Hotărârea nr. 222/2020

Hotărârea 222/2020 - Modificarea Hotărârii nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 208523/1/23.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 208624/41/23.04.2020 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Luând în considerare prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 77/2019, în sensul diminuării valorii de la 400.000.000 lei la 300.000.000 lei pentru contractarea finanțării rambursabile interne, cu o maturitate de 15 ani.

Art. II. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 77/2019 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 617/2019, în sensul modificării poziției 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 77/2019 rămân neschimbate.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Nr. 222 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Sheetl


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 222/2020


LISTA INVESTIȚIILOR CE VOR FI REALIZATE DIN FINANȚARE RAMBURSABILA INTERNĂ

Nr. ort.

Denumirea obiectivului

Hotărârea Consiliului local de aprobare a documentațiilor tehnico-economice

Valoare aprobată, lei fără TVA

Credite bancare interne, Iei cu TVA

TOTAL

C+M

0

1

2

3

4

5

1

Ansamblul "Centrul Cultural Transilvania-CLĂDIREA SĂLII DE CONCERTE, SEDIUL FILARMONICII TRANSILVANIA, PIAȚA TRANSILVANIA ANEXE TEHNICE ȘI PARCAJE SUBTERANE

527/2013

288.000.900,00

202.872.100,00

241.690.000,00

2

Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în "Ansamblul urban-Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, Corp C3, str. luliu Maniu nr. 1

857/2018

10.965.169,70

9.005.946,01

11.900.000,00

3

Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în "Ansamblul urban-Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, Corp C2, str. luliu Maniu nr. 3

17/2018

8.681.628,88

7.207.778,94

9.520.000,00

4

Reabilitare Pasaj Superior DN 1F KM 1+500, Str. Locomotivei (pasaj Gară)

636/2017

11.520.830,00

10.018.740,00

13.090.000,00

5

Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare-Piața Unirii nr.l și nr.2

. ..." ^824/2017

20.436.450,00

14.606.820,00

23.800.000,00

TOTAL

339.604.978,58

243.711.384,95

300.000.000,00