Hotărârea nr. 229/2020

Hotărârea 229/2020 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 218606/1/4.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 218742/451/4.05.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin 1, 2 lit. c, 6 lit. b și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 2 lit. d din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 29 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, ale Hotărârii nr. 580/2013 privind aprobarea fondului locuințelor de serviciu al municipiului Cluj-Napoca, ale Hotărârilor nr. 15/2015 și nr. 211/2015 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 580/2013, ale clauzelor contractuale și ținând cont de Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 30.04.2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se "                                ’ 'cipiului


și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția.

ierafal municipiului, pdr/ROȘCA


Nr. 229 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 229 /2020


CLUJ-NAPOCA

Lista contractelor de închiriere aferente locuințelor de serviciu, pentru care se prelungește termenul de locuțiuneNR.

CRT.

NR.

CONTRACT

DATA ÎNTOCMIRII CONTRACTULUI

NUM ELE TITULARULUI

ADRESĂ

TERMENUL PÂNĂ LA CARE SE PRELUNGEȘTE LOCAȚIUNEA

STRADA

NR.

AP.

1

25398/2

18.05.1999

UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAl

DRAGA LI NA

6

1

19.05.2021

2

25398

18.05.1999

UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAl

BUZĂU

14

75

19.05.2021

3

31061

29.05.2000

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA

ȘESULUI

4

20

19.05.2021

4

69641

20.11.2001

MORICZ LAURA

MANUELA

HOREA

35

9

PÂNĂ LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE

M UNCĂ/RAPORT URI LOR DE SERVICIU, DAR NU MAI MULT DE 19.05.2021

5

173357/2

29.12.1999

LICEUL TEORETIC

GHEORGHEȘINCAI

AUREL SUCIU

32

105

19.05.2021

6

37221

04.06.2002

COCIȘ SORIN ILIE

CRIȘAN

32

4-5

PÂNĂ LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE M UNCĂ/RA PORTURILOR DE SERVICIU, DAR NU MAI MULT DE 19.05.2021

7

31450

15.06.1999

TEATRUL NAȚIONAL CLUJ-NAPOCA

ION I. C. BRĂTIANU

24/

■A V/X 19.05.2021

ÎNTOCMIT, ramona miș