Hotărârea nr. 2/2020

Hotărârea 2/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 669225/1/30.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 669235/45/30/30.12.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 4, poziția 1958;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, identificat prin nr. topo. 4163/2/1, 4164/2/1, 4165/2/1, 4166/2/1, 4167/2/1, 4171/1/1, 4172/1, 4173/1, 4174/2/1, 4175/2/1, 4176/2/1, 4177/2/1, 4178/1/2, 4178/2/1, 4179/1/1, 4179/2/1, 4181/1/1, 4181/2/1, 4182/1/1, 4182/2/1, 4183/1/1, 4178/2/1/1, în suprafață de 25452 mp., înscris în CF nr. 275338 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

  • - imobilul identificat prin nr. topo. 4163/2/1/1, 4164/2/1/1, 4165/2/1/1, 4166/2/1/1, 4167/2/1/1, 4171/1/1/1, 4172/1/1, 4173/1/1, 4174/2/1/1, 4175/2/1/1, 4176/2/1/1, 4177/2/1/1, 4178/1/2/1, 4178/2/1/1, 4179/1/1/1, 4179/2/1/1, 4181/1/1/1, 4181/2/1/1, 4182/1/1/1, 4182/2/1/1, 4183/1/1/1, 4178/2/1/1/1, în suprafață de 6154 mp.;

  • - imobilul identificat prin nr. topo. 4163/2/1/2, 4164/2/1/2, 4165/2/1/2, 4166/2/1/2, 4167/2/1/2, 4171/1/1/2, 4172/1/2, 4173/1/2, 4174/2/1/2, 4175/2/1/2, 4176/2/1/2, 4177/2/1/2, 4178/1/2/2, 4178/2/1/2, 4179/1/1/2, 4179/2/1/2, 4181/1/1/2, 4181/2/1/2, 4182/1/1/2, 4182/2/1/2, 4183/1/1/2, 4178/2/1/1/2, în suprafață de 7968 mp.;

- imobilul identificat prin nr. topo. 4163/2/1/3, 4164/2/1/3, 4165/2/1/3, 4166/2/1/3, 4167/2/1/3, 4171/1/1/3, 4172/1/3, 4173/1/3, 4174/2/1/3, 4175/2/1/3, 4176/2/1/3, 4177/2/1/3, 4178/1/2/3, 4178/2/1/3, 4179/1/1/3, 4179/2/1/3, 4181/1/1/3, 4181/2/1/3, 4182/1/1/3, 4182/2/1/3, 4183/1/1/3, 4178/2/1/1/3, în suprafață de 11330 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și aleea Godeanu, identificat prin nr. topo. 4163/2/1/3, 4164/2/1/3, 4165/2/1/3, 4166/2/1/3, 4167/2/1/3, 4171/1/1/3, 4172/1/3, 4173/1/3, 4174/2/1/3, 4175/2/1/3, 4176/2/1/3, 4177/2/1/3, 4178/1/2/3, 4178/2/1/3, 4179/1/1/3, 4179/2/1/3, 4181/1/1/3, 4181/2/1/3, 4182/1/1/3, 4182/2/1/3, 4183/1/1/3, 4178/2/1/1/3, în suprafață de 11330 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între aleea Godeanu și str. Bistriței, identificat prin nr. topo. 4163/2/1/2, 4164/2/1/2, 4165/2/1/2, 4166/2/1/2, 4167/2/1/2, 4171/1/1/2, 4172/1/2, 4173/1/2, 4174/2/1/2, 4175/2/1/2, 4176/2/1/2, 4177/2/1/2, 4178/1/2/2, 4178/2/1/2, 4179/1/1/2, 4179/2/1/2, 4181/1/1/2, 4181/2/1/2, 4182/1/1/2, 4182/2/1/2, 4183/1/1/2, 4178/2/1/1/2, în suprafață de 7968 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art 4. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și aleea Godeanu, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între aleea Godeanu și str. Bistriței, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 2 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 2/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU ÎNSUȘIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

CF 275338, CF vechi 56267,

Nr.Top 4163/2/1, 4164/2/1,4165/2/1,4166/2/1,4167/2/1,4171/1/1,4172/1,   4173/1,

4174/2/1,4175/2/1,4176/2/1, 4177/2/1, 4178/1/2,4178/2/1, 4179/1/1, 4179/2/1,4181/1/1, 4181/2/1,4182/1/1,4182/2/1, 4183/1/1,4178/2/1/1,

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ


EXECUTANT:

Persoanajuridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS ÎNTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.20J.8GEOMATICS

ÎNTEGRATED SERVICES

CLUJ-

SEPTEMBRIE 2019ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj.

  • 2 . Tipul lucrării: Prima inregistrare imobil

3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Str. ARIESULUI cu ALEEA GODEANU si intersecție ALEEA GODEANU cu B-dul N1COLAE TITULESCU, are o suprafața de 11330 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LE1CA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LE1CA TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficiala folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HiPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii : 09.2019

CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Parcela (1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586564.841

