Hotărârea nr. 228/2020

Hotărârea 228/2020 - HHotărâre privind lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea nr. 35/2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPO CA

HOTĂRÂRE

privind lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere,

a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea nr. 35/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea nr. 35/2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 218615/1/4.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 218783/4.05.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea nr. 35/2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 129 alin. 1 și 2, 333 alin. 1 și 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 22 din H.G. nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996,. ale art. 1 din H.G. nr. 310/2007, actualizată, pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome și ale art. 26 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 40/1999, actualizată, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 150/2013 privind criteriile de punctare (criterii de eligibilitate și de selecție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere, formularele de înscriere pe lista de priorități la locuințele sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți, ale Hotărârii nr. 434/2015 privind modificarea și completarea Anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea nr. 150/2013, ale Hotărârii nr. 35/2020 privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat și ținând cont de Procesul-verbal al Comisiei mixte de repartizare, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat din data de 30.04.2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1). Se aprobă lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea nr. 35/2020, conform Anexei la prezenta hotărâre.

  • (2). Locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 13, parter, ap. 1, se identifică în CF nr. 258784-C1-U1, sub nr. cadastral 258784-C1-U1, având valoarea de inventar de 393.849,72 lei.

  • (3) . Locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 61, sc. 2, parter, ap 1, proprietate extratabulară, având valoarea de inventar de 203.573 lei.

  • (4) . Locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, etaj 3, ap. 20, proprietate extratabulară, având valoarea de inventar de 147.446 lei.

  • (5) . Locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 13, mansardă, ap. 2, se identifică în CF nr. 258784-C1-U2, sub nr. cadastral 258784-C1-U2, având valoarea de inventar de 390.943,08 lei.

  • (6) . Locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 124, parter, ap. 41, se identifică în CF nr. 257469-C1-U28, sub nr. topografic 21419/S/XLI, având valoarea de inventar de 180.758,34 lei.

  • (7) . Prețul minimal de închiriere se calculează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m.p.) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe, aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai societăților comerciale, societăților naționale și regiilor autonome.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică și Biroul Mass-media.

Nr. 228 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 228/2020


Lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere,

a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea nr. 35/2020

NR.

CRT.

NUME / PRENUME

POZIȚIE ÎN LISTA FINALĂ HCLnr. 35/2020

IMOBILUL CARE

"ACE OBIECTUL REPARTIȚIEI

STRADA

NR.

BL./

SC.

ET.

AP.

1

MUREȘAN CORNEL

1

G. STEPHENSON

13

P

1

2

SIMION BOBI

2

BLAJULUI

61

II

P

1

3

OPREA MARIUS CĂLIN

ION

3

TABEREI

4B

3

20

4

ONACĂ MARIUS MIHAI

4

G. STEPHENSON

13

mansardă

2

5

TĂTAR BIANCA

6

B-DUL 1

DECEMBRIE 1918/

te

P -

41