Hotărârea nr. 225/2020

Hotărârea 225/2020 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății

Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 215724/1/30.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 215776/414/30.04.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 21.05.2020, ora 14 ( prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 ( a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, ale art. 30 și 32 din statutul societății Sala Polivalentă SA.., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. 14, 131, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2019 ale Societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează domnul Tomoș Constantin, consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consilul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 3. Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Sala Polivalentă S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 225 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 225 /2020

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

  5.


Situația modificărilor capitalului propriu

6.


Flux numerar (Cash Flow)

7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7 - Participați! și surse de finanțare

 • 14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere


 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico

 • 16. Nota 10 - Alte informații


  Bifați numai dacă este cazul:

  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

  Q Sucursala ■               f-.V

  [23 GIE-grupuri de interes economic                          |

  □ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris . |


  Entitatea


  Cluj

  Cluj-Napoca

  Strada

  Nr.             Bloc      Scara Ap.           Telefon

  Aleea Stadionului

  4                                     0264483160


Număr din registrul comerțului

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Entități de |^| interes public

7


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/20,14^, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Entitatea are obligația legală de auditare a situatillorfinanciare anuale?

.(• DA

C! Nu

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU


Semnat digital de . TUDOR AURICA

Data:. 2020.04.13

15:26:42 +03'00'


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit______

SC PREMIER SOFT AUDIT SRL

Bifați numai dacă este cazul: '

Q Mari Contribuabili caredepun .bilanțul la București

n Sucursala

□ . GIE. - grupuri de interes economic

[_J Activ netmai mic de.1/2;din valoarea capitalului Subscris. |


S1OO2_. A1.O.O 24.02.2020 Tip situație financiară : BL


C® An C Semestru


Anul 2019


Entitatea


SC SALA POLIVALENTA SA


Suma de control


3.499.950


Localitate

Sector

Cluj

Cluj-Napoca

Strada

Nr.            Bloc      Scara Ap.          Telefon

Aleea Stadionului

4                                     0264483160

Cod unic de înregistrare


Număr din registrul comerțului


J12/2740/2014

Forma de proprietate


33602967


34—Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfășurată (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Situații financiare anuale

Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, măriși entități de interes public_____________________

T—j 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de '—‘ anul calendaristic, cf.a rt.27 din Legea contabilității nr. 82/1991

| | 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

r-” 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente in state aparținând Spațiului Economic European


•1

J

Entități de interes public


| Entități mici"

| C Microentități

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri - total


Capital subscrisProfit/ pierdereADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

|rusu ionut


ÎNTOCMIT,


Semnătura
Entitatea are obligația legală deauditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor.financiare anuale?

C DA

.(• NU

| Situatiile finahciare anuale au fost aprobate potrivit legii [Xl


Semnătura electronica


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC PREMIER SOFT AUDIT SRL


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS ^1458/2019


Cff/ CUI

JI4!

^°i8F

1 1


BILANȚ la data de 31.12.2019

Cod 10

FIO - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

Nr.

Sold la:

h c

2

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

r.rd.

>MFP r3781/ 019

rd.

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporaie (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

7.914

3.684

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

7.914

3.684

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct.211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)

09

09

58.875

-127.442

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

8.553

33.155

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815-2915)

li

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12 •

6.Investiții imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 Ia 16)

17

17

67.428

160.597

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

1B

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile detinute la entitatile asociate si ia entitatile controlate in ’.omun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in omun (ct. 2673 + 2674- 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

t. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

i         TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 +17 + 24)

25

25

75.341

164.281

WMLÂNTE

-V—

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/-348*-393 -3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

li. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)

31

31

468.439

134.128

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 **-495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

1 4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din tt4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

47.435

14.606

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 la35+35a)

37

36

515.874

148.734

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113+5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTUR! LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

2.228.680

4.076.378

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

2.744.554

4.225.112

'--CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

7.112

Sume de reluat intr-o perioada de pana ia un an (din ct.471*)

44

43

7.112

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ

LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 - 169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit țct, 1621 +1622+ 1624 + 1625 + 1Q] 4^^ + 5101 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

210.52

5            164.432

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6 Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

\ 1. Swe datorate entitatjlor asociate. s\ ex\t\tat\\or             cdtow tec

1

\ 5-

\           “2

1663+i 6ob+2oy           ---------------

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 +441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

274.203

319.095

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

484.728

483.527

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

2.259.826

3.748.697

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55.