394214.852

3.182

2

586564.771

394218.033

11.179

3

586564.622

394229.211

9.087

4

586564.527

394238.298

3.111

5

586564.387

394241.406

20.622

6

586563.972

394262.024

17.080

7

586563.642

394279.101

3.261

8

586563.542

394282.360

22.195

9

586563.219

394304.553

13.670

10

586563.150

394318.223

1.362

11

586563.131

394319.585

21.146

12

586541.988

394319.275

6.600

13

586535.389

394319.160

1.577

14

586535.411

394317.584

9.996

15

586525.416

394317.459

1.555

16

586525.375

394319.013

9.832

17

586515.545

394318.827

1.558

18

586515.565

394317.270

9.842

19

586505.723

394317.146

1.519

20

586505.696

394318.664

6.353

21

586499.343

394318.548

13.613

22

586498.812

394332.151

6.300

23

586505.111

394332.276

1.476

24

586505.082

394333.752

9.690

25

586514.772

394333.788

1.346

26

586514.805

394332.443

10.402

27

586525.206

394332.618

1.406

28

586525.175

394334.024

9.613

29

586534.785

394334.283

1.595

30

586534.823

394332.688

6.780

31

586541.599

394332.914

13.638

32

586541.987

394319.282

21.146

33

586563.131

394319.590

12.713

34

586562.951

394332.301

2.887

35

586562.893

394335.187

15.828

36

586562.705

394351.014

2.786

37

586562.631

394353.799

17.245

38

586562.112

394371.036

2.951

39

586562.167

394373.986

16.082

40

586561.808

394390.064

2.822

41

586561.894

394392.885

6.344

42

586561.703

394399.226

2.713

43

586558.991

394399.182

15.477

44

586559.318

394383.709

0.440

45

586559.758

394383.715

5.249

46

586559.831

394378.466

0.323

47

586559.508

394378.461

10.959

48

586559.685

394367.503

0.299

49

586559.984

394367.502

9.200

50

586560.109

394358.303

0.275

51

586559.834

394358.304

11.760

52

586560.025

394346.546

0.250

53

586560.275

394346.548

5.232

54

586560.347

394341.316

0.237

55

586560.110

394341.311

15.780

56

586560.366

394325.533

12.695

' 57

586547.672

394325.312

65.945

58

586546.495

394391.247

47.043

59

586499.456

394390.635

11.994

60

586499.190

394402.626

48.388

61

586547.571

394403.494

4.392

62

586547.611

394399.102

11.380

63

586558.991

394399.186

2.713

64

586561.703

394399.230

2.457


Sistemul de proiecție Stereografic 1970


65

586561.629

394401.686

1.202

66

586561.527

394402.884

1.336

67

586561.077

394404.142

1.588

68

586560.139

394405.423

1.851

69

586558.578

394406.418

2.556

70

586556.028

394406.586

20.268

71

586535.763

394406.241

1.509

72

586534.256

394406.325

21.726

73

586512.536

394405.810

1.642

74

586510.896

394405.900

7.299

75

586503.603

394405.613

3.447

76

586500.156

394405.560

1.451

77

586498.718

394405.365

1.062

78

586497.916

394404.669

1.734

79

586497.049

394403.167

1.052

80

586496.777

394402.151

6.471

81

586490.307

394402.255

5.555

82

586484.756

394402.059

5.290

83

586485.351

394396.804

13.243

84

586487.270

394383.700

10.236

85

586477.129

394382.313

16.924

86

586479.423

394365.545

1.185

87

586478.257

394365.335

38.684

88

586484.077

394327.092

4.075

89

586488.114

394327.653

43.064

90

586494.652

394285.088

3.995

91

586490.704

394284.484

18.966

92

586493.401

394265.711

19.747

93

586496.433

394246.197

1.078

94

586497.501

394246.346

17.736

95

586500.486

394228.863

10.333

96

586510.818

394228.994

13.331

97

586511.123

394215.666

17.723

98

586493.400

394215.666

10.850

99

586493.075

394226.511

5.397

100

586487.746

394225.652

17.147

101

586484.818

394242.548

1.559

102

586483.276

394242.320

42.792

103

586476.685

394284.601

3.882

104

586480.527

394285.154

38.668

105

586474.733

394323.386

3.964

106

586470.815

394322.787

42.892

107

586464.335

394365.186

1.766

108

586466.082

394365.451

16.901

109

586463.549

394382.161

6.079

110

586469.564

394383.042

11.292

111

586467.948

394394.218

17.593

112

586485.350

394396.803

5.290

113

586484.749

394402.059

8.072

114

586476.682

394401.775

2.501

115

586474.183

394401.676

18.516

116

586455.678

394401.040

5.000

117

586450.682

394400.847

1.045

118

586449.689

394400.522

0.790

119

586449.334

394399.816

0.301

120

586449.210

394399.542

6.761

121

586450.104

394392.840

13.715

122

586452.805

394379.394

15.510

123

586455.896

394364.195

13.807

124

586458.592

394350.654

13.274

125

586461.050

394337.610

13.979

126

586463.825

394323.909

14.837

127

586466.649

394309.343

14.802

128

586469.422

394294.803

17.715

129

586472.595

394277.374

11.883

130

586474.532

394265.650

19.187

131

586477.315

394246.666

14.158

132

586479.676

394232.706

11.622133

586480.561

394221.118

5.225

134

586480.850

394215.901

2.747

135

586481.728

394213.298

1.074

136

586482.632

394212.718

5.609

137

586488.241

394212.645

11.969

138

586500.209

394212.522

2.653

139

586502.862

394212.483

10.206

140

586513.066

394212.278

25.054

141

586512.290

394237.320

34.997

142

586510.893

394272.289

13.575

143

586524.461

394272.716

34.756

144

586524.295

394237.960

0.315

145

586524.604

394237.901

5.485

146

586524.328

394232.423

4.110

147

586524.252

394228.314

24.171

148

586548.418

394227.820

0.755

149

586548.411

394228.575

61.215

150

586547.849

394289.787

10.338

151

586537.513

394289.600

8.347

152

586537.386

394297.946

4.072

153

586533.314

394297.894

12.866

154

586533.582

394285.031

18.563

155

586515.022

394284.690

12.936

156

586514.743

394297.623

18.573

157

586533.314

394297.894

4.072

158

586537.386

394297.956

4.675

159

586537.315

394302.630

17.770

160

586555.081

394302.992

11.345

161

586555.222

394291.648

5.872

162

586561.094

394291.720

16.972

163

586561.077

394274.748

0.313

164

586561.390

394274.756

8.544

165

586561.535

394266.214

0.399

166

586561.136

394266.207

11.615

167

586561.333

394254.594

0.455

168

586561.787

394254.575

8.964

169

586561.932

394245.612

0.310

170

586561.622

394245.614

11.606

171

586561.658

394234.008

0.526

172

586562.184

394234.011

5.328

173

586562.215

394228.683

2.514

174

586559.701

394228.663

14.165

175

586559.346

394214.503

35.345

176

586524.009

394215.231

3.178

177

586523.952

394212.053

37.484

178

586561.432

394211.483

1.278

179

586562.710

394211.466

1.695

180

586564.078

394212.466

1.298

181

586564.658

394213.627

1.239

S = 1 ;J3ș6 mjaexect/feȚx^


CERTIFICAT
DE
AUTORIZARE Seria RO-0-F Xr. 04JS £ VOJCULESpU ?
FLORICHT'

