Hotărârea nr. 22/2020

Hotărârea 22/2020 - Propunerea de aprobare a Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 9795/1/07.01.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 9811/426/07.01.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune aprobarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, republicată, ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărîri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 605/2013, Hotărârea nr. 521/2016 și Hotărârea nr. 1030/2017.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția

Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecteNr. 22 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 22/2020


CLUJ-NAPOCA

REGULAMENT

de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive

CUPRINS:

 • 1. Dispoziții generale

 • 2. Programe sportive

 • 3. Domeniul de aplicare

 • 4. Principii de atribuire a contractelor de finanțare:

 • 5. Procedura de selecție a proiectelor

 • 6. Depunerea documentației

 • 7. Desfășurarea procedurii de selecție

 • 8. Condițiile și criteriile de finanțare

 • 9. Dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile

 • 10. Punctajul

 • 11. Informații referitoare la acordarea finanțării

 • 12. Forme de comunicare

 • 13. Cheltuieli eligibile

 • 14. încheierea contractului de finanțare

 • 15. Raportare și control/audit

 • 16. Sancțiuni

 • 17. încetarea contractului prin acordul părților

 • 18. Dispoziții finale

 • 19. Anexe

Anexa 1 la Regulament: Cerere de finanțare - model

Anexa 2 la Regulament: Contract de finanțare nerambursabilă - model

Anexa 3 la Regulament: Punctaj

Anexa 4 la Regulament: Ghid de decontare a cheltuielilor


1. Dispoziții generale.

 • 1.1. Finanțarea nerambursabilă din fonduri publice alocate de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectelor structurilor sportive este făcută în acord cu principiile stabilite prin strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, în temeiul:

 • •  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

 • •  al Legii nr. 350/2005 republicată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  al Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  al Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

 • •  al Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  al Ordinului nr. 631/2017 al Ministrului Tineretului și Sportului comun cu Ordinul nr. 890/2017 al Ministrului Muncii și Justiției Sociale privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă;

 • •  al Ordinului nr. 664/2018 al Ministrului Tineretului și Sportului, privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  al H.G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;

 • •  al H.G. nr. 518/1995 privind drepturi și obligații deplasări în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  al Hotărârii Consiliului local nr. 22/2020.

 • 1.2. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru următoarele categorii de proiecte:

 • a)  susținerea financiară (parțială) a acțiunilor/activităților interne și internaționale a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca;

 • b) susținerea financiară (parțială) a sportului pentru toți/evenimentelor sportive de interes local, regional, național și internațional organizate în municipiul Cluj-Napoca;

 • 1.3. în înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;

 • b) autoritate finanțatoare - Municipiul Cluj-Napoca;

 • c)  acțiune sportivă - oricare dintre acțiunile care fac parte din activitatea sportivă;

 • d) acțiune de pregătire - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psiho-motrică a individului și participarea la competiții sportive;

 • e) activitate sportivă - complex de acțiuni anuale și/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv; categoriile de acțiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive;

 • f)  beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • g) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă;

 • h) competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

 • i)  contract de finanțare nerambursabilă - contract încheiat, în condițiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanțatoare și un beneficiar;

 • j)  echipament sportiv - totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, de încălțăminte și de accesorii cu care este dotat un sportiv pentru efectuarea unei activități/acțiuni sportive (de exemplu: tricou, șort, trening, geacă, pantofi de sport, jambiere, cască, mănuși, ochelari de protecție, genunchiere etc);

 • k) eveniment sportiv - acțiune sportivă punctuală, de regulă având o durată redusă, organizată de structuri sportive, precum și de alte persoane fizice sau juridice interesate, având ca obiectiv promovarea și dezvoltarea activității sportive, care se desfășoară conform unui regulament propriu, de nivel local, regional, național sau internațional, cu participarea unor sportivi sau echipe dintr-o anumită ramură și care se desfășoară în municipiul Cluj-Napoca;

 • l)  finanțare nerambursabilă - alocare financiară directă din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public general, regional sau local;

 • m) fonduri publice - sume alocate din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • n) materiale sportive - totalitatea obiectelor care sunt folosite într-o activitate sportivă pentru atingerea scopului acesteia, pentru sezonul competițional curent sau consumabile (mingi, palete, substanțe de contact/aderență etc);

 • o) program sportiv - un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv și indicatori, pentru un eveniment sportiv secvențial, pentru o competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament înscris/ă în calendarul asociației județene sau al unei federații sportive; categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

 • p) solicitant - persoană juridică fără scop patrimonial - structura sportivă de drept privat fără scop lucrativ și asociația pe ramură de sport - sau instituția de drept public care depune o propunere de proiect;

 • q) sportul de performanță - activitate având ca scop valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei; programul „Promovarea sportului de performanță11 reprezintă un program național de promovare a practicării și dezvoltării sportului de performanță.

 • r)  sportul pentru toți - reprezintă un complex de activități bazate pe practicarea liberă a exercițiului fizic într-un mediu curat și sigur, individual sau în grup, organizat ori independent, având ca scop menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant; programul „Sportul pentru toți11 reprezintă un program național de promovare a practicării și dezvoltării sportului pentru toți.

2. Programe sportive

 • 2.1. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publicări Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora pot fi finanțate proiecte din fonduri publice sunt:

 • a) promovarea sportului de performanță;

 • b) sportul pentru toți (include evenimentele sportive).

 • 2.2. Scopul și obiectivele programelor sportive menționate

—2.2.1. „Promovarea sportului de performanță”—

Scop:

 • a) selecția, pregătirea, performanța și participarea la competiții în vederea obținerii de rezultate deosebite pe plan intern și internațional;

 • b) organizarea de evenimente publice de interes național și internațional.

Obiective:

 • a) reprezentarea și promovarea imaginii municipiului Cluj-Napoca, atât în țară, cât și în străinătate;

 • b) susținerea jocurilor sportive pentru secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de seniori, grupa valorică I-IV, participante la competițiile interne și internaționale;

 • c) susținerea jocurilor sportive pentru secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de tineret și juniori I, II și III participante la competițiile interne și internaționale, categoriile de juniori sunt definite în modul în care este specificat de către federațiile de specialitate din România;

 • d) susținerea jocurilor sportive prin premierea categoriilor de sportivi care participă la competițiile oficiale, interne și internaționale în condițiile și baremele specificate în Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 cu modificările și completările ulterioare;

 • e)  susținerea sporturilor individuale pentru secțiile structurilor sportive de seniori, pe ramură de sport, participante la competițiile interne și internaționale;

 • f)  susținerea sporturilor individuale pentru secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de tineret și juniori I, II și III participante la competițiile interne și internaționale; categoriile de juniori sunt definite în modul în care este specificat de către federațiile de specialitate din România;

 • g) susținerea sporturilor individuale prin premierea categoriilor de seniori, tineret și juniori I, II și III, clasate pe locurile I—III la competițiile interne și internaționale, în condițiile și baremele specificate în Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 cu modificările și completările ulterioare.

 • 2.2.2. „Sportul pentru toți”

Scop:

 • a)  organizarea de acțiuni/activități sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber și a educației pentru mișcare a întregii colectivități;

 • b) selecția și promovarea tinerilor cu calități deosebite de către cluburile de juniori;

 • c) organizarea de evenimente sportive de interes local, regional, național și internațional.

Obiective:

 • a) atragerea și educarea cât mai multor cetățeni, din toate categoriile sociale și de vârstă, pentru practicarea mișcării în aer liber.

 • b) susținerea organizării unor acțiuni/activități sportive de masă-evenimente sportive de nivel local, regional, național și internațional în colaborare cu federațiile de specialitate, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, structuri sportive de drept public sau privat și asociații județene pe ramură de sport.

3. Domeniul de aplicare

 • 3.1. Finanțarea nerambursabilă nu este acordată pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • 3.2. Potrivit dispozițiilor prezentului Regulament, nu sunt acordate finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

 • 3.3. în cadrul programului „Promovarea sportului de performanță” nu sunt finanțate acțiunile/ activitatea sportivilor de la categoria cădeți și/sau copii, sub nivelul de vârstă corespunzător categoriilor de juniori I—III așa cum sunt acestea definite în regulamentul federațiilor de profil; pentru sportivii juniori, vor fi decontate cheltuielile efectuate pentru categoriile de vârstă începând de la UI5 inclusiv și mai sus; pentru încadrarea sportivilor într-o categorie superioară vor fi prezentate documente care să ateste încadrarea la nivel de seniori.

—3.4. Poate fi acordată finanțare pentru activitățile/acțiunile desfășurate de cădeți și copii în cadrul programelor „Sportul pentru toți”.

4. Principii de atribuire a contracteior de finanțare:

 • a) libera concurentă, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca structura sportivă de drept public sau privat să aibă dreptul de a deveni beneficiar, în condițiile legii și ale criteriilor stabilite de finanțator;

 • b) transparența, prin punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la finanțarea nerambursabilă;

 • c) cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

 • d) anualitatea contractului, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • e)  eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • f)  tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice structură sportivă de drept public sau privat să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • g) excluderea cumulului. în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

 • h) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare și cu respectarea plafonului de cofmanțare prevăzut la lit. c).

 • i)  sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanțare, în cadrul sezoanelor competiționale sportive desfășurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive în care s-a acordat finanțarea, dar pentru care se vor încheia contracte de finanțare secvențiale în fiecare an fiscal.

5. Procedura de selecție a proiectelor

 • 5.1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă este făcută exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanțare; rezultatele evaluării în urma selecției publice de proiecte vor fi supuse aprobării consiliului Local.

 • 5.2. Anual va exista una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor, în funcție de fondurile publice alocate anual în bugetul autorității finanțatoare.

 • 5.3. Procedura de selecție de proiecte cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea candidaților;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f)  verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte și selecția proiectelor structurilor sportive;

 • h) comunicarea rezultatelor;

 • i)  încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă;

 • j)  publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă.

6. Depunerea documentației

—6.1. Documentația de solicitare a sprijinului financiar este depusă într-un~exemplar (set), îndosariat și cuprinde documentele enumerate în capitolul „Dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile”, completate cu datele aplicantului. Solicitanții trebuie să păstreze un exemplar (set) complet din Cererea de finanțare depusă, pentru referință. Acest set nu se depune la Autoritatea finanțatoare.

 • 6.2. Toate documentele sunt depuse în format tipărit pe suport de hârtie la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7 sau electronic în formatul special pus la dispoziția beneficiarilor pe site-ul primăriei sau online, prin e-mail la adresa: registratura@primariaclujnaooca.ro, în atenția Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive, după cum este menționat în anunțul de participare.

 • 6.3. în cazul în care datele (documentele) sunt depuse/sunt transmise în format electronic (în formatul special sau prin e-mail), acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, Legea nr. 455 din 2001, republicată, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.

 • 6.4. Formularele pentru Cererea de finanțare pot fi obținute de la Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, cam. 66, tel. 0264.596.030, interior 5192 sau de pe site: www.primariacluinapoca.ro secțiunea: Economie- Finanțări nerambursabile-Activități sportive- Regulament privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectelor structurilor sportive.

7. Desfășurarea procedurii de selecție

7.1 Anunțul public privind sesiunile de selecție este comunicat pe site-ul autorității finanțatoare, în mass-media locală și în „Monitorul Oficial”, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea proiectelor sportive.

 • 7.2. Autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor de participare la selecție.

 • 7.3. Selecția proiectelor structurilor sportive se realizează de către o comisie constituită la nivelul autorității finanțatoare. Comisia de analiză și selecție este alcătuită din consilierii locali membri ai Comisiei pentru sport, tineret, mediu și turism, numiți prin hotărâre a consiliului local, doi reprezentanți ai executivului cu drept de vot, un jurist din partea Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive și un reprezentant al Direcției economice (care va asigura secretariatul), fără drept de vot. Comisia este legal întrunită în prezența a minimum cinci membri cu drept de vot.