2.335.168

3.912.978

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

7, Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381+441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 Ia 63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

558.720

0

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

558.72C

0

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

558.72(

3         __________________oi

CAPITAL Șl REZERVE

1

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

3.499.95

__3.499.950

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

3.499.950

3.499.950

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

82.268

191.942

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

82.268

191.942

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

3.368.854

1.805.770

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct 121)

98

97

1.645.352

2.136.530

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

82.268

109.674

CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

1.776.448

3.912.978

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017)2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

1.776.448

3.912.978

Suma de control FIO:     66281892/202269 1.O1

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

£1?) Solduri debitoare ale conturilor respective.

f ■■’■<**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 66B/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                        . iei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din coLB)

Nr.rd, OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

4.842.268

5.297.299

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

4.842.268

5.297.299

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

&5

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

■ 13

94.328

215.565

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08+09+10+11+12+13)

15

16

4.936.596

5.512.864

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

63.811

104.461

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

54.691

105.742

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

588.965

174.996

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

629.674

857.944

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

609.054

830.685

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

20.62C

27.259

1 o .a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

24

25

18.614

34.023

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)                      y"

26

18.614

34.023

a.2) Venituri (ct.7813 +din ct.7818)                        f

\27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29

5 \

t'V8

68.96E

77.879

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + dîn ct.6818)

28

29

68.968

77.879

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 37)

30

31

1.866.671

1.965.892

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

31

32

1.036.625

985.951

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

814.387

979.885

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

15.659

56

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22+25+28+31+39)

40

42

3.291.394

3.320.937

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

1.645.202

2.191.927

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44 '

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

80

30

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

1.076

2.823

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

1.156

2.853

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 ■ 55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

1.006

1.294

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

1.006

5               1.294

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

15

3                1.559

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

3                    0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

4.937.752

5.515.717

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

. 63

3.292.400

3.322.231

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd. 62-63)

62

64

1.645.352

2.193.486

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

56.956

21. impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

1.645.352

2.136.530

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

Suma de control F20 : 78380046 / 202269101

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDATC\               1

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019             ‘pag

Cod 30 (formulele de caicul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                 * lei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

4r.rd.

3MFP K37B1/ >019

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

2.136.530

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au Înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 Ia 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd,10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

w

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit bugetul de stat, din care:

17

17

-contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

15

18

Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul perioadei respectiv la data de 31 decembrie

21

20

. 16

19

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri V

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

53.018

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

53.018

V. Tichete acordate salariaților

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a

(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

52

47a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume, brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52 .

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

67

54 '

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 +4092 + 411 +413+418), din care:

64

57

468.439

175.880

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiiiații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 +din ct. 4092 + din ct. 411 +din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

47.335

14.506

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

47.335

14.506

-subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453+ 456+ 4582+ 461 +4662 + 471 +473), (rd.72 ia 74)

79

71

100

7.212

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

100

7.212

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie1 reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75 .

- de ia nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct.

4538)

85

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79-ia 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa.în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

1.808

3.442

-în lei (ct. 5311)

94

85

1.808

3.442

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

2.226.872

4.072.936

- în iei (ct. 5121), din care:

97

88

2.149.170

3.964.587

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct 5124)-, din care:

99

90

77.702

108.349

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102+103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119+122 + 128)

104

95

1.043.448

483.527

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de ia instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

-în lei

106

97

-în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

108

99.

-în lei

109

100

F30 - pag.5

-in valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 +din ct. 1682)

111

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în iei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

73.092

5.759

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

210.525

164.432

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiiiate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiiiații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

11B

109

. - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, ' avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi . asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

47.229

67.985

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431+436 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

121

111

153.882

245.351

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4381)

122

112

31.641

40.627

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

122.241

204.724

-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

(Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 123 la 127)

133

122

558.72C

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participate

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

558.72

1

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de ia operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

3.499.950

3.499.950

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

3.499.950

3.499.950

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.205)

148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

279.776

340.410

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.-

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

%Z)

Suma (lei)

%7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

754

141

3.499.950

X

3.499.950

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

755

142

3.499.950

100,00

3.499.950

. 100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

756

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

3.499.950

100,00

3.499.950

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

către instituții publice centrale;

167

154

către instituții publice locale;

168

155

către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau pârtiei pății indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

afi - către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statui/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(31S)

XVIL Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole «•*«•***)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

jvenituri obținute din activități agricol^^^

185

170

Suma de control F30 : 55266965/202269101

F30 - pag.9


ADMINISTRATOR.


