Hotărârea nr. 221/2020

Hotărârea 221/2020 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale a Asociaților de la S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data de 4 mai 2020 (prima convocare) și, respectiv, 11 mai 2020 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale a Asociaților de la S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data de 4 mai 2020 (prima convocare) și, respectiv,

11 mai 2020 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale a Asociaților de la S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data de 4 mai 2020 (prima convocare) și, respectiv, 11 mai 2020 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului

Reținând Referatul de aprobare nr. 208604/1/23.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 208617/303/23.04.2020 al Direcției Juridice/Serviciul Contencios, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale a Asociaților de la S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data de 4 mai 2020 (prima convocare) și, respectiv, 11 mai 2020 (a doua convocare);

Potrivit prevederilor art. 125, 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și disp. art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează dl. Valentin Florin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale a Asociaților Societății Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data de 4 mai 2020 (prima convocare) și, respectiv, 11 mai 2020 (a doua convocare), în sensul de a vota pentru stabilirea, în cadrul procedurii de lichidare a societății Cartierul Tineretului S.R.L., a unei remunerații în favoarea lichidatorului RTZ&PARTNERS S.P.R.L., în cuantum fix de 1000 lei, în conformitate cu dispozițiile art. 237 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează dl. Valentin Florin Gliga, Direcția Economică și Direcția Juridică, Serviciul Contencios.


Președinte de ședință, n Ștefan TARCEA

neral al municipiului, ȘCA


Nr. 221 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)