 • 7.4. Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției și să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data publicării rezultatului selecției pe site-ul www.primariacluinapoca.ro la secțiunea Administrație-Informații publice-Anunțuri de interes public.

 • 7.5. Contestațiile se depun la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 7, pe suport de hârtie sau în format electronic prin e-mail la adresa registratura@primariacluinapoca.ro.

 • 7.6. în cazul în care datele (documentele) sunt transmise în formă electronică pe e-mail, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.

 • 7.7. Contestațiile sunt soluționate în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor; în vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității finanțatoare, va fi înființată Comisia de soluționare a contestațiilor, aprobată prin hotărâre a consiliului local, formată din trei consilieri, un președinte și doi membri, din cadrul consiliului local și doi reprezentanți ai executivului, numiți prin dispoziție a primarului; comisia de soluționare a contestațiilor analizează motivele respingerii și înaintează Comisiei de analiză și selecție a proiectelor propunerea de aprobare/respingere a contestației.

8. Condițiile si criteriiie de finanțare

5            »                                                          5

 • 8.1. Pentru ca o structură sportivă de drept public/privat să primească finanțare trebuie ca aceasta să fie recunoscută în condițiile legii și să aibă sediul în raza teritorial-administrativă a Municipiului Cluj-Napoca;—

 • 8.2. Criterii de finanțare a programelor sportive.

  • 8.2.1. „Promovarea sportului de performanță”:

 • a)  specificul secțiilor sportive active de seniori, juniori și nivelul campionatelor în care activează;

 • b) numărul de sportivi legitimați;

 • c) performanțele structurii sportive pe plan național;

 • d) performantele structurii sportive pe plan internațional;

 • 8.2.2. „Sportul pentru toți”:

 • a) nevoia și relevanța proiectului;

 • b) capacitatea organizațională;

 • c)  calitatea și fezabilitatea proiectului;

 • d) buget și eficacitatea distribuirii costurilor.

 • 8.3. Nu vor beneficia de finanțare pentru sportul de performanță:

 • a)  Jocuri sportive: secțiile de juniori care participă la competiții de nivel inferior Campionatului regional (zonal); categoriile de juniori sunt definite în modul în care este specificat de către federațiile de specialitate din România;

 • b) Sporturi individuale: secțiile pe ramură de sport care participă la competiții de nivel inferior Campionatului regional (zonal).

 • 8.4. Vor fi acceptate și proiectele depuse de federațiile de specialitate, cu sediul în alte localități, dacă implementarea proiectului se desfășoară pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca;

 • 8.5. Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare din următoarele situații:

 • a)  dosarul de solicitare a finanțării este incomplet, incorect și nu respectă prevederile alin. 8.1, coroborat cu alin. 8.4 și alin. 9.1;

 • b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat;

 • c)  se află în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • d) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • e) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • f)  face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • g) nu depune toate declarațiile;

 • h) dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile a fost înregistrat după termenul limită de depunere precizat în anunțul de participare;

 • i)  dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile conține documente nesemnate (neasumate), ori documentele depuse în format electronic nu respectă prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic;

 • j)  proiectul nu respectă condițiile și/sau criteriile de finanțare;

 • k) structura sportivă care a beneficiat de finanțare în anul anterior nu a depus documentele privind raportările solicitate prin Regulamentul de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), în termenele stabilite;

 • l)  structura sportivă are datorii la bugetul local la data încheierii procedurii de depunere a cererilor de finanțare;

 • m) structura sportivă se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii.

 • 8.6. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sportive din municipiul Cluj-Napoca este aprobată anual în bugetul local.

 • 8.7. Autoritatea finanțatoare va asigura cheltuielile eligibile, conform prezentului regulament, pentru categoriile de cheltuieli, în condițiile și în baremele prevăzute în Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, pentru acțiunile/activitățile sportive interne și internaționale, precum și alte reglementări specifice cu respectarea normelor privind finanțele publice. _

 • 8.8. Autoritatea finanțatoare și beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare nerambursabilă ca plățile către beneficiar să se facă în tranșe, în avans, în raport cu faza de execuție a proiectului sau a calendarului competițional și cu cheltuielile aferente, în funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului.

 • 8.9. Tranșele sunt acordate prin virament bancar din bugetul autorității finanțatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de beneficiar pentru fiecare tranșă.

 • 8.10. Eliberarea tranșei următoare, aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului conform graficului de finanțare, este acordată numai după justificarea utilizării integrale a tranșei anterioare prin depunerea documentelor justificative și a rapoartelor la încheierea evenimentului.

 • 8.11. Valoarea minimă a unei tranșe nu poate depăși valoarea de maxim 30 % din totalul valorii finanțării nerambursabile alocate prin hotărârea consiliului local din partea autorității finanțatoare.

 • 8.12. Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării, aceasta virându-se beneficiarului doar după prezentarea documentelor justificative.

 • 8.13. Documentele pentru justificarea tranșei acordate vor fi depuse în maximum 60 de zile de la data solicitării de acordare a tranșei.

 • 8.14. Cuantumul și eșalonarea tranșelor sunt stabilite în baza graficului de finanțare.

 • 8.15. Autoritatea finanțatoare va elibera beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursabile, astfel:

 • a) pentru programul „Sportul de performanță” - pe baza documentelor justificative;

 • b) pentru programul „Sportul pentru toți” - pe baza documentelor justificative, după validarea raportului final de activitate și a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorității finanțatoare odată cu documentele justificative ale tranșei finale, dar nu mai târziu de sfârșitul anului.

 • 8.16. Justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui contract de finanțare nerambursabilă este acceptată numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile și au fost efectuate în perioada executării contractului.

 • 8.17. Graficul de finanțare va fi întocmit și asumat prin semnătură de către beneficiar în urma alocării de către consiliul local și pe baza etapizării/eșalonării acțiunilor/activităților; acest grafic va conține datele de identificare ale contractului de finanțare, etapele, tranșele și suma pe fiecare tranșă; graficul este anexă la contractul de finanțare nerambursabilă.

 • 8.18. în cazul nejustificării de către beneficiar a cheltuielilor pentru o tranșă acordată, la cererea autorității finanțatoare beneficiarul este obligat să restituie autorității finanțatoare, în termen de 15 zile de la data solicitării, suma acordată, precum și dobânda legală aferentă sumei acordate de la data viramentului până la data plății efective.

9. Dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile

 • 9.1. Dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile va cuprinde următoarele documente:

 • a) cererea de finanțare, model anexa 1 la Regulament;

 • b) declarație de imparțialitate (tip), anexa 1.1. la Cererea de finanțare;

 • c) declarație pe propria răspundere (tip), anexa 1.2. la Cererea de finanțare;

 • d) raport de activitate pentru anul anterior, anexa 1.3 la Cererea de finanțare, document care cuprinde date relevante privind realizarea obiectivelor sportive: lit. A, alin. 11 - din cerere și financiare: lit. A, pct. 12, alin 2.1 din cerere;

 • e)  anexele nr. 1.3.1 și 1.3.2 la raportul de activitate pentru anul anterior, cu toate rubricile completate;

 • f)  raport de activitate cu activitățile planificate în anul pentru care se solicită finanțare nerambursabilă, anexa 1.4. la Cererea de finanțare, document care cuprinde datele relevante pentru susținerea cererii de finanțare: obiective sportive, lit. B, alin. 11- din cerere și financiare, lit. A, pct. 12, alin 2.2- din cerere, propuse, în funcție de calendarul competițional și programul activităților/acțiunilor sportive;

 • g) anexele 1.4.1 și 1.4.2 la raportul de activitate planificat în anul pentru care se solicită finanțare, cu

--------toate rubricile completate;---------------------------------------------------------------------------

 • h) dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația sportivă pe ramură de sport a județului Cluj;

 • i)  certificatul de înmatriculare sportivă (CIS); structurile sportive care depun proiecte în cadrul Programului „Sportul pentru toți” vor trebui să fie membri ai Federației Române „Sportul pentru toți”, site: http://sportulpentrutoti.ro/, la data depunerii proiectului;

 • j)  certificat/ cod fiscal;

 • k) hotărârea civilă de acordare a personalității juridice de către instanță sau alt document care să ateste modalitatea de constituire, în copie certificată „Conform cu originalul” și semnată;

 • l)  situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administrația finanțelor publice a municipiului Cluj-Napoca, bilanț prescurtat, contul prescurtat al rezultatului exercițiului, cu dovada validării documentației de către A.N.A.F.; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, va fi depusă balanța de verificare întocmită de către responsabilul financiar până la sfârșitul lunii anterioare datei de depunere a documentației;

 • m) certificat fiscal care atestă că nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice;

 • n) dovada că participă cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării, la depunerea proiectului.

 • 9.2. Dosarul poate fi depus în format tipărit pe suport hârtie la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 7 sau electronic în formatul special pus la dispoziția beneficiarului pe site-ul primăriei sau online, prin e-mail, la adresa: registratura@primariaclujnapoca.ro, în atenția Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive, după cum este menționat în anunțul de participare.

 • 9.3. în cazul în care datele și documentele sunt transmise în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.

 • 9.4. Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive va verifica dacă la data ultimei zile de depunere a proiectelor din sesiunea de finanțare curentă solicitantul are vreo datorie la bugetul local; în cazul în care solicitantul are vreo datorie la bugetul local la data ultimei zile de depunere a proiectelor din sesiunea de finanțare curentă, solicitantul va fi considerat neeligibil.

10. Punctajul

 • 10.1. Pentru acordarea finanțării, fiecare structură va primi un punctaj conform criteriilor precizate în Anexa 3 la prezentul Regulament.

11. Informații referitoare la acordarea finanțării

 • 11.1. Criteriul de acordare a finanțării este în funcție de punctajul obținut, precum și de strategia de dezvoltare a activității sportive în municipiul Cluj-Napoca.

 • 11.2. Programele și activitățile/acțiunile structurilor sportive vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitei de fonduri aprobat anual prin bugetul autorității finanțatoare cu această destinație.

 • 11.3. Numărul de participanți la procedura de selecție de proiecte nu este limitat; autoritatea finanțatoare trebuie să repete procedura de selecție de proiecte în cazul în care există un singur participant; în cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia, în condițiile legii.

 • 11.4. în termen de 15 zile de la data încheierii lucrărilor, comisia de evaluare și selecționare anunță, pe site-ul primăriei, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

 • 11.5. Structura sportivă are obligația de a încheia contractul de finanțare în maxim 30 de zile de la data publicării pe site-ul primăriei, a hotărârii consiliului local de alocare a sumelor; în cazul când o structură sportivă nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta consiliului local nu a fost acceptată, iar proiectul în cauză este eliminată de la finanțare.

 • 11.6. Procedurile de planificare și executare a plafoanelor fondurilor destinate finanțării nerambursabile, procedurile de alocare de sume privind finanțarea nerambursabilă, contractele de finanțare încheiate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infoimațiile de interes public.

12. Forme de comunicare

 • 12.1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie să se transmită sub formă de document scris.

 • 12.2. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii.

 • 12.3. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

 • 12.4. Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:

 • a) scrisoare prin poștă;

 • b) telegramă;

 • c) telefax;

 • d) electronică.

 • 12.5. Autoritatea finanțatoare sau, după caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formele de comunicare de la literele b), c) are obligația de a retransmite documentele respective în cel mult 24 de ore și sub formă de scrisoare prin poștă.

 • 12.6. în cazul în care documentele sunt transmise în formă electronică, acestora le sunt aplicate prevederile legale referitoare la semnătura electronică.

 • 12.7. în raporturile dintre beneficiari și autoritatea finanțatoare se folosește limba română. Documentele care se prezintă în altă limbă vor fi traduse prin grija beneficiarului.

