Hotărârea nr. 218/2020

Hotărârea 218/2020 - Propunerea de aprobare a Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind propunerea de aprobare a Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199650/1/14.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199750 din 14.04.2020 al Direcției Generale Poliția Locală, al Direcției Impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 1/2016 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârile nr. 343/2016, nr. 389/2016, nr. 417/2016, nr. 585/2017 si nr. 135/2018.

7                                 7                                   5

Art. 3. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcțftț Generală Poliția Locală Direcția de Impozite și taxe locale.unicipiului,


și


Nr. 218 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALA

REGULAMENT

de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia

Având în vedere prevederile art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește următorul Regulament de identificare a clădirilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca și majorare a impozitului în cazul acestora:

Art. 1 (1) Prin clădiri neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, pentru care va fi aplicată majorarea de impozite, se înțelege: clădiri aflate în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade nereparate/necurățate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură, conform procedurii descrisă în Anexa I - Fișa de evaluare a imobilului.

 • (2) Fac excepție de la majorarea impozitului clădirile neîngrijite pentru care proprietarii dețin autorizație de construire/desfiintare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării și au anunțat la Inspectoratul de Stat în Construcții și la autoritatea publică locală începerea lucrărilor.

 • (3) Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție de primă urgență, emisă în condițiile art. 7 alin. 16 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, nu este asimilată autorizației de construire în înțelesul prezentului Regulament.

Art. 2. în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Inspecție și Control din cadrul Direcției Generale Poliția Locală este abilitată să efectueze verificări pe raza unității administrativ-teritoriale, Municipiul Cluj-Napoca și să întocmească fișa de evaluare, nota de constatare, somația și procesul-verbal de conformitate. Nota de constatare va fi însoțită în mod obligatoriu de schițe foto care să ateste starea clădirii la data evaluării.

Art. 3. (1) După identificarea clădirii neîngrijite vor fi întocmite fișa de evaluare și nota de constatare, însoțite de fotografii. Prin grija Direcției Inspecție și Control, proprietarul va fi somat, până data de 31 mai a fiecărui an fiscal în care s-a constatat starea clădirii, să efectueze lucrările de întreținere necesare până la data de 30 noiembrie a aceluiași an.

(1A1) proprietarul clădirii va fi somat în scris, prin poștă, cu aviz de primire sau afișare la domiciliul sau sediul acestuia, astfel:

 • - persoanele fizice, la domiciliul lor, iar în cazul neîndeplinirii procedurii de comunicare a somației, aceasta va fi făcută la reședința declarată la Direcția de evidență a persoanelor, iar în caz contrar, prin afișare la domiciliu sau reședință;

 • - persoanele juridice, la sediul principal, iar în cazul neîndeplinirii procedurii de comunicare a somației, aceasta va fi făcută la sediul secundar, în caz contrar, prin afișare la sediul principal/secundar;

 • - persoanele care nu sunt cetățeni români sau nu au reședința permanentă în România,: la.reședința declarată la Direcția de Taxe și Impozite Locale sau prin afișare la imobilul somat. / © . * -

(2) Dacă pe parcursul anului în care s-a efectuat evaluarea și somarea proprietarul clădirii s^a conformat somației prin executarea de lucrări de întreținere, se încheie proces-verbal de conformitate. în cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu1 avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii. ofij. G-;

s u

Art. 4. în cazul în care după expirarea termenului acordat potrivit art. 3, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere necesare, persoanele abilitate din cadrul Direcției Inspecție și Control vor efectua o nouă verificare în teren și vor completa în fișa de evaluare a imobilelor-clădiri, rubrica aferentă noii verificări; dacă proprietarul nu a efectuat lucările de întreținere, va fi întocmită o notă de constatare în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data mai sus menționată, în care va fi consemnată menținerea clădirii în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijită; nota de constatare va fi însoțită în mod obligatoriu de schițe foto care să ateste starea clădirii la data inspecției.