&
INVENTAR DE COORDONATE

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

586564.841

394214.852

2

586564.771

394218.033

3

586564.622

394229.211

4

586564.527

394238.298

5

586564.387

394241.406

6

586563.972

394262.024

7

586563.642

394279.101

8

586563.542

394282.360

9

586563.219

394304.553

10

586563.150

394318.223

11

586563.131

394319.585

12

586541.988

394319.275

13

586535.389

394319.160

14

586535.411

394317.584

15

586525.416

394317.459

16

586525.375

394319.013

17

586515.545

394318.827

18

586515.565

394317.270

19

586505.723

394317.146

20

586505.696

394318.664

21

586499.343

394318.548

22

586498.812

394332.151

23

586505.111

394332.276

24

586505.082

394333.752

25

586514.772

394333.788

26

586514.805

394332.443

27

586525.206

394332.618

28

586525.175

394334.024

29

586534.785

394334.283

30

586534.823

394332.688

31

586541.599

394332.914

32

586541.987

394319.282

33

586563.131

394319.590

34

586562.951

394332.301

35

586562.893

394335.187

36

586562.705

394351.014

37

586562.631

394353.799

38

586562.112

394371.036

39

586562.167

394373.986

40

586561.808

394390.064

41

586561.894

394392.885

42

586561.703

394399.226

43

586558.991

394399.182

44

586559.318

394383.709

45

586559.758

394383.715

46

586559.831

394378.466

47

586559.508

394378.461

48

586559.685

394367.503

49

586559.984

394367.502

50

586560.109

394358.303

51

586559.834

394358.304

52

586560.025

394346.546

53

586560.275

394346.548

54

586560.347

394341.316

55

586560.110

394341.311

56

586560.366

394325.533

57

586547.672

394325.312

58

586546.495

394391.247

586499.456

394390.635

60

586499.190

394402.626

61

586547.571

394403.494

62

5B6547.611

394399.102

63

586558.991

394399.186

64

586561.703

394399.230


65

586561.629

394401.686

66

586561.527

394402.884

67

586561.077

394404.142

68

586560.139

394405.423

69

586558.578

394406.418

70

586556.028

394406.586

71

586535.763

394406.241

72

586534.256

394406.325

73

586512.536

394405.810

74

586510.896

394405.900

75

586503.603

394405.613

76

586500.156

394405.560

TI

586498.718

394405.365

78

586497.916

394404.669

79

586497.049

394403.167

80

586496.777

394402.151

81

586490.307

394402.255

82

586484.756

394402.059

83

586485.351

394396.804

84

586487.270

394383.700

85

586477.129

394382.313

86

586479.423

394365.545

87

586478.257

394365.335

88

586484.077

394327.092

89

586488.114

394327.653

90

586494.652

394285.088

91

586490.704

394284.484

92

586493.401

394265.711

93

586496.433

394246.197

94

586497.501

394246.346

95

586500.486

394228.863

96

586510.818

394228.994

97

586511.123

394215.666

98

586493.400

394215.666

99

586493.075

394226.511

100

586487.746

394225.652

101

586484.818

394242.548

102

586483.276

394242.320

103

586476.685

394284.601

104

586480.527

394285.154

105

586474.733

394323.386

106

586470.815

394322.787

107

586464.335

394365.186

108

586466.082

394365.451

109

586463.549

394382.161

110

586469.564

394383.042

111

586467.948

394394.218

112

586485.350

394396.803

113

586484.749

394402.059

114

586476.682

394401.775

115

586474.183

394401.676

116

586455.678

394401.040

117

586450.682

394400.847

118

586449.689

394400.522

119

586449.334

394399.816

120

586449.210

394399.542

121

586450.104

394392.840

122

586452.805

394379.394

- 123-

586455.^96

394364.195-

124

586458.592

394350.654

125

586461.050

394337.610

126

586463.825

394323.909

127

586466.649

394309.343

128

586469.422

394294.803

129

586472.595

394277.374


130

586474.532

394265.650

131

586477.315

394246.666

132

586479.676

394232.706

133

586480.561

394221.118

134

586480.850

394215.901

135

586481.728

394213.298

136

586482.632

394212.718

137

586488.241

394212.645

138

586500.209

394212.522

139

586502.862

394212.483

140

586513.066

394212.278

141

586512.290

394237.320

142

586510.893

394272.289

143

586524.461

394272.716

144

586524.295

394237.960

145

586524.604

394237.901

146

586524.328

394232.423

147

586524.252

394228.314

148

586548.418

394227.820

149

586548.411

394228.575

150

586547.849

394289.787

151

586537.513

394289.600

152

586537.386

394297.946

153

586533.314

394297.894

154

586533.582

394285.031

155

586515.022

394284.690

156

586514.743

394297.623

157

586533.314

394297.894

158

586537.386

394297.956

159

586537.315

394302.630

160

586555.081

394302.992

161

586555.222

394291.648

162

586561.094

394291.720

163

586561.077

394274.748

164

586561.390

394274.756

165

586561.535

394266.214

166

586561.136

394266.207

167

586561.333

394254.594

168

586561.787

394254.575

169

586561.932

394245.612

170

586561.622

394245.614

171

586561.658

394234.008

172

586562.184

394234.011

173

586562.215

394228.683

174

586559.701

394228.663

175

586559.346

394214.503

176

586524.009

394215.231

177

586523.952

394212.053

178

586561.432

394211.483

179

586562.710

394211.466

180

586564.078

394212.466

181

5865.64.658

394213.627CERTIFICAT DE AUTORIZARE -8 Sfru R.O-B-F Nr. 04J9 f VOJCUbESCU


Sistemul de proiecție Ștereografic 1970


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

11330 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA

I                              5B6600A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

Cc

11330

Teren neimprejmuit

Total

11330

B. Date referitoare la construcții

Destinație


Supraf. construita la sol (mp)Executant S.C.GEOMAT1CS INTEGRATED SERVICES SRL RO-B-J -1359


Confirm executarea masuratojjJEn^t^srC^^ corectitudinea. întocmirii documd^fetiei cadastralei^ si corespondenta acesteia cu7jealitat&a-dț^țe^n

•?"'— .■.Semnătura si stampila de         >

? AUTORIZARE

Seria RO-B^F Nr. (M59. VOJCujlES'JUOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCEI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

îîV,.r,..i                           PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 275338 Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobîloDui

TEREN Intravilan

Nr. cerere

168647

Ziua

04

Luna

09

Anul

2019Nr. CF vechi:56267


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4163/2/1,

4164/2/1, 4165/2/1, 4166/2/1, 4167/2/1, 4171/1/1,4172/1, 4173/1,4174/2/1,

4175/2/1,

4176/2/1, 4177/2/1, 4178/1/2, 4178/2/1, 4179/1/1, 4179/2/1, 4181/1/1, 4181/2/1, 4182/1/1, 4182/2/1, 4183/1/1, 4178/2/1/1,

25.452

construcția CI in CF 275338-C1 ... 4179/1/1/1, 4179/2/1/1, 4181/1/1/1, 4182/1/1/1, 4182/2/1/1, 4183/1/1/1, 4183/2/1/1, 4184/1/1/1, 4184/2/1/1, 4185/1/1/1, 4185/2/1/1, 4186/1/1, 4187/1/1, 4188/1/1, 4189/1/1, 4192/1/1, 4193/1/1/1, 4193/2/1/1, 4171/2/1/1.

LOC PT CONSTRUIREA DE BLOCURI , ALEI, SPATII VERZI.

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 4163/2/S-4167/2/S,4171/1/ 5,4172/S,4173/5, 4174/2/S-4177/2/ S, 4178/1/2/S, 4178/2/ S, 4179/1/S, 4181/1/S, 4181/2/S, 4182/1/1/5, 4183/1/S, 4183/2/S, 4184/1/S, 4184/2/S, 4185/1/S, 4185/2/S,4186/5-4189/5,4192/5, 4193

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

NRTOP COMPLET :4163/2/S-4167/2/S,4171/1/ S,4172/5, 4173/S.4174/ 2/5-4177/2/ S,4178/1/2/5,4178/2/ 5, 4179/1/S, 4181/1/S, 4181/2/5,418 2/1/1/5,4183/1/S, 4183/2/5,4184/1/5,4184/2/5,4185/1/5,4185/2/S,4186/S-4189/S,4192/5,4193/l/S,4193/2/S,4171/2/S-Cl STATIE DE TRANSPORT IN COMUN CU : -MAGAZIN UNIVERSAL CU ANEXE ( DEPOZIT , GRUP SOCIAL MAGAZIE AMBALAJE ) PE STRUCTURĂ METAL ( PARȚIAL) ZIDĂRIE FUNDAȚIE DIN BETON , INVELITOARE METALICA -COPERTINA DIN STICLA PE STRUCTURA METALICA CU CHIOȘC PENTRU COMERȚ

B. Partea DL Proprietari șl acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2552 / 22/04/1983

Decret nr. 301, din 07/10/1981;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN, in administrareaînscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2) CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 56267)

9443 / 17/03/2006

Act Adjudecare nr. 15563/06.03.2006, din 28/02/2006 emis de MFP ANAF;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Adjudecare, cota actuala 1/1