13. Cheltuieli eligibile

 • 13.1. Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora pentru activitățile sportive ce pot fi decontate din fonduri nerambursabile, în conformitate cu prevederile Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, cu modificările și completările ulterioare, sunt detaliate în cadrul Anexei 4 la Regulament - Ghidul de decontare a cheltuielilor; modul de decontare pentru fiecare tip de cheltuieli eligibile, precum și documentele solicitate sunt precizate în Ghidul de decontare, anexă la prezentul Regulament.

 • 13.2. Acțiuni/activități sportive interne

  • 13.2.1. Categorii de cheltuieli eligibile pentru ..Promovarea sportului de performanță”, conform reglementărilor legale prevăzute în Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu completările și modificările ulterioare:

 • a) Transport;

 • b) Cazare;

 • c) Masă;

 • d) Alimentație de efort;

 • e)  Cheltuieli arbitraj;

 • f)  Asistență medicală;

 • g) Asigurări medicale;

 • h) Medicamente/susținătoare;

 • i)  Echipament sportiv pentru pregătire, competiții, ținută de prezentare și materiale sportive;

 • j)  Chirii baze sportive;

 • k) Ordine și pază;

 • l)  Promovare și reclamă;

 • m) Taxe pentru înscrierea și participarea sportivilor la competiții;

 • n) Taxe-vize anuale-legitimări pentru sportivi;

 • o) Dulciuri/răcoritoare;

 • p) Indemnizații sportive;

 • q) Premii;

 • r)  Drepturi salariale izvorâte din contractele de activitate sportivă; limita maximă decontabilă din alocarea financiară a autorității finanțatoare per contract de activitate sportivă/contract de muncă pe lună este suma rezultată din înmulțirea cu 10 a indicatorului statistic „salariul minim brut pe economie”, valabil la data decontării.

3


 • 13.2.2. Categorii de cheltuieli eligibile pentru acțiuni generale înscrise în programul „Sportul pentru toți”, conform reglementărilor legale prevăzute în Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu completările și modificările ulterioare:

 • a)  Cheltuieli arbitraj;

 • b) Asistență medicală;

 • c)  Chirii baze sportive;

 • d) Echipamente pentru competiții;

 • e) Ordine și pază;

 • f)  Promovare și reclamă;

 • g) Dulciuri/răcoritoare;

 • h) Premii.

 • 13.2.3. Categorii de cheltuieli eligibile pentru acțiunile de tip eveniment sportiv înscrise în programul „Sportul pentru toți” conform reglementărilor legale prevăzute în Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu completările și modificările ulterioare:

 • a) Transport;

 • b) Cazare;

 • c) Masa;

 • d) Cheltuieli arbitraj;

 • e) Asistență medicală;

 • f)  Chirii baze sportive;

 • g) Ordine și pază;

 • h) Promovare și reclamă, inclusiv materiale de promovare a evenimentului, imaginea autorității finanțatoare și a municipiului;

 • i)  Dulciuri/răcoritoare

 • j)  Premii.

 • 13.3. Acțiuni/activități sportive internaționale

  • 13.3.1. Categorii de cheltuieli eligibile pentru „Promovarea sportului de performantă”, conform reglementărilor legale prevăzute în Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu completările și modificările ulterioare:

   • a)

   • b)

   • c)

   • d)

   • e)

   • f)

   • g)

   • h)

   • i)

   • j)

   • k)


Transport;

Cazare;

Masă;

Cheltuieli arbitraj; Asistență medicală;

Asigurări medicale;

Medicamente/susținătoare;

Chirii baze sportive;

Ordine și pază;

Promovare și reclamă;

Taxe pentru înscrierea și participarea sportivilor la competiții;

Dulciuri/răcoritoare;

m) Premii.


 • 13.3.2. Categorii de cheltuieli eligibile pentru acțiunile de tip eveniment sportiv înscris în programul „Sportul pentru toți”, conform reglementărilor legale prevăzute în Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu completările și modificările ulterioare:

 • a) Transport;

 • b) Cazare;

 • c) Masă;

 • d)  Cheltuieli arbitraj;


Pagina 11 din 48

 • e) Asistență medicală;

 • f)  Chirii baze sportive;

 • g) Ordine și pază;

 • h) Promovare și reclamă, inclusiv materiale de promovare a evenimentului, imaginea autorității finanțatoare și a municipiului;

 • i)  Dulciuri/răcoritoare;

 • j)  Premii.

 • 13.4. Limita maximă decontabilă din alocarea financiară a autorității finanțatoare per contract de activitate sportivă/contract de muncă pe lună este suma rezultată din înmulțirea cu 10 a indicatorului statistic „salariul minim brut pe economie”, valabil la data decontării, limită prevăzută conform cerințelor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare.

 • 13.5. Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:

 • a)  dezvoltarea infrastructurii solicitantului;

 • b) cheltuieli cu utilitățile pentru spațiile închiriate (săli, baze sportive etc);

 • c)  activități generatoare de profit;

 • d) nu vor fi finanțate achiziții de terenuri, clădiri, obiecte de inventar, mijloace fixe; excepție constituie echipamentele și materialele sportive care sunt prevăzute la capitolul de cheltuieli eligibile;

 • e) dobânzi, amenzi sau penalități;

 • f)  băuturi alcoolice, țigări, droguri;

 • g) alte cheltuieli care contravin legislației în vigoare privind finanțările din fonduri publice sau care sunt explicit definite în prezentul Regulament.

 • 13.6. Beneficiarul va depune documente justificative privind contribuția proprie de minim 10% solicitată de prevederile legale în vigoare.

A

14. încheierea contractului de finanțare

5

 • 14.1. Finanțarea este acordată în baza și în condițiile unui contract încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și structura sportivă selecționată pe baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament; modelul contractului de finanțare nerambursabilă este regăsit în Anexa 2 la prezentul Regulament.

 • 14.2. Decontarea sumelor alocate va începe numai după semnarea contractului de finanțare de ambele părți și va cuprinde numai cheltuielile efectuate după data de semnare a contractului; în mod excepțional pot fi acceptate documente de angajare a cheltuielilor, de exemplu contracte cadru, facturi și plăți pentru bilete de călătorie internaționale pentru care pot fi obținute condiții mai favorabile, facturi de plată care să confirme participarea la competiții pe baza regulamentului de organizare.

 • 14.3. Contractul de finanțare va fi încheiat în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării hotărârii consiliului local privind alocările de sume pentru finanțarea activităților/acțiunilor sportive sau publicarea pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro.

 • 14.4. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează din fonduri publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este de tip concurențial.

 • 14.5. Autoritatea finanțatoare dispune efectuarea plății către structura sportivă, prin virament în contul bancar al acesteia.

 • 14.6. Structurile sportive care au beneficiat de finanțare în baza prezentului regulament au obligația să întocmească și să transmită autorității finanțatoare un raport final, după caz.

—14.7. Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate, prin solicitare scrisă, număr prin acte adiționale semnate de către părți sau de către împuterniciți ai acestora.

 • 14.8. Pe parcursul derulării proiectului, beneficiarul poate solicita modificarea contractului, prin solicitare scrisă justificată, privind durata de derulare, structura bugetului proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele proiectului și nici valoarea contractului.

15. Raportare și control/audit

 • 15.1. Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au primit finanțare au obligația să prezinte Municipiului Cluj-Napoca următoarele raportări, după caz:

 • a) Pentru acțiuni desfășurate în programul „Sportul de performanță”: raport final care va fi depus în termen de 30 de zile de la încheierea proiectului, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului în care a primit finanțarea și va cuprinde obiectivele sportive și financiare propuse și realizate la nivelul întregului an.

 • b) Pentru acțiuni desfășurate în programul „Sportul pentru toți”: raportul final după încheierea activității sau evenimentului sportiv și va fi depus odată cu ultimul decont, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului în care a primit finanțarea.

 • 15.2. Raportul va fi depus la Centrul de informare pentru cetățeni a municipiului Cluj-Napoca, transmis prin poștă sau electronic la termenele precizate mai sus, în formatul precizat la capitolul Forme de comunicare din prezentul Regulament.

 • 15.3. Structura sportivă care nu va depune raportul final nu va fi admisă la sesiunea de selecție a proiectelor pentru anul următor.

 • 15.4. Pentru justificarea cheltuielilor vor fi prezentate documentele precizate în Ghidul de decontare a cheltuielilor, anexat prezentului Regulament.

 • 15.5. Contractele de finanțare nerambursabilă vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Serviciului Audit public intern din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a Camerei de Conturi a județului Cluj de a exercita controlul financiar asupra derulării activităților nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • 15.6. Regimul de gestionare a sumelor finanțate și controlul financiar este realizat în condițiile legii; auditarea sumelor utilizate va fi făcută de către compartimentele de specialitate/auditorii independenți/comisiile de evaluare.

 • 15.7. Dosarul complet conținând documentele justificative și raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

16. Sancțiuni

9

 • 16.1. Contractele de finanțare nerambursabilă pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință faptul că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • 16.2. Contractul poate fi reziliat conform prevederilor alin. (1), în următoarele cazuri:

 • a) neutilizarea sumei prevăzute la art. 2 din contractul de finanțare nerambursabilă exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților sportive prevăzute în Anexa 2.1 la contract, potrivit destinației stabilite prin contract în Anexa 2.2 la contract și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) nerealizarea acțiunilor/activităților sportive prevăzute la art. 1 al contractului de finanțare nerambursabilă, obiectivele și scopurile prevăzute în Anexa 2.3 la contract;

 • c) nepromovarea imaginii Municipiului Cluj-Napoca prin neexpunerea stemei Primăriei și Consiliului local Cluj-Napoca, precum și a siglei Visit Cluj pe echipamentul sportiv, pe afișe, pliante, machetele ziarelor, pe panourile pentru interviuri, pe panourile publicitare și cele de pe marginea terenului; acestea trebuie plasate lângă cel al sponsorului principal; fișierele cu siglele autorității finanțatoare vor fi postate pe site-ul primăriei și/sau puse la dispoziție pe suport extern la solicitarea beneficiarului, la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă;

 • d) nepermiterea persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2 din contractul de finanțare nerambursabilă, precum și nepermiterea monitorizării pe timpul pregătirii și desfășurării evenimentelor;

 • e) necontribuirea cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare acordată de autoritatea finanțatoare;

 • f)  nerespectarea prevederilor actului constitutiv și/sau ale statutului propriu ori statutul și/sau regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • g) netransmiterea rapoartelor precizate către autoritatea finanțatoare în temenele stabilite în prezentul Regulament;

 • h) nepermiterea utilizării în scop necomercial de către autoritatea finanțatoare a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor și/sau a personalului care participă la acțiunile/activitățile sportive finanțate;

 • i)  nepromovarea spiritului de „fair-play”, neluarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului regulament;

 • j)  nerespectarea condițiilor și criteriilor de finanțare stabilite de finanțator.

 • 16.3. în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat în termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • 16.4. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

 • 16.5. Nerespectarea termenelor și a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale precum și la interzicerea participării pentru obținerea finanțării pentru anul viitor.

 • 16.6. Prezentul regulament va fi completat cu prevederile legale în vigoare.

 • 16.7. Pentru nepromovarea imaginii municipiului Cluj-Napoca, așa cum este precizat la art. 16.2.

 • c), prin neafișarea însemnelor specifice, total sau parțial, pe unul sau mai multe materiale de promovare, în baza notificării din partea autorității finanțatoare, alocarea totală efectuată prin hotărârea consiliului local va fi diminuată cu 10% pentru anul în curs.

17. încetarea contractului prin acordul părților

 • 17.1. Contractul de finanțare nerambursabilă poate înceta prin acordul pârtilor.

