7170

394704.4810

35

586174.2380

394704.0660

36

586178.2600

394702.9420

37

586177.8940

394701.7710

38

586180.8800

394700.8920

39

586180.9010

394700.9590

40

586183.6950

394700.1200

41

586187.4870

394698.9430

42

586188.7800

394698.5100

43

586194.7171

394696.7367

44

586200.6202

394695.0189

45

586215.5527

394691.4274

46

586225.7750

394688.9060

47

586236.5570

394686.0440

48

586246.2870

394683.1250

49

586261.0200

394679.2100

50

586276.5020

394674.9230

51

586282.4190

394673.3550

52

586288.0770

394671.8010

53

586292.2610

394670.8200

54

586297.7101

394669.2544

55

586308.0290

394666.2910

56

586320.2060

394662.7860

57

586331.8860

394659.5490

58

586339.7760

394657.2950

59

586339.9710

394657.5410

60

586351.1050

394654.9410

61

586354.1980

394656.2710

62

586356.0040

394657.6540

63

586357.3250

394658.8590

64

586358.0560

394659.8190

65

586363.7322

394622.9201

66

586360.8580

394625.1030

67

586354.1020

394628.8190

68

586351.0270

394630.4560

69

586345.6940

394632.8510

70

586344.4060

394633.2590

71

586342.9540

394632.5710

72

586333.1590

394636.3670

73

586332.8910

394637.7570

74

586329.5570

394638.8640

75

586320.2410

394641.4000

76

586300.3440

394646.7050

77

586288.9610

394649.8480

78

586281.0330

394651.8770

79

586263.5510

394656.6870

80

586248.5170

394660.7220

81

586239.2920

394667.6360

82

586237.2420

394668.9160

83

586233.7890

394669.8410

84

586211.3120

394676.1080

85

586196.0020

394679.9720

86

586195.8560

394680.1640

87

586179.5840

394684.7900

88

586165.1040

394688.6930


89

586155.9390

394691.1870

90

586144.0630

394694.4140

91

586133.6310

394697.2920

92

586115.9340

394702.1830

93

586113.8480

394701.3990

94

586100.3960

394704.9900

95

586098.3750

394706.5920

96

586083.3770

394710.5650

97

586079.3330

394711.8680

98

586059.2230

394717.1750

99

586045.2410

394720.8800

100

586034.3800

394723.9490

101

586023.6360

394726.7660

102

586018.4330

394728.3720

103

586009.2170

394730.7730

104

586003.9390

394732.0910

105

585987.9420

394736.2740

106

585971.3530

394740.5850

107

585967.8200

394741.5800

108

585965.2790

394742.1510

109

585963.4910

394742.7120

110

585954.5820

394744.8040

111

585954.3320

394744.8580

112

585939.6100

394748.2670

113

585935.5580

394749.1600

114

585934.1600

394742.2640

115

585931.4200

394731.2170

116

585925.7590

394732.1340

117

585897.0850

394738.9540

118

585883.2150

394742.2810

119

585880.2477

394742.8917

120

585883.4774

394759.5671

121

585868.0390

394762.3600

122

585862.1860

394763.7530

123

585828.0850

394770.8100

124

585796.2350

394777.3058

125

585770.9499

394782.3310

126

585767.9322

394782.7013

127

585756.2200

394782.9833

128

585700.1740

394784.2920

129

585698.3680

394783.9150

130

585682.6360

394773.5640

131

585679.3610

39471^6470''

132

585684.7670

394K00.45-JO

133

585648.5090

384800360,

134

585648.3590

|94$W675<J(

135

585648.0700

fa 94^09.0650

136

585641.3360

!*394810.4000

137

585630.1556

.'394812.8474

138

585630.7910

t,39481-49620

139

585633.1610

«39482WgO
MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil; Strada LIVIU REBREANU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

2. Tipul lucrării. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

3. Scurtă prezentare a situației din teren; Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Sud: din punctul nr. 137 până în punctul nr. 139 de gard din beton;

-în latura de Est: din punctul nr. 139 până în punctul nr. 1 de Aleea Băișoara; din punctul nr. 1 până în punctul nr. 12 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 15 de gard din metal și beton; din punctul nr. 15 până în punctul nr. 16 de Aleea Scărișoara; din punctul nr. 16 până în punctul nr. 28 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 28 până în punctul nr. 29 de Aleea Băița; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 31 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 31 până în punctul nr. 32 de gard din beton; din punctul nr. 32 până în punctul nr. 34 neîmprejmuit alee; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 45 de gard din plasă de sârmă și beton; din punctul nr. 45 până în punctul nr. 47 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 48 de Aleea Bizușa; din punctul nr. 48 până în punctul nr. 64 de gard din lemn, metal, și beton;

-în latura de Nord: din punctul nr. 64 până în punctul nr. 65 de strada Unirii;

-în latura de Vest : din punctul nr. 65 până în punctul nr. 83 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 83 până în punctul nr. 84 de gard din metal și beton; din punctul nr. 84 până în punctul nr. 85 de strada Tache lonescu; din punctul nr. 85 până în punctul nr. 93 de gard din plasă de sârmă, beton și metal; din punctul nr. 93 până în punctul nr. 94 de strada Heltai Gaspar; din punctul nr. 94 până în punctul nr. 96 gard din beton; din punctul nr. 96 până în punctul nr. 99 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 99 până în punctul nr. 105 de gard din lemn și metal; din punctul nr. 105 până în punctul nr. 106 de strada Crizantemelor; din punctul nr. 106 până în punctul nr. 115 de gard din beton și metal; din punctul nr. 115 până în punctul nr. 119 neîmprejmuit; din punctul nr. 119 până în punctul nr. 121 de strada Albac; din punctul nr. 121 până în punctul nr. 136 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 136 până în punctul nr. 137 de Aleea Văleni.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1444 cu suprafața de 7500m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 13995 înscris în Cartea Funciară 269362 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 9474 m2; numărul topografic 22978/1/1/1/1/1/1/1/1/1 înscris în Cartea Funciară 272391 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 85939 m2; numărul topografic 3373 înscris în Cartea Funciară 264455 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 6165m2;

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 14426 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 14426 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru


combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografîc 1970.

Data întocmirii:

Februarie 2020


'TdfflMfflHfflffiKHMKl                                                            TSfiO'Z®.'. J38Ki'.il23L '       ' •'- —