Hotărârea nr. 209/2020

Hotărârea 209/2020 - Aprobarea P.U.D. – modificări fațadă, desființare parțială și etajare locuință P+E+M, str. Republicii nr. 19; beneficiari: Olaru Horea Alexandru și Olaru Cristian Adrian.

ROMÂNIA


EMIL BOCPRIMĂRIA SI Sil IUI [ ORA! CLIJI-NAPDCA

ARHITECT-ȘEF


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Molilor, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, lei: -40 264 592 301: fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbi.isincss.ro ? www.visitclujnapoca.ro

V);, ■

Ca urmare a cererii adresate de OLARU HOREA ALEXANDRU, cu domiciliul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 19 ap. 1, înregistrată sub nr. 419200/43/2018 și completările depuse sub nr. 53865/43/2019 și nr. 155442/43/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr. . .5.6?.. din F

pentru P.U.D. - modificări fațadă/desfințare parțială și etaj are locuință, Sp+P+E+M str. Republicii nr. 19

Inițiator: Olani Horea Alexandru

Proiectant: S.C. Ektra STUDIO S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Tulogdy Laszlo

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D: parcelă situată pe str. Republicii nr.19, în suprafață de 308 mp ( 98 mp- curte conf. CF nr. 324375, 210 mp - casă conf. CF nr.28318) delimitată de parcele cu fond construit în partea de nord, sud și est.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

 • - UTR ZCP M4 - Zonă construită protejată, Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală

 • - funcțiune predominantă: Structură funcțională mixtă incluzând locuire individuală de tip urban (tradițional), seinicolectivă și colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate, de turism. La imobilele noi, parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcțiuni de interes pentru public. Prezența locuirii nu este obligatorie. Se recomandă conservarea locuirii mai ales la etajele imobilelor sau în spațiile orientate spre interiorul parcelei.

 • - regim de construire: deschis

 • - înălțimea maximă admisă: înălțimea maximă admisă a clădirilor se va determina aplicând cumulativ următoarele criterii: (a) Pentru clădirile comune, înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 12 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 16 m, respectiv un regim de înălțime de (l-2S)+P+2+M sau (1-2S) +P+2+1R, în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m (b) Pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 16 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 16 m, respectiv un regim de înălțime de (1-2S) +P+3

 • - indici urbanistici: Pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 50% Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului), Pentru parcelele comune: C.U.T. maxim = 1,4

 • - retragere minima față de aliniament: Clădirile se vor amplasa in retragere față de aliniament, în front discontinuu (deschis). în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate, în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m de la aliniament cu respectarea obiceiului locului. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG prevede rea linierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea aliniamentului parcelei mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală.

 • - retragerea minimă față de limitele laterale și față de limita posterioară: Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de retrageri în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), identificate ca atare prin studiul istoric. In cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 3 m. Prin PUZCP sau PUD se poate institui un regim de construire de tip cuplat. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 3 m. Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar cu nu mai puțin decât 6 m. In cazul în care parcela se învecinează pe limita posterioară de proprietate cu o UTR destinată locuirii de tip individual, clădirile se vor retrage cu o distanță minim egală cu înălțimea acestora, dar cu nu mai puțin decât 6 m. Toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 35 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorîi / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

Prevederi P.U.D. propuse:

Prin P.U.D. se propune restructurarea imobilului de pe str. Republicii nr. 19, situat în alniament, pe limitele laterale și posterioară de proprietate, în sensul desfințării părții de construcție adiacente aliniamentului cu adâncimea de 3m și extinderea acestuia pe verticală /etajate de la Sp+P la Sp+P+E+M.

 • -  amplasarea față de limitele laterale și posterioară: pe limitele de proprietate;

 • -  conformarea arhitectural volumetrică’, se menține înălțimea calcanului existent pe latura nordică;

 • -  circulații și accese: din strada Republicii;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism din 18.12.2018 și a verificării în comisia operativă din 22.03.2019 a completărilor depuse sub nr. 53865/433/2019 și nr. 155442/43/2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu condiția comasării parcelelor cu nr. Cad. 283818 și nr. Cad. 324375 anterior aprobării în Consiliul Local.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1444 din 09.04.2019 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în aceleași condiții urbanistice ca și certificatul de urbanism nr. 5973 din 11.12.2017.Șef birou StrategiLurbane, Arh. Andi^bJVUH^sanAchitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr............................din........................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de ....

