Hotărârea nr. 204/2020

Hotărârea 204/2020 - Punerea în executare a Sentinței civile nr. 1705/2017 pronunțată în Dosar nr. 1822/117/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 4940/2017 pronunțată de către Curtea de Apel Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1705/2017 pronunțată în dosar nr. 1822/117/2016, rămasă definitivă

prin Decizia civilă nr. 4940/2017 pronunțată de către Curtea de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1705/2017 pronunțată în dosar nr. 1822/117/2016 rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 4940/2017 pronunțată de către Curtea de Apel Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 201514 din 15.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 201597 din 15.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea punerii în executare a Sentinței civile nr. 1705/2017 pronunțată în dosar nr. 1822/117/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 4940/2017 pronunțată de către Curtea de Apel Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Văzând dispozitivul Sentinței civile nr. 1705/2017, pronunțată de Tribunalul Cluj, în dosar nr. 1822/117/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 4940/2017 a Curții de Apel Cluj;

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1), (2) și (3) lit. e), ale art. 3, 4 și 5 alin. (1) și (3), ale art. 7 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 263/2006 privind finanțele publice locale, Ordinul nr. 700/2014 al Directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale Hotărârii nr. 493/2014;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se declară de utilitate publică de interes local amplasamentul în suprafață de 87 mp., potrivit documentației „Plan topografic realizat în sistemul național de proiecție Stereografîc 1970, în vederea identificării imobilelor ce se suprapun peste amplasamentul de utilitate publică de interes local”, avizat și recepționat de către O.C.P.I. Cluj, prin Procesul-verbal nr. 4448/2019, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1.

Art. 3. Se aprobă lista imobilelor, a proprietarilor, care se suprapun peste amplasamentul prevăzut la art. 1, afectate de coridorul de expropriere, identificate pe baza evidențelor O.C.RI. Cluj, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se însușesc Rapoartele de evaluare, întocmite de către S.C. Neoconsult Valution S.R.L., pentru imobilele proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul de utilitate publică de interes local, stabilite în baza rapoartelor de evaluare, conform Anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă alocarea de la bugetul Municipiului Cluj-Napoca a sumei de 1.218 lei, reprezentând valoarea aferentă despăgubirilor individuale prevăzute la art. 5 și virarea acesteia într-un cont bancar deschis pe numele Municipiului Cluj-Napoca la dispoziția proprietarilor de imobile afectate de coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul de utilitate publică de interes local.

Art. 7. Planul cu amplasamentul de utilitate publică de interes local și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate, se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și prin afișare pe pagina de internet a municipiului Cluj-Napoca.

Art. 8. Intenția de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul de utilitate publică de interes local și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate vor fi notificate prin poștă proprietarilor.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință, Dan Ștefan Tarcea


Nr. 204 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 204/2020

PLAN TOPOGRAFIC

în scopul

STABILIRII AMPLASAMENTULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL ÎN VEDEREA EXPROPRIERII

I

f?

■ i


AMPLASAMENT:

Intravilan, nr. cad. 309931

Intravilan, nr. cad. 318266

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR.

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3


CLUJ-NAPOCA

-OCTOMBRIE 2019

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Adresa BCPI: Localitate: Cluj-Napoca, Piața Gării, Nr.4-5, Cod postai 400201, Jud. Cluj, Tel.

;:-,r,0264/431032, 0264/434800, 0364/101233 Fax. 0264/598857, 0364/116263_____________

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 4448 / 2019

întocmit astăzi, 11/10/2019, privind cererea 196319 din 10/10/2019 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din .........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

 • 2. Executant: NEAG GEORGE-VIOREL

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan topografic în scopul Stabilirii amplasamentului de utilitate publică de interes local în vederea exproprierii

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ conform avizului de incepere a lucrărilor:

|Număr act

pata act

Tip act

Emitent

191134

|03.10.2019

act administrativ

|BCPI CLUJ-NAPOCA

191135

03.10.2019

act administrativ

|BCPI CLUJ-NAPOCA

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 4448 au fost recepționate 1 propuneri:

* Memoriul tehnic;

Plan topografic (în format analogic și digital - format dxf.), scara 1:200;

Inventarul de coordonate al imobilului în format digital;

Calculul analitic al suprafețelor;

Dovada achitării tarifelor legale- scutit;

în urma verificării planului topografic pentru suprafața de 87 mp, categoria de folosință fâneață, intravilan, s-a constatat că a fost întocmit conform prevederilor legale în vigoare și nu există impedimente pentru recepția acestuia.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

  Identificator [Tip eroare

  Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

inginer Șef


Inspector

MIHA1 KONRAD!Lista imobilelor situate pe amplasamentul de utilitate publică de interes local ce constituie coridorul de expropriere

Nr. crt.

Poziția din planul anexă

Unitatea Administrativ Teritorială

Numele și prenumele proprietarului/ deținătorului terenului

Categorie de folosință

Număr cadastral/

Număr topografic

Număr carte funciară

Suprafața imobilului

Suprafața de expropriat (mp)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

Cluj-Napoca

Mateaș Bogdan

Mateaș Mihacla

F

309931

309931

58

58

2

2

Cluj-Napoca

Mateaș Bogdan

Mateaș Mihacla

F

318266

318266

29

29

TOTAL

;               :.... J'k--'.

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Plan topografic în scopul Stabilirii amplasamentului de utilitate publică de interes local în vederea exproprierii.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul - teren este amplasat în intravilanul Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj, UAT Cluj-Napoca și este împrejmuit parțial cu gard din plasă de sârmă și gard din lemn. Imobilul este proprietate privată, înscris în cartea funciară 318266 a municipiului Cluj-Napoca, număr cadastral 318266, în favoarea lui MATEAȘ BOGDAN și soția MATEAȘ MIHAELA, având categoria de folosință „fâneață” și destinația drum și respectiv înscris în cartea funciară 309931 a municipiului Cluj-Napoca, număr cadastral 309931, în favoarea lui MATEAȘ BOGDAN și soția MATEAȘ MIHAELA, având categoria de folosință „fâneață” și destinația drum.

Totodată documentația prezenta va sta la baza identificării amplasamentului de utilitate publică de interes local respectiv la identificarea imobilelor ce se suprapun peste amplasamentul de investiție.

Prezenta documentație se încadrează în art. 261 și 262 lit. c) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul 700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I. .

 • 4. Operațiuni topografice efectuate:

 • •  metodele de lucru: Punctele de detaliu ale imobilului studiat au fost determinate prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET v30 și ruleta de 50 m. Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice.

 • •  Eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.044 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren.

 • •  suprafața amplasamentului de utilitate publică de interes local este de 87 mp respectiv 29 mp (nr. cad. 318266) și 58mp (nr. cad. 309931).

 • 5. Situația existentă / propusă: Prezenta documentație s-a întocmit în vederea demarării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local în condițiile Legii nr. 255/2010, pentru terenul în suprafață de 29 mp cu nr. cad. 318266 și pentru terenul în suprafață de 58 mp cu nr. cad. 309931.


Data întocmirii:

Octombrie 2019

PLAN TOPOGRAFIC

SCARA 1:200

Nr. cad. 309931, nr. CF 309931, intravilan

Nr. cad. 318266, nr. CF 318266, intravilan


U.A.T. CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ

584580


584560376.3


101

376.28Nr. de înregistrare ......;........

Recepționai

Mihai Konradi


Prezentul dutiuiTient recepționai esie valabil însoțit de procesul verbal de recepție nr, .^^./daia..^-/-^"'


584540


Executant: SC DAMÂWâpNS584540

Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Planșa 1Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

191134

Ziua

03

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare


lllllllllllllllill

100074812003


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 309931 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

309931

58

împrejmuit parțial cu gard din plasa de sarma; Destinație de drum - teren rezervat pentru servitute de utilitate publica conform PUG;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

6859 / 19/01/2015

Act Notarial nr. 111, din 16/01/2015 emis de CIUGUDEAN GEORGE- MAXIMILIAN (act administrativ nr. 2903/11-12-2014 emis de BT SA; act administrativ nr. 177057/15-12-2014 emis de OCPI CLUI NAPOCA;);

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 309931 a imobilului cu numărul cadastral 309931/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 303858 inscris in cartea funciara 144054 (identificator electronic 303858);

-,A1

<s\

Act Notarial nr. 1020, din 23/10/2014 emis de TELEKY ILDIKO;

y 5-S           s > 1

B2

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumpărare și dezmembrare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

\FA/&0 ■ f

 • 1) MATEAȘ BOGDAN, și soția

 • 2) MATEAȘ MIHAELA, bun comun

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 303858/Cluj-Napoca, inscrisa prin încheierea nr. 150918 din 24/10/2014; poziție transcrisa din CF 303858/Cluj-Napoca, inscrisa prin încheierea nr. 150918 din 24/10/2014;

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

309931

58

împrejmuit parțial cu gard din plasa de sarma; Destinație de drum - teren rezervat pentru servitute de utilitate publica conform PUG;

Date referitoare Sa teren

Nr

Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

faneata

DA

58

-

-

-

Destinație de drum - teren rezervat pentru servitute de utilitate publica conform PUG

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment (•* (m)

1

2

15.52

2

3

2.528

3

4

1.171

4

5

15.755

5

1

3.678

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de ari. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 03/10/2019, 10:48Pagina 3 din 3


ANCPI


a <; EST i a Ti Oîy A i A îi t. t: a. n a 5. i * i'- și


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere i

191135

Ziua

03

Luna I

10

Anul |

2019

MIIUI         iUAs

Cod verificare ■■■■■ 100074812032


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 318266 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

318266

29

împrejmuit parțial cu gard din plasa de sarma si gard din lemn; Destinație de drum - teren rezervat pentru servitute de utilitate publica conform PUG;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

212014 / 24/12/2015

Act Notarial nr. ACT DE DEZMEMBRARE NR 4609, din 23/12/2015 emis de CIUGUDEAN GEORGE- MAXIMILIAN (act administrativ nr. 207286/16-12-2015 emis de OCPI CLUJ; act administrativ nr. 3467/21-12-2015 emis de

BT SA;);                                                    xTc^^^X

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 318266 a imobilului cu numărul cadastral 318266/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 309930 inscris in cartea funciara 309930;

Act Notarial nr. 1020, din 23/10/2014 emis de TELEKY ILDIKO;

‘x- Ui-5         Pcifâ 5 o 1

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare și dezmembrare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

 • 1) MATEAȘ BOGDAN, și soția

 • 2) MATEAȘ MIHAELA, bun comun

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 309930/Cluj-Napoca, inscrisa prin încheierea nr. 6859 din 19/01/2015;

1921

J85 / 19/10/2018

Act Administrativ nr. 466446/431, din 04/10/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Notarial nr. 2413, din 29/10/2018 emis de NP Petrean Livia; Act Administrativ nr. 73088, din 24/04/2018 emis de BCPI Cluj-Napoca;

B8 _

Se notează destinația de drum - teren rezervat pentru servitute de utilitate publica conform PUG

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral Suprafața (mp)*                           Observații / Referințe

318266             29 împrejmuit parțial cu gard din plasa de sarma si gard din lemn; Destinație de drum -

__teren rezervat pentru servitute de utilitate publica conform PUG; __________ * Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ba teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra

vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

faneata

DA

29

-

-

-

Destinație de drum - teren rezervat pentru servitute de utilitate publica conform PUG;

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

15.755

2

3

2.071

3

4

0.786

4

5

1.814

5

6

13.281

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(- (m)

6

1

1.564


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 03/10/2019, 10:48Pagina 3 din 3

Anexa 2

Anexa 2 la Hotărârea nr. 204/2020

Lista imobilelor aflate în domeniul privat situate pe amplasamentul de utilitate publică de interes local ce constituie coridorul de expropriere

NR.

CRT

Poziția din planul anexa

Unitatea administrați v-teritorială

Numele și prenumele proprietarului/ deținătorul terenului

Categoria de folosința

Nr. cadastral/ topo.

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp.)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Cluj -Napoca

Mateaș Bogdan

Mateaș Mihaela

F

309931

309931

58

2

2

Cluj -Napoca

Mateaș Bogdan

Mateaș Mihaela

F

318266

318266

29

Biroul Evidenta străzi

Sef birou,

Ovidiu Ratiu

Page 1

Anexa 3 la Hotărârea nr. 204/2020

Fflhniarift 2070


Teren intravilan situat pe str.Antonio Gaudi nr.29, mun. Cluj-Na-poca (CF 309931)

Fphmarip 2070

Nr. raport NOV: 1007 / 26.02.2020

I

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate si nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al n                                                       ‘                           ■

|               solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietari

Mateaș Bogdan și Mateaș Mihaela

Data evaluării

25.02.2020

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând Legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum-teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform PUG.În suprafață de 58 mp, conform extrasului CF 309931 eliberat la data de 28.11.2018 avut la dispoziție [dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban, conform certificatului de urbanism nr.2105 din 20.05.2015.

Regimul juridic

Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice. Imobil în proprietate privată.

Caracterul zonei.

Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: fâneață

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică a fost dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform PUG.

Cea mai buna utilizare .

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul "Colonia Becaș", pe strada Antonio Gaudi nr.29. Colonia Becas este amplasata în sud-estul cartierului Buna Ziua, sudul cartierelor Andrei Muresanu si Gheorgheni si vestul coloniei Borhanci. Zona este caracterizata de locuințe de tip rezidențial individuale (case, vile) cu regim de inaltime P sau P+1E. Lipsesc elementele urbane de integrare (infrastructura, spatii verzi amenajate).

Zona se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, La fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban, conform certificatului de urbanism nr.2105 din 20.05.2015.

E3             .

\             COLONIA

BUNĂ ZIUA                    \            BORHANCI

\

/ \ / \ r-j                                          \

l ____________________________

Map dala i»V2019 Gocgle

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ medie.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ medie.

Caracterul zonei: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică a fost dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform PUG,

Abordări în evaluare:


Legea 255/2010 cu modificările și completările ulterioare, cap.III, art.11, alin(8).

Legea exproprierii, prin art.26, precizează, că evaluarea se face respectând Studiul de piață pentru fondul imobiliar al județului Cluj, întocmit pentru anul 2020 la solicitarea Notarilor Publici Cluj.

http://www.unnpr.ro/files/expertize2020/CNPClui/studiu de piața cluj.pdf

Valoare de despăgubire - suprafața de 58 mp : 812 lei, echivalent 169,08 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum de 58 mp.

Curs de schimb valutar la data

evaluării (lei/EUR - curs BNR)

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,8024 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, MAA la nr. de telefon +40 786 130 650Declarația evaluatorului

Evaluatorul prezentului raport este SC NEOCONSULT VALUATION SRL, membru corporativ ANEVAR, autorizația 0377, prin colectivul de evaluatori autorizați din cadrul societății, care au competența cerută de domeniul specific al evaluării (specializarea EPI), respectiv cel (cei) care semnează prezentul raport de evaluare.

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că: afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate, corecte, obiective și imparțiale; nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la obiectul prezentului raport de evaluare și nici un interes sau influență legată de părțile implicate; suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care sa favorizeze clientul sau vreo parte implicată și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior.

Evaluarea de față nu a impus evaluatorului să apeleze la asistență substanțială din partea altor specialiști; analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt în concordanță cu ipotezele și ipotezele speciale considerate și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele ANEVAR în vigoare la data evaluării.

S-au primit informații și documente legate de identificarea obiectului evaluării din partea solicitantului evaluării și/sau a reprezentanților acestuia; prezentul raport a fost realizat prin respectarea recomandărilor „Codului de Etică al profesiei de evaluator autorizat", se supune Standardelor ANEVAR în vigoare la data evaluării, și poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris și prealabil al evaluatorului) și verificat, în conformitate cu Standardele ANEVAR în vigoare la data evaluării, în speță SEV 400 „Verificarea evaluărilor”.

Evaluatorul care certifică prezentul raport de evaluare are competența necesară impusă de complexitatea temei de evaluare (tip proprietate, arie geografică, scop lucrare); la data elaborării acestui raport, evaluatorul care semnează mai jos este membru autorizat al ANEVAR și a îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională al ANEVAR.

Evaluatorul care semnează prezentul raport de evaluare are încheiată asigurarea de răspundere profesională la ALLIANZ - ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. Firma NEOCONSULT VALUATION S.R.L. are încheiată asigurarea de răspundere profesională la ALLIANZ-ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A.

Raportul de evaluare este realizat cu respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei NEOCONSULT VALUATION, aplicarea și respectarea procedurilor interne fiind verificate intern.

CUPRINS

SINTEZA EVALUĂRII

 • 1 TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII

 • 1.1     Identificarea și competența evaluatorului

 • 1.2     Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

 • 1.3     Scopul evaluării

 • 1.4 Drepturi de proprietate evaluate. Identificarea activului supus evaluării. Identificarea juridică, cadastrală și faptică. 10

 • 1.5 Tipul valorii

 • 1.6    Abordareaîn evaluare și raționamentul

 • 1.7     Data inspecției. Data evaluării. Data raportului

 • 1.8     Moneda raportului....................  .

 • 1.9 Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării. Natura și sursa informațiilor pe care s-a bazat evaluarea

11

 • 1.10    Ipoteze și ipoteze speciale

 • 1.11    Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

 • 1.12   Declararea conformității evaluării cu Standardele de evaluare a bunurilor 2018

 • 1.13    Descrierea raportului

  2 '

  PREZENTAREA DATELOR..............................      17-

  2.1

  Identificarea proprietății imobiliare subiect. Descrierea juridică.....................................................................17

  2.2

  Date despre zonă, oraș, vecinătăți și amplasare................................................................................................18

  2.3

  Informații despre amplasament..................................................................  19

  2.4

  Date privind impozitele și taxele........................................................................................................... 22

  2.5

  Istoric, incluzând vânzările anterioare și ofertele sau cotațiile curente.....................  22

  3

  ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII......................................................................................23

  3.1

  Cea mai bună utilizare......................................................................................................................................23

  3.2

  Evaluarea terenului..................   24

  A

  4

  ANALIZA REZULTATELOR SI CONCI UZIA ASUPRA VALORII .■l..-.--A.....X....................27

  4.1

  -----------     ’                T J       K Opinia evaluatorului.................................................................... 27

5 ANEXE................................................................................................................................28

iaWWfflfHW                ■ Tg -            ...... .7® ;g


5SaS3®®?;38C7


- TB3EK3


fi»


Raport evaluare teren


 • 1 TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII #
  • 1.1 Identificarea și competența evaluatorului

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit de S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L., membru corporativ ANEVAR, prin colectivul de evaluatori autorizați din cadrul societății.

Semnatarii acestui raport:

 • -  sunt competenți să efectueze lucrarea și nu au primit asistență de la nicio altă persoană

 • -   nu au nicio legătură sau implicare importantă cu subiectul evaluării sau cu solicitantul evaluării

 • -  pot oferi o evaluare obiectivă și imparțială

Cele prezentate mai sus sunt declarații ale evaluatorului și sunt susținute prin elaborarea prezentului raport.

 • 1.2 Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

Solicitanții prezentei lucrări și singurii utilizatori desemnați sunt: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. Raportul de evaluare nu este destinat pentru oricare alte terțe persoane fizice sau juridice, iar evaluatorul nu își asumă nicio responsabilitate decât pentru utilizatorii desemnați, menționați anterior și pentru scopul menționat în continuare.

 • 1.3 Scopul evaluării

Lucrarea de față a fost întocmită în scopul estimării valorii juste de despăgubire, în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică și va urma

^reglementările Legii nr.255/2010.

/'L V /-, •v’T" 'A

■*> \

MenționărȚbîh continuare că acest raport nu este destinat pentru niciun alt scop, altul decât cel menționat anterior.

*. ck\\

.’cWiBMSSMar


-SKZEaaHiE.


c.■ ■ ";sai&F;y     •          .^y


 • 1.4  Drepturi de proprietate evaluate. Identificarea activului supus evaluării. Identificarea juridică, cadastrală și faptică.

Dreptul de proprietate este considerat integral, valabil, tranzacționali și neafectat de eventuale sarcini ori alte aspecte litigioase care pot afecta valoarea.

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum în suprafață de 58 mp, conform extrasului CF nr. 309931 eliberat la data de 28.11.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe].

Identificarea în teren a fost realizată de către evaluatorii autorizați Marius Șufană și Monika lacob.

 • 1.5  Tipul valorii

Raportul de evaluare a fost întocmit în vederea exprimării unei opinii privind valoarea de despăgubire (a proprietății imobiliare analizate) așa cum este ea definită în legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

 • 1.6  Abordarea în evaluare și raționamentul

Misiunea de evaluare constă în determinarea valorii de despăgubire, așa cum este ea reglementată de legea nr. 255 / 2010.

Art. 11 aln 7 stipulează următoarele: înainte de data începerii activității comisiei prevăzute la art. 18, „un expert evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință".

Art. 11 aln 8 și 9 menționează faptul că „raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77A1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de evaluare se întocmește sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România".

©

 • 1.7  Data inspecției. Data evaluării. Data raportului

Proprietatea analizată a fost inspectată în octombrie 2019 denumită în continuare data inspecției. Cu ocazia inspecției s-a identificat proprietatea imobiliară, și s-a verificat dacă situația juridică regăsită în documentele legale coincide cu cea reală, constatată.

Rezultatul evaluării reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea justă de despăgubire, a proprietății imobiliare analizate, la 25.02.2020 - data evaluării -dată la care se consideră valabile ipotezele considerate și valorile exprimate de către evaluator.

Raportul a fost întocmit în Luna februarie 2020, 26.02.2020 fiind considerată data raportului.

 • 1.8  Moneda raportului

Conform solicitării clientului, opinia exprimată în prezentul raport este prezentată în lei și euro, conversia realizându-se la cursul oficial BNR, valabil La data evaluării - 4,8024 lei / 1euro. Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma plătită, cash și integralîn ipoteza unei tranzacții, fără a lua în calcul condiții de plată deosebite (rate, Leasing etc.).

 • 1.9  Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării. Natura și sursa informațiilor pe care s-a bazat evaluarea

Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării a presupus următoarele:

 • -  Analiza documentelor avute la dispoziție, puse la dispoziție de proprietar/solicitant:

o Extras de carte funciară

o Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate

o Certificat de Urbanism nr.2105/20.05.2015

o Decizie civilă nr.4940/2017

 • -  Analiza informațiilor preluate cu ocazia realizării inspecției:

o Caracteristici fizice

o Eventuale necorelări între situația faptică, constatată, și cea preluată din documentele legale și documentația cadastrală

o Istoricul utilizării proprietății

o Funcționalitatea proprietății

- Analiza informațiilor preluate din surse terțe:

o Hărți digitale disponibile online cu scopul de a identifica suplimentar limitele proprietății, avantajele și dezavantajele amplasării în zonă, studierea vecinătăților și a cailor de acces la proprietate, gradul de acoperire al zonei, etc

o Baze din mediul online și scris (vânzări, închirieri, costuri de construcție, etc.), analize de piață publicate fie online, fie în scris de companii și instituții specializate în analiza pieței imobiliare, date statistice, previziuni etc

Restricții documentare:

 • -  Am avut la dispoziție extrasul CF nr.309931 eliberat la data de 28.11.2018 în care este înscrisă suprafața de 58 mp, teren cu destinație de drum, teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform PUG.

 • -   informații cu privire la calitatea utilităților de care dispune amplasamentul evaluat.

Restricțiile din punct de vedere urbanistic au fost preluate din certificatul de urbanism și Planul Urbanistic General disponibil și pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, iar opinia privind valoarea de despăgubire a proprietății imobiliare analizate s-a exprimat în ipoteza în care nu există restricții deosebite.

Concluzie privind documentarea: documentația avută la dispoziție și amploarea investigațiilor realizate se consideră a avea un grad de suficiență mediu, pentru realizarea evaluării.

 • 1.10 Ipoteze și ipoteze speciale

Ipoteze generale

Valoarea opinată în raportul de evaluare este estimată în condițiile realizării ipotezelor care urmează și în mod special în ipoteza în care situațiile la care se face referire mai jos nu generează niciun fel de restricții în afara celor arătate expres pe parcursul raportului și a căror impact este expres scris că a fost luat în considerare. Dacă se va demonstra că cel puțin una din ipotezele sub care este realizat raportul și care sunt detaliate în cele ce urmează nu este valabilă, valoarea estimată este invalidată;

Aspectele juridice (descrierea legală și aspecte privind dreptul de proprietate) se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către proprietar/solicitant și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil și transferabil (în circuitul civil). Afirmațiile făcute de evaluator privitoare la descrierea legală a proprietății nu se substituie avizelor juridice exprimate de specialiști; evaluatorul nu are competență în acest domeniu;

Se presupune că toate studiile inginerești puse de proprietar / destinatar la dispoziția evaluatorului sunt corecte. Planurile de situație și materialele ilustrative din acest raport au fost incluse doar pentru a ajuta cititorul raportului în vizualizarea proprietății. Evaluatorul a preluat dimensiunile, din documentele avute la dispoziție, acestea fiind considerate conforme cu realitatea. Nu am efectuat măsurători suplimentare. Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile și documentele pe care le-a avut La dispoziție, existând posibilitatea existenței și a altor informații sau documente de care evaluatorul nu avea cunoștință;

Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor și restricțiilor de zonare, urbanism, mediu și utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o ne-conformitate, descrisă și luată în considerare în prezentul raport;

Nu am realizat niciun fel de investigație pentru stabilirea existenței contaminanților. Se presupune că nu există condiții ascunse sau ne-aparente ale proprietății, solului, sau structurii care să influențeze valoarea. Cu ocazia inspecției nu am fost informați despre existența pe amplasament a unor contaminanți; Nu am realizat nici un fel de investigație suplimentară pentru stabilirea existenței altor contaminanți. Evaluatorul nu-și asumă nicio responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi;

Situația actuală a proprietății imobiliare, scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate și a modalităților de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii proprietății în condițiile tipului valorii selectate. Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate La aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile considerând datele care sunt disponibile la data evaluării;

Orice referință în acest raport de evaluare la rasă, etnie, credință, vârstă sau sex sau orice alt grup individual a fost făcută în scop informativ. Aceste date prezentate s-a considerat că nu au niciun efect asupra valorii de piață a proprietății evaluate sau a oricărei proprietăți în zona studiată;

Prezenta evaluare a fost întocmită pentru scopul declarat în cadrul raportului și asumat prin contractul de prestări servicii întocmit între evaluator și beneficiar/destinatar. Acest raport de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat;

Evaluatorul a obținut informații, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte și de încredere dar nu se asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte;

Evaluatorul nu are cunoștință de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau vecinătăți care să afecteze proprietatea evaluată;

Opinia evaluatorului este cu referire la proprietate asa cum reiese din documentele și titlurile de proprietate puse La dispoziție de proprietar/utilizator, fiind limitată exclusiv la acestea;

Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea;

intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;

Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ La proprietatea în chestiune;

Nici prezentul raport, nici părți ale sale (în special concluzii referitor La valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul scris prealabil al evaluatorului;

Valoarea exprimată în prezentul raport nu reprezintă valoarea pentru asigurare.

Ipoteze speciale

■/' -Evaluatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru factorii economici și fizici care pot apărea ulterior evaluării și pot influența opiniile și rezultatele yCfiy \         .

--djți aceasta lucrare.

- ^TT^e^Ăsupune, că terenul evaluat se conformează tuturor reglementărilor și restricțiilor de zonare, utilizare și urbanism, în afara cazului în care a fdsFidentificată o non-conformitate, descrisă și Luată în considerare în prezentul raport. Dacă ulterior se constată modificări, acestea vor fi luate în --?2//calcul.

.a™™™:?®;


JU ■ -.uu'usÎEÎfO®3®; . 5!'.'.


■T2                                      ......:


©

__'■     ________________________________________________________________,~?'        " '_______._________________________________________________Raport evaluare teren

•/ Nu a fost verificată autenticitatea documentelor prezentate și nu s-au făcut investigații privind statutul juridic al proprietății în cauză.

Z Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele și documentațiile primite de la reprezentanții Primăriei Municipiului CLuj-Napoca.

Z Suprafețele utilizate în estimarea valorilor sunt cele primite de la beneficiar și atașate la prezentul raport.

■/ Evaluatorul presupune că aprecierile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare sunt rezonabile și pertinente în contextul imobiliar, a legislației privind exproprierile pentru cauza de utilitate publică și a standardelor de evaluare impuse La data evaluării.

Z Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Studiul de piață pentru fondul imobiliar al județului Cluj, întocmit pentru anul 2020 la solicitarea Notarilor Publici Cluj.

Z Pentru a respecta Legea 255/2010, evaluatorul alege să utilizeze valoarea justă de despăgubire.

Z Evaluarea s-a realizat în ipoteza în care proprietatea nu este grevată de sarcini (juridice și/sau contractuale).

Z Evaluatorul a examinat Planul de amplasament și delimitare a imobilului și a identificat proprietatea împreună cu reprezentantul clientului; locația indicată și Limitele proprietății indicate de reprezentanții clientului se consideră a fi corecte. Evaluatorul nu este topograf/topometrist/geodez și nu are calificarea necesară pentru a măsura și garanta că locația și limitele proprietății așa cum au fost ele indicate de reprezentantul clientului și descrise in raport corespund cu documentele de proprietate/cadastrale. Acest raport are menirea de a estima o valoare a proprietății identificată și descrisă în raport în ipoteza în care aceasta corespunde cu cea din documentele de proprietate. Orice neconcordanță între proprietatea identificată și cea din documentele de proprietate invalidează corespondența dintre valoarea estimată și proprietatea atestată de documentele de proprietate dar păstrează validă valoarea estimata pentru proprietatea identificata in raport.

Z Delimitarea terenului se poate observa în planul anexat.

 • 1.11 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către proprietar, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. în conformitate cu uzanțele din România valorile estimate de către evaluator sunt valabile La data prezentată în raport și încă un interval de timp Limitat după această dată, în care condițiile specifice nu suferă modificări semnificative care pot afecta opiniile estimate.

-WSMMrWTT "TKffiS-f/- WZQEZZ' WT-»

Opinia evaluatorului trebuie analizată în contextul economic general când are loc operațiunea de evaluare, stadiul de dezvoltare al pieței imobiliare relevante și scopul prezentului raport. Dacă acestea se modifică semnificativ în viitor evaluatorul nu este responsabil decât în limita informațiilor valabile și cunoscute de acesta la data evaluării.

