Hotărârea nr. 194/2020

Hotărârea 194/2020 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Târnavelor nr. 4 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în strada Tâmavelor nr. 4 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în strada Tâmavelor nr. 4 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199076 din 13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 200718 din 14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în strada Tâmavelor nr. 4 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), 87 alin. (4), 382 alin. (3) lit. b) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 135, precum și ale Procesului-verbal de constatare nr. 171/2020 al Direcției Generale Poliția locală;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 14989/1, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 14989/1/1, teren în suprafață de 44 mp.;

  • - imobil cu nr. topo. nou 14989/1/2, teren în suprafață de 456 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în strada Tâmavelor nr. 4, compus din teren cu suprafața măsurată de 456 mp., provenind din CF nr. 336897 Cluj-Napoca, nr. topo. 14989/1/2 și construcție, respectiv, CI - unitate de învățământ, grădiniță, cu regim de înălțime P, cu suprafața construită desfășurată de 191 mp., cu destinație de construcții administrative și social-culturale, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului situat în strada Tâmavelor nr. 4 din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de.S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.                k

\ 'Președinte de ședință,

Dan Ștefan Tarcea

/ O ■v4

 A

Contrasemnează:

\ o ' Secretarul generai al municipiului,

Jr. Aurora Roșea

Nr. 194 din 24 aprilie 2020                                   ■’/1 ; /V

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 194/2020

BOCUMEHTATIE’ TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT:.

Municipiu] ClupNapocaj Inti-avilan, Strada TARNAYELOR Nr. 4, Județul Cluj ' < C. F. 336897 (Nr. CF. Vechi 12521)

' Nr.Top 14989/1

.      ■ BENEFICIAR-:

CONSILIUL .LOCAL ÂL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.’MOTILOR ,NR.l -3

■ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT

Persaana juridica autorizata clasai:

.:S;C.GEOMAȚICS integrated SERMCES SRL


CLUJ - NAPOCA MARTIE 2.020

S U M-A.R

Anexa nr, -ft |a Hotărârea Guvernului nr. T-WgOOE penlru modificarea și completarea Hotărârii. Guvernului nr, 969/2002 ..privind. aiesiares domeniului oubiic al județului Cluj, precum sl al municipiilor,, orașelor și comunelor din județul GlUj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca  3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA i, Nr. 248 bis/2Q.lil;2006

■' • H OTÂRĂRI ALE G UV ER N UL U I R0 MÂN

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O TĂ R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii. Guvernului nr.. SB9Z20U2 privind atestarea domeniului publicai județului Cluj, precum și al municipiilor, ora ș'i comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca’j

..in .temeiul ari. 1'08 din Gonsilluția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezente hotărâre.

Articol unic.. — Hotărârea Guvernului nr. 989/2002 _ ■■,-tad atestarea domeniului public al Județului Oluj, precum w .al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cti excepția municipiului Ciu,'-Napoca. publicată In Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr, 684 șl 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică șl se completează după cum urmează.' .. ...

2. Articolui urile ya avea următori:' cuprlm „Articol unic, — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum Și al munl™' si comunelor din Județul Cluj a bum, jx. anexele nr. 1 —80 care fac parte integrantă hotărâre,’1

.3. După anexa nr...l.sș1 introduce o,no.ua j-nr. i1, cu titlul „inventarul bunurilor c com.enlului public al municipiului Cluj-Nap conținutul prevăzut în anexa la prezenta hofăt


Titlu! hptârârti vă-tâs/eș-arătatul cdprlns;-,- ... .

„HOTĂRÂRE

privind, aiestărea domeniuiu!public al județului Cluj, precum, și ai municipiilor, oralelor al. comunelor din județul Cluj" ■

PRlM-MINISWa

CĂLIN POPESCU-TĂWCEANtl

'Cont rasemnează:

p. Ministrul administrației șl rniernek Paul Victor Dobre, secretar de -stat S:

Ministrul finanțelor publfc*, ' Sebastian Teodor Gheorghe Vțădes

.București,. 9 februarie 2006.

