Hotărârea nr. 207/2020

Hotărârea 207/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Busuiocului nr. 21; beneficiari: Zuzu Iulian și Zuzu Roxana.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Busuiocului nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Busuiocului nr. 21 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199643/1/14.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199762/433 din 14.04.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Busuiocului nr. 21, beneficiari: Zuzu Iulian și Zuzu Roxana;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 62 din 5.03.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială Sp+P+E,

str. Busuiocului nr. 21, beneficiari: Zuzu Iulian și Zuzu Roxana, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 290738.

Documentația reglementează:

  • - amplasarea pe limita laterală nordică: pe limită;

  • - retragerea față de limita laterală sudică: min. 20 m;

  • - retragerea față de limita posterioară: min. 6,60 m;

  • - accesul auto și pietonal: din strada Busuiocului;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate în spațiu specializat, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Diî^cția Generală de Urbanism.


eședinte de ședință, E^[Dan Ștefan Tarcea

Nr. 207 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)