Acest raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat și numai pentru uzul clientului și destinatarului. Nu acceptăm nicio responsabilitate dacă este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, în nicio circumstanță.

Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia.

 • 1.12 Declararea conformității evaluării cu Standardele de evaluare a bunurilor 2018

Evaluatorul prezentului raport este S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L., membru corporativ ANEVAR, autorizația 0377, prin colectivul de evaluatori autorizați din cadrul societății, care au competența cerută de domeniul specific al evaluării (specializarea EPI), respectiv cel (cei) care semnează prezentul raport de evaluare.

Metodologia de evaluare aplicată în cadrul prezentei misiuni de evaluare nu respectă cerințele Standardelor de evaluare a bunurilor. Conform instrucțiunilor primite de la client, opinia privind valoarea de despăgubire s-a estimat respectând Studiul de piață pentru fondul imobiliar al județului Cluj, întocmit pentru anul 2020 la solicitarea Notarilor Publici Cluj.

Suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care sa favorizeze clientul sau vreo parte implicată și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior; evaluarea de față nu a impus evaluatorului să apeleze ta asistență substanțială din partea altor specialiști; analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt în concordanță cu ipotezele și ipotezele speciale considerate și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele ANEVAR în vigoare la data evaluării.

S-au primit informații și documente legate de identificarea obiectului evaluării din partea solicitantului evaluării și/sau a reprezentanților acestuia;

Evaluatorii care semnează raportul de evaluare au competența necesară impusă de complexitatea temei de evaluare (tip proprietate, arie geografică, scop lucrare);

.awET’.jwȚ

La data elaborării acestui raport, evaluatorii care semnează rnai jos sunt membrii autorizați ai ANEVAR, au îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională al ANEVAR și au competența necesară realizării prezentei evaluări;

Evaluatorii care semnează prezentul raport de evaluare are încheiată asigurarea de răspundere profesională. NEOCONSULT VALUATION are încheiată asigurarea de răspundere profesională la ALLIANZ-ȚIR1AC ASIGURĂRI S.A.;

Raportul de evaluare este realizat cu respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei NEOCONSULT VALUATION, aplicarea și respectarea procedurilor interne fiind verificate intern.

 • 1.13 Descrierea raportului

Prin tema comenzii/solicitării și numirea evaluatorului nu s-au specificat cerințe speciale cu privire la forma raportului de evaluare ce trebuie întocmit pentru proprietatea subiect. în acest context, prezentul raport s-a întocmit în conformitate cu specificațiile din SEV 103 - „Raportare", convenit în prealabil cu solicitantul, astfel încât raportuL de evaluare să comunice informațiile necesare pentru o înțelegere adecvată a evaluării. Nu există excluderi de la cerințele standardului SEV 103 - "Raportare".

 • 2 PREZENTAREA DATELOR
  • 2.1 Identificarea proprietății imobiliare subiect. Descrierea juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum în suprafață de 58 mp, conform extrasului CF eliberat la data de 28.11.2018 avut La dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Identificarea în teren a fost realizată de către evaluatorii autorizați Marius Șufană și Monika lacob.

_--------- -------- . ilMfflHKHHlflfiflJKt'W                                                                     2U 23T” zs

 • 2.2 Date despre zonă, oraș, vecinătăți și amplasare

Municipiul Cluj-Napoca este reședința județului Cluj și se întinde pe o suprafață de 179,5 kmp. Clujul este împărțit în 20 de cartiere distincte (fără a lua în considerare localitățile din zona metropolitană), dispunerea acestora fiind următoarea:

Zona metropolitană a municipiului cuprinde, suplimentar, și 19 comune învecinate acestuia: Aiton, Apahida, Baciu, Bonțida, Bocșa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Florești, Gârbău, Gilău, Jucu, Petreștii de Jos, Sânpaul, Săvădisla , Tureni, Vultureni. Suprafața totală a zonei metropolitane este de 1537,54 km2, iar populația de 418.153 locuitori.

Cluj-Napoca are una dintre cele mai dinamice economii din România. Industria județului este concentrată în cea mai mare parte în Cluj-Napoca fiind extrem de variată. Sunt prezente industrii precum industria chimică, poducătoare de ciment, construcțiile de mașini, prelucrarea metalelor, industria alimentară,

£ Raport evaluare teren încălțăminte, sticlă, porțelan, faianță, prelucrarea lemnului, extracția minereurilor, produse abrazive, celuloză și hârtie, cosmetice, textile, confecții. Cu peste 100 de companii de software și mai multe universități care oferă personal calificat de calitate, orașul a devenit un important centru IT.

în Cluj-Napoca există deschise mai multe centre comerciale: Vivo, lulius Mall, Platinia, Sora Shopping Center, Sigma Shopping Center, Centrul comercial Central. Piața de retail este reprezentată prin hypermarket-urile Cora, Carrefour, Auchan, magazine cash and carry - Metro și Selgros, supermarket-uri si alte magazine mai mici - Lidl, Billa, Profi, Kaufland ș.a.

Potrivit unui clasament efectuat de revista Capital, Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din România, nivelul ridicat al prețurilor fiind încurajat de investitorii străini, dar și de numărul mare de studenți (Clujul găzduiește cea mai mare universitate din România - Universitatea Babes-Bolyai).

 • 2.3 Informații despre amplasament

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul "Colonia Becaș”, pe strada Antonio Gaudi nr.29. Colonia Becas este amplasata în sud-estul cartierului Buna Ziua, sudul cartierelor Andrei Muresanu si Gheorgheni si vestul coloniei Borhanci. Zona este caracterizata de locuințe de tip rezidențial individuale (case, vile) cu regim de inaltime P sau P+1E. Lipsesc elementele urbane de integrare (infrastructura, spatii verzi amenajate).

Zona se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, La fel

JMHin

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ medie.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ medie.

Caracterul zonei: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică a fost dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform PUG.

i''838«BB8B8BK8BUBBB:


-C1SSSK gaHMMBn» ® 'iBH&ÎL sl:      ;c


rsGssm88888gz^ -.                           --.....-jur.....•


Raport evaluare teren

 • 2.4 Date privind impozitele și taxele

Conform Nomenclatorului stradal terenul este încadrat în zona de impozitare "C".

 • 2.5 Istoric, incluzând vânzările anterioare și ofertele sau cotațiile curente

Nu se cunosc informații cu privire la tranzacții anterioare în care să fie incluse integrat sau o parte din parcela de teren evaluată.

 • 3 ANALIZA DATELOR și CONCLUZII

  • 3.1 Cea mai bună utilizare

Analiza CMBU a unei proprietăți imobiliare este o etapă importantă a procesului de evaluare prin care se identifică contextul în care pârtieipanții de pe piață și evaluatorii selectează informațiile de piață relevante. în anumite situații o astfel de analiză detaliată este necesară și adecvată. Utilizarea curentă se presupune a fi cea mai bună utilizare dacă nu există indicații din piață sau alți factori care să conducă la concluzia că există o altă utilizare care ar maximiza valoarea subiectului evaluării.

Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează potențialul și care este posibilă, permisă legal și fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării curente a activului sau poate fi o altă utilizare. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un participant de pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește prețul pe.care ar fi dispus să îl ofere.

Cea mai bună utilizare - este definită ca „cea mai probabilă utilizare a proprietății care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal și fezabilă financiar și care conduce la cea mai mare valoare a proprietății evaluate"

Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații:

•/ cea mai bună utilizare a terenului liber

Z cea mai bună utilizare a terenului construit.

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii. Ea trebuie să fie:

Z permisibilă legal

■/ posibila fizic

■/ fezabilă financiar

Z maxim productivă

Aceste criterii trebuiesc urmărite cu strictețe în cazul unei investiții imobiliare.

! 7.WHffiB8888888>


a»                                                             -:•:zac;Mg8m-Sr  :.■■ ^■■«,-■

Raport evaluare teren

Analiza CMBU pentru proprietatea evaluată se consideră că în acest caz nu este aplicabilă datorită scopului evaluării și anume : estimarea valorii juste de despăgubire în scopul exproprierii proprietății, astfel că nu mai este adecvată această analiză.

 • 3.2 Evaluarea terenului

în evaluarea terenului se pot utiliza șase tehnici: comparația vânzărilor, alocarea, extracția, parcelarea si dezvoltarea, tehnica reziduală și capitalizarea rentei funciare. Alocarea și extracția combină metoda costului cu metoda comparației directe; tehnica reziduală combină metoda capitalizării cu metoda costului, iar parcelarea combină cele trei metode.

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile.

Atunci când nu există suficiente vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, se pot utiliza metode alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metode de capitalizare a venitului.

Selectarea și argumentarea abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare adecvate depinde de calitatea, cantitatea și credibilitatea informațiilor disponibile, precum și de raționamentul profesional al evaluatorului.

în cazul de față abordarea prin piață, respectiv comparația directă, nu este aplicată. Evaluatorul a realizat o analiza de piață doar ca să-și formeze o opinie asupra pieței imobiliare pentru zona analizată.

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Studiul de piață pentru fondul imobiliar al județului Cluj, întocmit pentru anul 2020 la solicitarea Notarilor Publici Cluj.

Etapele parcurse:

-documentarea, pe baza unei liste de informații furnizate de către client;

-identificarea și analiza amplasamentului și construcțiilor, aprecierea stării tehnice;

<  / ' -stabilirea ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului de evaluare;

_ ț^\VÎLNE0C0NSU1rT VALUATION                                                                                         Pag 24 din 43

' O               /

/

-selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

-analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

-aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii proprietății imobiliare prezentate anterior.

S-a avut în vedere respectarea Legii nr.255/2010 și a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local.

Conform Legii nr.255/2010, art.11 : "Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință.(8] Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77A1 alin. [5] din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(9) Raportul de evaluare se întocmește sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România".

Evaluatorul se raportează la Grila Notarilor Publici, estimând astfel valoarea terenului utilizând expertizele întocmite pentru camerele notarilor pentru anul 2020 în funcție de zonele din mun.Cluj-Napoca.

Valoarea justă (de despăgubire) estimată pentru proprietatea imobiliară teren intravilan, situat pe teritoriul administrativ al mun.Cluj-Napoca, ce urmează a fi expropriat, este prezentată mai jos:

Suprafața de teren ce se expropriază: 58 mp.

Valoare estimată la data de 25.02.2020:

Teren intravilan cu destinația de drum, teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, categoria de folosință fâneață.FONDUL IMOBILIAR                                                ...........................""..................................... .....................

DIN localitățile DE PE RAZA CIRCUMSCRIPȚIEI JUDECĂTORIEI CLUJ-NAPOCA

.A&MWA țr. tfwiynțx»r Jț'tf                                                       ' “            -----■———————

CLUJMMPOCA_________ ~~              ----------------—

ML car.

IJOCAȚJ*

«40

■s».

Suiffij»]

4p-su tmpj »7«

PcKi-rupairt* C* pini u $00 mp

Tnrvri ih Fwcwu pirtia d». «epatați CMJMÎUUi ift *ot<sr»4l(iî

SJkvilan

yars** >ss «UpraSinjâ car»

1.500 mp

Firii in

Câriițțfu^-«jU ifipfnn, țtiirptii, ViicașAf

C«rt*!S^Ș^-cava

bea. tx-Icr- (

tonw>wcțte -dț b^oiirt i *dnwnc»r?a.Uv4

CoflVttwcțMt -Spaji țjȘcniiîții^

CcnsUucț* -*£>ap< iotfMMftaia-JPttVClUt» srtaifck) finei.

Contirucyci -titîuctur* bacon, li«u3.

ArWS.*

Ipacra, ciriunicai tea. baton «te J

A»rae

"T"

Ăndrut Mu roșa nu

6,500.66

6.3»b,bo

Ribb,bb

1.740.00

1.570.00

1-ZSO.M

1.080,0b

3,010.00

5.690.00

6.200.00

oso.bo

I.MbS'd

238.00

kii'«ip-£cd

260.00

loJ/tB^Scd

7.50

2

Ba ci li -zona jNU com. Baclu)

4.500,00

4.300,00

4.200.00

240,00

220,00

16&,W

50,00

750,00

2.170.00

4.620.00

5.030,00

800,00

880,00

200,00

220,00

7,50

3

Becas

5,500.00

5.300,00

5.200,00

. 286.00

250,GO

200.00

50,00

870.00

2-44&.00

4.980,00

5.420,00

800,00

SSO.QG

200,00

220,00

7.50

■ ii' >

......

—T2WW

" ia^i.oa

—......jrj-o.om

200.00

58.00

870,00

2.440.00

4.980,00

5,420,00

000.00

__830,00

200,00

220.00

7 50

5

Etortiancî

5.500,00

5.300,00

5.200,00

280r00

250.00

200,00

50.00

870,00

2.440.00

4,980,00

5.420.00

800.00

880,00

200.00

220.00

7.50

&

Bulgaria

5.600,00

5.400.00

5.300.00

560,00

500.00

400,00

50,00

930,00

2.57G.Q0

5.170.00

5.620.00

950.06

1.040.0G

238.00

260.00

7 50

7 s

Buna Ziya Centru

6,200.00

6,500.00

5.900,00

S,8oo.oo

860,00

1.890 00

770,00

620,00

50.00

990.00

2,740.00

5340,00

5-800,00

800.00

aao.oo

2G0.OO

220.00

.....7.50

9

Colina

5.500,00

5.300,00

5.200,00

510.00

460,00

370,00

50,00

870.00

2.440,00

4.980,00

iDja.tJu .UU

5.420,00

950.00

1.040r00

1.040.0G

238.00

238.00

260.00.

260,00

7r5G 7 50

10

Dămriu Rotund

5.500,00

5.300,00

5-200.00

570,00

510.00

410.00

50.00

870,00

2.440,00

4.980.00

3.420,00

950.00

1.040.00

238,00

260.00

7 50

11

Dâmbu Rotund.'Lcmbidtri

s.i oo.oo

5.000,00

4.S00.&O

390.00

3=0,00

255,00

50.00

820,00

2.300.00

4.800,00

5.220,00

950.00

1.«40.00

238,00

260.00

7,50

1.2

Făget

5,500,00

5.300.00

5.200,00

510,00

460.00

370.00

50.00

670,00

1.86Gt00

4JZ70.00

4.640,00

800.00

880, OG

200.00

220.00

7.50

13

Gheorghenî

6.200.00

5.900,00

5.800,00

1110,00

1.000.00

800,00

1-030,00

2.880,00

5.520,00

6.000,00

950.00

1.040.(10

238,00

260.00

7 50

14

Gheorgh&jri Est

6,000,00

5.700,00

5,600,00

1.030.00

930.00

74&.0Q

50.00

990,09

2-740,04)

5,340.00

5.300.00

950.00

1.040X10

238.88

260.00

7 50

15

Grădinile M-ănăștur

6.300,00

6.100,00

6.000.00

1.190,00

1.070.00

860.0 D

1.030,00

2.860,00

5.520,00

6.000,00

950.00

1.040.00

238,00

260,00

7.50

16

Grlqorescu

6.200,00

5.900.00

5.800,00

1.190.00

1.070,00

860,00

50.00

1.030,00

2.880.00

5.520,00

6.000.00

950.00

1.040.00

238,0Gi

260,00

7.50

17

Gruia

6,200.00

5,900,00

5.800.00

1.110,00

1,000.00

800.00

1.03G,00

2,880.00

5,520,00

6.&0Q.0Q

950.0b

1.040.00

238.00

260,00

7^50

18

Gruia Vest

5.600.00

5,300.00

5.200.00

490.00

440,00

350,00

. 5O(G0

870*00

2.440.00

4.980,00

5420,00

950,00

1.040.00

238.00:

260,00

7,50

19

Iris

5.500.00

5.300,00

5.200.00

560.00

500,00

400,00

50,00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420,00

950,00

1.040.00

238.00

260,00

7.SG

îpir© Lacuri _

5.600.00

5,600.00

5-500.00

830,00

750.00

600,00

50.00

939,00

2-570.00

5.170.00

5,629,00

950.00

1.040,00

238..0G

260,00

7.50

21

Măgura - Valea Chintăuîui

4.800.00

4.600,00

4.500.00

230.00

210.00

170,W

50,00

720,00 j; 2.000.00

4,450,00

4.840.00

950.00

1040.00

238.00

260,66.

7,50

22

Mănâștur

5.800,00

5.500,00

5.400.00

790,00

710.00

570.00

930,00

2.570,00

5.170,00

5.620,00

950.00

1.040,00

238,00

260.00

7.50

23

Mănașțur Nord...........................

5.500,00

5-300.00

5,200,00

920.00

830.00

660.00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420,00

950,00

1.G40.00

236.00'

260.00

7,50

24

Mănos tur Sud

6,000.00

5.700.00

8.600.00

790,00

716.66

570,00

50,00

990,00

2,740.00

5,340,00

5,800.00

950.00

1.040.0G

2J8.00:

260.00

7.50

25

Mărășll

6.000.00

6.700,00

5.600.00

920.00

830,00

660.00

990,00

2.740,00

£.340,00

5.600,00

950,00

1.G40.DG

238,00

200.00

7.50

26

Semi central

6.400,00

6.200,00

6.100.00

1.270.90

1.140,00

919,00

1.030,00

2.880,Q0

5.520,00

6.000,00

950,00

1,040.00

236.00

260,00

7,S0

27

28

Someșon;

5,300.00

5,100.00

5-000,00

430.00

390,00

310.00

50.00

820,00

2.300.00

4.800.00

5.220.00

950.00

1.040.00

238.00

280.00

7.50

SOPOF

6.000.00

5.800.00

5.700.00

270.00

240,00

190.00

50.00

720,00

2.000.00

4.450,00

4.840.00

800.00

880,00

200.00;

220.00

7.50

29

Zorilor

6.100.00

5.900,00

5.700,00

830,00

750,00

600,00

990,00

2.740,00

5.340,00

5.800,09

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

ac

Zonior Sul

5.000,00

5400.00

5.700,00

630,00

570.0G

460,00

50.00

938,00

2.570,00

5.170,00

5.620.00

950.00

1.040,00

218.00

260.00

T,50


Valoarea pentru o proprietate imobiliară de tip "teren intravilan" pe care nu pot fi construite clădiri - situație atestată/indicată pe baza documentelor eliberate de autoritatea de urbanism sau înscrisă explicit în documentele aferente dreptului de proprietate: drum- teren rezervat pentru, sfirVitute de utilitate publică conform PUG - se va determina astfel: valoarea teren intravilan până La 500 mp x 0,05, respectiv 5% din valoarea tererraluf intravilan aferent locației în speță , adică 280 lei /mp x 0,05 = 14 Lei/mp.


V= 58 mp x (280 lei/mp x 0,051 = 812 Lei


Valoare de despăgubire estimată: 812 lei, echivalent 169,08 euro


 • 4 Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii

  VALOAREA DE DESPĂGUBIRE RECOMANDATĂ

  812 lei, echivalent 169,08 euro

  VALOAREA A FOST DETERMINATĂ

  PRIN

  Studiul de piață pentru fondul imobiliar al județului Cluj, întocmit pentru anul 2020 la solicitarea Notarilor Publici Cluj.

  • 4.1 Opinia evaluatorului

în urma aplicării metodologiei, opinia evaluatorului referitoare La valoarea de despăgubire a proprietății imobiliare evaluate, ținând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este cea obținută prin Grila Notarilor Publici prezentată mai sus:

Vdespăgubire = 812 tei, echivalent 169,08 euro

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este tara TVA;

■/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

e 2                    :stsst> ar. t ,w


: .s-j-:??3HSSi«E.______ .. sj»K’'53af“.2______ a»? aurar............r 2                            wirarararax


Raport evaluare teren


V Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,8024 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

■/ Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitare a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.


Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, MAA la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

V A 1. il A 1 ION


Cu stimă,S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.


Marius ȘUFANĂ, MAA


Evaluator acreditat ANEVAR El


Evaluator autorizat ANEVAR El, EPI


5 ANEXE

ANEXA NR. 1 - FOTOGRAFII RELEVANTE

ANEXA NR. 2 - DOCUMENTE ALE PROPRIETĂȚII

ANEXA NR. 3 - PREZENTAREA EVALUATORULUI


ANEXA NR. 1 - FOTOGRAFII RELEVANTE PROPRIETATE EVALUATĂRaport evaluare teren

ANEXA NR. 2 - DOCUMENTE ALE PROPRIETĂȚII

d!.' Cnd?2V.> Ș» Fvbfkrtfciâ t/^cuiH3?-.4 CLUJ

Birnw!    fSACStrî> <•' PutbC dare inKsb'Aiifi CWj

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte F&îciixS fa. 3(8931 Cft/j Napccs________Carte Fundară Afr. 30993? C<?rwn«/'Ore,^ufîi’dp;u: Cftrț't>fețac& Anexa Nn iTâ Partea i


Teren

Nr r.<:da<£r«il

Supr&fsța {mp?

St?.»en,-sții l Referințe

36^332

53

ifridwjmui? p«irîsif. r.a gard dm c-asa <•.-> ’uyma; Oart^iari» ;fa dr-j/n - r?îfir< r^serm penuu wjrvihsb? ri.? utilitate «ubiica ccafairn Klu;


A» Partea I. Descrierea imobilului

TEREN sntmv.kn                                             î


Adresa; l.?c-             jud. Cmi

Hr.

Crt.

Nr. cadastral

Hr. topografic

Suprafața’ (mp)

ohset

valii f Referințe

A':

369931

i-a

Iir-p4<:<nu:t ftMTs3: Cm ȘJărd iSA rt-Z-.'fz*-:          5»r/tts:s» </<• u?

>:asii ae sarma; Destinația rit: ti.-arn ■ teren naiv P'.;0“<;a «tnțoiro Pts©;-       ......1


B. Partea IU Proprietari^* 4cte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi ireale |

Referințe

6859 ; 19/01/2015

Act biotopul nr iii. d:n ie.01/2115 ir’mîs d<- CiUCJbtĂN GLGP.GC MAXiMiLIA.’,' «act udin.r.isîrativ ••>!. ?20_t:l'.12-2<;4 e;r.i$ oe 6F5A- s.;l administrativ nr. 1 7705» rtS-1.2-261 A «!•?*& de DCH Ci Ui ^APOClț.L,

.Se nfiir.Eeăra cartea funciara 309931 a imc.biiuî.i; cu ■.simurul; c. icadoSUAl 309931/C!u; Na acea, rezuhat din dezmeinsu<vea <n-<?tîi^uH

Al

ttJ leu numărul cadastral 3G3bSB înscris »n Cftrtea funciara 2ii4CȘ<! kidant-.ficĂier elec’.run.C 3D38SBL

al: htotUi-ioi nr. 2020. dm 23/10/2014 emis de TELEKf iLOI»?.

pnUbulure. drept cu pKOPitlE (A /Ecuc.pa; arc ejeamemoraru.;

” * k»c             RDMâQÎiâ^iâsâ.JîfÎMâlaJLtl..- ............2 —L J---

AX

:• MATEAȘ BOGDAN. $1 sofa

! 21 MATEAȘ MIHAELA. bun comun            ...........I.....|......... .....................'___

.......Waaas?r.-r'ă s.n Ct 3a3&>$£&t4i»rw:ii. -rwsa inemovrea nr. ist&U v?n 24/1 #ZW 4-ft


■. ::r~v Irtir sr;;.- > <•■::■, £f                                :.r^t--S4       >.rt.i--rt.-.'. *'             ■&'.

......               ' C. Partea IIL SARCINI .      _______________

1 insei ieri privind dezmembrarnintele dreptului de proprietate. j drepturi reale de garanție și sarcini

Rcfer«r>țc

j Tx^SUNT            ...... ...............................................................1........|.....


Date referitoare ia teren

wr

C..'.hi<|C:rie ÎQiosințâ

vili’l

Suprafața impi

lada

Parceffi

Nr. tcpo

Observații ? Referințe

5

iiiR-eatft

DA

58

-

T

- E


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in pian.

Punct început

Punct Sfârșit:

Lungimș- segirtOitt r-lrt)

15.52

?

3

2.523

3

4

1.571

4

n

15.755

6

3.676.

NEOCONSULTVALUATION

Pag 30 din 43


ii


~3(WRJttiJflOOOO{iVui;.


’MKS XjSffl.   »(>.■.«. '«OMf               aai; .T,


îs de


we cu jHa^ia « vj9C.^ dii, c^ea ^„[8r4 orisSalSjfaaraâ îr&ynâSFJja


ROMANI .A

TRI8UNAI..UI. CLUJ

SECȚIA .MLXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATA Șî FISCAL n-E MUNCĂ SI ASTCliKÂKiSOCtAlJ: i


Ședința publici de b 29 Martie 2017 Cmnpltful compus din;

PREȘEDINTE CanuetKS&nooa NO.Ia Gntfîer Amrniarja TFȘE


Deliberudd as&pru ««ari da Fațâ.

Retine că pm- a«țitfne» Iîircdsf3tâ BtKiDAN DLi.MrrRT- in MmxedkJpriu

T. MLNICrriUL CLUJ'


emite salari


NLUCUNSULI VALUATION


Pag 31 din 43


’'3m8888S«8™


:; ?ciy:MWs3w®r. ee


TCBGEtWZ,; ■ : MtE TKW" " :
needaiâ. redamuatui a «ui saSținui sî? J'apud cS nvk*riif*|iltf iporâlct nu w &sch$> peueedura «.fe espivprfera. c&robnrnt cu ibptetî cî lă?e5r«s Sw. Ampâk» (Șuudi la 16 ni cnute-nti PVG ar- fteOapcaK            mqpruâțli easckw pe seviis^ ««uiâ. <vnfinr4 vă

reperdu <k ‘.«parsunuarc din Fi.'G nu vvr putea H stm&e și r<f>pevta*w>

AsifeL în p-lan «fesesint Ste. Anteriu iscusii ar î^hui sn «-.ib-l o lățte.x: idcalS Jc lâ m . «uteas^l extgeniă am mai oie fezte.riîă. șbVucV» xirudu cxlc deja ut huni/a& ia a> tețlme -J-c 1.1

AvĂftd fes vedere aecste tispciic, «cianunlui 4 apreciat câ.reAv?M <fe amnîteurii «aur 3$2&u* prurund diserin^irutuvriu. în e«mdi|itlc in Care itfțt prrtprivusrit hriehțlrtor snvecir-sle uu bejsefîchs dc aunsrizanra lucrărilor Ihrâ a U »c .'sniiciEs cedarea unor suprafețe ce swen.

O limfei de măsură ar asigura lâiirâ*» preri^uraift doar pe un sector -fe cex :5 & tfrouăiil terenului «ispas ausor&ârih p nw ar remedia caselor adîavetițe. aidurizate antiriet muhri ’?UG cate o '.j au o retragere sufîcreMl;

hîn ufttWîi’. cnndtționm'» auwrpârii cemstnicțtei de tnmsferâfca «r<ci suprafețe ■ de k-ftwi în domeniul public reprerimâ «r» refuz ncjusuffeat. Voractcrul itefe&rilîtter este acuertf&n prin |îp.«h oricărui demers $n partea niJterităiik'r pârâte pe~«mi •expn.-'.prsea-a âccstrâ suprafețe *»« t3*nd:|,H fegule.

Pentru ipoteca iu cure inalanța vu coo&fcm eâ cerința Pt:<’i priwKiiT iăîteca trântei stradale este un demenț de fegslfețate, na de cpoșîuniiiH’O a s^rizăriii rMaresmiul a arlteWă $e împanc obîișpnca sxcritâ(u pârâte <fe rând 2 la rferuararco pweixîurVs d-i tfanslerk^jsroprierv. având iu vedere eă AAmtcipiu? Ch.tj'K«ps->ca «s$ s efeeftest niciun dctr^ir<in censul exivoprieni suprafeței ncccsasc»

(Viii această ix^țuiiă, nuurrbztea păriiîă u-raîureșîe cixtsrrâftgerea reclâirâmiului la ccdsnr.t jrrutgit^î a drepîBÎui de pinprfetotc in ichim&il acE<«;u;t-;î iurrâriî. seca cc cne a-cnmidlne ahuzSâ me incuîupaîibi-Jâ cu rlsHcț'jj publicS napi,c?îni& o •* kdsre dtm'tfj dreptului <Is prcj>rk*&uc pKî»ej.â ai rk'chmâartdui.

RecianiuuRil a canssdeml că serviuriea dc «riSUatc pubife jțraiu-hă r?prezu^â d re^rânigera a «ăraptulu» de p^-tprfeiase pi-ivrâa. care intră sui? incxfențd an. 4-î aiin. 5 din Ciuvaiiuțiu Rcenâniei șî afe art. ? din Prcxowlut I ti CfetXi.

Rcelswamul a mni bivedcraf >râ pntcedvrs? de srsinsfer ?n proprietate publicâ a tr,'«:i Mipniiete >ie. t«cn afectai? de o 5cr?iu«c dc uidiuuc publică esie u»xa inccaik ițiră termene COncraue. care iojsâ kte o£wt)?ik>r dhl piitira SUiOjîiâții publice ia f»-«»>acea <â??ia se Ibs-C trâtisfertd iiiî? ^galanteitful ««al de urbaîihtm sferssm; HuniHui UFt?an&uc (Jkmcnjs rsl triunifipiurur Ckij-Naps.’cu. f Rl.Uj precede Iu art. 25 ufin, 4 câ iuprafețsjk- ue teren pretate' prin dotrorxsencsțiik urbanlșiice aprobate d«r » acf» huse de uulhate puWîvă \o.r A iransferare «n proprietate pubîicâ înainte «fe csruterca auusrixyțîei de construite.

Mui itiuiL pentru ftecsre detnlfere xnnab. respectiv unitare tcrîiorîal’ă de referir^fk țtrnU RLv prevede in n^Jeincntarca Indicilor ?OT si CXH- că îa cazul sn care parcela -este parțial grcvată de a -?.erv5îu4ic Je publteâ țswv&uu d« realintere etej. purțiunca <ia tcrcit ur-plicari va II acb’Zițk^vaiS.-cxpwpnsn îinăsta- «k- catiu-rua auîoriza-kîi 4c a»wvire. br yaprafepi de rafeibtrâ pentî’a calcului ^OT.TIJT va u cco electiv «âsn^sâ in cjccpricbste pmsrâ.