Al.l

1) BACIULESCU IOAN


C. Partea Sil. SARCINII


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23805 / 09/12/2004

Somație De Plata nr. 252/2003 emis de BEJ STOLNEAN MARIUS;

CI

se notează somația de plată BEJ STOLNEAN MARIUS dos exec 252/2003 din 09.12.2004 inpotriva debitorului SC AGROFLIP SA pentru recuperarea sumei de 784779349 iei reprezentând debit+actualizare, cheltuieli executare

Al.l

24999 / 21/12/2004

Somație De Plata nr. 0;

C2

se notează somația BEJ BOLOS MIRCEA , dos exec. nr 24/2004, 97/2004,150/2004,219/2004,220/2004,285/2004,383/2004,388/2004, din data de 21,122004 impotriva debitorului SC AGROFLIP SA pentru recuperarea sumei de 1931503553 lei, 167312,53 EUR și 6115,54 USD reprezentând creanțe , dobânzi, taxe de timbru cheltuieli de iudecata, onoraiu avocat , cheltuieli de executare

Al.l

28860 / 18/08/2005

Proces Verbal, nr. 0;

C3

in baza procesului verbal de sechestru pt bunuri imobile din 25.03.2005 eliberat de MFP sub nr 17047 , se intabulează dreptul de ipotecă pentru suma de 10612257304 lei

Al.l

7364 / 02/03/2006

Proces Verbal De Sechestru nr. 2316/2006, din 24/02/2006 emis de MFP;

C4

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:91954.91 RON

Al.l

1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

7225 / 01/03/2006

Proces Verbal De Sechestru nr. DOS EXEC.7316/16.04.2005, din 07/02/2006;

C5

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:91954.91 RON

Al.l

1) CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA


Anexa Nr. 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4163/2/1,

4164/2/1,

4165/2/1, 4166/2/1, 4167/2/1, 4171/1/1,4172/1, 4173/1,4174/2/1,

4175/2/1, 4176/2/1, 4177/2/1, 4178/1/2, 4178/2/1, 4179/1/1, 4179/2/1, 4181/1/1, 4181/2/1, 4182/1/1, 4182/2/1, 4183/1/1, 4178/2/1/1,

25.452

construcția CI in CF 275338-C1 ... 4179/1/1/1, 4179/2/1/1, 4181/1/1/1, 4182/1/1/1, 4182/2/1/1, 4183/1/1/1, 4183/2/1/1, 4184/1/1/1, 4184/2/1/1, 4185/1/1/1, 4185/2/1/1, 4186/1/1, 4187/1/1, 4188/1/1, 4189/1/1, 4192/1/1, 4193/1/1/1, 4193/2/1/1, 4171/2/1/1.

LOC PT CONSTRUIREA DE BLOCURI , ALEI, SPATII VERZI.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL __________ G’tw?Tt?rm pepfrr? ricwf ințphiî nu fi fost g sit,

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

-

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD:CI

Top: 4163/2/S-4167/2/S, 4171/1/ S, 4172/S,4173/S, 4174/ 2/S-4177/2/S, 4178/1/2/S, 4178/2/S, 4179/1/S, 4181/1/S, 4181/2/S, 4182/1/1/S, 4183/1/S, 4183/2/S, 4184/1/S, 4184/2/S, 4185/1/S, 4185/2/S, 4186/S-4189/S, 4192/S.4193

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

NRTOP COMPLET :4163/2/S-4167/2/S,4171/1/ S.4172/S,4173/5,4174/ 2/S-4177/2/ S, 4178/1/2/5,4178/2/ 5,4179/1/5,4181/1/5, 4181/2/S, 4182/1/1/S,4183/1/S,4183/2/S, 4184/1/5,4184/2/5,4185/1/5,4185/2/S,4186/S-4189/S,4192/S,4193/1/S,4193/2/5,4171/2/S-C1 STATIE DE TRANSPORT IN COMUN CU : -MAGAZIN UNIVERSAL CU ANEXE ( DEPOZIT , GRUP SOCIAL MAGAZIE AMBALAJE } PE STRUCTURĂ METAL ( PARȚIAL) ZIDĂRIE FUNDAȚIE DIN BETON , INVELITOARE METALICA -COPERTINA DIN STICLA PE STRUCTURA METALICA CU CHIOȘC PENTRU COMERȚ

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

04/09/2019, 14:52,f - ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR. 2/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

CF 275338

CF vechi 56267, Nr.Top 4163/2/1,4164/2/1, 4165/2/1, 4166/2/1, 4167/2/1, 4171/1/1, 4172/1, 4173/1, 4174/2/1, 4175/2/1, 4176/2/1, 4177/2/1, 4178/1/2,4178/2/1, 4179/1/1, 4179/2/1, 4181/1/1, 4181/2/1, 4182/1/1, 4182/2/1, 4183/1/1,4178/2/1/1,

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR.MOTILOR, NR. 1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ


EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018
ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj —Napoca, jud.CIuj.

  • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren:

[mobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Bulevardul NICOLAE TITULESCU cu Str. BISTRIȚEI, ALEEA GODEANU cu Bulevardul NICOLAE TITULESCU, si ALEEA GODEANU cu Str. BISTRIȚEI ,are o suprafața de 7968 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCP1. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totala LE1CA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LE1CA TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS — ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii : 09.2019

S.C.GEOMAT

CSffiffîura șiNfempi laA'/ DE

AUTORIZARE

Seric RO-B-F Nr. (M39CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Coordonate pct.de conturY[m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

