Hotărârea nr. 202/2020

Hotărârea 202/2020 - Modificarea Hotărârii nr. 356/2010 (atribuirea, în regim de comodat, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr. 1 ap. 7, în favoarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 356/2010 (atribuirea, în regim de comodat, a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 1, ap. 7, în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 356/2010 (atribuirea, în regim de comodat, a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 1, ap. 7, în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj)- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 202137/15.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 202151/451/15.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 356/2010 (atribuirea, în regim de comodat, a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 1, ap. 7, în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129, alin. 1 și 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Contractului de comodat nr. 208131/15.09.2010, Procesului-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 5.11.2019, Adresei înregistrată sub nr. 649619/16.12.2019, privind acordul de relocare al Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj, Hotărârii nr. 485/2012 (prelungirea termenului de locațiune/asociere/comodat a unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință), Hotărârii nr. 272/2013 (prelungirea termenului de locațiune/asociere/comodat a unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință), Hotărârii nr. 209/2015 (prelungirea termenului de locațiune/asociere/comodat a unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință), Hotărârii nr. 781/2018 (prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 208131 din data de 15.09.2010, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 1, ap. 7, încheiat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj);

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 356/2010, în sensul modificării spațiului atribuit în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 1, ap. 7, jud. Cluj, în spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 2, ap. 3, identificat în CF nr. 251975-C1-U4 și ap.

4, identificat în CF nr. 251975-C1-U3, a căror valoarea de inventar este de 538.938,55 lei pentru ap. 3, respectiv de 468.059,96 lei pentru ap. 4.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul

municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.


de ședință, Dan Ștefan Tarcea

al municipiului, Roșea


Nr. 202 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)