Hotărârea nr. 201/2020

Hotărârea 201/2020 - Darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2 și încetarea valabilității Hotărârii nr. 216/2014 și a art. 2 din Hotărârea nr. 603/2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2 și încetarea valabilității Hotărârii nr. 216/2014 și a art. 2 din Hotărârea nr. 603/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2 și încetarea valabilității Hotărârii nr. 216/2014 și a art. 2 din Hotărârea nr. 603/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 202114/1/15.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 202162/45/30/15.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2 și încetarea valabilității Hotărârii nr. 216/2014 și a art. 2 din Hotărârea nr. 603/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a) și ale art. 349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Procesului-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 5.11.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2, identificat prin nr. topo. 1433, 1442/1/II, înscris în CF nr. 253795-C1-U7, compus din: patru camere, hol, bucătărie, cămară de alimente, logie, două sasuri, baie, wc, antreu, două pivnițe, cu suprafața utilă de 190,97 mp, părți indivize comune în cotă de 30,65/100 parte și teren în cotă de 73/519 parte, cu valoare de inventar de 225.961,79 lei.

Art. 2. a) Imobilul va fi dat în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, pe perioada desfășurării activității specifice asociației.

  • b) Imobilul va fi predat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj prin protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

  • c) Obligațiile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj sunt următoarele:

  • - să se îngrijească de conservarea spațiului dat în folosință gratuită ca un bun proprietar;

  • - să achite cheltuielile ce-i revin pentru consumul propriu de utilități: apă, canal, energie electrică, telefon, gaze, evacuarea deșeurilor de orice natură, întreținerea curățeniei, etc.;

  • - să efectueze la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații la spațiile deținute în exclusivitate sau în comun, necesare bunei desfășurări a activității pentru care a fost atribuit spațiul;

  • - să utilizeze spațiul primit în scopul desfășurării activității specifice;

  • - să restituie spațiul primit în folosință gratuită la încetarea activității.

  • d) Neîndeplinirea obligațiilor stabilite atrage după sine răspunderea materială, contravențională și penală, după caz.

Art. 3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea Hotărârea nr. 216/2014 și art. 2 din Hotărârea nr. 603/2017.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședință

Nr. 201 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)