Rceîatmawi â mai mcr^ronai crâ l« in cate p&rcekț iu âfecuțk- era gwaUl de G servitute &r uriiîrue publică ijțs^îiiiîă pete, i'lnfiut l/rhanisik: tjcper.îf. nnțoriratea publică avea obligc^ii ds «i face tfenwnrârite k-șale în vederea achrzi^r-nârii-eiprr-prterii teratteuuF în săsâcuția. a$a cum -.•> impune tegea,

RsC?3CTC>a<‘Jî 3 n-d?! urâta; c5 bî y.pețâ e.sîc wrhu de excesul de piacre al Atîinrkâ<=kx pishlșce s'i uxăkutea princiîriurâi pTppunfî’^lkSțri. având ?n vedere câ nârâiii i-na Iteriint dreptul de proprietaR privțită 45 nuri nu pot pntclzn «-«nencnuri wu iTuxfeî ir? carv « >a reglementa Ulte^la. ur deapte dreptul de dkpe/r|te juridică aprecmc ca nu pnrse viJrbă iln eundi|iilu 1r> care tcivrozl v>te prmrik necnmtruîbil la aecvt xuiTOctn.

Rcubntamut u roai sustlnirt câ dte$r icre^ul este uolb dr iu«xpu;ț,a es.»?noiîiîcâ pnn iu'k-ddin^ piteivv-uipab-ihi 3              kt?ate rs-mnt « pgri?ad5 nidcte.nrri^u.’L m» $c pun?

jiivi prahtesm exproprierii cu dk^pâgubăte prealabilă .t aebîrițcvi-rnutil un tih teren

38S8®                 L388®-: .nR&T;w:'\ :Wî?.' 3S-... ,?- ~?r:z T'TBȚ^' ■ -■•• —-w^nsF-T"-- -


At&d in vedere imerditite Je stMtXraire tură Fespe».Wci &uvkii(H de Militau p.’brică pcmru trama stradală ia baza acî- alin. t-O Jiu Rl.țl $î toptid că la data «tepurwrii fhx.j.^tctil.’îjk'i nu <ra roficuiu JcHncntcwci «twfei ceRtorl emitem amwiftțici de vonsmrirc. re>jxa.-»iv trunsfcmi in denuv.îui publk. refuzul aixerit^ii publkv |iK3Îe >'c emitere a rsrtorîzațici Je construire cu esw salul rickslil ipj.

Putâiîî âu Aiai arătu vi potrivit. an. ? alin. r3j dîa Legea br. $0*1 WL docaineMația tchoîrit • D.T. se cUfrareazâ in contormititv eu cențîntJiul-tnJn» preveni in ancții «• L in cu ccdnjek* cc.tîfîealilRd «fc ur&HtUih. cu t'Xipr.uUd atolul tidniîiri^reiB- al uutorițății cumpeîcnk penerv ppcwțb iwtihddi. al avițeter și scișrdufitar ceruid pr'h certificând de ud«ai>nt ȘÎ se inicsw^U-, se semnează 0 jw? wnlkă. puîritirt legii.

in eee$ ee priseșic srr&te AflUttk» G^dî. pirâfit au mcnîkw vâ mynkrpfitMca nu e dcc’-aa#gt pană h momcnl preceuura & expropriere pentru cuurș d~ uUblate publkâ. accusia pilsF.d ft desiașunid d<K=r cu itspeciana adnritu juridic. r&kwntal prin l.ceta nr. 5 j-î9’54 Șt prin l^țțoa ar. 255-~i';:',j privind exproprierea pentru Cauză de utilituie piibBvi'i. o«es,:.râ nsafuâFii uiw obiecta c J$ pi'.vreș național.          >■ Leal iar parcurgerea unei

35tmcnx3 pretceduri fjttpficâ reaBzorvJ •ecjpcliu’ presina? de tegc.; mențitMwtc ia ari. 4 din i.ceca «r. 253/20IG. tu implicarea niaj multor aau'-riîăti .sau tssdu^îî publice. Dc asemenea, rajwnsl b dtepoxițl'L' a«- 5 din Legea «r. 255<SM6. exproprierea mi pmâc viza tkwtr tm teren. •a$u cunî se ;oiktiâ <ic câ«rc reclamam prin pc&ul ? al ucfiinrii. demeniurOc leaak ncwsnr a fi etcetuaw vfx&nd h’drcguleorîdor.

Fădțu au invocai <i ttieuicnțR diupa<liwku urc 46 alin. (4)jjin legea nr. ?50.;2tXH. raspetitv anexa 2 b această leac. tncnpQaârai câ ir. coalexîuî rrgițnwuărikvr din Legea iir. ?5iV2G01 și a cuier din Lrgwi ar. 23= 19*14. reăpcCî iur^ea nf. 255/2016. jasiituirifi 54rvituțji du iitikwki puhiicâ prin desiumentapu de tirMnisM PVG s-n fiicu? în pxcrciuuv'j competențele».' ji îf ihnîick ^rîbtiț'iȘx auîcrîiăpț publice locale. în tcrclare cu -<'.r.-uș,t*tz de dezvoltare s fîțaukipiuluL

Pârăpi au considerai râ FUG 2014 a îos= i^ahm-Jt și ap^Kiț in Bata iinpr anahzt de specia li Ciut yî Siadîi de i'usdnn.enusrt pretnetgăipsîe FL:G care »;eoi în evidență principalele U-âtMU:H ale Sîadiuhii acviai a! dcaudtâ'ii. definind in același tirap puncte de plecare pei-tEU planificarea urty.âwnrei decade. &tr în c-ustd nitrnnv-kihij gcn^L pțirîe din dixtirnentuija de ruîStȘialiZarj a Pîaxwihii Urbanbfic General se arată eă acei» asigură ra<*rid de pî&nifîcare $î rqjlerrîcMare necesar gesussfii urtofte din pun<! de vedete spațial si frfunkîpkdvi CJtș-Napocx Oc's viuirets urbanii a uldmilM Ifi ani a adus a impcnuMâ crojierc a -dlurauiuj ennsiruk «i rnunicipiu. c£3 Ouii iW<* xîfdr& s :|uh»r?iâfii pubfice fiind ;K>îeîi de a crsu'duna medul în care a^nek nou consubUf «k iwașokjt vt=r peici deveni părți lic «iccstuuj li. un nîvd ât culiwîc tsaiailîiciiof.                                                                         ? j

•M&K refuzul a*>ftft&.1ț!r piibliw h'oak* <k CMHer* "> auiori^fci de <nr»Sîrjiic fărâ FCspPdUtre? feervimpi de wtilhale publică pentru trar^a ^raitei*, aceasta! fiind tuxizabîlă cererii de autorizare din ftîțHîwniș? aprf&ârii și intrări: in v ki>x~c a l*U<i 2014. s*:y esir unul ncjdfitific-«l.

Aspecte pir^-«'!iU<X^r

itistanta a îneU'iitu^ șl sdmbujrr.g pruba cu înscrisurile depuse la Jk>u('u! faunei, ptoha țu Mterugaion^ piraților, F. S5 v.>L I.

Din areswt.' t-i bitrxîirUi! tîtixantifui, reține «rnutinart’ie:

în fapl. rerâmxiHul a înreghîiaj h parfei s- <j:.'cusnertfal?e tehnică de autorizări.' u ctM&nsrn unul înR*bîî pc Uîr«»l .ritual In Cluj-Mapeca. Str --.nk-rtiOț Gatidi or. înscris î« î"r" or. 31326.5 €h?j”Nțjp<w<Y, «r. eziiSdSlfș?. Prin Ccrliflcislul ide t'tixinistre âr. 2lfi5.:2!iJ'fS.2s-H5 se prev^ut ci restricție r.,\k'.'.,nk; =i'?ei 'zirvituîi d;i ati&aic publirii asupra imrnatai supus autorizări;, Sșniiutca de utsiiiaie publkă este insaiiuiîj prin FUG și <îzc&ri5 lâ/gin-a profilatei stradal ai zone» h m.

Rcvbuwiud a sitlivilsi aM-.:fiiă=ii -pârâlc diiutui prițbiii pf>-<ădiu=s de tninsfer ii paipn^âții «î eotsdșțiik <ie iijspitei'hhe $$ a            c:'! 4 dezmcnihnc poruiuw4 de teren

afectă de s^-huiea de tlidiltUs: îw^kn. ăț atukjparea poci tȘftzâp <;)irc nMrtîcipliîaU' san a jgisri cxpriinrieri pentru uiililMV jiuh-'kâ:                                  ?


Prm refuzul              sk-rii-rii cx*njlțiofte»ză fttKliv* .muifu-area du cnr.^iruire de

t^îsferutCu. cinei $i?pra|\-țg de îcren *prc a h qkcî^ta unei ticmteîi Gf-tuiiMaic piinhAii,

la *>*(*• A'd;»npniui a prnecdoi arâ h dciaikFnferâ’x'a KrenttM. pevcum j.? I» vbț«xr«: âUn&â AriHte-etahri Șef. Avunî. Arhliccudui Șef nr. 25N2?4<î ^£12016 vure tordumâ «5 |SXWh dezntei'nbngâ uî? nr. CtJtWaf corespund? cu prvveiivdU PcG, asuwânJ.'We pndiluh^ MIE- tem

iJe$i s-asu solicswt t&nwlri <u privire U presrâ&ra îegafă &- fftw&f a ternului jU nk?«ktii.tm,'3 de (i C^nunpîcstsțier, wlawantuj cu z> prinșii nici ur< rfispunj din psnca paratului. iwarvă kt nrvcl proocdnrat in Rî.U s! muokipuLti Cki-Napocs *? st ipufează. expres ci in <&zid în care porucki efie p«rfwl grs'.ad di» o servitute de tui linse publici t^er-fune de rtalmivrș c’e.). f<rp»«va k teren insplicrtâ xn f- achix^iceuti,' expretprâtt i.-.uinte de esniurrtn fl»ltnnÂ:«tieî *k ccurilnstlU. ’ar ppl.-uit 4ri. 25 Jiu RceUÎaM'ti.'ttfttî «.ouat de tir ban km. trebuia sS Wt»fcre dreptul de proprietate asupra unei «suprafețe din terenul prc-prsciiik-râmă in fntearex Mas». Cliț-Nupcca.

Cu s^aic acestea. «sâni In pi czeni auwriiittun piârââ nu a ignarii pftff«.râjra de declarare a urik'uijii pșublice p d< cnprs?pr~«îsr in baza Legii nr .?55;^s.4O >i .de; nuVl^cvs o cuî-tpZrârc directa a supiafeței aibetate Je utb&îug pubțieă- ,                ...... ’

“   ""' Tribtfftatel apeebxsL ;n consens cu rccbmamL câ nu se >pxte- cunriJera c& pin

•apfrâarra 1’riJG Municipiul Cltș-Nspoeu a dceki-xa iaiiîUtira publică :i proiecudui de «Spre s Sîr. Anfcnin fiauji.

Din ctftsiră. FUG creeoă prernt«> de desșm btr arâxirâca publică foc3& arc obligația du a demara jJ linftlwn ptreedyra inMhtriUî de I egea nr           in sesmtț rfcrbrărU

llU'Htăps publkc ca cnaswinp iftsî5l’«nîh»Virxjw;'prieris terenului filiei’-s :<i al despăduririi nxbrrtafshîlaiî.


Chiar dacă aui^iăjik? părute nu a« deuhrni uițlitaeâ puNkă ;i pru^ctjdui de lățire « sarâzii. p<gvcdcrik Fi lG sutn c<ainrc sie fotal&ate. wr nu de

lUbuHU&i cvssîndctv •_\:ndîib irj-(ptisâ rccîiK’ttanîufu: căițe ațan<'iî®C cp ftind; <: pur primtatM tp favfjareti auîPriihțit «v             3 enti-re •nifenz.ațk be

ecrsttvnc iî >r ehiiuâ expres 3 reglementa aitiupa. iar cwsfkM pur jwicsbdx rck\ui de e^iitak-j esxfctshTt d*t exprnpnufcir. xurihuh munic-spiuiui pria a?i. 2 u?âț, 2 dip Issuca ur. 2S5/2OI0pentru luitaHIe de Inzeres local.

Mituirea unei 5i«‘d de eomiHîi, car? depiixfe c'iclesh de- Vijijițâ anodini, xcpr.vfintu «.îs abiiz’^i cchnalcazu untii ?du-i ncjustîfical de a utrdie uuiwriZinisi de wn^îs-utre ;;arc induce st o surie J.* renunțări ia dicpluî du prtprfctatc privaui pesiic-v pufea nbjîoe atinfjsidik dc coiisîn-lre ««îk’hatjj.


î>4 assnrîcftGS. situălăi du «Hccsdfudine-jr^re-suCi de auțiuncs ud h^upenes ;nihnhâ5i“nr piibske nu «nsuioșw e. tîtnită in îbup. dreptul de 3 canwnd pc teseruil in .'.-s^a e«e incert oe o punoaeb ncpiwizKtâ Jc tbnp dîn pricinii 4vh?riE5iK aibr.îrsku-ațjci pulxice hxraic. c-icc nu a n»al o decide p£pâ in prex-îHî d nici nu ;»u indicra & posibilă wiuție £>iinrrx» sbtbîiirc* ansdeîoj de rean-slbr a tunfnsrikî*- nTectaus de lîultiâp publice, cwa ce ar puies u;s*tn;îii crijar o «aîire de tfMțuwi 3 dreptului du p«:eprkt<te. RSsp«\suivg wvIca^jnuT rn aut:srirSpi parîte apare a 17 mult psea vag id de ncn:cep4;n np=?r^i.. la obOișiția insuaikii de iuge $1 lireptid ik- prup-deiare susceptibil a i7 areciaL lipois nsențiunârii wnul turmett î«.'5»al pi 3 unei t'fisnusiwni j>7u?rKj exeniuala dopâțk'e neputând pjsriika refuesi pârdluî în den?ararea proceduri-’

Așadar fața de iiete s.rAtek ix?in4«'bi uă i;?. cauza tefuzul esu- unul :?ejusci?k;iL in baza arr. »j2 U.pr.ctv. cof^rni c« an.20 din L^gea nr,5$4COQ-4 va adnvîk ;c?rrt3 «clm»aifiuiaL ni.w ^as ir? ffr.ti'ți-. pi K’țimfid îâ cerința l\ G privind iflti^a usinci «radsiU ofe un clemei» tk ie.«sFiiaie. o cerință care Irehiric a li respectul, ',.-i .ibik.a pârâul dc r-j 2 h? denw.vea ?j ftr»lizsrca rnKvdttriî du îr^i’ăfcr.' x*xprnprk-r« f-urun. ..ju/â c-e uiilihttc puhlică eu plâbs unui pt^ș sau a unei ,iu<iu pî prealabile despăgubiri pcntrui krersu? in sip^ii-ță dc K? mp eu- «r. cad 2<W931 și ? IO*.

Cmfiuta pâ.râci pria *^.re x* prtvnkwă îs? rclnzul s&i d> o uerinț j kg.;lâ eu impun»: i»c uîh Irjiț&îer cu țtilu erwn’s.. îk b. ectufua pcoprictaruhii mtld cu lâlu .traî-uL insă un privire b

i?v mp gr Sen


! ■■■■;                                                        i =                                                      i

nn șsqv» șȘ                  -1; îî^ixș șrus iu» w?!<=nJ           sa jmăp? injn«aw<i t? țninicFppdai

Sț’-JHfKl S3V?).qhfc>.M ut j-spi'GWi np pP«îJ4*J.H.HtJE WefUUS riiViiiîWs'’ 3*0? psșuc rh^^fvî» ukswnsw s.jușjcds ncpua«?u ț<? «IK» yp|ipur<&« insule;          ap &&3U1W S^iLP

♦H- e ?p Aț-jsdsa.» ’»^x5 -•■ fsx4k»p>s e ap ir-syJiSn};» zqp4 itrf uluiau! q țp fct>ptM;A-"» f P £".’ l? £c "w{î          ?P              uip jmajjp ins £ rqnuF s~$ «®3 •»«.«$ «ium-sas

q .K-';Ue.pj j< K-'îîts-             cS^ssk- ».M<c>ya»wpn .topise pmn^s? na u.‘Si|?p4i>4 un-djupd

;u<’>           uț pșicry ■RqT,’*’î*l Șl’Uc^nJtî ?j«? mi opp-Xj țjicețoc? jș:m« pjisa ajșjm 9 îuttitnps

e q> icsynsnpa rdjm. w- pfcfttâjța «»i5wo W!VK ?s p         Micnsjuptfpe pe un

țrisixs S5M șiq ap drd* u.i ax>p$ ap rscv pțxtnd tnq •?4GW‘»4nps oprUnt- ut jims JUCS nc$ aj».^iuo3 ap^ppipu? țpejEatmime iopise njuispi v: iS ap?p asnp>Jd Mțaimx» japEina r.-.> sjțsjwpjuApn }?C un: wnd V; nes ici ui repus ș»? -vas upd psiîMtfjțiaapnf mwșjrjuq șs pisua» tu ?>rs{.\id/s-u ș »*■?         rșn^>^±.;p.ș? ^nd? C:t!i‘ $?? --H '•«» s#p?CI 'ți^s riuazaid țq fi.^p »npW

nu         ieupjue eaisu^fHi p ț sspiswcî 'Antumw q> eifctutanț svaii* )• 3P 4țU3d^J “isjss

o j?tio$R|ct$ <? «n iysyu$n.fru znpj țnut? EAsmsswa aiw ttxrqto? pituvAM piuunqn «p âJ?.pan ut j.r.!kkî5 «3 1$ pj sd ît-nic?           ap jouftțțtc «efr*«?xy ajirznj'uns iA cpr.wsod q1«2«d dtipimu

p c2»â23X':j4 ■fq.'ftIO P-,:-!»h{:',i^ 51? Eîesjjipid rj.i mt șitt|îi»s șjsiîîoe rxu <•«« juixmfoi tnumu<«« :nj piu |$ srfinMMXi șpcîuuîioj jf??uas.iniu q piu ța q’arc nqiw&pțu nmr.nP2W^^

•yi|npu«.j țîJdtwc i.'Mtișus? pp-hk^                 ui î‘ au£W»AUȘ sț?,-» ap v<>d& lh

•idcj iwsrțtwie îuk> sj'-’țw» iftwtibp iuea ui î&ax us&i£n is~>r ap sitipwi țz« na p!i»țî0. |îuaijtft»t»f ui upL'vxi ;..qs*“acjj»jn,'>j|qnd ghjgtoma aan ț.i țneji? p^ninxiiRn jtuunuWKwda^

îtgr^O ^C -’P 1-"fp? y1P C6FI I'-^V >? t=p>IWp UțK? ȘAlJItHpp țST’ti/Ș.J [np irș^cssr^țsx m țîvkr^.șd fSî h)>E "jz:—0 jmusuîo^ rPPlSQ ștui-îiiuct-v uș iș?iiqnd c-»i -ța jSidUi i?j n> rjup’ttmna pjs» ra?p           e$ tpJȘKl «ipips man,-)

fsj ad ț&mUi i$cy te U2ngj 'pair.uaiîp r.» >p xijiitG-J csdjj wț jj-'-ț-irs BSJer^îf B'.ev‘iics isoi țte [ | j- "Ut £ >ș_j n!

P03 v ?? iie {omuwi s.:î’ Ejn.-%?.i |ttn<ssc.i'.; jmpt© ^jnaspnf :*p «auwoi tenusm p q qjw rjîmziud r? p-tjdq p^twpaÂus :ute.> țhttp-'îi ap fTdaijîyâ sjtțs» >p ițErncx pgudpj UK'țy «-S ■ș^i-yd^ptij |i:.îs:            >■>? wnp£»xtid

'wm>? j    ojdm mu inkn:)iN.a^

iv n V^OdVN r’TL'j h'i iaidDSKrîi^ lilHVWi^d gtavîXXW pațsdil qi| pU-^p C: țsndop f|c>1c3cwj .^lasua.'^difti na 'wtsy ’jeaow                          ’fi tUb^tK?

'<:V<KX)S ^X”diV»%: jniEMiip;.: mjyaJ țpișșzarf as               «j m?Kj ^urnirm jnjade trj

i I^r^o* f 1 :-p «’spp ’-ip uu jrnp pdy q? «V« J p ?p n:'BJ5;VH pipași.-q jgșop -tSu^ |rnpavin|nșaaaKl auojîiv? p-vj

■îciwsnpnf jxniicup            uud niiuasiut r țjesspnf injn^^hims

•?J»n;iSa0.>3iic2pOJQV 345i'W2 MJîUUmKttpg py aja-rm? jwqv> es 'nyjJî*iîKJ r<¥UOOt3 î>V3J ¥1^ 3UUi|îls na mJtj^țpteMuni» u! fnt.l             jâ «jer^î i/cu£l «^>P «< țrcK*nvru4 An$rf^« Î!?P

ju aiȘAp pitula» E.^.:avJt-£;:         *084 ¥.)W¥N L-TO “JnWtZMNnH J VH £ vncMV*

f-TTJ bl IHrdUINi H*>i Jfl^VPifiU MJȘ-snw ?p se^pap in^nwj nnicwșluptf pv

ueiu^ usrtjj mp| J4MJA?rj nuna.-dțfftsj «iE<>|-ruuq xoițaapHf u5:î<j tajva«npE>{ 4t^papaf

rpin|/w-E>;r¥qjA3<i3^3>j3 ajip «ajn^jsws ^unis-uj

i î C<,            ,7.3 q țpjiqnd teiușw$

: £ î îîC^r&r ’^n- ¥1?ai□ JtZDud

?                                      $h£'£MiX£Srjl{JR5t’U

orowo.îo-4iîK7U¥>'o^:ri1y:î nn^;)

î ‘ i ¥.>SF4 i& a ? I               SO53«\;f.L\OJ v-h i v vii

!                             f:'n.n?dv -ia vji&u

¥ { M Y K o y


NoiivnivA nasNonn^iM

Si’.3ASW.l.0il

nori STiim1 s.i •3,\i.t,CI'i 31S33V .181X34U9J91 9jen]BA9 ]jodey              ‘

o


ss3Eb®k i Wl.„                    ' JsmmaawsîiE


■ W338E8n?w fflaiaoMS'r'iîr.. »;•;;•


’K"'rCTKWfflir.


MC


Raport evaluare terenCCMEAfU-cumsl f*ics! il:>r fxsjK* in disesnte fnrhfckiva << nwiid'^teis &? uplMn? 4 nsf^hir «•fdritwite U scr*nijw$ dr anhlarc pubfieâ &&&1 in aneu 2 a i evit 3>Of2dUI țaecutn și apîkarcu ssnJtf din Reguhuncniui i-visl de- Ufbsnisns «cțWKkk'f&ki să iiiMuu-scnul inecern suprafețe» de um sfeeKK* de a scaMi dc vstlijau puîdieJ in domeniul psNk in asesi o;: șe realizează fie b-uatfe de em»l<teca uu^ri/uțki c^nandre fie ân           în ajv trajnicinșlitetea va dcclunja pnieudiua

de esproprâre.                                                       :    |

.AstfeL <Hn mem&wl de r««n rezidii e?, dk? rtV.'aTwni <e pereu'rjeiea unei proceduri rk» e.\pn.î;?rkYC ar sr-plres snai inul» trtope & «biliare si ursicază a sișrg irșiî maira imcKkr. practic reshinunții aveați «sbfigsii» &• dezmciiitairo a psxjeki «î de a d«su>*&.*eâstd suprdaiS de surea în pioj<?kti'.jc.» puhlfcâ a vnurtiripiviui.

în oca ee pt'Uește dttmemhrafet parcelei afectate du <cr«itt^te acuasia așa easu o refinus in.stanț.'s de feud a ?ÂSl reiiizi&ă hkjintCU Svitiiinkâdi AltUzVnU &.' emitere 3 atikv&uției de coniuaire. Frin ucnar-e. acea-sSa eri&â este uclntenteiitdi.

&»&&* ia ifîixereA &ertev»&i a preprw^îi asupra terenului sfceiiU de fwrv&iteu de ufilUase puhiivS din proprietatea pm J.?A în pn.peruca p^biieii a                    sUh'iBWA.* esu au d«»r

nsrk'șuî&ei *?« v^Jra/ki de O-hT-iritp? Ro^â.nkj,

coiikVju an.di d;>< Cvn-;ih«irj R»sî^rtki. dn:pui de navprieiate jteranug de Sîatnl rjwnân. iar sevasuli cd£rc CjJn.îîiEâfiOftaiâ isfcî indfhâ <i -de itrtjl aî Prtffctețjlukn iU.i ui (\-nvejî\«i fxunjjîene a Orcpsurda-r Otisului.

Tnste pfsvedcîirc cunxshuîiuHuk și kruak sunt b? șerpui dc a^rgjineeis p/opc-ciaiea privajik hr »n <azuipetfon aMcrcsui ptddsc ră j<?gstj.S3 i/eoitAJn P^T^iriinea            ~

~^.vprk;«teu ptkati j. u.-un persoaue- :teeas»a ;eai»reags foar pe caisa exrnwVril sgu jg <.g rd d ~WSrei>^âoilîS3iSsâ,.il. rr'i‘ ’<aui»|tfrara» towto yajgE-.

Instania de fond o «*tioîS c5 wrv;tiSea de uîiStasc pubik’â prcvȘeud prw PIJG cSk* i-r-eknwjd du k^aibsu' dar orc nu pwic fi apreeid ca c ikchnpcde utiuiurș pubfcâ a p-oiectuSei <k ț^rre s &?&ît Aiuonuî Giudi. Caruciead srcjusuficu n ^fuzstits £2 cpiâsn: a au&râițid <k-(«înșiruire w.k& incnxai dis eotidițiu jxir petesetd-ă in'-pasâ rechinanudul, Sră. c;j aucorkjnea d» ^jlftiUîXeze juridic iiîuavu alecUrii »lrcșriu4«î ds? pruprkra^. Ă^kr hetărârcs sr.trtMtcște cs?;iw»tfk prev&<uic de art.^.75 .ilinJ l’iî.b C.prxiv. rczukund arywșTWMtote csre sprijină sniufiu PFOtȘÂutțuS. as» «eât unxiv-ji <k <*-i5»rc prcvăzin de an.-JĂg pcU» Cpr.cn.. nu e«îc wckfau.

P.tfeurențti susțin o nu fi im±rpre?ai refuzul emlieni aqtori^ațîd de ennsunnre <i de dcrrasrxsrfi n p-AH-eduf}! -Je -cspFnprter-} <s un esx'c* de pusm i«nrUi,'& s:-a rdspcciat vq aci normaii>. însă pr-x'eJciiZâ -a in«c^retari țșrsfhâ $« sruncMatâ a toiului de kgc jincidani.. nr^pcttk -US..2 s!«kl Legea 5S4-2KM.

A<*« lext lega? defiu^w sJxcesu? de f-ujere ca. ftiad «rea lipreohe Iscusi sau piin înuâlujircs ^csitvîiif !?•.;«!pesenț--î pM'tă.xute de lege, viteațis in ettre nu <ht ircșâîdni dotusrce»? ?riman.d tnunx'tpiitkn C»uj*N4p.K3 e_\ie           pn^kâ eosnpc&jniâ să u^ită dstanzagîo de construire

cc^IVno Legii iuVi^VU sccu apreciere pfn'i Vk'Sl^cca iireptvrilor $i hfocnăpkr ceiSjenîîer; Or. CSC e%rJcin c'- th.q?»ii7-:S.* -și îiSitrtâ’iîc fUwlsincntzdc .suni cete ij^raniate de >\«u,iAufa R.>sn5«:ci și pfinine fie ce sili ~â gars^iatca dreptului de proprietate privn-S.

Accsiiă -ncdaiîiiKe de i--iieq>rcSijre a actelor ooanaticj lăcută țiu tecurenți csre aitd-wă și
ROMÂNIA

jude.țiâ Cluj

Primăria Municioiulsî CLujdiaccoa

Jir. <»32M «tiK2'.$S.i23'

CERTIFICAT BE URBANISM ;

NE l?jfa5’~ din'2b.Cp. 2016

in scopul: construire casa unlfanufiala , împrejmuire, racorduri , branșament® si amenajări exterioare.

Ca usm .a Cerata adrasaîc <k: MATEAS BCGOAN , cu dcunlcilsal în județul Cîu«K localitate* Cluj-tiapac*. ste Avrsr.s iancu er. 5 , ap.lâ . lelesonZSîX 0364807530 . e-rnail;rnraglsîfaîâ la ra 103223 ffÎP 1B.03.3315'.

Pentru i-x«îzi:4t> — țaren șifeau eanîStnjcle st?u*i in județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Strada Antonio Gsttidi f.n. < nstma.’ C.P. 3QSS33 * 3G5â3l , mmnâr cadasîraS 308930,309831 sau sfanHiicat prin plan de încadrare în SUnâ. și pîan de situație.

Jn temeiul reglementărilor ducutpentsbei de urbanism "Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului cjuj — Hapcca". apicbătâ cu Hctân&fES Csnsiliuld; Local âî tTîur’Jajâiâd Cluj-Napocu nr, 493122,12^20*14,

în CCtfdfe’rniiate cu prevederile Lflgst nr, 50d991 privind «aterizarea executării lucrâtfetf d« con^ruo®, cepufcScată. ou madilkflale ți ccmjset&ile uhericara.

SE CERTJFSCÂ;


t. REGIMUL JU'RfQlC;imobil» situat în intravilanul municipiului Cluj-Hapnca. îrt atera perimetrului de protecție- a valori ier istorice tți arhitectural, hunistioc. imobil In proprietate privată.


33W.TTJTI PENTRU OEBSCTIVE OS UTILITATE PUSUCĂ AFLATEÎH ZCNÂ. ASTE RESTRKTU

Se ver «pSca în med obligatoriu servitute generate de obiccthrete de utilitate publica procura șt celelalte restricții, așa cum sisnlclc evidențiate în PUG - planșa 3.2. "Reglarnenlări Urbanistice - Unități Teritoriale de R^furințâ” :șî In RUU - Cap. - Terenuri și Zone cu Regim Specia! ș* Cjjp. 3 • Condiții Generale PriWtoare la Conatnicț-d-

ServltuS dc uliitist'e publicai:

Pentru transe stradală până la pivei de colectoare se vor a pilea «crrituțib: .ișa cum sunt de marcate în PtlG țsi. v<»dns planșe 2.2, “■ftngîcmvritftrt Urbanistice «Unități Teritorial» sfea Referi nț iirț»r»și tMHlE.»t S;r<.

in cru-tzl tt!ji.bo«ărîi FUZ, in cadrul accctuia se vor ctabili iocuțâi concrete șf șcrvrîxHiia da utilitate publica afarenie pentru trama Stradală tlh inter*» locsi, infrastructura adilitară, s-palsi vurxi. iocuti d»? j?>*pă pantru copii, piațete, instituții puisiice de învățământ, sănătate, iocfnțe socialo ctc, ixjisfprrn prograpuilui urbanistic utaiwHt. pna Avizul de Oporfairutate (Avizul Arhitectul ut Șcfj.


