Hotărârea nr. 21/2020

Hotărârea 21/2020 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1071/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10A, 10B, 10C, 10D din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu nr. 22-23).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1071/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10A, 10B, 10C, 10D din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu nr. 22-23)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1071/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10A, 10B, 10C, 10D din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu nr. 22-23) -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 10530/1/8.01.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 10561/49/8.01.2020 al Direcției Impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1071/2017 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10A, 10B, 10C, 10D din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu nr. 22-23;

Văzând Nota de constatare nr. 383/31.12.2019 a Direcției Inspecție și Control și avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la Hotărârea nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 1 și 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 1.01.2020 se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 1071/2017 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10A, 10B, 10C, 10D din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu nr. 22-23, având în vedere remedierea

situației imobilului, potrivit Notei de constatare nr. 383/31.12.2019 a Direcției Inspecție și Control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția Impozite și taxe locale.Nr. 21 din 10 ianuarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)