Hotărârea nr. 195/2020

Hotărârea 195/2020 - De însușirea a Documentației cadastrale de dezlipire și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Corneliu Coposu nr. 24.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Comeliu Coposunr. 24

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de însușire a documentației cadastrale de dezlipire și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Comeliu Coposu nr. 24, identificat cu nr. cadastral 295348, înscris în C.F. nr. 295348 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199055/1 din 13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199348 din 14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Comeliu Coposu nr. 24, identificat cu nr. cadastral 295348, înscris în C.F. nr. 295348 Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 287 lit. b) și 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 23 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea și partajarea imobilului, în suprafață de 1511 mp, în două loturi, imobil identificat cu nr. cadastral 295348 înscris în CF nr. 295348 Cluj-Napoca, după cum urmează:

 • a) Lot 1, în suprafață măsurată de 1417 mp., în proprietatea lui Chichișan Simion și Chichișan Rodica, în cotă parte de 1/2 și Roșea Sabin-Gabriel, în cotă parte de 1/2;

 • b) Lot 2, în suprafață măsurată de 94 mp., cu titlu de drept de proprietate în favoarea municipiului Cluj-Napoca, în cotă parte de 1/1.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului teren cu suprafața măsurată de 94 mp, cu destinația de drum, domeniul public.

Art. 3. Se însușește documentația cadastrală de dezlipire și ieșire din indiviziune a imobilului, întocmită de către Buzea Eugen Cosmin, persoana fizică autorizată A.N.C.RI, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează d-na. Olâh Emese, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, pentru semnarea actului de dezlipire în formă autentică.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția\Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


itras geneNr. 195 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 195/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

' AMPLASAMENT:

STR. CORNELIU COPOSU, NR. 24

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 295348 CLUJ-NAPOCA

NR. CADASTRAL 295348

BENEFICIARI:

CHICHISAN SIMION

CHICHISAN RODICA

>

STR. IUGOSLAVIEI, NR. 51-53

ROSCA SABIN-GABRIEL

STR. BEIUȘULUI, NR. 70A, SC. 1, ET. 3, AP. 21

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:


CERTIFICAT DE AUTORIZARE iO-CJ-F Nr. 0237/2019 buzea

P.D.V. 6/3/2019


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu, nr. 24, jud. Cluj.

 • a. Beneficiarii lucrării: Chichisan Simion si soția, Chichisan Rodica, domiciliati în mun. Cluj-Napoca, str. Iugoslaviei, nr. 51-53, Roșea Sabin-Gabriel, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str. Beiușului, nr. 70A, sc. 1, et. 3, ap. 21, Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • b. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-F Nr. 0237/2019.

 • c. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. 86/2019.

 • 2. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru dezlipire teren.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

 • a. Operațiuni în faza de documentare a lucrării

în faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfășurat următoarele operațiuni: - studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant și stabilirea actelor ce trebuie procurate pentru întocmirea documentației cadastrale

- documentare la OCPI/BCPI în legătură cu situația imobilului și a vecinătăților - procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării.

 • b. Localizarea si identificarea imobilului

Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu, nr. 24, jud. Cluj, între vecinii la:

 • - Nord - Nr. cad. 324893, nr. cad.324894

 • - Est - Nr. cad. 267613, nr. cad. 317632,

 • - Sud - str. Corneliu Coposu

 • - Vest - Nr. top. 7917.

 • c. Descrierea generală a imobilului

|                    Pe acest teren sunt edificate trei construcții, cu regim de înălțime P si S+P, conform

descrierii din fisa imobilului. Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți construcții, fiind parțial împrejmuit cu gard de plasa si metal.

4. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este în

proprietatea beneficiarilor, înscris în C.F. nr. 295348 Cluj-Napoca, nr. cadastral 295348, având suprafața de 1511 mp, fără sarcini. <

Conform prezentei documentații;^&'Mp^ănș^ezlipirea supră^ță’măsurată de .autorizare țj

ȘVeria ^O-CJ-F Nr. 0237/2019 &/


terenului în 2 loturi, Lot 1 în suprafață măsurată de 14'


94 mp, precum reiese din tabelul de mișcare a parcelelor

5. Operațiuni topo - cadastrale efectuate

 • a. Metode și aparatura folosită

 • - Drumuire combinată cu radiere, Leica TS 06, CHC X91 GNSS;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: 1 (Punct GPS), 2(Punct GPS)-determinate prin tehnologie

GNSS; - Puncte noi: 3(Pichet metalic), 4(Pichet metalic), 5(Pichet metalic)

 • b. Inventarul de coordonate și calculul analitic a suprafeței sunt prezentate în documentația cadastrală.

