Hotărârea nr. 224/2020

Hotărârea 224/2020 - Aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 219460/1/ 5.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 219593 din 5.05.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 57 alin. 1 și 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.

Nr. 224 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 224 /2020

 • 1. Contul de execuția la bugetului local - Venituri la 31.12.2019

 • 2. Contul de execuția la bugetului local - Cheltuieli la 31.12.2019

 • 3. Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la 31.12.2019

 • 4. Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la 31.12.2019

 • 5. Contul de execuție al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local- Venituri la 31.12.2019

 • 6. Contul de execuție al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local- Cheltuieli la 31.12.2019

 • 7. Bilanț

9

 • 8. Contul de rezultat patrimonial

 • 9. Situația fluxurilor de Trezorerie

9

10.Situația fluxurilor de Trezorerie - Detaliată 9

 • 11. Situația modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor

 • 12. Situația activelor fixe amortizabile

9

 • 13. Situația activelor fixe neamortizabile

9

 • 14. Situația acțiunilor /părților sociale de către UAT, la operatorii economici

 • 15. Plăti restante - Total

9

 • 16. Plăți restante - Buget local

 • 17. Disponibil din mijloace cu destinație specială

 • 18. Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală

 • 19. Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

20.Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)


21.Veniturile și cheltuielile bugetelor teritorială

TOTAL JUDEȚ CLUJ


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VSJITURJ

Pag. 1 -Iei-


Capitol .

Subcapitol

Para-grai

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at


0001

0002

0003

0004


02


0300


02


0302


18


0402


0402

0700

0702


01

02


01Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări realizate

S tingerî pc alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii prccedenti

din anul curent

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

1.112.443397

1.130.680.801

1312.704.670

389284.699

923/419.971

924.762.400

4264.924

383.677346

I. VENITURI CURENTE

748.839.000

770.447.401

1.146.067.403

387.780.680

758286.723

772.809.708

4264.924

368.992.771

A. VENITURI FISCALE

675.088.000

712.400.810

817.965.744

107.137204

710.828340

713.066.796

2355333

102343.615

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

478.849.000

483.939.884

483.939.884

483.939.884

n 483-939384

-

Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

478.349.000

483.939.884

483.939.884

483.939.384

4S3.939.884

IMPOZIT PE VENIT

6.475.000

7.605384

7.605384

7.605384

7.605384

Impozitul pc veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

6.475.000

7.605384

7.605384

7.605384

7.605384

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

472.374.000

476334.500

476334300

476334300

476334300

Cote defalcate din impozitul pc venit

472374.000

476334.500

476334300

476334300

476.334300

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

11 1.683.000

II 6.994 2 27

19S.I28.236

84391.710

113336326

117373.914

1.905351

78.648.771

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

111.683.000

116.994227

198.128336

84391.710

113336326

117373.914

1.905351

78.648,771

Impozit si taxa pe clădiri

87.935.000

91286320

1 62.3522)26

76.067.944

86.284.982

91.710.985

1531.180

69.110.761

Impozit pe clădiri de la persoane

...fizice

*

27.60000

28337374

35385.987

6300387

29.085.400

28.706227

535349

6344211

Ițhpozit si taxa pc clădiri de la

Apelai

c juridice

60327.000

62.749.146

126.766.939

69367357

57.199382

63.004.758

995.631

62.766.550

și taxa pc teren

14.133.000

16.085.775

25.974 327

8323 326

17.451.001

16.062227

374360

9.537.940

Ițnpo.Z'

pc terenuri de la persoane

/fi^pc/

7.465.000

8.849.931

11.098.650

1.785.935

9312.715

8.897.018

212313

1.989.119

13 Ifripbzit si taxa pc teren de la persoane

Lefuri di cc

621 1.000

6.780322

14.179243

6.214.652

7.9643 91

6.707.488

125254

7346301


Pag. 2 -lc>-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incaș aii realizate

Stingeri pe alte cai decât încasați

Drepturi constatate de încasat

toi

capitol

ra-graf

pa/ Titlu

ti-col

ne-at

Denumire indicator

bugetare inițiale

bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0702

02

03

Impozitul pe terenul extravilan

457.000

455322

696.634

522.939

173.695

457.721

36593

202320

03

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

9.615.000

9.621.932

9.800.782

9.800.782

9.800.782

0702

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

1

240

-239

-80

11

70

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

82244.000

109248.903

133.647.963

22545.494

II LI02.469

109303.337

649.782

23.694.844

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

43535.000

67.601.000

67246.997

67246.997

67246.997

y

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comun clor,orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

27276.000

27549.000

27549.000

27549.000

27549.000

1102

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

18.426.000

18.426.000

18.426.000

18.426.000

1102

09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

16259.000

21.626.000

21271.997

21271.997

21271.997

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII

9.000

2308

110.767

106.925

3.842

2.968

1294

106505

1202

07

Taxe hoteliere

9.000

2308

110.767

106.925

3.842

2.968

1294

106505

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

2.177.000

2.726243

3.622.988

616576

3.006.412

2.740.801

57.832

824.355

01

Impozit pe spectacole

1.410.000

1.895260

2.486.504

425.113

2.061391

1.901.019

20.975

564510

50

Alte taxe pe servicii specifice

767.000

830.983

1.136.484

191.463

945.021

839.782

36.857

259.845

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

Pag. 3 -Iei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

grai

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedent;

curent

decât incasari

dc înțesat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SAU PE DESFASURAREA DE ACTTVITATI

36.523.000

38.919352

62.667311

21.821393

40.845318

39312371

590.656

22.763.984

1602

02

Impozit pc mijloacele de transport

29.084.000

30377.950

53.819.781

21.743.606

32.076.175

30.570372

588564

22.660.945

01

Impozit pc mijloacele dc transport

detinute dc persoane fizice*)

16.831.000

17.968368

33.829363

M.640.3I9

19.188.444

18.170.709

331.931

15326.623

1602

02

02

Impozit pe mijloace dc transport

detinute persoane dc juridice*)

12353.000

12309.682

19590518

7.102.787

12.887.731

12399563

256.633

7334322

1602

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații dc funcționare

7.439.000

8.641.402

8.845527

76321

8.769.006

8.742396

2.067

101.164

1602

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor.

autorizarea utilizării bunurilor sau pc

desfășurare dc activitati

1.903

1.866

37

3

25

1.875

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2312.000

2317.796

234 9.661

2349.661

2349.661

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2312.000

2317.796

2349.661

2349.661

2349.661

50

Alte impozite si taxe

2312.000

2317.796

2349.661

2349.661

2349.661

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

73.751.000

58.046.591

328.101.659

280.643.476

47.458.183

59.742312

1.709.591

266.649.156

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

29363.000

14399.896

215.192384

216.014.016

-821.732

14.608.786

1.613.642

198.969.856

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

29363.000

14399.896

215.192384

216.014.016

-821.732

14.608.786

1.613.642

198.969.856

01

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

210.000

218337

218.237

218337

218337

3002

05

Venituri din concesiuni si închirieri

29.108.000

14.010.465

214.902.853

216.014.016

-1.111.163

14319355

1.613.642

198.969.856

30

Alte venituri din concesiuni si

închirieri dc către instituțiile publice

29.108.000

14.010.465

214.902.853

216.014.016

-1.111.163

14319355

1.613.642

198.969.856

3002

08

Venituri din dividende

45.000

71.194

71.194

71.194

71.194

3

02

Venituri din dividende de la alti

§ $5

plătitori

45.000

71.194

71.194

71.194

71.194

«5

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

44388.000

43.746.695

112.909375

64.629.460

4 8379.915

45.134.126

95.949

67.679300

Pag. 4 -Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Bre vederi

Drepturi constatate

S tingeri pe

Drepturi

Col

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

grai

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

preccdcnti

curent

decât incasarî

de încasat

A

B

. 1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACT IVIT ATI

19203.000

21.017.957

20.802.696

41.113

20.761.583

20.765.022

1

37.673

3302

08

Venituri din prestări de servicii

18370.000

20.182.388

19.928.402

19.928.402

19.928.402

10

Contribuia părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

638.000

669269

669.448

669.448

669.448

3302

12

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

Asistenta tehnica pentru mecanismele

financiare SEE

134.000

109.991

110.782

110.782

110.782

3302

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

10.000

13.971

51.726

41.113

10.613

14.052

1

37.673

3302

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

51.000

42.333

42338

42338

42338

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

9.000

76.369

76369

76.369

76369

3402

02

Taxe extrajudiciare de timbru

9.000

68.121

68.121

68.121

68.121

50

Alte venituri din taxe administrative,

eliberări permise

824 8

824 8

8248

8248

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

1 9250.000

18.857.040

74299.723

53.696.939

20.602.784

20325.678

74.865

53.699.180

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

19.102.000

18398266

72.021.427

52.481.476

19.539251

19273.706

74227

51.973.494

3502 01

02

Venituri din amenzi sî alte sancțiuni

aplicate de către alte institut ii de

specialitate

19.102.000

18398.966

72.021.427

52.481.476

19339.951

19.973.706

74227

51.973.494

.3502 50

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

148.000

458.074

2.278296

1215.463

1.062.833

551.972

638

1.725.686

Pag. 5 -Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar-

Aii-

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai

Drepturi constatate

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedent!

curent

decât încasări

de încasat

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3602

DIVERSE VENITURI

5.821.000

2.684514

16.857.708

10.884.736

5.972.972

2.950.989

20362

13,886357

01

Venituri din aplicarea prescripției

cxtinctivc

92.000

4.524

4524

4524

4524

3602

01

01

Venituri din aplicarea prescripției

cxtinctivc

92.000

4 524

4524

4524

4524

3602

06

Taxe speciale

5.155.000

1.657.183

1.728554

2.849

1.725.705

1.663.758

(7.874

46.922

14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

40

40

40

3602

23

Taxa de reabilitare termica

436342

1.4 61.657

1.445533

16.124

437579

1.198

1.022.880

50

Alte venituri

574.000

586.465

(3.662.933

9.436354

4226579

845.088

1290

12.816555

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

.4

SUBVENȚIILE

105.000

1.110.815

872.879

6.672

866207

816.068

721

56.090

3702

01

Donații si sponsorizări

105.000

1.110.815

872.179

6.672

865507

8(6.068

21

.... 56.090

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului !ocal(cu semnul minus)

-511.000

-3212.039

-3212.039

-3212.039

-32(2.039

3702

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

511.000

3212,039

3212.039

3212.039

32(2.039

50

Alte transferuri voluntare

700

700

700

3900

02

n. VENITURI DIN CAPITAL

184.000

2212.656

3289267

1504.019

1.785.948

2227336

1.062.631

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

1 84.000

2212.656

3289.967

1504.019

(.785.948

2227336

1.062.631

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

52.914

52.914

52.914

52.914

3902

03

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

121.000

17.708

58233

56.919

1314

1.763

56.470

3902

07

Venituri din van zarea unor bunuri

Pag. 6 -Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Stingeri pe alte cai

Drepturi constatate

Incasaii realizate

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

toi

grai

Titlu

col

at

inițiale

definitive

den care:

precedent!

curent

decât incaș ari

de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

apartinind domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

1.688.162

1.711.025

1.711.025

1.711.025

3902

10

Depozite speciale pentru construcții de

locuințe

63.000

453.872

1.467.795

1.447.100

20.695

461.634

1.006.161

4100

02

IV. SUBVENȚII

50289367

4 9.271331

34,992.027

34.992.027

34.493300

498327

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

50289367

49271331

34.992.027

34.992.027

34.493300

498327

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

50289367

49271331

34.992.027

34.992.027

34.493300

4 98327

20

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambursabilc(FEN) postadcrarc

-206309

-206309

-206309

4202

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne» carbon {.combustibili petrolieri

15.000

15.000

9.747

9.747

9.747

4202

41

Subvenții de Ia bugetul de stat pentru

finanțarea sanatatii

40.000

41.772

4 1.772

41.772

41.772

4202

55

Subvenții pentru finanțarea locuințelor

sociale

680.638

680.637

680.637

680.637

4202

62

Sume alocate din bugetul de stat

aferente corecțiilor financiare

-31.625

-31.625

-31.625

4202

65

Finanțarea Programului National de

Dezvoltare Locala

7.885.000

7.885.000

2.729262

2.729262

2.729262

4202

69

Subvenții de la bugetul de stat către

Pag. 7 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

In ca sari realizate

Stingeri pe alte cai decât incaș ari

Drepturi constatate de încasat

toi

capitol

ra-graf

pa / Titlu

ticul

ne-

at

Denumire indicator

bugetare inițiale

bugetare definitive

Total, din care:

din anii prccedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabilc (FEN) postaderare. aferente

it?_

perioadei dc programare 2014-2020

42349567

40,649.121

31.768.743

31.768.743

31270216

498527

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

38237.810

38287.810

38.456.179

38.456.179

28366.181

10.089.998

4502

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

-940.764

-940.764

-940.764

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

-374.717

-374.717

-374.717

4502

01

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

-566.047

-566.047

-566.047

4502

19

Programul dc cooperare clvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

38287.810

38.287.810

39396543

39396343

29.306.945

10.089.998

4502

19

01

Sume primite in contul plăților

K:

efectuate in anul curent

9.688274

9.688274

9.007.434

9.007.434

1531.655

7.475.779

4502

19

02

Sume primite in contul plăților

-

efectuate iu anii anteriori

28.599536

28599536

30.389509

30389509

27.775290

2.614219

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI •

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

274.843.020

270.461.403

89.899.094

89.899.094

86.865.675

3.033.419

4802

01

01

Fondul European dc Dezvoltare Rcgîonala(FEDR) Sume primite in contul plăților efectuate

271.001.291

265.077369

87.911.730

87.911.780

84.878361

3.033.419

in anul curent

271.001291

260.104.511

82.459.160

82.459.160

79.905.504

2553.656

Pag. 8 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incaș ari

Drepturi constatate de încasat

toi

capitol

ra-grat

pa/ Titlu

ti-col

ne-at

Denumire indicator

bugetare inițiale

bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4802

4802

4802

4802

01

01

02

02

15

02

03

01

02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

Prefinantare

Fondul Social Europcan(FSE)

