Hotărârea nr. 198/2020

Hotărârea 198/2020 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Hermes”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 1A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Hermes”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. IA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Hermes”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. IA - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 201327/1/15.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 201803/45/30/15.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Hermes”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. IA;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 79 alin. 6 și 8, ale art. 133 alin. 1, ale art. 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 1930, precum și de Certificatul de atestare a edificării/extinderii construcției nr. 115/05.03.2009;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac 1 A, zona Hala Agroalimentară „Hermes”, identificat prin nr. topo. 22979/1/1/1, în suprafață de 21706 mp., înscris în CF nr. 264485 Cluj-Napoca, cu drept de concesiune pe suprafața de 62 mp., pe o perioadă de 99 de ani, în favoarea lui Stegăroiu Călin Vbicu, căsătorit cu Stegăroiu Mirela, astfel:

- imobilul identificat prin nr. topo. 22979/1/1/1/1, în suprafață de 20454 mp., cu drept de concesiune pe suprafața de 62 mp., pe o perioadă de 99 de ani, în favoarea lui Stegăroiu Călin Voicu, căsătorit cu Stegăroiu Mirela;

- imobilul identificat prin nr. topo. 22979/1/1/1/2, în suprafață de 1252 mp.

Art 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. IA, compus din: teren în suprafață de 1252 mp. și Hala Agroalimentară „Hermes”, cu regim de înălțime P, edificată între anii 2006-2009, cu suprafața construită desfășurată de 1111 mp., identificat prin nr. topo. 22979/1/1/1/2, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. IA, Hala Agroalimentară „Hemes”, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

de ședință,

TarceaNr. 198 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREANR. 198/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ CF 264485 CF vechi 27685 Nr.Top 22979/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOTILOR,NR.l-3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL' autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Nr. CF vechi:27685


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 264485 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr, Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22979/1/1/1

21.706

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  4593 / 23/12/1973

  Decret nr. 469, din 31/05/1969;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEpe bază de lege, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATULUI ROMÂN, ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A

  • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 27685)

  37728 / 06/04/2012

  Act Administrativ nr. 135059, din 10/01/2012 emis de BCPI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 148787/21-05-2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ NAPOCA; certificat moștenitor 30/20.09.2010 dosar 27/2010 BNP Amalia Marqa, HCL nr. 121/20.03.2012 Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca,);

  B2

  imobilul cu nr topografic 22979 înscris sub Al se dezmembrează astfel : -teren în suprafață de 22116 mp cu nr top. 22979/1 se reînscrie în acest cf în favoarea proprietarului de sub Bl, - teren în suprafață de 280 mp se transcrie în cf 288149 CLUJ NAPOCA în favoarea lui MARINA VALER

  Al

  112491 / 12/09/2013

  Act Administrativ nr. 108458, din 03/09/2013 emis de BCPI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 305/11-07-2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 291521/09-09-2013 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act notarial nr. 2201/29-08-2013 emis de BNP REPEDE DRAGOS ADRIAN;);

  B3

  imobilul cu nr topografic 22979 înscris sub Al se dezmembrează astfel : -teren în suprafață de 21827 mp cu nrtop. 22979/1/1 se reînscrie în acest cf în favoarea proprietarului de sub Bl, - teren în suprafață de 289 mp se transcrie în cf 299995 CLUI NAPOCA

  Al

  178312 / 27/10/2015

  Act Administrativ nr. 3228, din 09/09/2003 emis de Primăria mun.Cluj - N (act administrativ nr. 394140/26-10-2015 emis de Primaria mun.Cluj - N.; act administrativ nr. 173148/20-10-2015 emis de BCPI Cluj - N; act notarial nr. 3121/19-11-2002 emis de LUPEA MARIANA;);_________________________________-

  B4

  imobilul de sub A+l se dezmembrează astfel: - imobilul cu nr. topografic 22797/1/1/1 cu S= 21706 se reînscrie in aceasta carte funciara si imobilul cu nr. topografic 22797/1/1/2 cu S= 121 mp se transcrie in cartea funciara nou formata nr. 317784 Cluj Napoca

  Al

 • C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

50866 / 23/11/2006

____________________________z

Pagina 1 din 3

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Carte Funciară Nr. 264485 Comura/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1912, din 22/11/2006 emis de BNP MIHAELA CÂRLĂNARU;

CI

Intabulate, drept de CONCESIUNEdrept de concesiuneasupra62mp teren pe 99 ani

Al

 • 1) STEGÂROIU CĂLIN VOICU, căsătorit cu

 • 2) STEGÂROIU MIRELA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 27685)

________Carte Funciară Nr. 264485 Comuna/Oraș/Municipiu: Ciuj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 22979/1/1/1

21.706

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra «Han

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

21.706

-

-

22979/1/1/1

Alei și spații verzi în Mlcroraionui III Gheorqheni

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de ia momentul generării documentului.