Art. 5. Nota de constatare și documentația aferentă acesteia, în care se consemnează menținerea clădirii în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite, se transmit, în termen de maxim 3 zile de la date întocmirii, Direcției de Impozite și Taxe locale. în acest caz, la sesizarea Direcției de Impozite și Taxe locale, primarul municipiului Cluj-Napoca va propune spre adoptare Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv.

Art. 6. începând cu anul fiscal 2021 nivelul impozitului majorat, care poate fi de 200%, 300%, 400% sau 500%, se stabilește anual prin hotărâre a consiliului local de stabilire a nivelului valorilor impozabile pentru anul următor, în funcție de gradul de degradare al imobilului-construcție, stabilit prin punctajul acordat prin fișa de evaluare, astfel:

 • -  Categoria 1. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 25% și 34.99%

 • -  Categoria 2. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 35% și 49.99%

 • -  Categoria 3. Supraimpozitare cu 400% pentru punctaj procentual între 50% și 59.99%

 • -  Categoria 4. Supraimpozitare cu 500% pentru punctaj procentual > 60%.

Art. 7. Hotărârea de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv are caracter individual, va cuprinde elemente de identificare privind zona în cadrul localității, respectiv elemente de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum și datele de identificare ale contribuabilului.

Art. 8. Direcția de Impozite și Taxe locale va opera majorarea în evidențele fiscale, va emite și va comunica proprietarilor imobilului actul administrativ fiscal în baza hotărârii consiliului local.

Art. 9. în cazul în care proprietarul nu va notifica administrația publică locală, respectiv Direcția Inspecție și Control, privind remedierea situației imobilului, cu dovezi în acest sens, impozitul majorat se va aplica și în anii fiscali următori, la nivelul cotelor de majorare stabilite prin hotărârile anuale ale Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 10. în situația în care proprietarii imobilelor neîngrijite comunică luarea măsurilor de remediere, reprezentanții Direcției Inspecție și Control cu atribuții de identificare a clădirilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, au obligația ca, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, să verifice realitatea susținerilor contribuabilului, întocmind în acest sens o Notă de constatare însoțită de fotografii doveditoare, care se comunică, în termen de 3 zile de la data întocmirii acesteia, Direcției de Impozite și Taxe locale.

Dacă se confirmă remedierea situației imobilului, la sesizarea Direcției de Impozite și Taxe locale, primarul municipiului Cluj-Napoca va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de încetare a aplicabilității hotătârii de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv, începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor constatării remedierii situației imobilului.

Art. 11. în cazul în care proprietarul unei clădiri neîngrijite înstrăinează imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreținere necesare, se reia procedura de la art. 3 și următoarele, pe numele noului proprietar.

Art. 12. Prevederile articolului 6 din prezentul regulament nu se aplică imobilelor pentru care au fost emise acte administrative de majorare a impozitului cu 500% în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 343/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. Formularele tipizate sunt constituite în Anexele 1-5 la prezentul regulament, astfel: Anexa I -„Fișă de evaluare a imobilui”, Anexa II - „Notă de constatare-evaluare”, Anexa III - „Somație”, Anexa IV - „Notă de constatare - reevaluare”, Anexa V - „Proces-verbal de conformitate”.


ROMÂNIA


JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 3371

FISA DE EVALUARE A IMOBILULUI

CLĂDIRI DIN MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA

Adresă:

Data:

1. ACOPERIȘ ȘI ELEMENTE AFERENTE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Punctaj inițial

Punctaj reverificare (după data de 30 noiembrie a anului fiscal în curs)

Invelitoare -acoperiș șarpantă/atic - acoperiș terasă

a. Nu există (nu este cazul)

b. Fără degradări (stare foarte bună)

0

0

c. Degradări minore

 • - învelitoarea este degradată parțial/deformată (maxim 15% din suprafața totală). Necesită remedieri locale, reparații punctuale.

 • - Aticul este degradat parțial (maxim 15% din lungime): Șorțuri de tablă deformate sau lipsă, tencuieli, cărămizi si/sau decoratiuni ale aticului degradate și/sau lipsă etc.

