Hotărârea nr. 220/2020

Hotărârea 220/2020 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 208097/1/23.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 208169/414/23.04.2020 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice, și fiscal-bugetare, ale Ordinului nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, ale Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, ale Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43 /2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului Covid-19, pe perioada stării de urgență, precum și ale Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1,139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020, conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5, 2A.7, 2A.15, 2A.23, 2A.24, 2A.44, 2A.72, 2A.79, 5F, 5F.1, 6G, 6G.1, 7,7.5.1 și 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bugetul general este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe și la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

 • 1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.502.795.207 Iei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.330.284.115 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 2.165.635 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 280.501.167 lei.

 • 2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 1.705.636.846 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.528.390.846 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 2.300.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 285.101.710 lei.

 • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 198.106.731 lei.

 • 4. Excedentul anilor precedenți - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 134.365 lei.

 • 5. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 4.600.543 lei.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publice subordonate.

Nr. 220 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


ANEXA 1 la Hotărârea nr. 220/2020

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL GENERAL RECTIFICAT PE ANUL 2020

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget rectificat

HCL 175/2020

Influențe

Buget rectificat

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.494.759.361

8.035.846

1.502.795.207

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

992.604.457

8.035.846

1.000.640.303

BUGETUL DE DEZVOLTARE

502.154.904

0

502.154.904

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.697.601.000

8.035.846

1.705.636.846

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

997.152.000

8.035.846

1.005.187.846

BUGETUL DE DEZVOLTARE

700.449.000

0

700.449.000

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.494.759.361

8.035.846

1.502.795.207

1

2A BUGETUL LOCAL

1.330.348.269

-64.154

1.330.284.115

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ - Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

2.165.635

0

2.165.635

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR

FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

271.317.457

9.183.710

280.501.167

4E învățământ

14.634.788

0

14.634.788

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

138.233.960

8.000.000

146.233.960

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

118.448.709

1.183.710

119.632.419

Transferuri între bugete (se scad)

109.072.000

1.083.710

110.155.710

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.697.601.000

8.035.846

1.705.636.846

1

2A BUGETUL LOCAL

1.528.455.000

-64.154

1.528.390.846

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ - Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

2.300.000

0

2.300.000

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

275.918.000

9.183.710

285.101.710

4E învățământ

17.134.000

0

17.134.000

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

139.941.000

8.000.000

147.941.000

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

118.843.000

1.183.710

120.026.710

Transferuri între bugete (se scad)

109.072.000

1.083.710

110.155.710

Excedentul anilor precedenți

-202.841.639

0

-202.841.639

■’ooQOTQOTwoooa.aoc-c                                  X'tfl®: •î./.ggoKK: "W.                 ?M.                                                                    Nf Jbl'SSSSfitR’âSt-

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

ĂUSESEar....... ’SEiTarar-........        W'.ww?

■■

Anexa 2A la Hotararea nr.220 /2020        |

0

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 202

Sursa de finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

1.330.348.269,00

1.330.284.115,00

-64.154,00

00.02

VENITURI PROPRII

852.113.000,00

851.571.171,00

-541.829,00

00.03

I. VENITURI CURENTE

929.945.000,00

930.125.941,00

180.941,00

00.04

A. VENITURI FISCALE

852.631.000,00

851.245.203,00

-1.385.797,00

00.05

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

612.921.000,00

611.560.000,00

-1.361.000,00

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

612.921.000,00

611.560.000,00

-1.361.000,00

03.02A

Impozit pe venit

6.659.000,00

6.659.000,00

0,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

6.659.000,00

6.659.000,00

0,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

604.901.000,00

-1.361.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

604.901.000,00

-1.361.000,00

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

117.575.000,00

117.575.000,00

0,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

117.575.000,00

117.575.000,00

0,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

91.711.000,00

91.711.000,00

0,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

28.706.000,00

28.706.000,00

0,00

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

63.005.000,00

63.005.000,00

0,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

16.063.000,00

16.063.000,00

0,00

07.02A.02.01/<G?rțrv.

Impozit pe terenuri - PF

8.897.000,00

8.897.000,00

0,00

O7,O2A.O2.MVC^

jjkpozit pe terenuri - PJ

6.708.000,00

6.708.000,00

0,00

07.02A.02.03

IJhțozit pe terenurile extravilane

458.000,00

458.000,00

0,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de ■^n/bru

9.801.000,00

9.801.000,00

0,00

Pagina 1/60    >£4 r*'   * >

■ ■!

tiVWWWMWXKMXHMMHJQr


z ss® ac           ‘                                         W'auaiESZ 18888888888:

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

119.885.000,00

119.885.000,00

0,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

77.832.000,00

77.832.000,00

0,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

55.016.000,00

55.016.000,00

0,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

2.000,00

2.000,00

0,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

2.000,00

2.000,00

0,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

2.741.000,00

2.741.000,00

0,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

1.901.000,00

1.901.000,00

0,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

840.000,00

840.000,00

0,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39.310.000,00

39.310.000,00

0,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

30.568.000,00

30.568.000,00

0,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PE

18.171.000,00

18.171.000,00

0,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

12.397.000,00

12.397.000,00

0,00

16.02A.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

8.742.000,00

8.742.000,00

0,00

18.00.01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.250.000,00

2.225.203,00

-24.797,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.250.000,00

2.225.203,00

-24.797,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.250.000,00

2.225.203,00

-24.797,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

77.314.000,00

78.880.738,00

1.566.738,00

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.390.000,00

14.390.000,00

0,00

30.02A

Venituri din proprietate

14.390.000,00

14.390.000,00

0,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

14.319.000,00

14.319.000,00

0,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

14.319.000,00

14.319.000,00

0,00

30.02A.08

Venituri din dividente

71.000,00

71.000,00

0,00

30.02A.08.02

Venituri din dividende de la alti plătitori

71.000,00

71.000,00

0,00

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

62.924.000,00

64.490.738,00

1.566.738,00

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

22.497.000,00

22.497.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

33.02A.08

Venituri din prestări de servicii

21.660.000,00

21.660.000,00

0,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea copiilor in crese

670.000,00

670.000,00

0,00

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

111.000,00

111.000,00

0,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

14.000,00

14.000,00

0,00

33.02A.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

42.000,00

42.000,00

0,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

76.000,00

76.000,00

0,00

34.02A.02

Taxe extrajudiciare de timbru

68.000,00

68.000,00

0,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

8.000,00

8.000,00

0,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.401.000,00

20.401.000,00

0,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

19.849.000,00

19.849.000,00

0,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

19.849.000,00

19.849.000,00

0,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

552.000,00

552.000,00

0,00

36.02A

Diverse venituri

19.950.000,00

20.219.892,00

269.892,00

36.02A.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

5.000,00

28.780,00

23.780,00

36.02A.01.01

Venituri din aplicația prescripției extinctive

5.000,00

28.780,00

23.780,00

36.02A.06

Taxe speciale

19.100.000,00

19.100.000,00

0,00

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

0,00

1.017,00

1.017,00

36.02A.23

Taxa de reabilitare termica

0,00

245.095,00

245.095,00

36.02A.50

Alte venituri

845.000,00

845.000,00

0,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

0,00

1.296.846,00

1.296.846,00

37.02A.01

Donații si sponsorizări

0,00

1.296.846,00

1.296.846,00

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-99.664.000,00

-99.664.000,00

0,00

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

99.664.000,00

99.664.000,00

0,00

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

0,00

574.076,00

574.076,00

39.02A

Venituri din valorificarea unor bunuri

0,00

574.076,00

574.076,00

39.02A.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

0,00

33.109,00

33.109,00

39.02A.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

0,00

415.227,00

415.227,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

39.02A.10

Depozite speciale pentru construcții de construinte

0,00

125.740,00

125.740,00

42.00.01

IV. SUBVENȚII

108.288.000,00

108.167.883,00

-120.117,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

108.288.000,00

108.167.883,00

-120.117,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

108.288.000,00

108.167.883,00

-120.117,00

42.02A.34

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

20.000,00

20.000,00

0,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

45.000,00

45.000,00

0,00

42.02A.55

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

42.02A.65

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

13.702.000,00

13.702.000,00

0,00

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

84.221.000,00

84.100.883,00

-120.117,00

42.02A.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

9.300.000,00

9.300.000,00

0,00

45.02A

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

8.825.000,00

8.825.000,00

0,00

45.02A.19

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

8.825.000,00

8.825.000,00

0,00

45.02A.19.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

8.825.000,00

8.825.000,00

0,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

283.290.269,00

282.591.215,00

-699.054,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

281.108.269,00

280.536.215,00

-572.054,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

227.808.269,00

227.236.215,00

-572.054,00

48.02A.01.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

53.300.000,00

53.300.000,00

0,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

2.182.000,00

2.055.000,00

-127.000,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

2.055.000,00

2.055.000,00

0,00

48.02A.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

127.000,00

0,00

-127.000,00

TOTAL CHELTUIELI

1.528.455.000,00

1.528.390.846,00

-64.154,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.233.298.000,00

1.234.597.570,00

1.299.570,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

227.483.000,00

226.983.000,00

-500.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

214.897.000,00

214.397.000,00

-500.000,00

10.01.01

Salarii de baza

172.535.000,00

171.935.000,00

-600.000,00

MMHBffiSOOOffiUmî1


:---------77:. tsw3ZKB8:          .J®v ' .5*”

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

20.821.000,00

20.821.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

5.307.000,00

5.107.000,00

-200.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

630.000,00

630.000,00

0,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

115.000,00

115.000,00

0,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

8.462.000,00

8.462.000,00

0,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

7.027.000,00

7.327.000,00

300.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

7.926.000,00

7.926.000,00

0,00

10.02.02

Norme de hrana

4.450.000,00

4.450.000,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

3.476.000,00

3.476.000,00

0,00

10.03

Contribuții

4.660.000,00

4.660.000,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

4.660.000,00

4.660.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

373.784.000,00

373.581.968,00

-202.032,00

20.01

Bunuri si servicii

155.151.000,00

153.034.223,00

-2.116.777,00

20.01.01

Furnituri de birou

2.834.000,00

2.834.000,00

0,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

3.263.000,00

3.580.306,00

317.306,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

32.889.000,00

32.896.814,00

7.814,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

42.812.000,00

40.370.103,00

-2.441.897,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

1.048.000,00

1.048.000,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

1.148.000,00

1.148.000,00

0,00

20.01.07

Transport

695.000,00

695.000,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

3.329.000,00

3.329.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

34.912.000,00

34.912.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

32.221.000,00

32.221.000,00

0,00

20.02

Reparații curente

62.112.000,00

62.228.177,00

116.177,00

20.03

Hrana

2.810.000,00

2.730.000,00

-80.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.810.000,00

2.730.000,00

-80.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

629.000,00

629.000,00

0,00

20.04.01

Medicamente

212.000,00

212.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.04.02

Materiale sanitare

281.000,00

281.000,00

0,00

20.04.03

Reactivi

35.000,00

35.000,00

0,00

20.04.04

Dezinfectant!

101.000,00

101.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

19.304.991,00

19.692.392,00

387.401,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.553.000,00

2.553.000,00

0,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

187.000,00

187.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

16.564.991,00

16.952.392,00

387.401,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1.713.000,00

1.713.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

1.090.000,00

1.090.000,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

623.000,00

623.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

805.800,00

805.800,00

0,00

20.12

consultanta si expertiza

82.000,00

82.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

1.447.000,00

1.447.000,00

0,00

20.14

Protecția muncii

543.000,00

543.000,00

0,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

200.000,00

0,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

600.000,00

600.000,00

0,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

600.000,00

600.000,00

0,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.813.200,00

7.814.240,00

1.040,00

20.30

Alte cheltuieli

120.573.009,00

122.063.136,00

1.490.127,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.246.000,00

2.246.000,00

0,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.319.000,00

1.319.000,00

0,00

20.30.04

Chirii

1.718.000,00

1.718.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

115.290.009,00

116.780.136,00

1.490.127,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

23.700.000,00

0,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

23.700.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

111.572.000,00

112.655.710,00

1.083.710,00

51.01

Transferuri curente

37.527.000,00

38.610.710,00

1.083.710,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

19.027.000,00

20.110.710,00

1.083.710,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

51.02

Transferuri de capital

74.045.000,00

74.045.000,00

0,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

5.339.000,00

5.339.000,00

0,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

68.706.000,00

68.706.000,00

0,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.339.000,00

23.339.000,00

0,00

55.01

A. Transferuri interne

22.839.000,00

22.839.000,00

0,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

23.000,00

0,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

500.000,00

500.000,00

0,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

500.000,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

101.084.000,00

101.341.892,00

257.892,00

57.02

Ajutoare sociale

101.084.000,00

101.341.892,00

257.892,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

40.159.000,00

40.293.302,00

134.302,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

60.900.000,00

61.023.590,00

123.590,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

25.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

337.563.000,00

337.563.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

334.742.000,00

334.742.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

59.365.000,00

59.365.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

246.570.000,00

246.570.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

28.807.000,00

28.807.000,00

0,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.504.000,00

2.504.000,00

0,00

x                                                 .T" "              . S^8ffl8^888888888KH..

