Hotărârea nr. 216/2020

Hotărârea 216/2020 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Studiu de fezabilitate și elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare spațiu verde public – Lacul 1 Gheorgheni”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

“STUDIU DE FEZABILITATE ȘI ELABORARE DOCUMENTA ȚIE TEHNICĂ PENTR U A UTORIZAREA EXECUTĂRII L UCRĂRILOR DE AMENAJARE SPA ȚIU VERDE PUBLIC-

LACUL1 GHEORGHENI”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Studiu de fezabilitate și elaborare Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare spațiu verde public — Lacul 1 Gheorgheni” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare 201651/1/15.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate 201799/15.04.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor

tehnico-economici pentru obiectivul „Studiu de fezabilitate și elaborare Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare spațiu

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în temeiul art. 5 și 7 din H.G. nr. 907/2016, art. 44 din Legea nr. 273/2006 și art. 129 al. (2)


verde public - Lacul 1 Gheorgheni”'

lit. b) și al. (4) lit d) din O.U.G. nr. 57/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Studiu de fezabilitate și elaborare Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare spațiu verde public - Lacul 1 Gheorgheni”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.


Nr. 216 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA TEHNICĂ s


Anexă la Hotărârea nr. 216/2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI

„Studiu de fezabilitate și elaborare Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare spațiu verde public - Lacul 1 Gheorgheni”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Mal Lac 1 Gheorgheni

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI LUCRĂRILOR:

  • •  Suprafață pistă pentru bicicliști S = 905,00 mp.;

  • •  Suprafață sistem rutier trotuare S - 1.058,00 mp.;

  • •  Suprafață spațiu verde          S = 1.673,00 mp.

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR: 2.573.584,53 lei (fără T.V.A.)

3.057.521,98 Iei (cu T.V.A.)

din care C+M: 2.212.111,91 Iei (fără T.V.A.)

2.632.413,18 lei (cu T.V.A.)

Durata estimată de realizare a lucrărilor: 5 luni calendaristice, din care:

  • 2 luni realizare și implementare proiect

  • 3 luni execuție lucrări

9

Finanțarea investiției: bugetul local și alte surse constituite conform legii

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general ^1 investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

„Studiu de fezabilitate si elaborare documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare spațiu verde public - lacul 1 Gheorgheni"

Nr. crt?

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare"

(fara-TVA)

TVA

Valoare ; cu TVA

lei

lei -

.       feipr-

:::T„ '

2

3      -

•:.=        4 v

5 -V.’

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitarilor

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3,200.00

608.00

3,808.00

3.1.1. Studii de teren

2,200.00

418.00

2,618.00

3.1.2. Raport privind imoactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

1.000.00

190.00

1,190.00

3.2

Documentarii- suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,400.00

266.00

1,666.00

3.3

Expertizare tehnica

3,000.00

570.00

3,570.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

16,912.5D

3,213.38

20,125.88

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

1,400.00

266.00

1,666.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4,550.00

864.50

5,414.50

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3.570.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7,962.50

1.512.88

9.475.3B

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

21,687.37

4,120.60

25,807.97

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Diriqentie de șantier

21,687.37

4,120.60

25,807.97

TOTAL CAPITOL 3

46,199.87

8,777.98

54,977.85

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalării

2.168,737.17

412,060.06

2.580,797.23

4.2

Montare utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje . echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări (banei, coșuri gunoi, Rastel biciclete)

61,010.00

11,591.90

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,229,747.17

423,651.96

2,653,399.13

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

•Organizare de șantier

54,218.43

10,301.50

64,519.93

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

43,374.74

8,241.20

51,615.94

5.1.2. Cheltuieli conexe oraanizarii șantierului

10,843.69

2,060.30

12,903.99

5.2

Comision, taxe, cote, costul creditului

26,545.34

0.00

26,545.34

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

13,272.67

0.00

13,272.67

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,212.11

0.00

2,212.11

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

11,060.56

0.00

11,060.56

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

216,873.72

41,206.01

258,079.72

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

297,637.49

51,507.51

349,145.00

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea.personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

' 6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

:T0TAE?GENERAL       ; : \         "-v-

2,573,58453

: 483,937:45

3,057,521^98

din care C+'M

2,212,11151 -

420,301 ^6;

2,632,413.18