Hotărârea nr. 219/2020

Hotărârea 219/2020 - Modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 452/2018 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de circulație și al Comisiei operative de circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea componenței acestora).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 452/2018

(aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de circulație și al Comisiei operative de circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea componenței acestora)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 452/2018 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de circulație și al Comisiei operative de circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea componenței acestora) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul de aprobare nr. 206908/1/22.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 206914/446 din 22.04.2020 al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea modificării și completării Anexei 1 la Hotărârea nr. 452/2018 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de circulație și al Comisiei operative de circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea componenței acestora);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 53 și 128 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată, ale art. 22 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată și ale art. 3 alin. 1 și 2 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se completează Cap. 6 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 452/2018, în sensul introducerii unui nou articol, 6.12, cu următorul conținut:

„6.12 (1) în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele Comisiei de circulație se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință, cu respectarea procedurii prevăzute în cap. 6.

  • (2) în situațiile prevăzute la alin. 1, prezența membrilor se face prin apel nominal efectuat de persoana care conduce ședințele conform art. 6.5 și se consemnează în procesul-verbal al ședinței de către secretariatul comisiei.

  • (3) în situațiile prevăzute la alin. 1, votul membrilor comisiei se exprimă prin apel nominal, efectuat de persoana care conduce ședințele, conform art. 6.5, sau prin vot electronic.

  • (4) în situațiile prevăzute la alin. 1, participarea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în municipiul Cluj-Napoca, precum și a persoanelor prevăzute la art. 6.10, la ședințele Comisiei de circulație și posibilitatea de a lua cuvântul fără drept de vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței se realizează în două modalități:

a) prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință, pe baza unui formular completat on-line pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, înainte cu minim o oră de ora stabilită pentru începerea ședinței Comisiei de Circulație. Cetățenii care s-au înscris în condițiile mai susmenționate vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea conecta la ședința Comisiei de Circulație și vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris, prin intermediul persoanei prevăzute la art. 6.5;

b) prin accesul la sala de ședință, într-un spațiu special amenajat, și la platforma on-line de videoconferință cu respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile competente în materie.”

Art. II Se completează Cap. 7 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 452/2018, în sensul introducerii unui nou articol, 7.10, cu următorul conținut:

„7.10 (1) în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele Comisiei operative de circulație se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință.

(2) în situațiile prevăzute la alin. 1, prezența membrilor se face prin apel nominal efectuat de persoana care conduce ședințele conform art. 7.5 și se consemnează în procesul-verbal al ședinței de către secretariatul comisiei.

(3) în situațiile prevăzute la alin. 1, votul membrilor comisiei se exprimă prin apel nominal, efectuat de persoana care conduce ședințele conform art. 7.5 sau prin vot electronic.”

Art III. Celelalte prevederi ale Anexei 1 la Hotărârea nr. 452/2018 rămân neschimbate.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică.

Nr. 219 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)