Hotărârea nr. 203/2020

Hotărârea 203/2020 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 1/2 parte din terenul în suprafață de 300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 12, înscris în CF nr. 274770 Cluj-Napoca (nr. CF vechi 140318), cu nr. topo. 1027/1/7.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

. HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 1/2 parte din terenul în suprafață de 300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 12, înscris în C.F. nr. 274770 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 140318),

cu nr. topo. 1027/1/7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 1/2 parte din terenul în suprafață dc 300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 12, înscris în C.F. nr. 274770 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 140318), cu nr. topo. 1027/1 /7 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 202142/1/15.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate dc inițiator:

Analizând Raportul de specialitate nr. 202160/451/15.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale dc 1/2 parte din terenul în suprafață de 300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 12, înscris în C.F. nr. 274770 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 140318), cu nr. topo. 1027/1/7;

Văzând avizul comisiei dc specialitate;

Potrivit prevederilor ari. 41 din Legea nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale I lotarârii nr. 336/1997, ale Hotărârii nr. 301/2001 și ale Hotărârii nr. 43/2012;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1. 139 și 196 din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Sc aproba transmiterea dreptului dc concesiune asupra cotei actuale de 1/2 parte din terenul în suprafață de 300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Caisului nr. 12. •înscris în C.F. nr. 274770 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 140318). cu nr. topo. 1027/1/7. în favoarea doamnei Meseșan Rod ica-Li liana în cota dc 2/8 parte, având C.N.P.

a domnului Meseșan Paul în cotă dc 3/8 parte, având C.N.P.                și a domnului

Meseșan Andrei în cotă de 3/8 parte, având C.N.P.                 începând cu data de

5.02.2020, urmare dobândirii în proprietate, prin succesiune, a cotei dc 1/2 parte din imobilul-construcțic situat administrativ în municipiul Cluj-Napoca. str. Caisului nr. 12, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 274770-C1 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 140318), cu nr. topo. 1027/1/7/C, conform Certificatului de moștenitor nr. 5 din 5.02.2020 în Dosarul succesoral nr. 2/2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.


$

Vutrase

rid general municipiului,

Jr. Auro     ȘCA

Nr. 203 din 2*- aprilie 2020 (Hotărârea» fost adoptată cu 23 voturi)