Data și ora generării,

19/11/2019, 09:53

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, Str. ALBAC NR. IA, jud.Cluj.

2 . Tipul lucrării: Prima Înregistrare imobil 3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca, pe Str. ALBAC NR. IA, in partea de Est in cartierul Gheorgheni, are o suprafața de 1252 mp. Construcția - HALA AGROALIMENTARA HERMES - are o suprafața construita de 1111 cu destinația construcției CAS, regim dc inaltime P, edificata intre anii 2006-2009, suprafața construita desfasurata este delii 1 mp.

Provine din top 22979/1/1/1, cartea funciara veche 27685.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice. ■

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LE1CA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 03.2020

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Str. ALBAC nr. 1 A, Cluj-Napoca, județul CLUJ

1Cc

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

585818.515

394312.610

45.538

2

585828.329

394357.079

26.836

3

585802.100

394362.755

0.627

4

585801.541

394362.472

0.594

5

585801.211

394361.978

12.760

6

585798.516

394349.506

31.755

7

585791.604

394318.512

27.550

S= 1252 mp

C1

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

8

585827.234

394356.289

25.493

9

585802.288

394361.542

43.277

10

585792.775

394319.323

25.649

11

585817.801

394313.706

43.615

Sistemul de proiecție Stereografic 1970

ANEXA NR.1.3S

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1252 mp

Str. ALBAC nr. 1 A, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT            CLUJ - NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

Cc

1252

Teren neimprejmuit

Total

1252

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

1111

HALA AGROALIMENTARA HERMES, regim de inaltime P, idificata intre 2006-2009, suprafața construita desfășurată 1111 mp

Total

1111

Suprafața totala masurata a imobilului = 1252 mp Suprafața din act = 1252 mp

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SER RO-B-J -1359

Confirm executarea măsurătorilor la ț corectitudinea întocmirii documentației ce sl corespondenta acesteia cu realltatearț Semnătura si stampila1'- -. - ■1

Data: 03.2020                         ,

VICES SRL

sren, ~ dastrale* iiț-teren,’’

' ’J < j'iy *

Inspector:

Confirm Introducerea imobilului in baza de date integrata sl atribuirea numărului cadastral

 • •                  Semnătura si parafa

/    « i

 • * /

. fiata :                                       Stampila BCPI

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 3
TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETARI

SARCINI

C.F.

NJR.

CAD.

NR.TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

264485 Cluj -Napoca ( CF vechi 27685)

22979/1/1/1

21706

Teren intravilan

Drept de proprietate pe baza de lege, dobândit prin expropriere: STATUL ROMAN, in administrarea operativa a CONSILIULUI POPUL,AR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Intabulate,drept de concesiune asupra 62 mp teren pe 99 ani conform contract vanzare cumpărare nr. 1912/22,11,2006 in favoarea lui STEGAROIU CALIN VOICU.casatorit cu STEGAROIU MIRELA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

264485 Cluj —Napoca

22979/1/1/1/1

20454

Teren intravilan

Drept de proprietate pe baza de lege, dobândit prin expropriere: STATUL ROMAN, in administrarea operativa a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Intabulate ,drept de concesiune asupra 62 mp teren pe 99 ani conform Contract vanzare cumpărare nr. 1912/22,11,2006 in favoarea lui STEGAROIU CALIN VOICU,căsătorit cu STEGAROIU MIRELA

NOU Cluj-Napoca

22979/1/1/1/2

1252

Teren

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA-DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU Cluj-Napoca _

'oi© 3

22979/1/1/1/2

r A

1252

Teren

HALA AGROALIMENTARA HERMES, regim de inaltime P, edificata intre 2006-2009, suprafața construita desfășurată 1111 mp

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAîntocmit:

S.C.GEOMATICSINTEGRATED SERVICES SRL

ir - V-'>* T. *


■ 0

1

2

3

4

5

e             i

C.F, nr. 4288

Nr. tonele: 823-1848 mp

Nr. gherete: 16- 249 mp

1929

800028

Piața agroallmenlară Flora

Lalura est-str. Padln

Latura vest- str. Agronomilor

Latura nord- Complex Flora latura sud- str. Gr. Alexandrescu C.F. nr. 29977

Nr. tonele: 200- 400 mp.

Nr. gherete: 21 -310 mp

1974

212,571.37

Municipiul Cluj - Napoca Contract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 2.421,99 m.p.

1930

800027

Piața agroallmenlară Hermes

Latura sud- str. Albac

Latura nord- cvartal blocuri de locuințe str. Brăncoveariu

Latura vest- cvartal blocuri str. Albac

Latura est- cvartal blocuri str. Albac

C.F. nr. 27686

Nr. tonele: 52 - 104 mp

Nr, gherete: 15-200 mp.

1973

112,367.94

Municipiul Cluj - Napoca Contract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 1.239 m.p.

1931

800025

Piața agroallmenlară Clujena

Lalura nord- P-ța 1 Met Latura sud- str. Câmpul Pâlnii Latura vest- P-ța 1 Mal Lalura est- P-|a 1 Mal C.F. nr. 1473

1938

165,879.39

Municipiul Cluj - Napoca Contract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 1.890 m.p.

1932

Pla|a agroallmenlară Zorilor

Lalura nord- Complex Zorilor

Latura sud- str. Luceafărului

Laura est- str. Zorilor

Latura vest- cvartal blocuri str. Luceafărului

C.F. 51538

Nf.lbneta: 45 - 90 mp

Nr. gherete: 5-47 mp

1981

60,763.93

Municipiul Cluj - Napoca Contract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 670 m.p.

1933

800029

Oborul

Lalura vest- str. Timișului

Latura est- str. Stalului

Latura nord- albia râului Someșul Mic

Latura sud- proprietăți particulare str. Blajului șl Timișului

Nr. tonele: 500 -1000 mp

Nr. gherete: 12 - 246 mp

1958

1,971,926.63

Municipiul Cluj - Napoca Contract de asociere cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 27.700 m.p.

1934

Ptăța agroallmenlară Ion Meșter

.zC__x «\

Latura vesl-alee bloc str. Ion Meșter nr. 7 Latura sud- alee bloc str. Izlazului nr. 12-14 Lalura nord- alee bloc str. Ion Meșter nr. 3-5 Lalura est- str. Mogoșoala

428,009.79

Municipiul Cluj - Napoca Contract de concesiune cu S.C. APO S.A. pe suprafața de 4.620 m.p.

Nr. mese: 400 - 800 mp

Nr. gherete: 17 - 204 mp

Nr. rulote: 13-91 mp C.F. 131966

Nr.topo. 23588, 23589

=1.935

20438

Xj

0rUp sanitar pubJJtf'sIteaTTn Piața Mlhal Viteazul --/

■ 'l?       *

Incinta Pielei aqroallmentare Mlhal Viteazul Suprafața: 57,4 m.p.

C.F. nr. 4288

Piața agroallmentară M. Viteazul: 1956

22,101.45

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca

1936

20003

Grup'Sanltar publtetltual tn Piața Unirii

Incinta Pieței Unirii

Suprafața: 4,16 m.p.

C.F, nr. 1473

Teren: 1938

13,664.28

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca

‘1937

20008

Grup sanitar public situat în Piața Ștefan cel Mare

Incinta parcului din spetele Teatrului Național Suprafața: 20,46 m.p.

Teren: 1938

3,985.97

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.A.D.P. Cluj-

1938

10612

Grup sanitar public situat în Parcul Primăverii

Incinta parcului Primăverii Suprafața: 60 m.p.

86,921.87

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.A.D.P. Cluj-

1939

20419

Grup sanitar public situat în Piața Flora

Incinta Pieței Flqra Suprafața: 32,40 m.p. C.F. nr. 29977

35,479.31

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca

1940

20324

-~C^.

Grup sanitar public situat In str. A. Vlalcu - Expo Transilvania

Nord- Pavilionul Expo Sud- Slr. A. Vlalcu Suprafața: 60,2 m.p.

16,830.83

Municipiul Clu| - Napoca

Administrarea R.A .D.P. CluJ-Napoca