Hotărârea nr. 226/2020

Hotărârea 226/2020 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A. care va avea loc la sediul societății, în data de 28.05.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 29.05.2020, ora 10 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL IWUMCIProLUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28.05.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 29.05.2020, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28.05.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 29.05.2020, ora 10 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 220829/1/5.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 220847/414/5.05.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28.05.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 29.05.2020, ora 10 (a doua convocare) ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, ale art. 30 și 32 din statutul societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 101/2014, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. 14, 131, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2019 ale Societății Cluj Innovation Park S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează domnul Găbudean Călin-Marcel, consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consilul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28.05.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 29.05.2020, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 3. Societatea Cluj Innovation Park S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează SC Cluj Innovation Park S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Președinte dt

Ec. Uan Ste/an l>fceăA>x

o,

Coiwaserrrf^ază:

Secretarul gerieraliu munic Jr. Aurora Roșea / //1         ’

Sf

Nr. 226 din 12 mai 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 226 /2020

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7 - Participați! și surse de finanțare

 • 14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

*\

 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- f nânciărt?‘ZZ \

g | vSJSSjKull | -fi |

 • 16. Nota 10 - Alte informații              ’’ WIBoZSt/

-'A 4 • u

Bifați numai dacă este cazul:

Fj Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

| | Sucursala

| I G1E - grupuri de interes economic

j Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


*             2402 2? Tip situație financiară: BL

(V An r Semestru I Anul | 2019 |


Suma de control             8.168-580


Entitatea   S.C. CLUJ INNOVATION PARKS.A

Județ_______________________________________________ Sector_________________ Localitate

Cluj

CLUJ NAPOCA

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap-

Telefon

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

2

|_____________________________________

16

0264450320

Număr din registrul comerțului

J12/1645Z2014

Cod unic de înregistrare

3

1)

6

8

4

5

1

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfășurată (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Ao'ministrarea imobilelor pe bazâ de comision sau contract

(T Situații financiare anuale

C Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.arL 27 din Legea contabilității nr. 82/1991__________

] 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European____________________________

:ile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 aIin.(4)


Entități de [X| interes public


Entități mici

Microentități

Situațiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2019 de către entită

din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

indicatori


Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere


4.719.285


8.168.580


-752.249


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

LAZARCIUC LENUTASEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA | C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU


| Situațiile financiare anuale au fast aprobate potrivit legii [X] |

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Prim Audit srl


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

C1F/ CUI

119375

] I 1! 4-| 4

7

9i9î2l3î | |l ||


FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                                           - lei -

Denumirea elementului

(fârmUit'e -5 cafas- se refera la Nrjxf. din

Nn rd.

Sold la:

Nr.rd, OMFP nț.37£V 2019

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

l. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

■[.Cheltuieli de constituire (CL201-2801)

01

Z.Cheltuieiile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

2.358

1.426

4. Fond comercial (ct2071-2807)

CM

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

2.358

1.426

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

OS

08

15722290

1572290

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

os

09

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

4. Investirii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

n

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

161.571

161571

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct 235-2935)

13

13

7 Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct 216-2816-2916)

14

14

■8.Active biologice productive (ct217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 Ia 16)

17

17

1.733.861

1.733.861

111. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatiie asociate si ia entitățile controlate in comun (ct 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct 265 +-266 - 2963)

22

22

700

700

6. Atte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676" + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

700

k A AX

700

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

__f

32t-

1.735.987

B. ACTIVE CIRCULANTE

*

L STOCURI

O

o --

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materia le consumabi le (ct 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 3.91 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

9

3.710

2. Producția în curs de execuție (ct 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 34.5 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091- 4901)

2£>

29

TOTAL (rd. 26 ia 29)

30

30

9

3.710

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale 1) (ct 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)

3!

31

7.531

117.429

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct 425+4282+431 **+436" + 437**+ 4382+ 441 **+4424-+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

14.069.690

14.421255

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

36

35a <3011

TOTAL (rd,31 la 35+35a)

37

36

14.0775121

14.538.684

HI. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct 501 - 591)

35

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41

40

2739.627

1796.945

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

16.816.857

16339339

G CHELTUIELI ÎN AVANS (ct471) (rd.43+44)

43

42

2.368

1.015

Sume de reluat intr-o perioada de pana ia un an (din 0.471 *)

44

43

2.368

1.015

Sume de reluat intr-o perioada mat mare de un an (din ct. 471 *)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentă ndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191+5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

734

95.053

5, Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct 1523 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431   + 436” '+ 437*" ■ + 4381 + 441 **» + 4423 +4428*** + 444*»' + 446’ ” +

447»*’ + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52

65.460

131239

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

66.194

226.292

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORH CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

3.734.615

3.095.646

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

5.471.534

4.831.633

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct 1661 +1685 + 2691 + 451 ***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453**»)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436”” +437*** + 4381 +441**» + 4423 + 4428”* + 444*** + 446*” + 447*** + 4481 + 455 + 456*” + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195+5196 + 5197)

64

63

p

112.348

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

0

112348

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatiior (ct 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512 + 1513+1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

l. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475){rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 475*)

75

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

72

13.018.416

13.018.416

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)

7A

73

13.018.416

13.018.416

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana ia un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.478*)