2 - REGl„MU L K£Q NpNVC (


Fcieafnța actuală - fandata -.


Destinația zonei.! Loctât^îe c.u rugim redus da înălțime dlpu&c pe wt parcekir rfe tip urban


CARACTERUL ZONcl

Zona- etAe caracierizșiU de funcțiunea rezidențială do densitate mică fnrctîwwinătit locuinț* unifatniîidlsj, de^arAffliarMl arwogan și regulat, rezultat al unor opvrariun? du urbanizare (cu pzrceifo gcrwrosGc. având deschiderea fa stradă dc 12 - 20 rit, adănclmâs de 2!) - 55 m și suprafața de 4S3 - 1000 rtxpj $l do regimul dc- consîruâre izolat, cu clădiri de locuit tip urban modem, retrase din aliniament (caracterul IHnd marcat de prezența arhitecturii nwțkmal romantice și a sii&itei ir.temațkmalț.


Șubzane:

S_Ei • Subzuns tfc uutivslăți economice cu caracter terțiar situate rn zone cu caracter iczîdeHțhJl •« &c-vedea RcgutemerHul aferuntUTR Et

S_îs - Subzena de ia&iihiții șl suirvicii publice $i de interes public constituite în clădiri dadicafc, fsltuaîe în afara ponei centrale - as® vedea Regulamentul aferent UTR îs. .A


CQNCH l'iCH'JĂRI PRIMARE

Fur-uu îjiștiuîireă de noi sufczone S_St sau S_ls se va elabora un PUZ


in cazul elahcrăra PUZ. sa vor respacta wrnâwarefe

(âi'fcitorfal rnnsitn cam uxtrerază ss fie Mi^nwntat prin PUZ va îi Unitsfea Teritorială <ic Referință. In caruri bine justificata se peste accepta ateboransa PUZ ps unt teritoriu mai restrâns, dacă acesta se evidențiază ca o unitate uri>arjîifc®s independentă, unitara și coerentă dtn punct du vedere spațial și fuțtG^eppl. Acesfe va jir,dude iT-lnimtio- yn cvartal

(bțPrio Avizul de Cjpc/tupirale (Avizul Arhitectului Șef) emis au coosultiWfta t aw.ul CTATL:, sc vor specifica detaliat programu* vrhanfatfa, <jhi*cttv«leși servitutile di? utilitate publică, restrictive sbtbiHte prin FUG, ca și ede identificate uttener sau ca efect ai prevederilor FUZ, alte condiționări speeitfee teii loriului in cauză.

Raglamen țările FIU $1RLU aprobate fa. data Intrării ta v^jeero a noului «HK5 vor 1; înlocuite cw raglemcntârfi» ix^zentiriui regulament. In conriițsfe stipulate in cadrul Ari.ioohilui 3L Rca^nientarea situsîălor tranziteis.

UTILIZARE FUNCȚIONALA

5a va aplic,-» baia idinziailcr» activiiățilar corexpcnzȘloarefiecliroi categorii de funcțiuni, ceufcrrr» Aiftâjtc* 1 fe prezentul Regiif-smcnt

Art, 1. UTILIZĂRI ACfclDS

Locuințe individuale (uriifamiltale) și anexele acestora-: garaje, SSigori». îrapnsjfnuiri, platforme camszbife și pfetariafe, amenajări exterioare, ptoefae.

Locuințe scnticoteclivc (familîateK cu maximum două unități locative

Ari. 2. UTILIZĂRI ADUfiSE Ori CONDIȚIONĂRI

Instalații exterioare (de crireatoure. de încălzire, pompe de căldurii ele) cu condiția ca fa iîtncțfcnatv acestea să producă utrravd de’SfiOmel care să fie insudipil la nivelul ferestrelor vecinilor

Servfeii ce «teces p.&ric (servicii de proximitate), ecrtfcw» Anexei t kt prezentul regulamfartt, prectsfto in speciei de proprietari. cu următoarele condiții: țaj’wă 6e adreseze preponderent locuitorilor zonei (bjsiU-pratTite utilii ocupziii de Acestea că nu depășească $0 mp (cjîte ieipifea etaxinsum S persoane fdlsstivitatea «inclusiv depozitarea) să ce desfășoare numai fa intoricnil clădirii lejiiâ nu producă pxjîdare fonică, cHmicasaU vizuală, să pu afecteze îrttfatitstes locuirii pe parcelele vecinc |f}ptnttu aclivuati cc nti ac conformează prevederilor iutlcri<teJfe so Va obține acordul vveiriilo? dc parcelă-Este dn asemenea necesar acest acord pentru orice fatoricnțe asupra Spațiilor / clădirilor esflstento ca acLipOidcsc uetivitați denatura celor n»*l «us-«ncutțierwta țgjpc-faru scâsiiăp to &listeM3ție publică sa va obține acordul vecinilor pe s rază dc 5Q ai de ic limita parcata!, pe ieste direcluie

Ssrvic» prrjîas.ionale sau manufacturiere, conform Anczol 1 te prazerxtîjl regulament, prestate ca proprietari i ocupsrrii numai în paralel cir locurreă, cu Unnătttsrefe condiții: la)să se rifcfrfăjrerrro îs parted cu funcțiunea dc locuire (alsuprarațA utilă ocupată de sccatea să nu depășească S3 rap jbj&a implic* irter&»uni £ persoane fcjsclivitatoa ffndusrv dcjiaxiiaraa) să sc- desfășoare riunrat ia Interiarol clâdiris fdteâ nu produsă poluare tonică, chirnicâ Sau vizuală, &:i riU ăfecfeZO iu*aniit&!.ea lOftUiiîl pe parcpfefe vecine țejpcntrd artivitatr ce tm sc conforintrez» prevederilor ontaricorc seva obține acordul ‘recinifor de parcelă. Este du asemenuâ necesar acos'l ac«Kd pentru otict? intervenții asupra spațiilor ‘ clădirilor existente ce utfăf><>■■• l---c activități <te r.âi.pfă ctlornati sus menționate Funcțiuni de turism, cu următoarele condiții: (a)sâ nu Includă alimentație puhâcă: fffsâ se esțtnâ xcordut vecinilor

Instituții dc educatfe: i.'.jvăță.mănt -crașe, grădinițe, șc-a-H publice șl privat©, cu următoarele condiții: bsisn-ste rjlabmvze uri l'tlO pentru organizarea ocupării parccisi

(hțîiă s» asigure sjqirafnț&te necesara [do teren, utile, desfășurate), tiincțio efe capacbăla, confer?» norrpatsveJoi privind proiftuîarea, realizarea șt exploatarea ccîrotruoțiHor dc sccot tip (c)pe parcelă s-â nu existe alta functfuni

Ari. ’ UTli ÎZÂKI INTERZISE

SdJ:l ?îri-;r.îiue ori».:; îjțitoări, altoie decât cele admise la punctul î și punctui 2. Acoaulâ reglementare ;țr».ț ț-..tf.-icu-:>' ctennitv și pu poate n modificată prin PUZ.

Sunt inferzisc lucruri dc ierasament și sisteniatisare verticali* de natură sâ afecteze smenajărlfe din spațiile publice sau <te j;c parcatele jufiaccrrte.

încadrat ir. zona dc irnpczriare '’B” ecnfortn H.C.L. 7i5i2GQO, modificală cu H.C.L. sea/ZC-yă.

;5 R?:<tiWVLJEHNjE:

lFTR»Lfu, S - ?U0 xnp

REGLEMENTARI PENTRU SPAHIA. PUBLIC Amenajarea șl utiiiiaraa spațiului public se va face cu respectarea regiemenlăritar cuprinse fa Anexa 4 și s regiemeniârifor de mai jcs.

Pentru lucrările d» reabilitare / modernizare a rețetei rfc fsirăzi aa vorUabop proiecte dc speciaiitete, fa cadrul cărora u« vor aplica prc-lile transversale unitsre, specific rczkiențiafe (conform Anexei 6) ce vor determfaa caracterul apajiulut public șl -si «unt*. Acestea vor fi. supus» avizării de către C7ATU.

Frântele transversale vor cuprinde fa med obligatoriu plnntațri de arbori îri alirBamt^l, lacuri de staționaro fa lung, trotuare de mir-irnum f .50 nt Uțlme, basce pentru bisidtști comune cu cete pentru vehicule, cu c-Kcepto străzilor ooteefeare pe care &a ver amenaja piste separate,

So recomandă Unitare,i vitezei to deplasat® a autovchioutelor fa 3G kxedi, cu »xr,ep|ia străzilor colectoare.

Cabfurite electrica șl do comuaicoițif se vor introduc© fa $*ibte*an» ca și toate celelalte rețete edilitara.

Pentru lucrările de reabilitare sau amenajam a «pagilor verzi i libere publice sc vor eiafaora proiecte de apecfalitate, în cadrul cărora ca vor organiza, dc ««gulii, între aliate, ic-curi tic joacă, pentru copii, spații ponîru spori și edihnă. Acestea v»r fi supase avfaăril de cairo STATUI

Mdbilterul urban ra fi integrat unui cancopt coerent pentru Imaginea urbanii, a vpațiifar publica cfa întregul ansamblu.

Locuințe, aîtfi uiîkzâri admisei

POT maxhn «

Instituții de educație I învățământ - creșc, grădinițe, școli publice ț 1 privata:

POT maxim « 25%,

Această regfamcniare se va aplica șl în cx2.il extinderii clădirilor existente sau al adăugării da noi corpuri â* clădire, calculul fă«rându-A<bîn mori obligatoriu pe InirtagA parcelă, in ințclen vrtewilstic.

Lo&uinfo, alte utiHzărî admise:

CUT maxim » 0.2

IrtjUstuțîî dc educație / învățământ« creșe, grădinițe, școli publica și private:

CUT maxim « 0,5.

Acwsstâ res^u’onta.rc so va aplica ș> în cazrâ extinderii, manourddrît, supraetajări clădirilor exfateșrte sau al adăugării dc noi corpuri dc clădire, calculul fâcifadu-seln mod obligatoriii pc Inlreaga parcelă. în intstes urbanistic. în căzui mansafdăriior, suprafața nivclulbt (SH) mansardei va reprezonfa isaxiretim dfa suprafața rjivtlului curepi |se va lua fa cak&l numai pcrțlnna® cu h Ufeer mal mare sau egal »u 1,40 rti).

CONOITII SE AMPLASARE. ECf-tlPARE $1 CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

St> recomandă ca amplasarea, orfantarea și configurarea cj㫧ri|ar dc lecuit să se înscrie fa tipologia specifică zn-nei.

Extinderea, maix»ard«r«a wau șupraetiijarBo clădirilor extateftio est» poaihiîă doar cu ret-p veto rar, condițiilor do ampîmsare șl configurare rogfemettote fa -redrul prezentai stcțitini. CI3.tfirite nau părțile dc «fâdiri existenta ca au se facadre-ază fa pmwdkrite prezsnîidfa regutement nu vor putea fi amplificate» c» doar menținute fa parametrii actuali.

AfL 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, IWEHStUNI

S» eotteldcril Cî>rej.txuiaiî© par;:fctel« care tadoplineso cumulativ ttrmătoarcfa condus;

(ateii, aibă front la stradă

(bjlungimea frontului la stradă să fie mal mans sau «gală cu 12 m

(ctedâncimsa sâ fie mai marc decât frontal ia stradă

(dte<farafeț« fio mai marc szu «gală sU 350 mp

(a)SQ aibă Larmă regii iotă

Prin excepție, în czziti parcelelor in fopttes tjrâan ©uștente <» nu fadepăncsc condlliite «numerata mai dus, șe va t-fabara un PUD, prin cârc sa va evidenția mndafaalba dc c^nfanuorf ta prevederii» prezentului regulament privind utilizarea fanGlionsJă-. atnpfaoareo. echiparea și configurarea clădirSar. sistionarua atrtovchfaulator, posibllifațîle tuaxitnt de ocupare și tiilfizarn a iereraatior.

in cazul parcelelor nxistarits ia dsta intrării fa vigoare a PU<s. accnâiWte prin frereifeâi do trac ara, .rezultate dfa divizarea unei parccfa Inițiăte în adâncime, ©onxtruibiliîaîsfl aceatera a candi^snată de acordid vecinilor, dscă paircHcle acestora nu ss află, ia rândul lor, în aceeușl «Wuațic.

Sa admit operațiuni tf» divizare sau comasare b parcsklor. numai cu condiția ca toate psre.aî«ie rezultate ss rospeefe fccrtstițfile rnai sus menționate, sp&ciite© senei.

ArL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALIMAWiT

3

.. ««n.

Raport evaluare teren

în siUiațiita în care există alinieri unitare (aceeași retragere fața dc aDriiarnenț pe cel puțin patru parcela alăturate și învecinate pe aceiași front cu parcela în cauză),. clădirile sa vor retrage CU aceeași distanță fala de aliniament ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile* clădirile se vor retrage ctt cel puțin 3 fn și cu cel mult 5 re rie la alineamcftt Pentru parcelele de colț, retragerea sa va realiza față de lunbcte alintarecnto.

Garajele snt vor retrage cu minimum 6 m do la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturitun.

Art fi. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Și POSTERIOARE ALE PARCELELOR Pentru parcatele cu front la stradă ce fengtaw cuprinsă Intre 12 și 1E m:

{3)«î cazul existenței unui calcan vecin, clădirile sa vor alipi dc acosta. Nouț calcan na va depăși lungimea celui existent, Nu vor fi luata în considerare calcanele construcțiilor anexe și;sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite consteulraa unui calcan numai in scopul acoperirii unui calcan extelent Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cil o distanță minimă de 3 m. 1n cazul existentul calcanelor pe ambele laturi aia parcelei, se va înr-hlcle frontoL

(h)în cazul în caro pc limitele tatorai-e de proprluiata nu există calcane, clădirile «a var retrage dc fa acestea ta umx1 obligatorii* cu a distanță minimă <to 3 oc

Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă a "regulă locală’’ (regulă a zonei, obicei al tocului) de amplasare a datîfrilar pc parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică dc la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica ndntal p-c Una tfîn laturi. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

Pentru parcelele cu front ta Stradă dc lungime rcai mare de 43 ton:

(a)în cazul existențe» unui calcan vecin, clădirile se poî alipi de acesta. Noul calcan na va depăși lungimea celui existent Nu vor fi tatrt» in considerare calcanote «sristnrcțiaor anexe șiftiou provizorii de pc parooielc vecine. Se admite construirea unui calcan numai m scopul acoperirii ireul calcan oxîstoat Clădirile tus vor retrage »ri mod obligatoria du la latura opusă celei ca închide un calcan oXtofsrrt cu o cfistr.nțâ minimă dc 3 m.. (hjctadirilo se *or retrage In mod obligatoriu dc Iu. limitele laterale la situațiile în care pe acestea nu catetă calcane, eu o distanță minimă de 3 m.

Prin excepție, in situația, te căra se poate identifica în zona o "regulă locala* {regulă a zonei, obicei al tecului) dc amplasare a clădirilor pc parcelă - demonstrată prin prezentarea icnobitetef din vecinătate pc planul de situație - ce implică o retragere mal micii dc la limita laterală do proprietate (dar nb msî pirite de 2 m), aceasta se poate aplica numai pc una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să albă spre limita in cauză a retragere minimă dc 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pc această parte iui va depăși 4,S0 m.

Pentru toata situațiile;

(ajcUidlrilc se vor retrage ds la limita postertoara a parcelai cu e dis tanță arinimă egala cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât S m.

(bjgarajete, Inclusiv cete Incluse te corpul principal do clădire, sa var puica alipi lisnîjclcr tețerate a|e parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.SD m.

(c)garajele se vor retragă cu cel puțin S m fața de feratele posterioare ate parcelat.

(djteate consJtaUctiita do pa parcela în înțeles urban se Vor amplasa în fâșia adiacenta aliniamentului cu adâncimea de 25 m. cu excepția cdiculoior cu caracter provizoriu ce contribuie te organizarea grădinii (htlgorii f pavilioane., depozit» pentru unelte da grădinii etc), a căror suprafață tesumafă «a fi de maximum 15 mp,

ArL 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Distanța minimă dintre două ciadlri aflate pc aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișa wu atic în punctul cel >nal Înalt dar nu mal puțin decât 3 m.

în cazul In caro încăperi principale {camera de- zi, dormitoare) sunt orientale spre spațiul dintre cefe două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

Ari.. fi. CIRCULAȚII Șl ACCESE

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai daaal e*i«tâ acces dirccrlA drumurile publice. Prin excepția, pcnlcu; slluațil existent» te data intrării te rigoare» PUG, ae ndmite «mstrufre» parcateter cu acces prin nervilute te drumurile publice. Pe o parcelă sa pol prevedea un singur acces pi'etcnal șl un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lățimea de maximum 3 m.

Orice acces la drumurile publice s&va realiza conform av^uiui eliberat de administratorul acestora. Pentru căile pletonaleși carosabile din tetertorut parcelelor se rucocrandă utilizare» inveiitenlor permeabile.

Arc. S STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

3îațtonar«A autovehiculelor xe va c-rganua în intcriprul parceteL

Necesarul de parcaje:

Locuințe individuale țuriifamlfialej «cu s»*mlcotecîîvo (tEmăîalc). Inclusiv in cazul In care ecupanlii <te-$ț2șci,T.r^ sstivitări liberale sau marjufaolurtoro;

 • (a) ntîninium un lac dc parcare pentru clădiri cu AU mai mici de ICO mp

 • (b) mlnimum două tocuri cto parcam pentru clădiri cu AU mai mare de 103 mp

Servică cu acces public tecivicii de <>raxl««tate):

țajminhnum două tocuri de parcare

Prin excopțte, în situațiile In oare, din motive tfirniocotrabSe* în litbiripraf parcelei n.u pot fi realizate in condiții rezonabile parcaje sau frociănil de parcaje necesar, pcniru lucrări de restrucuirara parftefii (schimbări tic destinație, demolări parțiale, extinderi, mansardări, adiționare dc noi coipuri de clădire eteț, se pisate accepta parcarea pc doiucciul public, pe baza de abonament fn >xin>te cazuri va eiabara un PUD. Funcțiitnî rin turism, cu anriâtearclâ condiții:

(*)»ă r.u includă, alimentație publică;

(bjesa *eobțină acordul vedcilor

Instituții <le etfiicațte l tovițământ» crașe. grădinițe, școli pidsfice î^I private - parcaje pentru personal; (ajmlnlrtuan un loc de parcare la 5 persoana, dac nu mai puțin de două

Art. 10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterana (parter * etaj + mansardă i nivel retras) sou (demisei > parter ♦ mansardă t nivel retras). Retragerea cîîL-r.ului nivel va (»mal mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre strada, t spa.țîul public.

TatxMzat, regimul da Înălțime nu poate depa$i una dintre următoarele configurații: (S)*Pv1+M, (Sj a P+1+R, Q*P*M, D+P-R (scmnlriccțfste prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter. M - mansardă, R -nivel retrași.

înălțimea maximă adnslsâ a clădirilor, măsurată ia cornișe cupJiriosră sau ia aticul ultimului nivel nerctras, în punctul Cel mai «nalt, nu va depăși 8 m.

înălțimea maximă admisa a clădirilor, măsurată te cixțm» «caporlșului sau la aticul nteefuiut retras, m punctul cel ma» înalt nu va depăși 12 m.

Alt 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiitar esle permisă numai dacă aspectul for exterior nu contravine fuHctîîmli acestora, caracterului zonei (HG 825H3SG, Art. 32) așa cten a fost el descris in preambul și peisajului urban.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, vosumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general ai zonei și dcprecîsză valorile general acceptele ste urbanismului și arhitecturii, este Interzisă. (HG 525/1 șșș, Art- 32).

Arititecbira clădirilor noi va fi da factură modareă și va exprim» wtracterel programului (tocuiraț. Se interzică rcallzsrca dc pastișa arhitect urate sau Unitatea «burilor Isterie.

Volumetria va fi echilibrată, specifică pcogramtstoi de lactâL

Acoperișurile cu șarpantă vor avea forme simple, îr. două sau patru ape, cu pante ogalc șl constante eo nu vor depăși 60o, sau cu terasă. Cornișele vor fi de «p Uîban.

Raportul păn-gol vs fi apropia!: dc cel pradaminant în zonă.

Matorialcte dc finisaj vor fi cele specifice zonei - țiglă ccrarelcă a.»u tahlăi lisa fâlțurtâ pentru acopcrișa IncUnafc,: tencuieli pentn.» fetește, placaje din piatră sau toncuic-fl pentru sectari ■șl alte elemente artiltoctarale. Pentru tâmplarii (uși șt ferestre} ss recomandă femnul.

Culorile vor fi pastelat», deschise, apropiate dc colo naturale, ojwdfitw. Se Interzice folosirea culorilor saturata, stridente» încldco la toata- dementele ccnstrucțiet

La clădlrila existente sa interzice eliminarea decorațiilor Specifici: iancadramente, cornișe. înrâuri, aofcmate, pilaștri, tâmplării împrejmuiri eta} CM octala renovării sau J reabBtZării termica, tn cazul restructurÂriilcxtimlerii acosta eteinentc se vor Irtrjieha, ac regîâă» ta een&tptal generai.

Serviciile profesional» ale ocupz-nților var putea fi marcat» prm placi nretaft'cc gravate cu dwnenoiunea maxâni de 33x511 cm. Acestus vor fi amplasate mimai ta iterita aav ta atare domianlatul public.

Art. 12. CQHDrpt DE ECHIPARE EOll.rrARĂ Șl EVACUAREA DEȘEURILOR

Toate- utilitățile se vor zslgura prin racordară fit ratelate adilftare puhfice. zona beneficiind dv echipare conipteta..

Se Interzic*’ conducerea apelor meteorice spre dems-ritai public miu parcelele vecine.

Firidele da branșament șl contoriăaro vor îi tategrati: lh Ihtperimdire.

S& interzice dispunerea anriani a cablurilor da crics fel (esactrice, talafonica, CATV etej.

Fiaesre parcelă va dispune da t> platformă sad da un spațiu tntoriar parcatei (svdftttiJf integrat in

U38888888888381S3SL                                  g MW w

Raport evaluare teren

împrejmuire) dsstin.iț. cojecțânl d$ș«jurifo^ maniere, «cceslbă din spațiul public..

Arî, 13. SPAȚIi LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Pa ansamblul und parcele. spatiile verzi crganîwte ps solul natura; vor ocupa mmbn 4Q% din suprafață totalii și vor cuprinde exdushr vegetație (joiisfi. medie și iraritiij. Suprafețele avănd c Irabrăcărainte <lc price lip suni cuprinse în categoria spațiilor libero.

Pe fâșia de fertfo cuprinsa Trttra stradă X spațiu public și cfârfîriia retrase <ic aUniwaqcxrt (gradina de fațadă), minim STA din suprafețe vsrfi organizate ca spațB verzi.

Elimina rea «beriiar maturi cwfe inferzlsi, cu excepția situațiilor 5u care aceștia raprczfotS un pericol iminent pentru siguranța peraoanefer «hi a hurtitritor sau ar împiedici realizare» cnuurtructlilon

Ari. 14. ÎMPREJMUIRI

Spre spațiul pub&c alintemcntui va <î obligatoriu închis pc Urată hmglmea sa pin împrejmuire.

Împrejmuirile orfontale spre spațiul public vc-ravea un sedu opac cu înălțimea maximă do 80 cm ți o parte IransfettVrtiă, realizai cin grilaj metalic sau Intr-un sistem sănitor care pernițe vizibilitatea în ambele diractît șl pătrunderea vegetației. înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublai» de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelete vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile linprejmuirilor situare în aiiniament se vor deschidă spre interiorul parcelei. Trufam«:btut arhitectural al împrejmuirilor va ft comită cu cei ai clădirilor aflate pe parcelă.

 • 4. REGJMUL. HE ACTUALIZARE f MODIFICARE A DOCUMENTAȚIILOR DE URDAMȘhț. ,.SL „A REGLEMENTARILOR LOCALE AFERENTEt

 • —  în cazul în care proiectul nu va respecta reglementările de urbanism aprobate, se vor elabora studii dc specialitate conform tftgil 350/2001 mortificată și actualizată,

 • -  Sc va prelua profil ui de dram din PU2.PUO Tatfea sî asbckrtii aprobat cu HCL nr,204/2006,

NQ1&

î. Sc vor respecte n’.G. W. $25/1996 replicată, Legea ar. 50/1991 republicate, Legea nr. 350'2001 modificata, Ordinul 83S/ZQ09 MfWtlteat. OUG nr. 11422907, Codul civil și toate legile, normativele și netă rărite Consiliului focal p9TQ reglementează pmenajarea iftnioriujuîși construirea in zonă,

?. Anexele si plapseie amintite in presantul regulament se pol vizualiza pu site-dl

la secțiune» “informații publice" - "Urbanism*

 • 4. în vederea autorizării, va fî prezentată dezmembrarea io pe pentru rvguiutizarua traseu for și înscrierea cu

titlu do dr,irr>a supnfatoior respective de teren, Iar Împrejmuirile se vor realiza cu respectarea pro filelor aprobata.                                                                          . x ,

 • 5. I'uricteți» pcr|ifor și» fl.nprct/pwririf se w» execute excentric, mimai pe tafonul proprietate, fără utectarea doitieniglș) public sau privat.

£. D.T-A.C. se va îniacenf, semna, verifica și ariza conform legislației in v/goara,

7. D.T.A.C. sc va prezente In 2 ex. cu semnăteri. ștempite și tabelul cu indicatori, în criuln&l.

Tabelul cu indicatori va conținemodui de calcul șl POT și CUT, conform Legii nr. 35&ZtiO1 actealizată, 3,Avfxcltr și acordurile soficitete prin certificatul de urbanism sc vor prezente fa original și In copie.

 • 5. Sc va- ruspeeia Regulamentul privind asigurarea locurilor dc parcare in interiorul pxrcwlei epaferm Anexei 1 la avizul CTATU nt: 5943729(16 aprobat cu H.CÂ^nc539lW06.

 • 10. țnaîntea depunerii documentației pentru obp'ncrcÂt Autorizației rie canslruim sc va reglementa adresa adrrdnîsirafiva pcntnr Imobilul stedial..

 • 11. In conformitate cu riCL nr.3-5ft'2«. 03.2003 iu vederea emiterii atiiorirsriicr dtt construire pentru ampsacamentele care Knpun rn'.gulnriz.arrm sau îrasurea de circularii wva intoemi un proces verbal dv lucruri in teren, insetit ri<>. rincumentatiit fote, cu maritatba limitei fottuwftd alocat ptmtnr reguterizarca ssa trasarea airculiitiHor. fata do inruttiri rămas pentru ccnsituire in pntzenZi t^prexuararmlor Prinuuter, a beneficMrufai. a pruiuctartiuliri sl» aneaiiiiistiiluJ topcinretrist care a latacmit (ftmUttiimteri» di; dezmomifrara x supraletelar susmenitetmte. Tutedate s(; va stabili cci» t-O.OOce va fi luata m c»ns;der<irț> -a», reteriote peiitiu cote!» ac nivel ale dadîrli si sta turtmuloiamenajai. Prcpnastri veritei va iî sntsxat te avizele si acarcfurile in baza carot j; se turtite aufwi>.aîte (te ccnsimite.

Pne^nîul c&itiiica! ric yrbarJsm pouta fi Ulitxaî ?ri sccpai: construire casa unKataflîafe , împrejmuirii, racorduri fbrarasanwitc rri amenajari ext»riu<are4vezf <infe?

” ^ Ceriificătui dc urbanism nu ține loc dc autorizație de construlre/desființâre

și nu conferă dreptul dea executa lucrări do construcții._____........

6

5. OBUGAȚS ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URaANJS,M:

h ,*,ropuî eJiiborăf» documentației pealru ăufoțizaraa exaajterii Lîcrâriior Pa eor^iracții — de a>ndrure/de OaMitețsra -- so’rfșrfeniuj ee va adresa autoriUițB conspotante p%ntra pratttr&s ra&câț,â.>î;

AGENT IA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CI..LLI NAPOCA

CALEA 0QROBANTILOFL. NR-&S, BL. SE

h splscaree nhesthfttî CansiîiuliiJ gS/337/Ofifi (Diracțrsp ElA) privind evaluarea efectelor anumitor plc="^*.e pubăce și private asupra mediatei mrafificatâ pin Drr&ctiva Gorrsibutei Ș7?11rCc și pr-n Directiva Consiliului și Pajlamcnîuftji European 2DQ3435/CE privind participarea pubUtutei ia dabo-rarsâ ariomițcr planuri și programa în îegălurâ cu mediu! </s modificarea, cu privite te parsaparcă publicatul și accesă la justiție, a Oir£.-c4-v<x;; 65/337ZCEF șt Q-scuvtrt SSțdt/CE, prin csrvScatte do utbanem ss ccrnunică sascitentute» obligația de a «onteaa sirioritrrfss teMrxidiu du mediu pentru en aceasta aâ snsiizaze și să decidă, după; csz. Fncadrarao/raifoc&drarea prcic-rtuli;; invssiițteî pubSCorpiivaTc ’nîisîa profectehsr supusa evșteâdi irr-pscjjl-JÎ asupra mediului.

5n spl,'car«îa prevederilor DitssfivBi Consiitetei B5/337/CEE» procedura da emsiers <i acordului de m&diu se Cteriâșcarâ după emiterea ccîtifecsteiui da urbanism, antsncr depunerii dccuntcnlfiției pentru autorizarea execinării îusrârteii de construcții fa aut&ntotrra administrației puhlius competenta.

In vederea salisîaccrii cerințelor cu privire la procedura ds emitere a acordtete de -mediu, autc-nlatea ccrarwtents pentru r^îccșa mediului stabilește mecanismul aiurării consultării pubficis, cemraîizăiii opțkiniter pwteicuiui și ai formulări; unui purait da vedere aâcsî cu privire s reaSzerea investiției Sraacord a; rez-ulteteic consugârii publice.