18. Dispoziții finale

 • 18.1. Prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate structurilor sportive din bugetul local începând cu anul bugetar ulterior datei aprobării în ședința Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

19. Anexe

Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul Regulament:

 • 19.1. Anexa 1 la Regulament: Cererea de finanțare - model;

Anexa 1.1. la Cererea de finanțare: Declarația de imparțialitate;

Anexa 1.2. la Cererea de finanțare: Declarația pe propria răspundere;

Anexa 1.3. la Cererea de finanțare: Raport de activitate pentru activitățile desfășurate în anul anterior;

Anexa 1.3.1. la Raportul de activitate pentru anul anterior: Promovarea sportului de performanță;

Anexa 1.3.2. la Raportul de activitate pentru anul anterior: Sportul pentru toți;

Anexa 1.4. la Cererea de finanțare: Raport de activitate cu activitățile pentru care se solicită finanțare nerambursabilă;

Anexa 1.4.1. la Raportul de activitate cu activitățile pentru care se solicită finanțare nerambursabilă: Promovarea sportului de performanță;

Anexa 1.4.2. la Raportul de activitate cu activitățile pentru care se solicită finanțare nerambursabilă: Sportul pentru toți;

 • 19.2. Anexa 2 la Regulament: Contractul de finanțare - model;

Anexa 2.1. la Contractul de finanțare: activitățile/acțiunile din cadrul proiectului; ~Anexa 2.2. la Contractul de finanțare: bugetul acțiunilor/activităților din cadrul proiectului;

Anexa 2.3. la Contractul de finanțare: scopul și obiectivele activității; Anexa 2.4. la Contractul de finanțare: Graficul de finanțare.

 • 19.3. Anexa 3 la Regulament - Punctaj pentru acordarea finanțării

 • 19.4. Anexa 4 la Regulament - Ghid de decontare a cheltuielilor

Anexa 1 la Regulament: Cerere de finanțare - model

Structura sportivă___________________________________

Nr.___________din__________________

Cerere de finanțare pentru anul_________

A. Structura sportivă:

 • 1. Ramura de sport:

 • 2. Adresa:

 • 3. Numărul certificatului de identitate sportivă:

 • 4. Numărul contului:__________________________, deschis la

 • 5. Codul fiscal:

 • 6. încheiere civilă nr.

 • 7. Telefon:___________________; Fax:

 • 8. E-mail:___________________________________________; Web:

 • 9. Persoana de contact:

10. Echipa responsabilă de derularea proiectului:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

Adresa/telefon/fax

1.

2.

3.

4.

5.

 • 10.1. Coordonator:______________________________________________:

 • 10.2. Responsabil financiar:________________________________________:

 • 10.3. Responsabil cu probleme tehnice:_________________________

11. Rezultate obținute în anul____________________

Obiective realizate/ secție/grupă

Campionat

Național

Cupa

României

Campionat

Balcanic

Campionat/

Cupă

Europeană

Campionat/

Cupă Mondială

Olimpiadă

seniori

tineret

juniori I

juniori II

juniori III

Sportul pentru toți:

12. Resurse umane și financiare ale structurii sportive, pentru anul solicitării sprijinului financiar______:

 • 1. Resurse umane:

  • 1.1.   Număr de personal salariat_________________, din care antrenori_____________;

  • 1.2.   Număr de grupe pe categorii de vârstă:________________________________________________________

  • 1.3.   Număr de sportivi legitimați:_________________________________________________________________


 • 2. Resurse financiare:

  • 2.1.    Venituri realizate, în anul (anterior)____________- total_____________________________lei, din care:

 • - alocări: Consiliul local

 • - alte surse: - donații, sponsorizări:

 • - cotizații, taxe, penalități etc.:

 • - venituri din activități economice (închirieri, reclamă, publicitate, prestări servicii,

încasări bilete etc.):__________________lei; *

 • * se va sublinia activitatea economică din care s-a obținut venit.

 • 2.2.   Venituri estimate a se realiza, în anul solicitării sprijinului financiar__________- total__________

_________________lei, din care:

 • - alocări de la Consiliul local:

 • - alte surse: - donații, sponsorizări:

 • - cotizații, taxe, penalități etc.:

 • - venituri din activități economice (închirieri, reclamă, publicitate, prestări servicii,

încasări bilete etc.):______________________________lei; *

 • * se va sublinia activitatea economică din care se estimează a se obține venit.

B. Date privind proiectul, pentru anul solicitării sprijinului financiar

 • 1. Denumirea proiectului: Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toți;

 • 2. Scopul proiectului: Finanțarea activitătilor/acțiunilor sportive de performantă și/sau Sportul pentru toți;

 • 3. Activități din cadrul proiectului:___

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

 • 4. Acțiuni din cadrul proiectului:____

 • 5. Perioada de derulare a activității:

 • 6. Perioada de derulare a acțiunii:

 • 7. Locul de desfășurare a activității:

 • 8. Locul de desfășurare a acțiunilor:

 • 9. Numărul de sportivi participanți la activitate:

 • 10. Numărul de sportivi participanți la o acțiune:

 • 11. Obiective sportive propuse pentru anul în care se solicită sprijinul financiar______________________

  Secție/ grupă

  Campionat

  Național

  Cupa

  României

  Campionat Balcanic

  Campionat/ Cupă Europeană

  Campionat/ Cupă Mondială

  Olimpiadă

  seniori

  tineret

  juniori I

  juniori II

  j ulii Ol 1 111

  Sportul pentru toți:


 • 12. Costurile estimative ale proiectului Promovarea sportului de performanță, Sportul pentru toți, conform tabelului de mai jos:

  Nr. crt.

  Natura cheltuielilor

  De la Consiliul Local

  Alte surse

  TOTAL BUGET

  1.

  Promovarea sportului de performanță Activități/acțiuni sportive interne:

  2.

  Sportul pentru toți: 1.

  2.

  3.

  3.

  TOTAL INTERN

  4.

  Promovarea sportului de performanță Activități/acțiuni sportive internaționale:

  5.

  Sportul pentru toți: 1.

  2.

  o

  3.

  6.

  TOTAL INTERNAȚIONAL

  7.

  TOTAL GENERAL:

  Data

  Structura sportivă

  Secția

DIRECTOR/PREȘEDINTE,

Anexa 1.1. la Cererea de finanțare1

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Data____

Numele și prenumele: _______________________________________.

Funcția:___________________________________

Semnătura:_____________________________

Anexa 1.2. la Cererea de finanțare2

DECLARAȚIE

Subsemnații,______________________________________________________, reprezentanți legali ai structurii

sportive________________________________________________, declarăm pe propria răspundere, cunoscând

prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 664/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, respectiv:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii: CIS nr._________________________________, CIF nr

______________________________și Autorizația de funcționare nr.___________________________________;

 • b) a publicat, în extras, raportul de activitate și situația financiară pe anul______în Monitorul Oficial al

României, Partea a IV-a, nr. _____________; a înregistrat raportul de activitate în Registrul național al

persoanelor juridice fără scop patrimonial cu nr.__________________;

 • c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • f) documentația depusă este completă și conține toate documentele actualizate, valabile la data depunerii cererii de finanțare;

 • g) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • h) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

 • i) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • j) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent;

 • k) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare nerambursabilă de la instituția: consiliul

local al municipiului Cluj-Napoca, în sumă de______________________lei.

Data____________________

Numele și prenumele:_______________________________________,

Funcția:___________________________________

Semnătura:_____________________________

Anexa 1.3. la Cererea de finanțare

Raport de activitate

pentru anul anterior

[...]

Data___________________

DIRECTOR/PREȘEDINTE,

ANEXA 1.3.1.

la

Raportul de activitate, pentru anul_________

Promovarea sportului de performantă:

 • 1. specificul secțiilor sportive active de seniori, juniori I-III și nivelul campionatelor în care au activat, în anul

  Subscripții

  Date raportate de structurile .sportive

  Sport individual/ joc sportiv

  Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

  Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

  Eșalonul campionatului național (primul eșalon/al doilea eșalon)

  nr. de secții active

2. numărul de sportivi legitimați, în anul

Subscripții

Date raportate de structurile sportive

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

Eșalonul campionatului național (primul eșalon/ al doilea eșalon)

nr. de sportivi legitimați

3. performanțele sportive realizate pe plan național, în anul

Subscripții

Date raportate de structurile sportive

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

Eșalonul campionatului național (primul eșalon/ al doilea eșalon)

Competiții naționale (Campionat Național/ Cupa

României)

Loc ocupat în competiții naționale

nr. de locuri ocupate

4. performanțele sportive realizate pe plan internațional, în anul

Subscripții

Date raportate de structurile sportive

Sport individual/joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

nr. de sportivi selecționați în echipa națională

nr. de tehnicieni selecționați în echipa națională

Data____________________

DIRECTOR/PREȘEDINTE,

ANEXA 1.3.2.

la

Raportul de activitate, pentru anul________________

Sportul pentru toti

 • 1. Nevoia și relevanța proiectului:

 • 2. Capacitatea organizațională:

 • 3. Calitatea și fezabilitatea proiectului:

 • 4. Buget și eficacitatea repartizării costurilor:

Data____________________

DIRECTOR/P REȘEDINȚE,

Anexa 1.4. la Cererea de finanțare

Raport de activitate

cu planificarea activităților în anul pentru care se solicită finanțare nerambursabilă

[•••]

Data___________________

DIRECTOR/PREȘEDINTE,

ANEXA 1.4.1.

la

Raportul de activitate pentru susținerea cererii de finanțare, în anul______________________

Promovarea sportului de performantă

 • 1. specificul secțiilor sportive de seniori, juniori I-III, propuse a fi active și nivelul campionatelor în care vor activa, în anul________

  Subscripții

  Date raportate de structurile sportive

  Sport individual/ joc sportiv

  Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

  Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

  Eșalonul campionatului național (primul/ al doilea eșalon)

  nr. de secții propuse a fi active

 • 2. numărul de sportivi propuși a fi legitimați, în anul___________


  Subscripții

  Date raportate de structurile sportive

  Sport individual/ joc sportiv

  Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

  Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

  Eșalonul campionatului național (primul/ al doilea eșalon)

  nr. de sportivi propuși a fi legitimați


 • 3. performanțele sportive propuse a fi realizate pe plan național, în anul______________


  Subscripții

  Date raportate de structurile sportive

  Sport individual/ joc sportiv

  Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

  Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

  Eșalonul campionatului național (primul eșalon/ al doilea eșalon)

  Competiții naționale (Campionat Național/ Cupa

  României)

  Loc ocupat în competiții naționale

  nr. de locuri propuse a fi ocupate


  4. performanțele sportive propuse a fi realizate pe plan internațional, în anul_________  Subscripții

  Date raportate de structurile sportive

  Sport individual/ joc sportiv

  Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

  Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

  nr. de sportivi propuși a fi selecționați în echipa națională

  nr. de tehnicieni propuși a fi selecționați în echipa națională


Data______________

DIRECTOR/PREȘEDINTE,_____________________


ANEXA 1.4.2.

la

Raportul de activitate pentru susținerea cererii de finanțare, în

Sportul pentru toți

 • 1. Nevoia și relevanța proiectului:

 • 2. Capacitatea organizațională:

 • 3. Calitatea și fezabilitatea proiectului:

 • 4. Buget și eficacitatea repartizării costurilor:

Data___________________

DIRECTOR/PREȘEDINTE,

Anexa 2 la Regulament: Contract de finanțare nerambursabilă - model

CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ a acțiunilor/activităților sportive din cadrul programelor „Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți”, în anul_________

nr._____________________din___________________________

CAP. 1

Părțile contractante

Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat prin primar, domnul Emil BOC, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, județul Cluj, cod fiscal 4305857, cont____________________________, deschis la Trezoreria

Cluj-Napoca, denumit în continuare autoritatea finanțatoare,

ȘÎ

structura sportivă:________________________________secția de______________cu sediul în

str. _______________________nr. ______________, județul__________, telefon:_____________________fax:

certificat de identitate sportivă nr.____________, cod fiscal nr.____________________cont nr.

deschis la _______________________________, reprezentată prin

________________________________, denumită în continuare structură sportivă, în baza dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ; cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 350/2005 republicată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Nomelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului ni'. 631/2017 al Ministrului Tineretului și Sportului comun cu Ordinul nr. 890/2017 al Ministrului Muncii și Justiției Sociale privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă; Ordinului nr. 664/2018 al Ministrului Tineretului și Sportului, privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului; H.G. nr. 518/1995 privind drepturi și obligații deplasări în străinătate, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Consiliului local nr. ______/2020, au convenit

încheierea prezentului contract.