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020 (APC)

3.841.729

3.841.729

1.165.446

3.807.412

3.865.268

3.841.729

23339

1318.766

1.645.208

3.807.412

468348

445.009

23339

1318.766

1.645.208

3.807.412

468348

445.009

23339

1318.766

1.165.445

3.807.412

468348

445.009

23339

1.518.766

479.763

4802

15

01 /X

G □ " g'țgy

Sume primite în contul plăților c&cttutc in anul curent

-A \

15 IS.766

1318.766

1318.766

1318.766
0>ți'
TOTAL JUDEȚ CLUJ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

Aii


- Ici-


Denumire indicator


5002


TOTAL CHELTUIELI


5100


02


Partea La SERVICE PUBLICE GENERALE


5102


01


03


AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE


Autoritati executive si legislative


Autoritati executive


5402


05


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Fond de rezerva bugetara la dispoziția


autoritntilor locale


5402


10


Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor


5402


50


Alte servicii publice generale


5502


TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI


ÎMPRUMUTURI


6000


02


Partea n-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA


6102


03


04


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


Ordine publica


Politic comunitara


05


Protecție civila si protecția contra


incendiilor (protecție civila


nonmilitara)


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

1.619.370.000

1.624.774.905

1363.890.000

1382.127.404

1.249.319.586

1.225. LS4.831

978.102372

247.082559

771.527.943

182.086.000

153325.706

250552.000

241.843.404

205.413.224

1S9.983.629

177.032.770

12.950.859

172.834.347

182.086.000

153325.706

217.939.000

217330.404

181.407.849

165.978354

153.155.223

12.823.031

144.697.108

182.086.000’

153.325.706

217.939.000

217330.404

181.407.849

165.978354

153.155323

12.823.031

144.697.1 OS

182.086.000

153.325.706

217.939.000

217330.404

181.407.849

165.978354

153.155323

12.823.031

144.697.108

S.013.000

6.813.000

6.305.375

6.305.375

6.217.951

87.424

6.325.837

1.000.000

6.293.000

6.093.000

5.7S3.652

5.783.652

5.705,752

77.900

5.813.638

720.000

720.000

521.723

521.723

512.199

9.524

512.199

24.600.000

17.700.000

17.700.000

17.700.000

17.659.596

40.404

21.811.402

40.620.000

42.103.000

36.555.000

36.428.960

34500.080

33.812.471

32.693.749

1.118.722

31.659.303

40.620.000

42.103.000

36555,000

36.428.960

34500.080

33.812.471

32.693.749

1.118.722

31.659303

320.000

953.000

34.885.D00

34.888.960

33.751.947

33329.865

32.473576

756389

31561550

320.000

953.000

34.885.000

34.888.960

33.751.947

33.229.865

32.473576

756389

31.561.5^0

40300.000

41.150.000

1.670.000

1540.000

748.133

582.606

220.173

362.433

T

97.7S3

289.663.000

347.709.199

369319.000

395.932339

367514.811

361.963371

324570.793

37.392578

293.044.354

142.777.000

163364J99

114328.000

132.688.076

126518.301

123.885.155

116.535510

7.349.645

110.007.888

76.852.000

65.644.334

11.759.000

11.903.138

11.026522

11.026522

10348.903

777.619

9.831.686

31.711.000

25.752.667

10.240.00C

10.907.804

10.075.20S

10.075309

9.906.728

168.481

9.819.006

45.141.000

39.891.667

1.519.00C

995.334

951313

951.313

342.175

609.131

12.680

23.810.000

20.651.66£

69.I94.00C

79377.03S

76348.99S

76.165.911

74323.935

1.941.97<

68.814.635

13.901.00C

15.47130C

14.850.5L

14.850.5 IS

14.545.295

305324

13.826.82S


Pag. 2      - Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AH*

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

toi

capi-

rj-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

Plăti

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

6502

02

Invatmnant secundar superior

23.810.000

20.651.666

55393.000

63.805.839

61398.480

61315392

59,678,640

1.636.752

54.987.807

11

Servicii auxiliare pentru educație

3.130.000

3.092.700

2.714.682

2.714.682

2.640.252

74.430

2583.441

03

Internate si cantine pentru elevi

2366.000

2.188.700

1.810.682

1.810.682

1.810.682

1.753.871

30

Alte servicii auxiliare

864.000

904.000

904,000

904.000

829.570

74.430

829570

50

Alte cheltuieli in domeniul

invatam untului

42.115.000

77368.199

30345.000

38.415.199

36.528.098

33.978.040

29.422.420

4555.620

28.778.126

6602

SANATATE

24.485.000

16.485.000

49.737.000

53.547.787

52370.649

52370.649

49524.192

2.846.457

43362366

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

24385.000

16385.000

31.600.000

33.620.000

32.629.598

32.629.598

30.043558

2586.040

23.860.966

6602 06

01

Spitale generale

24385.000

16383.000

31.600.000

33.620,000

32.629.598

32.629.598

30.043.558

2586.040

23.860,966

08

Servicii de sănătate publica

100.000

100.000

18.137.000

19.927.787

19.741.051

19.741.051

19.480.634

260.417

19.401300

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

110.733.000

155.667.000

73.677.000

81347.000

73.636.205

70.780.601

44.033.179

26.747.422

25.168.767

05

Servicii recreative si sportive

109.810.000

154305.000

67.688.000

75.488.000

70.251.763

67396.159

40.648.737

26.747.422

19.742.856

03

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

109.810.000

154305.000

67.688.000

75.4SS.000

70351.763

67396.159

40,648.737

26.747.422

19.742.856

6702 50

Alte servicii in domeniile culturii.

recreării si religiei

923.000

1362.000

5.989.000

5.759.000

3.384.442

3.384.442

3384.442

5.425.911

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

11.668.000

11.993.000

131577.000

128.449376

114.989.656

114.926.966

114.477.912

449.054

114.605,433

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

52.604.000

59.966.809

59.754327

59.754327

59566383

188.044

60.091359

6802 05

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

52.604.000

59.966.809

59.754.327

59.754327

59.566383

188.044

60.091359

11

Cresc

10.740.000

10.740.000

38.990.000

35.428.000

33.025331

33.025331

33.025331

32.756.112

15

Prevenirea excluderii sociale

647.000

502.000

12.917.000

9370.547

541.495

541.495

541.495

541.885

01

Ajutor social

270.000

2 i 8.547

170.465

170.469

170.469

170.859

02

Cantine de ajutor social

647.000

502.000

12.647.00C

9.052.00C

371.026

371.026

371.026

371.026

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

281.000

751.000

27.066.00C

23.784.02C

21.668.603

21.605,913

21.344.903

261.010

21316.177

J 6802 50

50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

-------------------------------------------------------------------------------- Pac- 3      ~ Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

Plăti

legale

Cheltuieli

toi

Braf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

sociale

2S 1.000

751.000

27.066.000

23.784.020

21.668.603

21.605.913

21.344503

261.010

21316.177

7000 02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

409.834.000

429.051.000

123.798.000

202.788.464

171.429.953

168563.842

118.723.446

50340396

130.081.149

7002

LOCUINȚE» SERVICn SI DEZVOLTARE PUBLICA

401.249.000

42i.i9fi.ooti

137.868.000

152.192.464

122363.439

119.797.328

80357339

39540.089

79533.988

03

Locuințe

135.513.000

133.497.000

26.565.000

25.419.000

24535500

23384315

8.986.528

14.397.787

2348.166

Ol

Dezvoltarea sistemului de locuințe

135513.000

133.497.000

26.565.000

25.419.000

24.535500

23384315

8586528

14397.787

2348.166

06

Iluminat public si electrificări

13350.000

17.370.000

22.666.000

29.907554

25514.924

24.785.671

19.581319

5.204.452

13.370.115

50

Alte servicii in domeniile locuințelor»

serviciilor si dezvoltării comunale

252.486.000

270.329.000

88.637.000

96.865.910

72-213.015

71.627342

51.689.492

19537.850

63.915.707

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

8585.000

7.855.000

45.930.000

50596.000

49.166.514

49.166.514

38.466307

10.700.307

50547361

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

8585.000

7.855.000

45.930.000

50596.000

49.166514

49.166514

38.466.207

10.700307

50547.161

01

Salubritate

8585.000

7.855.000

45.930.000

50596.000

49.166.514

49.166514

38.466.207

10.700.307

50.547.161

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

697.167.000

652586.000

523.666.000

505.134.337

470.461.518

470.461518

325.081.514

145380.004

143.908.790

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

1.000.000

1.499.000

27500.000

27.177.934

25.917.934

25.917.934

25.917.854

80

28.790.937

06

Energie termica

1.000.000

1.499.000

27500.000

27.177.934

25.917.934

25517.934

25.917.854

80

28.790.937

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA.