73

77

Fond comerdai negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

13.018.416

13.018.416

J. CAPITAL Ș! REZERVE

L CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

80

8.168.580

8.168580

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

S4

83

5-Alt'e elemente de capitaluri proprii (1031)

E5

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

8.168.580

8.168.580

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)

83

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

Acțiuni proprii (ct 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

04

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

SOLDD(ct117)

97

96

2.037.451

2.697.046

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

SOLD D (ct. 121)

99

98

659.595

752249

Repartizarea profitului (ct 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91 -92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

5.471.534

4.719285

Patrimoniul public (ct. 1016)

W-

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI -TOTAL (rd.lGO+IGI+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

5.471534

4.719285

Suma de control FIO:     260613391 7517029210

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 ia 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum șî alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioada mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget ni. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

*"■) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Solduri creditoare ale conturilor respective.


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

LAZARCIUC LENUTA


Formular

VALIDAT
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2019

Cod 20

F20 - pag. 1

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul financiar

«»*»<•“ se refera .s Nr„rd. tffn coi.B>

Krxd-OMFP nr37SV 2019

rd.

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

28.270

859.020

Producția vândută țct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

28-270

859.020

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct 709)

04

04

0

0

Venituri din c-oban zJ wegistfgSe de ernttăiHe iâc4âre-d4^ Reg-s: nJ genera sî-esre air derulare canifaere-deicesing+ziJâd’d

65

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2, Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

SoldD

07

08

3, Venituri din producția de imobilizări necorporaie si corporale (ct.721 + 722)

08

09

63.125

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5, Venituri din producția de investiții imobiliare (ct 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

1!

12

0

0

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

72

13

23

5.603

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

0

0

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

91.418

864.623

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.6O1 +602)

76

17

7.961

49.227

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

3.201

29377

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

28.690

299.679

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

ÎS

20

0

0

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

0

0

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

310.476

799339

a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644)

22

23

296.502

774.450

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

■55

24

13.974

24.889

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

24

25

16.860

2322

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ d>n ctSSIS)

25

26

16.860

2.522

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

0

0F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 e din U3s>8)

28

29

0

0

b2) Venituri (ct754+7814 < din ct.781E)

29

30

0

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 ia 37)

30

31

404.144

462.709

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

21

32

402.821

459.839

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialefct. 635 + 6586!)

22

33

923

2.870

113. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct 652)

33

34

0

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655)

34

35

0

0

113. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (cL651 + 6581+6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

400

0

Cu               de                *nr€*Qi$riiiriT’c Ot?             fd-Glcite .difl

r.egiWyl- ge^eiarîbcâre-mai au derulare cont-ra-clede lessîf^

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

0

0

-Venituri (ct.7812)

39

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 ia 20 - 21+22+25+28+31 + 39)

40

42

771.332

1.642.853

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 76-42)

41

43

0

0

- Pierdere (rd. 42 - 16)

42

44

679.914

778230

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

20.319

18.099

-din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

0

0

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct 7418)

47

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

0

8.000

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct 7615)

49

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

20319

26.099

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

0

0

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

0

0

- Venituri (ct.786)

53

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

0

0

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

0

0

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

$6

58

0

118

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

0

118

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

5c

60

20319

25.981

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

111.737

890.722

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

t'

63

771.332

1.642.971

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

659395

752249

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

0

0

2' Impozitul specific unor activități (ct 695)

65

67

0

0

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus țct.698)

66

68

0

0

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

659395

752249

Suma de control F20: 17461758/517029210

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 37Ș1/2019?- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației mundi, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 «Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- in contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale* se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

Formular

VALIDATDATE INFORMATIVE ladatade 31.12.2019         F30-pag. 1

Cod 30 (formulele de caicul se refera u Nr-rti. cin col B)                                                                        -iei-

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd.

OMFP nr37£w 20'19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

i

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

Unități care au 'înregistrat pierdere

02

Q2

1

7522249

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

îl Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.O5 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 ia 08)

05

05

-peste 30. de zile

06

05

- peste 90 de ziie

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

W

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

71

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

175 □01 j

Impozite si taxe neplatite ia termenul stabilit la bugetele locale

19

18

iii. Număr mediu de salariat!

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

6

11

Numărul efectiv de salariati existentl la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

14

12

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)

2b

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

4/

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care;

29

28

- Impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

-subvenții aferente veniturilor,dsn care:

2-3

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. “chete acordate salarîaților

Nr.

rd»

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salarîaților

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât saiznaț-i

39

i

VL Chertuieti efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.20'9

A

8

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

£.3

41

- după natura cheltuielilor {rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

4.5

43

- cheltuieli de capital

46

44

VH. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

8

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansun acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) .

49

4-5ix

-avansuri acoraste entităților anhate nereztdenre pentru imobilizări re+crșoiaie (din ct 4094;

50

WV1 i

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), cin care;

51

47

-avansuri acordate entitâtib<         nerezidente pentru

înTobHizâr:            (d’fn- ct. «^-093 j

52

= 305=

'■ > ,L —        •, -I-      ct 4

53

4- “i j

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

700

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51+52 + 53)

55

49

700

- acțiuni necotate emise de rezident!

56

50

- părți sociale emise de rezident!

57

51

700

- acțiuni si part! sociale emise de nerezidenti,din care

52

- dețineri de ce! puțin 10%

59

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct4091 + 4092 + 411+413 + 418), din care:

64

57

7.531

117.428

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiiiați nerezidenti și alte conturi asimilate, in sume brute în relație cu neaffliații nerezidenți (din CL4091 + din ct. 4092 + din ct411 + din ct. 413 + din ct 418)

65

58

- creanțe comerciale in reiata cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru c-umpăi ări de bunuri de natura stacurilo, și pentru prestări de îe~.l<ii acordat? ftmizoi Hor afiliați nerezidenti ș- alte conturi asimilate. in sume brute în relație cu afiliații nerezidenlî idir CT. 4091 - dm «1092 < nin ct. 411 + din cr 413 +■ din ci. 418)

66

(SOEi

Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (Ct 425 + 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct 431 +436+437+4382+ 441 +4424+4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 ia 66)

69

61

13.083.959

13.019.993

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.43-1 +437+4382)

70

62

1520

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

/ ■■

63

65543

57

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

13.018.416

13.018.416

- fonduri speciale - taxe si varsamlnte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătu Iui(ct4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

7i:

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451),din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct 453 + 456 + 4582 + 461+ 4662 + 471 + 473), (rd.72 ia 74)

79

71

988.100

1.402276

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

988.100

I

1.402276

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie’ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenti (dir- ct 45’8 - din G.

7$,z.

I.'

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

investiții pe termen scurt, în sume brute (ct 501 +505 + 506 + 50.7 + din CL508), (rd.79 ia 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

88

79

- părți sociale emise de rezident!

89

80

- artiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în iei și în valută (rd.85+36)

84

371

1.058

-în lei (ct 5311)

94

85

371

1.058

-în valută (ct5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

2.739256

1.795.887

-în lei(cL5121), din care:

97

88

2.739256

1.795.887

- conturi curente în iei deschise la bănci nerezidente

98

89

-în valută (ct 5124), din care:

99

90

1

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

wo

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct 5112 + din ct. 5125 + 5411)

782

93

- sume în curs de decontare șl acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

K3

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 +108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

104

95

13.084.611

13357.056

Credite bancare externe pe termen scurt -credite orimite de ia instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 a' (dine-. Si9Mrd.97+98)

i05

96

- în lei

106

97

- în valută

107

98

_

Credite bancare externe pe termen lung >.credite primire de + Instituții taancisre nerezlcente pentru care durata conimrtitji de credit este mai raa ș sau egală Cu 1 a-v rdln ct 162; (rd.100+101)

108

99

/O

/Af Z-

/ * / \r

-------------1__n

K i

- in lei

(09

100

f5/_____

XAj;       v/        .

i vjjs''          v

F30 - pag.5

- în valută

no

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 +din ct 1682)

111

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

175

106

4.041

112.348

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de ia clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

734

95.053

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate ne'eddente, avansuri primite de la clienți neafîliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct 401 + din ct 403 + din ct 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct 419)

irs

109

- datori; comerciale în relația eu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afillați nerezidenți și alte eoni uri a$;milaîe, în sume brute in relație cu afiliații nerezidenți (din ct 40’ + din ct, 403 +■ din ct. 404 + cin ct 405 + din ct 408 + din ct. 419)

i ia

" fjO» D *■.•9;

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

35.339

57.735

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct; 431 +436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 Ia115)

121

111

26.081

61504

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

20.909

34549

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului

(ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

5.172

26.955

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

■ cu scsdtTtțc țnrtislâ rnâi msrs oe un sn

>28

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadentă (din ct. 451)

1 iSâ GlCn

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților persfizice

13!

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.l 23 la 127)

133

122

13.018.416

13.030.416

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participate

țct453+456+457+4581)

j? <

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (institutîfle statului) ?’

(din ct462+4661 +din ct472+din ct.473)

124

13.018.416

13.030.416

F30 - pag.6

- subvenții nereluate ia venituri (din ct 472)

73 c-

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

?37

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 51S6), din ca- e:

139

128

- căve nereadenp

Ddbânz de olărit către n&rezidenț!

■din ct. 45 i8 + din ct. 4538:

T- :•

1

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ’***)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

8.168.580

8.168580

- acțiuni cotate 4)

144

131

0

- acțiuni necotate 5)

145

132

8.168.580

8.168.580

- părți sociale

146

133

0

0

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct205)

148

135

1.369

1.369

IX. Informații privind cheltuielile ca colaboratorii

Nr, rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

7

2

Cheituieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul pubiic al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul pubiic al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul pubiic al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul pubiic al statului închiriate

152

139

XL Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (Iei)

%7j

Suma (Iei)

%7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) n, (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 +152)

!54

141

8.168.580

X

8.168580

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

■’SS

142

8.168.580

100,00

8.168.580

100/50

- deținut de instituții publice de subord. centrală

'56

143

0

0,00

0

0,00

- deținut de instituții publice de subord. locală

■ 57

144

8.168.580

100,00

8.168.580

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

> 58

145

- cu capital integral de stat

i5r~

146

- cu capital majoritar de stat

16G

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

■62

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

0

0,00

0

0,00

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile șt regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiiie publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților șt al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiîlor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite ectionarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (Iei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

XVL Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr.

rd.

Sume (Iei)

A

B

2019

-dividendele inieirepartizate- c?

180

31 Si

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de Ia persoane juridice ****»)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din case:

/ <"’ /

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

132

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

Î84

169

XV 1. Venituri obținute din activități agricole

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018 ___ _X

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

/o.

----------/ Gr S-

Suma de control F30 : 227649451 / 517029210

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,                          ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

COROIAN ALEXANDRU

Semnătura

LAZARCIUC LENUTA


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT


Semnătura___________< 7____________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Ia data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                      - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casa ri

A

B

1

2

3

4

5

IJmobiitzari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

716

716

X

0

Alte imobilizări

02

9.884

1.590

1533

X

9541

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

10.600

1590

2.249

X

9.941

HJmobiîrzari corporale

Terenuri

06

1.572.290

X

1572290

Construcții

07

instalații tehnice si mașini

08

63.410

63.410

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

imobilizări corporale in curs de execuție

13

161.571

161571

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

1.797271

1297271

Ill-lmobilizari financiare

17

700

X

700

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

1.808.571

1590

2.249

1.807.912

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (coi.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporaie

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

716

716

0

Alte imobilizări

20

7.526

2522

1.533

8.515

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

8.242

2.522

2.249

8515

il.lmobiitzart corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

63.410

63.410

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

Investirii imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

63.410

63.410

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

77652

2.522

2.249

71.925

SITUATIÂ AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


Elemente de imobilizări

Mr.

rcL

Soid inițial

Ajustări constituite incursui anului

Ajustări reluate la venituri

Soid final (coi. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

I.imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

H.lmobiiizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (“d. 36 ia 44)

45

fii.imobilizări financiare

46

XJâ/v’T'X

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.35+45+46)

47

11304610/5170292'10


Suma de control F40:


ADMINISTRATOR


Numele si prenumele
Formular

VALIDATA'.tNixi

Onloun             -set 1.H a!fo -i din Arfe»» n< I la OMFP n. SFOI/JGllS '/w rouarar: ->pwer» j.vwfpiic,- rwtrtrxwre Pn,c:?'.av.e niKtlMui

/■■•ij.'cer X.- '••;                                             nt.ir>a.: >n t- >.wa e'fecroncd. ;<:‘-v;;rhf            7- agfai ■ c-,reicn.■!,.{. e.-ierij/.: ?jo v:! uwtw s cn/to

P GIGA 2G :                                                 J-. jiMfilțâJ'W'tl&i                                 7 AșrcnrtiuaS> nscro W-'L

Prevederi referitoare ia obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art 28 alin. (1) din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuaie, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente in state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. Z844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

® termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile an uaie corectate.

G Modalitatea de raportare în cazul revenirii ta anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea.?! completarea unor reglementari contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. Vi alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiarîncheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent2; respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări cantabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite da la acționari/ asociați - se efectuează în contul 455 1 „Sume datorate acționarilor/asodaților".

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează in contul 451 «Decontări între entitățile afiliate'.

11 Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

LA DATA DE 31.12.2019

Denumire element

Sold la inceputul exercițiului financiar

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Capital social subscris si varsat

8.168.580

0

0

8.168.580

Capital social subscris si nevarsat

0

0

0

0

Prime de capital

0

0

0

0

Rezerve de reevaluare

0

0

0

0

Rezerve legale

0

0

0

0

Alte rezerve

0

0

0

0

Acțiuni proprii

0

0

0

0

Câștiguri legate de instrumente de cap proprii

0

0

0

0

Pierderi legate de instrumente de cap proprii

0

0

0

Rezultatul reportat

-2.037.451

-659.595

0

-2.697.046

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

-659.596

-1.642570

1.550317

-752.249

Repartizarea profitului

0

0

Ox'CT’

TOTAL CAPITALURI PROPRII

5.471333

-2302.565

-^3^1^285

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori

Cod.

rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

-7

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operațională încasări de la clienti

10

30150,94

1041576,54

Plăți pentru stocuri și servicii procurate

20

120223,29

508168,69

Plăți către angajați și bug statului, bug asig soc. si alte impozite

30

625141,00

1059796,00

Dobînzi plătite

40

0,00

0,00

Plata impozitului pe venit, tva

50

0,00

16538,00

Alte încasări

60

0,00

35000,00

Alte plăți

70

0,00

35500,00

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010—rd.020—rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070 )

80

-715213,35

-543426,15

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții încasări din vînzarea activelor imobilizate

90

0,00

0,00

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate (imob necorporale)

100

5905,00

1824,00

Dobînzi încasate

110

22320,00

18097,82

Dividende încasate

120

0,00

0.00

Achiziția de acțiuni, participări la cap social

130

0,00

0.00

Participare cofinanater proiect CTTAT-E

435290,99

415530,01

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090—rd. 100+rd. 11 O+rd. 120±rd. 130)

140

-418875,99

-399256,19

Fluxuri de numerar din activitatea financiară încasări sub formă de credite și împrumuturi

150

0,00

0,00

Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor

160

0,00

0,00

Dividende plătite

170

0,00

0,00

încasări din emisiune de acțiuni

180

0,00

0,00

Plăti aferente contractelor de leasing

190

0,00

0,00

Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150-rd. 160-rd. 170+rd. 180±rd. 190)

200

0,00

0,00

Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.l40±rd.200)

210

-1134089,34

-94268234

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

0,00

0,00

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

3873716,65

2739627,31

Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune

240

2739627,31

1796944,97

Director general         f CLUJ \

ALEXANDRlfcbROIAN   ' C'VATiCh

Director economic

LAZARCIUC LENUTA

Nota 1 - Active imobilizate

 • 31.12.2019

  1

  Valoarea bruta

  Ajustări de valoare (amortizări, ajusta n

  pt. deprec.)

  Sold la

  Cedări,

  Sold la

  Sold la

  Ajustări

  Reduceri sau

  Sold la

  Denumire imobilizare

  incepuU

  Creșteri

  transferuri

  Sfârșitul

  începutul

  înregistrate in cursul

  sfarsitu!

  exercițiului

  si alte

  exercițiului

  exercițiului

  exercițiului financiar

  reluări

  exercițiului

  financiar

  reduceri

  financiar

  financiar

  financiar

  DACIA DUSTER LAUREATE

  63 409.80

  0.00

  o.oo:

  63 409.80:

  63 409.80

  0.00

  0.00

  63 409.80

  SITE

  4 420.00

  0.00

  0.00'

  4 420.00Î

  4 420.00

  0.00

  0.00

  4 420.00

  CH MAJORARE CAPITAL SOCIAL

  716.00

  0.D0

  716.00

  0.00

  716.00

  0.00

  716.00

  0.00

  SISTEM DE OPERARE WINDOWS 8.1

  580.00;

  o.oo.:

  0.00

  580.00

  580.00

  0.00

  0.00

  580.00

  MICROSOFT OFFICE HOME ( LAPTOP)

  830.00

  0.00:

  0.00'

  630.00

  830.00

  0.00

  0.00

  830.00

  MARCA OSIM

  1 369.00

  0.00;

  0.00

  1 369.00:

  351.34

  145.38

  0.00

  496.72

  {PROGRAM LEGIS

  1 134.45

  0.00

  1 134.45;

  0,00

  1 039.92

  94.53

  1 134.45

  0.00

  DOMENIU CLUJINNOVATIONCITY.RO

  55.93;

  0.00.

  0.00

  55.93

  37.28

  18.65

  0.00

  55.93

  : PRELUNGIRE LICENȚA SAGA

  398.22

  0.00

  398.32

  0.00

  165.96

  232.36

  398.32

  0.00

  SEMNĂTURĂ DIGITALA

  373.81 j

  0.00

  D.DO

  373.81:

  41.52

  124.59

  0.00

  166.11

  ' LICENȚA TERMENE.RO

  722.69

  0.00 =

  Q.OO

  722.69

  50.22

  662.47

  O.OD

  722.69

  ] ACTUALIZARE PROGRAM LEGIS 2019

  0.00;

  1 134.45-

  0.00

  1 134.45:

  0.00

  1 039.92

  0.00

  1 039.92

  MARCA CLUJINNOVATIONCITY.RO

  0.001

  57.08;

  o.oo:

  57.08

  0.00

  38.06

  0.00

  38.06

  i UCENTA SAGA

  0.00.

  398.31

  0.00

  398.31;

  0.00

  165.95

  0.00

  165.95

  Total general:

  74 010.00

  1 589.84

  2 248.77

  73 351.07

  71 652.04

  2 521.91

  2 248.77

  71 925.18

  A-dministrator,

  Numele si prenumele: j

  întocmit,

  Numele si prenumele : |                LAZARCIUC LENUTA

  COROIAN ^L^ANDRU

  Calitatea: |                   11-DIRECTOR ECONOMIC

  / b

  Nr.de înregistrare in organismul profesional :     |

  1

  Semnătura        i /

  ~7U~

  Gv

  Semnătura

  ,/

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 • 31.12.2019

  Sold la

  Transferuri

  Sold la

  Nr. inceputu

  sfârșitul

  Denumire provizionului

  td. i exercițiului in cont

  din cont

  i exercițiului

  financiar

  financiar

  i                                                         0

  1

  2

  3

  4 = 1+2-3

  ! 1. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rcU-B)

  1

  0

  Ol

  oi             0

  , Provizioane pentru litigii (ct.1511)

  2 i

  0:

  0

  0            0

  Provizioane pentru garanții acordate ciientllor (ct1512)

  3 ’i

  0*

  0

  0

  Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare (ct1513)

  4

  0.

  0

  o!             o.

  Provizioane pentru restructurare (d. 1514)

  5

  o:

  0:

  0;               Ol

  ’ Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct 1518)

  6 ’

  0

  ol

  o]            0

  i II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXEC.

  7 ,

  0

  oi

  0             0.

  1 Materii prime (ct3S1)

  8 I

  oi

  0'

  o:            o'

  Matenale.țct.392)              ■                                                                        1

  9 ;

  0.

  D-

  0-             o;

  Producție în curs de execuție (CL393)

  10 ’

  ol

  0-

  0:            0

  ■ Produse (ct394)

  11 :

  0;

  Ol

  ol             0.