în abtfste condifii.*

Dup.1 pricăjea prazantuiis cnrimcai de          bttiter^ ««"âWcgâîiâ deVsci prazwda te «itaxăâieă~~"'"i

i rxmr-eîcntâ ps-rtru protecția mediuiui în vederea evaluării Inițiate o Investiției și stabtârii neeesirsțri wafoâiri efectetoi j :       rscssiHia asupra mediului, in urma evaluări mimate a rnventipe: sc va emite actul sdmlnlstnriiv sf autcr-tâțli

_ _______competente pentru protecția mediului.

h situația !n care autoritatea ccmpeiantft pimtna protecția mediului stunteșto ncces^mi^e-nJuării efecteicr' ir.vastiției asupra madiuiui. soScrtomui nro ob»iga|ia ce a notmea acest tejri autorități odminislrari&i publice competente cu privite la menținerea cererii pentru autorizarea exeoută>u

.                          țucrâister ac construcții.

in situa’.».; sn caro.      «niterea «HtrircaiuhU dZ utber-ftra wi pa pârcocsu! dendări p»WBd»mi du"evaluer^ «"”i

etecfefoi investiți® asupra rnetfiuiuk scfeMantu! rarwnțâ te teîențte de resucsre o tevesiiteri. &c*«3 ara no&jațte cte a ___________ripiitkte ac»st fapt acterâățn ari>NnisVați»ri publice competente.

 • 6. CEREREA DE GMfTERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUtREnSESFHNȚARE va fi fosofită do următoarele documente:

B^certifiasU-f de sxbarasm;

b}dovEicf.« Irttehâ asupra irncuiliriui. ferea șirsari oortetnicța. sâni» d^ă euz.            pian câd&slral actiuăzaj la

■.i și extrasul de carte forxiarâ tte fotewsrft astfesaferd te zi» in citim' =•» care firgea na djq>un& a--ifi=-l tespte lega&tstă}.

C.jîlacurrtei'italîa tetuvea — D.T., după caz.'

X O.T.A.C.        DTA..D         O.T.O.E

d) a v^sk și •!:co<.d-.iri!a «hilrilHe jiritt esrtificatuf rie urbanism-

d. t j avizi» p acorduri pirdi^d utf&ățiite urirane și infrastructura.:

XaftrterĂaie «j ap»                             Xgaz* naturale

Xea?:îilts»rc                                             tetetorizare

Xaămeriiare cu energie electrică                    Xaasjhrilate

a&TMuteire cu eneigie termică                      transport prban

Alte avue/aaorasiri:

» Primarit? - ulrocfis tehnica - Serviciu! siguranței căoiăati&i uribane si ratele edilitarul

PENTRU RACORDURI SI SRANSAMENTEz

- AMz» <h‘. arrvpisisarnera S.C- Eleofrlca 5«A, S.C. Compania da Apa Son;es SJL, E.OH Gaz.

• Priroarie-Direcția Tehnica -Seraiolu! siguranța ciT<?ufattei urbane si ratei* «dSlfereal Servicii admhtlotra-.-* cel publice

-Aviz tehnic EON GAZ si sofotla tic accaș

-Acord coproprietari conducta * dcewte cazul

-Aviz do principiu Compania do Apa Someș SA

- v‘ B<'''i3înS '             anwg.


JfflMBJKÎK '


Raport evaluare teren


- Ru^mentaraa jtiorfica   acordul copropridiiîrîlor terenurilor «ifvsțatc de tiierarilcaca ct’-ts cazul)

d.2} -s'«z* $i acta ■&& îjn^r/i

Ss&ujgsaja ia gs®er«feî                            protec^ ch£â                 Xs&râlxtfea popuMa»

;> 3? avthVacnrdun spectre tife jttJ.'^inișttaț.si pubiiee cenfcahi $&su ale scrwp^r<&3aia^3:tease <ste patern: <1.4j 3&£â <1$ fipiiviâte-Te:

- documentație topografica înscdta de procesul verbal pentru scopul solicitat

•• studiu gș&otchftic-

<3 setul administrativ airtortbSț» campctcnis pcutxu protecția mediului;

Șsovada privind k:'S«î:>u!;> taxelor leg<itc-

lîvs-arr.c^jtcSă: de nitrtă »t>R uitrâîeare!*." îflx» (cefie}: • pant.ru suiodxali;» de coniihVirv

 • - pentru foraje geo

 • - puptru orgiini^aro ««UrtiPr

 • - pentni tlnibrut adiitectudi

 • - pentru transport nteloz. - se va prezenta si scniraclul cu rama da satuîvilatfi care giret;cn«J33 zepa pentru diHNMft&r prevenite din construcții *si tJejnoîiiri țOrdin ar. 11l}/22£i7' W.O, Hr 55?/28Q<)

  i>  lStW888B88lWia8:


  .                                        '2SEBT.3E: :                      .. . .....


  '' ®: LTSKBSSăB


  Raport evaluare teren


ANEXA NR. 3 - PREZENTAREA EVALUATORULUI

Suntem

o companie de profesioniști în evaluare


Echipa

35


35 d« evaluatori

autorizați cu experiență


HXfi>6âlK&|lL'Ț


■nwrnteii                                     * EvjituxilasTior Auldrtxdțt <Ud          {**««£VA "iț

AM;VAR<          <«;«>•»■*»•Vtt&s’ex >

Sta^nd-ardel* tnt»rn»ț»cn«l* 4» IRv«|*i»r* ‘JVSi

#£Xr>««*

 • *  « vait «ai oa | ?f f.:*pr ic*ldțil> <r irm'jbihar'c

 • * evaluat c u iach«panier ițelor

 • *  evaluat u’cn ci fac er iior6 me-mbiri acreditați

ANEVAR


OI i*"* Ca 2 ’’ncmbt'i

■CI         Royal Inartltutîdn of Chartered SurveyorsRaport evaluare teren


Suport logistic

Cc«murticar«!a întru aacaț-țfc»            &« to::e pnn

yf>6i Me* oe date pavate ce pernițe

S cwwanș               «gart aștrii ir,câ?

s£ asigurĂ’n ■$ oțera^XMe «'.a»tfnâ pentru -cte.*^» $> beneifcian rciftri


HEOCONSUlJContact


lj HLCCOKSUir


BsiaMare


Ic-ar- Bercu


Toate locațiile dispun de :


■țț ■^pwrtlTadBC«>î.

Ib <d£wl&oar& «i^-urjcu tserțe, <rr^*ngr«te • nșflfh» $ scârbei.


•țț pRxjtTirn rațcna: unu: k ^ențruîn'ie^Sîrare..

verificare șt ttocaw

«î#C&rt<? «<

S$WU' $y&Prlu iii

{S5rr»p»sw;


gparnM» suferi ?n

k acvjitateade«.-»ar* și redare ■» rapc<srtei or> irf&Trhjnw'^

Oă i’iA>cSyifa*‘§, apSKâfâ Cd fcrgat a^carref-rte esc


mdanc» m țranș»pa lautctfurf&me).


Brașov

Buxiiu


București


Ov^-wW/cea


iei âZfeâ 2O14â2


■Criftîîan Nxi«a

Chtfiiâ


Cluj - Napoc* Mersvs Wanâ îeLS?£â.l3&£.5£

Constanța €risfcr» Vafedi-» t«i «?X-C- t&ă 01$


Cratawi

Galați

la?i

PIU$tl

Stbfu

Timișoara


UtO?£'d.i3C 655

DanMffeuaBisnu tși C/>E^ l-M&SJ;

'^asre^Cc-CMei

t*LC?Z2.2G?.DCC

Henan Ch.rtiâ

tei er7S.0-£ i>i.> £1X*

t-H. & 66.642.64 3

Gi^rter LS’jl^h.'S?!

t«H r'ns noe?i


tei.C?&i.L2C,6SÎ'


NEOCONSULT

V A t y A T » Q M

Teren intravilan situat pe str.Antonio

Gaudi nr.29, mun. Cluj-Napoca /i -■C'Kx

Februarie 2020

Nr. raport NOV: 1006 / 26.02.2020

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al soli citanți lor.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietari

Mateaș Bogdan și Mateaș Mihaela

Data evaluării

25.02.2020

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum-teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform PUG, în suprafață de 29 mp, conform extrasului CF 318266 eliberat La data de 28.1 1.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban, conform certificatului de urbanism nr.2105 din 20.05.2015.

. Regimul juridic

Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice. Imobil în proprietate privată.

Caracterul zonei.

Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: fâneață

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică a fost dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform PUG.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul "Colonia Becaș", pe strada Antonio Gaudi nr.29. Colonia Becas este amplasata în sud-estul cartierului Buna Ziua, sudul cartierelor Andrei Muresanu si Gheorgheni si vestul coloniei Borhanci. Zona este caracterizata de locuințe de tip rezidențial individuale (case, vile) cu regim de inaltime P sau P+1E. Lipsesc elementele urbane de integrare (infrastructura, spatii verzi amenajate).

Zona se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban, conform certificatului de urbanism nr.2105 din 20.05.2015.

\             COLONIA

BUNĂ Z..IUA                       \              BORHAHC1

/ \ / \ / \ ES               /                        \

r              \

j           BECAS           \

\ l                                _______i

i                                                       _ _________________

Map dala ©2019 Googla

I

i

i e g
Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ medie.

Unități comerciale: sunt amplasate La distanță relativ medie.

Caracterul zonei: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică a fost dezmembrată din

parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform PUG.

Abordări în evaluare:

Legea 255/2010 cu modificările și completările ulterioare, cap.Iii, art.11, alin(8).

Legea exproprierii, prin art.26, precizează, că evaluarea se face respectând Studiul de piață pentru fondul imobiliar al județului Cluj, întocmit pentru anul 2020 La solicitarea Notarilor Publici Cluj.

http://www.unnpr.ro/files/expertize2020/CNPCluj/studiu de piața cluj.pdf

Valoare de despăgubire - suprafața de 29 mp : 406 Lei, echivalent 84,54 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum de 29 mp.

Curs de schimb valutar la data

evaluării (lei/EUR - curs BNR)

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•/ Valoarea este fără TVA;

■/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,8024 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

■/ Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de Limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, MAA la nr. de telefon +40 786 130 650.

Cu stimă,
Declarația evaluatorului

Evaluatorul prezentului raport este SC NEOCONSULT VALUATION SRL, membru corporativ ANEVAR, autorizația 0377, prin colectivul de evaluatori autorizați din cadrul societății, care au competența cerută de domeniul specific al evaluării (specializarea EPI), respectiv cel (cei) care semnează prezentul raport de evaluare.

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că: afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate, corecte, obiective și imparțiale; nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la obiectul prezentului raport de evaluare și nici un interes sau influență legată de părțile implicate; suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care sa favorizeze clientul sau vreo parte implicată și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior.

Evaluarea de față nu a impus evaluatorului să apeleze la asistență substanțială din partea altor specialiști; analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt în concordanță cu ipotezele și ipotezele speciale considerate și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele ANEVAR în vigoare la data evaluării.

S-au primit informații și documente legate de identificarea obiectului evaluării din partea solicitantului evaluării și/sau a reprezentanților acestuia; prezentul raport a fost realizat prin respectarea recomandărilor „Codului de Etică al profesiei de evaluator autorizat”, se supune Standardelor ANEVAR în vigoare la data evaluării, și poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris și prealabil al evaluatorului) și verificat, în conformitate cu Standardele ANEVAR în vigoare la data evaluării, în speță SEV 400 „Verificarea evaluărilor”.

Evaluatorul care certifică prezentul raport de evaluare are competența necesară impusă de complexitatea temei de evaluare (tip proprietate, arie geografică, scop lucrare); la data elaborării acestui raport, evaluatorul care semnează mai jos este membru autorizat al ANEVAR și a îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională al ANEVAR.

Evaluatorul care semnează prezentul raport de evaluare are încheiată asigurarea de răspundere profesională la ALLIANZ - ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. Firma NEOCONSULT VALUATION S.R.L. are încheiată asigurarea de răspundere profesională La ALLIANZ-ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A.

Raportul de evaluare este realizat cu respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei NEOCONSULT VALUATION, aplicarea și respectarea procedurilor interne fiind verificate intern.

CUPRINS

SINTEZA EVALUĂRII

 • 1  TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII

 • 1.1     Identificarea și competența evaluatorului

 • 1.2     Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

 • 1.3     Scopul evaluării

 • 1.4     Drepturi de proprietate evaluate. Identificarea activului supus evaluării. Identificarea juridică, cadastrală și

faptică. 10

 • 1.5     Tipul valorii

 • 1.6     Abordarea În evaluare și raționamentul.........................................

 • 1.7     Data inspecției. Data evaluării. Data raportului

 • 1.8     Moneda raportului.......

 • 1.9     Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării. Natura și sursa informațiilor pe care s-a bazat evaluarea

11

 • 1.10    Ipoteze și ipoteze speciale

 • 1.11    Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

 • 1.12   Declararea conformității evaluării cu Standardele de evaluarea bunurilor 2018

 • 1.13    Descrierea raportului

 • 2  PREZENTAREA DATELOR......................................................'■

 • 2.1     Identificarea proprietății imobiliare subiect. Descrierea juridică

 • 2.2     Date despre zonă, oraș, vecinătăți și amplasare

 • 2.3     Informații despre amplasament

 • 2.4     Date privind impozitele și taxele..........................................................................................................’•

 • 2.5     Istoric, incluzând vânzările anterioare și ofertele sau cotațiile curente

 • 3  ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII

 • 3.1     Cea mai bună utilizare

 • 3.2    Evaluarea terenului

 • 4 ANALIZA REZULTATELOR SI CONCLUZIA ASUPRA VALORII           

i fa-»'/

4.1 Opinia evaluatorului.....................   -

__

 • 5 ANEXE................................................................................................................................28

 • 1 TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII
  • 1.1  Identificarea și competența evaluatorului

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit de S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L., membru corporativ ANEVAR, prin colectivul de evaluatori autorizați din cadrul societății.

Semnatarii acestui raport:

 • -  sunt competenți să efectueze lucrarea și nu au primit asistență de la nicio altă persoană

 • -  nu au nicio legătură sau implicare importantă cu subiectul evaluării sau cu solicitantul evaluării

 • -   pot oferi o evaluare obiectivă și imparțială

Cele prezentate mai sus sunt declarații ale evaluatorului și sunt susținute prin elaborarea prezentului raport.

 • 1.2  Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

Solicitanții prezentei lucrări și singurii utilizatori desemnați sunt: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. Raportul de evaluare nu este destinat pentru oricare alte terțe persoane fizice sau juridice, iar evaluatorul nu își asumă nicio responsabilitate decât pentru utilizatorii desemnați, menționați anterior și pentru scopul menționat în continuare.

 • 1.3  Scopul evaluării

Lucrarea de față a fost întocmită în scopul estimării valorii juste de despăgubire, în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică și va urma reglementările Legii nr.255/2010.

Menționăm în continuare că acest raport nu este destinat pentru niciun alt scop, altul decât cel menționat anterior.

 • 1.4  Drepturi de proprietate evaluate. Identificarea activului supus evaluării. Identificarea juridică, cadastrală și faptică.

Dreptul de proprietate este considerat integral, valabil, tranzacționabil și neafectat de eventuale sarcini ori alte aspecte Litigioase care pot afecta valoarea.

Activul evaluat La solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum în suprafață de 29 mp, conform extrasului CF nr. 318266 eliberat la data de 28.11.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

identificarea în teren a fost realizată de către evaluatorii autorizați Marius Șufană și Monika lacob.

 • 1.5  Tipul valorii

Raportul de evaluare a fost întocmit în vederea exprimării unei opinii privind valoarea de despăgubire (a proprietății imobiliare analizate) așa cum este ea definită în legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

 • 1.6  Abordarea în evaluare și raționamentul

Misiunea de evaluare constă în determinarea valorii de despăgubire, așa cum este ea reglementată de legea nr. 255 / 2010.

Art. 11 aln 7 stipulează următoarele: înainte de data începerii activității comisiei prevăzute la art. 18, „un expert evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință”.

Art. 11 aln 8 și 9 menționează faptul că „raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77A1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de evaluare se întocmește sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România".

 • 1.7  Data inspecției. Data evaluării. Data raportului

Proprietatea analizată a fost inspectată în luna octombrie 2019 denumită în continuare data inspecției. Cu ocazia inspecției s-a identificat proprietatea imobiliară, și s-a verificat dacă situația juridică regăsită în documentele legale coincide cu cea reală, constatată.

Rezultatul evaluării reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea justă, a proprietății imobiliare analizate, la 25.02.2020 - data evaluării - dată la care se consideră valabile ipotezele considerate și valorile exprimate de către evaluator.

Raportul a fost întocmit în luna februarie 2020, 26.02.2020 fiind considerată data raportului.

 • 1.8  Moneda raportului

Conform solicitării clientului, opinia exprimată în prezentul raport este prezentată în lei și euro, conversia realizându-se la cursul oficial BNR, valabil la data evaluării - 4,8024 lei / 1euro. Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma plătită, cash și integral în ipoteza unei tranzacții, fără a lua în calcul condiții de plată deosebite (rate, leasing etc.).

 • 1.9  Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării. Natura și sursa informațiilor pe care s-a bazat evaluarea

Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării a presupus următoarele:

-—Analiza documentelor avute la dispoziție, puse la dispoziție de proprietar/solicitant: X 'S p.

-''O.?ÎX. o Extras de carte funciară


PTan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate

Certificat de Urbanism nr.2105/20.05.2015

JJ/ y

o 4 'Decizie civilă nr.4940/2017

Analiza informațiilor preluate cu ocazia realizării inspecției:

Caracteristici fizice

Eventuale necorelări între situația faptică, constatată, și cea preluată din documentele legale și documentația cadastrală o Istoricul utilizării proprietății

o Funcționalitatea proprietății

- Analiza informațiilor preluate din surse terțe:

o Hărți digitale disponibile online cu scopul de a identifica suplimentar limitele proprietății, avantajele și dezavantajele amplasării în zonă, studierea vecinătăților și a cailor de acces la proprietate, gradul de acoperire al zonei, etc

o Baze din mediul online și scris (vânzări, închirieri, costuri de construcție, etc.), analize de piață publicate fie online, fie în scris de companii și instituții specializate în analiza pieței imobiliare, date statistice, previziuni etc

Restricții documentare:

 • -  Am avut la dispoziție extrasul CF nr.318266 eliberat la data de 28.11.2018 în care este înscrisă suprafața de 29 mp, teren cu destinație de drum, teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform PUG.

 • -   Informații cu privire la calitatea utilităților de care dispune amplasamentul evaluat.

Restricțiile din punct de vedere urbanistic au fost preluate din certificatul de urbanism și Planul Urbanistic General disponibil și pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, iar opinia privind valoarea de despăgubire a proprietății imobiliare analizate s-a exprimat în ipoteza în care nu există restricții deosebite.

Concluzie privind documentarea: documentația avută La dispoziție și amploarea investigațiilor realizate se consideră a avea un grad de suficiență mediu pentru realizarea evaluării.

 • 1.10 Ipoteze și ipoteze speciale

Ipoteze generale

Valoarea opinată în raportul de evaluare este estimată în condițiile realizării ipotezelor care urmează și în mod special în ipoteza în care situațiile la care se face referire mai jos nu generează niciun fel de restricții în afara celor arătate expres pe parcursul raportului și a căror impact este expres scris că a fost Luat


'XC'jffiEiZînnKKiiEl:


în considerare. Dacă se va demonstra că cel puțin una din ipotezele sub care este realizat raportul și care sunt detaliate în cele ce urmează nu este valabilă, valoarea estimată este invalidată;

Aspectele juridice [descrierea Legală și aspecte privind dreptul de proprietate) se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către proprietar/solicitant și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil și transferabil (în circuitul civil]. Afirmațiile făcute de evaluator privitoare la descrierea legală a proprietății nu se substituie avizelor juridice exprimate de specialiști; evaluatorul nu are competență în acest domeniu;

Se presupune că toate studiile inginerești puse de proprietar / destinatar la dispoziția evaluatorului sunt corecte. Planurile de situație și materialele ilustrative din acest raport au fost incluse doar pentru a ajuta cititorul raportului în vizualizarea proprietății. Evaluatorul a preluat dimensiunile, din documentele avute La dispoziție, acestea fiind considerate conforme cu realitatea. Nu am efectuat măsurători suplimentare. Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile și documentele pe care le-a avut ta dispoziție, existând posibilitatea existenței și a altor informații sau documente de care evaluatorul nu avea cunoștință;

Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor și restricțiilor de zonare, urbanism, mediu și utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o ne-conformitate, descrisă și luată în considerare în prezentul raport;

Nu am realizat niciun fel de investigație pentru stabilirea existenței contaminanților. Se presupune că nu există condiții ascunse sau ne-aparente ale proprietății, solului, sau structurii care să influențeze valoarea. Cu ocazia inspecției nu am fost informați despre existența pe amplasament a unor contaminanți; Nu am realizat nici un fel de investigație suplimentară pentru stabilirea existenței altor contaminanți. Evaluatorul nu-și asumă nicio responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi;

Situația actuală a proprietății imobiliare, scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate și a modalităților de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii proprietății în condițiile tipului valorii selectate. Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate lă aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile considerând datele care sunt disponibile la data evaluării;

Orice referință în acest raport de evaluare la rasă, etnie, credință, vârstă sau sex sau orice alt grup individual a fost făcută în scop informativ. Aceste date prezentate s-a considerat că nu au niciun efect asupra valorii de piață a proprietății evaluate sau a oricărei proprietăți în zona studiată;

;Raport evaluare teren

Prezenta evaluare a fost întocmită pentru scopul declarat în cadrul raportului și asumat prin contractul de prestări servicii întocmit între evaluator și beneficiar/destinatar. Acest raport de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat;

Evaluatorul a obținut informații, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte și de încredere dar nu se asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte;

Evaluatorul nu are cunoștință de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau vecinătăți care să afecteze proprietatea evaluată;

Opinia evaluatorului este cu referire la proprietate asa cum reiese din documentele și titlurile de proprietate puse la dispoziție de proprietar/utilizator, fiind limitată exclusiv la acestea;

Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea;

Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;

Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune;

Nici prezentul raport, nici părți ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul scris prealabil al evaluatorului;

Valoarea exprimată în prezentul raport nu reprezintă valoarea pentru asigurare.

Ipoteze speciale

■/ Evaluatorul nu își asuma responsabilitatea pentru factorii economici și fizici care pot apărea ulterior evaluării și pot influența opiniile și rezultatele din această lucrare.

■/ Se presupune, că terenul evaluat se conformează tuturor reglementărilor și restricțiilor de zonare, utilizare și urbanism, în afara cazului în care a fost identificată o non-conformitate, descrisă și Luată în considerare în prezentul raport. Dacă ulterior se constată modificări, acestea vor fi Luate în calcul.

. ..JfflfiflRî- .■jESK2E^3H^BE^BBHE3SE<.X j-jf            :ț


-".WfflJ .<<                                            --                             ■■■jWffJ'^WWI®!.[ JBJWIMFÎ

Raport evaluare teren

Z Nu a fost verificată autenticitatea documentelor prezentate și nu s-au făcut investigații privind statutul juridic al proprietății în cauză.

Z Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele și documentațiile primite de la reprezentanții Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

Z Suprafețele utilizate în estimarea valorilor sunt cele primite de La beneficiar și atașate la prezentul raport.

Z Evaluatorul presupune că aprecierile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare sunt rezonabile și pertinente în contextul imobiliar, a legislației privind exproprierile pentru cauza de utilitate publică și a standardelor de evaluare impuse la data evaluării.

Z Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Studiul de piață pentru fondul imobiliar al județului Cluj, întocmit pentru anul 2020 la solicitarea Notarilor Publici Cluj.

Z Pentru a respecta legea 255/2010, evaluatorul alege să utilizeze valoarea justă de despăgubire.

-

■/ Evaluarea s-a realizat în ipoteza în care proprietatea nu este grevată de sarcini (juridice și/sau contractuale).

■/ Evaluatorul a examinat Planul de amplasament și delimitare a imobilului și a identificat proprietatea împreună cu reprezentantul clientului; locația indicată și limitele proprietății indicate de reprezentanții clientului se consideră a fi corecte. Evaluatorul nu este topograf/topometrist/geodez și nu are calificarea necesară pentru a măsura și garanta că locația și limitele proprietății așa cum au fost ele indicate de reprezentantul clientului și descrise in raport corespund cu documentele de proprietate/cadastrale. Acest raport are menirea de a estima o valoare a proprietății identificată și descrisă în raport în ipoteza în care aceasta corespunde cu cea din documentele de proprietate. Orice neconcordanță între proprietatea identificată și cea din documentele de proprietate invalidează corespondența dintre valoarea estimată și proprietatea atestată de documentele de proprietate dar păstrează validă valoarea estimata pentru proprietatea identificata in raport.

J Delimitarea terenului se poate observa în planul anexat.

 • 1.11 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către proprietar, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. în conformitate cu uzanțele din România valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată în raport și încă un interval de timp limitat după această dată, în care condițiile specifice nu suferă modificări semnificative care pot afecta opiniile estimate.

"                         rr a...ti    .--.*SE^.--^:EZ2awsate>CTOTte3EE2milffimE^Zfr^--EFTOM^^                                                          - ■•^mjqoqw'^d

'Raport evaluare teren

Opinia evaluatorului trebuie analizată în contextul economic general când are loc operațiunea de evaluare, stadiul de dezvoltare al pieței imobiliare relevante și scopul prezentului raport. Dacă acestea se modifică semnificativ în viitor evaluatorul nu este responsabil decât în limita informațiilor valabile și cunoscute de acesta la data evaluării.

Acest raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat și numai pentru uzul clientului și destinatarului. Nu acceptăm nicio responsabilitate dacă este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, în nicio circumstanță.

Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia.

 • 1.12 Declararea conformității evaluării cu Standardele de evaluare a bunurilor 2018

Evaluatorul prezentului raport este S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L, membru corporativ ANEVAR, autorizația 0377, prin colectivul de evaluatori autorizați din cadrul societății, care au competența cerută de domeniul specific al evaluării [specializarea EPI), respectiv cel [cei] care semnează prezentul raport de evaluare.

Metodologia de evaluare aplicată în cadrul prezentei misiuni de evaluare nu respectă cerințele Standardelor de evaluare a bunurilor. Conform instrucțiunilor primite de La client, opinia privind valoarea de despăgubire s-a estimat respectând Studiul de piață pentru fondul imobiliar al județului Cluj, întocmit pentru anul 2020 la solicitarea Notarilor Publici Cluj.

Suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care sa favorizeze clientul sau vreo parte implicată și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior; evaluarea de față nu a impus evaluatorului să apeleze La asistență substanțială din partea altor specialiști; analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt în concordanță cu ipotezele și ipotezele speciale considerate și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. Analizele și opiniîte noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele ANEVAR în vigoare la data evaluării.

_informații și documente legate de identificarea obiectului evaluării din partea solicitantului evaluării și/sau a reprezentanților acestuia;

i care semnează raportul de evaluare au competența necesară impusă de complexitatea temei de evaluare (tip proprietate, arie geografică, scop

La data elaborării acestui raport, evaluatorii care semnează mai jos sunt membrii autorizați ai ANEVAR, au îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională al ANEVAR și au competența necesară realizării prezentei evaluări;

Evaluatorii care semnează prezentul raport de evaluare are încheiată asigurarea de răspundere profesională. NEOCONSULT VALUATION are încheiată asigurarea de răspundere profesională la ALLIANZ-ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A.;

Raportul de evaluare este realizat cu respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei NEOCONSULT VALUATION, aplicarea și respectarea procedurilor interne fiind verificate intern.

 • 1.13 Descrierea raportului

Prin tema comenzii/solicitării și numirea evaluatorului nu s-au specificat cerințe speciale cu privire la forma raportului de evaluare ce trebuie întocmit pentru proprietatea subiect. în acest context, prezentul raport s-a întocmit în conformitate cu specificațiile din SEV 103 - „Raportare", convenit în prealabil cu solicitantul, astfel încât raportul de evaluare să comunice informațiile necesare pentru o înțelegere adecvată a evaluării. Nu există excluderi de la cerințele standardului SEV 103 - "Raportare”.

 • 2 PREZENTAREA DATELOR
  • 2.1 Identificarea proprietății imobiliare subiect. Descrierea juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum în suprafață de 29 mp, conform extrasului CF eliberat La data de 28.11.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe].

Identificarea în teren a fost realizată de către evaluatorii autorizați Marius Șufană și Monika lacob.

:J®888888888888888!>'                             ■ ■:~w ag ---"'                          -■--

s":;'asm:      zasEmiE


 • 2.2 Date despre zonă, oraș, vecinătăți și amplasare

Municipiul Cluj-Napoca este reședința județului Cluj și se întinde pe o suprafață de 179,5 kmp. Clujul este împărțit în 20 de cartiere distincte (fără a lua în considerare localitățile din zona metropolitană), dispunerea acestora fiind următoarea:

Cluj-Napoca

-Cariiere-

Dâmbul Roltind


: Iris


Grigoroscu


Gruia


Mârăjii

intra LacuriGheorgheni


CcmnA

;Mănâștur

Grideii

Zorilor

Z^ciio.r f

■ Aridreî

Mureșanu


•SCPCHT


Zk^...

.Cafenia-.


Scrharrd


Zona metropolitană a municipiului cuprinde, suplimentar, și 19 comune învecinate acestuia: Aiton, Apahida, Baciu, Bonțida, Bocșa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Florești, Gârbău, Gilău, Jucu, Petreștii de Jos, Sânpaul, Săvădisla , Tureni, Vultureni. Suprafața totală a zonei metropolitane este de 1537,54 km2, iar populația de 418.153 locuitori.

Cluj-Napoca are una dintre cele mai dinamice economii din România. Industria județului este concentrată în cea mai mare parte în Cluj-Napoca fiind extrem de variată. Sunt prezente industrii precum industria chimică, poducătoare de ciment, construcțiile de mașini, prelucrarea metalelor, industria alimentară,

------stsatst                               .i          =W,rF;:'‘'3®3IBffllEHZ33ET:- 'E' ■ 3 .......-

:'Tnr?H£Ei:.wjbt: ■    ~hrrkslcgg®®—.j ;;"


'Raport evaluare teren încălțăminte, sticlă, porțelan, faianță, prelucrarea lemnului, extracția minereurilor, produse abrazive, celuloză și hârtie, cosmetice, textile, confecții. Cu peste 100 de companii de software și mai multe universități care oferă personal calificat de calitate, orașul a devenit un important centru IT.