1

586533.021

394419.803

1.316

61

586529.196

394532.794

1.413

2

586533.231

394421.102

1.970

62

586527.848

394533.216

9.946

3

586533.144

394423.070

3.053

63

586517.993

394534.557

13.223

4

586530.091

394423.039

4.166

64

586504.921

394536.552

3.129

5

586525.927

394422.909

7.020

65

586501.823

394536.989

7.422

6

586518.909

394422.717

4.287

66

586494.476

394538.045

5.902

7

586518.852

394418.430

6.313

67

586493.636

394532.203

34.859

8

586512.542

394418.243

1.450

68

586528.158

394527.360

12.823

9

586512.586

394416.794

8.723

69

586526.327

394514.668

13.674

10

586503.878

394416.283

1.606

70

586512.763

394516.395

1.437

11

586503.798

394417.888

4.066

71

586511.340

394516.595

1.136

12

586499.739

394417.647

7.232

72

586511.182

394515.470

6.605

13

586492.509

394417.469

1.427

73

586504.648

394516.440

1.085

14

586492.527

394416.043

8.341

74

586504.799

394517.514

6.841

15

586484.189

394415.811

1.566

75

586498.025

394518.466

6.344

16

586484.145

394417.377

6.593

76

586491.789

394519.634

12.705

17

586477.558

394417.106

12.435

77

586493.414

394532.234

0.220

18

586477.259

394429.538

2.489

78

586493.632

394532.203

5.902

19

586479.748

394429.544

3.925

79

586494.473

394538.046

9.230

20

586483.670

394429.678

1.500

80

586485.337

394539.359

1.108

21

586483.619

394431.178

8.842

81

586484.241

394539.523

5.226

22

586492.460

394431.334

1.353

82

586483.469

394534.354

1.077

23

586492.506

394429.981

6.151

83

586484.535

394534.200

16.997

24

586498.653

394430.204

5.018

84

586482.005

394517.393

24.220

25

586503.669

394430.332

1.478

85

586457.985

394520.495

3.994

26

586503.627

394431.809

8.808

86

586457.534

394516.526

1.545

27

586512.432

394432.034

1.457

87

586459.070

394516.349

6.754

28

586512.473

394430.577

3.203

88

586458.105

394509.664

1.459

29

586515.675

394430.667

2.216

89

586456.655

394509.821

13.404

30

586517.889

394430.772

32.490

90

586454.846

394496.540

1.370

31

586517.191

394463.255

17.217

91

586456.203

394496.354

6.540

32

586516.798

394480.467

4.271

92

586455.321

394489.874

1.345

33

586516.715

394484.738

8.962

93

586453.989

394490.056

12.181

34

586507.755

394484.564

14.701

94

586452.284

394477.994

12.757

35

586493.068

394483.938

7.217

95

586439.569

394479.025

6.019

36

586492.717

394491.146

4.184

96

586440.407

394484.986

4.911

37

586492.553

394495.327

24.949

97

586435.539

394485.635

18.978

38

586517.489

394496.133

5.184

98

586438.609

394504.363

21.852

39

586517.594

394490.951

8.809

99

586441.664

394526.001

4.834

40

586526.403

394491.005

1.600

100

586446.453

394525.339

5.911

41

586526.413

394489.405

2.542

101

586447.262

394531.195

8.869

42

586528.953

394489.488

66.458

102

586456.035

394529.894

8.334

43

586530.091

394423.039

3.053

103

586456.916

394538.181

26.824

44

586533.144

394423.076

7.798

104

586483.465

394534.355

5.226

45

586532.798

394430.867

2.434

105

586484.231

394539.524

3.346

46

586532.672

394433.298

13.863

106

586480.922

394540.018

3.706

47

586532.371

394447.158

2.744

107

586477.258

394540.575

2.877

48

586532.354

394449.902

13.891

108

586474.410

394540.981

5.387

49

586531.994

394463.788

4.427

109

586469.068

394541.676

3.583

50

586531.985

394468.215

12.055

110

586465.584

394542.514

7.908

51

586531.720

394480.267

2.814

111

586457.728

394543.418

14.748

52

586531.696

394483.081

11.933

112

586443.101

394545.307

3.328

53

586531.436

394495.011

10.661

113

586439.806

394545.775

10.692

54

586531.486

394505.672

-39454-5.608-

9.937

___9.296

  • 114

  • 115

586429.180

586426.617

394546.959

394546.634

2.584

2.887

OooLhP i.OHf-

56

586531.192

394524.903

5.425

116

586423.875

394545.730

1.381

57

586531.070

394530.327

1.141

117

586422.812

394544.848

1.479

58

586530.864

394531.449

0.628

118

586421.877

394543.702

1.718

59

586530.506

394531.965

0.540

119

586421.266

394542.096

1.179

60

586530.12.2

394532.345

1.029

120

586421.515

394540.944

16.687


121

586426.060

394524.888

15.738

122

586429.257

394509.478

12.015

123

586431.334

394497.644

9.036

124

586433.833

394488.960

10.163

125

586435.126

394478.880

5.697

126

586435.309

394473.186

2.923

127

586438.204

394472.787

13.588

128

586451.539

394475.395

9.185

129

586453.243

394466.369

13.585

130

586439.907

394463.784

9.159

131

586438.205

394472.783

2.923

132

586435.309

394473.179

0.501

133

586435.325

394472.679

32.167

134

586440.897

394440.998

8.570

135

586442.645

394432.608

14.539

136

586445.660

394418.385

4.288

137

586446.299

394414.145

1.910

138

586448.207

394414.074

0.628

139

586448.835

394414.087

1.858

140

586448.834

394415.945

39.567

141

586441.383

394454.804

0.429

142

586441.805

394454.882

4.708

143

586440.617

394459.438

3.402

144

586443.964

394460.047

0.272

145

586443.925

394460.316

0.942

146

586444.838

394460.553

1.260

147

586444.561

394461.783

8.772

148

586453.168

394463.476

1.301

149

586453.465

394462.209

2.801

150

586456.241

394462.581

0.334

151

586456.297

394462.251

0.543

152

586456.390

394461.716

15.209

153

586459.022

394446.737

1.320

154

586457.730

394446.466

11.667

155

586459.945

394435.011

1.551

156

586461.461

394435.339

11.030

157

586463.497

394424.499

2.080

158

586461.459

394424.081

5.426

159

586462.412

394418.740

13.861

160

586448.836

394415.945

1.858

161

586448.838

394414.087

7.705

162

586456.541

394414.247

2.208

163

586458.749

394414.285

4.312

164

586463.060

394414.364

14.739

165

586477.797

394414.627

4.535

166

586482.332

394414.679

1.825

167

586484.157

394414.718

18.181

168

586502.335

394415.039

1.781

169

586504.116

394415.076

20.869

170

586524.982

394415.433

2.894

171

586527.873

394415.556

1.474

172

586529.336

394415.734

1.125

173

586530.381

394416.151

1.878

174

586531.791

394417.392

2.707

am1


Sistemukde proiecție Stereografic -1970


CERTțFlCAT DE AUTORIZAREt?

/INVENTAR DE COORDONATE

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Nr. Pct.

X

[m]