ÎNTOCMIT


Numele si prenumele


Rusu lonut


SemnăturăNumele si prenumele


Tudor Aurica

Calitatea

n

11-DIRECTOR ECONOMIC j


Semnătură _


ilL


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                      - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

[.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

20.064

3.554

X

23.618

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale-de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

20.064

3.554

X

23.618

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

76.272

87.528

163.800

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

57.858

31.881

89.739

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

imobilizări corporale in curs de execuție

13

investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 ia 15)

16

134.13C

119.409

253.539

lll.lmobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

154.192

122.963

277.157

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

[.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

12.150

7.784

19.934

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

12.150

7.784

19.934

11.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

instalații tehnice si mașini

25

17.397

18.961

36.358

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

49.305

7.279

56.584

investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

66.702

26.240

92.942

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

78.852

34.024

112.876

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

[.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobiiizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 23401.98/2022691 oi.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31,12,2019

Element al capitalului propriu

Sold la 01,01,2019

Creșteri

Reduceri

Sold la

31,12,2019

Total

|prin transfer

Total         jprin transfer

Capital subscris

3,499,950

-

-

-

-

3,499,950

Fond de rezerva liber varsat

-

-

-

-

-

Prime de capital

-

-

-

-

-

Rezerve din reevaluare

-

-

-

-

-

Rezerve legale

82,268

109,674

109,674

191,942

Rezerve pentru acțiuni proprii

-

-

-

-

-

Rezerve statutare sau contractuale

-

-

-

-

-

Alte rezerve

-

-

-

-

-

Rezerve de conversie

-

-

-

-

-

Rezultat reportat din care: 1,profit nerepartizat

-

-

-

-

-

2, pierdere neacoperita

(3,368,854)

1,563,084

-

-

(1,805,770)

3,rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29 Sold creditor Sold debitor

-

-

-

-

-

Rezultat reportat din modificările politicilor contabile

Sold creditor

Sold debitor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold creditor

Sold debitor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezultat reportat reprez.surplusul realizat din rezerve din reevaluare

-

-

-

-

-

-

Rezultatul exercițiului financiar:

Sold creditor

1,645,352

2,136,530

-

1,645,352

-

2,136,530

Sold debitor

-

-

-

-

Repartizarea profitului sold debitor

(82,268)

82,268

(109,674)

-

(109,674)

Capitaluri proprii

1,776,448

3,809,288

191,942

1,535,678

-

3,912,978

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2019

Denumirea elementului

31.12.2018

31.12.2019

A

1

2

Fluxuri de trezorerie din activitati de exloatare:

Incasari de la ciienti

7,074,077

7,450,390

Plăti către furnizori si angajați

5,328,125

5,492,877

Dobânzi plătite

impozit pe profit plătit

Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor

Trezorerie neta din activitati de exploatare

1,745,952

1,957,513

Fluxuri de trezorerie din activitati de investiție:

Plăti pentru achiziționarea de acțiuni

0

0

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale

68,260

142,096

Incasari din vanzarea de imobilizări corporale

Dobânzi incasate

Dividende incasate

0

0

Trezorerie neta din activitati de investiție

-68,260

-142,096

Fluxuri de trezorerie din activitati de finanțare:

Incasari din emisiunea de acțiuni

0

0

Incasari din imprumuturi pe termen lung

0

0

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

0

0

Dividende plătite

0

0

Trezoreria neta din activitati de finanțare

0

0

Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie

1,677,692

1,815,417

Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar

550,988

2,228,680

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar

2,228,680

4,076,378

DIFERENȚA DE NUMERAR

550,988

2,260,961

Flux de trezorerie total

2,228,680

4,076,378


Manager financiar,


ing.ec. Tudpr Aurica ■


ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

Denumirea elementului de imobilizare *)

Valoare bruta **)

Ajustări de valoare***) (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la inceputul exercițiului financiar

Creșteri ****)

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la inceputul exercițiului financiar

