Hotărârea nr. 205/2020

Hotărârea 205/2020 - Demolarea imobilului cu nr. topo. 23684/1/2/c, 23685/2/c, 23676/2/c, 23677/2/c, 23678/2/c, 23679/2/c, 23683/2/c, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind demolarea imobilului cu nr. topo. 23684/1/2/c, 23685/2/c, 23676/2/c, 23677/2/c, 23678/2/c, 23679/2/c, 23683/2/c, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind demolarea imobilului cu nr. topo. 23684/1/2/c, 23685/2/c, 23676/2/c, 23677/2/c, 23678/2/c, 23679/2/c, 23683/2/c, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 202867/1/16.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 202926/45/30//16.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune demolarea imobilului cu nr. topo. 23684/1/2/c,’23685/2/c,’ 23676/2/c, 23677/2/c, 23678/2/c, 23679/2/c, 23683/2/c, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 f.n.;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 1 alin. 1 și 7 alin. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

Văzând Procesul-verbal al comisiei de investiții din data de 15.04.2020, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Cluj-Napoca, prin care se urmărește reamenajarea spațiului public și reabilitarea acestuia într-un sistem integrat pentru satisfacerea nevoilor comunității și asigurarea interesului public și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 f.n., localizat vis-a-vis de Hala agroalimentară Mărăști, identificat prin nr. topo. 23684/1/2/c, 23685/2/c, 23676/2/c, 23677/2/c, 23678/2/c, 23679/2/c, 23683/2/c, cu descrierea conform cărții funciare: „Construcție pe fundații de beton, zidărie de cărămidă, placă din beton armat, învelitoare din plăci stiplex, compusă din: parter cu două magazine, birou dispecer RATUC, birou bilete RATUC, grup sanitar, sas”, înscris în CF nr. 264561-CI Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Tehnică.


Nr. 205 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)