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

58.02.01

Finanțarea naționala

403.000,00

403.000,00

0,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.097.000,00

2.097.000,00

0,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

4.000,00

0,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

148.000,00

0,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

111.000,00

0,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

37.000,00

0,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

169.000,00

0,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

169.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

15.273.000,00

15.933.000,00

660.000,00

59.01

Burse

13.200.000,00

13.200.000,00

0,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

2.073.000,00

2.058.000,00

-15.000,00

59.42

Indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de invatamant

0,00

675.000,00

675.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

277.178.000,00

277.281.846,00

103.846,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

277.178.000,00

277.281.846,00

103.846,00

71.01

Active fixe

277.178.000,00

277.281.846,00

103.846,00

71.01.01

Construcții

13.980.000,00

13.980.000,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

13.565.000,00

14.165.000,00

600.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.530.000,00

1.530.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

248.103.000,00

247.606.846,00

-496.154,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.979.000,00

17.979.000,00

0,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.979.000,00

17.979.000,00

0,00

81.02

Rambursări de credite interne

17.979.000,00

17.979.000,00

0,00

81.02.05 -----r«T7k, ><-------—\ O \---

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

17.979.000,00

17.979.000,00

0,00

84 !*«<§(

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-1.467.570,00

-1.467.570,00

85 V*

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-1.467.570,00

-1.467.570,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-1.467.570,00

-1.467.570,00

3R.....                                            ' '^ ......^WWWIlUUMIIIIUIIIIUIIIIIiMMMBIB^'V'LWIHB^WffiTORWr " ~ '«WPPQgfffflH?:

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+

T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-1.363.724,00

-1.363.724,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenți si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

0,00

-103.846,00

-103.846,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

263.358.009,00

264.654.855,00

1.296.846,00

51.02A

Autoritari publice si acțiuni externe

234.515.009,00

235.811.855,00

1.296.846,00

01

CHELTUIELI CURENTE

201.305.009,00

203.068.981,00

1.763.972,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

88.433.000,00

88.433.000,00

0,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

85.093.000,00

85.093.000,00

0,00

10.01.01

Salarii de baza

71.892.000,00

71.892.000,00

0,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

8.650.000,00

8.650.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

91.000,00

91.000,00

0,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

630.000,00

630.000,00

0,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

70.000,00

70.000,00

0,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

2.700.000,00

2.700.000,00

0,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

1.060.000,00

1.060.000,00

0,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

10.03

Contribuții

1.840.000,00

1.840.000,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.840.000,00

1.840.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

99.515.009,00

101.128.981,00

1.613.972,00

20.01

Bunuri si servicii

9.624.000,00

9.941.126,00

317.126,00

20.01.01

Furnituri de birou

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.000.000,00

1.317.126,00

317.126,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

250.000,00

250.000,00

0,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

350.000,00

350.000,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

345.000,00

345.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.097.000,00

2.097.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.372.000,00

2.372.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

510.000,00

510.000,00

0,00

20.02

Reparații curente

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

750.000,00

750.000,00

0,00

20.05.01

Uniforme si echipament

150.000,00

150.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

600.000,00

600.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

990.000,00

990.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

450.000,00

450.000,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

540.000,00

540.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

250.000,00

250.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

377.000,00

377.000,00

0,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

800.000,00

800.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

83.724.009,00

85.020.855,00

1.296.846,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.171.000,00

2.171.000,00

0,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.259.000,00

1.259.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

80.294.009,00

81.590.855,00

1.296.846,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

500.000,00

500.000,00

0,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

500.000,00

500.000,00

0,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

500.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

12.137.000,00

12.137.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

9.716.000,00

9.716.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

1.457.000,00

1.457.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

8.259.000,00

8.259.000,00

0,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.421.000,00

2.421.000,00

0,00

58.02.01

Finanțarea naționala

362.000,00

362.000,00

0,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.055.000,00

2.055.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

4.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

720.000,00

870.000,00

150.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

720.000,00

720.000,00

0,00

59.42

Indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unităților de invatamant

0,00

150.000,00

150.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.210.000,00

33.210.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33.210.000,00

33.210.000,00

0,00

71.01

Active fixe

33.210.000,00

33.210.000,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

8.339.000,00

8.339.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

24.871.000,00

24.871.000,00

0,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-467.126,00

-467.126,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-467.126,00

-467.126,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-467.126,00

-467.126,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-467.126,00

-467.126,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

234.515.009,00

235.811.855,00

1.296.846,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

234.515.009,00

235.811.855,00

1.296.846,00

54.02A

Alte servicii publice generale

9.743.000,00

9.743.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.743.000,00

9.743.000,00

0,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.893.000,00

6.893.000,00

0,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

6.660.000,00

6.660.000,00

0,00

10.01.01

Salarii de baza

5.700.000,00

5.700.000,00

0,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

720.000,00

720.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

3.000,00

3.000,00

0,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

5.000,00

5.000,00

0,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

172.000,00

172.000,00

0,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

60.000,00

60.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

10.02

Cheltuieli salariale in natura

83.000,00

83.000,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

83.000,00

83.000,00

0,00

10.03

Contribuții

150.000,00

150.000,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

150.000,00

150.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.790.000,00

1.780.000,00

-10.000,00

20.01

Bunuri si servicii

70.000,00

70.000,00

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

60.000,00

60.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.000,00

10.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.000,00

70.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

70.000,00

70.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

72.000,00

72.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

72.000,00

72.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

25.000,00

25.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

1.553.000,00

1.543.000,00

-10.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.553.000,00

1.543.000,00

-10.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.000,00

70.000,00

10.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

60.000,00

60.000,00

0,00

59.42

Indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada Închiderii temporare a unităților de invatamant

0,00

10.000,00

10.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

54.02A.10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

7.843.000,00

7.843.000,00

0,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

900.000,00

900.000,00

0,00

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

19.100.000,00

19.100.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.100.000,00

19.100.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600.000,00

600.000,00

0,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor

600.000,00

600.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

600.000,00

600.000,00

0,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

19.100.000,00

19.100.000,00

0,00

59.02A

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

43.432.000,00

43.432.000,00

0,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

43.432.000,00

43.432.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

41.724.000,00

41.724.000,00

0,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

35.730.000,00

35.730.000,00

0,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

30.130.000,00

30.130.000,00

0,00

10.01.01

Salarii de baza

25.620.000,00

25.620.000,00

0,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

650.000,00

650.000,00

0,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

10.000,00

10.000,00

0,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

350.000,00

350.000,00

0,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

4.950.000,00

4.950.000,00

0,00

10.02.02

Norme de hrana

4.450.000,00

4.450.000,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

500.000,00

500.000,00

0,00

10.03

Contribuții

650.000,00

650.000,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

650.000,00

650.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.794.000,00

5.794.000,00

0,00

20.01

Bunuri si servicii

2.490.000,00

2.490.000,00

0,00

20.01.01

Furnituri de birou

80.000,00

80.000,00

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

150.000,00

150.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

100.000,00

100.000,00

0,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

550.000,00

550.000,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

350.000,00

350.000,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100.000,00

100.000,00

0,00

■ t ■ TLW H .                                                                 ■■■                    V                                                                                                   ._JLTfWJBF .nHRJWRRRRRT. ZaMHHHKHtftftSL-.

