Hotărârea nr. 200/2020

Hotărârea 200/2020 - Încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea dreptului de folosință gratuită a

Direcției de Asistență Socială și Medicală asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7 ap. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7 ap. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 202132/1/15.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 202155/45/30/15.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7 ap. 2;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. b), 353 și 362 (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii nr. 74/2015, precum și ale Procesului-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 5.11.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de folosință gratuită acordat Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2, cu nr. topo. 1433, 1442/1/II, înscris în CF nr. 253795-C1-U7, ca urmare a desfășurării activității serviciului public într-un sistem integrat, respectiv în imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Venus f.n., în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Hotărârea nr. 74/2015.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 200 din 24 aprilie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)