în CLuj-Napoca există deschise mai multe centre comerciale: Vivo, lulius Mall, Platinia, Sora Shopping Center, Sigma Shopping Center, Centrul comercial Central. Piața de retail este reprezentată prin hypermarket-urile Cora, Carrefour, Auchan, magazine cash and carry - Metro și Selgros, supermarket-uri si alte magazine mai mici - Lidl, Billa, Profi, Kaufland ș.a.

Potrivit unui clasament efectuat de revista Capital, Clui-Napoca este cel mai scump oraș din România, nivelul ridicat al prețurilor fiind încurajat de investitorii străini, dar și de numărul mare de studenți (Clujul găzduiește cea mai mare universitate din România - Universitatea Babes-Bolyai).

 • 2.3 Informații despre amplasament

Proprietatea este amplasată în CLuj-Napoca, în cartierul "Colonia Becaș”, pe strada Antonio Gaudi nr.29. Colonia Becas este amplasata în sud-estul cartierului Buna Ziua, sudul cartierelor Andrei Muresanu si Gheorgheni si vestul coloniei Borhanci. Zona este caracterizata de locuințe de tip rezidențial individuale (case, vile) cu regim de inaltime P sau P+1E. Lipsesc elementele urbane de integrare (infrastructura, spatii verzi amenajate).

Zona se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban, conform certificatului de urbanism nr.2105 din 20.05.2015.

.Wi®: -rZona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ medie.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ medie.

Caracterul zonei: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică a fost dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform PUG.

v<jg888888ww                                                      w®-.'-ar.


T-7S595KflftR!3B^'--^5E.<


 • 2.4 Date privind impozitele și taxele

Conform Nomenclatorului stradal terenul este încadrat în zona de impozitare "C".

 • 2.5 Istoric, incluzând vânzările anterioare și ofertele sau cotațiile curente

Nu se cunosc informații cu privire la tranzacții anterioare în care să fie incluse integral sau o parte din parcela de teren evaluată.

1

 • 3 ANALIZA DATELOR și CONCLUZII
3.1 Cea mai bună utilizare

Analiza CMBU a unei proprietăți imobiliare este o etapă importantă a procesului de evaluare prin care se identifică contextul în care participanții de pe piață și evaluatorii selectează informațiile de piață relevante. în anumite situații o astfel de analiză detaliată este necesară și adecvată. Utilizarea curentă se presupune a fi cea mai bună utilizare dacă nu există indicații din piață sau alți factori care să conducă la concluzia că există o altă utilizare care ar maximiza valoarea subiectului evaluării.

Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează potențialul și care este posibilă, permisă Legal și fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării curente a activului sau poate fi o altă utilizare. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un participant de pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește prețul pe care ar fi dispus să îl ofere.

Cea mai bună utilizare - este definită ca „cea mai probabilă utilizare a proprietății care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal și fezabilă financiar și care conduce la cea mai mare valoare a proprietății evaluate"

Cea mai bună utilizare este analizată uzualîn una din următoarele situații:

■/ cea mai bună utilizare a terenului liber

Z cea mai bună utilizare a terenului construit.

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii. Ea trebuie să fie:

S permisibilă legal

Z posibila fizic

S fezabilă financiar

■/ maxim productivă

Aceste criterii trebuiesc urmărite cu strictețe în cazul unei investiții imobiliare.

•'.W -STJ8888ÎXE”


tt5B3®s>w=3c=3«r»m!rxr~


■j Raport evaluare teren

Analiza CMBU pentru proprietatea evaluată se consideră că în acest caz nu este aplicabilă datorită scopului evaluării și anume : estimarea valorii juste de despăgubire în scopul exproprierii proprietății, astfel că nu mai este adecvată această analiză.

3.2 Evaluarea terenului

în evaluarea terenului se pot utiliza șase tehnici: comparația vânzărilor, alocarea, extracția, parcelarea si dezvoltarea, tehnica reziduală și capitalizarea rentei funciare. Alocarea și extracția combină metoda costului cu metoda comparației directe; tehnica reziduală combină metoda capitalizării cu metoda costului, iar parcelarea combină cele trei metode.

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile.

Atunci când nu există suficiente vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, se pot utiliza metode alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metode de capitalizare a venitului.

Selectarea și argumentarea abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare adecvate depinde de calitatea, cantitatea și credibilitatea informațiilor disponibile, precum și de raționamentul profesional al evaluatorului.

în cazul de față abordarea prin piață, respectiv comparația directă, nu este aplicată. Evaluatorul a realizat o analiza de piață doar ca să-și formeze o opinie asupra pieței imobiliare pentru zona analizată.

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Studiul de piață pentru fondul imobiliar al județului Cluj, întocmit pentru anul 2020 la solicitarea Notarilor Publici Cluj.

Etapele parcurse:

-documentarea, pe baza unei liste de informații furnizate de către client;

-identificarea și analiza amplasamentului și construcțiilor, aprecierea stării tehnice;

-stabilirea ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului de evaluare;

Raport evaluare teren

-selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

-analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

-aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii proprietății imobiliare prezentate anterior.

S-a avut în vedere respectarea Legii nr.255/2010 și a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local.

Conform Legii nr.255/2010, art.11 : "Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință.(8) Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77A1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(9) Raportul de evaluare se întocmește sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România".

Evaluatorul se raportează la Grila Notarilor Publici, estimând astfel valoarea terenului utilizând expertizele întocmite pentru camerele notarilor pentru anul 2020 în funcție de zonele din mun.CLuj-Napoca.

Valoarea justă (de despăgubire) estimată pentru proprietatea imobiliară teren intravilan, situat pe teritoriul administrativ al mun.Cluj-Napoca, ce urmează a fi expropriat, este prezentată mai jos:

Suprafața de teren ce se expropriază: 29 mp.

Valoare estimată La data de 25.02.2020:

categoria de folosință fâneață.


Teren intravilan cicdestinatia de drum, teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, 1O; (CS-/ \ „ j

— --■                        w i amnar. ^suasauBsi"

Raport evaluare teren

FONDUL IMOBILIAR                                          “          ---

DIN LOCALITĂȚILE DE PE RAZA CIRCUMSCRIPȚIEI JUDECĂTORIEI CLUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA___________________ _____________

NR. CRT.

LOCAȚIA

VAL

ORI

Ap.

Su (mp) <4G

Ap.

Su (mp) 40-70

Ap.

Su (mp) >70

Pentru partea de suprafața până la SCO mp

tcran m Pentru partea de suprafață cuprinsa in Intervalul

S01-1,500 mp

travilan

Pentru partea de suprafață care •xcede

1.500 mp

Fără utilități in apropiere *

Construcție -casă (lemn, chirpici, văioagă)

Construcție -casă (piatră, cărămidă, bea, beton)

Construcție -spații d» birouri ! administrative

Construcție -spații comerciale

Construcție -spații industriale (structuri metalică) (incL garaje)

Construcții» -spații industriale (structura beton, cărămidă, bea) (inel, garaje)

Anexe (lemn, tablă etc.)

Anexe (piatră. Cărămidă, bea. beton ele.)

Anexe amenajări

-----Ittung--leț/rng--leimig--lel/mp--let.'mp_____ 1el?mp__ki.^npScd__lel-mpScd__leiZmpScd       tetmspScd       Ict'mpScd       leL'mpScd       ki/mpScd       leL'moScd

1

Andrei Mureșanu

6.500,00

6.200,00

6.100,00

1.740,00

1.570,00

1.260,00

1.080,00

3.010,00

5.690,00

6.200,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

2

Baciu - zona (NU corn. Baciul

4.500,00

4.300.06

4.200,00

240.00

220,00

__ 180,00

50,00

760,00

2.170,00

4.620,00

5.030,00

800,00

880,00

200,00

220,00

7,50

3

Becaș

■ 5.500,00

5.300,00

5.200,00

280,00

250,00

200,00

.   50,00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420,00

800,00

880,00

200,00

220,G0

7,50

DUH

lefinLl

1 9.3U0,UU

——5.3CD.UU

"‘■■ff.IDU.VI5

200,00

50,00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420,00

800,00

880,00

200,00

220,00

7,50

Borhanci

5.500,00

5.300,00

5.200,00

280,00

250,00

200,00

50,00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420,00

800,00

880,00

200,00

220,00

7.50

o

Bulgaria

5.600.00

• 5.400,00

5.300,00

560.00

500,00

400,00

50,00

930,00

2.570,00

5.170,00

5.620,00

950,00

1.040,00

238.00

260,00

7,50

7

Bună Ziua

6.200,00

5.900,00

5.800,00

860,00

770,00

620,00

50,00

990,00

2.740,00

5.340,00

5.800,00

800,00

880,00

200,00

220,00

7,50

8

Centru

6.500,00

6.200,00

6.100,00

1.890.00

1.700,00

1.360,00

1.080,00

3.010,00

5.690,00

6.200,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

9

Colina

5.500,00

6.300,00

5.200,00

510,00

460,00

370,00

50,00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

10

Dâmbu Rotund

5.500,00

5.300,00

5.200,00

570,00

510,00

410,00

50,00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

11

Dâmbu Rotund/Lombului

5.100,00

5.000,00

4.900,00

390,00

350,00

280,00

50,00

820,00

2.300,00

4.800,00

5.220,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

12

Făget

5.500,00

5.300,00

5.200,00

510,00

460,00

370,00

50,00

670,00

1.860,00

4.270,00

4.640.00

800.00

880,00

200,00

220,00

7,50

13

Gheorgheni

6.200,00

5.900,00

5.800,00

1.110,00

1.000,00

800,00

1.030,00

2.880,00

5.520,00

6.000,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

14

Gheorgheni Est

6.000,00

5.700,00

5.600,00

1.030,00

930,00

740,00

50,00

990,00

2.740,00

5.340,00

5.800,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

15

Grădinile Mânăștur

6.300,00

6.100,00

6.000,00

1.190,00

1.070,00

860,00

1.030,00

2.880,00

5.520,00

6.000,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

16

Grigorescu

6,200,00

5.900,00

5.800,00

1.190,00

1.070,00

860,00

50,00

1.030,00

2.880,00

5.520,00

6.000,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

17

Gruia

6^00,00

5.900,00

5.800,00

1.110,00

1.000,00

800,00

1.030,00

2.880,00

5.520,00

6.000,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

18

Gruia Vest

5.500,00

5.300,00

5.200,00

490,00

440,00

350,00

50,00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

19

Iris

5.500,00

5.300,00

5.200,00

560,00

500,00

400,00

50,00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

20

între Lacuri

5.800,00

5.600,00

5.500,00

830,00

750.00

600,00

50,00

930,00

2.570,00

5.170,00

5.620.00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

21

Măgura - Valea Chintăului

4.800,00

4.600,00

4.500,00

230,00

210,00

170,00

50,00

720,00

2.000,00

4.450,00

4.840,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

’T

22

Mănăștur

5.800,00

5.500,00

5.400,00

790,00

710,00

570,00

930,00

2.570,00

5.170,00

5.620,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

23

Mânăștur Nord

5.500,00

5.300,00

5.200,00

920,00

830,00

660,00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420,00

950,00

1,040,00

238,00

260,00

7,50

24

Mănăștur Sud

6.000,00

5.700,00

5.600,00

790,00

710,00

570,00

50,00

990,00

2.740,00

5.340,00

5.800,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

25

Mărăști

6.000,00

5.700,00

5.600,00

920,00

830,00

660,00

99 0,00

2.740,00

5.340,00

5.800,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

Semicentral

6.400,00

6.200,00

6.100,00

1.270,00

1.140,00

910,00

1.030,00

2.880,00

5.520,00

6.000,00

950,00

1.040,0 0

238.00

260,00

7,50

27

Someșenî

5.300,00

5.100,00

5.000,00

430,00

390,00

310,00

50,00

820,00

2.300,00

4.800,00

5.220.00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

28

Sopor

6.000,00

5.800,00

5.700,00

270.00

240,00

190,00

50,00

720,00

2.000,00

4.450,00

4.840.00

800,00

880,00

200,00

220,00

7,50

29

Zorilor

6.100,00

5.900,00

5.700,00

830,00

750,00

600,00

990,00

2.740,00

5.340,00

5.800,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

30

Zorilor Suc

6.000,00

5.800,00

5.700,00

630,00

570,00

460,00

50,00

930,00

2.570,00

5.170,00

5.620,00

950.00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

Valoarea pentru o proprietate imobiliară de tip "teren intravilan" pe care nu pot fi construite clădiri - situație atestată/indicată pe baza documentelor eliberate de autoritatea de urbanism sau înscrisă explicit în documentele aferente dreptului de proprietate: drum- teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform PUG - se va determina astfel: valoarea teren intravilan până la 500 mp x 0,05, respectiv 5% din valoarea terenului intravilan aferent locației în speță , adică 280 lei /mp x 0,05 = 14 lei/mp.

V= 29 mp x (280 lei/mp x 0,05) = 406 Lei

Valoare de despăgubire estimată: 406 lei, echivalent 84,54 euro

'3888888888888®!!’


WEBM88W:


 • 4 Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii

  VALOAREA DE DESPĂGUBIRE RECOMANDATĂ

  406 lei, echivalent 84,54 euro

  VALOAREA A FOST DETERMINATĂ

  PRIN

  Studiul de piață pentru fondul imobiliar al județului Cluj, întocmit pentru anul 2020 la solicitarea Notarilor Publici Cluj.

4.1 Opinia evaluatorului

în urma aplicării metodologiei, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de despăgubire a proprietății imobiliare evaluate, ținând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este cea obținută prin Grila Notarilor Publici prezentată mai sus:

Vdespăgubire = 406 lei, echivalent 84,54 euro

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

-/ Valoarea este fara TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

T fj.                          Â. J8£737^7c773..:.377777::::—£ ' J_^ZZZZTT'':' WJSK^I&lE7.7Z777W. '.W7~7-7777     '3WKffl7W

1 '■■ ©

Raport evaluare teren

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,8024 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitare a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, MAA la nr. de telefon +40 786 130 650.


Cu stimă,

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.RJ^^^..

Marius ȘUFANĂ, MAA


Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR El, El

5 ANEXE

ANEXA NR. 1 - FOTOGRAFII RELEVANTE

ANEXA NR. 2 - DOCUMENTE ALE PROPRIETĂȚII

ANEXA NR. 3 - PREZENTAREA EVALUATORULUI

i!«8888888888?            « «SMfflaaw                              •  - ~7 ^asraEM^r-srr-T-T                                    mm

'■ y '            ®

____________________________________________;______________________________________________________________________Raport evaluare teren

■SfZ' J2288E3&’.: 3888®' JEl.


ANEXA NR. 2 - DOCUMENTE ALE PROPRIETĂȚII


-8A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN i graviiTeren


Carte ^r< 31Szc6 Comuaa/0r^/M»fiîC(pitK Cîu/-W^;wca

Anexa Nr. 1 La Partea i


Mr cadaslT&l

Supra&ițo (mp?'

Observat?:! / Re.etințe

318266

29

UTif-rcirnus partesi cu g«rd din psxs» ssc sarma si tj^râ d?n k-rfin; I7ext:na.ti<r d« fin>m • | tervn «wetv®t pentru servitute dc utiiitiite publica cordprm fug;

'* soptăfoțd esne. uătenîtînâtă in plenul Se pr&swțle StfersiS ?0.

• DETAUI LiNiARE 5MOB3L


Adresa; lor- Ch

Nr.

Crt

Nr. c«irf»Stral tir. topoi/ralic

Suprafața"1 |mp)

Obsețvațh i Referințe

318766

zP

irrnrejnua p%n^i cu difi pese dc Svtftd: si d*? fcutn; Destinwc dft d'u:!< - tefKn rcsc’ViR p«ni<v secvifuă! rle țrt'Miîc pybaca cpnfertr. Wi>,


B. Partea II. Proprietari șt acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate ți oițe, drepturi țea'le


Referințe


212014 / 24/12/2015  _______

ȘÂCI          ’ ACT l>E fcFÎMKMER/iR- NR 4609. dS 23/1272015 emfs deCUGUDCAN 3ECRGE • MAXIMILiAN

Ț j<_t administrativ '»/. 207286/16-12-2015 emis de OCPI CLUJ; aut adrcin!jiiot»v nr. 3467/2V12-2015 emis ce


Sv ir.îȚÂîoâf-i canLâ tunciina .Țfâ265 a "irrdbiluitii c'u ««matvîj cariistroi 3182S6/OupNapoca. rezultai din dezmemhrurwa imaeiluțui; ta numărul eada&uat 309930 înscris in carta a funciara 309930;.....j î


lotâriî,’: r,r. 1U2C. di* 23/10/2034 cn.is da TELSKV iLDIKO;

pîKâtularc, tirvprce"FftO?RB’t“AT£cump5rare $- dermerqbrare. îdfthayțj‘1 prin Convenție, cota actuala 1/1 _____i I_

■; MATEA$ BOGDAN. -.O.ic

2) MATEAȘ MtHAELA, bun remen  __


Ai


192085 / 19/10/2018__________________*__L-l______________________________________________________•

Act Ânr-»i,-,:«,fiTt1v "nr.’ 46<:44Vr<?32’. d*n 04/1072315 emis de PrFnârM MunFcipiuairCiuj-Mawira; Aci Nuc iris: rr. 243 3. .".n 29/50/2018 srnw de MP fwean Lfcia; Act Administrativ 4r- 73086. din 24/04/2018 emis deBCPI ■. :.i h i                       ...........................

r'1Ț,”T'țe notează"^3UnĂ:îj! <fe’r'diu««' - teren rezervat pentru servitute dej


Date referitoare la teren


C, Partea IIL SARCINI


înscrieri privind dezmembra mintale dreptului de proprletut drepturi reale du garanție șl sarcini


Referințe


4’>f.

categorie foîoslnță

vii&n

Suprafața Imp)

Taria

Nr. topp

Observații Z Referințe      !

fane-atd

DA

z9

DesT.jts»ție oe drum - ttreu rezvrvc’.f pentru servitute de tnilRate pubiUai rc^-iurm PUiS;


Lungime Segmente

1) Valorile lungimitor segmentelor sunt obținute, din proiecție în pian.

Puneți început!

Punct] sfârșit]

Lungime segment 5" («f>

2.i

1S.ÎS5*

*1

3|

2.07f t

3i

O.TUsj

5]

1.S1«Ș

Si1ÎF ■VWV H


—Z2W2!!223®ffl88ffiEZZL


Raport evaluare teren


■■„,,_■■—... .,., ,,,. .  ______________ 215*''®'’

I Puncd

Punct!

Lungime segment

| începutf

sfârșit’

<- țm)

6j

ii

1.564


('jC, ,J4Q^țj5                            p(u;


.Hs^^pvCiî


.un^lle segmentelor sunt tietermln^e înTpiamil de proiecție Stereo 70 $i sunt rotunjite ia 1 rnOfcnetru. Dtstanța dintre puncta este form&tâ din segmente cumulate ce sunt m»> mtc.1 decât valoarea 1 iwljimcmt.


•&o 70 $i sunt rotunjite ia 1 milimetru.


Cenlîți' '* —.....*•■-■------------ '           •-- •

birou.                                ’           ’.....’

Prezentul r— ’ * * ' ‘ '

care.s«-sting drepturile reale precum și pentru dez&sterea succes

. -șbsceixibile de wîce modificare, jn condiU’de i=g>r.

-5*4.achitat, taftul de.2Q ROîO. Chilonta interna r>r.44055/28-1:

.5 •£ubl<dtgte fmoâillâfâ'ffii codul n<*. 272.

, c . -bâta snluțÎQhiâpi. ^ ,z.

. ‘ ■ ^03^2.01£___’i\ Cr

/ Păiu'^jberăitS,. ,j


fie câ preccntui extras corespunde c« poziție in vigoare di-n cstieu unefar^ originala, păstrat© de acest ra?.u! extras de certe funciară este vaiabd la autentificarea de citre hotarul Rubîic a actelor iuricRr® pnn


<'nd operator de datora faWler pcî^CiuaJ „'i-S-


unlfer. Iar informațiile prezentate suni .3'2(16 n sutna de 20, centru serviciul de


Ousw ar. 1SS2/I


ROMÂNI AAS&feșt <’ț<șbv>^*a!'. OOIffe MâWOVAW


friwtâs ?:■ semnă n#ra/Referent;


șl seni.’îd r&ra;


Fawii 3 din 3


ONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI fi SCAI ntc muncă si asigi.h<âki sociale


Șs-dințu publică dc la .Martie -SI ( Completul i-ompus dfii: PREȘEDINTE CannenSSinuwi NOJA Grefier Ananidrjn T1ȘE


»E COCTLICfEPr«xc Jitru Se &cd rtî‘<


âu-e grelkml de >c4miș


■rt în. ’.. I


j?h& nr^ukii;îîîU-i


:^.r"3rzr


"3!8EE~a®®”


''”2888881LWHHSKT   ^JWMfflSîrren
k-tedaiâ.               a «>3i seSținta «S laptid ci n*=R*/‘tăifte: pârâte nu bu dusvlos-

puteedurs de cspte'pcfayre. Wvbnr-X im liJptul eă Jăr^Jc-ea Su. AnîOfiio Qmidf Iu 16 m «un&nti PVG ar premiate dc.dUnțarî?© nușlcriî&iî easektf csistente pe secusu simdîk onfinuă că ivpcndv tk vțX»5>,tr»S.'iK din «u Wf J.ni«a B atfftft.' $i rvSpcVtate-.

AuK&k Je$i in pian ifeseru» S*r.. An Unt în L.Hodî ar irchsii si «di^o sucală dc lâ ni, iteca^u cx i$<nj4 nu «mi este fezuhlU, strada este. dejG ttfuamzuu; & o lățime du 12

AviUd h vedere ,ux*.ste r^hnwnUB « apreciat «&< refuzul «se atttefrzare «sur •J^atter profund diseriniiSWonu. în condițiile în Cure tații popn'etarfi i»îpbțhîor «n*eeînsir au he?fefîc-îca tie Bi^vnaorsa iucrărikjr fără a Li ie xidiciju cedarea unor suprafețe <te teren.

O iisifel de roă&£4 ar atsîgury tațsne& pr?i flaute ta doar pe un r>ccrc.r de cea. 1.5 m Lfrousul lercnuliu supus GUîorîzirîii p n>« ar rentedio <ituu|.?u caselor aUheedie. auturlzotc anteriu? «LHfsut ?UG parc au ou '<> retragere s&ncrr$?i&.

Mi ungare. condîrkmarca asuirizăni emstnxțiici de-            ar-ei s-mprur^c de

u*rtm în domeniul public rcpcvxtntâ un re’«z ncjtcstinual. Caracterul uejt&ailrc-at este acut^uai prin Hp.«k t-ricărui Jernce» dî« partea auteritățitac pârâta pentru «rxpn.vpricrira «uraStei gupCBleî# Ot condei fetide.

CtfftTO ipeteia iii care in-scința va considera ciî cerata PțiCi privsuî &|trca truasci Stradale tîs5« un clentenl de Icgalițuie. -nn de oportunitate a ajiUteiz-fp-iii rccl^mxiniu! a sritatcis *e lt«puiîwr obituurea autorității pârâte de rând 2 la denjantrea procedurii» di tfansLer-'c.-.prv-prîere. având în vedere că Aktnîctpiu? Ch^'N’op»»ca s cf&B&H whm dert-airs?»» strasul jî-x.n/oprkrn siipra^c i necesara.

Prin această ccHuluitâ, puKrrîiaicâ pâriită t#ns53re$te ctirtirnirfUcrea rechtaruntuldi Iu cedarț» eratuctă s drspîuj’ui de prnpriei»tc in schimbul uwsarizâjrii' îucrâriu uecu ce cric <»• tiiînjdinc ab:uzt*â este inwmptsibriâ cu l'issicți» pubik-2 rsjpreztmâi; o 5-toiare d&ecvă 3 dreptului de pEOprLefu^ peivulâ a! nieîsut-intuiuL

Rcclrunanusl a conssdcrqi ei hervituleu de wliîtC2<« pi<iHrc4 gratuită reprezintă o r«i>trâagcn; ;i djentuhfi de pKiprrctate pri'xtuă. cure intră sub incidență art. -M âlirt. 3 din CtiftsuiLițh Rcettiîniei șf ah? »rt c dtn Protowîui l âCEDO.

RvCkts'.tanî.u! a ixxrti ifivedwst Ci pntcedvra de sraoiifer ?n proprietate piiM«\T © turci suptuiețe da wcen afectă4.? de n servitute de utilitate- puMîcâ este una Inccrdi. iătâ termene <*sg«T«ikv care lîtsâ kte abw/vrilQ? din pan«r ăutnjitațiî publice iti ‘atbaruu cârcitt se lucc trâdsrcrid tar i^eeulftnîstrsrul k-ctH de urbanism itfesmt; H^hiIpî vrban&tfa Gcncr»? tfl munleiptulur Cktj-Nnpwcii. (&!.<•$pret-ede In ar(. -5 ațin. 4 câ aupralețcieij-c teren urexaie jjriy-dtXStf'Sbrntațiiîc •arb^nîstice ajxc^atc de o >cr> ita-e de udliiarc publica o or f» cramt'wafe îp proprietate pudică înatnia «fc CT-nucrca auuirixaîici de tmnstmjîc.

Mai ittuîc. pentru fiecare detaîrcrc zonala, respectiv unha?e cedrodafâ <R‘ n*firrf^. țlî fRl FU..V prevede in tegleincnlarcfl Inqic’hr PT>T $i CLG’ <2 în cuzuUn care parcela es?e parțial urevaiă de e i-ervstwtc de- oulriate pui^icâ țsxrUtuU' Jt muinîcre ncj. pcqîunea <ic teren i.tv^lieâî5 ve lî «:hfeqîo£U«i'€xpîf>pnai3 imense «k cmiu-rca auîi»dz3$j4i rk coskrtruîre. iar supnsfaia de rak-f kxâ pcnira eik’wUd ^OT/CUT «.-i ft ccx» cfaclh’ râmasâ ir; proprietate prktaâ.

Rcdiattmttui a mai mctxknat vii măsura tn care parcela iii discuție een pan,ici grevată de C servitute de'.sil itete ptibijcs iraiițaițâ prin M:p.oî l . rh'mțsik CJaicml. nutetrițatea putsriță avea obH^nyia de a 1’acc tfcmersuiilc leșplc în xdercu achizlpnnăriirc.xpîX’îpficrii U’rctMtruf în discu-te., âș» cum n impune Ugea.                                        [.

Rscramanud a mm ărisfat că in xpcțâ este vr.du dc exces»;-! du plstcrc al airhvîsâiEk» piJ-.Lscț? și de mcâkarca principî-.illiu prepor|tena?ii2ții. u-..ănJ în vedero că parâțiii i-ftu iittisiuir dreptul de pA>prietJk privată -$i ntci nu p«,u preciza n-iomcnUJ'i sau îjKjdiui jrj uarc w m regknwn» silvia, ur uc.^jc drept-,t! de dl^pv/ipe iuridk-â a^FfjutM’. ca iîu pateu I? v«.«bâ sn condiții!» in curs tc?vnt>l este prqvlk ucsnnsfruîbil la z-ecs? iWwsfii.

Rci.kitm.mut! a ivuu suMim» că âc^î terenul <t>:c uolb de fuse țiuitei cconednicu prin f.tkndmei pa>k ►vuipabiki s atR^iuțîkv h^-uk r-rmru peiiwdâ ncdek-r;rn?«atîL m» se pune riici problcstd csj-r'Trierii cn dopăgu?■!■.?<* fHvafohili rî>w<rm a ^eîsizițtena. evir,uv.vl :iai îilt teren

-■i


NEOCONSULT VALUATION


Pag 32 din 43


"TUIAvâsk; iii icxtex- interdivpa               tură resp-’vuwra Sririiftvi de udfiOte pubxică

pentru irnrna Stradria în txatâ ort. 2? alin. !•*> Jiu Rl.H *i fîirioî kl iu dala dcpancrii Jocisncfiisțtei i»s? vr.: --oui-tutu dexincmbran» icreiiukit rdkind emiterii thiwi^pri dc demente! publk. refuzul 3tfv?rî(d$ piHlkv hxafe >k emitere ! «nul ncjțfslificai.

;okv/U sn. 7 alia. (2) dîn Lfeșea cr. JfPIflSL JiKainer&Hia :c<n terni tune c« conținui» l-cadre pcviiâaj in jiwța v? I.. in iJiUki de ur&Hrisftt cu CftrtțifttlUi* Udului ads’uPixtî'afit «I

cxxisinore.. ?«;>pai.v$- ?r»nM a autcrizsțiri de eonsiruire Pihăiii âu nvri «fâl vriamă • O.T. s<j c’jhasex CMnenrdof.îă cu eerinirieauloF^âții curnpriente pentru preoția in<?dîuhii. a! svitehr $? Wvr-JaHter cerul* prin ccrJjkmul de. urixmkm.<î x inteV'isote. se Semnează $î st? vvrifcâ. potrivit legii.

în ceea ce privește strada Gaudi. părâpî au mcnrior&i- că «nunkipliiatea nu a dcckiisșîți pâ«5 ti yeext moment procedura de expropriere pentru șua# mdunte pubiieâ. aceasta putând S dehîâșvtfiKă doar ni n^pectarva radn’-hu juridic r^glciiteniar prin Legea nr. 33/3^54 >: prin ar. 2?5.'2<rlv privind exproprience pcairu cauză de uriîiune pjfe&nl. jîeecsură lyati/ârli ‘«iun ;>bicețhy de interci- n^ic^wil, judcțeâB șî Icalisc parcurgerea, usuy rix.Cî’KsTxa pnxedisri hr-plkă rc&H^țactM -zraprior prevăzute de fcgcJ: me^kHiâic La an. -4 Jin Legea nr. 255/2010. r-i impUcsrca nt® tuufeir a-Aterilik: ,<au iRjrimțiî publice. De asemenea, rapc-resî ki dispusei & 40. 5 Legea ar. 25St'2OIG. exproprierea mi p>>4« viza &»r w; ;crcn. nșa cian >c «zîkisâ de câte» reriaiii&j-: prin pâ&ul 2 al aețiutui. dcjndrsurik kgsV nocctoir a fi e&eUiaw vu&nd brsrqrui coridor.