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

480.000,00

480.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

680.000,00

680.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.890.000,00

2.890.000,00

0,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

690.000,00

690.000,00

0,00

20.06

Deplasați, detasari, transferări

95.000,00

95.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

95.000,00

95.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

120.000,00

120.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

199.000,00

199.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200.000,00

200.000,00

0,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

200.000,00

200.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.708.000,00

1.708.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.708.000,00

1.708.000,00

0,00

71.01

Active fixe

1.708.000,00

1.708.000,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

775.000,00

775.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

933.000,00

933.000,00

0,00

61.02A.03

Ordine publica

41.864.000,00

41.864.000,00

0,00

61.02A.03.04

Politie locala

41.864.000,00

41.864.000,00

0,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

1.568.000,00

1.568.000,00

0,00

64.02A

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

508.664.991,00

510.348.701,00

1.683.710,00

65.02A

Invatamant

164.719.991,00

164.719.991,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

145.299.991,00

145.325.282,00

25.291,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62.866.991,00

62.892.282,00

25.291,00

20.01

Bunuri si servicii

37.707.000,00

37.717.807,00

10.807,00

20.01.01

Furnituri de birou

848.000,00

848.000,00

0,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.779.000,00

1.779.180,00

180,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

14.379.000,00

14.386.814,00

7.814,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

3.392.000,00

3.394.813,00

2.813,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

81.000,00

81.000,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

353.000,00

353.000,00

0,00

20.01.07

Transport

695.000,00

695.000,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

917.000,00

917.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.960.000,00

1.960.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

13.303.000,00

13.303.000,00

0,00

20.02

Reparații curente

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

30.000,00

30.000,00

0,00

20.04.01

Medicamente

28.000,00

28.000,00

0,00

20.04.02

Materiale sanitare

2.000,00

2.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.954.991,00

5.954.991,00

0,00

20.05.01

Uniforme si echipament

43.000,00

43.000,00

0,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

107.000,00

107.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

5.804.991,00

5.804.991,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

138.000,00

138.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

130.000,00

130.000,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

8.000,00

8.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

335.800,00

335.800,00

0,00

20.12

consultanta si expertiza

82.000,00

82.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

556.000,00

556.000,00

0,00

20.14

Protecția muncii

499.000,00

499.000,00

0,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

3.200,00

4.240,00

1.040,00

20.30

Alte cheltuieli

2.561.000,00

2.574.444,00

13.444,00

20.30.01

Reclama si publicitate

30.000,00

30.000,00

0,00

20.30.04

Chirii

1.530.000,00

1.530.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.001.000,00

1.014.444,00

13.444,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18.126.000,00

18.126.000,00

0,00

57.02

Ajutoare sociale

18.126.000,00

18.126.000,00

0,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

2.226.000,00

2.226.000,00

0,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

15.900.000,00

15.900.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

28.291.000,00

28.291.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

28.291.000,00

28.291.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.154.000,00

4.154.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

23.537.000,00

23.537.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

600.000,00

600.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

13.200.000,00

13.200.000,00

0,00

59.01

Burse

13.200.000,00

13.200.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.420.000,00

19.420.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19.420.000,00

19.420.000,00

0,00

71.01

Active fixe

19.420.000,00

19.420.000,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

152.000,00

152.000,00

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.360.000,00

1.360.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

17.908.000,00

17.908.000,00

0,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-25.291,00

-25.291,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-25.291,00

-25.291,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-25.291,00

-25.291,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-25.291,00

-25.291,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

15.159.000,00

15.159.000,00

0,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

14.030.000,00

14.030.000,00

0,00

65.02A.03.01.01

Invatamant preșcolar - Finanțare de baza

6.454.000,00

6.454.000,00

0,00

65.02A.03.01.02

Invatamant preșcolar - Finanțare complementara

7.576.000,00

7.576.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.129.000,00

1.129.000,00

0,00

65.02A.03.02.02

Invatamant primar - Finanțare complementara

1.129.000,00

1.129.000,00

0,00

65.02A.04

Invatamant secundar

93.218.991,00

93.218.991,00

0,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

16.443.368,00

16.443.368,00

0,00

65.02A.04.01.01

Invatamant secundar inferior - Finanțare de baza

6.143.000,00

6.143.000,00

0,00

65.02A.04.01.02

Invatamant secundar inferior - Finanțare complementara

10.300.368,00

10.300.368,00

0,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

76.775.623,00

76.775.623,00

0,00

65.02A.04.02.01

Invatamant secundar superior - Finanțare de baza

22.496.000,00

22.496.000,00

0,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

54.279.623,00

54.279.623,00

0,00

65.02A.il

Servicii auxiliare pentru educație

2.250.000,00

2.250.000,00

0,00

65.02A.il.03

Internate si cantine pentru elevi

2.250.000,00

2.250.000,00

0,00

65.02A.il.03.02

Internate si cantine pentru elevi - Finanțare complementara

2.250.000,00

2.250.000,00

0,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

54.092.000,00

54.092.000,00

0,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

54.092.000,00

54.092.000,00

0,00

66.02A

Sanatate

66.065.000,00

66.665.000,00

600.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

62.065.000,00

62.065.000,00

0,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.079.000,00

20.079.000,00

0,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

19.271.000,00

19.271.000,00

0,00

10.01.01

Salarii de baza

15.838.000,00

15.838.000,00

0,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

2.373.000,00

2.373.000,00

0,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

750.000,00

750.000,00

0,00

wol-3°___

Alte drepturi salariate in bani

310.000,00

310.000,00

0,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

377.000,00

377.000,00

0,00

10-02-06

pichete de vacanta

377.000,00

377.000,00

0,00

Qohtributii

431.000,00

431.000,00

0,00

10.03.07 V              -î

«Contribuția asiguratorie pentru munca

431.000,00

431.000,00

0,00

20                      S

------------------------a—-

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.617.000,00

11.617.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.01

Bunuri si servicii

244.000,00

244.000,00

0,00

20.01.01

Furnituri de birou

35.000,00

35.000,00

0,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

4.000,00

4.000,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

70.000,00

70.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.000,00

70.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

65.000,00

65.000,00

0,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

425.000,00

425.000,00

0,00

20.04.01

Medicamente

. 150.000,00

150.000,00

0,00

20.04.02

Materiale sanitare

220.000,00

220.000,00

0,00

20.04.03

Reactivi

35.000,00

35.000,00

0,00

20.04.04

Dezinfectanti

20.000,00

20.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000,00

80.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

80.000,00

80.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

8.000,00

8.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000,00

8.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

50.000,00

50.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

10.810.000,00

10.810.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.810.000,00

10.810.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

23.839.000,00

23.839.000,00

0,00

51.01

Transferuri curente

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

51.02

Transferuri de capital

5.339.000,00

5.339.000,00

0,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

5.339.000,00

5.339.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

6.450.000,00

6.450.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6.450.000,00

6.450.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

968.000,00

968.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

5.482.000,00

5.482.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80.000,00

80.000,00

0,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

80.000,00

80.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

71.01

Active fixe

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

30.289.000,00

30.289.000,00

0,00

66.02A.06.01

Spitale generale

30.289.000,00

30.289.000,00

0,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

20.976.000,00

20.976.000,00

0,00

66.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

14.800.000,00

15.400.000,00

600.000,00

66.02A.50.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

14.800.000,00

15.400.000,00

600.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

113.657.000,00

113.657.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

72.455.000,00

72.455.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.490.000,00

34.490.000,00

0,00

20.01

Bunuri si servicii

26.020.000,00

26.020.000,00

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

300.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

520.000,00

520.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

24.400.000,00

24.400.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

800.000,00

800.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.020.000,00

8.020.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

8.020.000,00

8.020.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

50.000,00

50.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000,00

20.000,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

30.000,00

30.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

35.000,00

35.000,00

0,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

200.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.30

Alte cheltuieli

165.000,00

165.000,00

0,00

20.30.01

Reclama si publicitate

25.000,00

25.000,00

0,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

40.000,00

40.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000,00

100.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.798.000,00

6.798.000,00

0,00

51.01

Transferuri curente

5.527.000,00

5.527.000,00

0,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

5.527.000,00

5.527.000,00

0,00

51.02

Transferuri de capital

1.271.000,00

1.271.000,00

0,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

1.271.000,00

1.271.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

31.167.000,00

31.167.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

31.167.000,00

31.167.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.475.000,00

4.475.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

25.359.000,00

25.359.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.333.000,00

1.333.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.043.000,00

30.109.628,00

66.628,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

30.043.000,00

30.109.628,00

66.628,00

71.01

Active fixe

30.043.000,00

30.109.628,00

66.628,00

71.01.30

Alte active fixe

30.043.000,00

30.109.628,00

66.628,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

11.159.000,00

11.159.000,00

0,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

11.159.000,00

11.159.000,00

0,00

81.02

Rambursări de credite interne

11.159.000,00

11.159.000,00

0,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

11.159.000,00

11.159.000,00

0,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-66.628,00

-66.628,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-66.628,00

-66.628,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-66.628,00

-66.628,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

0,00

-66.628,00

-66.628,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

106.389.000,00

106.389.000,00

0,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

106.389.000,00

106.389.000,00

0,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

7.268.000,00

7.268.000,00

0,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

164.223.000,00

165.306.710,00

1.083.710,00

01

CHELTUIELI CURENTE

148.973.000,00

150.688.250,00

1.715.250,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

76.348.000,00

75.848.000,00

-500.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

73.743.000,00

73.243.000,00

-500.000,00

10.01.01

Salarii de baza

53.485.000,00

52.885.000,00

-600.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

5.578.000,00

5.578.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

4.563.000,00

4.363.000,00

-200.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

30.000,00

30.000,00

0,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

4.840.000,00

4.840.000,00

0,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

5.247.000,00

5.547.000,00

300.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

1.016.000,00

1.016.000,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.016.000,00

1.016.000,00

0,00

10.03

Contribuții

1.589.000,00

1.589.000,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.589.000,00

1.589.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.204.000,00

12.701.238,00

497.238,00

20.01

Bunuri si servicii

3.193.000,00

3.193.000,00

0,00

20.01.01

Furnituri de birou

271.000,00

271.000,00

0,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

480.000,00

480.000,00

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

900.000,00

900.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

300.000,00

300.000,00

0,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

67.000,00

67.000,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

30.000,00

30.000,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

215.000,00

215.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

380.000,00

380.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.01.30

20.02

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

550.000,00

750.000,00

550.000,00

750.000,00

0,00

0,00

20.03

Hrana

2.810.000,00

2.730.000,00

-80.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.810.000,00

2.730.000,00

-80.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

174.000,00

174.000,00

0,00

20.04.01

Medicamente

34.000,00

34.000,00

0,00

20.04.02

Materiale sanitare

59.000,00

59.000,00

0,00

20.04.04

Dezinfectant!

81.000,00

81.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

940.000,00

1.327.401,00

387.401,00

20.05.01

Uniforme si echipament

160.000,00

160.000,00

0,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

80.000,00

80.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

700.000,00

1.087.401,00

387.401,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

360.000,00

360.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

315.000,00

315.000,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

45.000,00

45.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

65.000,00

65.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

240.000,00

240.000,00

0,00

20.14

Protecția muncii

44.000,00

44.000,00

0,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

10.000,00

10.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

3.618.000,00

3.807.837,00

189.837,00

20.30.01

Reclama si publicitate

20.000,00

20.000,00

0,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

20.000,00

20.000,00

0,00

20.30.04 .          *X\

Chirii

188.000,00

188.000,00

0,00

20.30.30 ___________/--SU-     ----\__-K-

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.390.000,00

3.579.837,00

189.837,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.900.000,00

14.983.710,00

1.083.710,00

51-01         ________Ic

Jransferuri curente

13.500.000,00

14.583.710,00

1.083.710,00

51.01.01V       X/?

Transferuri către instituții publice

13.500.000,00

14.583.710,00

1.083.710,00

51.02             ♦ /

--

Transferuri de capital

400.000,00

400.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

400.000,00

400.000,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

44.958.000,00

45.092.302,00

134.302,00

57.02

Ajutoare sociale

44.958.000,00

45.092.302,00

134.302,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

37.933.000,00

38.067.302,00

134.302,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

25.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

550.000,00

550.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

150.000,00

150.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

23.000,00

23.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

127.000,00

127.000,00

0,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

83.000,00

83.000,00

0,00

58.02.01

Finanțarea naționala

41.000,00

41.000,00

0,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

42.000,00

42.000,00

0,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

148.000,00

0,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

111.000,00

0,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

37.000,00

0,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

169.000,00

0,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

169.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.013.000,00

1.513.000,00

500.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

1.013.000,00

998.000,00

-15.000,00

59.42

Indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unităților de invatamant

0,00

515.000,00

515.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.250.000,00

15.250.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

15.250.000,00

15.250.000,00

0,00

71.01

Active fixe

15.250.000,00

15.250.000,00

0,00

71.01.01

Construcții

13.980.000,00

13.980.000,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

299.000,00

299.000,00

0,00

i ^ansjBBBBOMWOQonE


:; 733888888887'7                              7           .ISff V 7


71MWB' 388«'7 MffifflW’


"/ MMOTDMQOQIKfflHRP.'

^fsbsqkqb^


W_^'ii23BEZZZI~^
iwwwaniniw:              . :j?k.•.•£_aîix . eles'.. he


3K araMMK. je


EJJE’îlEZ'E...... T. S“7//' "         EIW;sî»™h 38888888®'SE                   5088®:      ' < ifflffiVEffi ' z


3®.": 3®W"                      ’'^BWffi^THfflHOWOtrL'. JSaXfflBlffllOi


. et         .1:.. . u.                                                                                                                                         t .           .?.    ’T7                      .■_T38ffl88&^BB8aB88ffir

7

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

h i

V

1

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

170.000,00

170.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

801.000,00

801.000,00

0,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-631.540,00

-631.540,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-631.540,00

-631.540,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-631.540,00

-631.540,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-631.540,00

-631.540,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

69.101.000,00

69.101.000,00

0,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

69.101.000,00

69.101.000,00

0,00

68.02A.il

Crese

50.976.000,00

50.976.000,00

0,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

11.701.000,00

12.784.710,00

1.083.710,00

68.02A.15.01

Ajutor social

301.000,00

301.000,00

0,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

11.400.000,00

12.483.710,00

1.083.710,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

32.445.000,00

32.445.000,00

0,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

32.445.000,00

32.445.000,00

0,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

293.774.000,00

291.329.290,00

-2.444.710,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

230.870.000,00

230.870.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

155.246.000,00

155.362.177,00

116.177,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

39.703.000,00

39.819.177,00

116.177,00

20.01

Bunuri si servicii

22.503.000,00

22.503.000,00

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

14.550.000,00

14.550.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

50.000,00

50.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

6.403.000,00

6.403.000,00

0,00

20.02

Reparații curente

10.000.000,00

10.116.177,00

116.177,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200.000,00

200.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

200.000,00

200.000,00

0,00

Pagina 24/60

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.035.000,00

67.035.000,00

0,00

51.02

Transferuri de capital

67.035.000,00

67.035.000,00

0,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.035.000,00

67.035.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

48.508.000,00

48.508.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.508.000,00

48.508.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

20.593.000,00

20.593.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

26.865.000,00

26.865.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.050.000,00

1.050.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

72.214.000,00

72.214.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

72.214.000,00

72.214.000,00

0,00

71.01

Active fixe

72.214.000,00

72.214.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

72.214.000,00

72.214.000,00

0,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-116.177,00

-116.177,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-116.177,00

-116.177,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-116.177,00

-116.177,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-116.177,00

-116.177,00

70.02A.03

Locuințe

57.039.000,00

57.039.000,00

0,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

57.039.000,00

57.039.000,00

0,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

17.498.000,00

17.498.000,00

0,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

156.333.000,00

156.333.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

74.02A

Protecția mediului

62.904.000,00

60.459.290,00

-2.444.710,00

01

CHELTUIELI CURENTE

52.442.000,00

49.997.290,00

-2.444.710,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

52.442.000,00

49.997.290,00

-2.444.710,00

20.01

Bunuri si servicii

42.650.000,00

40.205.290,00

-2.444.710,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

700.000,00

700.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

38.200.000,00

35.755.290,00

-2.444.710,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

3.750.000,00

3.750.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000,00

150.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

150.000,00

150.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

9.642.000,00

9.642.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.642.000,00

9.642.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.462.000,00

10.462.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.462.000,00

10.462.000,00

0,00

71.01

Active fixe

10.462.000,00

10.462.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

10.462.000,00

10.462.000,00

0,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

62.904.000,00

60.459.290,00

-2.444.710,00

74.02A.05.01

Salubritate

62.904.000,00

60.459.290,00

-2.444.710,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

419.226.000,00

418.626.000,00

-600.000,00

81.02A

Combustibili si energie

28.223.000,00

28.223.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.223.000,00

27.223.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

23.700.000,00

0,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

23.700.000,00

0,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.000,00

23.000,00

0,00

55.01

A. Transferuri interne

23.000,00

23.000,00

0,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

23.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000.000,00

1.037.218,00

37.218,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.000.000,00

1.037.218,00

37.218,00

71.01

Active fixe

1.000.000,00

1.037.218,00

37.218,00

71.01.30

Alte active fixe

1.000.000,00

1.037.218,00

37.218,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-37.218,00

-37.218,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-37.218,00

-37.218,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-37.218,00

-37.218,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

0,00

-37.218,00

-37.218,00

81.02A.06

Energie termica

28.223.000,00

28.223.000,00

0,00

83.02A

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

400.000,00

400.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

400.000,00

400.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400.000,00

400.000,00

0,00

20.01

Bunuri si servicii

400.000,00

400.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

400.000,00

400.000,00

0,00

83.02A.03

Agricultura

400.000,00

400.000,00

0,00

83.02A.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

400.000,00

400.000,00

0,00

84.02A

Transporturi

390.603.000,00

390.003.000,00

-600.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

297.322.000,00

297.445.590,00

123.590,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

48.862.000,00

48.862.000,00

0,00

20.01

Bunuri si servicii

10.250.000,00

10.250.000,00

0,00

20.01.03

“încălzit, iluminat si forța motrica

750.000,00

750.000,00

0,00

20.01.30/^/Z.