CAP. 2

Obiectul si valoarea contractului

ART. 1.

Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea proiectului, respectiv a acțiunilor/activităților din cadrul programelor sportive „Promovarea sportului de performanță”/.,Sportul pentru toți”, prevăzute în Anexa 1.

ART. 2.

Autoritatea finanțatoare repartizează structurii sportive suma de________________lei pentru finanțarea

acțiunilor/activităților prevăzute la art, 1.

CAP. 3

Durata contractului

ART. 3

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, respectiv la data de__________.

CAP. 4

Drepturile și obligațiile părților

ART. 4

Structura sportivă are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/ activităților sportive prevăzute în Anexa 2.1, potrivit destinației stabilite prin contract în Anexa 2.2 și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) să realizeze acțiunile/activitățile sportive prevăzute la art. 1, obiectivele și indicatorii prevăzuți în Anexa 2.3, în cuprinsul anului bugetar în care s-a acordat finanțarea;

 • c) să promoveze imaginea Municipiului Cluj-Napoca prin expunerea stemei Primăriei și Consiliului local Cluj-Napoca și a siglei Visit Cluj pe echipamentul sportiv, pe afișe, pliante, machetele ziarelor, pe panoul pentru interviuri, pe panourile publicitare, inclusiv pe cele de la marginea terenului (lângă cel al sponsorului principal);

 • d) să permită persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2, precum și monitorizarea pe timpul pregătirii și desfășurării evenimentelor;

 • e) să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare acordată de autoritatea finanțatoare calculată conform prevederilor din Regulamentul de finanțare a activităților sportive în vigoare la data semnării prezentului contract;

 • f) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • g) să întocmească și să transmită autorității finanțatoare, în termen de 30 de zile calendaristice, dar nu mai târziu de 31 decembrie a.c., de la data încheierii proiectelor sportive, decontul însoțit de documentele justificative de cheltuieli conform modalităților de decontare stabilite de autoritatea finanțatoare;

 • h) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • i) să permită utilizarea, în scop necomercial, de către autoritatea finanțatoare, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor și/sau a personalului care participă la acțiunile/ activitățile sportive finanțate;

 • j) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și a dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului contract;

 • k) să transmită rapoartele specificate în Regulament cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contract; raportul va fi depus în format de hârtie la Centrul de Informare pentru Cetățeni sau în format electronic prin e-mail;

 • l) să respecte Condițiile și criteriile de finanțare stabilite de finanțator.

ART. 5

Instituția finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

 • b) să plătească suma prevăzută la art. 2, după depunerea documentelor prevăzute la art. 4 lit. g, excepție făcând plățile în avans, caz în care sunt aplicate prevederile literei c) a prezentului articol;

 • c) să vireze sumele alocate, în avans, către structura sportivă beneficiară a contractului de finanțare nerambursabilă în conformitate cu reglementările din Regulament;

 • d) să asigure cheltuielile eligibile, din regulament, la valorile prevăzute în Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru

 • e) să analizeze și să dispună diminuarea valorii contractului în cazul nerealizării prevederilor prezentului contract;

 • f) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate.

CAP. 5

Răspunderea contractuală

ART. 6

 • 1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

 • 2. Pentru nedepunerea la termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit. g, instituția finanțatoare va refuza decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia desfășurării acțiunilor/ activităților respective.

ART. 7

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

CAP. 6

Litigii

ART. 8

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă; în situația în care aceasta nu a fost realizată, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

ART. 9

 • 9.1. Contractele de finanțare nerambursabilă pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință faptul că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • 9.2. Contractul poate fi reziliat conform prevederilor alin. (1) în următoarele cazuri:

 • a) neutilizarea sumei prevăzute la art. 2 din contractul de finanțare nerambursabilă exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților sportive prevăzute în Anexa 2.1 la contract, potrivit destinației stabilite prin contract în Anexa 2.2 la contract și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) nerealizarea acțiunilor/activităților sportive prevăzute la art. 1 al contractului de finanțare nerambursabilă, obiectivele și scopurile prevăzute în Anexa 2.3 la contract;

 • c) nepromovarea imaginii Municipiului Cluj-Napoca prin neexpunerea stemei3 Primăriei și Consiliului local Cluj-Napoca, precum și a siglei Visit Cluj pe echipamentul sportiv, pe afișe, pliante, machetele ziarelor, pe panourile pentru interviuri, pe panourile publicitare și cele de pe marginea terenului (acestea trebuie plasate lângă cel al sponsorului principal);

 • d) nepermiterea persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2 din contractul de finanțare nerambursabilă, precum și nepermiterea monitorizării pe timpul pregătirii și desfășurării evenimentelor;

 • e) necontribuirea cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare acordată de autoritatea finanțatoare;

 • f)  nerespectarea prevederilor actului constitutiv și/sau ale statutului propriu ori statutul și/sau regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • g) netransmiterea rapoartelor precizate către autoritatea finanțatoare în termenele stabilite în prezentul Regulament;

 • h) nepermiterea utilizării în scop necomercial de către autoritatea finanțatoare a imaginii de grup sau __individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor și/sau a personalului care participă la

acțiunile/activitățile sportive finanțate;

 • i)  nepromovarea spiritului de „fair-play”, neluarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului regulament;

 • j)  nerespectarea condițiilor și criteriilor de finanțare stabilite de finanțator.

3 Fișierele cu siglele autorității finanțatoare vor fi postate pe site-ul primăriei și/sau puse la dispoziție pe suport extern la solicitarea beneficiarului, la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă.

 • 9.3. în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat în termen de 15 zile de la data primirii notificării/somației de plată să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • 9.4. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

 • 9.5. Nerespectarea termenelor și a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale, precum și la interzicerea participării pentru obținerea finanțării pentru anul viitor.

 • 9.6. Prezentul contract este completat cu prevederile legale în vigoare.

 • 9.7. Pentru nepromovarea imaginii municipiului Cluj-Napoca, așa cum este precizat la art. 9.2. c), prin neafișarea însemnelor specifice, total sau parțial, pe unul sau mai multe materiale de promovare, în baza notificării din partea autorității finanțatoare, alocarea totală efectuată prin hotărârea consiliului local va fi diminuată cu 10% pentru anul în curs.

 • 9.8. Prezentul contract poate înceta prin acordul părților.

CAP. 7

Modificarea contractului

ART. 10

 • (1) Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate, prin solicitare scrisă, numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (2) Pe parcursul derulării proiectului, beneficiarul poate solicita modificarea contractului, prin solicitare scrisă justificată, privind durata de derulare, structura bugetului proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele proiectului și nici valoarea contractului prevăzută la art. 2.

CAP. 8

Modalități de plată

ART. 11

Autoritatea finanțatoare efectuează plățile în cadrul prezentului contract direct în contul structurii sportive indicat în cererea de finanțare.

ART. 12

Toate plățile care privesc prezentul contract se realizează exclusiv prin mijloace bancare.

ART. 13 ’

Nu sunt admise plăți între autoritatea finanțatoare și structura sportivă în numerar.

CAP. 9

Dispoziții finale

ART. 14

Regimul de gestionare a sumelor alocate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

ART. 15

Serviciul Audit public intern din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și Curtea de Conturi pot exercita controlul financiar asupra derulării activităților nonprofit finanțate din fonduri publice.

Art. 16

Prevederile contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

ART. 17 ’

Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4, precum și „Regulamentul de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, Cererea de finanțare (tip) și Contractul de finanțare (tip)” fac parte integrantă din

prezentul contract.


ART. 18

Prezentul contract se încheie în trei exemplare, dintre care două exemplare pentru autoritatea finanțatoare și un exemplar pentru structura sportivă.


Municipiul Cluj-Napoca Primar,


Structura Sportivă


Secția


Președinte/Director,


Direcția Economică


Director Executiv,

Direcția Juridică

Director Executiv,

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

Director General,

Șef serviciu,

Consilier juridic,

Consilier,Structura sportivă:__;

Secția de____________________________________________.

Activitătile/actiunile din cadrul:

1 Proiectului: Finanțarea acțîunilor/activîtăților structurilor sportive;

 • 2. Programului: Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toți;

  Nr.

  crt.

  Denumirea acțiunii/ activității

  Locul de desfășurare a acțiunii/ activității

  Perioada acțiunii/ activității

  Număr de participând la acțiune/ activitate

  Costul acțiunii/ activității

  - lei -

  1.

  Promovarea sportului de performanță:

  Activități/acțiuni sportive interne:

  Cluj-Napoca și în țară

  2.

  Sportul pentru toți:

  1.

  Cluj-Napoca

  2.

  O

  3.

  3.

  TOTAL INTERN

  4.

  Promovarea sportului de performanță:

  Activități/acțiuni sportive internaționale:

  Cluj-Napoca, în țară și în străinătate

  5.

  Sportul pentru toți:

  1.

  Cluj-Napoca

  2.

  3.

  6.

  TOTAL INTERNAȚIONAL

  7.

  TOTAL GENERAL:

DIRECTOR/PREȘEDINTE,

Structura sportivă:____________________________________________:

Secția de____________________________________________.

Bugetul acțiunilor/activităților din cadrul:

1 Proiectului: Finanțarea acțiunilor/activităților structurilor sportive;

2. Programului: Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toți;

- lei -

Nr. crt.

Repartizarea cheltuielilor pentru acțiunea/ activitatea

Valoarea totală

din care

din fonduri publice

din venituri proprii

1.

„Promovarea sportului de performanță”:

Total                      din care:

 • a) acțiuni/activități sportive interne:

 • b) acțiuni/activități sportive internaționale:

2.

„Sportul pentru toți”: 1.

2.

3.

Total acțiuni/ activități interne

3.

Total                       din care:

 • a) acțiuni/activități sportive interne:

 • b) acțiuni/activități sportive internaționale:

DIRECTOR/PREȘEDINTE,

Structura sportivă:___________________________________________:

Secția de_______________________________________

Scopul și obiectivele activităților/acțiunilor din cadrul:

1 Proiectului: Finanțarea acțiunilor/activităților structurilor sportive:

2. Programului: Promovarea sportului de performanțâ/Sportul pentru toți:

 • A. Scopul:________________________;

 • B. Obiective: - generale:_________________________________________________________________:

- specifice:________________________________________________________________________

Secție/ grupă

Campionat Național

Cupa

României

Campionat

Balcanic

Campionat/ Cupă Europeană

Campionat/ Cupă Mondială

Olimpiadă

seniori

juniori I

juniori II

juniori III

Sportul pentru toți:

DIRECTOR/PREȘEDINTE,

Structura sportivă:___________________________________________:

Secția de_________________________________________

Grafic de finanțare

Tranșă


Destinație


Valoare


DIRECTOR/PREȘEDINTE,

Anexa 3 ia Regulament: Punctaj

I. Promovarea sportului de performanță

(la), specificul secțiilor sportive active de seniori și nivelul campionatelor în care activează

Subscripții

Punctaj/ secție

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

Eșalonul campionatului național (eșalon: I-IV)

sport individual

neolimpic

național

-

20

nr. secții active

de seniori

punctaj x nr. secții

joc sportiv

neolimpic

național

eșalon valoric:

II-III-IV

30-20-10

nr. secții active de seniori

punctaj x nr. secții

joc sportiv

neolimpic

național

primul eșalon valoric

60

nr. secții active de seniori

punctaj x nr. secții

sport individual

olimpic

național

-

50

nr. secții active de seniori

punctaj x nr. secții

joc sportiv

olimpic

național

eșalon valoric:

II-III-IV

200-150-100

nr. secții active

de seniori

punctaj x nr. secții

joc sportiv

olimpic

național

primul eșalon valoric

400

nr. secții active de seniori

punctaj x nr. secții

(2a) numărul de sportivi legitimați

Subscripții

Punctaj/ secție

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

Eșalonul campionatului național (eșalon i,ii)

sport individual

neolimpic

național

20

nr. sportivi legitimați -seniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

joc sportiv

neolimpic

național

eșalon valoric:

II-III-IV

30-20-10

nr. sportivi legitimați -seniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

joc sportiv

neolimpic

național

primul eșalon valoric

60

nr. sportivi legitimați -seniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

sport individual

olimpic

național

-

50

nr. sportivi legitimați -seniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

joc sportiv

olimpic

național

eșalon valoric:

II-III-IV

200-150-100

nr. sportivi legitimați -seniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

joc sportiv

olimpic

național

primul eșalon valoric

400

nr. sportivi legitimați -seniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

(3 a) performanțele structurii sportive pe plan național


Subscripții

Punctaj/ secție

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

Eșalonul campion atului național (eșalon: i-fv)

Competiții naționale (Campionat Național/ Cupa României)

Loc ocupat în competiții naționale

sport

neolimpic

național

-

Campionatul

I

9

nr. de

punctaj x nr.

individual

Național

II

7

locuri

de locuri

III

5

ocupate -

IV

3

seniori

V

2

VI4

1

sport

olimpic

național

-

Campionatul

I

27

nr. de

punctaj x nr.

individual

Național

II

21

locuri

de locuri

III

15

ocupate -

rv

9

seniori

V

6

VI

3

joc sportiv

neolimpic

național

eșalon

Campionatul

I

25-20-15

nr. de

punctaj x nr.

valoric

Național

II

20-15-10

locuri

de locuri

II-III-IV

III

15-10-5

ocupate -

IV

13-8-3

seniori

V

11-7-2

VI

9-4-1

joc sportiv

neolimpic

național

primul

Campionatul

I

50

nr. de

punctaj x nr.

eșalon

Național

II

40

locuri

de locuri

valoric

III

30

ocupate -

IV

26

seniori

V

22

VI

18

joc sportiv

olimpic

național

eșalon

Campionatul

I

625-575-525

nr. de

punctaj x nr.

valoric:

Național

II

500-450-400

locuri

de locuri

II-III-IV

III

375-325-275

ocupate -

IV

325-275-225

seniori

V

250-200-150

VI

200-150-100

joc sportiv

olimpic

național

primul

Campionatul

I

1.250

nr. de

punctaj x nr.

eșalon

Național

II

1.000

locuri

de locuri

valoric

III

750

ocupate -

IV

650

seniori

V

550

VI

450

sport

-

național

-

Cupa

I

18

nr. de

punctaj x nr.

individual

României

II

14

locuri

de locuri

III

10

ocupate -

rv

6

seniori

V

4

VI

2

Subscripții

Punctaj/ secție

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

Eșalonul campion atului național (eșalon: I-IV)

Competiții naționale (Campionat Național/ Cupa României)

Loc ocupat în competiții naționale

joc sportiv

național

Cupa

României

 • I

 • II

 • III

 • IV

 • V

 • VI

625

500

375

325

250

150

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

(4a) performanțele structurii sportive pe plan internațional;

Subscripții

Punctaj/ sportiv sau tehnician selecționat în echipa națională

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

sport individual

neolimpic

național

5

nr. sportivi selecționați în echipa națională - seniori

punctaj x nr. sportivi selecționați

sport individual

olimpic

național

15

nr. sportivi selecționați în echipa națională - seniori

punctaj x nr. sportivi selecționați

joc sportiv

neolimpic

național

10

nr. sportivi selecționați în echipa națională - seniori

punctaj x nr. sportivi selecționați

joc sportiv

olimpic

național

30

nr. sportivi selecționați în echipa națională - seniori

punctaj x nr. sportivi selecționați

sport individual

neolimpic

național

1

nr. de tehnicieni selecționați în echipa națională

punctaj x nr. tehnicieni selecționați

sport individual

olimpic

național

3

nr. tehnicieni selecționați în echipa națională

punctaj x nr. tehnicieni selecționați

joc sportiv

neolimpic

național

3

nr. telmicieni selecționați în echipa națională

punctaj x nr. tehnicieni selecționați

joc sportiv

olimpic

național

9

nr. tehnicieni selecționați în echipa națională

punctaj x nr. tehnicieni selecționați

(lb) specificul secțiilor sportive active de juniori și nivelul campionatelor în care activează

Subscripții

Punctaj/ secție

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

sport individual

neolimpic

național

5

nr. secții active de juniori

punctaj x nr, secții

joc sportiv

neolimpic

național

10

nr. secții active de juniori

punctaj x nr. secții

sport individual

olimpic

național

5

m\ secții active de juniori

punctaj x nr. secții

joc sportiv

olimpic

național

50

nr. secții active de juniori

punctaj x nr. secții

(2b) numărul de sportivi legitimați

Subscripții

Punctaj/ secție

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează(național/ internațional)

sport individual

neolimpic

național

5

nr. sportivi legitimați -juniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

joc sportiv

neolimpic

național

7

nr. sportivi legitimați -juniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

sport individual

olimpic

național

12

nr. sportivi legitimați -juniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

joc sportiv

olimpic

național

50

nr. sportivi legitimați -juniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

(3 b) performanțele structurii sportive pe plan național

Subscripții

Punctaj/ secție

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

Competiții naționale (Campionat Național/ Cupa

României)

Loc ocupat în competiții naționale

sport

neolimpic

național

Campionatul

I

3

nr. de locuri

punctaj x nr.

individual

Național

II

2

ocupate -

de locuri

III

1

juniori

sport

olimpic

național

Campionatul

I

7

nr. de locuri

punctaj x nr.

individual

Național

II

4

ocupate -

de locuri

III

2

juniori

joc sportiv

neolimpic

național

Campionatul

I

6

nr. de locuri

punctaj x nr.

Național

II

4

ocupate -

de locuri

III

2

juniori

joc sportiv

olimpic

național

Campionatul

I

170

nr. de locuri

punctaj x nr.

Național

II

100

ocupate -

de locuri

III

75

juniori

(4b) performanțele structurii sportive pe plan internațional;

Subscripții

Punctaj/ sportiv sau tehnician selecționat în echipa națională

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

sport individual

neolimpic

național

1

nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori

punctaj x nr. sportivi selecționați

sport individual

olimpic

național

4

nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori

punctaj x nr. sportivi selecționați

joc sportiv

neolimpic

național

2

nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori

punctaj x nr. sportivi selecționați

joc sportiv

olimpic

național

7

nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori

punctaj x nr. sportivi selecționați

sport individual

neolimpic

național

1

nr. de tehnicieni selecționați în echipa națională

punctaj x nr. tehnicieni selecționați

sport individual

olimpic

național

O

3

nr. tehnicieni selecționați în echipa națională

punctaj x nr. tehnicieni selecționați

joc sportiv

neolimpic

național

n

3

nr. tehnicieni selecționați în echipa națională

punctaj x nr. tehnicieni selecționați

joc sportiv

olimpic

național

9

nr. tehnicieni selecționați în echipa națională

punctaj x nr. tehnicieni selecționați

II: Sportul pentru toți

a) Seniori

Categorii evaluare

Punctaj maxim

1. Nevoia și relevanța proiectului

25

1.1. Relevanța proiectului pentru prioritățile apelului de finanțare

15

1.2. Măsura în care proiectul identifică o nevoie/oportunitate clară, importantă, urgentă/actuală.

10

2. Capacitatea organizațională

15

2.1. Experiența solicitantului în managementul proiectelor și capacitatea administrativă și financiară

5

2.2. Experiența structurii în domeniul proiectului

5

2.3. Nivelul și relevanța implicării partenerilor în proiect

5

3. Calitatea și fezabilitatea proiectului

45

3.1. Coerența concepției generale a proiectului (coerență= problemă/nevoi-scop-obiective-rezultate-impact)

5

3.2. Relevanța obiectivelor pentru atingerea scopului, claritatea și realismul obiectivelor

5

3.3. Măsura în care grupurile țintă sunt corect identificate și clar definite. Nivelul de implicare al beneficiarilor

5

3.4. Claritatea și pragmatismul planului de acțiune. Relevanța activităților la realizarea obiectivelor și îndeplinirea rezultatelor în perioada prevăzută

5

3.5. Rezultate și impact

5

3.6. Metode de evaluare și monitorizare

5

3.7. Vizibilitatea proiectului, metodele de promovare și diseminare

5

3.8. Valoare adăugată, responsabilitate socială și de mediu

5

3.9. Sustenabilitatea proiectului. Măsura în care proiectul are efecte durabile și prevede măsuri de gestionare a riscurilor inteme/exteme

5

4. Buget și eficacitatea distribuirii costurilor

15

4.1. Măsura în care bugetul este întocmit realist, corect și acoperă în mod cost-eficient necesitățile proiectului

5

4.2. Măsura în care cheltuielile prevăzute sunt corelate cu activitățile propuse

5

4.3. Măsura în care solicitantul asigură și alte surse de venit pentru finanțarea proiectului

5

TOTAL

100

b) Juniori

Categorii evaluare

Punctaj maxim

1. Nevoia și relevanța proiectului

12,5

1.1. Relevanța proiectului pentru prioritățile apelului de finanțare

7,5

1.2. Măsura în care proiectul identifică o nevoie/oportunitate clară, importantă, urgentă/actuală.

5

2. Capacitatea organizațională

7,5

2.1. Experiența solicitantului în managementul proiectelor și capacitatea administrativă și financiară

2,5

2.2. Experiența structurii în domeniul proiectului

2,5

2.3. Nivelul și relevanța implicării partenerilor în proiect

2,5

3. Calitatea și fezabilitatea proiectului

22,5

3.1. Coerența concepției generale a proiectului (coerență= problemă/nevoi-scop-obiective-rezultate-impact)

2,5

3.2. Relevanța obiectivelor pentru atingerea scopului, claritatea și realismul obiectivelor

2,5

3.3. Măsura în care grupurile țintă sunt corect identificate și clar definite. Nivelul de implicare al beneficiarilor

2,5

3.4. Claritatea și pragmatismul planului de acțiune. Relevanța activităților la realizarea obiectivelor și îndeplinirea rezultatelor în perioada prevăzută

2,5

3.5. Rezultate și impact

2,5

3.6. Metode de evaluare și monitorizare

2,5

3.7. Vizibilitatea proiectului, metodele de promovare și diseminare

2,5

3.8. Valoare adăugată, responsabilitate socială și de mediu

2,5

3.9. Sustenabilitatea proiectului. Măsura în care proiectul are efecte durabile și prevede măsuri de gestionare a riscurilor inteme/exteme

2,5

4. Buget și eficacitatea distribuirii costurilor

7,5

4.1. Măsura în care bugetul este întocmit realist, corect și acoperă în mod cost-eficient necesitățile proiectului

2,5

4.2. Măsura în care cheltuielile prevăzute sunt corelate cu activitățile propuse

2,5

4.3. Măsura în care solicitantul asigură și alte surse de venit pentru finanțarea proiectului

2,5

TOTAL

50

Notă: Pentru a putea primi finanțare, solicitantul trebuie să întrunească minim 50 de puncte la seniori și minim 25 de puncte la juniori.

Anexa 4 la Regulament: Ghid de decontare a cheltuielilor

 • 1. Reguli generale

  • 1.1. Documentele care sunt prezentate spre decontare trebuie să răspundă minimum la „întrebările jurnalistului”: cine?, ce?, când?, unde?, cum? și de ce?

  • 1.2. Toate documentele trebuie să fie „asumate” prin înscrierea următoarelor informații: nume, prenume, funcție/poziție, semnătură.