Pârlii au invocai <1 saridenja dkjxwhukr itn. 46 aHn. 44i -isț I.evcu sr. '«5&'2DvL rcspechv anexa 2 li stcflstft îeue. nxT>$i>wnd c5 în contextul rcgîenteîHdrilor din. Leecs âr. 35«V2G(îi și 3 cuh-t! dir.. Lc^eq ur, 33= 19^4, reșpeeEh L^ea iv. 255/jiJicL las.tkuir.tfi scr.ituiii dc utilîWțe publică crin ik.stuineftUH.ss de ufhftnisî» Pt K» S-a toi în C'tcrikiirea -c^pstcnteFoi ți âî limitele aîriini?.iîMH âdîUriD$ publice loca?^ ir? corelun; cs $uvftegh de dezx^H;^-- ti inariirip'telui.

Parâpi au eon>ii!er=! râ ?UG 20? 4 a fviSi elaborat și apșohai ia baza uiwanah-te dc speri Biruite ți JlWci de iuRdontenwrtr premergătoare î’t:G csrc seni în evidauță principatele irlwiiixrî cir .vîirdiuiui aciuti? a! dct’.vokâii. definind în acriașî lirap 'puncte de pfeteare penm« plani fksreu unnâuxircî dreade. sw In eadnil meruoriuiui genercL perte illn documentara dc ftetuaiî^aar a Planului l.'fârsik-tiv Genetal aț arstă că acews ațlgurij eavțrui de f-îunifkire ț-i rcgfeffîct&îic n«££:>r gestiunii od«<te din pustei de. vedere sptilîoi ;i rnuajiripSedui Clqktsapocx DczvtdUrea urbusiă a ukltruler 10 a;ii a adus a impnctibotă creștere.fi x^lunsulU eisns&uk ta aiunirirjiiu csu «ruj.» ntete xurrinl fi asdQriiSv'i publice fiind aceea Jc d ccsirdvma sncdtJ în care /unele i;ou canssitaite ric «irsșuM vor puica deveni părți Ik acestteâ b:cn lilvd dr cahîSîC •ifilîShî'/ăcor.

AiăfcL r-tiuzwî aiftoritfțk pubik’C Uk-aȘe cipitsxe a aaua'fesțtei de c^n^njin: rcspeiitarg? xesvîHtja de -.sți&ate puhiio pentru ipaina 5?nkhU. sccaăî» liînd opozabilă eterii de uulerizare aiu nv-sneitLa: apucării și intrării în vignare a PVG 2G<4. «o csir teîu! itejUĂlifical.

rti^ec/e pft>i;tSinXfi-r

lnâ?.ajș-,i îi incsH nuiui ?’ -jitTsixâ^Cvst pn&u cu âiXcrUurile depuse Is iBhftRîl cauzei, po’dvs țu inier-.teaiori^ prinților. E. §5 vot f.

Z?tc ircîtw jd tfu riiri!,! di^fuiîit. in^’iUijit r-eiine nrtttâRrar^f^

în lapte rcdatnaniul a huegisiral la pâr&d O- daeumșevalk tebși<3 de autorizare a e;msvis?rii urm; upubîl pc ten?n=ri .viluni tn Cluj-Nqject. Str. Ank-nip; G«udi fir. 3^. îwris in <"T ar. S!S2o7- Hui-Nupocs. (<r. Cî£d.J<$2â5. Prât CcrilFtcftlul j<k î-tMxiisSifc ar 2Ki5:20.U5.?vri5 s-s rrevâzux ea rcsiricve otsterna ?snri servlari de taKsiste publn-ij usupra ti'ieunifti suj-j-a-.- ciulori/Arii. Sc^iiutra de militate publici c«e hbailugii psfn FUG 5> uzj.-:te.u î&rrfirea ptotl'iik-i •ar/oiai al zonct h m.

Rcdasamial fi siilicâri yvteriiiUîi părâie dimlu prii iad pnx-vdu-a Je iranskr a prnpririâța.și <<«Ll-țuk de dzspiîg^bke n mepi.kwiț rii y dezatemb-it pon.hmea de teress sferica i ikTvpuK-s de aiilto etablicn. i« jWiripSFs-a afiri vt?n/âri eyire șîîiniripriiîute sun a țipci c.spri.?prâ:F* pansea uril-lsue ju&te.i

'-~z-------2- . — ~z:—zzzzzzzjzfjezsib^^          ' •;:zzzzz:::~ xwmș--

^^ZZ.— : . l'n'JBBBR: ■‘afflHRRRBîE-L'." JJBKWPrrfHlfif.


Raport evaluare teren


Fțriâ refluxul swutițkipiirii VdV'iî >C eendFțsoncuZkj pfOCîiu uuț>.tfhares ife construire <le u^ierarea, unei usprafcțe de fcrca spre 4 fi s&sistâ unei fcnireți deiubliisu; pnnheâ,

ÎS £H*$. ^'<l^unluî « pnxedăî ;iîri- la de£rt'.emhrafCa Eerenttfcâ. precum și hi cl^avreit avsTi&a Arinreccuhri Șef. /uteM Artîhccuilui $vf nr. 2$^&433&.p2Jbi£ vitre e^irnâ vu piirwbt ck-zntcfftbr^â cv tu*. vhda^raf .'fEC&s corespunde cu prevederile Plk asigsirâstdR-s» pfiMiktf tip Fi IE~ Iăuk

Deși â'»o iolkiCat l&rK?riri ca privire U precedent kșam ik tf=n<o- a reressidui jl tnvdîtirâK-a de acordare a c^irapreslațieț, reclamantul cu a primit rac» un risspuns. din panca pur&ukît ikxtr v>S kt ruvcl prccedural. in RLU a! muEriripiuLsi Cluj-Napvv’ase sl ipuieazâ expres că in Ktzuf in care parcela este parțial greuaă de » scrvirure sie wilțtstr publică fservitpte de reaSnfcrg ctc.J. porțiunea de teren implicată ts fi aebbtiț»cifl3t& expropriată bușirile de esniverca i-sulnrrxaîiei de cantUrrâe. iar potrivit ari. 25 din RegtiWicsirisf Local de .Urbaakm.. trebuia sS tmnafere dreptul de preipsîcxace siupra unei suprafețe din iererv.il pinprîcsuk- privată Its fsnoares Mu». Cisj-Nitpc-ira.


Din cimtra. PUC trceceă premisa d< tkikn. ritr a=u|ofunțv3 pij>îk& fcxalS .sic obligația kuiils de ;s demara ș» IlOifikă pn^vdiiira iristhl&ă de bugtst nr. 2?5^IH<J 5r«s$tt? declarării sti^itijii piiblkc cu «ntșecm^î ifâțisfervhti^xpntprieru tcscjy/dui 'ihgio:. și su despăgubirii rechn'ănreîuâ.

Clisa#' dacii auistntăjiie pantă.* nu d« dedarer a'Hiăîiea pustiu?, n prok-cwdui ti< iâjjrc ? ^iră?ii. t?rcv=edenh PUG suni ceprinre de         W«« dg pndrt^Me.

irlbtmdhji cv»îsidît$ tatndilfo Întp^sâ rs.t;hîîpanJufui d? uâsre aUiorrt^e câ HiM o cr?ndi[ăe pur prvestsiîvu ?p faMjanMi auțarnadi £±rsJ ănî eHia^cj -.h « en-ue yuterizava -e cea&vuird șj șe expres 3 reșkitwnMt skusțki. ier v»ra-letvî put pc.k^^dx -ț^c rela^t 4c ViilîtJMcu es.dtrsivîi J-a expropriator, atrihuh inuninpiuhjs prist ari. 2 aî&l 2 d«p I..eșca ur. 255/3010 pentru lu£rartkfc de Interes iocnF.

feuițstuirea unei i«ifd de ecftdipî. care depUde cteiush de vaie«(3 &*șc-- idi0i. reprezintă î-.'* ssbsiz >i eciîivî’lcuză ususi refuz ttcjuslîrjcui <k a <;r>he tru-ivnzauii Je cnis^jnstre e&re. enudt»ce la 0 seric de renunțări h dreptul de pre.prk-atc prre$i$ puuiru puca cnji-te aulsuizațiRc de dSasts*>.sîre isol tesla!**.

IX- a.<«ne«ex shudțss «fa it&ccftihrJiixe ur=rc<wiâ dc aeduaca uri i.tscțFcnm aohsrU^jînr publice «tu iTUnuație o l«rtt& & tmtp. drepud de a essnsin^ pe terenui ist ?. ai.r>s c^e îneca pe <> penoadâ ncpre-cw^â de timp- du* pricină ăutwrîlfHi; âî.liiîirtki.r.ap-'i p-shUee fsȘcasc. care nu a its;si e decizie p»oâ in prezerv *i r.îci «st au indreos & posibilă >eiupe pei^'tu stabilirea ruod«4oi Je ă~iFr.slVr a îerertânW afectat» dc nulități publice, ceva ce ar potes i-ttfrnxffij chiar o galir-r de v.tfîțuă.st 3 JrqMidus tfc ps^pner.ue. Răspunsul -.5>t va res-k-jac^cs" ni auiorîdspi pârâte apare a fi r.rell țsvn vag <xf J-c steu'vcpsai x?:p<.««:i. la obligația iitsliturui Jc lege și dreptul de preprlckire suxxrpubil :i fi arkre&L Hpoa niestțivnâfti itetui temum hr^si ți s unei 7r,nc0»M>i pee.rru cvcaiuab depășire i-cpteâftdj-asti-wa reluzul pâreid în demararea p«u*eJu.'ii-

Așadaf falii de cele j^siafc rcfisiartd ci in cauza reRreul e>i< unul rrejtrstfikut. ir. baza •j:i. *12 Cpr.dv. oaroboan vu crs.20 din Letrcțs nr.5S4/26G-î xa admise rc-vrea rwlanaantuiif:. învii i^ar în {ifH'h'. <• rețkt&td că cerința dîa Pi v privind Iuțiră tfarnvț saraddk- r>Ee ek-nrent de kî»pliiaie. 0 cerință care trebuie u fi respectata, sa uhlșga pârâul de rj ‘t In dentawrca ?i ftr&li/iiircii pnKsSiurii de ow/^r.' exprnfțrkv« p^ns-ru cjtPuOe uîfiilak publicii •CU jpfsMa untit preș sau ? ^îjusw prealitbîfc dcșpâguhiri țwtfrsj Scfcwl iu «opiUlăță de H? mp cu ’nt-. etid. WX» î și.?

CoifJista pinhvî prra dare prevalează In reftcnsl său tk.• cerin^. iee.î?â ce Impim»: «.«a Irins/er cu irilu <*-ru.'sc's. ?lc h vesșvca propricrâiiltii unid <1.1 tahi >cf;j(isșț. insu cu privire h

Raport evaluare teren


PENTRU ACESTE MOTIV E. in numele Legii HOTÂKA$T&R O M Â N IA                                                          • ■• v

CLĂTEA DE APEL CUfJ                                          !“\ '

SECfLA A ?.!bA CONTFNCiOS ADMiNtS'i RA 11V $1!• ISCA L (>d ECU ECUlRQOCU2«l7xttSiMKU<MQ iltssr itr. I S22.U ! ?<2RU»î

pF.ClXin CIVILA Nr. 4KU&21> 17 Ședînpt publtea 4v foO** biujcîyjbns? 2917 Irrsinnpi ciărtsifiaitii lîin:

PRSȘEDIKH c Ancs-Milteste lw Jutfcdfev R&hkfctfe; fh^Q judecător tirlrts-Ioana tWipeeun» Greilur lufre Iraten Cnșan

îV rui sci!iiîiur<n?«7u naiur^uî deeHrCî de recUrcfH FHIMARUI.' M* sMs. IP-liH.Uî CLUJ NAPtK-A j; ILA.T. MUNICIPIUL CIJÂi NAl*fX.'A ?RI\- PRI-MAR. împotrivă sersrnjci cMk r.r, 1705/3017 dnt 2^.03—1117 prynunțatâ Sa do-sar ac. Is32-'U 7-z20)4 șt tribunalului Cfej hi tf-..wadi«ariu cu «niniGi; MATEaȘ BQGDAN Dl’MtTftl.L uvund ta oHlec! oblteurc emitere aci suirpinișirativ omitere Autorizație v«tsjxrui?«.

Co^>|X»tVtnlfl cntupte-tultil '»<* judedKă a fost icdreuite prin p&tfcipaitea doamnei ireiecăti»? (wna-5oas>a Prdi.:p«teuiJii. emfonn pnxriuiuiverbal titani la dc&ir in:u-mviii! Hotărârii tfe Cotej&j al Curții Uc Apei Cluj ar. 6? din dala dc 13.69.201 7.

La apdui rterninist iacul In ^cJiul.â pvn’teă se prezJntâ pentru ir^iin-iîul MA1 P~A$ BOGDAN 0UMITRU, wjpnxxenUai e^n-cnltetnal, asocau f>eni<a Rwcc. cu &npcrtemteire avocațiali depusă la duj;nru> cauzei, ftla 39. lipsind recuzați; PRIMARUL MUNICIPII'?. UI CLUJ NAPOCA U.A.T. MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA PIUN PRIMAR.

Procedura rfeeiurc ede teșii îmfepHnită.

S-a fîfeat referatul Kouxiil de căire grefierul de Ședința carat învederează ftîplul că prczntâd caazâ re află te cl trei tea tarnicn de jiKfexaiă. sauid pș-ecousi tveurâ. în ișatfiui art. 223 fit 3 Cod nr. Ci v. și ar... 411 e«. 2 Iqsi 3t»Uriiaui ju<fcc;rcs eguzd jl ir< lipsa părților de & dezbateri

Cauza 3 l’oșx repusă pc rol.

Cucîed plicit?, pâniî să prrțirszd Jacâ ane c«%*$unțâ cu pr^r? Ut&prd ca s-s publicat ?n A&niwul C’îieioi ai Rnn';Ăni<i Decizia 35^4 din I8.i 1-2016 pf«.w^n4 & dosand TriâtsujiuJui Cluj râa.asâ deffeitivâ prin deciz-ia Ccir-.s ».lc Apel 1492 d»c data, de 2&.O5.2l-< 5?

RcprfcztttKnna            arați fă are canoniușzi xfcr pt^iitwea .s-ec-stei hvi.îrâri ift M<.milcnil

CHlgial cu îautrîic de acrsi trm»n Jterw âș cant dtpuw csîtjs f«c siestă atrsl £apL

Qisteft. în njpvrt de cete Învederate in prczvniul recurg scardi eu% ș#«ul asupra fânduîtd,

Keprczetditaiu teuumilbi arată că nici la mcrsemul Rînnniârh recvniuliă $1 ntet te țripnxuiiul teptioerii ro« scoasiă sentință «w era publicată iu Mctxiuuxjl Olk’tsi. frccizctccă eâ fnenține puzlija pmcestMîâ si cwultrzule Ihcntulatc anicrier de repunerea c^uxci pe r<if si câ avăraJ ;n vedere eă ubîreud pxrzer.ud acțiuni este onsMisrea uruti r«=fuz ndusnifetH uu a salupaua o ecrcrcs respectiv tte ;l emite fiUfurijația de tOftSirutrr. c.M“-sidcsâ că lunSnuea îavuer^â nu pr<ducc efeeu* bt prezente spețâ. Deci/ja ur. 11} tJ.is Zf?» 5 spund că iții te ort. 23 ie imeîprereczâ m sestîul vâ hntenkea judecitcucascâ priu care w ânufai in to« mu m parte hrt act odvnîntsirBtîv cu eurexter nurnx^iv pr<hîuCff efecte >i 1» prkhvt âcielor adinhiisirsuv individuate cQntes’:U>fc jwu csre sunt în cîisj. dc sciluptsuare. Din p^a'^îul sas de set’ese în 5peță îte tețâ nu stxlsiă un ,%’l adirJuixtrolh cvwKteî-fcit ci se suîichli cnîMutarv;». exteturde-i ânuVrefe nciu.5)ilk"jt dc a huluțiorte d eerwv iturăi ace»iă fJccteîc nu este apncsbdă leișitdui. Arate ca in tnăs'ufa in cor* prijur-an psrsldlv«T» cu re^inuii netelor adinmisUatl^c atcăsiîâ utiAurâ se spiteâ >i rtfcriw» h sentința pt»t cttre $~a aniite? și >-u elintâtai din Rejju^unenlc'.l de țifbsAtsat srt- ~3 si. i_3 și 4 o.uiskfcză ed h îstt’si ni^incm cm^S- pn reia? «xîutfiiîeat de a soluțicxiu <■> cerere, respectiv de a £■<■ cjniw yuuțn^is dc ccjw^uirxj întrisciit ^rguntcnicte ^e care $t rmrp^iâit apătănte reccmsnții. exlxteoța Ke$ths articol câte c»»t>s^ii»w cnuterea auknizaftei de vun^c?xj| h1. prv.pîktîScs isu-Hica. c-rnuftk?piuiui a tentmtlur afecțui de sen irutea puHkâ un nwi cxixiâ îa pre/ent S<n-{hte că cxî^ă ««

:.        -.                                 • I

jsrz_i<n.

_jbc zuec
i)î pWdiAîj ja Si! u;'«sul de reg’Sfs romliâ eă dm fn.txnțni er p


Ș: apfc&’wfx j.


i« iPHKiîe di?Jei afectate ( ^.z&â nîairttCiJ tfMfflunicâru aîî

e. Prm urnire, «cca^â vifhici «pe neinieîP.e:«!;â.

vcB â p-5'pmiiîiii »:«iprs tereiudui cfeeiiM de ^'n- Rsfe-ra de vu&ai


tund persoane. ace;vaa se KgurJT&dcor pe.cglgj


AșiixWr hc^iircs!rerai reî'uziil emiieru ouwiz»ției «k <yn>i;ruire <i de


-------- ——2EK.                   . ’W '"~

...nr.A ... . J»Lr^^-.uî^£?^.7Ț!EZ^BBS2BB||RP'-|---W''WZ

Raport evaluare teren


ROMÂNIA

Judecă CM

Primăria j/unicipiuitii C&jj’NopDoa

Kt: ÎKJW «iri.Ț,t>Cț\2aiS

CERTIFICAT BE URBANISMNr. <?4CE> din'Zn.rf?. 20-IS

in scopul: Ecnatruir» casa unifamUfata, împrejmuire., racorduri , branșamentesi amerajari exterioare.

Ca urraase a Cereai adresate do MATEAS SOGCAK , cu domiciliul în județul Cluj, localitatea Cluj" tcapuca. str. Avram lartcu »r. 5 t ap.10 . I.fjieio-rufex 03S48D7S3Q . g-mali ', înregistrată la ra: 133223 șir? 15.0-3.21315.

Pentru        —teren șifeaii construcții —■. sj-uatin județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Strada Antonio

Găurii f.n., mante* C.F. 309330 ■, 309931 , rtemăr cadastral 3S3&3G , 3OSJ531 sau kfanti'ics!: prut plan do Încadrare In ?.t»nâ și pîan da situație.

fn temaiul r«glcmentăr&r dpcursenta&ai de uibanrsm ‘’XuxUiaîizare Pian Urbanistic General al Municipiului Cluj — NapnCâ'1. &p4Cbălă cu Hotârâres Ccnsliuldi tcsal ai triunicipluiui Cluj Napoca r:r. 4S3/22.12-2DK

în confcsmitete cu prevudcrătt Lega nr. 50fl99t privind eyionzarea executării lucrâtaw dc copșlrucțs, repuhăCBtii. czj morilfioăfifo șl ccniptel$rile ulterioare.

SE CERTIFICĂ;

1. REGIMUL JURîOlC;


Imnhli situai în jnuavilunui municipiului CM-Hapoca. in utera perimetrului de protecție a valorilor istorice q-1 ari(hectu?a£*ufh3nisîice. Imobil în proprietate privată.

MKWTUTI PENTRU OBSSCTIVS O£ UT1UTATE PUBUCĂ AFLATE ÎN ZONĂ. ALTE RESTRICȚII

Se ver aplica In med obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publică pftrettm șt celelalte restricții, așa ctira suntete bvldonțiăto îfi PUG-pfsnșa 3.2. "Reglementări Urbanistice»UMăți Teritoriale do Referință1' Si ht RtiU- Cop. 2- Terenuri și Zâne cu Regim Speciei și Cap, 3 - Condiții Generale Pm^to&re la ConnimoȘl.

Sarvitud <te utilitate puhiica;

Ptrnlnt iraimți. stradală până ia pivei de colectoare se vor aplica sorvituțiia aga cum sunt ele marcata în FUG ța. «o v«dna pianya 3.?, wftegtemonUtrf Urfcaițâitice - Unități Teritoriale da R<5fwfb.d«rj"^î*folsl.lțsiy^:.î.l§.«.!??.;

in «ptwl aiaboiării PUZ, in cadrul acocto». covor utabili locații concrete șE acrvtbiți^a de tdlUtete publică aferenta penb-u trama stradală do trileros locaț, infrastructuri ediUtsra. spatii verzi, tocuri rlv parrtns copii, platei», inslitoță public» de Fnvsțsrnânt, sănătate, toctnțe sociale ctc, corstomi prngnwuhd urbanistic «abdri prin Avizul da Oportunitate (Avizul Arhitectului §cî}.

2- RcGIMiJL ECQN0M&1

Folosința actuală - Fanosta ■.

OestinMU .aoitei; Locuința au regim reduc da Inâlțim.c dipu&c pe un parws»ar de- tip «rtasn

CARACTERUL 20<N£s

Z<~na atAe <rafacîarta;i.te de funcțiunea rezidențiala dc densitate mică (pn:dorțrinAnt locuința unlteisxiiitixlia}, dfejxM-fteJarul antegan șl regulat, rezultat ai unor operațiuni de> urbanizare (cu parcele genaroaGiî. având dc-schrdcrca Io stradă de 12 - 23 n<, sdăncimea de 33 - S5 m șl suprafața da 4SC- - f &Q0 rapj șl do togii>tet> de construire, izolai, cu clărtîri de locuit de tip urban modern., retrase din aliniament (caracterul fiind mPTceî<te prezența crtiitoclurii național romantice și a stikiLii tetemațicnalj.

Suibzarrs:

S_Ei -Subzaita de activități economice cu caracter terțiar situate ra zone cu caracter* rczkksnțte'ș' a vedea RcsiMumcntul aterentUTR Ei

î-rjs - Subzeaa ric instituții $1 servicii publice și d& Interes public constituite în clădiri datficate, ăîtUate în afara zonei centrale - a se Vedea Regu’âmentui ararapi-UTR <s A.

C O «OIȚIGMĂRI PRIM AF4E

Pcriîru ipstjftultea de noi sufazene S_Etsa« S_ls suVă vlâbvra Uri PUX

în cazul erafecrării PUZ. sa vor respecta dmNtt«tarete ecru#ț& (3)THritor=ui mntim care uunsază să fia rcgtenrenlaî prin FUZ-va fi Unitatea Teritorială 6c Raferiață. In cașuri bine justificata se fișate accepta HÎab&ranaa PUZ pa uts teritoriu mai restrâns, dacă acesta se evidențiază ca ■» -unitate urfcanistaâ independentă, unitară și coerentă din punct de vedere spsȚîai și fij?îcț;en»l. Aceste v-j anciud* minimum un cvartal,

-;h}Prio Avizul rfe Gpc/tuniule (Avizul Ari^crcbâta Șef) emis cu ttoitetaterea! jjvteui CTA.TV, se vor specifica deUEaț programul «ibsni&Us, c-btecthwteși simbriile de utilitate publică, restricție stabilite prin FUG, ca $1 cete identificate ulterior sau ca efect »i prevederilor FUZ, alte cornii jfonfcri specifice teritoriului in cauza.

R&glemeotarile FIJZ șt RLU aprobate ta. data toUfirii to vioare e noului RM» vor fi îutecuUo reglementările prezentului regulament, în canriZțete stipulate în cadrul Arfieofuiuf 31, Reglementarea situațiilor tranzitorii.

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Se v» aplica bata ufjlizăîilor f xc.tivitelicorici.Tre.sponzătoiM-eîfîecănri categorii de funcțiuni» corrfbrm Auoxa» 1 te prozcn?ui Rexitxtsmcrrt,

An. 1. UTR.IZĂKI AOMISS

Lccumte individuale (umtaniiltale) și onexete acestora: garaje, fiBgcrit. împrejmuiri. platforme cal&Sizbite și pîctowric. i-nsanajări exterioare. piasine.

Leenirij» scmicolecUvc (temilîaic}, cu tnaxiniurre două uititafi locativ»

Arf. 2. UTiLfZĂRl AO&tSE CU CO^ȚIONĂRI

Instalații exterioare (de climatizare. de Încălzire. pompe de citdKîril etej cu condiția ca iri iuncțfcmre ac.es.tea să jwodecă ua nivel de zgomot care sil fio instuSpil te nîvetei ferestrelor vecinilor

Servicii cu .icce* puhfic (servicii de proximitate}, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate in special da proprietari. cu următoarele condiții: (ajvăso adreseze preponderent locuitorilor zonei (bțsuprateța utila ocuțiatu d» acestea sii nu depășească 80 mp țcjsă implice maximum S persoane (djectivitstoa «inclusiv depozitarea) sase* desfășoare numai în îotorrâral clădirii 'ejsă nu producă poluam fonică, chimică sau vxzxtală, să pu afecteze intimitatea locuirii pe parcei clavecine ifipenriu activități cc rid sc conforincsză prevederilor -anterioare se va obține scordul vocie.ilo? dc parcelă Este di.- aâcîwcncH ncc-c.3.or acest acord pentru «ri-so întcfvcnțsî «xalpra «paliilor>' clădirilor existente ca adăpostesc activitixți denatura celor mai sus murițiorsate

(g)petâru activități da alimentație publică se va abține acordul vecinilor pe c rază dc 5G m de la tîmifâ parcelei, pe toate direcțiile

Servicii profesionale »su nsanufaciuriere, conform Anexei 1 la prezentul regnlsment, prestate da proprietari i osupanți ndmal în paratei cu locuirea, cil Uftnărttterftl» condiții;

le.)s;i -se ctesfașoiM-e în parr.id «cts funcțiunea de locuire

(ateupnarațss utiîă ocupata de acestea să nu depășească 80 G>p

(b)să implic» maximum S persoane

țctectivitetea (inclusiv depozitarea) sâ sc desfășoare numai te Intericrol clădirii

fdj.-iâ nu producăpoisacu itenhxă. sirirnteă sau vîztiwte, r>ă nu «iBCtezo iiriatMiatea icnniril poparsetete vecine țcjpcntru scti'xîlaă ce nu se conformează prevederilor anterieaie sc va obtrirC acordul vecinficr de parcelă. Este dc asemenea necesar «cost acord pertfru -o<icir intervenții asupra spațiilor / elădiriter existente ca «iclăpaatesc activități de natura celor nt&i sus menționata

Fuitațiuni de turism, cu armatoarele ccndițli:

(a)sa. nu includă sămentsție publica-

rbțgă se obțină aconăuî vecinilor

instituții de educație i ioviiU.fiiânt - areșo» grădinițe, șc-cli pubiice ș.1 private, cu următoarele condiții:

(pjsă ssr elaborezium PUD pentru organizarea ocupării parcelei

(h}sa »i» asigure suprafeței® necesare (da teren, utile, desfășurate), fimeiio de capacitate, confam? fiorrp-aîivctor pnvteo proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor de «cest tip (»x)pe: parcelă să mi existe alto funcțiuni

Arii 3. tJTlLJZÂRHNTERZiSS

Simt InterziM! oric.9 utilizări, altele decât ccic admise la punctul t și punctul 2, Această fftgîomeptaio ari! ț^iacter ctefinitv Ș! nu poate fi modificata prin PUZ.

Ssmt interzise- lucrări de terasamcrit și sjstemc-terare veritoala de natură sâ afecteze snianajărite din spațîita publice sau de pc parcelele atfteccnte.

încadrat in zona de impozitare ’'3’" conform H.C.L 715/2000. mcdlf-jcată cu H.C.L. 2y9.'2${J3.

Amenajarea șl utilizarea spațiului public $e va face cu jaspectffirea r^glemenlariter cuprinse în Anexa 4 și 3 reglementarilor de mai jcs.

Pentru lucrările ri» reabilitare 1 modernizare a rcțolci rf& frirâzi ce var elabora proiecte dc ep&rialitete, In cadrul cărora t>e vor ftpltea profite transversate unitare, specific rezidențiala țc<snfan« Anaxei 6) ca vor detannb’.a caracterul s^țiuiui public și KO«et, Aceste» var fi: supuse avizării <le către C7ATU.

Prafitels transvcroalu vor cuprinde în mod obligatoriu plantații de arbori in aiirimmont, lacuri de Staționare te lung, trotuare dc minimum «,50 n» lățime, basce pentru bisldiștl comune cu ccic pentru vehicule, cu excepta străzilor ootaetoato pe caro sa vor amenaja piste separata.

S© recamandă Iteutaircs vitezei do deplasare a autovohteuteicr ta 3G knu’h, cu excepția atrâzilcr cotecicero.

Cablurita electrice și do comunicații se vor introduse Trt subteren, ca și toate csiciaîic rețete edilitare.

Pentru lucrările de reabilitare sau amenajam a spațiilor* verzi i iibere publice sa vor «iebora proiecte dc specialitate: îrt cadrul cărora se vor crgsntes. dc regulă. între uitate, liscuri de Joacă pentru copii, spabi parării sport $i ctShnâ. Acesta» v»r fi supuo© .-ivlzărli de călre CTATtf.

Mobilierul urban va fi integrat unul concept coorent pentru Imaginea urbană a vjjuțiîtar publice cin întregul ansamblu,

Laeulrițd. site utiTizări admisei

POT maxim » 35%

instituții de educ»|te I învățământ - cm$<r. grădmițs, școli publice și private: POT maxim -25%.

Această tcgÎMnerttare se va zplîca și in cicul exrinderir clădirilor existenta sau 31 adăugării dc r-ai (jwcpuri da cfiidln», CHlculiiificâwd'o-.i.etn mod obligatoriu pe întreaga parcelă, in ințeloa nrbantaîic.