________H* (& ' __■__-

l *

Așlte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

9.500.000,00

9.500.000,00

0,00

20.02

} b

Reparații curente

33.362.000,00

33.362.000,00

0,00

20.05 VAik

bunuri de natura obiectelor de inventar

250.000,00

250.000,00

0,00

20.05.30 -----------------------------------------------------------

Alte obiecte de inventar

250.000,00

250.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

20.30

Alte cheltuieli

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

38.000.000,00

38.123.590,00

123.590,00

57.02

Ajutoare sociale

38.000.000,00

38.123.590,00

123.590,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

38.000.000,00

38.123.590,00

123.590,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

210.460.000,00

210.460.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

210.460.000,00

210.460.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

27.695.000,00

27.695.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

156.941.000,00

156.941.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

25.824.000,00

25.824.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

89.871.000,00

89.271.000,00

-600.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

89.871.000,00

89.271.000,00

-600.000,00

71.01

Active fixe

89.871.000,00

89.271.000,00

-600.000,00

71.01.30

Alte active fixe

89.871.000,00

89.271.000,00

-600.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-123.590,00

-123.590,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-123.590,00

-123.590,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-123.590,00

-123.590,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-123.590,00

-123.590,00

84.02A.03

Transport rutier

390.603.000,00

390.003.000,00

-600.000,00

84.02A.03.02

Transport in comun

194.970.000,00

194.270.000,00

-700.000,00

84.02A.03.03

Străzi

195.633.000,00

195.733.000,00

100.000,00


Tt■ ’rwww : "             -  -yy—                 -----nzw-33535555521:   ~WWB8T

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

96.02A

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02A

DEFICIT

198.106.731,00

198.106.731,00

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01

TOTAL VENITURI

839.646.000,00

839.581.846,00

-64.154,00

00.02

VENITURI PROPRII

852.113.000,00

850.752.000,00

-1.361.000,00

00.03

I. VENITURI CURENTE

830.281.000,00

830.216.846,00

-64.154,00

00.04

A. VENITURI FISCALE

852.631.000,00

851.245.203,00

-1.385.797,00

00.05

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

612.921.000,00

611.560.000,00

-1.361.000,00

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

612.921.000,00

611.560.000,00

-1.361.000,00

03.02A

Impozit pe venit

6.659.000,00

6.659.000,00

0,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

6.659.000,00

6.659.000,00

0,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

604.901.000,00

-1.361.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

604.901.000,00

-1.361.000,00

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

117.575.000,00

117.575.000,00

0,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

117.575.000,00

117.575.000,00

0,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

91.711.000,00

91.711.000,00

0,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

28.706.000,00

28.706.000,00

0,00

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

63.005.000,00

63.005.000,00

0,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

16.063.000,00

16.063.000,00

0,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

8.897.000,00

8.897.000,00

0,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

6.708.000,00

6.708.000,00

0,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

458.000,00

458.000,00

0,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

9.801.000,00

9.801.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

119.885.000,00

119.885.000,00

0,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

77.832.000,00

77.832.000,00

0,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

55.016.000,00

55.016.000,00

0,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

2.000,00

2.000,00

0,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

2.000,00

2.000,00

0,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

2.741.000,00

2.741.000,00

0,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

1.901.000,00

1.901.000,00

0,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

840.000,00

840.000,00

0,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39.310.000,00

39.310.000,00

0,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

30.568.000,00

30.568.000,00

0,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PE

18.171.000,00

18.171.000,00

0,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

12.397.000,00

12.397.000,00

0,00

16.02A.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

8.742.000,00

8.742.000,00

0,00

18.00.01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.250.000,00

2.225.203,00

-24.797,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.250.000,00

2.225.203,00

-24.797,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.250.000,00

2.225.203,00

-24.797,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

-22.350.000,00

-21.028.357,00

1.321.643,00

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.390.000,00

14.390.000,00

0,00

30.02A

Venituri din proprietate

14.390.000,00

14.390.000,00

0,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si Închirieri

14.319.000,00

14.319.000,00

0,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

14.319.000,00

14.319.000,00

0,00

30.02A.08

Venituri din dividente

71.000,00

71.000,00

0,00

30.02A.08.02

Venituri din dividende de la alti plătitori

71.000,00

71.000,00

0,00

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-36.740.000,00

-35.418.357,00

1.321.643,00

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

22.497.000,00

22.497.000,00

0,00

■KWHgHE - .                     3EZZ ~   -T-  -                    ..... ’ 7.r5W"

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

33.02A.08

Venituri din prestări de servicii

21.660.000,00

21.660.000,00

0,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea copiilor in crese

670.000,00

670.000,00

0,00

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

111.000,00

111.000,00

0,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

14.000,00

14.000,00

0,00

33.02A.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

42.000,00

42.000,00

0,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

76.000,00

76.000,00

0,00

34.02A.02

Taxe extrajudiciare de timbru

68.000,00

68.000,00

0,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

8.000,00

8.000,00

0,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.401.000,00

20.401.000,00

0,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

19.849.000,00

19.849.000,00

0,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

19.849.000,00

19.849.000,00

0,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

552.000,00

552.000,00

0,00

36.02A

Diverse venituri

19.950.000,00

19.974.797,00

24.797,00

36.02A.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

5.000,00

28.780,00

23.780,00

36.02A.01.01

Venituri din aplicația prescripției extinctive

5.000,00

28.780,00

23.780,00

36.02A.06

Taxe speciale

19.100.000,00

19.100.000,00

0,00

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

0,00

1.017,00

1.017,00

36.02A.50

Alte venituri

845.000,00

845.000,00

0,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-99.664.000,00

-98.367.154,00

1.296.846,00

37.02A.01

Donații si sponsorizări

0,00

1.296.846,00

1.296.846,00

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-99.664.000,00

-99.664.000,00

0,00

42.00.01

IV. SUBVENȚII

9.365.000,00

9.365.000,00

0,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.365.000,00

9.365.000,00

0,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

9.365.000,00

9.365.000,00

0,00

42.02A.34

Ajutor pentru Încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

20.000,00

20.000,00

0,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

45.000,00

45.000,00

0,00

42.02A.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

9.300.000,00

9.300.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

TOTAL CHELTUIELI

839.646.000,00

839.581.846,00

-64.154,00

01

CHELTUIELI CURENTE

821.667.000,00

822.966.570,00

1.299.570,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

227.483.000,00

226.983.000,00

-500.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

214.897.000,00

214.397.000,00

-500.000,00

10.01.01

Salarii de baza

172.535.000,00

171.935.000,00

-600.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

20.821.000,00

20.821.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

5.307.000,00

5.107.000,00

-200.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

630.000,00

630.000,00

0,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

115.000,00

115.000,00

0,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

8.462.000,00

8.462.000,00

0,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

7.027.000,00

7.327.000,00

300.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

7.926.000,00

7.926.000,00

0,00

10.02.02

Norme de hrana

4.450.000,00

4.450.000,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

3.476.000,00

3.476.000,00

0,00

10.03

Contribuții

4.660.000,00

4.660.000,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

4.660.000,00

4.660.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

373.784.000,00

373.581.968,00

-202.032,00

20.01

Bunuri si servicii

155.151.000,00

153.034.223,00

-2.116.777,00

20.01.01

Furnituri de birou

2.834.000,00

2.834.000,00

0,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

3.263.000,00

3.580.306,00

317.306,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

32.889.000,00

32.896.814,00

7.814,00

20.01.04             ’T'X.

_____________X f __

Apa, canal si salubritate

42.812.000,00

40.370.103,00

-2.441.897,00

20.01.05                  .5.;

țdșrburanti si lubrifiant!

1.048.000,00

1.048.000,00

0,00

20.01.06                  \

’^i^șe de schimb

1.148.000,00

1.148.000,00

0,00

20.01.07 iS?((<ă Al )

Transport

695.000,00

695.000,00

0,00

20.01.08

^qsta, telecomunicații, radio, tv, internet

3.329.000,00

3.329.000,00

0,00

20.01.09

JVIateriale si prestări de servicii cu caracter funcțional

34.912.000,00

34.912.000,00

0,00

■ 7 .',            ® WS.5E .~i.

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

32.221.000,00

32.221.000,00

0,00

20.02

Reparații curente

62.112.000,00

62.228.177,00

116.177,00

20.03

Hrana

2.810.000,00

2.730.000,00

-80.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.810.000,00

2.730.000,00

-80.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

629.000,00

629.000,00

0,00

20.04.01

Medicamente

212.000,00

212.000,00

0,00

20.04.02

Materiale sanitare

281.000,00

281.000,00

0,00

20.04.03

Reactivi

35.000,00

35.000,00

0,00

20.04.04

Dezinfectant!

101.000,00

101.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

19.304.991,00

19.692.392,00

387.401,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.553.000,00

2.553.000,00

0,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

187.000,00

187.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

16.564.991,00

16.952.392,00

387.401,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1.713.000,00

1.713.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

1.090.000,00

1.090.000,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

623.000,00

623.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

805.800,00

805.800,00

0,00

20.12

consultanta si expertiza

82.000,00

82.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

1.447.000,00

1.447.000,00

0,00

20.14

Protecția muncii

543.000,00

543.000,00

0,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

200.000,00

0,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

600.000,00

600.000,00

0,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

600.000,00

600.000,00

0,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.813.200,00

7.814.240,00

1.040,00

20.30

Alte cheltuieli

120.573.009,00

122.063.136,00

1.490.127,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.246.000,00

2.246.000,00

0,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.319.000,00

1.319.000,00

0,00

20.30.04

Chirii

1.718.000,00

1.718.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

115.290.009,00

116.780.136,00

1.490.127,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

23.700.000,00

0,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

23.700.000,00

0,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37.527.000,00

38.610.710,00

1.083.710,00

51.01

Transferuri curente

37.527.000,00

38.610.710,00

1.083.710,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

19.027.000,00

20.110.710,00

1.083.710,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.316.000,00

23.316.000,00

0,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

500.000,00

500.000,00

0,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

500.000,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

101.084.000,00

101.341.892,00

257.892,00

57.02

Ajutoare sociale

101.084.000,00

101.341.892,00

257.892,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

40.159.000,00

40.293.302,00

134.302,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

60.900.000,00

61.023.590,00

123.590,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

25.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

15.273.000,00

15.933.000,00

660.000,00

59.01

Burse

13.200.000,00

13.200.000,00

0,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

2.073.000,00

2.058.000,00

-15.000,00

59.42

Indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unităților de invatamant

0,00

675.000,00

675.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.979.000,00

17.979.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.979.000,00

17.979.000,00

0,00

81.02

Rambursări de credite interne

17.979.000,00

17.979.000,00

0,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

17.979.000,00

17.979.000,00

0,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-1.363.724,00

-1.363.724,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-1.363.724,00

-1.363.724,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-1.363.724,00

-1.363.724,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-1.363.724,00

-1.363.724,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

218.011.009,00

219.307.855,00

1.296.846,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

189.168.009,00

190.464.855,00

1.296.846,00

01

CHELTUIELI CURENTE

189.168.009,00

190.931.981,00

1.763.972,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

88.433.000,00

88.433.000,00

0,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

85.093.000,00

85.093.000,00

0,00

10.01.01

Salarii de baza

71.892.000,00

71.892.000,00

0,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

8.650.000,00

8.650.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

91.000,00

91.000,00

0,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

630.000,00

630.000,00

0,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

70.000,00

70.000,00

0,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

2.700.000,00

2.700.000,00

0,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

1.060.000,00

1.060.000,00

0,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

10.03

Contribuții

1.840.000,00

1.840.000,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.840.000,00

1.840.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

99.515.009,00

101.128.981,00

1.613.972,00

20.01

Bunuri si servicii

9.624.000,00

9.941.126,00

317.126,00

20.01.01

Furnituri de birou

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00


".ar. 38». .®..' _____"iirtt


’T:'_îZ3S®raE


□ase: jsncz


■ A : /'T 'r " -r ■                  - .    '                            ;                               ......

1

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.000.000,00

1.317.126,00

317.126,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

250.000,00

250.000,00

0,00

i n

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

350.000,00

350.000,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

345.000,00

345.000,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.097.000,00

2.097.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.372.000,00

2.372.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

510.000,00

510.000,00

0,00

20.02

Reparații curente

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

i;

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

750.000,00

750.000,00

0,00

20.05.01

Uniforme si echipament

150.000,00

150.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

600.000,00

600.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

990.000,00

990.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

450.000,00

450.000,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

540.000,00

540.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

250.000,00

250.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

377.000,00

377.000,00

0,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

800.000,00

800.000,00

0,00

1

20.30

Alte cheltuieli

83.724.009,00

85.020.855,00

1.296.846,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.171.000,00

2.171.000,00

0,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.259.000,00

1.259.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

80.294.009,00

81.590.855,00

1.296.846,00

1

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

500.000,00

500.000,00

0,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

500.000,00

500.000,00

0,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

500.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

720.000,00

870.000,00

150.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

720.000,00

720.000,00

0,00

Pagina 36/60

____1

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

59.42

Indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada Închiderii temporare a unităților de invatamant

0,00

150.000,00

150.000,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-467.126,00

-467.126,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-467.126,00

-467.126,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

0,00

-467.126,00

-467.126,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-467.126,00

-467.126,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

189.168.009,00

190.464.855,00

1.296.846,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

189.168.009,00

190.464.855,00

1.296.846,00

54.02A

Alte servicii publice generale

9.743.000,00

9.743.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.743.000,00

9.743.000,00

0,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.893.000,00

6.893.000,00

0,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

6.660.000,00

6.660.000,00

0,00

10.01.01

Salarii de baza

5.700.000,00

5.700.000,00

0,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

720.000,00

720.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

3.000,00

3.000,00

0,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

5.000,00

5.000,00

0,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

172.000,00

172.000,00

0,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

60.000,00

60.000,00

0,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

83.000,00

83.000,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

83.000,00

83.000,00

0,00

10.03

Contribuții

150.000,00

150.000,00

0,00

10.03.07/^$U-==ggri\

_________f - - i x -

Contribuția asiguratorie pentru munca

150.000,00

150.000,00

0,00

20                                ) »*

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.790.000,00

1.780.000,00

-10.000,00

20.01

Bunuri si servicii

70.000,00

70.000,00

0,00

20.01.03                  /

__________X O J^CCA.___* jf

Încălzit, iluminat si forța motrica

60.000,00

60.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.000,00

10.000,00

0,00

..S.33S'                .7 »■ .. 31


SE 7,nw 33          ..... .. .;..       ___ ________.38E..3E7::              13WE j38B888®1   . TRMfflmW

