Hotărârea nr. 20/2020

Hotărârea 20/2020 - Propunerea de alocare a sumei 65.000 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepția vacanței.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LU J-NAPO CA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local

Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepția vacanței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepția vacanței -proiect din inițiativa primarului;

i-

Reținând Referatul de aprobare nr. 6108/1/6.01.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 6177/424/6.01.2020 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepția vacanței;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 84 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007, legea transportului public, ale art. 40 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 999/24.12.2019;

Văzând adresa nr. 10929/31.12.2019, a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 669676/41/31.12.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepția vacanței, după cum urmează:

  • - 6.000 de lei pentru transportul elevilor din Colonia Sopor;

  • - 34.000 de lei pentru transportul elevilor din Pata Rât;

  • - 25.000 de lei pentru transportul elevilor din Valea Fânațelor.

Art. 2. Deconturile depuse pentru transportul elevilor din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor vor fi însoțite de un centralizator privind ruta de transport, factura și listele cu numele și prenumele elevilor, vizate, semnate și ștampilate de către respectivele unități de învățământ preuniversitar.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, precum și Direcția Economică.

Nr. 20 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi.)