Hotărârea nr. 208/2020

Hotărârea 208/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială P+E, str. Școlii nr. 46; beneficiar: Romitan Vasile.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială P+E, str. Scolii nr. 46

»

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială P+E, str. Școlii nr. 46 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199637/1/14.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199731 din 14.04.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială P+E, str. Școlii nr. 46, beneficiar: Romitan Vasile;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 60 din 5.03.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. — Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială P+E cu două unități locative, str. Școlii nr. 46, beneficiar: Romitan Vasile, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 329628.

Documentația reglementează:

  • - retragerea minimă față de limita laterală nordică: 13.55 m;

  • - retragerea minimă față de limita laterală sudică: 12.50 m;

  • - retragerea minimă față de limita posterioară: 6 m;

  • - accesul auto și cel pietonal: din strada Școlii;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Școlii.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. -

Art. 3. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


de ședință, Ștefan Tarcea

municipiului, Roșea

Nr. 208 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)