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.000,00

70.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

70.000,00

70.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

72.000,00

72.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

72.000,00

72.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

25.000,00

25.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

1.553.000,00

1.543.000,00

-10.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.553.000,00

1.543.000,00

-10.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.000,00

70.000,00

10.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

60.000,00

60.000,00

0,00

59.42

Indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de invatamant

0,00

10.000,00

10.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

54.02A.10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

7.843.000,00

7.843.000,00

0,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

900.000,00

900.000,00

0,00

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

19.100.000,00

19.100.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.100.000,00

19.100.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600.000,00

600.000,00

0,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

600.000,00

600.000,00

0,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

600.000,00

600.000,00

0,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

19.100.000,00

19.100.000,00

0,00

59.02A

Partea a H-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

41.724.000,00

41.724.000,00

0,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

41.724.000,00

41.724.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

41.724.000,00

41.724.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

35.730.000,00

35.730.000,00

0,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

30.130.000,00

30.130.000,00

0,00

10.01.01

Salarii de baza

25.620.000,00

25.620.000,00

0,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

650.000,00

650.000,00

0,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

10.000,00

10.000,00

0,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

350.000,00

350.000,00

0,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

4.950.000,00

4.950.000,00

0,00

10.02.02

Norme de hrana

4.450.000,00

4.450.000,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

500.000,00

500.000,00

0,00

10.03

Contribuții

650.000,00

650.000,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

650.000,00

650.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.794.000,00

5.794.000,00

0,00

20.01

Bunuri si servicii

2.490.000,00

2.490.000,00

0,00

20.01.01

Furnituri de birou

80.000,00

80.000,00

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

150.000,00

150.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

100.000,00

100.000,00

0,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

550.000,00

550.000,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

350.000,00

350.000,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100.000,00

100.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

480.000,00

480.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

680.000,00

680.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.890.000,00

2.890.000,00

0,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

690.000,00

690.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

95.000,00

95.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

95.000,00

95.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

120.000,00

120.000,00

0,00

ȘL. j£:aiS®2SE '


...... ™tZ73®5ÎTZZ2:Z:j

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.13

Pregătire profesionala

199.000,00

199.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200.000,00

200.000,00

0,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

200.000,00

200.000,00

0,00

61.02A.03

Ordine publica

41.089.000,00

41.089.000,00

0,00

61.02A.03.04

Politie locala

41.089.000,00

41.089.000,00

0,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

635.000,00

635.000,00

0,00

64.02A

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

366.483.991,00

367.567.701,00

1.083.710,00

65.02A

Invatamant

117.008.991,00

117.008.991,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

117.008.991,00

117.034.282,00

25.291,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62.866.991,00

62.892.282,00

25.291,00

20.01

Bunuri si servicii

37.707.000,00

37.717.807,00

10.807,00

20.01.01

Furnituri de birou

848.000,00

848.000,00

0,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.779.000,00

1.779.180,00

180,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

14.379.000,00

14.386.814,00

7.814,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

3.392.000,00

3.394.813,00

2.813,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

81.000,00

81.000,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

353.000,00

353.000,00

0,00

20.01.07

Transport

695.000,00

695.000,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

917.000,00

917.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.960.000,00

1.960.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

13.303.000,00

13.303.000,00

0,00

20.02

Reparații curente

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

30.000,00

30.000,00

0,00

20.04.01

Medicamente

28.000,00

28.000,00

0,00

20.04.02

Materiale sanitare

2.000,00

2.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.954.991,00

5.954.991,00

0,00

20.05.01

Uniforme si echipament

43.000,00

43.000,00

0,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

107.000,00

107.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

20.05.30

Alte obiecte de inventar

5.804.991,00

5.804.991,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

138.000,00

138.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

130.000,00

130.000,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

8.000,00

8.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

335.800,00

335.800,00

0,00

20.12

consultanta si expertiza

82.000,00

82.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

556.000,00

556.000,00

0,00

20.14

Protecția muncii

499.000,00

499.000,00

0,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

3.200,00

4.240,00

1.040,00

20.30

Alte cheltuieli

2.561.000,00

2.574.444,00

13.444,00

20.30.01

Reclama si publicitate

30.000,00

30.000,00

0,00

20.30.04

Chirii

1.530.000,00

1.530.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.001.000,00

1.014.444,00

13.444,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18.126.000,00

18.126.000,00

0,00

57.02

Ajutoare sociale

18.126.000,00

18.126.000,00

0,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

2.226.000,00

2.226.000,00

0,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

15.900.000,00

15.900.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

13.200.000,00

13.200.000,00

0,00

59.01

Burse

13.200.000,00

13.200.000,00

0,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-25.291,00

-25.291,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-25.291,00

-25.291,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-25.291,00

-25.291,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-25.291,00

-25.291,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

11.615.000,00

11.615.000,00

0,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

11.615.000,00

11.615.000,00

0,00

65.02A.03.01.01

Invatamant preșcolar - Finanțare de baza

6.454.000,00

6.454.000,00

0,00

65.02A.03.01.02

Invatamant preșcolar - Finanțare complementara

5.161.000,00

5.161.000,00

0,00

65.02A.04

Invatamant secundar

80.327.991,00

80.327.991,00

0,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

16.443.368,00

16.443.368,00

0,00

65.02A.04.01.01

Invatamant secundar inferior - Finanțare de baza

6.143.000,00

6.143.000,00

0,00

65.02A.04.01.02

Invatamant secundar inferior - Finanțare complementara

10.300.368,00

10.300.368,00

0,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

63.884.623,00

63.884.623,00

0,00

65.02A.04.02.01

Invatamant secundar superior - Finanțare de baza

22.496.000,00

22.496.000,00

0,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

41.388.623,00

41.388.623,00

0,00

65.02A.il

Servicii auxiliare pentru educație

2.250.000,00

2.250.000,00

0,00

65.02A.il.03

Internate si cantine pentru elevi

2.250.000,00

2.250.000,00

0,00

65.02A.il.03.02

Internate si cantine pentru elevi - Finanțare complementara

2.250.000,00

2.250.000,00

0,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

66.02A

Sanatate

50.276.000,00

50.276.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

50.276.000,00

50.276.000,00

0,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.079.000,00

20.079.000,00

0,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

19.271.000,00

19.271.000,00

0,00

10.01.01

Salarii de baza

15.838.000,00

15.838.000,00

0,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

2.373.000,00

2.373.000,00

0,00

10.01.17            fT"

Indemnizație de hrana

750.000,00

750.000,00

0,00

io.oi.3cf“g(4<a^>y

/^Lte drepturi salariale in bani

310.000,00

310.000,00

0,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

377.000,00

377.000,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

377.000,00

377.000,00

0,00

10.03

Contribuții

431.000,00

431.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

431.000,00

431.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.617.000,00

11.617.000,00

0,00

20.01

Bunuri si servicii

244.000,00

244.000,00

0,00

20.01.01

Furnituri de birou

35.000,00

35.000,00

0,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

4.000,00

4.000,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

70.000,00

70.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.000,00

70.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

65.000,00

65.000,00

0,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

425.000,00

425.000,00

0,00

20.04.01

Medicamente

150.000,00

150.000,00

0,00

20.04.02

Materiale sanitare

220.000,00

220.000,00

0,00

20.04.03

Reactivi

35.000,00

35.000,00

0,00

20.04.04

Dezinfectant!

20.000,00

20.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000,00

80.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

80.000,00

80.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

8.000,00

8.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000,00

8.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

50.000,00

50.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

10.810.000,00

10.810.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.810.000,00

10.810.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

51.01

Transferuri curente

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80.000,00

80.000,00

0,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

80.000,00

80.000,00

0,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

66.02A.06.01

Spitale generale

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

20.976.000,00

20.976.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

66.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

10.800.000,00

10.800.000,00

0,00

66.02A.50.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

10.800.000,00

10.800.000,00

0,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

51.176.000,00

51.176.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.017.000,00

40.017.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.490.000,00

34.490.000,00

0,00

20.01

Bunuri si servicii

26.020.000,00

26.020.000,00

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

300.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

520.000,00

520.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

24.400.000,00

24.400.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

800.000,00

800.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.020.000,00

8.020.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

8.020.000,00

8.020.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

50.000,00

50.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000,00

20.000,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

30.000,00

30.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

35.000,00

35.000,00

0,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

200.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

165.000,00

165.000,00

0,00

20.30.01

Reclama si publicitate

25.000,00

25.000,00

0,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

40.000,00

40.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000,00

100.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.527.000,00

5.527.000,00

0,00

51.01

Transferuri curente

5.527.000,00

5.527.000,00

0,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

5.527.000,00

5.527.000,00

0,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

11.159.000,00

11.159.000,00

0,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

11.159.000,00

11.159.000,00

0,00

81.02

Rambursări de credite interne

11.159.000,00

11.159.000,00

0,00

388ELlj8î . .   _l_2EL_________•_    „l_ ______s .. .....:::                         _._w _Jir__

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

11.159.000,00

11.159.000,00

0,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

45.179.000,00

45.179.000,00

0,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

45.179.000,00

45.179.000,00

0,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

5.997.000,00

5.997.000,00

0,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

148.023.000,00

149.106.710,00

1.083.710,00

01

CHELTUIELI CURENTE

148.023.000,00

149.738.250,00

1.715.250,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

76.348.000,00

75.848.000,00

-500.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

73.743.000,00

73.243.000,00

-500.000,00

10.01.01

Salarii de baza

53.485.000,00

52.885.000,00

-600.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

5.578.000,00

5.578.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

4.563.000,00

4.363.000,00

-200.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

30.000,00

30.000,00

0,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

4.840.000,00

4.840.000,00

0,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

5.247.000,00

5.547.000,00

300.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

1.016.000,00

1.016.000,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.016.000,00

1.016.000,00

0,00

10.03

Contribuții

1.589.000,00

1.589.000,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.589.000,00

1.589.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.204.000,00

12.701.238,00

497.238,00

20.01

Bunuri si servicii

3.193.000,00

3.193.000,00

0,00

20.01.01

Furnituri de birou

271.000,00

271.000,00

0,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

480.000,00

480.000,00

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

900.000,00

900.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

300.000,00

300.000,00

0,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

67.000,00

67.000,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

30.000,00

30.000,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

215.000,00

215.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

380.000,00

380.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

550.000,00

550.000,00

0,00

20.02

Reparații curente

750.000,00

750.000,00

0,00

20.03

Hrana

2.810.000,00

2.730.000,00

-80.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.810.000,00

2.730.000,00

-80.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

174.000,00

174.000,00

0,00

20.04.01

Medicamente

34.000,00

34.000,00

0,00

20.04.02

Materiale sanitare

59.000,00

59.000,00

0,00

20.04.04

Dezinfectanti

81.000,00

81.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

940.000,00

1.327.401,00

387.401,00

20.05.01

Uniforme si echipament

160.000,00

160.000,00

0,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

80.000,00

80.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

700.000,00

1.087.401,00

387.401,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

360.000,00

360.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

315.000,00

315.000,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

45.000,00

45.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

65.000,00

65.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

240.000,00

240.000,00

0,00

20.14

Protecția muncii

44.000,00

44.000,00

0,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

10.000,00

10.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

3.618.000,00

3.807.837,00

189.837,00

20.30.01

Reclama si publicitate

20.000,00

20.000,00

0,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

20.000,00

20.000,00

0,00

20.30.04

Chirii

188.000,00

188.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.390.000,00

3.579.837,00

189.837,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.500.000,00

14.583.710,00

1.083.710,00

51.01

Transferuri curente

13.500.000,00

14.583.710,00

1.083.710,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

13.500.000,00

14.583.710,00

1.083.710,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

44.958.000,00

45.092.302,00

134.302,00

57.02

Ajutoare sociale

44.958.000,00

45.092.302,00

134.302,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

37.933.000,00

38.067.302,00

134.302,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

25.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.013.000,00

1.513.000,00

500.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

1.013.000,00

998.000,00

-15.000,00

59.42

Indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de invatamant

0,00

515.000,00

515.000,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-631.540,00

-631.540,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-631.540,00

-631.540,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-631.540,00

-631.540,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-631.540,00

-631.540,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

69.101.000,00

69.101.000,00

0,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

69.101.000,00

69.101.000,00

0,00

68.02A.il

Crese

36.521.000,00

36.521.000,00

0,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

11.301.000,00

12.384.710,00

1.083.710,00

68.02A.15.01

Ajutor social

301.000,00

301.000,00

0,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

11.000.000,00

12.083.710,00

1.083.710,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

31.100.000,00

31.100.000,00

0,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

31.100.000,00

31.100.000,00

0,00

69.02A     /UmT"

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

95.555.000,00

93.110.290,00

-2.444.710,00

70.02A           \ 4

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

43.113.000,00

43.113.000,00

0,00

21____Zy^7ya:.