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D - modificări fațadă, desființare parțială și etajare locuință, P+E+M, str. Republicii nr. 19

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Emaninând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - modificări fațadă, desființare parțială și etajare locuință, P+E+M, str. Republicii m. 19 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.199680/1 din 14.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199737/433 din 14.04.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — modificări fațadă, desființare parțială și etajare locuință, P+E+M, str. Republicii nr. 19, beneficiari: Olaru Horea Alexandru si Olaru Cristian Adrian;

Reținînd Avizul Arhitectului șef nr. 516 din 12.06.2019 și nr. 71 din 12.03.2020, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 1074/Z/14.11.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014 cu modificările și completările ulterioare ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - modificări fațadă, desființare parțială și etajare locuință, P+E+M, str. Republicii nr. 19, beneficiari: Olaru Horea Alexandru și Olaru Cristian Adrian, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 335800;

Prin P.U.D. se propune restructurarea imobilului de pe str. Republicii nr. 19, situat în alniament, pe limitele laterale și posterioare de proprietate, în sensul desființării părții de construcție adiacente aliniamentului cu adâncimea de 3m și extinderea acestuia pe verticală/etajare de la Sp+P la P+E+M.

 • •  amplasarea față de limitele laterale și posterioară: pe limitele de proprietate;

 • •  conformarea arhitectural volumetrică', se menține înălțimea calcanului existent pe latura nordică;

 • •   circulațiile și accesele: din strada Republicii;

» echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


reședințe de ședință, an Ștefan Tarcea


Nr. 209 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Pfl MA '.IA Șl CONSILIUL _OCA. CLJJ-NAPOOA


ARfflTECT-ȘEE


■ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CJ .TJ.T-NAPOCA

DIRECȚII GENERALĂ DE URBANISM BIROUL STRATEGII URBANE

Caisa Mcjilui ju. 3.400001. Cluj-Nanoca, tel: 40 264 592 331; fux: l10 261 <99 329 v-v/w.Frirauritml ijzwpocaro. wwwclujbudrw^.re | wwv.vi^ilcai;tiapnr;.i re

în coafonnitate cu prevederile Legii nr.350/200I privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările .și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului du organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

se emite următorul

AVIZ h „ Nr...YL... din .^.2aZe

pentru: îndreptare eroare materială din cuprinsul Avizului nr. 516 din 12.06.2019

Prezentul aviz îndreaptă eroarea materială d:m cuprinsul Avizului Arhitectului Șef nr. 516 din 12.06.2019 emis pentru P.U.D - modificări fațadă, desfmlarc parțială și ctajarc locuință.,sLr. Republicii nr. 19 în sensul:

- regimul de înălțime corect este P-E+M.


. ‘VtVW irwH :           «■


MINISTERUL CULTURII

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ CLUJ

Piața Unirii, nr.l, camera 26, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, RO 400133 tel/fax: 0264-597616, e-mail: directiaculturaclui@ginail.com


nr. 1074//28.11.2019

Aprobat,


Către Olarii Horea

I

I

Spre știință: Direcția Patrimoniu Cultural - Ministerul Culturii, București

|                                AVIZ1 nr. 1074/Z 714.11.20192

reactualizare AVIZ nr. 646/Z /2.08.2018

privind: Desființare parțială imobil, PUD, etajare, modificări interioare și la fațadă, realizare împrejmuire și amenajări exterioare


Obiectivul:

Adresa:

Cod:

Proiect:


Conform C.U.

