Hotărârea nr. 217/2020

Hotărârea 217/2020 - Aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de beneficiar, la proiectul „PROTECT(ie)-Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor aflați în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

1HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de beneficiar, la proiectul „PROTECT(ie)-Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor și

Tinerilor aflați în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca ”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de beneficiar, la proiectul „ROTECT(ie)-Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor aflați în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca ” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 201.583/15.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 201.601/15.04.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de beneficiar, la proiectul „PROTECT(ie)-Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor aflați în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca ”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Ghidului Solicitantului din 28.09.2018 pentru Programul Operațional Capital Uman (P.O.C.U.), Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes genereal”, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14, destinat regiunilor mai puțin dezvoltate;

Luând în considerare prevederile art. 40, alin. (1) și (2), ale art. 66, alin. (4) și ale art. 73 (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin (3) si (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 53 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Obiectivelor 1, 2, 3 și 4 din Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, aprobată prin H.G. nr. 1.113 din 12 decembrie 2014 și ale Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobată prin Hotărârea nr. 315/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de beneficiar, la proiectul „PROTECT(ie) — Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor aflați în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca

Art. 2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 3.687.448,95 lei.

(2) Se aprobă contribuția proprie a Direcției de Asistență Socială și Medicală în cadrul proiectului, în sumă de 127.926,58 lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

z''.J Ă /.Președinte de ședință,

" Kfiț Wan-Ștefan Tarcea

A A vwh

Contrasemnează:

Secretarul genemi al municipiului,

' Jr. Aur0raj^oșca

Nr. 217 din 24 aprilie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Anexă la Hotărârea nr. 217/2020

AP 4-Incluziunea socială si combaterea sărăciei 5

Denumire apel: Servicii sociale si socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii si tineri -Regiuni mai puțin dezvoltate

Cod apel POCU/476/4.18/Operațiune compozita OS. 4.12, 4.13, 4.14

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI MEDICALĂ

TITLUL PROIECTULUI: „PROTECT(ie) - Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor si Tinerilor, aflati

în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca”

Regiunea: Nord-Vest Județul: Cluj Localitatea: Municipiul Cluj-Napoca

Buget total eligibil

Asistenta financiarea nerambursabila (AFN)

Buget (UE)

Buget de stat (BS)

Contribuție proprie beneficiar

1 = 2+5

2 = 3+4

3

4

5

Z& <

/

X—

3 687 448.95

3 559 522.37

3 087 366.61

472 155.76

127 926.58