Nr. 1-93,

■) Htflârăras Guvernului nr. 193/2006 ș tosi publicalâ fn Monitorul Oficia ai România], Partaa I, nr, 248 din 20 martie 200S și in acest număr tis.

aHJrXă'!


(Anexa nr, I ' la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002)


JUDEȚUL CLUJ

MUMJG.IPiUL CLUJ - NAPOCA

Comisia spațială pentru întocmirea

Inventarului bunurilor care alcătuiesc rtoniRnhrt public al m.onlcrpîulul C’uj r Napoca


însușit <le Consiliul Local,

prin Ho'UrArnn nr. 133 din 1 4 mările io'PS

modificai prin .Hotărârea nr. SB2 din 20 sânlrimbcln 200G

Primarul municipiului Cluj - Napoca

EMIL BOC


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL Py'IUNJCIPIUI in CLUJ - NAPOCA


SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr c.tI

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau ai dării în folosință

Valoarea de invenier lei (RON)

Situația juridică actuală

0 I

1

2 ‘

3

4

5

5

1

1. CONSILIUL

1.6.4.

LOCAL CLUJ - NAPOCA

Clădire Primărie

Sir_. Liglilor nr.. 1-3

lanban'ț» 1975

109,d 73.215:56

l(tglu pc rolul ir.sfanfalcr de 'Udeca.lâ

2

L6.L

Clădire Primărie.

P-ța Unirii nr. 1                         i

Decembrie 1»93

6,594,730.5?

Municipiul Cuj - Napoca

1

001195

Teren aferent conslruclîel

Slr. Moților nr. 1-3

Decembrie 1593

374,006.91

litigiu pe colul Instanțelor de |udecai§

<!

301196

Teren aferent construcției

P-ța Unirii nr. 1

Decembrie 4903

539.899.26

Municipiu! Cluj - Napoca

5

L2J. .

Gospodărie.-hnșxl grădina. Becaș

Golănia Eeca ș nr.24 . .. G.F. 845ă; TbpcH37Ș4 ț     ,

Martie 1984

530.362.55

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

117,513,014.65

1. SPITALE, POLICLINICI, OISPEMSiAHE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

fi

1.6-2.

Dispensar de Meri, urbană $1 pediatrie '

slr. Moților nr.. 67

Municipiul CM - Napoca

T

1.6,2.

Cabinele medici de familie .    .

slr. Crinului nr. 9/25-26

Municipiul Cluj - Napoca

a

1.6,2._________

î.n.2

î.6.2.

Cabinei Medical Individual- medici de familie Cabinet medical individi/al

slr. Dunării nr. 52/29 șir .4ur?li/lgicu nr. 36 .

-------------------------------------s---------------------

Murilclpitil Cluj - Napoca Municipiul ClUț - NspOCâ

Cabinet medical Individual Medicina generata șt pediatria.

slf Dunării nr S7/1A

Miitti(jlp»ut ciuj -Napocs

Municipiu! Cluj - Napoca

»•

1.6 2.

Cabinei medical individual Medicină generală și pedîalrle

slr. Puiațllor nr. 4

12

i.5,2.

Cabinet, medical de familie

slr. Plopilor nr. 60

Municipiul Cluj -Națxica

(3

1.6.2,

Cabinei Individual- medici de familie

slr, Horea rir.. 29

Municipiul Cluj - Napoca

1.4 “iF"

1.6.2.

1.6.2.

Cabinet medical grupat

Medici de familie

Cabinei de mari. Individuală.

Medic de familie

slr. ii Decemliriș hr, 30

stf; P.aslsur rir. 60

Murilcipîuf Cluj -Na poca

Municipiul Cluj - Napoca

16

17

1.6.2.

