Hotărârea nr. 199/2020

Hotărârea 199/2020 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Flora”, situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Padin nr. 15.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Flora”, situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Padin nr. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Flora”, situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Padin nr. 15 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 201329/1/15.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 201821/45/30/15.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Flora”, situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Padin nr. 15;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 79 alin. 6 și 8, ale art. 133 alin. 1, ale art. 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 1929, precum și de Certificatul de atestare a edificării/extinderii construcției nr. 113/05.03.2009;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Padin nr. 15, compus din: teren în suprafață de 1331 mp. și Hala Agroalimentară „Flora”, cu regim de înălțime P, edificată între anii 2006-2009, cu suprafața construită desfășurată de 839 mp., identificat prin nr. topo. 23196, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Padin nr. 15, Hala Agroalimentară „Flora”, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Președinte


Ec. Dan Șt

 • i i

Contrase#

Secretawil .Ir. AdrA Roșea

Nr. 199 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 199/2020
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

225577

Ziua

19

Luna

11

Anul

2019

, Cod verificare

100076661681


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ZANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE wirninwimiitn

Carte Funciară Nr. 276824 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi;29977

Adresa: Loc.

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:23196

1.161

Teren pentru construirea unul liceu cu 20 săli

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3975 / 08/10/1979

  becret nr. de expropriere nr. 990 din 1970 (nr. 110/1972, 495/1971, 114/1972, 343/1972, 378/1973, 631/1973, 22/1974, 53/1974, 95/1974, 250/1974);

  Bl

  Intabutare, drept de PROPRlETATEprin expropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) GIGCLCLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 29977)

  19630 / 14/10/2004

  Act nr. 0 (încheiere cf. 8802 din 2004);

  B2

  se notează acțiunea civilă înregistrată la Judecătoria Cluj 6752/2004 înaintata de Monastirean Romeo Coriolan in calitate de reclamant c/a pârâțiior Primarul Mun. Cluj si Comisia pentru aplicarea L 10/2001, pentru obligarea acestora la emiterea dispoziției de restituire in natura

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 29977)

  124873 / 11/07/2018

  Act Administrativ nr. 328, din 14/06/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 301003, din 22/06/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 314469/431, din 02/07/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 562, din 15/06/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. 969, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 127299, din 24/07/2017 emis de BCPI CLUI-NAPOCA;

  B3

  Imobilul de sub Al se diminuează de la suprafața de 11950 mp la suprafața de 1161 mp. Diferența de 10789 mp se transcrie în cf nou 331174 CLUI NAPOCA în favoarea Municipiului CLUJ NAPOCA

  Al

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămințele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

  Referințe

  14082 / 09/02/2001

  Act nr. 0;

  CI

  LIPSEȘTE FOAIA C

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 29977)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


________Carte Funciară Nr. 276824 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 23196

1.161

Teren pentru construirea unui liceu cu 20 săli

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALII LINIARE IMOBIL ________

Geometria pentru acest imobil nu a fastg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

11.950

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2015, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 19/11/2019, 09:53

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagira 2 din 2


ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, Str. Aleea PADIN nr. 15, jud.Cluj.

 • 2 . Tipul lucrării: Prima Înregistrare imobil

 • 3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca, pe Aleea Padin nr. 15, are o suprafața de 1331 mp. Construcția - PIAȚA AGROALIMENTARA FLORA - are o suprafața construita de 839 cu destinația CAS, regim de inaltime P,edificata intre anii 2006-2009,suprafața construita desfasurata este de 839 mp.

Are nr.top 23196, cf vechi 29977 si se afla in inventarul de bunuri la poziția 1929 , aparține domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca conform HG nr.9'69/2002

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 03.2020

Persoana juridica autorizata:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

Semnătura ^ștampila

5

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Str. Aleea Padin nr. 15, Cluj-Napoca, județul CLUJ

ICc

Nr.

Pot.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D0.I+1)

X[ml

Y[m)

. 1

585232.775

389416.094

60.151

2

585250,800

389473.481

12.224

3

585239.002

389476.682

10.165

• 4

585229,201

389479.377

0.194

5

585229.015

389479.432

10.364

6

585226.008

389469,514

15.220

7

585221.497

389454.978

5.143

8

585220.009

389450.055

28.308

9

585211.780

389422.969

22.092

S = 1331 mp

Nr.

Pot.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(l,i+1)

X[m]

Y[mJ

10

585245.792

389465.968

19.049

11

585227.492

389471.257

43.753

12

585214.772

389429.394

6.242

13

585220.749

389427.597

12.975

14

585233.175

389423.863

43.955

S = B39 mp

Sistemul de proiecție Stereoprafic 1970


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

1331 mp

Str. Aleea Padln nr. 15, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT            CLUJ - NAPOCA


Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

1331

Teren împrejmuit Intre punctele 3-4-5 gard metal, intre punctele 5-6-7-B-9 gard plasa cu bordura beton, limita convenționala intre punctele 9-1-2-3

Total

1331

B. Date referitoare ia construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

839

HALA AGROALIMENTARA FLORA, regim de înălțime P, edificata intre 2006-2009, suprafața construita desfasurata 839 mp

Total

839TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR.

(MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

276824

Cluj -Napoca ( CF vechi 29977)

23196

1161

Teren intravilan

Drept de proprietate dobândit prin Lege: STATUL ROMAN, in administrarea operativa a GIGCL CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU Cluj-Napoca

23196

1331

x 0 \ rN*A

1                     Teren

HALA AGRO ALIMENT ARA FLORA, regitn de inaltime P, edificata intre 2006-2009, suprafața construita desfășurată 839 mp

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

s' ’

Y1

întocmit:    ■'*

S.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICE^ SRL

J-

0

1

2

3

5

6

C.F. nr. 4288

Nr. tonete: 823-1646 mp

Nr. gherele: 16- 249 mp

1929

800026

Piața agroallmenlară Flore

Latura est- str. Padln

1974

212,571.37

Municipiul Cluj - Napoca Contract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 2.421,99 m.p.

Latura vest- str. Agronomilor

Latura nord- Complex Flora

Latura sud- str. Gr. Alexandrescu

C.F. nr. 29977

Nr, Ionele; 200- 400 mp.

Nr, gherete; 21 -310 mp

1930

800027

Piața agroallmentară Hermes

Latura sud- str. Albac

1973

112,367.94

Municipiul Cluj - Napoca Contract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 1.239 m.p.

Latura nord- cvartal blocuri de locuințe slr. Brăncoveariu

Latura vest- cvartal blocuri slr. Albac

Latura est- cvartsll blocuri str. Albac

C.F. nr. 27686

Nr. tonele: 52 - 104 mp

Nr. gherete: 15-200 mp.

^931

800025

Piața agroallmenlară clujana

Lalura nord- P-ța 1 Mal

1938

165,879.39

Municipiul Cluj - Napoca Conlract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 1.890 m.p.

Latura sud- slr. Câmpul Pâlnii__________.

Lalura vest- P-|a 1 Mal

Latura est- P-ja i Mai

C.F. nr. 1473

1932

Piața agroallmenlară Zorilor

Latura nord- Complex Zorilor

1981

60,763.93

Municipiul Cluj - Napoca Contract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 670 m.p.

Latura sud- slr. Luceafărului

Laura esl- slr. Zorilor

Latura vest- cvartal blocuri str. Luceafărului

C.F. 51538

Nr.Tbnete: 45 - 90 mp

Nr. gherete: 5-47 mp

1933

800029

Oborul

Latura vest- slr. Timișului

1958

1,971,926.63

Municipiul Cluj - Napoca Conlract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 27.700 m.p.

Latura est- str. Blajului

Lalura nord- albia râului Someșul Mic

Latura sud- proprietăți particulare slr. Blajului șl Timișului

Nr. tonete: 500 -1000 mp

Nr. gherete: 12 - 246 mp                                     ;

1934

Piața agroallmenlară Ion Meșter

Latura vest-alee bloc str. Ion Meșter nr. 7

428,009.79

Municipiul Cluj - Napoca Contract de concesiune cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 4.620 m.p.

Latura sud- alee bloc str. Izlazului nr. 12-14

Latura nord- alee bloc slr. Ion Meșter nr. 3-5

Latura est- str. Mogoșoala

Nr. mese: 400 - 800 mp

Nr. gherele: 17 - 204 mp

Nr. rulote: 13-91 mp

C.F. 131966

Nr.topo. 23588, 23589

1935

20438

Grup sanitar public situat In Piața Mlhal Viteazul

Incinta Pieței agroallmentare Mlhal Viteazul

Piața agroallmenlară M. Viteazul: 1956

22,101.45

Municipiul Cluj - Napoca

Administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca

Suprafața: 57,4 m.p.

C.F. nr. 4288                                                    ,

1936

20003

Grup sanitar public situat tn Piața Unirii

Incinta Pieței Unirii

Teren: 1938

13,664.281

Municipiul Cluj - Napoca

Administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca

Suprafața: 4,16 m.p.

C.F. nr, 1473

1937

20008    \

Grup sanitar public situat tn Piața Ștefan cel Mare

Incinta parcului din spetele Teatrului National

Teren; 1938

3,985.97

Municipiul Cluj - Napoce

Administrarea R.A.D.P. Ciul-

Suprafața: 20,46 m.p.

1938

10612

Grup sânilor public situat In Parcul Primăverii

Incinta parcului Primăverii

86,921.87

Municipiul Cluj - Napoca

Administrarea R.A.D.P. Cluj-

Suprafața: 60 m.p.

1939

20419

Grup sanitar public situat In Piața Hora

Incinta Pieței Flqra

35,479.31

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca

Suprafața: 32,40 m.p.

C.F. nr. 29977

1940

20324

' -

Grup sanitar public situat tn str. A. Vlalcu - Expo Transilvania

Nord- Pavilionul Expo

16,830.83

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R,A .D.P. CluJ-Napoca

Sud- Slr. A. Vlalcu

Suprafața: 60,2 m.p.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006                 39 f