Nr. proiect:

Faza:

Proiectant:

Elaborator:

Beneficiar:


Imobil existent

Str. Republicii, nr. 19, Cluj-Napoca, Jud Cluj

Ansamblul urban "Centrul istoric al orașului Cluj", cod: CJ-ll-a-A-07244

Elaborare proiect pentru desființare parțială imobil, elaborare PUD și elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de etajare, modificări interioare și la fațadă, realizare împrejmuire și amenajări exterioare 1444/9.04.2019 emis de Primăria Cluj-Napoca 7/2018

PUD-i DTAD+DTAC

Ektra Studio

Arh. Laszlo Gyorgy Tulogdy

Olaru Horea Alexandru

4

1

!

F


Documentația înregistrată la D.J.C. Cluj cu nr. 1074/2019 cuprinde: piese scrise (cerere, borderou, C.U., extras C.F., memoriu tehnic, copii acte) și piese desenate (plan încadrare, plan situație, relevee, detalii, fotografii).

Documentația propune: Etajare, modificări fațadă, modificări interioare

Documentația a fost analizată în ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 3 din data 2.08.2018/ în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Cluj și în baza P.V. / Ordinului Ministrului 2797/14.11.2017 se comunică:

AVIZ FAVORABIL

Șef compartiment de specialitate, consilier superior arh. dr. Virgil Pop l’.U.l). - Modificări fațadă/dcsfîințare parțială și etajarc locuință Sp+P+E+M

noiembrie 2011 se percepe taxa de aviz de 185 lei (Ad 185 mp* 1 leu / mp) redactat inspector dr. Robert Arnăutu


/te


str. Republicii nr. 19 Nr. 569985/05.11.2019 (nr. ccrcrc IT.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a. teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare ii publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu IT.C.L.nr. 153/2012

 • ♦  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiatori: OLARU HOREA ALEXANDRU și OLARII CRISTIAN ADRIAN

o Proiectant: S.C. EKTRA STUDIO S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a deslășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 419200/07.09.2018

Având în vedere ari. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aliate în curs de elaborare sc face în funcție de clapa în care se alia, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Modificări fațadă/desfiintare parțială și etajarc locuință Sp+P-E+M str. Republicii nr. 19

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 1444/09.04.2019

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 516/12.06.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.IJ.D. nr. 419200/07.09.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 10.09.2018

I .a sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis dc cam. 62, cl. 1 au fost afișate următoarele :

 • ♦  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă                                                                       zi a

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 18.12.2018

Anualul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanisrn\Ședinie Comisie Tehnica'5, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul dc Cluj din 07-09.09.2018

Dezbaterea publică a avui loc la sediul Primăriei, în dala de 18.12.2018 - ora 15.

 • 2. conținutul, datele dc transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pc sitc-ul instituției a ordinei dc zi a Comisiei tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala dc Sticlă în data de 18.12.2018 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților. proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Murcșan Andrei Tudor - str. Republicii nr. 17A

 • •  bTomm Rudolf - str. Republicii nr. 17A

 • •  Palatul Copiilor Cluj - str. Republicii nr. 23

 • •  Avram Nina Maria str. Republicii nr. 21

 • •  Avram lanuu str. Republicii nr. 21

 • •  Horea Eudor - str. Republicii nr. 21

 • •  Biserica Sf. Treime - str. Bisericii Ortodoxe nr. 10

 • •  /Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului - Piața Avram Tancu nr. 18

 • •  Direcția Patrimoniul Mumcipului și Evidența Proprietății

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 18.12.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul arh. Tulogdy Laszlo.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate dc public pc parcursul procesului dc informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate dc public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve. împreuna cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

,——                                ....                                  —                          ■ ■ ■---7                               | ;---

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau ncpreluarca propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau ne adopt are a planului.. împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Șef Birou.


Andreea IM


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan

1

Este valabil numai însoțit de piesele desenate, ștampilate și semnato de către D.J.C. Cluj

2

în conformitate cu Legea 422/2001 și a Ordinului M.C.C. nr. 2135 din 17 martie 2006 reactualizat prin ordinul 2664/12