SIVANATOARE

322.000

322.000

195.129

195.129

193.024

2.105

193,024

8302 03

Agricultura

322.000

322.000

195.129

195.129

193.024

2.105

193.024

30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

322.000

322.000

195.129

195.129

193.024

2.105

193.024

8402

TRANSPORTURI

696.167.000

651.087.000

495.844.000

477.634.403

444.348.455

444348.455

298570.636

145377.819

114.924.829

03

Transport rutier

696.167.000

651.087.000

495.844.000

477.634.403

444.348.455

444348.455

298.970.636

145.377.819

114.924.829

02

Transport in comun

335383.000

268.758.000

266.095.000

281.105.317

274.218.779

274318.779

215.304.772

58.914.007

52563557

03

Străzi

360.784.000

382.329.000

229.749.000

196529.086

170.129.676

170.129.676

83.665.864

86.463.812

62361372

9900 02

EXCEDENT/DEHCIT

-251.446.603

-251.446.603

-53.339.872

TOTAL JUDEȚ CLUJ
DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -

Pag- 4      - Ici-

Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar-

ti-

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

1.619.370.000

1.624.774.905

1.363.S90.000

1382.127.404

1.249.319.586

1.225.184.831

978.102372

247.082359

771.527.943

01

CHELTUIELI CURENTE

879.546.000

877.800.706

1,117.464.000

L 147.161.763

1.042.517.394

1.035.182.438

858396.707

176385.731

654 3 90.746

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

188.706.000

186.248.319

184.626.840

184.626.840

184.122.644

504.196

185.15S.839

10

01

Cheltuieli salariale in bani

177.627.000

175.X2S.7S4

174.450.049

174.450.049

173.960.312

489.737

174396304

10

01

01

Salarii de baza

144.551.000

149.505.824

14S.746.317

148.746317

148.404.459

341.858

148.405.754

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

12368.000

9.553.000

9.351.389

9.351389

9.293.107

58382

10.197.105

10

01

06

Alte sporuri

5.472.000

4.405.002

4337.991

4.337.991

4335396

2.595

4318.945

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

545.000

550.000

529.578

52937 8

529378

536.640

5002

10

01

13

Drepturi de delegare

150.000

150.000

68350

68.550

44.143

24.407

45.000

10

01

17

Indemnizații de hrana

7.135.000

6.734.000

6.651.383

6.651383

6.615.929

35.454

6.661.025

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

7.4OÎÎ.O00

4.930.958

4.764.841

4.764.841

4.737.700

27.141

4.431.735

10

02

Cheltuieli salariale in natura

6388.000

6.397.000

6.202314

6.202.214

6301.514

700

6307333

10

02

•02

Norme de hrana

4.000.000

3.800.000

3.771.514

3.771.514

3.771314

3.776.683

10

02

06

Vouchere de vacanta

2.588.000

2.597.000

2.430.700

2.430.700

2.430.000

700

2.430.550

10

03

Contribuții

4.491.000

4.022.535

3.974.577

3.974.577

3.960.818

13.759

4.355.402

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

5002

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

32

32

32

32

32

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

336

336

336

336

336

5002

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

10

(0

10

10

10

5002

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

4.491.000

4.021.137

3.973.179

3.973.179

3.959.420

13.759

4.018.827

10

03

08

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

335.177

5002

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

340.124.00C

359.938375

329.451.774

329.110.406

260.839.417

6X370.989

251.864.639

20

01

Bunuri si servicii

134.005.00C

153.412.21C

145391.623

145.242.125

115342.303

29.899.822

114.121300

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

5002

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

20

01

06

Piese de schimb

20

01

07

Transport

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

5002

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5002

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

5002

20

02

Reparații curente

20

03

Hrana

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sâniLire

20

04

03

Reactivi

20

04

04

Dezinfectând

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferați

20

06

02

Deplasări in străinătate

Pag. 5      - Ici-

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Angajamente

Plăti

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

2.390.000

2.507.247

2.301.405

2301.405

1.811.856

489.549

1.773.466

2.486.000

2.791.027

2.590.376

2.590.376

2.503.246

87.130

2.471311

29.899.000

33.834.399

31393.133

31.259.266

28.407.607

2.851.659

28.922.650

36.542.000

36.812.518

36304.699

36304.699

30.630.451

5.574.248

29.053.801

685.000

812.456

785.634

785.634

194.393

591041

163.535

695.000

720346

533313

530.929

492.502

38.427

470.056

599.000

584.136

526.666

526.666

526.666

529.363

3.797.000

3352.019

3312.146

3.310.451

1.812.676

1.497.775

1.772.381

28.586.000

41.871.878

39.054392

385)91.163

23.8-17.895

15.143368

23,816.056

28.326.000

29.926.184

28.789.859

28.741 336

25.115.011

3.626.525

25.148.781

86.528.000

83.516327

78.229.540

78324.883

51.869.159

26355.724

52.012.793

2.600.000

2.113.000

1.877.469

1.877.469

1.877.469

1.873.898

2.600.000

2.113.000

1.877.469

1.877.469

1.877.469

1.873.898

546.000

587.000

442.840

442.840

442.840

363375

187.000

200.000

167.804

167.804

167.804

140300

244.000

313.000

238.276

238.276

238376

187.066

35.000

2.114

80,000

74.000

36.760

36.760

36.760

33.695

13.839.000

13.198.006

11.878.025

11.806.154

10.584.142

1.222.012

5.204.821

2.119.000

1.924.904

1.694.281

1.675.217

1.536.297

138.920

789.059

125.000

78.800

52.962

52.962

52.962

10.3*87

11.595.000

11.194302

10.130.782

10.077.975

8.994.883

1.083.092

4.405.375

1.905.000

1.861.883

1.147.959

1.146.462

1.142.796

3.666

1.139.167

1339.000

1.303.360

971.469

969.972

969.972

968.788

566.000

558.523

176.490

176.490

172.824

3.666

170379

Pag, 6

- Ici-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5002

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

543.000

647.442

543.341

543341

413.098

130.243

158.459

5002

20

12

Consultanta si expertiza

237.000

198.350

169.214

169.214

169.214

169.214

20

13

Pregătire profesionala

1.402.000

1.250.057

912.660

841.668

£41.668

844345

20

14

Protecția muncii

52S.000

466.869

393.613

390.190

390.190

387368

20

16

Studii si cercetări

30.000

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

600.000

400.000

400.000

400.000

382.198

17.802

382.198

5002

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

600.000

400.000

400.000

400.000

382.198

17.802

382.198

5002

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

7.471.000

8.222.628

6.656.159

6.620.694

6.568.519

52.175

4.408.715

5002

20

30

Alte cheltuieli

89.920.000

94.034.303

81.409.331

81.405366

70.815.821

10.589.545

70.799.086

20

30

01

Reclama si publicitate

690.000

957.126

831.488

831.488

740_266

91.222

692.999

20

30

02

Protocol si reprezentare

1.150.000

830.000

668.068

668.068

663.422

■4.646

643.971

20

30

04

Chirii

1.617.000

1.604.271

1.560.742

1.560.742

1.522.941

37.801

1.514.866

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

86.463.000

90.642.906

78349.033

78345.068

67.889.192

10.455.876

67.947.250

30

TITLUL Ut DOBÂNZI

24.000.000

17300.000

17.300.000

17.3oo.ooo

17.277398

22.602

21.429304

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

24.000.000

17.300.000

17300.000

17.300.000

17.277398

22.602

21.429.204

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

4

interne directe

24.000.000

17.300.000

17300.000

17.300.000

17.277398

22.602

21.429.204

5002

40

TITLUL IV SUBVENȚII

25500.000

26.493.332

28.493332

28.493332

28.493332

28.552.016

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

25.500.000

28.493.332

28.493.332

28.493332

28.493332

28.552.016

5002

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000

- -

50

04

| Fond de rezerva bugetara la dispoziția

Pag, 7       - Ici- ’

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

autoritarilor locale

1.000.000

5002

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIE! PUBLICE

6.883.000

20.147.000

48.049.000

58.635.000

28.762.311

28.762.311

28.762.311

28.762.311

5002

51

01

Transferuri curente

34.670.000

32.439.000

22.617.073

22.617.073

22.617.073

22.617.073

51

01

01

Transferuri către instituiri publice

19.670.000

14.939.000

5.117.073

5.117.073

5.117.073

5.117.073

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

15.000.000

17.500.000

17.500.000

17.500.000

17300.000

17.500.000

5002

51

02

Transferuri de capital

6.883.000

20.147.000

13.379.000

26.196.000

6.145236

6.145.238

6.145.238

6.145238

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

¥

din domeniul sanatatii

6.600.000

6.120.000

5.155.556

5.155356

5.155.556

5.155356

5002

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

6.883.000

20.147.000

6.779.000

20.076.000

989.682

989.682

989.682

989,682

5002

55

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI

239.000

6.140.000

22.28 9.000

28338.000

27.680.445

27.680.445

27.679.415

1.030

27.679.416

55

01

A. Transferuri interne

239.000

6.140.000

22.289.000

27.766.000

27.328.810

27.328.810

27327.780

1.030

27327.781

55

01

12

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

239.000

6.140.000

6.030.000

6.140.000

6.030.000

6.030.000

6.028.970

1.030

6.028.971

5002

55

01

63

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

16.259.000

21.626.000

21.298.810

21.298.810

21298.810

21298.810

5002

55

02

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

572.000

351.635

351.635

351.635

351.635

5002

55

02

04

Alte transferuri curente in

străinătate

572.000

351.635

351.635

351.635

351.635

5002

56

TITLUL VIE PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

2.850.000

7.736.00C

13.466.000

14.652.00C

12.769.651

12.040396

9.614.621

2.425.777

2.202-871

5002

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Pag. 8      - Ici-

Capi-

Sub-

Ta-

Gru-

Ar-

AII-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

" " ......... ’

toi

capi-

ra-

pa 1

ti-

no

Denumire indicator

Angajamente

Plăti

legale

Cheltuieli

toi

RHlf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Regionala (FEDR)

l.000.000

1.286.000

1.965.000

2.251.000

1.251.000

1.251.000

784.400

466.600

3.332

5002

56

01

03

Cheltuieli nccligibilc

l.000.000

1.286.000

1.965.000

2.251.000

1.251.000

1.251.000

784.400

466.600

3332

56

25

Programul de cooperare clvctiano-romon

vizând reducerea disparitatilor

economice xi sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse

1.850.000

6.450.000

11.501.000

12.401.000

11.518.651

10.7S9.398

8.830.221

1.959.177

2.199.539

5002

56

25

01

Finanțarea naționala

278.000

968.000

1.726.000

1.861.000

1.731.548

1.616.897

1329.858

287.039

329.9 ÎS

56

25

02

Finanțarea externa ncrambursabiln

1.572.000

5.482.000

9.775.000

10.540.000

9.787.103

9.172.501

7.500363

1.672.138

1.869.621

57

TITLUL VEI ASISTENTA SOCIALA

86.051.000

91.896.179

91204.611

91204.611

90.020.893

1.183.718

93.160.777

57

02

Ajutoare sociale

86.051.000

91.896.179

91204.611

91.204.611

90.020.893

1.183.718

93.160277

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

29.107.000

32.898.126

32329. L 68

32.329.168

32.074.889

254279

32.073.693

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

56.059.000

58.083.053

57.965.443

57.965.443

57.110.434

855.009

60252.814

57

02

03

Tichictc de cresa si tichctc

sociale pentru grădiniță

21.000

11.000

6.000

6.000

6.000

4.700

5002

57

02

05

Suport alimentar

864.000

904.000

904.000

904.000

829370

74.430

829.570

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

869.574.000

843.777.706

3 54.185.000

346.493.706

307.117.664

300.853329

196.967.459

103.885.870

731.637

5002

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

865.054.000

«39.257.70C

348.401.000

341.964.706

306273598

300.009263

196.447.520

103.561.743

300.022

5002

58

01

01

Finanțarea naționala .

148.936.000

145.407.781

50.592.000

49.960.781

47.679262

46.860291

27.878.847

18.981.444

49.699

58

01

02

Finanțarea externa ncramburxabila

668,839.000

646.570.92i

250.530.000

244.718.925

221.406.945

216.517.729

143.463.944

73.053.785

250248

58

01

03

Cheltuieli nccligibilc

47.279.000

47J279.00C

47-279.000

47279.00C

37.187.391

36.631243

25.104.729

11.526.514

75

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

4.520.000

4.520.00C

5.540.000

4.520.00C

836.962

836.962

512.835

324.127

424511

58

02

01

Finanțarea naționala

663.000

663.00C

1.483.000

663.00f

108.401

108.40S

66215

42.193

52.967

58

02

02

Finanțarea externa ncrambursabila

3.757.000

3.757.00C

3.957.000

3.757.00C

657.15^

657.154

375.22C

281.93-

371.544

58

02

03

Cheltuieli nccligibilc

100.000

100.00

100.00C

100.00C

7I.40C

71.40C

71.40C

58

15

Alte programe comunitare finanțate in

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente i egale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

«

7

8=6-7

9

perioada 2014-2020

100.000

9.000

7.104

7.104

7.104

7.104

5002

58

15

01

Finanțarea naționala

100.000

9.000

7.104

7.104

7.104

7.104

58

32

Fondul pentru relații bilaterale aferent

Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European si Norvegian 2014-2021

144.000

5002

58

32

01

Finanțare naționala

144.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

14.094.000

15.166.952

15.110.766

15.110.766

14.819217

291.549

14.849.036

59

01

Burse

12.135.000

13.560.952

13.561240

13.561240

13279.529

281.711

I3277.19S

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

1.959.000

1.606.000

1.549526

1.549.526

1539.688

9.838

1.571.838

5002

70

CHELTUIELI DE CAPITAL .

739.824.000

746.974.199

228.447.000

224.858.596

196.695.147

179.895.348

109.400.730

70.494.618

117.137.197

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

739.824.000

746.954.199

228.447.000

224.838596

196.695.147

179.895348

109.400.730

70.494.618

117.137.197

71

01

Active fixe

739.824.000

746.954.199

228.447.000

224.838596

196.695.147

179.895348

109A00.730

70.494.618

117.137.197

71

01

01

Construcții

67.753.000

64.737.000

15.350.000

13249.000

11.465.886

10587.701

7.122.631

3.465.070

7361.602

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

664.000

12.663.701

643.000

12.663.701

12,062505

10537.993

9.687.976

850.017

12.429.893

5002

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.832.525

5.031.359

3.791.000

5.031359

2.002.633

2.002.633

2.002.633

2.814.591

5002

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

667.574.475

664522.139

208.663.000

193.894536

171.164.123

156.767.021

90.587.490

66.179.531

94.531.111

5002

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

20.000

20.000

72

01

Active financiare

20.000

20.000

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

20.000

20.000

5002

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.979.000

17.979.000

17.979.000

17.979.000

17.976.790

2210

81

TITLUL XVH RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.979.000

17.979.000

17.979.000

17.979.000

17.976.790

2210

81

02

Rambursări de credite interne

17.979.00f

17.979.000

17.979.000

17.979.000

17.976.790

2210

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

Part- 10 -Iți-

Capitol

Sub

capi

tol

Pa-

grnf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Platî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli '•

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

publice interne locale

17.979.000

17.979.000

17.979.000

17.979.000

17.976.790

2310

5002

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUP ERATE IN A NUL CURENT

-7.871.955

-7.871.955

-7.87 i.955

-7.871.955

5002

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-7.871.955

-7.871.955

-7.87 L.955

-7.871.955

5002

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! .si

recuperate in anul curent

-7.871.955

-7.871.955

-7.S7l.955

-7.871.955

5002

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-4.803365

-4.803365

-4.803365

-4.803365

5002

85

01

02

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent (SD)

-3.068.690

-3.068.690

-3.068.690

-3.068.690

5100 02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

182.086.000

153325.706

25035X000

241.843.404

205.413.224

189.983.629

177.032.770

1X950.859

17X834347

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

1S2.0S6.000

153325.706

217.939.000

217330.404

181.407.849

165.97S.254

153.155323

1X823.031

144.697.108

01

CHELTUIELI CURENTE

24.702.000

18.551.706

184.715.000

181.277.727

149.293.956

149356329

138.512.537

10.743.692

138.895.726

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

72.600.000

70.620.000

69.725314

69.725314

69.725.214

70.576.812

10

01

Cheltuieli salariate in bani

69.975.000

68.048.000

67.297390

67.297390

67397390

68.115383

10

01

01

Salarii de baza

61.400.000

61.960.000

61.475.544

61.475344

61.475344

61.642.192

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

4.200.000

2.400,000

2.280.787

X280.7S7

2.2S0.7S7

X907.905

10

01

06

Alte sporuri

170.000

123.000

106.438

106.438

106.438

102.979

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

545.000

550.000

529.578

529.578

529.578

536.640

5102

io

01

13

Drepturi de delegare

110.000

110.000

42.510

42310

4X510

43.367

10

01

17

Indemnizații de hrana

2350.000

2.130.000

2.118.727

XI 18.727

2.118.727

2.135.494

10

01

30

Alto drepturi salarisilc in bani

1.200.000

775.000

744.006

744.006

744.006

746.806

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

1.050.000

1.050.000

917.000

917.000

917.000

917.000

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

1.050.000

1.050.000

917.000

917.000

917.000

917.000

10

03

Contribuții

1.575.000

1.522.000

1310.624

1310.624

1.510.624

1.544.429

Paj;. 11 -Ici-

Capitol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetara

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

s

6

7

8=6-7

9

5102

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

1.575.000

1.522.000

1.510.624

1.510.624

1.510.624

1.544.429

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

S6.S63.000

91.049.021

77.708.982

77.671.255

67.278.162

10.393.093

66.884.018

20

01

Bunuri si servicii

7.715.000

8.545.257

8.146.314

8.145.552

5.128.856

3.016.696

4.950.503

20

01

01

Furnituri de birou

1.4 00.000

1.520.000

1.429.461

1.429.461

939.912

489549

927.328

20

01

02

Materiale pentru curățenie

400.000

550.000

452.740

452.740

365.610

87.130

386.437

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

950.000

1.140.000

1.140.000

1.140.000

1.000.811

139.189

920.935

20

01

04

Apa, canal si salubritate

150.000

200.000

162.187

162.187

150.923

11.264

152.062

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

60.000

80,000

77.048

77.048

13.071

63.977

13.071

20

01

06

Piese de schimb

95.000

95.000

57.618

57.618

43.418

14.200

42.848

20

01

08

Posta, telecomunicații» radio, tv.

internet

2.500.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

907.900

1.492.100

825.045

5102

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.600.000

2.150.257

2.027.430

2.027.430

1.347.750

679.680

1.315.406

5102

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

560.000

410.000

399.830

399.068

359.461

39.607

367.371

5102

20

02

Reparații curente

2.800.000

1.700.000

1.370.414

1.370.414

838.366

532.048

838.766

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

650.000

750.000

451.027

451.027

451.027

1.243.617

20

05

30

Alte obiecte de inventar

650.000

750.000

451.027

451.027

451.027

1.243.617

20

06

Deplasări, detașări, transferări

1.003.000

1.203.000

809513

809513

805.847

3.666

S02.729

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

500.000

700.000

637500

637.500

637.500

636.827

20

06

02

Deplasări in strainatatc

503.000

503.000

172.013

172.013

168.347

3.666

165.902

20

11

Cârti, publicării si materiale

documentare

150.000

250.000

232.214

232.214

101.971

130.243

98.716

5102

20

13

Pregătire profesionala

400.000

430.000

328.859

328.859

328.859

330.973

20

25

Cheltuieli judiciare sî extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

400.000

650.000

487.875

452.410

400.235

52.175

394.498

Pag. 12      - Xcî—

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator .

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

S«6-7

9

5102

20

30

Alte cheltuieli

73.745.000

77.520.764

65.882.766

65.881.266

59/223.001

6.658.265

58/224.216

20

30

01

Reclama si publicitate

645.000

910.825

799.945

799.945

708.723

91.222

663.312

20

30

02

Protocol si reprezentare

1.100.000

800.000

662.493

662.493

657,847

4.646

641.249

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

72.000.000

75.809.939

64.420.328

64,418.828

57.856.431

6562.397

56.919.655

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

572.000

351.635

351.635

351.635

351,635

55

02

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

572.000

351.635

351.635

351.635

351.635

5102

55

02

04

Alte transferuri curente in

străinătate

572.000

351.635

351.635

351.635

351.635

5102

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE

CADRULUI FINANC1AR.2014-2020

24.702.000

18.551.706

24.702.000

18.551.706

1.023.125

1.023.125

678.875

344/250

594.799

5102

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

20.182.000

14.031.706

20.182.000

14.031.706

186.163

186.163

166.040

20.123

170.258

5102

58

01

01

Finanțarea naționala

3.027.000

2.103.781

3.027.000

2.103.781

32.605

32.605

28.389

4/216

30/250

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

17.155.000

11.927.925

17.155.000

U.927.925

153-558

153358

137.651

15.907

140.038

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

4320.000

4.520.000

4.520.000

4.520.000

836.962

836.962

512,835

324.127

424311

58

02

01

Finanțarea naționala

663.000

663.000

663.000

663.000

108.408

108.408

66.215

42.193

52.967

58

02

02

Finanțarea externa ncrambursabila

3.757.000

3.757.000

3.757.000

3.757.000

657.154

657.154

375-220

281.934

371.544

58

02

03

Cheltuieli nceligibile

100.000

100.000

100.00(1

100.000

71.400

71.400

71.400

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

550.00C

485.000

485.000

485.000

478.651

6349

488.462

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

550.00C

4B5.00C

485.000

485.000

478.65

6349

488.462

5102

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

157384.000

134.774.00C

33/224.00C

37.445.00C

33306.21

18,114348

16.035.009

2.079.339

5,801382

71

TITLUL xrn ACTIVE NEFINANCIARE

157 384.000

134.754.00C

33.224.00C

37.425.00C

33306/216

18.114348

16.035.009

2.079.339

5.801.382

71

01

Active fixe

157384.000

I34.754.00C

33/224.00C

37.425.00C

33.506/216

18.114348

16,035.009

2.079.339

5.801.382

71

01

01

Construcții

1/228.792

71

01

02

Mașini, echipamente si mijJoxtcc de

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

transport

10.674.000

10.674.000

10.674.000

9.451.017

8.601.000

850.017

1.216.190

5102

71

01

03

Mobilier., aparatura birotica si alte

active corporale

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

321337

5102

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

154384.000

121.080.000

30.224.000

23.751.000

22.832316

8.663331

7.434.009

1.229322

3.035.063

5102

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

20.000

20.000

72

01

Active financiare

20.000

20.000

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

20.000

20.000

5102

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.392.323

-1.392323

-1392323

-1.392.323

5102

85

Titlul XDC PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.392.323

-1392.323

-1392323

-1.392323

5102

85

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curcnL

-1.392.323

-1.392.323

-1392.323

-1392323

5102

85

01

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)

-1392323

-1392.323

-1392323

-1392.323

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

8.013.000

6.813.000

6.305.375

6.305375

6.217.951

87.424

6.325.837

01

CHELTUIELI CURENTE

8.013.000

6.813.000

6.305.375

6.305.375

6317.951

87.424

6.325.837

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.400.000

5.298.000

5.089.628

5.089.628

5.0S9.62S

5.148.436

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

5.208.000

5.106.000

4.909.996

4.909.996

4.909.996

4.966.452

10

01

01

Salarii de baza

4.640.000

4.640.000

4361.846

4.561.846

4.561.846

4.569.453

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

340.000

238.000

176.091

176.091

176.091

226.018

10

01

06

Alte sporuri

2.000

2.000

948

948

94 S

624

10

01

13

Drepturi de delegare

5.000

5.000

10

01

17

Indemnizații de hrana

170.000

170.000

132.034

132.034

132.034

133,347

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

51.000

51.000

39.077

39.077

39.077

37.010

Fag. 14      - lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Credite

de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Angajamente

toi

capitol

ra-graf

pa /

Titlu

ticni

nost

Denumire indicator

inițiale

definitive

inițiale

definitive

Plăti efectuate

legale de plătit

Cheltuieli

efective

A

n

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5402

10

02

Cheltuieli salari ale in natura

76.000

76.000

70300

70.300

70300

70.300

10

02

06

Vouchere de vacanta

76.000

76.000

70.300

70.300

70.300

70300

10

03

Contribuții

116.000

116.000

109.332

109332

109332

111,684

10

03

07

Contribuția asigurat orie pentru munca

116.000

116.000

109.332

109.332

109.332

111.684

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

1.567.000

1.467.000

1.167.747

1.167.747

I.0S2.061

85.686

1.130.585

20,

01

Bunuri si servicii

25.000

25.000

11.477

11.477

7.069

4.408

7.069

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20.000

20.000

8.301

8301

3.893

4.408

3.893

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

5.000

5.000

3.176

3.176

3.176

3.176

5402

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

47.000

52.000

4.034

4.054

4.034

4.034

20

05

30

Alte obiecte de inventar

47.000

52.000

4.034

4.034

4.034

4.034

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

60.000

80.000

45,811

45.811

45.811

45.811

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferuri

60.000

S0.000

45.811

45.811

45.811

45.811

20

13

Pregătire profesionala

50.000

30.000

12.037

12.037

12.037

12.037

20

30

Alte cheltuieli

1.3S5.000

1.280.000

1.094.388

1.094388

1.013.110

81378

1.061.634

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.385.000

1380.000

1.094.388

1.094388

1.013.110

81378

1.061.634

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

l.000.000

5402

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

46.000

48.000

48.000

48.000

46.262

L738

46.816

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadnite

46.000

48.000

48.000

48.000

46.262

1.738

46.816

5502

tranzacții privind datoria publica si

ÎMPRUMUTURI

24.600.00C

17.700.00C

17.700.00C

17.700.00C

17.659396

40.404

21.811.402

5502

01

CHELTUIELI CURENTE

24.600.00C

17.700.00C

17.700.00C

17.700.000

17.659.596

40.404

21.811.402

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

600.00C

400.00C

400.00C

400.00C

382.198

17.802

382.198

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

600.00C

400.00C

400.00C

400.00C

382.198

17.802

|          382,193

------------------------—---—.......... .  _________-_______________________________________________ Par. 15     -Ici-

Capitol

Sub

capi

tol

Pa-

graf

Grupa/ Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5502          20 24 02

5502          30

30 01

30 01 01

6000 02

6102

01

10

10 01

10 01 01

10 01 ■ 05

10 01 06

10 01 13

10 01 30

10 02

10 02 02

10 02 06

10 03

10 03 07

20

20 01

20 01 03

20 01 05

20 01 06

20 01 08

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

TITLUL m DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

Partea n-a APARATUL ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in buni

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Drepturi de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Vouchcre de vacanta

Contribuții

Contribuția asigurătoric pentru munca

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

încălzit, iluminat si forța motrica

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv.

40.620.000

40.620.000

42.103.000

42.103.000

600.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

36.555.000

36.555.000

35.235.000

30.200.000

252.10.000

22.735.000

1.655.000

570.000

10.000

240.000

4.470.000

4.000,000

470,000

520.000

520.000

4.865.000

2.155.000

100.000

500.000

300.000

400.000

17.300.000

17300.000

17300.000

36.428.960

36.428.960

34.315.960

29.489.960

24389.960

22.885.000

855.000

510.002

10.000

329.958

4.270.000

3.S00.000

470.000

630.000

630.000

4.676.000

1.805.000

50.000

600.000

300.000

400.000

17300.000

17300.000

17300.000

34-500.080

34300.080

32.897.080

29.166.148

24.341360

22.696.617

834.511

500.464

1.040

308.728

4.215.414

3.771.514

443.900

609374

609374

3.580.932

1390.135

13.683

582.248

214526

400.000

17.300.000

17.300.000

17.300.000

33.812.471

33.812.471

32.676.527

29.166.148

24.341360

22.696.617

834311

500.464

1.040

308.728

4.215.414

3.771.514

443.900

609374

609374

3.360.379

1.205.323

13372

582.248

212.142

382.198

17377.398

17.277398

17.277398

32.693.749

32.693.749

31.8S2.818

29.166.148

24341360

22.696.617

834511

500.464

1.040

308.728

4315.414

3.771.514

443.900

. 609.374

609374

2.568.421

575330

13.572

54.984

187.915

17.802

22.602

22.602

22.602

1.118.722

1.118.722

793.709

791.958

629.793

527364

24.227

382.198

21.429304

21.429304

21.429304

31.659303

31.659303

30.988.886

29351.011

24311.167

22.630.819

1.055.806

492563

L040

330.939

4320.&3

3.776.683

443.900

619361

619361

t.490.644

574.736

13.573

54.984

187.915

Pag. 16 -Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

internet

130.000

80.000

10.867

10.867

5.192

5.675

6.046

6102

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

375.000

375.000

269372

206.599

165.717

40.882

164.367

6102

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

750.000

400.000

199.539

179.895

148.150

31.745

147.851

6102

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.250.000

2.486.000

2.113.140

2.041.531

1.879.366

162.165

F02.S63

20

05

01

Uniforma si echipament

1.950.000

1.716.000

1.538.885

1.519.821

1380.901

138.920

786.905

20

05

30

Alte obiecte de inventar

300.000

770.000

574355

521.710

498.465

23345

15.958

20

06

Depinsuri, detasari, transferuri

205.000

105.000

13.619

13.487

13.487

13.007

20

06

01

Deplasări interne, detașări, transferuri

205.000

105.000

13.619

13.487

13.487

13.007

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

50.000

50.000

6102

20

13

Pregătire profesionala

205.000

205.000

142.672

78.672

78.672

78.672

20

30

Alte cheltuieli

25.000

21366

21.366

21366

21.366

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25.000

21.366

21.366

21.366

21366

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

170.000

150.000

150.000

150.000

148349

1.751

147.231

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

170.000

150.000

150.000

150.000

148.249

1.751

14733!

6102

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.620.000

42.103.000

1.320.000

2.113.000

1.603.000

1.135.944

810.931

325.013

670.417

71

TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE

40.620.000

42.103.000

1.320.000

2.113.000

1.603.000

1.135.944

810.931

325.013

670.417

71

01

Active fixe

40.620.000

42.103.000

1.320.000

2.113.000

1.603.000

1.135.944

810.931

325.013

670.417

71

01

01

Construcții

793

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

320.000

1.463.000

320.000

1.463.000

953.000

651.471

651.471

172.917

6102

■ 71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

93.23S

6102

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

40300.000

40.640.000

l.000.000

650.000

650.000

484.473

159.460

325.013

403.469

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

. * /        - ici-

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

s

6

7

8=4-7

9

6500 02

Partea IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

289.663.000

347.709.199

369319.000

395.932339

367314.811

361.963371

324370.793

37392378

293.044.354

6502

INVATAMANT

142.777.000

163.564.199

114328.000

132.688.076

126318301

123.885.155

116.535.510

7.349.645

ll 0.007.888

01

CHELTUIELI CURENTE

39.410.000

72.360.000

107378.000

122.221.085

116.599353

113.966.407

108.796.778

5.169.629

101.914.209

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

53.063.000

58.721.080

54,963.550

54.880.462

54.842.661

37.801

50.179.877

20

01

Bunuri si servicii

34.091.000

36.001.869

33.874.194

33.810.270

33.810.270

33.623 043

20

01

01

Furnituri de birou

771.000

764347

714.145

714.145

714.145

706,053

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.648.000

1.743.027

1.702.367

1.702.367

1.702.367

1.650.746

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

14.007.000

14.054.058

13.103.772

13.070.016

13.070.016

12.996325

20

01

04

Apa, canal si salubritate

3.061.000

3.181.518

2.804371

2.804.271

2.804.271

3775.981

20

01

05

Carburanți si lubrifiant]

56.000

65.456

61.618

61.618

61.618

53.903

20

01

06

Piese de schimb

219.000

205346

183.067

183.067

183.067

165.492

20

01

07

Transport

599.000

584.136

526.666

526.666

526.666

529363

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

907.000

807.019

730.749

729.054

729.054

729319

6502

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.604.000

1.769.621

1.704.312

1.703.756

1.703.756

1.755.395

6502

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

11/219.000

12.827.441

12343327

12.315310

12315.310

12.260.566

6502

20

02

Reparații curente

10.413.000

12336327

11.092.154

1 L.087.497

11.087.497

11.087.237

20

04

Medicamente si materiale sanitare

28.000

25.000

24.365

24.365

24.365

22.493

20

04

01

Medicamente

23.000

18.000

17.415

17.415

17.415

17.414

20

04

02

Materiale sanitare

4.000

>     4.000

4.000

4.000

4.000

43498

20

04

04

Dezinfectant!