  • 1.3. Toate documentele prezentate în fotocopie trebuie să prezinte înscrisul „CONFORM CU ORIGINALUL” și semnătura Președintelui/Directorului structurii sportive sau a persoanei împuternicite pentru derularea activității de decontare în relația cu autoritatea finanțatoare.

  • 1.4. Fotocopiile documentelor ilizibile sau de slabă calitate vor fi scrise de mână, în conformitate cu originalul și semnate.

  • 1.5. Documentele trebuie să fie prezentate în limba română; documentele care nu sunt în limba română trebuie să fie traduse; traducerea documentelor va fi asigurată de beneficiar pe propria răspundere.

  • 1.6. Dacă este necesar, cursul pentru schimbul valutar va fi prezentat de beneficiar pe propria răspundere.

  • 1.7. în cazul în care documentația depusă este incompletă sau necesită clarificări, autoritatea finanțatoare informează beneficiarul despre acestea prin unul din mijloacele prevăzute în Regulament; beneficiarul trebuie să răspundă în maximum 5 zile lucrătoare, sub sancțiunea retumării documentației spre completare și actualizare; documentația care nu respectă prevederile contractuale va fi retumată.

  • 1.8. Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanță cu perioada desfășurării acțiunii/ activității sportive.

  • 1.9. Documentația cu toate cheltuielile aferente unei acțiuni/activități sportive va fi depusă, în totalitate, o singură dată.

  • 1.10. Pentru ușurința evidenței, valorile solicitate pentru decontare pe întreaga documentație vor fi rotunjite în minus la întreg.

  • 1.11. Efectuarea cheltuielilor reglementate în prezentul Ghid se realizează potrivit normelor privind finanțele publice.

  • 1.12. Plățile acceptate sunt cele făcute de structura sportivă cu numerar, cu cârdul/cârdurile structurii sportive sau prin transfer bancar; excepție sunt cheltuielile de delegare atașate unui decont de deplasare, în care pot apărea plăți cu alt cârd, caz în care trebuie prezentată delegația pe baza căreia a fost efectuată deplasarea și decontul aferent acesteia înscris în contabilitatea structurii sportive.

  • 1.13. Documentele necesare pentru decontarea plăților făcute cu numerar sunt: chitanță, bon fiscal, dispoziție de plată însoțită de extras din registrul de casă; plafonul plăților cu numerar este stabilit de legislația în vigoare.

  • 1.14. Documentele necesare pentru decontarea cheltuielilor făcute cu cârdul bancar sau prin transfer bancar sunt: bonul fiscal, pentru cârd și/sau extrasul de cont pentru ambele forme de plată.

  • 1.15. Nu sunt acceptate la decont produse considerate din categoria de lux, tutun și alcool; este exceptat alcoolul sanitar.

 • 2. Documentația va fi prezentată/depusă în ordinea de mai jos:

  • 2.1. Adresă de înaintare în care este prezentat succint conținutul documentației anexate.

  • 2.2. Factura structurii sportive personalizată către Municipiul Cluj-Napoca, având datele de identificare: Calea Moților nr. 3, CIF 4305857 - Trezoreria, în care va fi specificată denumirea acțiunii/activității sportive și nr. hotărârii consiliului local prin care a fost acordată finanțarea, după caz.

  • 2.3. Fiecare documentație depusă pentru decontare sau justificare de tranșă acordată trebuie să conțină un centralizator cu cheltuielile efectuate de către structura sportivă, în care vor fi înscrise documentele care dovedesc executarea cheltuielilor, în ordinea prezentării în cuprinsul documentației, după modelul:

   Nr. crt.

   Denumirea activității/ acțiunii sportive

   Denumirea serviciului

   Tip, nr. și dată document

   Valoare

   OBS

   TOTAL CHELTUIELI

   TOTAL DECONT

Președinte Nume, prenume, semnătura

Viza departament

F inanciar/C ontabilitate

întocmit

Nume, prenume


semnătura

 • 2.4. Factura structurii sportive și centralizatorul trebuie depuse în original.

 • 2.5. Pentru fiecare activitate/acțiune menționată în documentația depusă pentru care este solicitată decontarea cheltuielilor vor fi prezentate generic următoarele piese:

 • a) Raport de necesitate/Notă de fundamentare, întocmit/ă de persoana responsabilă pentru derularea activității și aprobat/ă de directorul/președintele structurii sportive;

 • b) Anexă la Raportul de necesitate/Nota de fundamentare cu lista persoanelor participante la acțiune cu precizarea calității acestora, de exemplu: sportiv senior, sportiv junior I, antrenor, organizator evenimente etc după caz;

 • c) Fotocopie după regulamentul competiției, calendarul competițional, invitație din partea organizatorului, programul de pregătire, după caz;

 • d) Documentele justificative, după tipuri de cheltuieli așa cum sunt detaliate mai jos.

 • 3. Documentele ce trebuie depuse pentru decontare pe tipuri de cheltuieli:

  • 3.1. Transport (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. 1447/2007, art. 9-11; H.G. nr. 714/2018)

   • 3.1.1. Documentele de prezentat pentru mijloacele auto proprii sau închiriate de către structura sportivă: factură și plată, tabel cu persoanele transportate, contract cu furnizorul de servicii, foi de parcurs.

   • 3.1.2. Pentru serviciile de transport punctuale, în cazul în care nu este un contract cadru sau multianual, vor fi puse la dispoziție documentele prin care este dovedită parcurgerea unei proceduri concurențiale pentru selecția furnizorului de servicii, final de licitație în sistemul electronic de achiziții publice sau minimum trei oferte.

   • 3.1.3. Documentele de prezentat pentru mijloacele auto proprietate personală folosite pentru deplasări în interesul structurii sportive: calculul distanței parcurse, pe traseul cel mai scurt dat de un program accesibil public: google maps, distante.ro etc, consumul de carburant, implicit este media de 7,5 la 100 de km sau diferit, dovedit cu buletin emis de autoritatea competentă, de exemplu RAR, factură/facturi/bon/bonuri fiscal/e în sumă acoperitoare pentru toată cantitatea de carburant rezultată din calculul de mai sus; bonul fiscal trebuie să fie emis în perioada desfășurării activității, maximum o zi înainte sau o zi după și, obligatoriu, de la una din stațiile de alimentare aflate pe traseul de deplasare; în cazul în care suma bonurilor nu acoperă cantitatea totală de carburant rezultată din calcul, va fi decontată numai valoarea bonului/bonurilor.

   • 3.1.4. Pentru transportul cu avionul: factură, plată, biletul de călătorie și/sau „boarding pass”.

   • 3.1.5. Pentru transportul cu avionul este decontat numai clasa economic/turist.

—3.1.6. LaAransportul pe cale ferată: biletul de călătorie; pentru distanțe de până la 30Q-km,-sunt-decontate bilete de clasa a Il-a; pentru distanțe de peste 300 km, sunt acceptate bilete de clasa I, iar dacă deplasarea se efectuează pe timp de noapte, poate fi decontată călătoria la vagon de dormit.

 • 3.1.7. Sunt decontate inclusiv costurile asociate regimului de viteză și rezervarea locului.

 • 3.1.8. La deplasarea cu navele de călătorie decontarea va fi făcută după tariful clasei I.

 • 3.1.9. Pentru transportul rutier de persoane: biletul de călătorie.

 • 3.1.10. Sunt acceptate taxele de autostradă sau trecerea prin puncte fixe obligatorii de trecere, cum

$ ar fi: podurile, bacurile etc pe baza documentului de plată valabil în perioada deplasării.

 • 3.2, Cazare (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. 1447/2007. art. 12; H.G. nr. 714/2018)

 • 3.2.1. Este decontată cazarea la orice structură de cazare: hoteluri, pensiuni, apartamente în regim hotelier, cămine sportive, alte locații care au clasificare de maximum trei stele sau echivalent, pe baza facturii, a documentului care atestă plata și a diagramei de cazare, emisă de unitatea de cazare; pe factură sau pe diagrama de cazare va fi precizată masa cu care delegația a intrat în, respectiv a ieșit din structura de cazare; totodată, trebuie să fie înscrise în clar: perioada de cazare și numărul de persoane cazate; este acceptat și un tabel întocmit de structura sportivă și care să menționeze persoanele delegate, iar acest document trebuie vizat de unitatea de cazare.

 • 3.2.2. Va fi anexată dovada tipului și clasificării unității de cazare.

 • 3.2.3. Pentru cazarea delegațiilor sportive la acțiuni/activități internaționale în țară sau în străinătate este acceptată orice clasificare a structurii de cazare, pe baza regulamentului competiției.

 • 3.2.4. Pentru activitățile desfășurate în străinătate, cheltuielile de cazare sunt limitate la baremul stabilit de H.G. nr. 582/2015 - pentru modificarea și completarea H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

 • 3.3. Masa (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. 1447/2007. art.13; H.G. nr. 714/2018)

 • 3.3.1. Baremul de masă asigurat pe timpul participării la acțiuni/activități în țară este în cuantumul prevăzut de Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, în funcție de nivelul competiției și al participanților, și se calculează cu procentele de 20%- micul dejun, 40%-prânzul și 40%- cina.

 • 3.3.2. Sunt acceptate cheltuieli pentru masa acordată pe drum în baremul precizat la alineatul anterior; pentru acestea, vor fi prezentate: factura/bonul fiscal, după caz, cu mențiunea care masă a fost servită și cu precizarea numărului de persoane.

 • 3.3.3. în cazul în care deplasarea începe foarte devreme, este acceptată cumpărarea de produse în ziua anterioară pentru micul dejun și eventual pentru prânzul din prima zi de deplasare.

 • 3.3.4. Pentru meciul jucat acasă, este acceptată o masă acordată persoanelor implicate în activitatea sportivă în limita valorii unui prânz.

 • 3.3.5. Pe timpul deplasării în străinătate, este acordată indemnizația stabilită de H.G. nr. 582/2015 -pentru modificarea și completarea H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, calculată pentru perioada efectivă a deplasării de la ieșirea din țară și până la revenirea în țară.

 • 3.3.6. Pentru perioada deplasării, organizatorul va prezenta un pontaj (tabel) cu mesele servite de participanții la activitate, pontaj al cărui model va fi pus la dispoziție de autoritatea finanțatoare.

 • 3.3.7. Nu se decontează sumele aferente băuturilor alcoolice, tutun, room service și minibar, pungi, sacoșe, tacâmuri de unică folosință, ambalaje și altele asemenea.

 • 3.3.8. Decontarea meselor pe timpul deplasării va ține cont de precizările următoare, dreptul de decontare pentru mic-dejun este acordat delegației care părăsește localitatea înainte de ora 6, sau revine în localitate după ora 9; dreptul de decontare pentru prânz este acordat delegației care părăsește localitatea înainte de ora 12 sau revine în localitate după ora 15: dreptul de decontare pentru cină este acordat delegației care părăsește localitatea înainte de ora 18 sau revine în localitate după ora 21.

 • 3.4. Alimentația de efort (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007. art. 14-16 și art. 22, (4): I l.G. nr. 714/2018)

 • 3.4.1. Decontarea este făcută la haremurile prevăzute în Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, în baza facturii și a dovezii plății; la acestea va fi anexat un tabel care conține: numele și prenumele, calitatea/funcția persoanei, zilele lunii și marcarea zilelor pentru care este acordată alimentație de efort, cu semnătura fiecărui participant, ca un pontaj al cărui model va fi pus la dispoziție de autoritatea finanțatoare.

 • 3.4.2. Tabelul va fi semnat de antrenor/organizator și aprobat de cei în drept din structura sportivă.

 • 3.4.3. Nu va fi acordată alimentație de efort pe perioada cât sportivii au participat la o altă acțiune/ activitate pentru care le-au fost decontate cheltuieli de delegare (masă).

 • 3.4.4. Alimentația de efort este acordată lunar în baremul precizat în Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007.