Necesită remedieri locale, reparații punctuale.

2

2

d. Degradări medii

 • - învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție mare (15^50% din suprafața totală), coamele sunt sparte și/sau neetanșe, necesită înlocuire și fixare.

 • - Aticul este degradat în proporție de 15% - 50% din lungime: Șorțuri de tablă deformate sau lipsă, tencuieli, cărămizi și/sau decorațiuni ale aticului degradate și/sau lipsă etc. Necesită reparații și înlocuire.

6

6

e. Degradări majore

 • - învelitoarea lipsește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală, coamele/tiglele sau alte elemente ale învelitorii sunt neetanșe sau lipsesc. Necesită înlocuirea totală.

 • - Aticul este degradat peste 50% din lungime. Șorțurile de tablă deformate sau lipsă, tencuieli/cărămizi si/sau decoratiuni ale aticului degradate și/sau lipsă, cu risc de desprindere etc. Necesită refacerea aticului și înlocuirea elementelor degradate .

10

A'

/ ° -

10

r  jy “'Ăn'X

W/O

L li U Ț,.-'

Cornișa

9

a. Nu există (nu este cazul)

b. Fără degradări (stare foarte bună)

0

0

c. Degradări minore

Elementele de închidere (ornamente sau profile) sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Necesită remedieri locale, reparații punctuale.

2

2

d. Degradări medii

- Elementele ornamentale, profile desprinse, degradate parțial, (în proporție de 15^50%). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere.

8

8

e. Degradări majore

- Elementele de închidere (ornamente și profile) sunt desprinse și degradate/lipsă peste 50%.

Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire/refacere totală. Risc pentru trecători.

15

15

Șarpantă/acoperiș terasă

a. Nu există (nu este cazul)

b. Fără degradări (stare foarte bună)

0

0

c. Degradări minore

- Coșuri de fum cu tencuieli/cărămizi desprinse și elemente de decorație lipsă. Necesită remedieri locale, reparații punctuale.

1

1

d. Degradări medii

- Elemente aferente șarpantei/terasei vizibile din exterior: Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere sau elemente decorative ale acestora lipsă, în proporție de 15^-50%. Coșuri de fum și/sau lucarne, lipsă parțial sau total. Necesită înlocuire sau refacere.

4

4

e. Degradări majore

- Elemente aferente șarpantei/terasei, vizibile din exterior, degradate peste 50%: Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere, sau elemente decorative ale acestora lipsă. Deformări majore ale șarpantei văzute din exterior.

Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Necesită înlocuire sau refacere.

10

10

Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie

a. Nu există (nu este cazul)

b. Fără degradări (stare foarte bună)

0

0

c. Degradări minore

- Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățirea jgheaburilor, burlanelor.

1

1

d. Degradări medii

- Jgheaburi și burlane deteriorate parțial (neetanșe sau deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire și/sau curățare. Porțiuni lipsă din jgheaburi și burlane/lipsă elemente de racord.

3

3

e. Degradări majore

- Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuirea totală.

8

8

2. FAȚADE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Punctaj inițial

Punctaj reverificare (după data de 30 noiembrie a anului fiscal în curs)

Tencuială

a. Nu există (nu este cazul)

b. Fără degradări (stare foarte bună)

0

0

c. Degradări minore

- Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii (maximum 15%) din suprafața totală. Fără igrasie. Remedierea punctuală.

2

2

d. Degradări medii

- Degradări locale ale tencuielii (15N5O% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Risc de desprindere. Suprafețele se retencuiesc și rezugrăvesc.

6

6

e. Degradări majore

- Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 50% din suprafață. Suprafețele se refac total.

10

10

Zugrăveală

a. Nu există (nu este cazul)

b. Fără degradări (stare foarte bună)

0

0

c. Degradări minore

- Zugrăveală exfoliată incidental (maximum 15 %). Zugrăveala murdară. Remedierea punctuală.