1.000

3.000

2.950

2.950

2.950

581

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4.465.000

6339.402

6.423.749

6.423.487

6.423.487

2.212.955

20

05

01

Uniforme si echipament

19.000

20.300

20.109

20.109

20.109

1.022

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

40.000

48.800

43.115

43.115

43.115

10387

20

05

30

Alte obiecte de inventar

4.406.000

6.470.302

6360.525

6360.263

6360.263

2.201.546

20

06

Depinsuri, detasari. transferări

139.00C

100.S83

74.681

73.316

73316

73.285

Pag. 18

- Iei-

Capitol

Subcapitol

Pa

ra-graf

Grupa /

Ti du

Ar

ti

col

Aii-

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

Ilegale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plat

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

6502

20

06

01

Deplasări interne, detașări. transferări

131.000

100.360

74.158

72.793

72.793

72.762

20

06

02

Deplasări in străinătate

8.000

523

523

523

523

523

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

268.000

267.442

254356

254356

254.556

10'390

6502

20

12

Consultanta si expertiza

237.000

198350

169314

169314

169314

169314

20

13

Pregătire profesionala

457.000

405.057

320367

313375

313.275

313-738

20

14

Protecția muncii

494.000

427.869

371375

367.952

367.952

365.130

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

59.000

61.200

8.964

8.964

8.964

8.964

6502

20

30

Alte cheltuieli

2.412.000

2.457.481

2350.031

2.347.566

2.309.765

37.801

2.293.428

20

30

01

Reclama si publicitate

25.000

26.301

26359

26.259

26.259

26359

20

30

04

Chirii

1.429.000

1.446.271

1.443.980

1.443.980

1.406.179

37.801

1.406.180

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

958.000

984.909

879.792

877327

877327

860.989

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16359.000

21.626.000

21398.810

21.298.810

21398,810

21398.810

55

01

A. Transferuri interne

16.259.000

21.626.000

21398.810

21396.810

21398.810

21398.810

55

01

63

Finanțarea invntamantului particular

sau confesional acreditat

16.259.000

21.626.000

21398.810

21398.S10

21398.810

21.298.810

6502

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

950.000

2.801.000

3.701.000

3.701.000

3.701.000

2.787.492

913.508

1.694377

6502

56

25

Programul de cooperare elvctiano-roman

vizând reducerea dispari tatii or

economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse

950.000

2.801.00C

3.701.00C

3.701.000

3.701.000

2.787.492

913.508

1.694.377

6502

56

25

01

Finanțarea naționala

143.00C

421.00C

556.00C

556.00C

556.000

418.124

137.876

254.144

56

25

02

Finanțarea externa ncrambursabila

S07.00C

2.380.00r

3.145.00C

3.145.00C

3.145.000

2.369368

775.632

1.440.233

Pag- 19      ~ Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plate efectuate

Angajamente legale de plătit

Chel țuicii efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

s

6

7

8=6-7

9

6502

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

15.540.000

16.732.053

16384.953

16384.953

15.518.715

866338

15.463.947

57

02

Ajutoare sociale

15.540.000

16.732.053

16384.953

16384.953

15318.715

866.238

15.463.947

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

2.610.000

2.403,000

2.055.900

2.055.900

1.801.621

254379

1.800.425

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

12,066.000

13.425.053

13.425.053

13.425.053

12.887324

537329

12.833.952

57

02

05

Suport alimentar

864.000

904.000

904.000

904.000

829.570

74.430

829.570

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

39.410.000

71.410.000

7.580.000

7.880.000

6.690.000

4.139.942

1.069.571

3.070371

6502

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

39.410.000

71.410.000

7.580.000

7.880,000

6.690.000

4.139.942

1.069371

3.070.371

6502

58

01

01

Finanțarea naționala

5.695.000

10.495.000

921.000

966.000

946.752

638.545

180338

458307

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

3237X000

59.472.000

5316,000

5.471.000

5364.926

3.406.223

842.121

2364.102

58

01

03

Cheltuieli necligibilc

1.443.000

1.443.000

1.443.000

1.443.000

378322

95.174

47.212

47.962

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

12.135.000

13.560.952

13.561340

13361340

13379.529

281.711

13.277.198

59

01

Burse

12.135.000

13360.952

13361340

13361.240

13.279329

281.711

13.277.198

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

103367.000

91304.199

6.950.000

10.491.199

9.942.956

9.94X956

7.762.940

2.180.016

8.093.679

71

TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE

103367.000

91.204.199

6.950.000

10.491.199

9.942.956

9.942.956

7.762.940

2.180.016

8.093.679

71

01

Active fixe

103367.000

91304.199

6.950.000

10.491.199

9.94X956

9.94X956

7.762.940

XIS0.016

8.093.679

71

01

01

Construcții

3390

71

01

02

Mașini» echipamente si mijloace de

transport

108.000

290.701

108.000

290.701

272.644

272.644

272.644

2.547 241

6502

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

576.000

1.774.834

576.000

1.774.834

L778.543

1.778.543

1.778.543

1.508.777

6502

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

102.683.000

89.138.664

6.266.000

8.425.664

7.891.765

7.891.769

5.711.753

X 180.016

4.034371

6502

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-24.208

-24308

-24,20b

-24.208

6502

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Capitol

Sub

capi

tol

pa_

rci-jjraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

6502          85 01

6502          85 01 01

6602

01

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF) SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

24.485.000

24385,000

16.485.000

16385.000

10

10 01

10 01 01

10 01 05

10 01 17

10 01 30

10 02

10 02 06

10 03

10 03 01

6602           10  03  02

10 03 03

6602          10  03  04

6602           10  03  07

111 LUt- 1 CHELI U1ELI DE PERSONAL, Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Indemnizații de hrana

Alte drepturi salarialc in bani

Cheltuieli salarialc in natura

Vouchcrc de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de snnatatc

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuția nsiguratoric pentru munca

20

20 01

20 01 01

111LUL H BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Pap. 20      - ici-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

-24.208

-24308

-24.208

-24.20S

-24.208

-24.208

-24.208

-24.208

-24.208

-24.208

-24.208

-24.208

■49.737.000

53.547.787

52.370.649

52.370.649

49324.192

2.846.457

432262.266

49.637.000

53.469.391

52.319.935

52319.935

49.473.478

2.846.457

41.937372

17.150.000

18.934359

18.934359

18.934.359

18.673.942

260.417

18.475334

16.458.000

18.271.824

18.271.824

18371.824

18.019.559

252365

17.819.804

13.478.000

15.400.824

15.400.824

15.400.824

15306358

194.466

15.020.602

1.965.000

2.002.000

2.002.000

2.002.000

1.971310

30.490

1.961.603

600.000

573.000

573.000

573.000

566367

6.433

567318

415.000

296.000

296.000

296.000

275.124

20.876

270.081

257.000

254.000

254.000

254.000

253.450

550

253.450

257.000

254.000

254.000

254.000

253.450

550

253.450

435.000

40S.535

408.535

408.535

400.933

7.602

401.980

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

32

32

32

32

32

336

336

336

336

336

10

10

10

10

10

435.000

407.137

407.137

407.137

399.535

7.602

400.582

727.000

840.032

667-232

667332

667332

740.362

147.000

201.00C

148.515

148315

148.515

146.481

25.000

24.00C

12.505

12.505

12.505

10.471

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa 1 Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

3=6-7

9

6602

20

01

02

Materiale pentru curățenie

2.000

2.000

20

01

06

Piese de schimb

30.000

70.000

45.876

45.876

45.876

45.876

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

40.000

40.000

25.559

25.559

25.559

25.559

6602

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

50.000

65.000

64.575

64.575

64.575

64.575

6602

20

04

Medicamente si materiale sanitare

395.000

428.000

353.191

353.191

353.191

271.472

20

04

01

Medicamente

140.000

148.000

140204

140204

140.204

105.101

20

04

02

Materiale sanitare

200.000

260.000

212.987

212.987

212.987

163.067

20

04

03

Reactivi

35.000

2.114

20

04

04

Dezinfectant!

20.000

20.000

1.190

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000

168.604

128.407

128.407

128.407

54.104

20-

05

01

Uniforme si echipament

20.000

58.604

57.406

57.406

57.406

220

20

05

30

Alte obiecte de inventar

80.000

110.000

71.001

71.001

71.001

53.884

20

06

Deplasați, detașări, transferări

8.000

£.000

4289

4.289

4289

4289

20

06

01

Deplasări interne, detașări. transferări

8.000

8.000

4.289

4228 9

4289

4.289

20

13

Pregătire profesionala

65.000

30.000

29.660

29.660

29.660

29.660

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

2.000

1.428

1.428

1.428

1.428

232.614

6602

20

30

Alte cheltuieli

10.000

3.000

1.742

1.742

1.742

1.742

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.000

3.000

1.742

1.742

1.742

1.742

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21.600.000

23.620.000

22.655.556

22.655356

22.655.556

22.655.556

6602

51

01

Transferuri curente

15.000.000

17.500.000

17.500.000

17.500.000

17.500.000

17.500.000

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

| finanțarea cheltuielilor curente din

Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

toi

capi

tol

m-graf

pa /

Titlu

ti-

col

nc-

at

Denumire indicator

inițiale

definitive

A

B

I

2

6602

6602

6602

6602

6602

6602

51

51

56

56

56

58

58

58

58

02

02

01

01

01

01

01

28

03

01

02

domeniul sanatorii

Transferuri de capital

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatorii

TITLUL Vm PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN)

POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Cheltuieli neeligibilc

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa ncrambursabila

24.385.000

24.385.000

3.658.000

20.727.000

16.385.000

16385.000

2.458,000

13.927.000

6602

6602

59

59

70 .71

71

71

71

40

01

01

01

02

30

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicap ncincadratc

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Alte active fixe

| (inclusiv reparații capitale)

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

I             100.000


Pag. 22


- Ici-


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

S

6

7

8=6-7

9

15.000.000

17300.000

17300.000

17.500.000

17.500.000

17.500.000

6.600.000

6.120.000

5.155.556

5.155.556

5.155.556

5.155356

6.600.000

6.120.000

5.155.556

5.155.556

5.155356

5.155.556

3332

3332

3332

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

7.413.960

2.586.040

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

7.413.960

2386.040

1.500.000

1300.000

1300.000

1300.000

1.112.094

387.906

8.500.000

S.500.000

8.500.000

8.500.000

6.301.866

2.198.134

160.000

75.000

62.788

62.788

62.788

62.788

160.000

75.000

62.788

62.788

62.78b

62.788

100.000

125.958

98.276

98276

98.276

1324.994

100.00C

125.958

98,276

98.276

98.276

1324.994

100.00C

125.951

98276

98.276

98.276

1324.994

623.782

100.00C

125.951

98.27(

I            98.27

9827(

701212


Pag. 23      - Ici-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plat!

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efectiv

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

s

6

7

8=6-7

9

6602

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

recuperate in anul curent

-47.562

-47.562

-47.562

-47.562

6602

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-47.562

-47.562

-47.562

-47.562

6602

85

01

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate în anul curent

-41.562

-47.562

-47.562

-47.562

6602

85

01

01

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate in anul curent (SF)

-21.604

-21,604

-21.604

-21.604

6602

85

01

02

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate in anul curent (SD)

-25.95S

-25.95S

-25.958

-25.958

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

110.733.000

155.667.000

73.677.000

81.247.000

73.636305

70.780,601

44.033.179

26.747.422

25.168.767

01

CHELTUIELI CURENTE

38.443.000

51.022.000

56.190.000

64.080.000

58397.535

55,441.931

31359.004

24.182.927

21.816.749

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

26.867.000

34.817.000

32322325

32.222325

18.625.351

13.596.974

18.432,675

20

01

Bunuri si servicii

21.797.000

32.677.000

30311.007

30.311.007

17.653.109

12.657.898

17.623.748

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța metrica

157,000

257.000

144.813

144.813

135.921

8.892

134.218

20

01

04

Apa, canal si salubritate

285.000

495.000

396.348

396348

292.756

103.592

293.766

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

19.930.000

31.1S0.000

29.146.392

29.146392

16.756.273

12390.119

16.711362

6702

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.425.000

745.000

623.454

623.454

468.159

155395

484.402

6702

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.070.000

2,070.000

1.910.950

1.910.950

971.874

939.076

808.559

20

05

30

Alte obiecte de inventar

5.070.000

2.070.000

1.910.950

1.910.950

971.874

939.076

808.559

20

16

Studii si cercetări

30.000

20

30

Alte cheltuieli

40.000

368

368

368

36S

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40.000

368

368

368

368

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

923.000

1.361000

5.989.000

5.689.000

3.384.074

3384.074

3384.074

3384.074

Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar-

Aii-

Credite dea

ngajument

fol

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indiciilor

toi

graf

Titlu

col

nt

inițiale

definitive

A

B

1

2

6702

51

01

Transferuri curente

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

51

02

Transferuri de capital

923.000

1.362.000

51

02

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

923.000

1.362.000

6702

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

37.520.000

49.660.000

6702

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

37.520.000

49.660.000

6702

58

01

01

Finanțarea naționala

5.493.000

7,314.000

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

31.127.000

41.446.000

58

01

03

Cheltuieli nccligibilc

900.000

900.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

72.290.000

104.645.000

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

72.290.000

104.645.000

71

01

Active fixe

72290.000

104,645.000

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mușini, echipamente si mijloace de

transport

6702

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6702

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

72290.000

104.645.000

6702

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

81

111LUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED1 £E

81

02

Rambursări de credite interne

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

|

Pag. 24

- Ici-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5.170.000

4398.000

3.178.137

3.178.137

3.178.137

3.178.137

5.170.000

4.398.000

3.178.137

3.178.137

3.178.137

3.178.137

819.000

1.291.000

205.937

205.937

205.937

205.937

■   819.000

1.291.000

205.937

205.937

205.937

205.937

23334.000

23.574.000

22.691.136

19.S35J32

9.249.579

10.585.953

23334.000

23.574.000

22.691,136

19.835.532

9.249.579

10.585.953

3365.000

3.402.000

3.402.000

2.979.332

1.439.056

1.540.276

19.069.000

19372.000

19372.000

16.839.064

7.808.619

9.030.445

900.000

900.000

17.136

17.136

1.904

15.232

6328.000

6.009.439

4.181.109

4.181.109

1.617.008

2.564.101

3.352.018

6328.000

6.009.439

4.181.109

4.181.109

1.617.008

2.564.101

3.352.01S

6328.000

6.009.439

4.181.109

4.181.109

1.617.008

2.564.101

3.352.018

14.189

305.476

470.663

6328.000

6.009.439

4.181.105

4.181.109

1.617.008

2.564.101

2.56L690

11.159.00C

11.I59.00C

1I.159.00C

ll.l59.00f

11.158.606

394

11.159.00C

11.159.00C

11.159.00C

11.159.00C

11.158.606

394

11.159.00C

11.159.00C

11.159.00C

1 l_159.00f

11.158.606

394

11.159.00C

11.159.00C

li.159.00C

ll.159.00f

ll.I5S.60t

394

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

Ali

ne-

ut

Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


Credite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente


bugetare


Pan. 25

- Ici-

Angajamente


legale


Plat!