-

Cheltuieli curente _

39.703.000,00

39.819.177,00

116.177,00

20

ÎTțLUL II BUNURI SI SERVICII

39.703.000,00

39.819.177,00

116.177,00

2o.oi

-Bunuri si servicii

22.503.000,00

22.503.000,00

0,00

20.01.03

’Jncalzit, iluminat si forța motrica

14.550.000,00

14.550.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.01.04

Apa, canal si salubritate

50.000,00

50.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6.403.000,00

6.403.000,00

0,00

20.02

Reparații curente

10.000.000,00

10.116.177,00

116.177,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200.000,00

200.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

200.000,00

200.000,00

0,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-116.177,00

-116.177,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-116.177,00

-116.177,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-116.177,00

-116.177,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-116.177,00

-116.177,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

14.000.000,00

14.000.000,00

0,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

29.113.000,00

29.113.000,00

0,00

74.02A

Protecția mediului

52.442.000,00

49.997.290,00

-2.444.710,00

01

CHELTUIELI CURENTE

52.442.000,00

49.997.290,00

-2.444.710,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

52.442.000,00

49.997.290,00

-2.444.710,00

20.01

Bunuri si servicii

42.650.000,00

40.205.290,00

-2.444.710,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

700.000,00

700.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

38.200.000,00

35.755.290,00

-2.444.710,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

3.750.000,00

3.750.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000,00

150.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.05.30

Alte obiecte de inventar

150.000,00

150.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

9.642.000,00

9.642.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.642.000,00

9.642.000,00

0,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

52.442.000,00

49.997.290,00

-2.444.710,00

74.02A.05.01

Salubritate

52.442.000,00

49.997.290,00

-2.444.710,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

117.872.000,00

117.872.000,00

0,00

81.02A

Combustibili si energie

27.200.000,00

27.200.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.200.000,00

27.200.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

23.700.000,00

0,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

23.700.000,00

0,00

81.02A.06

Energie termica

27.200.000,00

27.200.000,00

0,00

83.02A

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

400.000,00

400.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

400.000,00

400.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400.000,00

400.000,00

0,00

20.01

Bunuri si servicii

400.000,00

400.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

400.000,00

400.000,00

0,00

83.02A.03

Agricultura

400.000,00

400.000,00

0,00

83.02A.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

400.000,00

400.000,00

0,00

84.02A

Transporturi

90.272.000,00

90.272.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

86.862.000,00

86.985.590,00

123.590,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

48.862.000,00

48.862.000,00

0,00

20.01

Bunuri si servicii

10.250.000,00

10.250.000,00

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

750.000,00

750.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

9.500.000,00

9.500.000,00

0,00

20.02

Reparații curente

33.362.000,00

33.362.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

250.000,00

250.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

250.000,00

250.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

38.000.000,00

38.123.590,00

123.590,00

57.02

Ajutoare sociale

38.000.000,00

38.123.590,00

123.590,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

38.000.000,00

38.123.590,00

123.590,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei prblice interne locale

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-123.590,00

-123.590,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-123.590,00

-123.590,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-123.590,00

-123.590,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-123.590,00

-123.590,00

84.02A.03

Transport rutier

90.272.000,00

90.272.000,00

0,00

84.02A.03.02

Transport in comun

43.500.000,00

43.500.000,00

0,00

84.02A.03.03

Străzi

46.772.000,00

46.772.000,00

0,00

96.02A

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02A

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

■9MflMW»0000C-«K’


‘■ssssawTnfaji           ■yfflcz’- rrpw.fu’

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

00.01

TOTAL VENITURI

490.702.269,00

490.702.269,00

0,00

00.02

VENITURI PROPRII

0,00

819.171,00

819.171,00

00.03

I. VENITURI CURENTE

99.664.000,00

99.909.095,00

245.095,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

99.664.000,00

99.909.095,00

245.095,00

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

99.664.000,00

99.909.095,00

245.095,00

36.02A

Diverse venituri

0,00

245.095,00

245.095,00

36.02A.23

Taxa de reabilitare termica

0,00

245.095,00

245.095,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

99.664.000,00

99.664.000,00

0,00

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

99.664.000,00

99.664.000,00

0,00

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

0,00

574.076,00

574.076,00

39.02A

Venituri din valorificarea unor bunuri

0,00

574.076,00

574.076,00

39.02A.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

0,00

33.109,00

33.109,00

39.02A.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

0,00

415.227,00

415.227,00

39.02A.10

Depozite speciale pentru construcții de construinte

0,00

125.740,00

125.740,00

42.00.01

IV. SUBVENȚII

98.923.000,00

98.802.883,00

-120.117,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

98.923.000,00

98.802.883,00

-120.117,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

98.923.000,00

98.802.883,00

-120.117,00

42.02A.55

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

42.02A.65

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

13.702.000,00

13.702.000,00

0,00

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

84.221.000,00

84.100.883,00

-120.117,00

45.02A

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

8.825.000,00

8.825.000,00

0,00

45.02A.19

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

8.825.000,00

8.825.000,00

0,00

45.02A.19.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

8.825.000,00

8.825.000,00

0,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

283.290.269,00

282.591.215,00

-699.054,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

281.108.269,00

280.536.215,00

-572.054,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

227.808.269,00

227.236.215,00

-572.054,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

48.02A.01.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

53.300.000,00

53.300.000,00

0,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

2.182.000,00

2.055.000,00

-127.000,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

2.055.000,00

2.055.000,00

0,00

48.02A.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

127.000,00

0,00

-127.000,00

TOTAL CHELTUIELI

688.809.000,00

688.809.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

411.631.000,00

411.631.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

74.045.000,00

74.045.000,00

0,00

51.02

Transferuri de capital

74.045.000,00

74.045.000,00

0,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

5.339.000,00

5.339.000,00

0,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

68.706.000,00

68.706.000,00

0,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.000,00

23.000,00

0,00

55.01

A. Transferuri interne

23.000,00

23.000,00

0,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

23.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

337.563.000,00

337.563.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

334.742.000,00

334.742.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

59.365.000,00

59.365.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

246.570.000,00

246.570.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

28.807.000,00

28.807.000,00

0,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.504.000,00

2.504.000,00

0,00

58.02.01 SZv TX

Finanțarea naționala

403.000,00

403.000,00

0,00

58.02.02

.^■jnantarea externa nerambursabila

2.097.000,00

2.097.000,00

0,00

58.02.03 Z*g/~       _

\

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

4.000,00

0,00

Alțe programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

148.000,00

0,00

58.15.01                z

finanțarea naționala

111.000,00

111.000,00

0,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

37.000,00

0,00

iwwssasaawm"        .                       ® ~ ~                                                                                     ___«am™

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

169.000,00

0,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

169.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

277.178.000,00

277.281.846,00

103.846,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

277.178.000,00

277.281.846,00

103.846,00

71.01

Active fixe

277.178.000,00

277.281.846,00

103.846,00

71.01.01

Construcții

13.980.000,00

13.980.000,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

13.565.000,00

14.165.000,00

600.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.530.000,00

1.530.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

248.103.000,00

247.606.846,00

-496.154,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-103.846,00

-103.846,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-103.846,00

-103.846,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

0,00

-103.846,00

-103.846,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedent! si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