>

 • c. Măsurătorile efectuate în rețeaua deîndesire și ridicare a detaliilor topografice, au fost arhivate la executant pentru a fi prezentate la solicitarea oficiului teritorial

  Iunie 2019

  Cluj - NapocaACORD

Subsemnatul Roșea Sabin-Gabriel, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str. Moise Nicoara, nr. 2, ap. 3, jud. Cluj, legitimat cu CI seria CJ, nr. 393284, CNP 1850115124601, în calitate de coproprietar al imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. Comeliu Coposu, nr. 24, jud. Cluj inscris in CF nr. 295348 Cluj-Napoca, prin prezenta imi exprim acordul pentru aprobarea si insusirea documentației cadastrale de dezlipire si partaj întocmite de ing. Buzea Eugen-Cosmin, respectiv dezlipirea in LOT 1, in suprafața de 1417mp si in LOT 2, in suprafața de 94mp.

Data,

05.02.2020


Semnătura,

Roșea Sabin-Gabriel

o:fi                                  .. - i rza.s


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

' aCpî              extras de carte funcbâră

a$ RHtț * .^’-'ț Jț?y                               PENTRU INFORMARE

â r. K si’ 1? ■*• -* .7, X 4,41

Carte Funciară Nr. 295348 Cluj-Napoca


Nr. cerere

167260

Ziua

03

Luna

09

Anul

2019

Cod verificare


IIIHIIIIIIIIIIIII

100072846950


A. Partea L Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:10106

Nr. topografic:7918


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, 5tr Cornelii! Coposu, Nr. 24, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

295348

1.511

Teren împrejmuit;

Parțial impreimuit pe latura vestică si nordică cu qard de plasă si metal.


B. Partea DU. Proprietari și acte


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

115 / 15/01/1954

Leqe nr. art 30 din L58/1974;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIEI ATE, dobândit prin Lege, cota actuala 4/64

Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 10106.)

66561 / 09/04/2019

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1581, din 03/08/2018 emis de Padurean Calin Cristian;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, in seria rangului cu Încheierea nr. 141714/2018, act nr. 1581/2018, dobândit prin Convenție, cota actuala 30/64

Al

1) ROȘCA SAB1N-GABRIEL, bun propriu’ '

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, in seria rangului cu încheierea nr. 141714/2018, act nr. 1581/2018, dobândit prin Convenție, cota actuala 30/64

Al

 • 1) CHICHIȘAN SIM8ON, si soția

 • 2) CHICHIȘAN RODICA, bun comun


C. Partea DDL SARCDND .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT________Carte Funciară Nr. 295348 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Amexa Nr. 1 La Partea D

Teren

Nr cadastral Suprafața (mp)*___________ Observații / Referințe

295348            1.511 Parțial imprejmuit pe latura vestică și nordică cu gard de plasă și metal.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare Ba teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.511

-

-

-

Date referitoare a constroețân

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

■Observații / Referințe

AH-

295-348-07

■eenstructii de locuințe

62

Cu acte

C     r\ n r-4-r-i l .4-1 li r- zi 1 i C. O rn n ■   (~' i r-i z-| î n r-       rn i z-J 1

u, L O1 i o L1 LI 1 L d 1 cj j U1 ■ O Z. 111 p i L—< m ci Ulii L m 1 m I 111U m

1 zi -Fi 1 t-i     4- î î z-l zi hntnn n r~r\ n r» z*>4-i <-ii              cu*

pe luiiudni ue ucluii, uLupci ilu iu uyie, iu. t~' zi k-i 1 . *1 z- i m zlrzi li 1 1 r- 4-1 r-i zi z- 1 n 1 »-i . t zi • . n z-J i

COrp |.± Lui iierC; DutruLul le, Lulllulu, VL11 ui lud închisa-.-

AJt2-

29534-8-G2-

construcții de ■locuințe

59

Cu acte

c z-zini-4-»-fiî4--i i-i zi 1. c n n-1 zi •   r-" zi zzi ii. ,—1 m zi z--i

a LUnoLlUlld Im uU 1.3 J 111 p, L. 01 p 11. LmIIILim, pi 1 1 z~ —l 4- *1 r* t zi   r- ir- z-l rn 11-1    in rzinl-'nilizzi nri irl

UUCclLdrle, Iduj, Lutildlcl , rt 1 CUI tLrl lUdf C_ yiUJU,

A4t3-

construcții de locuințe

34

C" z-zi n r-4-r-i i i 4-1 li r-n 1 f □ /I -ni" C' zi z-n II). k i i z-i 4-i ri n

O, LUIlJLlUILU IU JUl.JH HTp, LzUtp III. LrueULUflL, li i î zi r-imir-1 in /- zi n4-l n i 11 z-zi . r~ zi n z-zi n z-l nt»zni4-i

LU

ouie, Ldiiiuid, in LOiiuiiuuiL □upioii Jl piviittu.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

Punct

Lungime segment

Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

(•* (m)

început

sfârșit

(** (m)

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 295348 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (»* (m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (— (m)

1

2

4.158

2

3

13.347

3

4

14.383

4

5

4.053

5

6

58.78

6

7

6.657

7

8

14.736

8

9

6.787

9

10

0.598

10

11

5.05

11

12

26.571

12

13

7.856

13

14

7.034

14

15

8.959

15

16

1.398

16

17

0.885

17

18

7.892

18

19

6.956

19

20

7.904

20

21

5.942

21

22

3.113

22

23

4.092

23

24

0.096

24

1

14.854

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de Orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 360 RON, -Chitanța interna nr.30127/03-0,9-2019 in suma de 360, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 262.                       /

Data soluționării, 16-09-2019 Data eliberării, _/_/__ p


Asistent Registrator/

IOANA CRISTINA POPA


(parafa șkș&rfnătura)’


Referent,


[(.parafa -șrs'ef^na tura)

\Pagina 3 din 3

inBUBrcsraEXi ■moe 7.bl jbbeok_.