efectuate


Angajamente legale de plătit


Cheltuieli


efective


A

B

I

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

6702          84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.439

-1.439

-1.439

-1.439

6702          85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.439

-1.439

-1.439

-1.439

6702          85 01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-1.439

-1.439

-1.439

-1.439

6702          85 01 02

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent (SD)

-1.439

-1.439

-1.439

-1.439

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

11.668.000

11.993.000

131.577.000

128.449.376

114.989.656

114.926.966

114.477.912

449.054

114.605.433

01

CHELTUIELI CURENTE

647.000

502.000

125.306.000

122.241.927

110.457.238

110.457.238

110513.459

243.779

109.621.643

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

63.356.000

61.906.000

61.711.491

61.711.491

61.467.712

243.779

61.607346

10 01

Cheltuieli salariate in bani

60.776.000

59.813.000

59.629579

59.629.279

59.391.807

237.472

59.183398

10 01 01

Salarii de baza

42.298.000

44.620.000

44.611.486

44.611.486

44.464.094

147.392

44.542.688

10 01 05

Sporuri pentru condiții de munca

4.208.000

4.058.000

4.058.000

4.058.000

4.030.208

27.792

4.045.773

10 01 06

Alte sporuri

4.730.000

3.770.000

3.730.141

3.730.141

3.727546

2595

3.722.779

10 01 13

Drepturi de delegare

25.000

25.000

25.000

25.000

593

24.407

593

10 01 17

Indemnizații de hrana

4.015.000

3.861.000

3.827.622

3.827.622

3.798.601

29.021

3.824.666

10 01 30

Alte drepturi salariate in bani

5.500.000

3.479.000

3.377.030

3.377.03 D

3.370.765

6.265

3.046.899

10 02

Cheltuieli salarinlc in natura

735.000

747.000

745500

745500

745.350

150

745.900

. 10 02 06

Vouchere de vacanta

735.000

747.000

745500

745500

745.350

150

745.900

10 03

Contribuții

1.845.000

1.346.000

1.336.712

1.336.712

1.330555

6.157

1.678.048

10 03 07

Contribuția asiguratoric pentru munca

1.845.000

1.346.000

1.336.712

1.336.712

1.330555

6.157

1.342.871

10 03 08

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

335.177

6802          20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.795.000

11.071.801

8.753.249

8.753549

8.753.249

8.000.296

20 01

Bunuri si servicii

3313.000

3.336.000

2.708.452

2.708.452

2.708.452

2.645.315

20 01 01

1 Furnituri de birou

194.000

199.00C

145594

145594

145594

129.614


Capitol

Sub

capitol

Pn-

graf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Alb


6802

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01 '

08

6802

20

01

09

6802

20

01

30

6802

20

02

20

03

20

03

01

20

04

20

04

01

20

04

02

20

04

04

20

05

20

05

01

20

05

03

20

05

30

20

06

20

06

01

20

06

02

20

11

i 6802

20

13

Materiale pentru curățenie

Incnlzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant»

Piese dc schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectant!

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări în străinătate

Cârti, publicații si materiale

documentare

Pregătire profesionala

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte dc inventar


Denumire indicator


Crcdite dc angajament


inițialedefinitive


- Icî-

26

inii

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

'Hale

definitive

3

4

5

6

7

8-6-7

9

436.000

496.000

435X69

435369

435.269

434.028

1.068.000

964.000

861.426

861.426

861.426

865.785

295.000

285.000

260.107

260.107

260.107

257.637

69.000

67.000

64.720

64.720

64.720

41377

51.000

50.000

32.226

32.226

3X226

27.925

260.000

265.000

170.530

170.530

170330

212.071

370.000

390.000

309.694

309.694

309.694

265.391

570.000

620.000

429.186

429.186

429.186

41 i 237

810.000

1.175.000

£27.700

£27.700

827.700

827.700

2.600.000

ZI 13.000

1.877.469

1.877.469

1.877.469

1.873.898

2.600.000

2.113.000

1.877.469

1.877.469

1.877.469

1.873.398

123.000

134.000

65.284

65.284

65.284

69.410

24.000

34.000

10.185

10.185

10.185

17.985

40.000

49.000

21.289

21.289

21.289

19.501

59.000

51.000

33.810

33.810

33.810

31.924

747.000

842.000

581.038

581.038

581.038

952

130.000

130.000

77.881

77.881

77.881

912

85.000

30.000

9.847

9.S47

9.847

532.00(

682.000

493310

493310

493.310

40

490.000

365.000

200.046

200.046

200.046

200.046

435.000

310.000

196.092

196.092

196.092

196.092

55.00C

55.000

3.954

3.954

3354

3.954

75.000

80.00C

56.571

56.571

56.571

49.353

225.000

150.00C

79.165

79.165

79.165

79-165


Pag. 27      - Ici-

Capitol

6802

6802

680

680

680

680

Subcapitol

2

2

2

2

Pa-ra-Rmr

Grupa /

Titlu

\

20

20

20

20

20

20

20

51

51

51

51

51

57

57

57

; 57

57

58

58

Articol

14 25

30

30

30

30

30

01

01

02

02

02

02

02

02

01

Alineat

01

02

04

30

01

29

01

02

03

Denumire indicator

B

Protecția muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VEI ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Tichictc de cresa si tichctc

sociale pentru grădiniță

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

5

22.238

420

2.334.866

5284

5575

116.762

2.207.245

2.309.962

1.938.936

1.938.936

371.026

371.026

36.871.694

36.871.694

30273268

6.592.426

6.000

7.104

Angajamente legale

6

22.238

420

2.334.866

5.284

5575

116.762

2.207.245

2.309.962

1.938.936

1.938.936

371.026

371.026

36.871.694

36.871.694

30273.268

6592.426

6.000

7.104

Plăti efectuate

7

22.238

420

2.334.866

5284

5575

116.762

2207.245

2.309.962

1.938.936

1.938.936

371.026

371.026

36.871.694

36.871.694

30.273.268

6592.426

6.00C

7.104

Angajamente legale de plătit

8=6-7

Cheltuieli efective

9

22.238

360

2.231.859

3.428

2.722

108.686

2.117,023

2.309.962

1.938.936

1.938.936

371.026

371.026

36.870394

36.870394

30.273268

6592.426

4.700

7.104

inițiale

1

647.000

647.000

647.000

definitive

2

502.000

502.000

502.000

inițiale

3

34.000

10.000

3368.000

20.000

50.000

188.000

3,110.000

15.147.000

14.500.000

14500.000

647.000

647.000

32.511.000

32.511.000

26.497.000

5.993.000

21.000

1.464.000

200.000

definitive

4

39.000

10.000

2.827.801

20.000

30.000

158.000

2.619.801

11.043.000

10.5d 1.000

10.541.000

502.000

502.000

37.164.126

37.164.126

30.495.126

6.658.000

11.000

209.000

200.000

Pag. 28 -Ici-

Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

6802

58

01

01

Finanțarea naționala

39.000

39.000

58

01

02

Finantarcii externa ncrambursabila

161.000

161.000

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

1.020.000

58

02

01

Finanțarea naționala

820.000

58

02

02

Finanțarea externa ncrambursabila

200.000

58

15

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020

100.000

9.000

7.104

7.104

7.104

7.104

6802

58

15

01

Finanțarea naționala

100.000

9.000

7.104

7.104

7.104

7.104

58

32

Fondul pentru rclufii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021

144.000

6802

58

32

01

Finanțare naționala

144.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.033.000

848.000

803.738

803.73 8

803.738

826.541

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

1.033.000

848.000

803.738

803.738

803.738

826.541

6802

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.021.000

11.491.000

6.271.000

6.741.000

5.065.969

5.003.279

4.798.004

205.275

4.983.790

71

TITLUL xm ACTIVE NEFINANCIARE

11.021.000

11.491.000

6.271.000

6.741.000

5.065.969

5.003.279

4.798.004

205.275

4.983.790

71

01

Active fixe

11.021.000

11.491.000

6.271.000

6.741.000

5.065.969

5.003.279

4.798.004

205.275

4.983.790

71

01

01

Construcții

10.240.000

10.240.000

5.445.000

5.490.000

4.164.886

4.164.S86

4.164.886

4.124.543

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

236.000

236.000

215.000

236.000

162.861

162.861

162.861

563.570

6802

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

256525

256525

215.000

256525

224.090

224.090

224.090

168.415

6802

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitule)

288.475

758.475

396.000

758.475

514.132

451.442

246.167

205.275

127.262

6802

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

-

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-533.551

-533.551

-533.551

-533351

6802

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Pag. 29      - Ici-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-533.551

-533.551

-533351

-533.551

6802

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-533.551

-533351

-533351

-533351

6802

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-533.551

-533.551

-533351

-533.551

7000 02

Partea IV-a SERVICE SI DEZVOLTARE

PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE

409.834.000

429.051.000

183.798.000

202.788.464

171.429.953

168.963.842

118.723.446

50340396

130.081.149

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

401349.000

421.196.000

137.868.000

152.192.464

122.263.439

119.797328

80.257.239

39340.089

79333.988

01

CHELTUIELI CURENTE

254374.000

287.310.000

80.292.000

95.027341

72.003.630

70.415.704

47.401336

23.014.468

31338.871

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICE

38.088.000

38.467341

35.677394

35.677394

27.053.821

8.623.573

. 25331.402

20

01

Bunuri si servicii

18.488.000

22.937.341

21397.688

21397.688

16.971334

4.626.354

17.701.409

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motricu

12.500.000

16.172341

14.971.440

14371.440

12.411337

2.559.903

13.046.411

20

01

04

Apa, canal si salubri Uite

25.000

25.000

20.133

20.133

8.926

11.207

9316

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.000.000

1.500.000

1366.115

1.366.115

297.695

1.068.420

295575

7002

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

4.963.000

5.240.000

5.240.000

5340.000

4.253.176

986.824

435CLZ07

7002

20

02

Reparații curente

12.600.000

8.000.000

7.898.672

7.898.672

3.901.453

3.997.219

3.857.714

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.000

23.562

23.562

23362

20

05

30

Alte obiecte de inventar

30.000

23.562

23 A 62

23.562

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

7.000.000

7.500.000

6.157.472

6.157.472

6.157.472

3.772379

7002

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.313,000

18.283.000

5.313.000

18.283.000

41X719

412.719

412.719

412.719

7002

51

02

Transferuri de capital

5.313.000

18383.000

5.313.000

18.283.000

412.719

412.719

412.719

412.719

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

DC-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

A

B

1

2

3

4

5

6

7002

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

5.313.000

18383.000

5.313.000

18.283.000

412.719

412.719

7002

55

TITLUL vn ALTE TRANSFERURI

5.791.000

5.791.000

5.791.000

5.791.000

5.791.000

55

01

A. Transferai! interne

5.791.000

5.791.000

5.791.000

5.791.000

5.791.000

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

5.791.000

5.791.000

5.791.000

5.791.000

5.791.000

7002

56

TITLUL VUI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1.850.000

5.786.000

9.665.000

9.951.000

9.068.651

8339398

7002

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

286.000

965.000

1.251.000

1.251.000

1.251.000

7002

56

01

03

Cheltuieli nceligîbilc

286.000

965.000

1.251.000

1.251.000

1351.000

56

25

Programul de cooperare clvctiano-roman

vizând reducerea dispari tarilor

economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse

1.850.000

5.500.000

8.700.000

8.700.000

7.817.651

7.088.398

7002

'56

25

01

Finanțarea naționala

278.000

825.000

1.305.000

1.305.000

1.175.548

1.060.897

56

25

02

Finanțarea externa ncrambursabila

1372.000

4.675.000

7.395.000

7.395.000

6.642.103

6.027301

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

247.411.000

257.450.000

21.435.000

22.535.000

21.053.866

20.195.193

7002

■58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

247.411.000

257.450.000

21.435.000

22.535.000

21.053.866

20.195.193

7002

58

01

01

Finanțarea naționala

63371.000

65.118.00C

8.519.000

9.024.000

8.865.905

8.777.809

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

183.404.000

191.596.000

12.180.00(1

12.775.000

11.877.461

11379.884

58

01

03

Cheltuieli nceligîbilc

736.000

736.00C

736.00C

736.000

310300

37.500

-w.

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

146.675.000

133.886.00C

54.166.00C

56.784.00C

49.878.686

49.000301


- Ici-

Pag. 30

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

7

8=6-7

9

412.719

412.719

5.790.050

950

5.790.050

5.790.050

950

5.790.050

5.790.050

950

5.790.050

6.827.129

1312.269

4.700

784.400

466.600

78-1.400

466.600

6.042.729

1.045.669

4.700

911.734

149.163

705

5.L30.995

896306

3.995

7317317

12.877.676

7317.517

12.877.676

3.190.215

5387.594

4.112302

7.267382

15.000

22300

32.475.788

16.524.713

47.995.117


Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plutit

_______- «V*-

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitiva

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

7002

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

146.675.000

133.886.000

54.166.000

56.784.000

49.878.686

49.000.501

32.475.788

16.524.713

47.995. U 7

71

01

Active fixe

146.675.000

133.886.000

54.166.000

56.784.000

49.878.686

49.000501

32.475.788

16524.713

47.995.117

71

01

01

Construcții

57513.000

54.497.000

9.905.000

7.759.000

7.301.000

6.422.815

2.957.745

3.465.070

1.976.363

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

144.236

7002

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

221.646

7002

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

89.162.000

79.389.000

44/261.000

49.025.000

42.577.686

42.577.686

29.518.043

13.059.643

45.652.S72

7002

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

81

02

Rambursări de credite interne

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

7002

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3.028.877

-3.028.877

-3.028.877

-3.028.877

7002

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANTI

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3.028.877

-3.028.877

-3.028.S77

-3.028.877

7002

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-3.028.877

-3.028.877

-3.028.877

-3.028.877

7002

85

01

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent (SF)

-827.287

-827.287

-827-287

-827/287

7002

85

01

02

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SD)

-2.201590

-2201590

-2/201.590

-2.201590

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

8.535.000

7.855.000

45.930.000

50596.000

49.166.514

49.166514

38.466.207

10.700.307

50.547.161

01

CHELTUIELI CURENTE

1.000.000

1.000.000

38.100.000

44.450,000

43.020514

43.020514

35.001.480

8.019.034

34.473.875

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

37.100.000

43.450.000

43.020514

43.020514

35.001.480

8.019.034

34.473.875

Fag. 32      - Ici-

Capi

tol

Subcapitol •

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

7402

20

01

Bunuri si servicii

37.090.000

37.790.000

37376.9D4

37376.904

30.876.655

6.500.249

29389.069

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

697.000

697.000

609.633

609.633

521.736

87.897

540.979

20

01

04

Apa, canal si salubritate

32.726.000

32.626.000

32361.653

32361.653

27.113.468

5.448.185

25.565.089

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

3.667.000

4.467.000

4.205.6(8

4305.618

3341.451

964.167

3383.001

7402

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.000

60.000

43.610

43.610

43.610

20

05

30

Alte obiecte de inventar

10.000

60.000

43.610

43.610

43.610

20

30

Alte cheltuieli

5,600.000

5.600.000

5.600.000

4.081.215

1318.785

5.084.806

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.600.000

5.600.000

5.600.000

4.081315

1318.785

5.084.806

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

7402

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

7402

56

01

03

Cheltuieli necligibile

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.585.000

6.855.000

7.830.000

6.146.000

6.146.000

6.146.000

3.464.727

2.6S 1.273

16.073.286

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

7.585.000

6.855.000

7.830.000

6.146.000

6.146.000

6.146.000

3.464.727

2.681373

16.073386

71

01

Active fixe

7.585.000

6.855.000

7.830.000

6.146.000

6.146.000

6.146.000

3.464.727

2.681.273

16.073386

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

7.585.000

6.855.000

7.830.000

6.146.000

6.146.000

6.146.000

3.464.727

2.681373

16.073J286

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

697.167.000

652.5SS.000

523.666.000

505.134.337

470.461318

470.461318

325.081.514

145380.004

143.908.790

8102

1

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

1,000.000

1.499.000

27.500.000

27.177.934

25.917.934

25.917.934

25.917.854

80

28.790.937

01

CHELTUIELI CURENTE

239.000

349.000

26.739.000

28,842.332

28.732.332

28.732332

28.732352

80

28.790.937

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICE

1.000.000

20

30

Alte cheltuieli

1.000.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.000.000

40

TITLUL IV SUBVENȚII

25500.00C

28.493.332

28.493332

28.493332

28.493.332

28352.016

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

Capitol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

__________rag

Angajamente legale de plătit

53     -JCI-

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

s

6

7

£=6-7

9

de preț si tarif

25300.000

28.493.332

28.493.332

28.493332

28.493.332

28.552.016

8102

55

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI

239.000

349.000

239.000

349.000

239.000

239.000

238.920

80

238.921

55

01

A. Transferuri interne

239.000

349.000

239.000

349.000

239.000

239.000

238.920

SO

238.921

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

239.000

349.000

239.000

349.000

239.000

239.000

238.920

80

238.921

8102

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

761.000

1.150.000

761.000

1.150.000

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

761.000

1.150.000

761.000

1.150.000

71

01

Active fixe

761.000

LI50.000

761.000

1.150.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

761.000

1.150.000

761.000

1.150.000

8102

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.814398

-2.814.398

-2.814.392

-2.814.398

8102

£5

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.814398

-2.814.398

-2.814398

-2.814.398

8102

85

01

Pluti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-2.814.398

-2.814398

-2.814.398

-2.814.398

8102

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-1.993.332

-1.993332

-1.993332

-1.993332

8102

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SD)

-821.066

-821.066

-821.066

-821.066

8302

AGRICULTURA. SILVICULTURA,

SI VANATOARE

322.000

322.000

195.129

195.129

193.024

2.105

193.024

8302

01

CHELTUIELI CURENTE

322.000

322.000

195.129

195.129

193.024

2.105

193.024

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

322.000

322.000

195.129

195.129

193.024

2.105

193.024

20

01

Bunuri si servicii

322.000

322.000

195.129

195.129

193.024

ZI 05

193.024

Capitol

Subcapitol

Pa-

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legate de plătit

CI» el țuicii efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8^6-7

9

8302

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

322.000

322.000

195.129

195.129

193.024

2.105

193.024

8402

TRANSPORTURI

696.167.000

651.087.000

495.8-14.000

477.634.403

444348.455

444.348.455

298.970.636

145377.819

114.924,829

oi

CHELTUIELI CURENTE

A 96.146.000

430.321.000

380.937.000

376.401.000

354.695.117

354.695.117

253.253.094

101.442.023

86.082.315

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

77367.000

74.657.000

71.094.720

71.094.720

44391.757

26.702.963

44.625.6S3

20

01

Bunuri si servicii

8.862.000

9.771.743

9.73 1.80S

9.731.SOB

7.269.489

2.462319

7.266.903

20

01

03

încălzit, iluminat si Torta motrica

400.000

480.000

440.065

440.065

3S8.695

51370

400331

20

01

30

Alte bunuri si Servicii pentru

întreținere si funcționare

8.462.000

9.291.743

9.291.743

9391.743

6.880.794

2.410.949

6.866.372

8402

20

02

Reparații curente

59.905.000

60.405.000

57.040.600

57.040.600

35.214.143

21.826.457

35.401376

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

500.000

200.000

198.508

198.508

77.737

120.771

77.737

20

05

30

Alte obiecte de inventar

500.000

200.000

198308

198.508

77.737

120.771

77.737

20

30

Alte cheltuieli

8.000.000

4.280.257

4.123.S04

4.123.804

1.830,388

2.293.416

1.879.667

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8.000.000

4380.257

4.123.804

4.123.S04

1.830.388

2.293.416

1.879,667

56

TITLUL Vm PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERARE

500.462

8402

56

25

Programul de cooperare elvetiano-roman

vizând reducerea dispnritalilor

economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse

500.462

8402

56

25

01

Finanțarea naționala

75.069

56

25

02

Finanțarea externa nerambursabilu

425393

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

38.000.00(

38.000.000

37.947.964

37.947.964

37.630.484

317.480

40.826.436

57

02

Ajutoare sociale

38.000.000

38.000.000

37.947364

37.947.964

37.630.484

317.480

40.826.436

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

38.000.000

38.000.000

37.947.964

37.947.964

37.630.484

317.480

40.826.436

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURS ABILE

------------——---------- -------------------------------------------------------- ------- Pap. 35      lei-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne-

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

CADRULUI FINANCIAR20I4-2020

496.146.000

430321.000

265.670,000

263.744.000

245.652.433

245.652.433

171330.853

74.421380

129.734

8402

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

496.146.000

430.321.000

265.670.000

263.744.000

245.652.433

245.652.433

171330.853

74.421.580

129.734

8402

58

01

01

Finanțarea naționala

67.792.000

57.919.00D

33.221.000

32332.000

32.932.000

32.932.000

21.928.855

11.003.145

19.449

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

384.154.000

328.202.000

188349.000

186.6! 2.000

176339.000

176,239.000

124361385

51.977.615

110.210

58

01

03

Cheltuieli nccligibilc

44300.000

44300.000

44300.000

44300.000

36.481.433

36.481.433

25.040.613

11.440.820

75

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

200.021.000

220.766.000

111.497.000

97.853,000

86372.935

86372.935

42.338.047

43.934.888

28.842.514

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

200.021.000

220.766.000

111.497.000

97.853.000

86372,935

86.272,935

42338.047

43.934.888

28.842.514

71

01

Aclive fixe

200.021.000

220.766.000

111.497.000

97.853.000

86372.935

86.272.935

42338.047

43.934.888

28.842.514

71

01

01

Construcții

13532

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

6.856.481

8402

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

30.515

8402

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

200.021.000

220.766.000

111.497.000

97.853.000

86372.935

86372.935

42338.047

43.934.888

21.941.986

'8402

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

81

02

Rambursări de credite interne

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

8402

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-29.597

-29.597

-29397

-29.597

8402

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-29.597

-29.597

-29.597

-29.597

__N

"8402

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

j»raf

Titlu

col

Aii-

at


Denumire indicator


recuperate in anul curent


8402


85 01


01


Pluti efectuate in anii precedenta si


recuperate in anul curent (SF)Plăti efectuate in anii prccedenti si


Credite de angajament


Credite bugetare


Angajamente


Angajamente


Plăti


inițiale


definitive


inițiale


definitive


bugetare


legale


efectuate


Pag. 36

Angajamente


legale de pin tic


- Ici-

Cheltuieli


efective
8=6-7-29397


-10.960


-29.597


-10.960


-29.597


-29.597


-10.960


-10.960nstitfitfe

-251.446.603


-18.637


-18.637


-18.637


-18.637


-251.446.603


-53.339.872Conducătorul compartimentului fi n a n el ar-cohta b ijz'

CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VB-irTUR!

Pag. 1 -Iei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii preccdcnti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

11=3-6-7

0001 08

4808

4808 15

4808 15 03

TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR2014-2020

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APQ

| Prefinantarc

919.000

919.000

919.000

919.000

519.000

519.000

519.000

519.000

329.129

329.129

329.129

329.129

329.129

329.129

329.129

329.129

329.129

329.129

329.129

329.129

CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI

Capitol

Subcapitol

Pa-

r.rar

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

g

Angajamente legale de plătit

.  1         - ICI—

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

R

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5008

6508

04

02

6808

50

6808 50 50

9900 08

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

INVATAMANT

Invatamant secundar

Invatamant secundar superior

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

EXCEDENTZDEFlCrr

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

1.056.246

1.056.246

1.056.246

1.056.246

-137.246

656.246

656.246

656.246

656.246

-137246

332.010

332.010

332.010

332.010

332.010

332.010

332.010

332.010

332.010

332.010

332.010

332.010

-2.881

348.708

6.939

6.939

6239

341.769

341.769

341.769

DETALIEREA CHELTUIELILOR -fonduri externe nenambursabile -

2       - Ici-

Capitol

Subcapitol

Pa-ra-liral

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare -

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9 .

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

40.000

40.000

1.056.246

656246

332.010

332.010

332.010

348.708

01

CHELTUIELI CURENTE

40.000

40.000

1,056.246

656246

332.010

332.010

332.010

348.708

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

6.939

20

30

Alte cheltuieli

6.939

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6.939

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

40.000

40.000

1.056246

656.246

332.010

332.010

332.010

341.769

5008

58

15

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020

656246

616.246

332.010

332.010

332.010

341.769

5008

58

15

02

Finanțare externa ncrambursabila

656246

616.246

332,010

332.010

332.010

341,769

58

31

Mecanismele financiare Spațiul Economic

European si Norvegian 2014-2021

20.000

20.000

330.000

20.000

5008

58

31

02

Finanțare externa ncrambursabila

20.000

20.000

330.000

20.000

58

32

Fondul pentru relații bilaterale aferent

Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European si Norvegian 2014-2021

20.000

20.000

70.000

20.000

5008

58

32

02

Finanțare externa ncrambursabila

20.000

20.000

70.000

20.000

6508

INVATAMANT

6.939

01

CHELTUIELI CURENTE

6.939

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICE

6.939

20

30

Alte cheltuieli

6.939

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6.939

6808

ASIGURĂRI ST ASISTENTA SOCIALA

40.000

40.000

1.056.246

656246

332.010

332.010

332.010

341.769

01

CHELTUIELI CURENTE

40.000

40.000

t.056,246

656.24G

332,010

332.010

332.010

341.769

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

1 CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

40.000

40.000

1.056246

656.246

332.010

332.010

332.010

341.769

-------------------------------------------------------------------------------- . - ■ ■ .........   ...............................                                                                                                                    Par. 3        - Ici-

Capitol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

î

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

6808          58 15

6808           58 15 02

58 31

6808           58 31 02

58 32

6808          58 32 02

9900 08

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020

Finanțare externa ncrambursabila

Mecanismele financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021

Finanțare externa ncmmbursabila Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021 Finanțare externa ncrambursabila

EXCEDENT/DEFICTF        ț /

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

656.246

656.246

330.000

330.000

70.000

70.000

-137.246

616246

616.246

20.000

20.000

20.000

20.000

-137246

332.010

332.010

332.010

332.010

332.010

332.010

-2.881

341.769

341.769

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VB11TURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

Pag. 1 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

S tingeri pe

Drepturi

fol

capi-J

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

grai

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

cureni

decât încasări

de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-£-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI

186.262.940

204.612242

174.867315

3.714211

171.153.104

167.189.699

42.119

7-635.497

0002

I. VENITURI CURENTE

92.713.845

99.968.147

100.954.840

3.714211

97240.629

93277224

42.119

7.635.497

2900

C. VENITURI NEFISCALE

92.713.845

99.968.147

100.954.840

3.714211

97240.629

93277224

42.119

7.635.497

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

22.686340

22.959.695

24250284

389.122

23.861.162

24.059.578

190.706

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

22.686340

22.959.695

24250284

389.122

23.861.162

24.059378

190.706

05

Venituri din concesiuni si închirieri

22.485.921

22.759276

24.250284

389.122

23.861.162

24.059378

190.706

30

Alte venituri din concesiuni si

'închirieri de către instituțiile

publice

22.485.921

22.759276

24250284

389.122

23.861.162

24.059378

190.706

3010

50

Alte venituri din proprietate

200.419

200.419

3300

10

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

70.027305

77.008.452

76.704356

3325.089

73.379.467

69217.646

42.119

7.444.791

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

acttvitati

69.962.492

76.887.961

76.482314

3323.402

73.159.112

69.123.727

7358.787

3310

05

Taxe si alte venituri in invatamant

267.964

290.504

257.690

8.774

248.916

249.142

8348

08

Venituri din prestări de servicii

1.864.000

1.614.000

240303

480

240.023

240303

14

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, cămine si cantine

10.058.181

12201.181

11.699.957

254.077

11.445.880

11.423373

276384

3310

16

Venituri din valorificarea produselor

obținute din activitatea proprie sau

anexa

3.884.065

5.816.962

5.816.962

5.816.962

3310

17

Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala.

specializare si perfecționare

436.444

436.444

431.930

431.930

431.930

3310

20

Venituri din cercetare

250.000

235.171

235.171

235.171

21

Venituri din contractele încheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatate

38314.211

40.176.971

41.742299

3.034.925

38.707374

34.673320

7.068.779

Pag- 2 -Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai

Drepturi constatate

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

toi

grai

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precede ii ti

curent

decât incasari

de încasat

A

B

1

2

3=44'5

4

5

6

7

8=3-6-7

3310

30

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatatc publica din sume alocate de la bugetul de stat

is.4oo.noo

15.400.000

14.217.056

14317.056

14317.056

3310

31

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatatc publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii

1.500.000

1.471.000

459.932

459.932

459.932

3310

32

Venituri din contractele încheiate cu

instituțiile de medicina legala

5.000

3310

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activîtati

2.1 16.692

1.163.796

1381.014

25.146

1355.868

1376.138

4.876

3510

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

50

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

3610

DIVERSE VENITURI

19.013

29.013

35.920

1.687

34333

35355

365

50

Alte venituri

19.013

29.013

35.920

1.687

34333

35355

365

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

16.000

61.478

156.122

156.122

28364

42.119

85.639

3710

01

Donații si sponsorizări

16.000

61.478

156.122

156.(22

28364

42.119

85.639

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-6300.073

-17.958.138

-17.935.057

-17.935.057

-17.935.057

3710

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

6.500.073

175)58.138

17.935.057

(7.935.057

17.935.057

3900

10

II. VENITURI DIN CAPITAL

95

95

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

95

95

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

'j

ale instituiiilorpublîcc

95

95

Pag. 3 -Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Jncasari realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care;

din anii prcccdenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4100 10

4310

09

10

4310 14

4310 19

33

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII Subvenții pentru instituții publice Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Subvenții pentru instituții publice

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

93-549.000

93.549.000

17.170,000

15.000.000

6.600.000

6.779.000

48.000.000

104.644.000

104.644.000

12.948.000

17.500.000

6.120.000

20.076.000

4S.000.000

73.912.475

73.912.475

3334.812

17500.000

5.155556

989.682

46.932.425

73.912.475

73.912.475

3.334.812

17500.000

5.155556

989.682

46.932.425

73.912.475

73.912.475

3334.812

17500.000

5.155556

989.682

46.932.425

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

PaR. 1       - Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

no-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

letale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

a

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

219.282.000

222.980.000

227.638.000

245.987.302

212.357.505

212.357305

203.952.851

8.404.654

156.605.120

541C

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

8.119.000

11.045.169

6.785.S88

6.785.888

5308.726

1.477. IG2

4.741.777

50

Alte servicii publice generale

8.119.000

11.045.169

6.785.888

6,785.888

5308.726

1.477.162

4.741.777

6510

TNVATAMANT

293.000

323.000

13.549.000

16.014373

12.844.185

12.844.185

12.557.554

286.631

13330.449

03

Invatamant preșcolar si primar

7.669.000

9.229.000

8.485.420

8.425.420

8.485.420

8.617.090

01

Invatamant preșcolar

7.669.000

9.229.000

8.485.420

8.485.420

8.485.420

8.617.090

04

Invatamant secundar

293.000

323.000

2.633.000

2.878.373

1.260.125

1.260.125

1.209.781

50.344

1.772.889

01

Invatamant secundar inferior

7.000

220.000

224.000

40.823

40.823

38.199

2.624

79.323

02

Invatamant secundar superior

293.000

316.000

2.413.000

2.654.373

1.219.302

I.219.302

1.171.582

47.720

1.693.566

05

Invatamant postliccal

615.000

615.000

602.000

602.000

365.713

236387

368.408

11

Servicii auxiliare pentru educație

2.632.000

3.292.000

2.496.640

2.496.640

2.496.640

2.472.062

03

Internate si cantine pentru elevi

2.632.000

3.292.000

2.496.640

2.496.640

2.496.640

2.472.062

6610

SANATATE

7.100.000

6.120.000

131.294.000

135.176.760

128.052.426

128.052.426

122.088.131

5.964395

121.822.667

06

Servicii medicale in unitati sanitare

i-

cu paturi

7.100.000

6.120.000

131.294.000

135.176.760

128.052.426

128.052.426

122.088.131

5.964395

121.822.667

661

0 06

01

Spitale generale

7.100.000

6.120.000

13l.294.00C

135.176.760

128.052.426

128.052.426

122.088.131

5.964395

121.822.667

6710

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

923.000

1.362.000

6.149.00C

5.849.000

3.537.918

3.537.918

3.537.918

3.699.090

50

Alte servicii in domeniile culturii.

rccrccrii si religiei

923.000

1.362.000

6.149.00C

5.849.000

3537.91?

3.537.918

3.537.918

3.699,090

6810

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

647.000

502.000

12.647.00f

9.052.00C

8.795.351

8.795.355

8.118.785

676.56(

8.045.747

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurări-

lor si asistentei sociale

647.00C

502.00C

12.647.00

9.052.00C

8.79535Î

2.795355

8.11S.78C

676.561

8.045.747

6810 5C

50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

647.00(

502.00C

12.647.00

9.052.00C

8.795.35.

2.795.35

S.l 18.78

676.56

8.045.747

7010

locuințe, servicii sr dezvoltare publica

210.319.00t

214.673.00f

55.880.00

68.850.00

52,341.73

52341.73

52341.73

5.065390

5(

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

210.319.00

214.673.00

55.880.00

68.850.00

52.341.73

52.341.73

52.341.73

5.065390

Capitol

Subcapitol

Pa-

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

*

Angajamente legale de plătit

- Z.         - «V»-

CIi cit u icli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

3

7

8=6-7

9

9900 10

EXCEDENT/DEF1CIT

-41.375.060

-41.375.060

-36.763.152

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUT» PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

Pag. 3      - Ici-

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6 .

7

8=6-7

9

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

219.282.000

222.980.000

227.638.000

245.987.302

212357305

212357305

203.952.851

8.404.654

156.605320

5010

01

CHELTUIELI CURENTE

178.995.000

184.857.682

160.068.239

160.068339

151.690364

8377.875

149.833.589

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

107.372.000

105.135.786

101.784.096

101.784.096

101.195233

58S.863

101.445218

10

01

Cheltuieli salariate in bani

102.735.000

101.512.786

98324.791

98324.791

97.830.031

494.760

98.059.808

10

01

01

Salarii de baza

67.570.000

74.711.786

73.326.617

73.326.617

72.938.782

387.835

72.884.475

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

13.901.000

15.126.000

14.510.620

14.510.620

14.463.450

47.170

14,668.844

10

01

06

Alte sporuri

14.074.000

7.059.000

6.505.063

6.505.063

6.500.951

4J12

«.496.484

10

01

07

Orc suplimentare

50.000

10

01

08

Fond de premii

175.000

175.000

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

4.000

4.000

4.000

4.000

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

63.000

68.000

68.000

68.000

60.146

7.854

99.053

10

01

13

Drepturi de delegare

51.000

41.000

12334

12.334

2.333

10.001

2333

10

01

17

Indemnizații de hrana

3.950.000

3.602.000

3.274.317

3.274.317

3.256.163

18354

3287.442

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

2.901.000

726.000

623.840

623.840

608306

15.634

621377

10

02

Cheltuieli salariate in natura

2.172.000

1.289.000

1.194.250

1.194.250

1.180.300

13.950

1380300

10

02

06

Voucherc de vacanta

2.172.000

1.289.000

1.194350

1.194.250

1.180300

13.950

1380300

10

03

Contribuții

2.465.000

2.334.000

2.265.055

2365.055

2.184.902

80353

2.205340

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

48.000

48.000

48.000

48.000

5010

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

2.465.000

2.286.000

2.217.055

2217.055

2384.902

32353

2,205.140

20

TITLUL TI BUNURI SI SERVICII

69.853.000

77.951.896

56.822.503

56.822.503

49.058.714

7.763.789

46.917.764

20

01

Bunuri si servicii

20.468.000

21.549.307

14.987,470

14.987.470

14.000.620

986.850

1X853.634

20

01

01

Furnituri de birou

421.000

4 64.00C

375.522

375.522

312.044

63.478

329.695

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.144.000

1.333.000

1.278.012

1378.012

1.155.822

122.190

1.060353

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

2.922.000

2.897.077

2309.476

2309.476

2.068.466

241.010

1.999.724

71

20

01

04

Apa, canal i;i salubritate

430.000

622.00C

439.95

439.951

412.844

27.107

407343

J

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

227.000

232.50C

119.601

119.601

89.611

29.990

107264

Pag. 4      - Ic;-

Capitol

Subcapitol

Pa-

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pluti efectuate

Angajamente

Icgaîe de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5010

20

01

06

Piese de schimb

2.436.000

3.197.000

2.088.709

2.088.709

2.039.438

49.271

1.147.567

20

01

07

Transport

578.000

828.230

779.924

779.924

719.110

60.814

746.072

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

298.000

262.000

164.153

164.153

150.485

13.668

144.698

5010

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

2.535.000

2.463.000

633.637

633.637

604.963

28.674

478.406

5010

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

9.477.000

9.250.500

6.798.485

C.ÎSS.il H5

6.447.837

350.648

6.432.712

5010

20

02

Reparații curente

L.937.000

2.100.000

951.424

951,424

635.204

316320

628,737

20

03

Hrana

19.387.000

23.175.169

17.924.505

17.924505

17.300.043

624.462

17.058.662

20

03

01

Hrana pentru oameni

193 87.000

23.175.169

17.924.505

17.924.505

17.300.043

624.462

17.058.662

20

04

Medicamente si materiale sanitare

17.253.000

21.363.760

20.175300

20.175.300

143)78.784

5.196.516

14.803388

20

04

01

Medicamente

5.766.000

9.576.760

9.361.744

9.361.744

4.689.144

4.672.600

4.766.511

20

04

02

Materiale sanitare

6.907.000

6.807.000

6.805.880

6.805.880

6.489.959

315.921

6.268.204

20

04

03

Reactivi

3.950.000

4.300.000

3.746.442

3.746.442

3.570.810

175.632

3.530.689

20

04

04

Dezinfectând

630.000

680.000

261.234

261.234

228.87 î

32.363

237.984

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.022.000

2.383.500

1.064.442

1.064.442

831.016

233.426

570.955

20

05

01

Uniforme si echipament

370.000

210.000

130.547

130347

89.967

40.580

7500

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

311.000

233.000

77.683

77.683

47.683

30.000

52.791

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.341.000

1.940.50(1

856.212

856.212

693366

162.846

510.664

20

06

Deplasării detasari, transferuri

616.000

433.500

220.018

220.018

140.146

79.872

144.600

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferuri

371.000

281.00C

150.094

150.094

118.476

31.618

122.930

20

06

02

Deplasări in străinătate

245.000

152.50C

69.924

69.924

21.670

48.254

21.670

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

128.000

68.00C

36.22C

36.22C

22.103

14.117

26.882

5010

20

12

Consultanta si expertiza

410.00C

398.00C

106.588

l0638i

70.537

36.056

70.247

20

13

Pregătire profesionala

348.00C

314.00C

173.92C

I73.92C

115394

58.526

112.099

/ l

20

14

Protecția muncii

112-00C

99.0(X

56.741

56.74 C

55.768

978

21.868

Pag. 5

- Ici-

Opi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

toi

cnpi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

legale

toi

Kraf

Titlu 4‘

V'

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5010

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

60.000

55.000

1.670

1.670

1.670

1.641

5010

20

30

Alte cheltuieli

6.112.000

6.0(2.660

1.124.200

1.124.200

907,434

216.766

625.051

20

30

01

Reclama si publicitate

55.000

55.000

29.150

29.150

4.150

25.000

13.573

20

30

02

Protocol si reprezentare

37.500

65.500

31.639

31.639

18.789

12.850

11.751

20

30

03

Primo de asigurare non-viata

90.000

100.000

42.389

42,389

42.388

1

42.389

20

30

04

Citirii

320.000

270.000

202.413

202.413

200.465

I.94S

198.222

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.609.500

5.522.160

£18.609

618.609

641.642

176.967

359.116

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.770.000

1.770.000

1.461.640

1.461.640

1.436.417

25.223

1.470.577

59

01

Burse

950.000

950.000

649.835

649.835

649.835

674.056

59

40

Suine aferente persoanelor cu handicap

nein cadrate

820.000

820.000

811.805

811.805

786.582

25.223

796.521

5010

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

219.282.000

222.980.000

4S.643.000

61.490.000

52.649.646

52.649.646

52.622.867

26.779

6.771.531

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

219.282.000

222.980.000

48.643.000

61.490.000

52.649.646

52.649.646

52.622.867

26.779

6.771.531

71

01

Active fixe

219.282.000

222.980.000

48.643.000

61.490.000

52.649.646

52.649.646

52.622.S67

26.779

6.771J31

71

01

01

Construcții

208.492.000

211.846.000

37.957.000

50.427.000

45.203.dSC

45.203.6SC

45.203.680

1.435.5.23

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

6.205.00P

6.275.682

6.205.00C

6.275.682

6.093.191

6.093.191

6.093.191

4.366.829

5010

71.

01