3-<

1

586533.021

394419.803

2

586533.231

394421.102

3

586533.144

394423.070

4

586530.091

394423.039

5

586525.927

394422.909

6

586518.909

394422.717

7

586518.852

394418.430

8

586512.542

394418.243

9

586512.586

394416.794

10

586503.878

394416.283

11

586503.798

394417.888

12

586499.739

394417.647

13

586492.509

394417.469

14

586492.527

394416.043

15

586484.189

394415.811

16

586484.145

394417.377

17

586477.558

394417.106

18

586477.259

394429.538

19

586479.748

394429.544

20

586483.670

394429.678

21

586483.619

394431.178

22

586492.460

394431.334

23

586492.506

394429.981

24

586498.653

394430.204

25

586503.669

394430.332

26

586503.627

394431.809

27

586512.432

394432.034

28

586512.473

394430.577

29

586515.675

394430.667

30

586517.889

394430.772

31

586517.191

394463.255

32

586516.798

394480.467

33

586516.715

394484.738

34

586507.755

394484.564

35

586493.068

394483.938

36

586492.717

394491.146

37

586492.553

394495.327

38

586517.489

394496.133

39

586517.594

394490.951

40

586526.403

394491.005

41

586526.413

394489.405

42

586528.953

394489.488

43

586530.091

394423.039

44

586533.144

394423.076

45

586532.798

394430.867

46

586532.672

394433.298

47

586532.371

394447.158

48

586532.354

394449.902

49

586531.994

394463.788

50

586531.985

394468.215

51

586531.720

394480.267

52

586531.696

394483.081

53

586531.436

394495.011

54

586531.486

394505.672

55

586531.319

394515.608

56

586531.192

394524.903

57

586531.070

394530.327

58

586530.864

394531.449

59

586530.506

394531.965

60

586530.122

394532.345

61

586529.196

394532.794

62

586527.848

394533.216


63

586517.993

394534.557

64

586504.921

394536.552

65

586501.823

394536.989

66

586494.476

394538.045

67

586493.636

394532.203

68

586528.158

394527.360

69

586526.327

394514.668

70

586512.763

394516.395

71

586511.340

394516.595

72

586511.182

394515.470

73

586504.648

394516.440

74

586504.799

394517.514

75

586498.025

394518.466

76

586491.789

394519.634

77

586493.414

394532.234

78

586493.632

394532.203

79

586494.473

394538.046

80

586485.337

394539.359

81

586484.241

394539.523

82

586483.469

394534.354

83

586484.535

394534.200

84

586482.005

394517.393

85

586457.985

394520.495

86

586457.534

394516.526

87

586459.070

394516.349

88

586458.105

394509.664

89

586456.655

394509.821

90

586454.846

394496.540

91

586456.203

394496.354

92

586455.321

394489.874

93

586453.989

394490.056

94

586452.284

394477.994

95

586439.569

394479.025

96

586440.407

394484.986

97

586435.539

394485.635

98

586438.609

394504.363

99

586441.664

394526.001

100

586446.453

394525.339

101

586447.262

394531.195

102

586456.035

394529.894

103

586456.916

394538.181

104

586483.465

394534.355

105

586484.231

394539.524

106

586480.922

394540.018

107

586477.258

394540.575

—108

586474.410

394540.981

109

586469.068

394541.676

110

586465.584

394542.514

111

586457.728

394543.418

112

586443.101

394545.307

113

586439.806

394545.775

114

586429.180

394546.959

115

586426.617

394546.634

116

586423.875

394545.730

117

586422.812

394544.848

118

586421.877

394543.702

119

586421.266

394542.096

120

586421.515

394540.944

121

586426.060

394524.888

122

586429.257

394509.478'

123

586431.334

394497.64'4-

124

586433.833

394488.9.60

X-


125

586435.126

394478.880

126

586435.309

394473.186

127

586438.204

394472.787

128

586451.539

394475.395

129

586453.243

394466.369

130

586439.907

394463.784

131

586438.205

394472.783

132

586435.309

394473.179

133

586435.325

394472.679

134

586440.897

394440.998

135

586442.645

394432.608

136

586445.660

394418.385

137

586446.299

394414.145

138

586448.207

394414.074

139

586448.835

394414.087

140

586448.834

394415.945

141

586441.383

394454.804

142

586441.805

394454.882

143

586440.617

394459.438

144

586443.964

394460.047

145

586443.925

394460.316

146

586444.838

394460.553

147

586444.561

394461.783

148

586453.168

394463.476

149

586453.465

394462.209

150

586456.241

394462.581

151

586456.297

394462.251

152

586456.390

394461.716

153

586459.022

394446.737

154

586457.730

394446.466

155

586459.945

394435.011

156

586461.461

394435.339

157

586463.497

394424.499

158

586461.459

394424.081

159

586462.412

394418.740

160

586448.836

394415.945

161

586448.838

394414.087

162

586456.541

394414.247

163

586458.749

394414.285

164

586463.060

394414.364

165

586477.797

394414.627

166

586482.332

394414.679

167

586484.157

394414.718

168

586502.335

394415.039

169

586504.116

394415.076

170

586524,982

394415.433

171

586527.873

394415.556

172

586529.336

394415.734

173

586530.381

394416.151

174

586531.791

394417.392


r

tj Ser-Hi RO-B-F Nr. 0439

" vojculescu

FI.O

CERTIFICAT % \
>■

1

I


DE AUTORIZARE

Sistemul de proiecție Stereografic 1970


- Mm'-.'.njiMnnnnnw^PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:1000

ANEXA NR. 1.35


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

7968 mp

Municipiul Cluj-Napoca

județul CLUJ - NAPOCA

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ ■

NAPOCA■ol

CD CD «•* G1

HI
586460


A. Date referitoare la teren

Mr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

7968

Teren neimprejmult

Total

7968

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a Imobilului = 7968 mp Suprafața din act = 7968 mp

Executant: S.C.GEOMÂT1CS INTEGRATED SERV1PE&6RL

RO-B-J-1358                  .-■•L'v*"'®

Confirm executarea masu^torilqrița^fliBnvr \ corectitudinea întocmirii documentației cadastrale . si corespondenta acesteia cți realltâteia-cfihr'tyien < Semnătură sl           '!'■            *

i   *    y

Data : 09.2019. .4-'

Inspector:

Confirm introducerea imobilului In baza de date integrata sl atribuirea numărului cadastral Semnătură si parafa

Data :                               Stampila BCPI
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 275338 Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:56267
Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4163/2/1,

4164/2/1, 4165/2/1, 4166/2/1, 4167/2/1, 4171/1/1,4172/1, 4173/1,4174/2/1,

4175/2/1, 4176/2/1, 4177/2/1, 4178/1/2, 4178/2/1, 4179/1/1, 4179/2/1, 4181/1/1, 4181/2/1, 4182/1/1, 4182/2/1, 4183/1/1, 4178/2/1/1,

25.452

construcția CI in CF 275338-C1 ... 4179/1/1/1, 4179/2/1/1, 4181/1/1/1, 4182/1/1/1, 4182/2/1/1, 4183/1/1/1, 4183/2/1/1, 4184/1/1/1, 4184/2/1/1, 4185/1/1/1, 4185/2/1/1, 4186/1/1, 4187/1/1, 4188/1/1, 4189/1/1, 4192/1/1, 4193/1/1/1, 4193/2/1/1, 4171/2/1/1.

LOC PT CONSTRUIREA DE BLOCURI , ALEI, SPATII VERZI.

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 4163/2/S-4167/2/5,4171/1/ S,4172/S,4173/S, 4174/ 2/5-4177/2/ S, 4178/1/2/S, 4178/2/ S, 4179/1/S, 4181/1/S, 4181/2/S, 4182/1/1/5, 4183/1/S, 4183/2/5, 4184/1/5, 4184/2/S, 4185/1/5, 4185/2/S.4186/S-4189/5,4192/S, 4193

Loc. Cluj-Napoca, Jud, Cluj

NR TOP COMPLET :4163/2/S-4167/2/S,4171/1/ 5,4172/S, 4173/5,4174/ 2/S-4177/2/ S,4178/1/2/S,4178/2/ S, 4179/1/S, 4181/1/S,4181/2/S,4182/1/1/S,4183/1/S, 4183/2/5,4184/1/S,4184/2/S,4185/1/5,4185/2/5,4186/S-4189/5,4192/S,4193/l/S,4193/2/S,4171/2/S-Cl STATIE DE TRANSPORT IN COMUN CU : -MAGAZIN UNIVERSAL CU ANEXE ( DEPOZIT , GRUP SOCIAL MAGAZIE AMBALAJE ) PE STRUCTURĂ METAL ( PARȚIAL) ZIDĂRIE FUNDAȚIE DIN BETON , INVELITOARE METALICA -COPERTINA DIN STICLA PE STRUCTURA METALICA CU CHIOȘC PENTRU COMERȚ

B. Partea DL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

2552 / 22/04/1983

Decret nr. 301, din 07/10/1981;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN, in administrarea

înscrieri privitoare ta dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2) CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 56267)

9443 / 17/03/2006

Act Adjudecare nr. 15563/06.03.2006, din 28/02/2006 emis de MFP ANAF;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Adjudecare, cota actuala 1/1

Al.l

1) BACIULESCU IOAN


C. Partea III. SARCINIînscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

23805 / 09/12/2004

Somație De Plata nr. 252/2003 emis de BEJ STOLNEAN MARIUS;

CI

se notează somația de plată BEJ STOLNEAN MARIUS dos exec 252/2003 din 09.12.2004 inpotriva debitorului SC AGR0FL1P SA pentru recuperarea sumei de 784779349 iei reprezentând debit+actualizare, cheltuieli executare

Al.l

24999 / 21/12/2004

Somație De Plata nr. 0;

C2

se noteaza somația BEJ BOLOS MIRCEA , dos exec. nr 24/2004, 97/2004,150/2004,219/2004,220/2004,285/2004,383/2004,388/2004, din data de 21,122004 impotriva debitorului SC AGROFLIP SA pentru recuperarea sumei de 1931503553 lei, 167312,53 EUR și 6115,54 USD reprezentând creanțe , dobânzi, taxe de timbru cheltuieli de judecata, onoraiu avocat , cheltuieli de executare

Al.l

28860 / 18/08/2005

Proces Verbal, nr. 0;

C3

in baza procesului verbal de sechestru pt bunuri imobile din 25.03.2005 eliberat de MFP sub nr 17047 , se intabulează dreptul de ipotecă pentru suma de 10612257304 lei

Al.l

7364 / 02/03/2006

Proces Verbal De Sechestru nr. 2316/2006, din 24/02/2006 emis de MFP;

C4

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:91954.91 RON

Al.l

1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

7225 / 01/03/2006

Proces Verbal De Sechestru nr. DOS EXEC.7316/16.04.2005, din 07/02/2006;

C5

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:91954.91 RON

Al.l

1) CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA


Pagina 2 din 4


Anexa Nr. 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4163/2/1,

4164/2/1,

4165/2/1,

4166/2/1, 4167/2/1, 4171/1/1,4172/1, 4173/1,4174/2/1,

4175/2/1, 4176/2/1, 4177/2/1, 4178/1/2, 4178/2/1, 4179/1/1, 4179/2/1, 4181/1/1, 4181/2/1, 4182/1/1, 4182/2/1, 4183/1/1, 4178/2/1/1,

25.452

construcția CI in CF 275338-C1 ... 4179/1/1/1, 4179/2/1/1, 4181/1/1/1, 4182/1/1/1, 4182/2/1/1, 4183/1/1/1, 4183/2/1/1, 4184/1/1/1, 4184/2/1/1, 4185/1/1/1, 4185/2/1/1, 4186/1/1, 4187/1/1, 4188/1/1, 4189/1/1, 4192/1/1, 4193/1/1/1, 4193/2/1/1, 4171/2/1/1.

LOC PT CONSTRUIREA DE BLOCURI , ALEI, SPATII VERZI.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL________________ (ĂwîTt’frift pentru ficcsf invibil nu afastgsît.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp).

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD:CI

Top: 4163/2/S-4167/2/S, 4171/1/S, 4172/S,4173/S, 4174/ 2/S-4177/2/S, 4178/1/2/S, 4178/2/ S, 4179/1/S, 4181/1/S, 4181/2/S, 4182/1/1/S, 4183/1/S, 4183/2/S, 4184/1/S, 4184/2/S, 4185/1/S, 4185/2/S, 4186/S-4189/S, 4192/S,4193

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

NR TOP COMPLET :4163/2/S-4167/2/S,4171/1/ S,4172/S,4173/S,4174/ 2/5-4177/2/ S, 4178/1/2/5,4178/2/ S,4179/1/S,4181/1/S, 4181/2/S,4182/1/1/S,4183/1/S,4183/2/S, 4184/l/S,4184/2/S,4185/l/S,4185/2/S,4186/S-4189/S,4192/S,4193/1/S,4193/2/5,4171/2/S-C1 STATIE DE TRANSPORT IN COMUN CU : -MAGAZIN UNIVERSAL CU ANEXE ( DEPOZIT , GRUP SOCIAL MAGAZIE AMBALAJE ) PE STRUCTURĂ METAL ( PARȚIAL) ZIDĂRIE FUNDAȚIE DIN BETON , INVELITOARE METALICA -COPERTINA DIN STICLA PE STRUCTURA METALICA CU CHIOȘC PENTRU COMERȚ

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

04/09/2019, 14:52


34454mp- 10836, 10823/2, 10824/1, 10837/2/1, 10838/1,10839/1, 10839/2,10840/1,10840/2, 10841, 1084^/1,10846/1,10847, 10849/1, 10849/2, 10850/1, 10850?2/1, 10851/1,10852/2, 10853, 10843/1, 10879, 10880/1, 10881_________________________________________

8837mp - 21327/2/1, 21327/1/1, 21326/1, 213Ș6/2/1, 21325/1, 21325/2/1, 21324, 21323, 21322, 21321/1, 21321/2, 21320, 21319/1, 21317, 21316. 21313/1, 21313/2, 10?98/1,10299/1,10300/1,10296/1/1

24366mp- 11697/1/2, 11696/1/2, 11695/1/2, 11694/1/2, 11693/1/2, 11689/1/2, 11688/2/2, 11534/2,11534/3,11535/2,11556/2, 11537/2, 11538/2,11505/2, 11506/2,__________________________________________

1778mp- 12046/2/1, 12046/3, 12047/2/1/1,12047/2/3, 12048/1/1/1, 12048/1/1/3, 12049/1/1/1___

51007mp - 23621,23622, 23623,' 23624, 23610, 23611__________________

33914mp - 11807,11817, 11823, 11901-11909, 11930, 11932, 11933, 19335mp - 12085/1, 12087/i, 12088/1, 12086/1, 12084/1, 12083/1, 12070/1, 12073/1, 12075/1_______________________________________________

27660mp - 23577 - 23583_________________________________________

32170mp-23590-23596________________

13350mp-23607-23611      ___________________________________

33420mp - 23617 - 23624__

2#00mp - 23626 - 23650     ________________________________

4555Qmp - 23157, 2317], 23176, 23186__

15600mp-23194, 23219__________________________________________

59335mp - 23231, 23236___________________________

21033mp - 23279, 23284__________________________________________

63581mp-23291, 23272___

29631mp - 23146, 23147__________________________________________

4634mp - 3380/2/2. 3380/4/2, 3380/34/2, 3380/35/2, 3380/35/4, 3380/36/2, 3380/36/4, 3380/38/2, 3380/39/2, 3380/39/4 , 3380/40/2, 3380/40/4, 3380/41/2, 3380/3/2/2; 3380/37/1/3______________________________________

24970mp - 2398 - 2483, 2517 -2551, 3421 - 3435______________________

7170mp-2560/1, 2561/2,2562-2581, 2646/2, 2651, 2553 -2558, 2559/1/1/2              ''

19570mp - 3022 - 3024, 3025/2, 3044/2,  3031/2 - 3041/2, 3042/2/1,

3043/2/2, 3045/2/2, 3046/2 - 3048/2, 3050/1,3059/2/2/1,3051 -3057, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2,3062/1/2/1,3061/2/3,3063/2, 3064/2, 3065/2,3891 -3897,3898/1, 3898/2, 3899-3907____________________

29450mp - 3973, 3974, 3987/1.3987/2, 3988 - 3990, 3352/1, 3352/2, 3353, 3354/1, 3354/2, 3360/1,3360/2,3361/1, 3361/2, 3362,3363/1,3363/2/2, 3364 t 3367, 3368/1, 3368/2, 3369 - 3372, 3174/2 - 31779/2. 3180, 3181/1, 3181/2, 3183, 3184, 3185/1, 3185/2, 3186, 3187/1,4199, 4200/1, 4200/2, 4201/1, 4201/2,4203,4204/1,4204/2, 4205/ 4207,4208/1,4208/2, 4209,4210/1, 4210/2__________________

4987mp - 3201/2/1/1 - 3207/2/1/1, 3207/3/1/1, 3212/1/1/1, 3212/2/1/1, 3213/1/1/1, 3213/2/1/1, 3214/1/1/1, 3214/2/1/1, 3215/1/1/1, 3215/2/1/1, 3215/3/1/1, 3216/1/1____________________________,__________________________

3720mp - 3255/2, 3256 - 3259, 3262, 3263__

75444mp - 22895, 22892/1/1/1, 22923/1/2__________________________

183284mp - 22984, 23000, 23002, 23017, 23019, 23036, 23060, 23061 46462mp - 23038/1___________________________________________

589933mp - 23064, 23071, 23105, 23123, 23136, 23146, 23147, 23149, 23150/1, 23139/1/3, 230B0/1, 23139/1/2/1/1___________________________

111494mp - 22979, 22978/1/1/1/1, 22927/3

.....l'^3E':T3L3EZ^;- L^EEi.lTL™ „1T • F3S70

1

2

. 3

4

5

6

20520mp - 3922 - 3930, 3934, 3940/î,1 3035/2 - 3939/2, 3947/2, 3940/2/2-

3946/2/2, 3957

1979

■X

°L

5630mp - 3964/1, 3964/2 - 3967/2, 3902/2/2, 3908/2, 3909/1/2, 3910/2 -

3912/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2,3920/2, 392.1/1/2

1979

10670mp - 3993 - 399B, 4006/2- 4015/2, 4017/2 -4021/2, 4024/2, 4025/1/2, 4025/2/2, 4026/2, 4027, 4028/2 - 4032/2, 4033/1, 4033/2/2

1979

21128mp - 4163/2 - 4167/2, 4168 - 4170, 4171/1, 4171/2, 4172, 4173, 4174/2-4177/2, 4178/1/2, 4178/2, 4179/1, 4179/2, 4193/2, 4181/2 - 4185/2

1979

-O)

8230mp - 14108/2,14111/1, 14111/2/2, 14112/2- 14115/2, 14100/6/2,

14100/7-14100/16

1979

37094mp - 3555/1/1, 3594/1,3670/1, 1535/1,3646/1, 3647/1, 2600/1,

2601/1,3556/1

1979

1959

*>

Cartierul Aurel Vlâlcu

127989mp - 24373, 24374, 24375, 24388, 24389, 24390, 24400/1,24406,

24354/1/1, 24353/1/1

1984

28,836,464.81

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

46920mp - 24427, 24428, 24429, 24490

1984

26640mp - 24442, 24443, 24444, 24445

1984

*

101150mp - 24451, 24452,24453, 24454

1984

15260mp - 24463,24464, 24465. 24467, 24468, 24469,24470

1984

1960

ho

N)

&

Cartierul Mârăști

25260mp - 5269/2, 5270,5271,5216, 5273- 5276,5321/1,5322/1,5324,

5324/2, 5325/1, 5325/2, 5326, 5307/3, 5331, 5297/2/2, 5297/1, 5297/2/1, '

5301/2, 5302, 5303, 5305/3, 5278, 5^84, 5286, 5287/1, 5288/1, 5288/2, 5289/1, 5298, 5299, 5301/1,5314,5313, 5309, 5308, 5307/1/2, 5304, 5307/1/1, 5305/1

1989

i

33,117,236.78

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

16854mp -5339, 5338, 5337/2, 5337/1, 5334 - 5336, 5369/1/1, 5369/1/2, 5369/2/1, 5369/2/2, 5342, 5369/2/3/1, 5345,5357, 5347 - 5355, 5358/1/2, 535B/2, 5359

1989

2514-Jmp - 5990,5989,5987, 5995/1, 5995/2, 5998, 5999, 6001, 6002,

60037.1. 6080, 6081/1, 6082, 6083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, 6067, 6068, 6069/1, 6070, 6078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1

1989

o

Șl

2345mp - 6067, 6068,6069/1,6070.6078,6065, 6064/1, 6063/1,6062/1

1989

33469mp - 23674, 23675, 23688, 23689, 23690, 23698, 23700

1979

41544mp - 23696, 2370 - 23705, 23692, 23693, 23694, 23706, 23707, 23708/1, 23709,

1979

28959mp - 23684/1/1, 23685/1, 23676/1, 23677/1, 23678/1, 23679/1, 23683/1

1979

K) ho

7569mp - 23776, 23779          i

1979

39180mp - 23714 - 23716, 23718, 23719, 23725 - 23729. 23736 - 23740, 23743 - 23745, 23748 - 23750

1979

42670mp - 23767, 23769, 23770, 23758/1, 23759/1, 23760/1, 23761/1

1979

22138mp - 23809 - 23814, 23791,    23823 T 23832

1983

80031 mp - 2383 - 23785, 23788, 23789, 23683 - 23685, 23688, 23689/2, 23791, 23709

1980

1961

Cartierul Zorilor

78614mp - 23989 - 23991, 24058, 24057, 24064 - 24067, 24070 - 24072, 24062, 24002, 24003, 24058, 24059

1980

24,080,918.13

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

62229mp-24038-24041,24044, 24060, 24061,23981/1, 23982/1, 23983/1, 24054/1, 24055/1, 24020/1/1/1, 24022/1/1/1, 24024/1/1/1, 24026/1/1/1, 24029/1/1/1, 24068/1/1/1, 24069/1/1/1

1980

124680mp - 24259, 24260, 24279, 24280, 24281, 24287, 24288, 24330,

24312-24316, 24321 -24327, 24328/1-24329, 12846/53/1

1984

1962

Cartierul Andrei Mureșanu

15462mp - 1553/2/2, 1552/2/1, 1564/2/1, 1565/2/1, 1567/2/1, 1654/2/1,

1656/2/1, 1661/2/1, 1665/2/1

1975

1,402,282.89

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

1963

Zona Centrală t

13976mp - 5139/1, 138 - 140,141/1, 141/2,142 -145, 4902 - 4905

l \

1983

1.267,519.98

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local                .

TOTAL

266,721,632.40

I


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006