S£:/■SiăM®:          7ZS5:...........'. TSSTj®:. 7   738E

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETAR

C. F.

CAD

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

295348

CLUJ-NAPOCA

295348

1511

Teren intravilan, str. Comeliu Coposu, nr. 24

Cu titlu de drept de proprietate, cumpărare, în favoarea: CHICHIȘAN SIMION, CHICHIȘAN ROD1CA, în cotă parte 30/64, ROȘCA SAB1N-GABR1EL, în cotă parte 30/64, Cu titlu de drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN, în cotă parte 4/64.

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE ȘI PARTAJ

NOU CLUJ-NAPOCA

1417

Teren intravilan, str. Comeliu Coposu, nr. 24

Cu titlu de drept de proprietate, cumpărare, în favoarea:

CHICHIȘAN SIMION,

CHICHIȘAN RODICA, în cotă parte 1/2, ROȘCA SABIN-GABR1EL, în cotă parte 1/2,

NOU CLUJ-NAPOCA

fi

o\>4

Teren intravilan, str. Corneliu Coposu, nr. 24.

Cu titlu de drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în cotă parte 1/1

rWSSU

i r** j T                                                                                                                                                                                                            --------------------------

/

A                                                                 întocmit: ing. Buzea Eugen-Cosmin

r                                                                                                'o\

# C£fl^r %\

si

3    °^A/r.02_ S-

v             °’9*/

?i

.. .. _______ .. .....A .L -‘JT JE_____________'_______________i_______...                       _______.Ț&’tL J21____________TT.__u._
•--------------

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scara: 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

295348

1511 mp

Str. Corneliu Coposu, nr. 24

Cartea Funciara nr.      295348

UAT             CLUJ-NAPOCA


TABEL DE MIȘCARE AL PARCELELORSituația actuala (înainte de dezlipire)

Nr. cadastral

Suprafota(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

295348

1511

Curți construcții

Teren intravilan

Total

1511

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cadastral

Suprafata(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

1417

Curți construcții

Teren intravilan

94

Curți construcții

Teren intravilan

Total

1511

Executant:

ing. Buzea Eugen—Cosmin

Data:

Inspector

Semnătură si parafa

Stampila BCPI

Confirm executarea măsurătorilor Io teren, corectitudineo întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din /                  teren

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastralPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1417mp

Str. Corneliu Coposu, nr. 24

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN'

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1.

Curți construcții

1417

Parțial "împrejmuit pe latura vestică și nordică cu gard de plasă și metal.

Total

1417

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața constr. la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totalo masurata a imobilului = 1417 mp

Suprafața din act = 1417 mp

Executant: ing. Buzea Eugen—Cosmin

Data:

Iunie 2019              ----

/T cef>dficat

Ss . AUt°rizahe

ww

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Inspector

Semnătură si parafa

Stampila BCPI

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


—|—588.600


—|— 588.550


+ 588.500


391.450
lift


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara: 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

94mp

Str. Corneliu Coposu, nr. 24

Cartea Funciara nr

UAT          CLUJ-NAPOCA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1.

Curți construcții

94

Neimprejmuit.

Total

94


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod constr.

Destinația

Suprafața constr. la sol (mp)

Mențiuni

Total


Suprafața totala masurata a imobilului = 94 mp

Suprafața din act = 94 mp

Executant: ing. Buzea Eugen—Cosmin

Data:                     ____.___

Iunie 2019        -;T^cul!

ff

AUTOfiizApp '•'cr;a Rn                      g

Inspector

Semnătură si parafa

Stampila BCPI

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


±^5S3iH£î


■.ASEiiPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1511 mp

Str. Cornelia Coposu, nr. 24

Cartea Funciara nr.                      UAT           CLUJ-NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1.

Curți construcții

1511

Parțial împrejmuit pe latura vestică și nordică cu gard de plasă și metal.

Total

1511

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața constr. la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

62

Casa din cărămidă pe fundații de beton, acoperita cu țigle, cu:Corp I: 1 camera, bucătărie, comara, veranda închisa.

C2

CL .

59

Corp II: camera, bucătărie, sas, camara, in continuare grajd.

C3

CL

34

Corp III: bucătărie, baie, camara, in continuare șopron si pivnița.

Total

155

Suprafața totala masurata a imobilului = 1511 mp

Suprafața din act = 1511 mp

Executant: ing. Buzeo Eugen-Cosmin

Data: Ianuarie 2019

/v’ CERT.FICAT  -A

5        1

cCRțA C/J 'Z Uj SttM    f c        m

\fe      eUZEA  ikl

% eUGEK-COS"”/

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Inspector

Semnătură si parafa

Stampila BCPI V ,

A

' B ■'

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral