CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile de asistenţă socială, destinată persoanelor adulte şi persoanelor vârstnice, respectiv Cantina de Ajutor Social și Pensiune, de la 12 lei/zi/persoană la 15 lei/zi/persoană

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile de asistenţă socială, destinată persoanelor adulte şi persoanelor vârstnice, respectiv Cantina de Ajutor Social și Pensiune, de la 12 lei/zi/persoană la 15 lei/zi/persoană – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 208.703/23.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 208.711/23.04.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile de asistenţă socială, destinată persoanelor adulte şi persoanelor vârstnice, respectiv Cantina de Ajutor Social și Pensiune, de la 12 lei/zi/persoană la 15 lei/zi/persoană;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 3 din HG nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, ale art. 61 alin. (1) și (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2), art. 3, lit. a), art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social și ale Anexei 9 la Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile de asistenţă socială, destinată persoanelor adulte şi persoanelor vârstnice, respectiv Cantina de Ajutor Social și Pensiune, de la 12 lei/zi/persoană la 15 lei/zi/persoană.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Cantina de Ajutor Social și Pensiune și Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizate ca servicii publice în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

 

Contrasemnează: Secretarul general al municipiului

Jr. Aurora Roşca

Nr. 223 din 24 aprilie 2020

(Hotârârea a fost adoptată cu 25 voturi)