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

0

1

2

3

4 = 1+2-3

5

6

7

8 = 5+6-7

imobilizări necorporale

. 20,064

3,554

23,618

12,150

7,784

19,934

Terenuri

0

0

Contructii

0

. 0

Instalații tehnice si mașini

76,272

87,528

163,800

17,397

18,961

36,358

Alte instalații, utilaje si mobilier

57,858

31,881

89,739

49,305

7,279

56,584

Avansuri si imob.corporale in curs

0

Imobilizări financiare

0

0

TOTAL

154,194

122,963

0

277,157

78,852

34,024

0

112,876

**) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, in funcție de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, împreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustările care privesc exercițiile anterioare.

Director general,


ingf ,Rusu lonut


Manager financiar, ing.ec. Tudo/Aurica

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

Denumirea provizionului *)

Sold la inceputul exercițiului financiar

Transferuri **)

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

in cont 4118

din cont 4111

0

1

2

3

4 = 1+2-3

Provizioane pentru clienti neincasati

0

41,752

0

41,752

Provizioane pt pierderi schimb valutar

0

0

0

0

La 31.12.2019 s-au creat provizioane in suma totala de 41752 lei pentru clienti neancasati la termen, incerti sau in litigiu.*

DESTINAȚIA

SUMA .....

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

2,136,530.00

rezerva legala

109,674.00

acoperirea pierderii contabile

1,805,770.00

dividende, etc.

0.00

PROFIT NEREPARTIZAT :

221,086.00


Manager financiar j ing.ec. Tudor AumaManager financiar, ing.ec. Țtjgor Aurica

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

Denumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta

4,842,268

5,297,299

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

3,291,394

3,320,937

3. Cheltuielile activitatii de baza

3,291,394

3,320,937

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

0

0

5. Cheltuielile indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

1,550,874

1,976,362

7. Cheltuielile de desfacere

0

0

8. Cheltuieli generale de ArlminktTAtip__________________

0

0

9. Alte venituri din exploatare

94,328

215,565

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

1,645,202

2,191,927Manager financiar, ing.ec. Tuaor Aurica

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2019

lei

CREANȚE

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1 = 2 + 3

2

3

Total, din care:

197,598

144,580

53,018

ciienti interni

175,880

122,862

53,018

dienti externi

0

ciienti facturi de 'întocmit

0

0

0

impozit pe profit

0

0

0

TVA de rambursat

14,506

14,506

0

cheltuieli inreg.in avans

7,112

7,112

Altele

100

100

0

La 31.12.2019 se Înregistrează un sold total de 175.880-lei reprezentând client! neancasati.

Din acest sold, suma 53.018 lei reprezintă sold cu vechime mai mare de 1 an pentru client! acționați in instanța, acțiuni in diferite stadii de soluționare.

Din soldul total de 53.018 lei, pentru suma totala de 41.752 iei s-au constituit provizioane la 31.12.2019.

DATORII *)

Sold la sfarsitul exerdtiului financiar

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

0

l=2+3+4

2

3

4

Total, din care:

483,527

475,527

8,000

0

furnizori interni

99,605

91,605

8,000

0

furnizori imobiliz

0

0

0

0

furnizori externi

0

0

0

0

furnizori factnesosite

64,827

64,827

0

0

contribuții asigurări cnrialp

40,627

40,627

0

0

contrib.asig.munca

2,611

2,611

0

0

TVA

12,733

12,733

0

0

impozit salarii

7,447

7,447

0

0

salarii

67,985

67,985

0

0

impozit profit

56,956

56,956

0

0

impozite si taxe

77,643

77,643

0

0

redevente

47,334

47,334

0

0

creditori diversi

0

0

0

0

garanții dienti

5,759

5,759

0

0

venituri in avans

0

0

0

0

Director general, ing^usu lonutPrincipii si politici contabile

 • 6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situațiile financiare ale anului 2019 este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activitatii - societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

Principiul independentei exercițiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data încasării sau efectuării plătii.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiulintangibiiitatii exercițiului - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de inchidere al exercițiului precedent.

Principiul referitor ta necompensari - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si pasive admise de Ordinul Minsterului de Finanțe nr. 1802/2014 ( OMFP 1802/2014).

Principiul referitor ia prevalenta economicului asupra juridicului - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor ia pragul de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare.

 • 6.2 Politici contabile semnificative

 • (a)  Principiul continuității activitatii

Situațiile financiare sunt întocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil.

 • (b) Moneda de raportare: lei


Manager financiar, ing.ec. Tudor Aurica

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

a) existenta oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

Da.

- 1

1 Nu. | X |________________________________________________________________________________

nu este cazul

b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;

La începutul anului 2019 capitalul social subscris si varsat al societății era de 3499950 lei si a ramas nemodificat pana la 31.12.2019.

c) numărul si valoarea totala a fiecărui tip de acțiuni emise      |      Număr:

23333| Valoare acțiuni - 1: |       150|Valoare acțiuni - 2:|       0

* au fost integral varsate

da

* numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

nu este cazul

d) acțiuni rascumparabile:

* data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;

nu este cazul

* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;

nu este cazul

* valoarea eventualei prime de răscumpărare;

nu este cazul

e) acțiuni emise in timpul exercițiului financiar:

* tipul de acțiuni;

nu este cazul

* număr de acțiuni emise;

nu este cazul

* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

nu este cazul

* drepturi legate de distribuție:

nu este cazul

* numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzătoare;

nu este cazul

* perioada de exercitare a drepturilor;

nu este cazul

* prețul plătit pentru acțiunile distribuite;

nu este cazul

f) obligațiuni emise:

* tipul obligațiunilor emise;

nu este cazul

* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligațiuni;

nu este cazul

* obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sau împuternicita de aceasta:

nu este cazul

* valoarea nominala;

nu este cazul

* valoarea înregistrata in momentul plătii.

nu este cazul

S.C. SALA POLIVALENTA S.A. nu are participatiuni In acțiuni si part! sociale la alte societăți, nu a cumpărat si nu a emis obligațiuni in exercițiul 2019.

Director general, ing. Rusu lonut


Manager financiar, ing.ec. Tupqr Aurica

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizații acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere;

Da. 1 -

| Nu. | X |

Valoare

340410 lei

b) obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere;

valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie

Administrație

0

Conducere

0

Supraveghere

0

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului:

* rata dobânzii;

nu este cazul

* principalele clauze ale creditului;

nu este cazul

* suma rambursata pana la acea data;

nu este cazul

* obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate in numele acestora;

nu este cazul

d) salariati:

* număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;

Conducere

4

Execuție

14

* salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului;

830685

* cheltuieli cu asigurările sociale;

27259

* alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.

-

Societatea nu are obligații contractuale de plata a pensiilor către foștii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercițiului financiar 2019.

Cheltuielile salariale ale societății in anul 2019, comparativ cu cele din anul 2018 au fost următoarele:

Lei

2018

2019

Cheltuielile cu salariile

609054

830685

Cheltuieli cu tichete masa

0

0

Contribuția asig.munca

20620

27259

Contribuția u.c.soc.sanatate

0

0

Alte cheltuieli salariale

0

TOTAL

629674

857944

SC SALA POLIVALENTA SA


Nota 8


Asociații societății nu sunt angajați ai societății si nu au primit împrumuturi de la societate.

Director general, ing. Rusu lonut


Manager fjnanciar, ing.ec. T/dpr Aurica

CALCULUL SI ANALIZA

PRINCIPALILOR INDICATORI ECONQMICO-FINANCIARI

1, Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)

4225112

483527


= 8.7381


Datorii curente

 • * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

 • * oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

  b) Indicatorul lichidității imediate

  Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)

  2, Indicatori de risc:

  a) Indicatorul gradului de îndatorare

  _______Capital împrumutat_______ v Capital .propriu

  unde:

  • * capital împrumutat = credite peste un an;

  • * capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.


  4225112-0

  483527


  0

  3912978


  X100


  = 1.4643


 • 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează.informații'cu privire la:

 • * Viteza de rotatie a debitelor-clienti

 • * calculează eficacitatea enbtatii in colectarea creanțelor sate;.

 • * exprima numărul de zile pana la data la care debitorii Isl achita datoriile către entitate.

Sold mediu dienti                    „               134,129                 n

Cifra de afaceri           X .    365        -    52g7299. X365   = 9.2419

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat dientilor sl, in-consednta, creanțe mal greu de încasat (client! rau platnici).