0,00

-103.846,00

-103.846,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

45.347.000,00

45.347.000,00

0,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

45.347.000,00

45.347.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

12.137.000,00

12.137.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

12.137.000,00

12.137.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

9.716.000,00

9.716.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

1.457.000,00

1.457.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

8.259.000,00

8.259.000,00

0,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.421.000,00

2.421.000,00

0,00

58.02.01

Finanțarea naționala

362.000,00

362.000,00

0,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.055.000,00

2.055.000,00

0,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

4.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.210.000,00

33.210.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33.210.000,00

33.210.000,00

0,00

71.01

Active fixe

33.210.000,00

33.210.000,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

8.339.000,00

8.339.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

24.871.000,00

24.871.000,00

0,00

51.02A.01

Autoritari executive si legislative

45.347.000,00

45.347.000,00

0,00

51.02A.01.03

Autoritari executive

45.347.000,00

45.347.000,00

0,00

59.02A

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

1.708.000,00

1.708.000,00

0,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

1.708.000,00

1.708.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.708.000,00

1.708.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.708.000,00

1.708.000,00

0,00

71.01

Active fixe

1.708.000,00

1.708.000,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

775.000,00

775.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

933.000,00

933.000,00

0,00

61.02A.03

Ordine publica

775.000,00

775.000,00

0,00

61.02A.03.04

Politie locala

775.000,00

775.000,00

0,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

933.000,00

933.000,00

0,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

142.181.000,00

142.781.000,00

600.000,00

65.02A

Invatamant

47.711.000,00

47.711.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

28.291.000,00

28.291.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

28.291.000,00

28.291.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

28.291.000,00

28.291.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.154.000,00

4.154.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

23.537.000,00

23.537.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

600.000,00

600.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.420.000,00

19.420.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19.420.000,00

19.420.000,00

0,00

71.01

Active fixe

19.420.000,00

19.420.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

152.000,00

152.000,00

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.360.000,00

1.360.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

17.908.000,00

17.908.000,00

0,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

3.544.000,00

3.544.000,00

0,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

2.415.000,00

2.415.000,00

0,00

65.02A.03.01.02

Invatamant preșcolar - Finanțare complementara

2.415.000,00

2.415.000,00

0,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.129.000,00

1.129.000,00

0,00

65.02A.03.02.02

Invatamant primar - Finanțare complementara

1.129.000,00

1.129.000,00

0,00

65.02A.04

Invatamant secundar

12.891.000,00

12.891.000,00

0,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

12.891.000,00

12.891.000,00

0,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

12.891.000,00

12.891.000,00

0,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

31.276.000,00

31.276.000,00

0,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

31.276.000,00

31.276.000,00

0,00

66.02A

Sanatate

15.789.000,00

16.389.000,00

600.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

11.789.000,00

11.789.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.339.000,00

5.339.000,00

0,00

51.02

Transferuri de capital

5.339.000,00

5.339.000,00

0,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

5.339.000,00

5.339.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

6.450.000,00

6.450.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6.450.000,00

6.450.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

968.000,00

968.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

5.482.000,00

5.482.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

71.01

Active fixe

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

11.789.000,00

11.789.000,00

0,00

66.02A.06.01

Spitale generale

11.789.000,00

11.789.000,00

0,00

66.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

66.02A.50.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

62.481.000,00

62.481.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

32.438.000,00

32.438.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.271.000,00

1.271.000,00

0,00

51.02

Transferuri de capital

1.271.000,00

1.271.000,00

0,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

1.271.000,00

1.271.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

31.167.000,00

31.167.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

31.167.000,00

31.167.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.475.000,00

4.475.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

25.359.000,00

25.359.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.333.000,00

1.333.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.043.000,00

30.109.628,00

66.628,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

30.043.000,00

30.109.628,00

66.628,00

71.01

Active fixe

30.043.000,00

30.109.628,00

66.628,00

71.01.30

Alte active fixe

30.043.000,00

30.109.628,00

66.628,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-66.628,00

-66.628,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-66.628,00

-66.628,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-66.628,00

-66.628,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

0,00

-66.628,00

-66.628,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

61.210.000,00

61.210.000,00

0,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

61.210.000,00

61.210.000,00

0,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.271.000,00

1.271.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

16.200.000,00

16.200.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

950.000,00

950.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

400.000,00

400.000,00

0,00

51.02

Transferuri de capital

400.000,00

400.000,00

0,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

400.000,00

400.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

550.000,00

550.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

150.000,00

150.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

23.000,00

23.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

127.000,00

127.000,00

0,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

83.000,00

83.000,00

0,00

58.02.01

Finanțarea naționala

41.000,00

41.000,00

0,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

42.000,00

42.000,00

0,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

148.000,00

0,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

111.000,00

0,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

37.000,00

0,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

169.000,00

0,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

169.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.250.000,00

15.250.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

15.250.000,00

15.250.000,00

0,00

71.01

Active fixe

15.250.000,00

15.250.000,00

0,00

71.01.01

Construcții

13.980.000,00

13.980.000,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

299.000,00

299.000,00

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

170.000,00

170.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

801.000,00

801.000,00

0,00

68.02A.il

Crese

14.455.000,00

14.455.000,00

0,00

68.02A.1S

Prevenirea excluderii sociale

400.000,00

400.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

400.000,00

400.000,00

0,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

1.345.000,00

1.345.000,00

0,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

1.345.000,00

1.345.000,00

0,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

198.219.000,00

198.219.000,00

0,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

187.757.000,00

187.757.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

115.543.000,00

115.543.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.035.000,00

67.035.000,00

0,00

51.02

Transferuri de capital

67.035.000,00

67.035.000,00

0,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.035.000,00

67.035.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

48.508.000,00

48.508.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.508.000,00

48.508.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

20.593.000,00

20.593.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

26.865.000,00

26.865.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.050.000,00

1.050.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

72.214.000,00

72.214.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

72.214.000,00

72.214.000,00

0,00

71.01

Active fixe

72.214.000,00

72.214.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

72.214.000,00

72.214.000,00

0,00

70.02A.03

Locuințe

57.039.000,00

57.039.000,00

0,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

57.039.000,00

57.039.000,00

0,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

3.498.000,00

3.498.000,00

0,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

127.220.000,00

127.220.000,00

0,00

/tete.5 A

74.02A /fa         —

x'C

Protecția mediului

10.462.000,00

10.462.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.462.000,00

10.462.000,00

0,00

'te frtei > tei O}

TITLU I, XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.462.000,00

10.462.000,00

0,00

71.01

■ Jl. r-Active fixe

10.462.000,00

10.462.000,00

0,00

71.01.30             ’tX

Alte active fixe

10.462.000,00

10.462.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

10.462.000,00

10.462.000,00

0,00

74.02A.05.01

Salubritate

10.462.000,00

10.462.000,00

0,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

301.354.000,00

300.754.000,00

-600.000,00

81.02A

Combustibili si energie

1.023.000,00

1.023.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

23.000,00

23.000,00

0,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.000,00

23.000,00

0,00

55.01

A. Transferuri interne

23.000,00

23.000,00

0,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

23.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000.000,00

1.037.218,00

37.218,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.000.000,00

1.037.218,00

37.218,00

71.01

Active fixe

1.000.000,00

1.037.218,00

37.218,00

71.01.30

Alte active fixe

1.000.000,00

1.037.218,00

37.218,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-37.218,00

-37.218,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-37.218,00

-37.218,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-37.218,00

-37.218,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

0,00

-37.218,00

-37.218,00

81.02A.06

Energie termica

1.023.000,00

1.023.000,00

0,00

84.02A

Transporturi

300.331.000,00

299.731.000,00

-600.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

210.460.000,00

210.460.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

210.460.000,00

210.460.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

210.460.000,00

210.460.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

27.695.000,00

27.695.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

156.941.000,00

156.941.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

25.824.000,00

25.824.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

89.871.000,00

89.271.000,00

-600.000,00

i TW<H8R»0«M»0QMÎ

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

89.871.000,00

89.271.000,00

-600.000,00

71.01

Active fixe

89.871.000,00

89.271.000,00

-600.000,00

71.01.30

Alte active fixe

89.871.000,00

89.271.000,00

-600.000,00

84.02A.03

Transport rutier

300.331.000,00

299.731.000,00

-600.000,00

84.02A.03.02

Transport in comun

151.470.000,00

150.770.000,00

-700.000,00

84.02A.03.03

Străzi

148.861.000,00

148.961.000,00

100.000,00

96.02A

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

982A ______

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02A

DEFICIT

198.106.731,00

198.106.731,00

0,00

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Municipiul Cluj-Napoca 4305857


Anexa 2A1 la Hotararea nr.220 /2020


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2020 - BUGET INDIVIDUAL Sursa de finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

1.528.455.000,00

1.528.390.846,00

-64.154,00

00.02

VENITURI PROPRII

1.050.219.731,00

1.049.677.902,00

-541.829,00

00.03

I. VENITURI CURENTE

929.945.000,00

930.125.941,00

180.941,00

00.04

A. VENITURI FISCALE

852.631.000,00

851.245.203,00

-1.385.797,00

00.05

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

612.921.000,00

611.560.000,00

-1.361.000,00

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

612.921.000,00

611.560.000,00

-1.361.000,00

03.02A

Impozit pe venit

6.659.000,00

6.659.000,00

0,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

6.659.000,00

6.659.000,00

0,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

604.901.000,00

-1.361.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

604.901.000,00

-1.361.000,00

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

117.575.000,00

117.575.000,00

0,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

117.575.000,00

117.575.000,00

0,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

91.711.000,00

91.711.000,00

0,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

28.706.000,00

28.706.000,00

0,00

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ                            s

A\

63.005.000,00

63.005.000,00

0,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri               /___21,

16.063.000,00

16.063.000,00

0,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

..

8.897.000,00

8.897.000,00

0,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

/ /_________________

6.708.000,00

6.708.000,00

0,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane W ----------------——-

458.000,00

458.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

9.801.000,00

9.801.000,00

0,00

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

119.885.000,00

119.885.000,00

0,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

77.832.000,00

77.832.000,00

0,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

55.016.000,00

55.016.000,00

0,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

2.000,00

2.000,00

0,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

2.000,00

2.000,00

0,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

2.741.000,00

2.741.000,00

0,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

1.901.000,00

1.901.000,00

0,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

840.000,00

840.000,00

0,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39.310.000,00

39.310.000,00

0,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

30.568.000,00

30.568.000,00

0,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

18.171.000,00

18.171.000,00

0,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

12.397.000,00

12.397.000,00

0,00

16.02A.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

8.742.000,00

8.742.000,00

0,00

18.00.01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.250.000,00

2.225.203,00

-24.797,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.250.000,00

2.225.203,00

-24.797,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.250.000,00

2.225.203,00

-24.797,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

77.314.000,00

78.880.738,00

1.566.738,00

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.390.000,00

14.390.000,00

0,00

30.02A

Venituri din proprietate

14.390.000,00

14.390.000,00

0,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

14.319.000,00

14.319.000,00

0,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

14.319.000,00

14.319.000,00

0,00

30.02A.08

Venituri din dividente

71.000,00

71.000,00

0,00

30.02A.08.02

Venituri din dividende de la alti plătitori

71.000,00

71.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

62.924.000,00

64.490.738,00

1.566.738,00

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

22.497.000,00

22.497.000,00

0,00

33.02A.08

Venituri din prestări de servicii

21.660.000,00

21.660.000,00

0,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

670.000,00

670.000,00

0,00

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

111.000,00

111.000,00

0,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

14.000,00

14.000,00

0,00

33.02A.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

42.000,00

42.000,00

0,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

76.000,00

76.000,00

0,00

34.02A.02

Taxe extrajudiciare de timbru

68.000,00

68.000,00

0,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

8.000,00

8.000,00

0,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.401.000,00

20.401.000,00

0,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

19.849.000,00

19.849.000,00

0,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

19.849.000,00

19.849.000,00

0,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

552.000,00

552.000,00

0,00

36.02A

Diverse venituri

19.950.000,00

20.219.892,00

269.892,00

36.02A.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

5.000,00

28.780,00

23.780,00

36.02A.01.01

Venituri din aplicația prescripției extinctive

5.000,00

28.780,00

23.780,00

36.02A.06

Taxe speciale

19.100.000,00

19.100.000,00

0,00

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

0,00

1.017,00

1.017,00

36.02A.23

Taxa de reabilitare termica

0,00

245.095,00

245.095,00

36.02A.50

Alte venituri

845.000,00

845.000,00

0,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

0,00

1.296.846,00

1.296.846,00

37.02A.01

Donații si sponsorizări

0,00

1.296.846,00

1.296.846,00

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-99.664.000,00

-99.664.000,00

0,00

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

99.664.000,00

99.664.000,00

0,00

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

0,00

574.076,00

574.076,00

39.02A

Venituri din valorificarea unor bunuri

0,00

574.076,00

574.076,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

39.02A.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

0,00

33.109,00

33.109,00

39.02A.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

0,00

415.227,00

415.227,00

39.02A.10

Depozite speciale pentru construcții de construinte

0,00

125.740,00

125.740,00

40.00.01

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

198.106.731,00

198.106.731,00

0,00

40.02A

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

198.106.731,00

198.106.731,00

0,00

40.02A.14

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

198.106.731,00

198.106.731,00

0,00

42.00.01

IV. SUBVENȚII

108.288.000,00

108.167.883,00

-120.117,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

108.288.000,00

108.167.883,00

-120.117,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

108.288.000,00

108.167.883,00

-120.117,00

42.02A.34

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

20.000,00

20.000,00

0,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

45.000,00

45.000,00

0,00

42.02A.55

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

42.02A.65

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

13.702.000,00

13.702.000,00

0,00

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

84.221.000,00

84.100.883,00

-120.117,00

42.02A.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

9.300.000,00

9.300.000,00

0,00

45.02A

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

8.825.000,00

8.825.000,00

0,00

45.02A.19

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

8.825.000,00

8.825.000,00

0,00

45.02A.19.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

8.825.000,00

8.825.000,00

0,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

283.290.269,00

282.591.215,00

-699.054,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

281.108.269,00

280.536.215,00

-572.054,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

227.808.269,00

227.236.215,00

-572.054,00

48.02A.01.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

53.300.000,00

53.300.000,00

0,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

2.182.000,00

2.055.000,00

-127.000,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

2.055.000,00

2.055.000,00

0,00

48.02A.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

127.000,00

0,00

-127.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

TOTAL CHELTUIELI

1.238.705.009,00

1.238.640.855,00

-64.154,00

01

CHELTUIELI CURENTE

961.355.009,00

961.997.748,00

642.739,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

131.056.000,00

131.056.000,00

0,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

121.883.000,00

121.883.000,00

0,00

10.01.01

Salarii de baza

103.212.000,00

103.212.000,00

0,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

12.870.000,00

12.870.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

744.000,00

744.000,00

0,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

630.000,00

630.000,00

0,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

85.000,00

85.000,00

0,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

2.872.000,00

2.872.000,00

0,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

1.470.000,00

1.470.000,00

0,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

6.533.000,00

6.533.000,00

0,00

10.02.02

Norme de hrana

4.450.000,00

4.450.000,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

2.083.000,00

2.083.000,00

0,00

10.03

Contribuții

2.640.000,00

2.640.000,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

2.640.000,00

2.640.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

300.173.009,00

299.448.448,00

-724.561,00

20.01

Bunuri si servicii

114.007.000,00

111.879.416,00

-2.127.584,00

20.01.01

Furnituri de birou

1.680.000,00

1.680.000,00

0,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.000.000,00

1.317.126,00

317.126,00

20.01.03            —

încălzit, iluminat si forța motrica

17.610.000,00

17.610.000,00

0,00

20.01.04                    *

Apa, canal si salubritate

39.120.000,00

36.675.290,00

-2.444.710,00

20-01-05 .0?^^

Carburanți si lubrifiant!

900.000,00

900.000,00

0,00

20.01.06

Efieșejde schimb

695.000,00

695.000,00

0,00

20.01.08 țrW ’

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

2.197.000,00

2.197.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

32.502.000,00

32.502.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

18.303.000,00

18.303.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.02

Reparații curente

48.639.000,00

48.755.177,00

116.177,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

12.330.000,00

12.330.000,00

0,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.350.000,00

2.350.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

9.980.000,00

9.980.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1.207.000,00

1.207.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

637.000,00

637.000,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

570.000,00

570.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

405.000,00

405.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

601.000,00

601.000,00

0,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

200.000,00

0,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor

600.000,00

600.000,00

0,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

600.000,00

600.000,00

0,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.800.000,00

7.800.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

114.384.009,00

115.670.855,00

1.286.846,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.196.000,00

2.196.000,00

0,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.299.000,00

1.299.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

110.889.009,00

112.175.855,00

1.286.846,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

23.700.000,00

0,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

23.700.000,00

0,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

85.233.000,00

86.316.710,00

1.083.710,00

51.01

Transferuri curente

16.527.000,00

17.610.710,00

1.083.710,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

16.527.000,00

17.610.710,00

1.083.710,00

51.02

Transferuri de capital

68.706.000,00

68.706.000,00

0,00

; .tîmjrrhrjwjwhkjc-îhk!:

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

68.706.000,00

68.706.000,00

0,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.339.000,00

23.339.000,00

0,00

55.01

A. Transferuri interne

22.839.000,00

22.839.000,00

0,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

23.000,00

0,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

500.000,00

500.000,00

0,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

500.000,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

40.211.000,00

40.334.590,00

123.590,00

57.02

Ajutoare sociale

40.211.000,00

40.334.590,00

123.590,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

40.211.000,00

40.334.590,00

123.590,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

337.163.000,00

337.163.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

334.742.000,00

334.742.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

59.365.000,00

59.365.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

246.570.000,00

246.570.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

28.807.000,00

28.807.000,00

0,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.421.000,00

2.421.000,00

0,00

58.02.01

Finanțarea naționala

362.000,00

362.000,00

0,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.055.000,00

2.055.000,00

0,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

4.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

980.000,00

1.140.000,00

160.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

980.000,00

980.000,00

0,00

59.42

Indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de invatamant

0,00

160.000,00

160.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

259.371.000,00

259.474.846,00

103.846,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

259.371.000,00

259.474.846,00

103.846,00

71.01

Active fixe

259.371.000,00

259.474.846,00

103.846,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

13.114.000,00

13.714.000,00

600.000,00

71.01.30

Alte active fixe

246.257.000,00

245.760.846,00

-496.154,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.979.000,00

17.979.000,00

0,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.979.000,00

17.979.000,00

0,00

81.02

Rambursări de credite interne

17.979.000,00

17.979.000,00

0,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

17.979.000,00

17.979.000,00

0,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-810.739,00

-810.739,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-810.739,00

-810.739,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-810.739,00

-810.739,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-706.893,00

-706.893,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

0,00

-103.846,00

-103.846,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

263.358.009,00

264.654.855,00

1.296.846,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

234.515.009,00

235.811.855,00

1.296.846,00

01

CHELTUIELI CURENTE

201.305.009,00

203.068.981,00

1.763.972,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

88.433.000,00

88.433.000,00

0,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

85.093.000,00

85.093.000,00

0,00

10.01.01

Salarii de baza

71.892.000,00

71.892.000,00

0,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

8.650.000,00

8.650.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

91.000,00

91.000,00

0,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

630.000,00

630.000,00

0,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

70.000,00

70.000,00

0,00

10.01.17 __________________-

Indemnizație de hrana

2.700.000,00

2.700.000,00

0,00

10.01.30                   C

Alte drepturi salariale in bani

1.060.000,00

1.060.000,00

0,00

10.02

1

Cheltuieli salariale in natura

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

io.o2.o6 V

/ 1

Z

/ifchete de vacanta

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

10.03

/ontributii

1.840.000,00

1.840.000,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.840.000,00

1.840.000,00

0,00


”38'                              J. BBE               •; ' J ‘ Z: ... .      ._.....           <'    1

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

99.515.009,00

101.128.981,00

1.613.972,00

20.01

Bunuri si servicii

9.624.000,00

9.941.126,00

317.126,00

20.01.01

Furnituri de birou

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.000.000,00

1.317.126,00

317.126,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

250.000,00

250.000,00

0,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

350.000,00

350.000,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

345.000,00

345.000,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.097.000,00

2.097.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.372.000,00

2.372.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

510.000,00

510.000,00

0,00

20.02

Reparații curente

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

750.000,00

750.000,00

0,00

20.05.01

Uniforme si echipament

150.000,00

150.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

600.000,00

600.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

990.000,00

990.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

450.000,00

450.000,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

540.000,00

540.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

250.000,00

250.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

377.000,00

377.000,00

0,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

800.000,00

800.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

83.724.009,00

85.020.855,00

1.296.846,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.171.000,00

2.171.000,00

0,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.259.000,00

1.259.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

80.294.009,00

81.590.855,00

1.296.846,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

500.000,00

500.000,00

0,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

500.000,00

500.000,00

0,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

500.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (TI+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

12.137.000,00

12.137.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

9.716.000,00

9.716.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

1.457.000,00

1.457.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

8.259.000,00

8.259.000,00

0,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.421.000,00

2.421.000,00

0,00

58.02.01

Finanțarea naționala

362.000,00

362.000,00

0,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.055.000,00

2.055.000,00

0,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

4.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

720.000,00

870.000,00

150.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

720.000,00

720.000,00

0,00

59.42

Indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada Închiderii temporare a unităților de invatamant

0,00

150.000,00

150.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.210.000,00

33.210.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33.210.000,00

33.210.000,00

0,00

71.01

Active fixe

33.210.000,00

33.210.000,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

8.339.000,00

8.339.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

24.871.000,00

24.871.000,00

0,00

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-467.126,00

-467.126,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-467.126,00

-467.126,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-467.126,00

-467.126,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-467.126,00

-467.126,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

234.515.009,00

235.811.855,00

1.296.846,00

51.02A.01.03

Autoritari executive

234.515.009,00

235.811.855,00

1.296.846,00

54.02A

Alte servicii publice generale

9.743.000,00

9.743.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.743.000,00

9.743.000,00

0,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.893.000,00

6.893.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

10.01

Cheltuieli salariate in bani

6.660.000,00

6.660.000,00

0,00

10.01.01

Salarii de baza

5.700.000,00

5.700.000,00

0,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

720.000,00

720.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

3.000,00

3.000,00

0,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

5.000,00

5.000,00

0,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

172.000,00

172.000,00

0,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

60.000,00

60.000,00

0,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

83.000,00

83.000,00

0,00

10.02.06

Tichete de vacanta

83.000,00

83.000,00

0,00

10.03

Contribuții

150.000,00

150.000,00

0,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

150.000,00

150.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.790.000,00

1.780.000,00

-10.000,00

20.01

Bunuri si servicii

70.000,00

70.000,00

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

60.000,00

60.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.000,00

10.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.000,00

70.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

70.000,00

70.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

72.000,00

72.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

72.000,00

72.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

25.000,00

25.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

1.553.000,00

1.543.000,00

-10.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.553.000,00

1.543.000,00

-10.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.000,00

70.000,00

10.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

60.000,00

60.000,00

0,00

59.42

Indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unităților de invatamant

0,00

10.000,00

10.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

. .. W. ■                                                                                                                                     .       ..                .._'                                     ___38888F .•MKBB8BKF. .

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

54.02A.10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

7.843.000,00

7.843.000,00

0,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

900.000,00

900.000,00

0,00

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

19.100.000,00

19.100.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.100.000,00

19.100.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600.000,00

600.000,00

0,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor

600.000,00

600.000,00

0,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor interne

600.000,00

600.000,00

0,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

19.100.000,00

19.100.000,00

0,00

59.02A

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

43.432.000,00

43.432.000,00

0,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

43.432.000,00

43.432.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

41.724.000,00

41.724.000,00

0,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

35.730.000,00

35.730.000,00

0,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

30.130.000,00

30.130.000,00

0,00

10.01.01

Salarii de baza

25.620.000,00

25.620.000,00

0,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

650.000,00

650.000,00

0,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

10.000,00

10.000,00

0,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

350.000,00

350.000,00

0,00

10.02                 J\j

Cheltuieli salariate in natura

4.950.000,00

4.950.000,00

0,00

10.02.02                   .

------------------.{ ■>,. ty.- /                ■ X___fi

^orme de hrana

4.450.000,00

4.450.000,00

0,00

10.02.06                 ) l\ >

-Tjchete de vacanta

500.000,00

500.000,00

0,00

10.03

£pntributii

650.000,00

650.000,00

0,00

10.03.07 \ț^

Contribuția asiguratorie pentru munca

650.000,00

650.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.794.000,00

5.794.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.01

Bunuri si servicii

2.490.000,00

2.490.000,00

0,00

20.01.01

Furnituri de birou

80.000,00

80.000,00

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

150.000,00

150.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

100.000,00

100.000,00

0,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

550.000,00

550.000,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

350.000,00

350.000,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100.000,00

100.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

480.000,00

480.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

680.000,00

680.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.890.000,00

2.890.000,00

0,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

690.000,00

690.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

95.000,00

95.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

95.000,00

95.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

120.000,00

120.000,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

199.000,00

199.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200.000,00

200.000,00

0,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

200.000,00

200.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.708.000,00

1.708.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.708.000,00

1.708.000,00

0,00

71.01

Active fixe

1.708.000,00

1.708.000,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

775.000,00

775.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

933.000,00

933.000,00

0,00

61.02A.03

Ordine publica

41.864.000,00

41.864.000,00

0,00

61.02A.03.04

Politie locala

41.864.000,00

41.864.000,00

0,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

1.568.000,00

1.568.000,00

0,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

218.915.000,00

220.598.710,00

1.683.710,00

65.02A

Invatamant

72.243.000,00

72.243.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

01

CHELTUIELI CURENTE

55.595.000,00

55.595.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.277.000,00

2.277.000,00

0,00

20.02

Reparații curente

2.277.000,00

2.277.000,00

0,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

22.816.000,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

2.211.000,00

2.211.000,00

0,00

57.02

Ajutoare sociale

2.211.000,00

2.211.000,00

0,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

2.211.000,00

2.211.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

28.291.000,00

28.291.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

28.291.000,00

28.291.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.154.000,00

4.154.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

23.537.000,00

23.537.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

600.000,00

600.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

16.648.000,00

16.648.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

16.648.000,00

16.648.000,00

0,00

71.01

Active fixe

16.648.000,00

16.648.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

16.648.000,00

16.648.000,00

0,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

3.544.000,00

3.544.000,00

0,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

2.415.000,00

2.415.000,00

0,00

65.02A.03.01.02

Invatamant preșcolar - Finanțare complementara

2.415.000,00

2.415.000,00

0,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.129.000,00

1.129.000,00

0,00

65.02A.03.02.02

Invatamant primar - Finanțare complementara

1.129.000,00

1.129.000,00

0,00

65.02A.04

Invatamant secundar

17.379.000,00

17.379.000,00

0,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

17.379.000,00

17.379.000,00

0,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

17.379.000,00

17.379.000,00

0,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

51.320.000,00

51.320.000,00

0,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

51.320.000,00

51.320.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

66.02A

Sanatate

21.250.000,00

21.850.000,00

600.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

17.250.000,00

17.250.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.800.000,00

10.800.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

10.800.000,00

10.800.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.800.000,00

10.800.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

6.450.000,00

6.450.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6.450.000,00

6.450.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

968.000,00

968.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

5.482.000,00

5.482.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

71.01

Active fixe

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

4.000.000,00

4.600.000,00

600.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

6.450.000,00

6.450.000,00

0,00

66.02A.06.01

Spitale generale

6.450.000,00

6.450.000,00

0,00

66.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

14.800.000,00

15.400.000,00

600.000,00

66.02A.50.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

14.800.000,00

15.400.000,00

600.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

113.657.000,00

113.657.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

72.455.000,00

72.455.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.490.000,00

34.490.000,00

0,00

20.01

Bunuri si servicii

26.020.000,00

26.020.000,00

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

300.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

520.000,00

520.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

24.400.000,00

24.400.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

800.000,00

800.000,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.020.000,00

8.020.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20.05.30

Alte obiecte de inventar

8.020.000,00

8.020.000,00

0,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

50.000,00

50.000,00

0,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000,00

20.000,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

30.000,00

30.000,00

0,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

35.000,00

35.000,00

0,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

200.000,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

165.000,00

165.000,00

0,00

20.30.01

Reclama si publicitate

25.000,00

25.000,00

0,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

40.000,00

40.000,00

0,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000,00

100.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.798.000,00

6.798.000,00

0,00

51.01

Transferuri curente

5.527.000,00

5.527.000,00

0,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

5.527.000,00

5.527.000,00

0,00

51.02

Transferuri de capital

1.271.000,00

1.271.000,00

0,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

1.271.000,00

1.271.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

31.167.000,00

31.167.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

31.167.000,00

31.167.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.475.000,00

4.475.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

25.359.000,00

25.359.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.333.000,00

1.333.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.043.000,00

30.109.628,00

66.628,00

71               3

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

30.043.000,00

30.109.628,00

66.628,00

71.01

Active fixe

30.043.000,00

30.109.628,00

66.628,00

n.01.30                  ■

Alte active fixe

30.043.000,00

30.109.628,00

66.628,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

11.159.000,00

11.159.000,00

0,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

11.159.000,00

11.159.000,00

0,00

81.02                        r

Rambursări de credite interne

11.159.000,00

11.159.000,00

0,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

11.159.000,00

11.159.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-66.628,00

-66.628,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-66.628,00

-66.628,00

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-66.628,00

-66.628,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

0,00

-66.628,00

-66.628,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

106.389.000,00

106.389.000,00

0,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

106.389.000,00

106.389.000,00

0,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

7.268.000,00

7.268.000,00

0,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

11.765.000,00

12.848.710,00

1.083.710,00

01

CHELTUIELI CURENTE

11.550.000,00

12.633.710,00

1.083.710,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11.400.000,00

12.483.710,00

1.083.710,00

51.01

Transferuri curente

11.000.000,00

12.083.710,00

1.083.710,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

11.000.000,00

12.083.710,00

1.083.710,00

51.02

Transferuri de capital

400.000,00

400.000,00

0,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

400.000,00

400.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

150.000,00

150.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

150.000,00

150.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

23.000,00

23.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

127.000,00

127.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

215.000,00

215.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

215.000,00

215.000,00

0,00

71.01

Active fixe

215.000,00

215.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

215.000,00

215.000,00

0,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

11.400.000,00

12.483.710,00

1.083.710,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

11.400.000,00

12.483.710,00

1.083.710,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

365.000,00

365.000,00

0,00

.eJMfflwaMmoQflDennK .. z i


zse^șswz fkzi i _z_____zzzz _z zzz&nkzzz'a^                       z z' zzzz

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

365.000,00

365.000,00

0,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

293.774.000,00

291.329.290,00

-2.444.710,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

230.870.000,00

230.870.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

155.246.000,00

155.362.177,00

116.177,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

39.703.000,00

39.819.177,00

116.177,00

20.01

Bunuri si servicii

22.503.000,00

22.503.000,00

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

14.550.000,00

14.550.000,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

50.000,00

50.000,00

0,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6.403.000,00

6.403.000,00

0,00

20.02

Reparații curente

10.000.000,00

10.116.177,00

116.177,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200.000,00

200.000,00

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

200.000,00

200.000,00

0,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.035.000,00

67.035.000,00

0,00

51.02

Transferuri de capital

67.035.000,00

67.035.000,00

0,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.035.000,00

67.035.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

48.508.000,00

48.508.000,00

0,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.508.000,00

48.508.000,00

0,00

58.01.01

Finanțarea naționala

20.593.000,00

20.593.000,00

0,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

26.865.000,00

26.865.000,00

0,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.050.000,00

1.050.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

72.214.000,00

72.214.000,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

72.214.000,00

72.214.000,00

0,00

71.01

Active fixe

72.214.000,00

72.214.000,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

72.214.000,00

72.214.000,00

0,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

3.410.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)<