Hotărârea nr. 197/2020

Hotărârea 197/2020 - Solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, înscris în CF nr. 309262 Cluj-Napoca, din domeniul public al județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, înscris în CF nr. 309262 Cluj-Napoca, din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, înscris în CF nr. 309262 Cluj-Napoca, din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca-proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 201342/1/15.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 201873/45/30/15.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, înscris în CF nr. 309262 Cluj-Napoca, din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate și pozițiile 167-175 din Anexa la Hotărârea nr. 227/2019 a Consiliului Județean Cluj;

Potrivit prevederilor art. 294 alin. 2, 5, 6 și 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Structura organizatorica a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, conform căreia activitatea medicală se desfășoară și în imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea de trecere, din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a următoarelor imobile, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, cu nr. topo. 9676, înscrise în CF nr. 309262 Cluj-Napoca:

  • - clădire Pavilion I psihiatrie cronici, clădire Pavilion II, clădire Pavilion III, clădire Pavilion antirabic, clădire atelier mecanic, clădire magazie alimente și clădire garaj, magazie, morgă, cu valoare totală de inventar de 4.705.872,66 lei;

  • - clădire - gard din cărămidă și beton, cu valoare de inventar de 55.754,35 lei;

  • - teren în suprafață de 4816 mp., cu valoare de inventar de 18.387.558,83 lei.

(2) Imobilul identificat la alin. (1) va fi declarat ca bun de uz public local.

Art. 2. începând cu data prezentei, Hotărârea nr. 995/2017 își încetează valabilitatea.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 197 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)