2

2

d. Degradări medii

- Zugrăveală exfoliată parțial (15^-50% din supratața fațadelor) sau având un aspect murdar. Suprafețele se rezugrăvesc sau se curăță , în funcție de material.

6

6

e. Degradări majore

- Zugrăveala exfoliată și/sau deteriorată peste 50% din suprafață. Suprafețele se refac și se rezugrăvesc în totalitate.

10

10

Tâmplărie/Geamuri

a. Nu există (nu este cazul)

b. Fără degradări (stare foarte bună)

0

0

c. Degradări minore

- Vopsire defectuoasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual. Geamuri sparte.

1

1

d. Degradări medii

- Materiale componente deteriorate, deformate și/sau defecte (cel puțin un element). Reparații și înlocuire.

3

3

e. Degradări majore

- Materiale componente puternic deteriorate, deformate și elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element) peste 50% din total. Necesită înlocuire completă.

5

5

Pereți/balcoane

a. Nu există (nu este cazul)

b. Fără degradări (stare foarte bună)

0

0

c. Degradări minore

- Elemente lipsă și degradări pe suprafețe de maximum 15% . Remedierea punctuală.

2

2

d. Degradări medii

- Degradări în proporție de 15-^50%. la pereți sau balcoane. Risc de desprindere. Vor fi făcute reparații punctuale și va fi făcută completarea elementelor lipsă.

6

6

e. Degradări majore

- Fisuri de dimensiuni mari, elemente componente lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Necesită refacere completă.

12

12

Elemente decorative

a. Nu există (nu este cazul)

b. Fără degradări (stare foarte bună)

0

0

c. Degradări minore

- Elemente decorative incomplete de maximum 15%. Remedierea punctuală.

3

3

d. Degradări medii

Elemente decorative care lipsesc de pe fațade/ incomplete sau deteriorate. Risc de desprindere.Va fi făcută completarea elementelor lipsă.

8

8

e. Degradări majore

- Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc major pentru trecători.

15

15

3. ÎMPREJMUIRI ȘI ANEXE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Punctaj inițial 5

Punctaj reverificare (după data de 30 noiembrie a anului fiscal în curs)

a. Nu există (nu este cazul)

b. Fără degradări (stare foarte bună)

0

0

c. Degradări minore

- Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental sub 15%. Posibilă remediere punctulă.

1

1

d. Degradări medii

- Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de 15-50% din suprafață, împrejmuire înclinată , deformată în proporție de 15-50%, cu risc de cădere.

3

3

e. Degradări majore

- împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări vizibile. împrejmuirea lipsește parțial în proporție de peste 50%.

5

5

PUNCTAJ TOTAL-

Observații imobil / Măsuri stabilite

Definiția generaDă a categoriilor de degradări

Degradări minore.

Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparațiile la diferite elemente sau locuri. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează.

Degradări medii.

Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafață sau corp de construcție; degradările trebuie îndepărtate cât mai curând, există risc de cădere. Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parțial. Degradări majore.

Aceste degradări sunt grave, volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50% și trebuie remediate imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Corpurile de construcție trebuie reabilitate sau refăcute. Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde și/sau este distrus în mod intenționat.

Calculul punctajului în urma evaluării si stabilirea stării tehnice a clădirii

Punctajul total.

După completarea fișei de evaluare va fi calculat punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

Punctajul de referință.

în cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu, construcțiile cu

acoperiș tip terasă nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al învelitorii și al șarpantei sau construcțiile care nu sunt împrejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Punctajul procentual.

Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctajul total/punctajul de referință x 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

Stabilirea stării tehnice a clădirii

în funcție de rezultatul punctajului procentual, se stabilesc următoarele limite:

 • 1. Clădire îngrijită - punctaj 0,00 - 24,99 puncte

 • 2. Clădire neîngrijită -punctaj > 25,00 puncte.

Categoria de impozitare a clădirii:

 • •  Categoria 1. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 25% și 34.99%

 • •  Categoria 2. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 35% și 49.99%

 • •  Categoria 3. Supraimpozitare cu 400% pentru punctaj procentual între 50% și 59.99%

 • •  Categoria 4. Supraimpozitare cu 500% pentru punctaj procentual > 60 %

  PUNCTAJ EVALUARE

  PUNCTAJ

  REFERINȚĂ

  PUNCTAJ PROCENTUAL

  STARE CLĂDIRE

  CATEGORIE

  IMPOZITARE

  PUNCTAJ REEVALUARE

  PUNCTAJ

  REFERINȚĂ

  PUNCTAJ PROCENTUAL

  STARE CLĂDIRE

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL


ROMÂNIA


JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 3371 Nr................................../...................................

NOTĂ DE CONSTATARE-EVALUARE

Direcția Inspecție și Control, abilitată cu identificarea clădirilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-a deplasat în teren Ia data de ............................... la     imobilul situat pe

str......................................................nr................ și a constatat, potrivit fișei de evaluare a

imobilului, încadrarea clădirii în categoria celor considerate ca fiind neîngrijite, pentru următoarele considerente:

CLĂDIREA/CLĂDIRILE:

MĂSURI DISPUSE:

Emiterea somației pentru efectuarea lucrărilor de întreținere necesare, până la data de 30 noiembrie a anului în curs.

Anexă: schițe foto

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL DIRECTOR EXECUTIV

ȘEF BIROU CONTROL REFATĂDIZÂRI IMOBILE


ANEXA III LA REGULAMENT ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ Operator de date cu caracter personal nr. 3371 Nr........................................


BIROUL CONTROL REFATADIZĂRI IMOBILE

adresa_________________________

telefon_______________________

Către,

dl/d-na/S.C.........................................

Direcția Inspecție și Control din cadrul Direcției Generale Poliția Locală, abilitată cu identificarea clădirilor neîngrijite, situate în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, vă comunică prezenta:

SOMAȚIE

prin care vă punem în vedere ca, până la data de 30 noiembrie a anului în curs, să procedați la luarea măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de întreținere a clădirii situată în municipiul Cluj-Napoca, str...............................................

Nerespectarea termenului și a măsurilor dispuse prin prezenta somație, atrag după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădire cu până la 500%.

PRIMAR,          DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR EXECUTIV,întocmit,

Polițist local (nume, prenume, semnătura)

ANEXA IV LA REGULAMENT


ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.3371 Nr................................../.................................


NOTĂ DE CONSTATARE-REEVALUARE

Direcția Inspecție și Control, abilitată cu identificarea clădirilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal s-a deplasat în teren la data de...............................la imobilul situat pe str......................................................nr................și

a constatat menținerea clădirii în categoria celor considerate ca fiind neîngrijite, pentru următoarele considerente:

CLĂDIREA/CLĂDIRILE:

MĂSURI DISPUSE:

Propunerea de adoptare a hotărârii de majorare a impozitului pentru imobilul clădire identificat mai sus.

Anexă: schițe foto

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL DIRECTOR EXECUTIV

SEF BIROU CONTROL REFATADIZĂRI IMOBILE /®\ ț


ROMÂNIA


JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.3371

Nr................................./...................................

Direcția Inspecție și Control, abilitată cu identificarea clădirilor neîngrijite, situate în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal s-a deplasat în teren la data de ............................... la imobilul situat pe str......................................................nr............. și a

întocmit prezentul

PROCES-VERBAL DE CONFORMITATE

care atestă faptul că proprietarul/proprietarii s-au conformat somației nr.................................../..........................

astfel:.............................................................................................................................................................................

în cazul intervenției pe monument istoric, clădiri din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate, lucrările au fost conforme cu Avizul Ministerului Culturii (serviciile deconcentrate ale acestuia), potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel:........................................................................................................................................................

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL DIRECTOR EXECUTIV

SEF BIROU CONTROL REFATADIZARI IMOBILE

’                                                  ? 1$ f          iLNd \ V