Medici de familie

Cabinei stomatologic * farmacie Laborator dentar

Gibnfcjrio Bruno nr. 26-28

Pr|ay.nlrl|dr. 2S, . .

1950. . .

Municipiul Cluj -Napoda

MuiMciofal Clifi - Năoaca

<9 ~~20~

IJ5.2.____

î.6.2.__________

1.6.2.

Farmacie . Dispensar di> sțduitf Cabinele medicale .

slr,. Mâților nr. 2.

slr. Pasleur rit. 53

slr. Izlazului nr. 13

,1995

- _________ 1900          '

1999

Municipiul Cluj -Municipiul Cluj -Municipiul Ciut -

•lapo.ca Napoca Janoca .

21

1.6.2.

Dispensar de adulți

P-|a Miiml Viteazul nr, SA__     _________

1999

_______________

Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA Nr. 248 bis/20.IIL2006


') Ansșu esis reorodusfi în facsimil, '«?»»»! jj3i,wanyf?_ ■, iranafi Mr .. ,!HgH97


w w w w w W ®f ® '


60


■1 4

.2

3

4

a- .

. 6

.135 .1

.6.11.....

Srâtfinlța nr.fîij ,.k                                                                            s

tr. Tâfihavalor nr.,4

. ... . ....

Municipiul Cluj r biapâca .

136 1

.6.2.? ; .

Sfâdlrițța br.B7

Ir. Alyerna pi’.e-i

196?

... 429,278.38

4unlcip(iil Cluj - Napoca

137

.0.2.1 •

Sfadlnlja nr.4

Ir. Arinilor nr, 2-4 ’.

1940 .

562.67

Municipiul Gluj - Napoca^

m

•6;2.

Srădlnl|8 nr.3                                                                s

Ir. Moților nr. 117

Municipiul Clu| ~ Napoca

139

,6^,r

Grădlnlța-nr, 12.

|r. Donaih nr, 150.

1905 '...

. 155.10

Municipiul C-iii}.- Napoca

140

■6.2. ■ ; '

Grădinițe-nr.16                                                               a

iTf Molilor nr. 135

1927

Municipiul Cluj - Năbdca .

1-îl

.§.s,

Grădinița rț„3G ."                                                              . .

Ir. izlazului hr/l 2

1081. ...

Municipiul Cluj - Nanoca .

112

;6.Zi

Grădinița nr.55 ...                                                         '

ir. GAAfexafidrăscu nr.21.                         .....

1975 . .

. . , 532,59

Municipiul Cluj Ț.l’iapecă

143

,6.2, .

Grădinița rir.61.                                                                     I

^arcul Feroviarilor nr, 1A .

Municipiul Cluj - Napoca

144

.6.2.1 .

Grădinița nr.Gl                                                   .               ..

Ig.Gg Alexandrescii im 27

.1975; 1003

.    (,485.91

Murtkîp|u! Ch»r-.Nățweă

MS .

,62... .

Grădinița hr.64

Ic. Â1. VlăhuțS nr. 5$     .

. Tf>?T .

1.384.16

MUfiidpkil ..Gin} •- Nehncp:

14G.

L6.2/ '

G»e<ljcvța ne 68_________

Ii . Ga .A'loxancirflăCU iir. 47 ' \                    ; ,

1975

1.963.28

Municipiul Cluj - Napoca

ffi

(JrSdiriițh nr. 59

1f. Fâiil.ăr,ola nr. 4b .                                               ’.

... 1976:19.78

397,01

Municipiul Clu| - Napoca

. 140

kO,2J

Grădinița nr. 70

Jir.. Mehedinți nr. 15

. 1976

.    0.26

Municipiul Cluj - Napoca

: 149

1.612.;.

Grădinița nr.71                  ...

slr. Moldoveant'nr»;5-7

. 1977

959.02

Municipiul Cluj - Napoca

150

1.6.2. i- i

Grădinița nr. 72

str. Tazlău nr, 11

1975;19~7 .