Locuințe, alte utilizări admise:

CUT maxim » D.â

Instituții de educație l învățământ - areșc, grădinițe, școli publice ți private.*

CUT maxim » 0,5.

Acsqstiî reglementare ce va aplica și în cazul extinderii, msnvardărit, supraetajară clădirilor oxjstdfîte SSU al adăugării da noi corpuri dc clădire, calculul Jjltjtedd'Se-In mod obligatoriu pc întreaga parcelă, în ințutes urbanistic. In cazul Stansardârfior, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum fsfi% din jsuprafata tavfclulul curent jsa vx lua în csdcul numai pcsțlansa cu h liber mal mare sau egal bu 1.-40 mi

CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CCMFlGURARE A CLĂDIRILOR

Si» rucamandă ca amplasarea, orientarea și configurarea clădirilor de ta-cuh sâ st- înscrie în lippkxîta speoirică zonei.

Extinderea, nuwxiardaroa sau supraetajare» siĂdlrilcr czîmcfito eiite posibilă doar cu revncciarcr: ccaditiilor dc ămplăitare șl configurare w^ta-arentate ta Badral prezentai «ccțîuni. Ciâdlrile sau părțile dc rodiri «xtateota ca nu sa încadrează. în prevederile prezentata regulămenl r.u vor putea fi amplificate, ci doar mcnțimitfesn parametrii actuali.

Art 4, CARACTERISTICUL PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME,DIMENSIUNI

Sb consideri! aonatmibile parcatele caro îndeplinesc cumulativ următoarele cores^b (aj»ă Aibă front ia stradă

(fajlungîmcs frontului la stradă să fie mal matv Son ecslâ cu 12 m

(cțadâncimea să fia mai mare decât frontal ta stradă

 • (d) utrpratețâ «ă fia mai marc xzu egală sd 35'1 mp

 • (e) sii aihA fermii reputate

Prin excepție. în cazul parcelelor in ințde* uri>»a existente at -nu indcplinoac cc-ntfi^ăe amunereta mai suș, șa va elabora un PUD, prin caro S« va evidenția modalitatea dc conformare- ta prevedetaa prazontufisl regulament privind utilizarea funcțională; amplasarea, echiparea și configurarea clădiritor. staționarea autovehiculelor, posibilitățile maxime de ocupare și eti'îzare a terenurilor.

In cazul ptucetelor&xiateot» la si'âto intrării în vigoare a P0O, scoraihilo plin oereîtate de trecera, rczullate din divizarea unei parcele inițiale in adâncime, eonstruibiliistoa acestora * caod^tanate de acordta veciniicTj riscă patavtafe aceitora nu ss sfiâ, la rândul tor, în aceeași situația.

Sa sdrait operațiuni rin divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiția ea toate parcsfioie rezultate ss respecte coistețiiîa mas sus mențiansis; apbssîteo zonei.

A<t. fi- AMPLASAREA CL ĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

3

juk _«KSEaasK. -30w. »ssț-jiț


3K2
In situațiile in care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și artVecsnato pa aceiași front cu parcela; în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță fața de aliniament ca și clădirile alăturate.

în situnțttte cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de te alinimnent Pentru parcelele de eclț retragerea se va realiza față de ambele- aliniamente.

<3arajsl« se- vor retrage cu minimum 6 m da la aliniament, pentru a permite parcarea în fațâ a unui airtotorieto.

Art. ti. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR Pdritrv parcelele cu front la steadâ de lungime cuprinsă intre 12 și 15 m:

{a)in căzui existentei «nuî calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent Clădirile sc Vor retrage ’n mod obligatoria de la latura opusă celei ce includ© un calcan existent cil o distanța mirttoiâ de 3 m. In cazul existenței cxk;«nci»r pe ambele laturi cte parcelai, se va închide .frontul.

țbHn cazul in car© pc limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile aa var retragă ctc la «eeatea fa mod obligatori» cu o distanța minimă de 3 m.

Prin excepție-, in situația. în care se poate .Identifica în zonă a -'regulă locală'1’ (regulă a zonei, obicei «I locului) de amptesare a clădirilor pc parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce Implică o retragere mai mică de ia limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai p-c Una din laturi. In acest caz înălțimea clădirii, pe această; parte nu va depăși 4,50 m.

Pentru parcelele cu front fe slradă dc lungime mai maro de 1-5 m;

(ațin cazul existențe* untsi calcan vecin, clădirile se pot alipi de acesta. Noul calarui nu va depăși lungimea salul existent Nu vor fi luate in considerare caâcanote censtrucțfânr anexe șif&au provizorii de pc parcctelc vecine. Se admite cemattuiroa urafi calcan numai în scopul acoperirii unul calcan existent Ctâriîrlte s« vor retrage- tri mod obligatoriu du la Litota opusa celei ce include ut» caicsa existent cu o distanță wfijfirriȘi de 3 m. (hjciâdlrîlc se vor retragăio mod obligatoriu de la limitele laterale îo situațiile în care pe acestea nu există calcar,o, cu o distanță minimă de 3 m.

Prin excepție, în situația în sare s© poate Identifica în Zona o "regulă lecaiâ" {regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pc parcelă - demonstrată prin prezentarea micbitetet din vecinătate pc planul de situație - cs Implică o retragere mal mica dc la limite laterală do proprietate (dar nu msr puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția cs imobilul învecinai să alba spre limita în -cauzâ a retragere- minimă do 3 m. Jn acest caz înălțimea clădirii, po aceaeia parte iw Va depăși 4,SC rn.

Plinirii toate situațiile;

(atetfidirile se wr retrage ds la limita posterioară a parcatei cu o distanță minimă ogslă ou-Ipliițlmex clădirii, dar nu mai puțin decâi § m,

(barajele, Inclusiv cele incluse In corpul principal do clădire, sc yor puica alipi lisniieter laterale a)e parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8D m-

(cjgarajele se vor retrage cu cel puțin & m late de limitele posterioare atc parcwlcr.

(d)toate corisirtJCtiiln de pc parcela în înțeles urban se vor amplasa în fsșîa sdîanenfâ aliniamentelui cu adâncimea de 25 rrt. cu excepția cdicutel-or cu caracter previxariu ce eoatribute la orgartizăfca grâcfinH (fifigorli l pavilioane, depozite pentru unelte de (jrâtfirtă etc), a căror suprafață tesumatii va fi de maximum 15 mp.

Ari. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pc aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mal înalt», măsurată la cornișă ®au atic în punctul cel mal înalt, dar nu mai puțta decât 3 m.

în cazul in car© încăperi principale (camera de z»t donsnitcarc-J sunt orientate spre spațiul dintre cele două clădiri» distanța minimă va fi do 6 tn.

Art. 8- CIRCULAT» Șl ACCESE

Autorizarea executorii construcțulor «uite permteti eurtixî daeă exteta acccfi rTir-c-ct ta druindrite pitbfieo. Prin excepție, pentru situării existente la data intriiril în vigoare a RUG, we ddm»te «msrruiraa parcatelor cu acces prin servitute la driunurite pubficc- Pe o parcată se pot prevedea un singur acces, pîctonal și un aingur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lățimea dc maximum 3 m.

Ori'c-c acces la drumurile publice se vn realiza confonn arzului eliberat de administratorul acnstcra.

Pentru căite ptetonale Și carosabile din Interiorul parcelelor a© recomandă Utilizarea ihvjbiitoritor permeabile.

4-t 9.. S'EAȚIOHARKAAUTGVEMICULELOR

Slapcnarea autovșhlculelor x« v» organica în Interiorul parcc-te* Necesarul de parcajn:

Locuințe individuute (unitemtliate) sau smnlccteBtlve (temăîate), inclusiv (n cazul in care ocupcnții de-vf^șeara zețivități liberai seu maoufacludcre;

(ațtnîcuraucn un ioc de parcare pentru codiri cu AU rm« mici de 1B3 mp

fbjnilnimam două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai marc d» tea jsp

Servicii eu «scor» public (srervteii de (wp-xiraltate):

faîminlmurn dmfi» locuri da parcare

Prin excepția, în situațiile jn cure, din nsotivo d^nehotriit^B. în htiarivral parcelei fiit pot II realizate in condiții rezcnăblte pareaju-?.xu numărul de parcaje «u.icof-«r. pentru iuertiri de restructurare p.irtîalâ (schimbări tic desfinufte, demolări parțiale, extinderi, mansatdăd. a-djitenare de noi eotpuri do clădire etc), se poate accepte parcare*pa domeniul public, pe bază de abcnsroacl te aw-este cazuri se va efabunt un PUD. Funcțiuni: da inrimn, cu tmnătearete cendlță:

(a)tu). nu includă allmcntațte publică;

(bjsă s-u abțină acordul vecinilor

Instituții <te mlueafe f învățământ»creșu. grădinițe, școli pvâiltee ^i privute - parcaje pontru personal; (a)rnmlmutw un tec do parcare la 5 persoane, dac nu inai pidsi do itouâ

Art 10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălțime maxim admis este de irei niveluri supjsterane (porter * etaj + mansardă / «ivef retras) sau (demisei ■*■ parter <• mansardă l nivel retras). Retragerea ubânulU: nivel va fi mal mare sau egală cu 1,80 in față de planul fațadei spre stradă f spațiul public.

Totalizat, regimul de Jiiăllîmc nu poate depăși una dintre urmâteărote configumțil! (2)»P*1+M, (S) *p+1*R, Q^-P+M, D+'P+R (Scmr<sf5cațiste prescurtărilor: S - subsol, D • demisei, P - parter, M - mansarda. R -jtrvui retras).

înălțimea maximă zdnrisâ a clădirilor, măsurată te ner&tras, în punctul ccl mat înalt, nu va depăși ă m.

ra sau la alicul ultimului nivel


înalțtmea maximă admisă a clădirilor, măsurată ia cwsma acfljMsrișultâ sau te aticul ruvetulu» retras, în punctul ccl mal incit, nu va depăși 12 m.

Artz TT. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiilor este, permisă ma&aî dacă aspectul lor exterior nu Contravine funcțiunii acestora, caracterului zonal (HG S25/19S6, Art. 32| așa cdm a fost eî descris în preambul șl peisajului urban.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conromuare, vetiapetrie șr aspect exterior, intră Tn contradicția cu aspectul general al zonei și dcpceciază vaioîăe gansrai acceptate ate urbanismului și arhitecturii, este interzisă, (HG 52$,"1336, Art 32).

Artjiteptura clădirâcr noi va fi de factură modernă $i va «xprir-m caractarul programului (locuire). S« interzică realizarea dc pastișe arhitectural© «au Imitarea stgis-iter fețartea.

Vbfumetria va fi echilibrată, specifică pccgramuliti ds locuit

AcGfMirișwrite cu șarpantă var av<i3 fonua simple, îa Kteuă sau patru ape, cu pante egala și constante c« nu vor depăși SOo, sau cu terasă. Cernlșcte vor fi do bp .urisau.

Raportul piin-goî va fi apropiat de cel predominant în zonă.

Materialei» de finisaj vor fi cele specifica- zonei »ți^ă ccrantiriă sau tanti l.is:i fălțuitî pentru acoporișe înclinate,, tencuieli penlm fațade, placaje din piatra sau tencuteU pentru socluri alta ctemanlc arhitecturale-Pentru tâmplării (uși șt terestra) sc raeomaudă lemnul.

Culorii© vor fi pastelate, deschise, apropiate d« ce-sahirate, «tridente, fncltiee te teste elementele constru^ai

La clădirile existente ec interzice cliînjnactsa dcccrațjiter ApOcKle© iarîft-sdramente. cornișe, brăuri. ©ofoniste. pîlaștri, târnplărfi împrejmuiri ete) cu otmla renovări restructurăriiloainderii sce»te elemente «4 vor îngloba: de rog

Serwîcifle tsrofesionate ale ncMpzrtților vor putea fî m» maxime de 30x50 rra. Acoctca vor fi amplasate numai la Hme»

îpceifioc. Stt Interzice folosirea culorilor


f? termice, tn cazul

ii gene rai.

Bctalîce gravat» cu dununsămea ncnluiul public.


Ari. 12. CONDIȚ8 DE ECHIPARE EOllJrARĂ Șl EVACUAREA SE ȘEILOR

Teate utifitățiie se v»r asigura prin racordare î« relcleîe »di&3ra putîllOH, Znna beiteficltnd de echipare completa-


Se interzice conducerea upeter meteorice spo» dememul pubim oau parcetelo vecine.

Firidele da branșament și contcrizara vor fi integrate in PnperjmUire.

S» Intertttee dispunere» aeriană a cablurilor da orice tei {electrice, teiaîbnice. GATV ctc).

Fiecare parcelă va dispună de o plaffnnuă sau dc un spate: interior parcelei (sventuat integrat în

_______


S-.-teffliatsaigr                                 na---- ■•■■„ wwsr-aatw-........;■■■>-

Raport evaluare teren

împrejmuire) destteat. pp)e«ț&rit deșeurilor mens-jare, accesibil din spațiul public.

Arf, 13. SPAȚII LIBSRfc Și SPAȚII PLAHWE

Pa ansamblul unei p^cd©, spațiile vsrzi organizate pe jaM natural var ocupa minim 4C% din suprefat* totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (jaasă. rneriîts și înalță). Suprafețele având o Jrabrâsămînte. <ic orice lip a«nl. cuprinse în categoria r» pațiitor libere.

Pe fâșia de teren cuprind;'intra Ktradii f spațiu public și clădirile retrase de la olininiaoent (grădina de fațadă), minim CQ% din suprsfoțe vor ti ergariizateca^pațli.vcrzL

Eliminarea jwtmrîkjr mafun este interzisă, su excepția situațiilor in care aceștia reprezintă un pericol iminent pontai siguranța po.rs<»an«ter sau a bunurilor satr ar împiedică realizarea construcțiilor.

/ut 14. ÎMPREJMUIRI

Spre spațiul pobfic ateitetnenlul va 6 obligatoriu închis pe fojsia terejhnefî nu prin împrejmuire-.

împrejmuirile orientate apr» spațiul public vor avea un soclu opac cu Inăllimoa maximă do fio cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într*un sistem similar care pernițe vizibilitatea în ambele dlrecfâ și .pătrunderea vegetației. înălțimea maximă a împrPjrnUlrUer va fi do 2,2 m împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parccte-c- vecine var avea maximara 2,20 nt înălțime și vor n de tip transparent sau opac.

Partite împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat ca cei ci dadiritor aflate pe parcelă.

4 REGjMUL. DE ACTUALIZARE t MODIFICARE A.....^CUM.EMTA'TiJLQR_..S&.....!J.R8ANțȘ^.„.ȘI...„A

REGLEMENTARILOR LOCALE AFERENTE?

 • —  în cazul în care proiectul na va respecta reglementările de urbanism aprobate, se vor elabora studii de specialitate conform Legii 350/200«t^odjficată și actualizată,

 • -  Se va prelua profilul dc drum din PUZ.PUD Toriea si asbeiatii aprobat cu HOL ar,204/2006,

NOJ&

î. So vor respecte H.G. nr. 52&199$ fapeblicaîâ, Legea ar. 50/1991 republicată, Legea or. 350/2001 modriiesta. Qrdfoul 539/200$ ocnm/war, GL’G fir. 114/2907, Codul civil și toate tegite, normativele și hotărădlu Consiliului foca/ COCC reglementează amenajarea teritoriului și construirea in-zonă.

 • 2. Anexele si planșele amintite in prezentul regulamenl sr. pot vizualixa pa site-dl y^^pfj^ăț/șg^fișpggmrg la secțiunea'‘Inlormații publice''-‘'Urbanism''

 • 4. în vederea autorizării, va fi prezentată dezmembrarea top» pentru rcgtdmi&rva fresee/or și înscrierea cu ti fiu de drama suprafețelor respective dfr teren, i&r împrejmuirile sa vor realiza cu respectarea profUclor aptobute.

 • 5. fundația porților și a uxțptqjmairi; se va executa excentric, numai pe ioronai proprietate, fără ațcctoma tfameafaluî public -sau privat

fi. D.T..A. C. ae va întocmi, semna, verifica și aviza conform IftșWapvi in vigourv,

7. LLTJi.Q. so xa prezenta In 2 ev. ca ««mnilterf, ștampile și țabelui cu indicatori, in original.

Tabelul cu indicatori va conțină și modul de calcul al POT și CUT, conform Legii or. 3&0/2,M1 actualizară.

 • 3, Avizele șî acurdurilo toMiate prin certifipazui de urbanism sa vor prezenta In original și In cuple.

 • 9. 5v va respecta Rpgul^rtao^l privind zsiguraroa locurilor do parcuro in interiorul parcelei conform Anexei 1 la avizul CTAW nr. fi$43Z20Gfi aprobat cu H.C.L.nr.539l2$Qă.

 • 10. tnaifriea depunerii documentației pentru ubțioerce Autorizației de construire se va reglementa adresa adxriimstiattva pentru Imcbiltii MfadisL

 • 11. In confoimitetv cu HCL nr.3ȘW25- 08.2055 in vederea emiterii atrtorteHfâ dc cfmspvuc pendu ti/iiplaGxunoiitelc ea/o împun reguhtrizttrfio sau trasarea dc cifcutadi se va întocmi un proces verbal do leccnri io teren, ia.se tit rie docufnenTxixa fotor ce marcarea limitei terenului atacat pentru țeguiafizarea sau trasarea circulațiilor, fata do înrsmsf rama» pentru coristriiiro. in pmzema tuprozooranidcu Primariuf,» benefn-janituu a nraiectiruului si a apecUtlistukn tepomotrist care a intecmii drmurnvnCifia da dozmambrara a supraitrialcr susmenționate. ThtzxiMi se va stabili ceia +G,fM ce va li luata m ccasiderofc r.a referinia pentru cotele ile nivel ale clădirii si aia wenuM amenajat. Prmamuî verbal va ii anexat la aviaele si ucurdurile in baza corzua se emite autmir.atia du eotrslmiro.

FWetșrui cafWst ri-i urbanfen? poate fi ut$zai ?n cocpui: construire casa unifamllîala, tmjprajwulre, tficartluri , toransanțcntG &i amenajari exlerioar<?4vexî nofâi

Certificatul rin urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființarc și nti conferă dreptul de a executa lucrări de constr^yL________

■ ••■ • ^; ...'. ••; -. • •■'

5. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERBRCATULIS DE UR3ANJSM:

_ h imwuÎ daborără cfoc.umsinteȘoi ponto autejizarea ««scutitei! kicrtriicr ce ccnehucUi dc («nstrui.-a.’d* ccxfite|ata — scȘcîtentul de va adresa «wrfqnlSții c-bmposante p&nfoj protecția mH.-î§țâ:i.-

.AGENȚIA PHHTRU PROTgCTIA MEIULUI CLUJ NAPOCA

CALEA OGROEÂNTlLOsL NR.S9, EL. SS

în splicsres Diieciîvei Consicuiiy. «<TJ3?/CEE piracte-a EIA) privind evg^jarea efectelor anumkcr proiecte publice și prwde asupra mediui-îț rr-rsilineaiA plia Dîrecriva Gwwiiaifci S”.'11;CE și Sirartiva Consiliului și Parlamentului European 20u3<35.JCE pr.vjnd paiilc-pses publicuiui ia elabararaa anarr4or planuri și programe fci tegâtci'ă cu rsediy! și modificarea, cu privire b; «nAnjcrparca pubScuiui și accesul ia juslîțis. a Dfrcet&<ri 85/337fi3Fr ț,i Q'teClivej SSSIrCE. prin ceri&catiii âe urbsnssm se c&munieă soliciten’uiui sbligafis de s conUcta «u=orttnfe& tsiritedsiti du mediu pcotnj cn aceaste ?<â sns:i!zez>$ și ya decidă, după uazL Ftscztdrarepfo&încrid'Uieâ prolechri.ri >r.vaăf:ți<;î pubiicuipzivale în iisța pțolectttfor supuse evșJiterii impactului asupra mediului.

In apllcjărea prevedenjer piTemvei CoiwâriiîiiH S5/337/CEE-. pr-occdirra Ja emitere a acordului de ■mediu &u ’ cesifășoară cupă emiterea eestlScateiui urîjîsniiif?j. antene? depunerii dccumcntejiei panlro autorizarea executării lucrărilor de consUte^i la asXdritetea administrației ptâjlisa competente.

<n vsderșii selisfaccni cerinjste-r cu privire lă procedura de emitera a acordului de mstriir. aufctîlatea ccmpejentă putiliu protecția mediului Stairilașta mecarsismiri ;<ciydr5rii conuulsării publice, centralizări; opyUr^or pe&jcuiui ș; <» formulării unui pim<2 da veuers eticii cu privire ia fosEzaxea i.nvastHidi acare curazalteteie consugării publice

;n aceste ccndifte:

DupăpsârStea prezantetei-csniiiciri <te                                                    iiuziiax^iee ;

î competentă pentru protecția mediului în vede.’fca evaluării inițiate c î-nvcstițur.i și stebiilrsi necesității bvaiuârji eutada' i acecreia asupra mediului. In urma evaruârii inițiate a ew&stipat se va emite actul adntussVirtiv auicaîâtu

________competente pentru protecția rnadiului.

h situația In care auvjiiîaica competentă puntru pretecȘa medrului Sitabifoșto necesimteflre«îfoăr.,i’’tfaaeic,’" i r.văitițifcl asupra mediului, soscitoniul teu c-b^gația de a nordica acest țapi autoritiții odrninialrabei pubiice competente CU privire Ja menținerea cererii pentru auforisatea executării

_____________________________________________ lucrărilor siti congțrvrtii.

te șituațla to care, după                        rte

etectfe’os ii-vcftȚw asupra nședfu-iui. soiiu-.UKîtj! renunță ia intenția dt» restecsre a tewslâfe». aoeste are oatgoț-a da a • ......... ................notitica aov.x-1 fa>p? <ru?criteții adnsnisguhltee compstenie

fi. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CCtiSTRLURE/DESFHNȚARE va fi fi?sottltă de urmaioarete dueurw.rtte:

8)cAîi'JbCulU <Je urbanism;

b}‘fdvntui UtLihi» asupra îmoi’.hdu'. terao jirsau cerscteboță. sau, «ii. extravui da pian oatâiSVsl acluaăsat la zi și e«trasul dn curte kirxăară ea Kd^marb 0£iUBilia£ ia zi, in cazul te cere teg&a nu tlri-pur^t arifai .'cripte toga&tata}.

Cjtiocuirien^Ua tolimca — D.T , dcr-J» caz:

X O.T.A.C         1>TA.D         D.Î.O.E

<f) avlxeld și ii-uc-rduo!» atebilse (xîr*. CKrlifi-.AHh;i <te urbtM&srtr

4.1) avus-j șiaoordvri privind u’Jrilăîite urbane și infrcsitroctera:

X3fc*er&He cu apa                             Xg«ze naturale

tekîfcfJzare

Xălrincmace cu s«e?sle dectrir-â                    Xsstehr3 ate

aiimentar» «t,i er<ejgte tennfoă                      transport utban

Alic avise/asoreorl: » Primărie - Direcția tohntea * Serviciul siguranțe: mreulatioi urbane sj retefe editîtara

PEWTRU RACORDURI SI BRANȘAMENTE:

- Avize de am pissamerrt S.C. Eluutefea S.A., s.c. Compărea dc Apa Soreau S*A^ E.OM Gaz,

 • • Primărie - Direcția Tehnica -Sarvlsful siguranța sîreufattel wbaas si retete adQilsresil Sotvfcted aclm-trJsSrero ©al publice

 • • Aviz tehnic EON GAZ si soluția de scact

.Acord coproprietari conducta >dcetei -t-axul

Aviz de principiu Compania do Apa Sonr&& SA

 • - Recji^wtsrwt Juridica si acordul ccpmpricterMftr terenurildr afccteic țfes fac«tfUda»a esU căzui)

d-2) -îîviic ți ucu.'-feri g>F»«rwE

^^bais^nfe                prote^dvââ          ^ătoteap^x^ .....

d 3) avUe/SCorrfUfi spscdscv! ufe adfuinibtîakflj puWice centrale ț^scu alfr scr^riiior q^xccnifa.îlzste *■«> s«M»cr3. d.4)     <16 specios*:

 • - rfocumcsitatie topognafic-s iinsotita C® pixjccbi^ verbal pentru scopul &oiicUaî

 • - 4>îudiU g»«zichftfc

«} actul adminlalradv Airtorițâțil cnrape&ntc pwtro proțap» aoediulul;

1} dovada prr.-ind s®»dtaf«a taxelor le^îâc.

;>&ciBTu?itcFi» Ce pjată afe uif iilcîifiilor V»e (cepe):

fcu’OClr»!

c. A$4<?iȚHtsțî.

Raport evaluare teren


ANEXA NR. 3 - PREZENTAREA EVALUATORULUI

Suntem

o companie de profesioniști

în evaluare


pi HUOCQMÎ.IJLT


Echipa


35


35 do evaluatori

autorizați cu experiență


pl NtOCOMlUU


» nu-.i nUr< „nțMaiuUv ul A»cc.Uțhik Național* « fcvaiiMtorHor Autorizați din Romtala (ANCVAftt

> Mr.i f Hn’XuMe k»       uiultr i.u rrwUHkikiyiu             ANt VAR wty           c:u

SțAnctarztelOi tnt^rnațion^l^ d« tlvalii*r« u c$crrtutu .-.ț» «napm-njft,


» evaluai csa proptiui&țilot imcibiltare

 • * evuluorea echipai-nentelor

 • • ovuluar ea afacerilor6 membri acreditați

ANEVAR


RICS


2 membri

Royal Institutîon of Chartered Surveyors


L,< .^.;^£^0ZZmsa2S3gUSaS^ZÎHKSi3gEnâSiX^mS^mSg^^


Servicii oferite


tWJHU-jre dw conipnoi

CcnM'ik^i dr lixrffp’intStt» ■ f MR-A1

Evufuure/ dc- p’»iprwrLlS!;i              ț<}-tdvlut»iUi«, c-cjnttr'Vsaiw. a£|Ho.;i«                  4Î ip«-<..*uka;» |;‘Dt >L'-4.' rJi .■•«;•/i«s

-{r|«rj.iT!.țr3r*t, r'**î*rșrturw rtru,»r«cM’’^. vlinAWa- c»«rrț>Ar*|r^» «*tr t de certjlU’iSrfe ar a<Ki»l cnctyetit

^vîi^a.ir^ cfe* ectvpomeniLe ‘Oukisiw «vaUi are-a stoci tnio.*-

?,«H( VK-ii dw iWf'lliuftJMI'K |.»n»iMvI«i ’lVUrClUMt W

£uakuir«i> du: ««Kbvin ir d.anȚjițiiia

Thx-’J'R1 d* d»<r>r«*r«rw * net»•/»■*«:;< twwn w*Tni/#i d*»            ♦M'wc •u’-.ri

piornww oto «tu<*ri

ftnți>cn5n« stjfrite ufe few»E<l'Câi'&

iMțitkrnik-ț? r>? gjițțț*> umjtjțA x> r.«fh<tin u»i ț?< »n«

cfesi«wl«> vnd0ir«a «c-*:*Winț da r»rwrițfir> r««imrr<t«iu-Sut,«.w

f“ul l£țl               u             :•țkntipr-n- n*<.-at4» JjV-t V'lllI 1 ir'< P Jlll* pM Șut-A |.I< WwriMAMUHtMAjV

.222                               .352 3K.2 \_.


23SK2. '3HME3CT.


Raport evaluare teren


Suport logistic


HtOCONSULT


Comuneiqu intra terapia ccmpainici wi fer* prin mterrre^u    rețele dedate pr^ste os pernițe

o cornijk-mv$ rjip-dsi, 6Tk^nț“i «ji9ig,tf3 ,?stf*l fncftț i.6 asiy’utcvri >.:• apei dLvrîaie maximi pennu clențH ș» bcntftioariincjșRn.Contact


H&ocOHSjjtr


Poate locațiile dispun de :


Bafla Maro

fen S^trcu

UI U/Hw.l iiO.wn

Brașov

CMcAu Vaocea tei. 0786.130.641

Bwtâu

Soi in Putere-t«I.O,7fl*.2DA.4fi2

București

Cristusn hUrpfts


wpcsrt ITadecwt

Iu 'ift’efr«t-'- ătUâ-tuctl <&.. e«:«fe-iifi cxiScențisi, imprimante plb - negri j p <-.4U!.      •-* l-l;


prîxjram n^cruil un*: k irjer/ipjfeeosirarfe.

7-et rticiSFe s-tccare A^oarte* ?i \1or» ir'nftn-jlită Ei&f ‘«Mărul f.S>3fVlU ccmwsijei;


aparat© suport tn

k activitatea de evă-'i<are •Ured;»rtt « rapoartelor: jțpnrate feo. instrumente rte.m5âur’'ăie, aparate ite

L-gat aocuntenta <utc:


mijloace d» transpun; k la-^U’Urismel.


Tfii.om.MbîB t'tenan Cfi.n©

Cluj “Napoca MwiusȘuf ur>&

tei.OZtift.WO'.feSCi

Constanța Cnst-nu Vus4u tel 07ft0.fc<xa.<il&


Crafava

Cuirtncn biadJu t=I.Q?^5.;:W-.636

GaMI

Dun Vrincscnu

Uți

Sebiistign C-x-4.1 tel: 0722. HV.000

Pitești

bfe-.tfO Ch.rilâ

tul lW9 <02.!:. 12

Ploiești

fieD^rlan DoUfG95«x tel. 07e«.642.64i

Sibiu

GwiteF Ltsjtscl wft tel. 07&ij.i 5O.b51.

Timișoara

Petru Vfcii

lel.O?&&.i3»1632


Anexa 4

Anexa 4 la Hotărârea nr. 204/2020

Lista imobilelor aflate în domeniul privat situate pe amplasamentul de utilitate publică de interes local ce constituie coridorul de expropriere

Nr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ-teritorială

Numele și prenumele proprietarului/ deținătorul terenului

Categoria de folosința

Nr. cadastral/ topo.

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp-)

Valoarea de despăgubire (lei)

Nr. raport de evaluare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

Cluj-Napoca

Mateaș Bogdan

Mateaș Mihaela

F

309931

309931

58

812

1007/2020

2

2

Cluj -Napoca

Mateaș Bogdan

Mateaș Mihaela

F

318266

318266

29

406

1006/2020

| cA

Biroul Evidenta străzi

Sefbirou,

Ovidiu Ratiu

Page 1