Hotărârea nr. 196/2020

Hotărârea 196/2020 - Preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. cad. 326486 înscris în CF nr. 326486 Cluj-Napoca, în suprafață de 91 mp. și nr. cad. 326550 înscris în CF nr. 326550 Cluj-Napoca, în suprafață de 109 mp., situate în zona Colonia Sopor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

I HOTĂRÂRE

privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. cad. 326486 înscris în C.F. nr. 326486 Cluj-Napoca, în suprafață de 91 mp și nr. cad. 326550 înscris în C.F. nr. 326550 Cluj-Napoca, în suprafață de 109 mp.,

situate în zona Colonia Sopor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. cad. 326486 înscris în C.F. nr. 326486 Cluj-Napoca, în suprafață de 91 mp. și nr. cad. 326550 înscris în C.F. nr. 326550 Cluj-Napoca, în suprafață de 109 mp., situate în zona Colonia Sopor - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199052/1 din 13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199407 din 14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea preluării în proprietate privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. cad. 326486 înscris în C.F. nr. 326486 Cluj-Napoca și nr. cad. 326550 înscris în C.F. nr. 326550 Cluj-Napoca, situate în zona Colonia Sopor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;                                                                  Ș

Potrivit prevederilor art. 286 alin (1) și (4), ale art. 287 lit. b) și ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 562 alin. (2), ale art. 861 alin. (1), ale art. 863 lit. e) și ale art. 889 alin. (1) și (2) din Codul civil, ale Hotărârii nr. 760/2019 (aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - zona Colonia Sopor), ale Declarației autentificate sub nr. 17 din 14 ianuarie 2020, de către Societatea Profesională Notarială „Mureșan” din Cluj-Napoca, prin notar public Lucian Ovidiu Mureșan;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri identificate cu nr. cad. 326486 înscris în C.F. nr. 326486 Cluj-Napoca, în suprafață de 91 mp^ și, nr. cad. 326550 înscris în C.F. nr. 326550 Cluj-Napoca, în suprafață de 109 mp., aferente zonei Colonia Sopor, în baza Declarației autentificate sub nr. 17 din 14 ianuarie 2020, de către Societatea Profesională Notarială „Mureșan” din Cluj-Napoca, prin notar public Lucian Ovidiu Mureșan.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilelor-terenuri prevăzute la art. 1 din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, situate în zona Colonia Sopor.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul  municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism ^ Direcția Economică.

Preșpdi Ec. D


de ședință;

an TANr. 196 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)