 • 3.4.5. Structurile sportive care beneficiază de alimentație de efort (masă) pentru mai multe secții, vor depune o singură factură, la sfârșit de lună pentru toate secțiile unei structuri sportive, specificând consumul fiecărei secții.

 • 3.5. Cheltuieli de arbitrai (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 art. 17; H.G. nr. 714/2018)

 • 3.5.1. Cheltuielile de arbitraj cuprind: baremul de arbitraj și cheltuieli de delegare (transport, cazare și masă); acestea trebuie să apară distinct/defalcat pe documentele justificative.

 • 3.5.2. Cheltuielile de arbitraj sunt decontate numai de către organizatorul competiției în meciurile disputate ”acasă”, alte aranjamente sunt suportate din contribuția proprie a structurii sportive.

 • 3.5.3. Baremul de arbitraj este cel prevăzut în Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 corespunzător nivelului competiției și poziției arbitrului/oficialului la meci și este acordstă pe baza facturii, statului de plată înregistrat în contabilitate și vizat de contabil, precum și în baza dovezii plății.

 • 3.5.4. Cheltuielile de deplasare și cazare vor fi decontate numai pe bază de documente justificative, respectând prevederile de mai sus pentru aceste tipuri de cheltuieli.

 • 3.5.5. Masa poate fi acordată pe bază de documente justificative conform prevederilor de mai sus sau sub formă de alocație de masă în cuantumul prevăzut.

 • 3.6. Asistenta medicală (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, ari. 21)

 • 3.6.1. De regulă, asistența medicală este asigurată de o companie specializată.

 • 3.6.2. Pentru decontare vor fi prezentate: contract, factură, dovada plății și proces-verbal de recepție a serviciilor.

 • 3.6.3. în cazul în care asistența medicală este asigurată de către un medic/asistent, va fi întocmit un stat de plată înregistrat în contabilitate, însoțit de dovada plății cu respectarea baremului din Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. 1447/2007, art. 17 alin (4).

 • 3.6.4. Pe factură și pe procesul-verbal de recepție va fi înscris jocul/ activitatea/ acțiunea la care au fost prestate serviciile.

 • 3.6.5. Nu vor fi decontate cheltuieli pentru analize și investigații medicale care nu sunt precizate explicit în Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007.

 • 3.7. Asigurări medicale (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, art. 18)

 • 3.7.1. Asigurarea medicală anuală se referă numai la programul „Promovarea sportului de performanță”; nu sunte decontate asigurări medicale la celelalte programe menționate în Regulament.

 • 3.7.2. Pentru decontare, vor fi prezentate: contract/poliță de asigurare, factură, dovada plății și tabelul cu persoanele asigurate.

 • 3.7.3. Nu este acceptată la decontare asigurarea materialelor, echipamentelor, a mijloacelor de transport și a altor bunuri.

  • 3.8. Medicamente/susținătoare (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, art. 20 și art. 22, (4))

_ X8JL Documente justificative: documentația de achiziție publică printr-o procedură_concurenția1ă,_ contract de achiziție, factură, dovada plății, nota de recepție/intrare în gestiune, bon de consum, prescripția medicală, plan de administrare a medicamentelor/susținătoarelor întocmit de către o persoană cu competență (medic/terapeut etc).

 • 3.8.2, Va fi făcută dovada că acestea nu se regăsesc în lista produselor interzise de către Agenția Națională Anti-Doping, prin declarația producătorului/fumizorului acestor medicamente/susținătoare sau un alt document în sprijinul acestei afirmații.

 • 3.9. Echipament sportiv pentru pregătire, competiții, ținută de prezentare și materiale sportive (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007. art. 19 )

 • 3.9.1. Pentru procurarea de echipament sportiv, ținută de prezentare și materiale sportive, structura sportivă va prezenta documente care să dovedească parcurgerea unei proceduri concurențiale.

 • 3.9.2. Pentru decontare, vor fi prezentate: contract, factură și dovada plății, procesul-verbal de recepție în magazie sau nota de intrare în gestiune și bonul de consum.

 • 3.9.3. Pentru fiecare piesă de echipament, ținută de prezentare și element de material sportiv vor fi anexate fotografii relevante.

  • 3.10. Chirii baze sportive (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 art. 22,(1), a)

   • 3.10.1. Este decontată chiria bazei sportive numai după încheierea perioadei pentru care s-a făcut plata și s-a încheiat acțiunea/activitatea în spațiul respectiv.

   • 3.10.2. Pentru decont, vor fi prezentate: contractul de închiriere, factura cu justificarea valorii/ detalierea serviciilor, dovada plății.

   • 3.10.3. Nu vor fi decontate chirii pentru alte tipuri de spații: săli de conferință, spații de birou, aparatură, birotică și nici alte bunuri necesare organizării acțiunilor.

   • 3.10.4. Nu vor fi decontate cheltuieli aferente utilităților înscrise separat pe factură sau contract.

  • 3.11. Ordine și pază (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 art. 22, (1), c)

   • 3.11.1. De regulă, serviciul de ordine și pază este asigurată de o companie specializată.

   • 3.11.2. Pentru decontare, vor fi prezentate: contract, factură, dovada plății și proces-verbal de recepție a serviciilor.

   • 3.11.3. Pe factură și pe procesul-verbal de recepție va fi înscris jocul/activitatea/acțiunea la care au fost prestate serviciile.

  • 3.12. Promovare si reclamă (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, art. 22, (D, dl

   • 3.12.1. Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive, clubul sportiv poate efectua cheltuieli și pentru publicitate și promovarea activității sportive.

   • 3.12.2. Pentru aceste servicii sunt necesare următoarele documente justificative: documentația de achiziție publică printr-o procedură concurențială, contract de achiziție sau prestare de servicii, factură, dovada plății, proces-verbal de recepție servicii, respectiv notă de recepție materiale promoționale.

   • 3.12.3. Va fi prezentată dovada promovării cu exemplificare: fotografii, video-clipuri/spoturi, panouri, precum și un raport al prestatorului de servicii de publicitate cu datele efective privind promovarea acțiunii/ activității structurii sportive. Raportul prestatorului va trebui semnat de beneficiar.

 • 3.14. Taxe pentru înscrierea și participarea sportivilor la competiții (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, art. 22, (1), e)

 • 3.14.1. Vor fi prezentate documente din care să rezulte necesitatea, obligativitatea și cuantumul taxelor plătite, după caz, pe sportiv sau pe echipă, de exemplu: un extras din regulamentul de desfășurare a competiției.

 • 3.14.2. Cheltuielile care pot fi decontate pentru participarea sportivilor la competiții cuprind: taxe de înscriere/participare, cheltuieli pentru echipamente auxiliare necesare desfășurării acțiunii/activității sportive, precum monitorizare, însoțire, localizare etc.

__3.14.3. Cheltuieli pentru echipamente auxiliare, de exemplu: GPS, monitorizare, înregistrare video-audio, însoțire etc, vor fi decontate dacă sunt expres precizate în regulamentul de desfășurare a competiției sau în regulamentul federației de profil.

 • 3.14.4. La ramura echitație sunt decontate cheltuielile aferente cailor participând la competiție: taxe de înscriere, închiriere boxe, alimentație specifică oferită de organizatori, conform regulamentului de organizare a competiției.

 • 3.15. Taxe-vize anuale-legitimări pentru sportivi (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007. art. 22, (1), e)

 • 3.15.1. Vor fi prezentate documente din care să rezulte necesitatea, obligativitatea și cuantumul taxelor plătite, după caz, pe sportiv sau pe echipă, de exemplu: extras din regulamentul federației etc.

 • 3.15.2. Pentru decontare vor fi prezentate: factura cu detalierea pentru cine este făcută plata și dovada efectuării plății.

 • 3.16. Dulciuri/răcoritoare (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, art. 22,(1), lit, j)

 • 3.16.1. In cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire, pot fi efectuate cheltuieli pentru băuturi răcoritoare, cafea și gustări în cuantumul prevăzut de Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007.

 • 3.16.2. Documente justificative pentru aceste tipuri de cheltuieli sunt: calculul necesarului în funcție de numărul de zile și numărul de participanți, factura și dovada plății; calculul necesarului este asumat de organizator.

 • 3.17. Indemnizații sportive (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, art. 47)

 • 3.17.1. Vor fi decontate numai după efectuarea plății și după încheierea perioadei în care se desfășoară activitatea sportivă, în baremul stabilit de Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007.

 • 3.17.2. Documente justificative pentru aceste tipuri de cheltuieli sunt: tabel cu valoarea indemnizației și dovada plății sumelor nete; pentru decontarea cheltuielilor brute va fi anexată și dovada plății contribuțiilor la bugetul de stat.

 • 3.18. Premii (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007. cap. V, art. 25-46)^

 • 3.18.1. în cadrul programului „Sportul pentru toți”, pentru justificarea cuantumurilor premiilor va fi depus extras din regulamentul competiției în care este capitolul referitor la premiere; baremul este cel prevăzut de art. 29 sau echivalent cu haremuri pentru competiții similare prevăzute în Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007.

 • 3.18.2. în cadrul programului „Promovarea sportului de performanță”, vor fi aplicate haremurile prevăzute de Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007.

 • 3.18.3. Documente justificative pentru aceste tipuri de cheltuieli sunt: statul de plată pentru premiere, care va fi înregistrat în contabilitate, va fi indicată competiția la care a participat sportivul, categoria, data, localitatea, rezultatul/locul obținut și va cuprinde: 1. nr. curent; 2. numele și prenumele;

 • 3. CNP; 4. funcția; 5. valoarea premiului; 6. semnătura sau dovada plății.

 • 3.18.4. Va fi depusă dovada câștigării premiilor: diplome, tabel cu rezultatele oficiale etc.

 • 3.18.5. Decontarea va fi făcută cu încadrarea în baremul precizat de Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, aferent nivelului competiției și calitatea participanților.

 • 3.18.6. Premiile pot fi acordate în bani sau obiecte; pentru achiziționarea obiectelor oferite ca premiu va fi aplicată o procedură concurențială.

 • 3.18.7. Premiile vor fi acordate numai sportivilor și antrenorilor acestora; premierea altor categorii de personal implicate în activitatea sportivă va fi făcută din fondurile proprii ale structurii.

 • 3.19. Drepturi salariate izvorâte din contracte de activitate sportivă (Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 art. 47 și Ordinul MTS nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă)

 • 3.19.1. Pentru decont, vor fi prezentate: statul de plată din contabilitate și fotocopie după contractele de activitate sportivă cu eventualele acte adiționale din care să rezulte suma totală și angajamentul de plată din partea structurii sportive, precum și dovada plății (semnătură pe statul de plată, dispoziție de plată însoțită de extras din registrul de casă sau extrasul de cont din care rezultă viramentul sumelor).

 • 3.19.2. Pentru decontarea cheltuielilor brute va fi anexată și dovada plății contribuțiilor la bugetul de stat.

 • 3.19.3. Statul de plată trebuie semnat de antrenor/organizator și aprobat de Președinte/Director sau de persoana responsabilă din cadrul structurii sportive; totodată, este necesară dovada înregistrării în contabilitate, viza sau semnătura unei persoane care a făcut operațiunile din serviciul financiar-contabil.

 • 3.19.4. Plata drepturilor salariale va fi făcută în termen de 30 de zile de la data plății acestora prevăzută în contractul sportiv și după expirarea perioadei pentru care se acordă, oricare survine ultima.

 • 3.19.5. Drepturile salariale acordate sub această formă nu vor depăși suma rezultată din înmulțirea cu 10 a indicatorului statistic „salariul minim brut pe economie”, valabil la data decontării.

Hotărârea nr.

conține


1

Bază: Legea nr. 350/2005, Anexa 1,

2

Bază: Ordin nr. 664 /2018, Anexa 3, lit. D, pct. 3, actualizat.

3

4

Pentru orice loc ocupat mai jos de locul VI nu se acordă punctaj.