Hotărârea nr. 227/2020

Hotărârea 227/2020 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 13, ap. 1 și ap. 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 13, ap. 1 și ap. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 13, ap. 1 și ap. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 215736/30.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 215799/45/30/41/30.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 13, ap. 1 și ap. 2;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c), ale art. 286 alin. 4, ale art. 296 alin. 2 și 7 și ale Anexei 4 alin. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 555 și 863 din Codul civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă declararea ca bunuri de interes public local a următoarelor imobile, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 13:

  • - ap. 1, identificat cu nr. cadastral 258784-C1-U1, înscris în CF nr. 258784-C1-U1 în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, cu suprafața utilă de 52,10 mp;

  • - ap. 2, identificat cu nr. cadastral 258784-C1-U2, înscris în CF nr. 258784-C1-U2 în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, cu suprafața utilă de 54,90 mp.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor identificate la art. 1, cu destinația de locuințe sociale.

(2) Valoarea de inventar a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 13, ap. 1 este de 393.849,72 lei, iar valoarea de inventar a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 13, ap. 2 este de 390.943,08 lei.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 227 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)