 • * Viteza de rotatie a credltelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea il obține de la furnizorii sal. In mod ideal at trebui sa înciuda doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori y                    _    164,432 v

Achiziții de bunuri (fara servicii)                             “    2046775              “ y

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

 • * Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

____________Cifra de afaceri

5297299

164281


32.245


Active imobilizate

 • * Viteza de rotatie a activelor totale ■

  Cifra de afaceri

  Total active


  5297299

  3912978


  = 1.3538


 • 4, Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entității in realizarea de profit din resursele disponibile:

b) Marja bruta din vanzari Profitul brut din vanzari Cifra de afaceriALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

SC SALA POLIVALENTA SA - cu sediul in Loc. Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr. 4 este persoana juridica romana, funcționează sub regimul juridic de societate de societate comerciala pe acțiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislația romana aplicabila in vigoare.

In anul 2019, SC SALA POLIVALENTA SA a desfasurat activitate in domeniul administrării imobilelor pe baza de comision sau contract conform CAEN 6832.

Acționarii societății sunt: Municipiul Cluj-Napoca ( prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca) si Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Capitalul social al întreprinderii publice -societate pe acțiuni- subscris si varsat este de 3.499.950 lei, aport in numerar.

Capitalul social este divizat in 23.333 acțiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominala de 150 lei fiecare.

Aportul acționarilor si structura actionariatului este următoarea:

 • - Municipiul Cluj-Napoca ( prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca) participare la capital social cu 3.465.000 lei, divizat in 23.100 acțiuni cu o valoare nominala de 150 lei fiecare, reprezentând 99% din capitalul social;

 • - Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca participare la capital social cu 34.950 lei, divizat in 233 acțiuni cu o valoare nominala de 150 lei fiecare,

reprezentând 1% din capitalul social.________________________________________________________________________________________________

Administrarea societății este asigurata de către Consiliul de Administrație al societății SC Sala Polivalenta SA.

b) Informații privind relațiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entități in care se dețin participați!, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

Prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, se mandateaza un consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, in cadrul Adunării Generale a Acționarilor, la fiecare convocare a AGA.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda naționala a elementelor de activ șl de pasiv, a veniturilor sl cheltuielilor evidențiate Inițial Intr-o moneda străină.

Operațiunile de incasari si plăti sunt efectuate cu respectarea Regulamentului operațiunilor de casa, Regulamentelor BNR si CNVM.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

* proporția in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

0

* reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este orezentat in declarația de impozit;

0

* măsura in care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile

0

* impozitul pe profit ramas de plata.

0

e) Cifra de afaceri:                                               ______________________________________________________________________________________

* pe segmente de activitat)

Producție

Servicii

52972991 Lucrări

0

* pe piețe geografice.

Romania

0

0

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări si de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativa de                                                             ......

* natura evenimentului;

nu este cazul

* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate sa fie făcută.

nu este cazul

q) Explicații despre valoarea si natura:                                                       '__________________________                       .

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

nu este cazul

* veniturilor si cheltuielilor înregistrate in avans - in-situatia in care acestea sunt semnificative.

nu este cazul

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

nu este cazul

i) Leasing financiar - informații:                                             ______________________________________________________________________________________________

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;.

nu este cazul

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

nu este cazul

1. Leasing financiar - evidențieri:          iDescriere generala a contractelor importante de leasing;_____________________________________________________________

* existenta si condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;

nu este cazul

* restricțiile Impuse prin contractele de leasing, cum ar fl cele referitoare la datorii suplimentare sl alte operațiuni de leasing.

nu este cazul

2. Leasing financiar - evidențieri:          jdobanda de plătit aferenta -perioadelor viitoare

nu este cazul

j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor si onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit.

nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta: nu este cazul ,

1) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primita, diferența se prezintă in notele explicative: nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligația de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in

notele explicative, si trebuie făcută distincție intre diferitele tipuri de garanții recunoscut: nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele

explicative, daca o asemenea prezentare este esențiala pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale: nu este cazul

p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situațiilor financiare.

nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil înregistrate de societate

in anul 2019 sunt:__________

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)

56956

* Penalitati, dobinzi

56

* Cheltuieli cu provizioane/ajustari

41752

* Pierderi diri creanțe si debitori diverși

36127

Total cheltuieli neimpozabile

134891