  : Stocuri aflate la terfi (ct.395)

  12

  0

  0.

  o,             o!

  î Animale (ct396)

  13

  0

  0-

  0             0

  Mărfuri (ct.397)

  14

  0

  °i

  Di             oi

  ; Ambalaje (ct398)

  15

  0:

  0

  o;            ol

  IU. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

  1B ■

  0;

  0

  0:             0.

  Client! (CL491)

  17 '

  oi

  0=

  0|             0;

  î Decontări în cadrul grupului si cu asociații (cL495)

  1B

  0

  0

  0              0:

  Debitori diverși (ct.496)

  19

  0.

  Oi

  oi             o'

  j IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE              I

  20 :

  0

  o'

  0             0

  Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (cL591)

  21

  0

  0,

  0.             0.

  . Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct5S2+5S5+596+598)

  22 I

  0=

  0

  o!             ol

  TOTAL GENERAI (rtl.01+07+16+20)

  23

  0

  0

  0              0.

  întocmit,


  Admimsrrstor,

  Numele sî prenumele:   |

  Numele si prenumele : ]

  LAZARCIUCLENUTA

  COROi.AN ALEXANDRU

  Calitatea: |

  11-DIRECTOR ECONOMIC

  Nr.de înregistrare in organismul profesional:     ]


  Stampila unității  Semnătura


Nota 3 - Repartizarea profituiui

 • 31.12.2019

  Destinația profituiui

  Nr. rd.

  Suma

  Profit net de repartizat

  1 •

  0

  - rezerva legala

  2

  0

  - acoperirea pierderii contabile

  3

  0 :

  - dividende

  4

  0 .

  - alte rezerve

  5

  D

  Profit nerepartizat

  i 6 :

  0

  Administrator,                                    întocmit,Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 31.12.2019

i    Exercițiu financiar

Nr. i                 7

Denumirea indicatorului


rd. 1 Precedent Curent

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta

1

91 395

859 020 j

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4 + 5)

2

367 188

1 180 1441

3. Cheltuielile activității de baza

3 I

357 1B8

1 180 144

4. Cheltuielile activMior auxiliare

i 4

0

0.

î 5 Cheltuielile Indirecte de producție

5 *

0

0:

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

6

-275 793

-321 124j

’ 7. Cheltuielile de desfacere

7 ;

0

o‘.

8. Cheltuieli generaie de administrație

8

404144

462 710:

9. Alte venituri din exploatare

! 9 I

23

5 603

10, Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

i 10

-679 914

-778 231 =

Administrator,

întocmit,


Stampila unitarii


Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele :

LAZARCIUC LENUTA

CORO1AN

A^ANDRU

Calitatea: (

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional:     |                      -

Semnătura         /

/$ z z

Semnătura

A. ,

¥

Hota 5 - Situația creanțelor si datoriilor

 • 31.12.2019

  Sold la

  Termen de lichiditate / exigibilitate

  Nr.

  sfârșitul

  Creanțe / Datorii

  rd.

  exercițiului

  Sub 1 an. 1-5 ani

  ! Peste 5 ani I

  financiar

  0

  1=2+3+4

  2          3

  4

  CREANȚE

  : 0

  0'

  °i

  ol

  0

  ■ Creanțe din participatii sume datorate de Filiale interese de participare dobânzi (cL261.263.265)

  : ■<

  700

  700.

  0

  0

  .... —....___.....

  *—... . ..... •— —. ... —.. _

  *—— — - - . — .

  --------

  împrumuturi acordate pe termen lung.si dobânzi aferente (cl.2673 2674)

  2

  0

  0

  0

  0

  Acțiuni proprii - active imobilizate (ct2577)

  3 ’

  0

  0?

  6:

  oi

  Alte creanțe imobilizate (ct.2671.2675,2676,2578.2679)

  4

  o‘-

  o1

  0

  0

  I CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)

  = 5

  700

  700i

  ol

  °i

  = Furnizori debitori (oL4Q32)

  6;

  0

  0

  0|

  0-

  Ciienti (ct.411+413+418)

  ' 7;

  117 428:

  117 428'

  0

  o:

  '■ Creanțe personal si asigurări sociale (CL425+42E2+431+436+437+4382)

  ‘ BÎ

  1 520■

  1 520

  0.

  0

  . Impozit pe profit (cL441)

  9

  0;

  0(

  0

  0

  Taxa pe valoarea adaugata (ct.44 24+4428)

  i0|

  57.

  ■57

  o|

  °i

  Alte creanțe cu statul si instituții publice (ct.444,445.446,447,4482)

  11

  13 018 416;

  13 018416'

  0.

  o'

  i Decontări cu grupul si alte creanțe (ct.451)

  I 12!

  0

  0

  O:

  0.

  Debitori diverși (ct456+45B2+461-491-495-496)

  \ 13:

  oi

  ol

  0:

  0

  ' II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )

  13 137 421!

  13 137 421.

  oi

  0,

  III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS (ct,471)

  i15

  1 015

  1 015

  oi

  o1

  : TOTAL CREANȚE (rd. 05+14+15)

  •• 16'

  13 139 136

  13 1391361

  0:

  Di

  . DATORII

  0:

  0

  0

  oi

  0.

  împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161)

  17’

  o;

  0.

  0.

  Oi

  Credite bancare pe termen lung (ct1621+1623+1624+l625+1626+1527)

  : 18

  0

  0

  0-

  o’

  i Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (cL1622)

  19;

  c:

  05

  0:

  oi

  Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)

  î20|

  0-

  0.

  0

  0|

  'Credite bancare pe termen scurt (cf.5191+5192+5193+5l94+5195+5196+5lS7)

  21

  0;

  0|

  0

  oi

  i Dobânzi (CL168+5186+5198)

  22’

  0

  0

  0

  0

  Alte împrumuturi si datorii financiare (ct167+509)

  23

  112 348

  112 348'

  ol

  oi

  TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)

  ! 24 i

  112 348

  112 34B -:

  0

  0.

  ’ Furnizori (cL4D 1+403+404+405+408)

  .25

  95 053:

  95 053

  0

  0

  ; Client! creditori (ct419)

  ! 26

  0

  0

  0.

  0

  'Datorii cu personalul si asigurările sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438) 27-

  94 505-

  94 505

  oi

  0

  Impozit pe profit (ct.441)

  i 28]

  0

  oi

  oi

  0:

  ; Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)

  ■ 29;

  18 320-

  18 320

  0

  o:

  ; Alte datorii fata de stat si instituțiile publice (ci.444+445+446+447+4481)

  : 30!

  6 414

  6414:

  oi

  0:

  Decontări cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+4 55+457+4581+481+482)

  ■ 311

  oi

  D'

  0

  0.

  ■ Creditori diverși (ct.462+473)

  ■ 32

  12 000-

  12 000 i

  Oi

  0 =

  .ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)

  •33;

  226 292

  226 292:

  0.

  0

  . Venituri Înregistrate in avans (CL472)

  . 34

  13 01S416

  13 018416

  0:

  o-

  . TOTAL DATORII (rd. 24+33*34)

  *35!

  13 357 056'

  13 357 056

  0

  0.

  Administrator, Numele si prenumele: j

  Întocmit,

  Numele si prenumele:

  |               LAZARC1UC LENUTA

  COROIAN ALEX/rfîDRU

  Calitatea; j

  11—DIRECTOR ECONOMIC

  /     1

  Nr.de înregistrare in organismul profesional :     |

  Semnatara

  Semnătură

  /

  ^yp

  & ij

  Siampita unitatii

  F

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

 • 31.12.2019

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

 • a) Reglementările contabile aplicate te întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale.

 • b) Abaterile de te principiile si pdftidie contabile. metodele de evaluare si de te alte prevederi din reglementările contabile, mentionandu-se:

 • - natura;

 • - motivele;

 • - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, poziției financiare si a profitului sau pierderii.

 • c) Daca valorile prezentate in situațiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii

trebuie prezentata in notele explicative, insolita de comentarii relevante,

 • d) Valoarea reziduala pentru imobilizări stabilita in situația in care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.

 • e) Suma dobânzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricație.

 • f) in cazul reevaluării Imobilizărilor corporale;

 • - elementele supuse reevaluării, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării;

 • - valoarea te cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

 • - tratamentul in scop fecal al rezervei din reevaluare;

 • - modificările rezervei din reevaluare;

 • - valoarea rezervei din reevaluare te începutul exercițiului financiar;

 • - diferentele din reevaluare transferate te rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar;

 • - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar, prezentandu-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației in vigoare;

 • - valoarea rezervei din reevaluare te sfârșitul exercițiului financiar.

 • g) Daca activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.

 • h) Daca valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FJFO, CMP sau L.IFO, diferă in mod semnificativ. 1a data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piața cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

  Administrator,

  Numele si prenumele : j

  întocmit,

  Numele si prenumele : j                  LAZARCIUCI .ȚINUTA

  COROIAN ALEXANDRU

  Calitatea : |                     11-DIRECTOR ECONOMIC

  Semnătura________i_______/   ?______

  1/

  Stampila unitarii-

  Nr.de inresjspare in omanismul profesional:     (

  Semnătură_________j_____________

  7

  ../ y

Nota 7 - Participați! si surse de finanțare

 • 31.12.2019

Nota 7

Participați! si surse de finanțare

Se vor prezenta următoarele informații:

 • a) se menționează existenta oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

 • b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;

 • c) numărul si valoarea totala a fiecărui tip de acțiuni emise, mentionandu-se daca au fast integral varsate si, după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

 • d) acțiuni rascumparabile:

 • - data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;

 • - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;

 • - valoarea eventualei prime de răscumpărare;

 • e) acțiuni emise in timpul exercițiului financiar:

 • - tipul de acțiuni;

 • - număr de acțiuni emise;

 • - valoarea nominala totala si valoarea Încasata la distribuire;

 • - drepturi legate de distribuție:

 • - numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzătoare;

 • - perioada de exercitare a drepturilor;

 • - prețul plătit pentru acțiunile distribuite;

 • f) obligațiuni emise:

 • - tipul obligațiunilor emise;

 • - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligațiuni;

 • - obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sau împuternicita de aceasta:

 • - valoarea nominala;

 • - valoarea Înregistrata fa momentul piatii.

  Administrator*

  întocmit,

  Numele si prenumele ;   |

  Numele si prenumele : |

  LAZARCIUC LENUTA

  COROIAN ALEXANDRU

  Calitatea: j

  I!—DIRECTOR ECONOMIC

  Nr.de înregistrare in organismul profesional:     |

  o       / / iJ

  Semnătură       /     f

  Semnătura        1

  u

Stampila unitarii

Nota 8 - Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație si conducere

 • 31.12.2019

Nota 8

Informații privind salariatii si membrii organelor de administratie,conducere si de supraveghere

Se vor face mențiuni cu privire la:

 • a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere; -103.316 lei i si 2320 CAM aferent

 • b) obligațiile contractuale cu privire ia plata pensiilor către fosfii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.

 • c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului:

 • - rata dobânzii;

 • - principalele clauze ale creditului;

 • - suma rambursata pana la acea data;

 • - obligații viitoare de genui garanților asumate de entitate in numele acestora;

 • d) salariati:

 • - număr mediu,10 r număr efectiv de personal la 31.12-2019,12 si un contract de mandat director genral

-salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului; 774.450 lei

-cheltuieli cu asigurările sociale; 24142

 • - alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.

  Administrator,


  întocmit,Nota 9 - Indicatori economico-financiari

 • 31.12.2019


  Denumirea indicatorului

  Nr.

  rd.

  Suma

  mm—•••           ■ .s—.. .........        . ••—.   .... ........ ....._.....  ww...

  : 1. Indicatori de lichiditate

  s) Indicatorul iicniditatâ curente

  . b) Indicatorul lichidității imediate

  0

  îl

  2

  0.00

  0,00.

  0.00 :

  2. Indicatori de risc:

  0

  0,00

  . a) indicatorul gradului de îndatorare

  • b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

  3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

  a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)

  , b) Viteza de rotație a stocurilor (număr de zile de stocare)

  3

  4

  0

  5-

  6:

  0.00

  0.00

  0.00'

  0.00

  0.00;

  . c) Viteza de rotație a debitelor-dienli

  7

  49.90 ;

  •. d) Viteza de rotație a crediteior-fumizor

  8

  40.39

  • e) Viteza de rotație a activelor imobilizate

  • f) Viteza de rotație a activelor totale

  4. indicatori de profitabilitate

  1           1            1

  1         1

  i       i

  ■    r î  ■

  i o t o : <0

  1..... f    ’    •      -

  o.oo:

  5.32 ’=

  0.00.

  a) Rentabilitatea capitalului angajat ’’ b) Marja bruta din vanzari

  ; 12

  0.00

  0.00 ;


Administrator,                                       întocmit.

Numele si pronumele:

Numele si prenumele :

LAZARC1UC LENUTA

COROIAN ALEXANDRU

Calitatea; |

11-D1.RECTOR ECONOMIC

/ X

Nr.de înregistrare in organismul prafeșipnal^ . [

-

Semnătura.________?

Stampila unttatii    ’—''

1

Semnătură______

! *

\ o

13 «j|

O/ ^VZ

Nota 10 - Alte informații

 • 31.12.2019

Nota 10

Alte informații

Se prezintă:

 • a) informat» cu privire ia prezentarea enfitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

 • b) informat» privind relațiile entității cu filiale, entitatăe asociate sau cu alte entitati in care se dețin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

 • c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda naționala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial intr-o moneda străină.

 • d) Informații referitoare la impozitul pe profit societatea este pe pierdere 752.249 lei

 • - proporția in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

 • - racondiierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit

 • - măsură in care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuate in exercițiul financiar curent sau intr-un exercițiu financiar precedent in vederea obținerii de facilitați fiscale;

 • - impozitul pe profit ramas de plate.

 • e) Cifra de afaceri: 859.020 si provine din 'închirieri de spatii, rededente , service charge etc

 • - prezentarea acesteia pe segmente de activ'rtati si pe piețe geografice.

0 Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

 • - natura evenimentului; si

 • - o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie făcute.

 • g) Explicat» despre valoarea si natura:

^veniturilorsi cheltuielilorextraordinare;

 • - veniturilor si cheltuielilor înregistrate in avans,

in situația in care acestea sunt semnificative.

 • h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

 • i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informat»:

 • - o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

 • - dobanda de încasat aferente perioadelor viitoare.

tn cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenția următoarele:

 • - o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzând, darfara a se limita ia, următoarele:

 • - existente si condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;

 • - restrictive impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operațiuni de leasing.

 • - dobanda de plătit aferenta perioadelor viitoare

 • j) Onorariile plătite auditoriior/cenzorilor si onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audiL

 • k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

 • l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primita, diferente se prezinte in notele explicative.

 • m) Datoriile probabile si angajamentele acordate,

 • n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligația de a le prezente ca datorii, sa fie in mod ciar prezentate in notele explicative, si trebuie făcută distincție intre diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația naționala. De asemenea, trebuie făcute o prezentare separata a oricărei garanții valorice care a fost prevăzuta. Angajamentele de acest tip care exista in relația cu entitățile afiliate trebuie prezentate distinct

 • o) Daca un activ sau o datorie are legatara cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentate in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esențiala pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.

 • p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atena când aceste etemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situațiilor financiare.

1

A se vedea, în acest sens, prevederile pct 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează in contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente', respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").