>.435.47

Municipiul Cluj - Napoca

1.6,2. .

Grădinița nr» 73     . .

slr. Cioploa t.n.

1900

575.17

Municipiul bluȚ- Napoca

■ —                                                         ....                 TOȚAl .

282.918^82:16

ș. cămine de bătrăhi, oaSs ne cprai

152

1,82.1.

Centrut.de zi pentru vâralotd

slr. St. 0. IcsK nr. 1-3

Municipiul Clu| - Napoca

153

1.6.2.1.

Centrul da il pânliu vârstnici

slr, Deaebăî nr.21

Municipiul Cluj- Napoca

.154

1.6-2,1,

Can'M da zl Țara Minunilor                               .

slr. înfrățirii fir. |S

247JB1.20

Municipiul Cluj - Napoca

.                                                               TOTAL

.247,4.61.20

7. BLOCURI LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL, CU TERENURILE AFERENTE

.155

15.6541-

Ăpărlameni nrJ - bloc M1

Mehedinți 41

2003

51,057,75

Municipiul Clui - Napoca

.156

156942

Apartament: nr .2 - bloc Ml

Mehedinți 41_______

2003

51,05.7,75

Municipiul C.luj - Napoca

157

156943

Apă rianrcnl rir.3 - bloc M i

Mehedinți 4.1

2003

.      81.542J5

Municipiul Clu| - Napoca

155

156844

(Apartament nr.4 - bloc Ml

Mehedinți 4 î       _________. . .

2003

56.708.72

Municipiul Clu| - Napoca

1S9

156945 :

lAnaHamfttil nr.5 - bloc M1

Mehedinți 41

2003

56.788.72

Municipiul Cluj - Napoca

180

1569.4G >

[Apartament nr.6 bloc Ml

Mehedinți 41                                          .

.2003

56,928.50

Municipiul CKj| - Napoca

1Q1

156947 i •

[Apartament. nr,7 • bloc M1

Mehedinți 41

2003

56.920.50

Municipiul Cluj - JTapcca

1G2

155946

[Ăpartatnont nr,8 - bloc M1

Mehedinți 41

2003

56.766.72

Municipiul Cluj - Napoca

153

156949 •

{Âpartâriient nr.O - bloc Mi

Mehedinți 4 |

2003

.56,780,72

Municipiul Cluj - Nafinca

164

156950

. Apariemârit nr.Ț0 - bloc Ml

Mehedinți 41

2003

5â.92O:5U

Municipiul Cluj - Napoca

165

iSSSiii ■

[Apartament nr.11 - bloc Ml

Muhudlnțț 4 I

2003 .

56.928:50

Municipiul Cluj - Napoca,

1G3

150952

[Apartament nfJ2bloc M.T

Mehedinți 41

2003

56,708,72

Municipiul Cluj - Napoca

167

156953

[Apartamont nr. 13- LIqg Ml

Mehedinți 4.1

.2003

56.788.72

Municipiul Cluj - Napoca

100

156954 :

Apartament nrJ 4 - bldp M1

Mehedinți 4 i

2003

56,920.50

Municipiul Cluj - Napoca

169

150855

Aninlan’ienl.rir.15 - blacMÎ

Mehedinți 41     ___________„ .    „ '

2003

56,928.50

Mun’clplut Cluj - Napoca

170.

i56956.

. Apartament nrj0 - bloc Mî

Mehedinți 41

2003

56.760.72

Municipiul Gluj - Napoca

171

156957

Apartament nr.17 - bloc M1

Mehedinți 41                                                   1

2003

56,708.72

Municipiul Cluj - Napoca

158956

[Apartament nr.10-bloc M1

Mehedinți 11__. ' ,    ___________

2003

56,928.50

Municipiul Cluj - Napoca

173

156960

Apartament nr.19 - bloc H1

Mehedinți 41

2003.

56,928.50

Municipiul Cluj - Napoca

174

156959

' IApartament nr.20 - bloc Ml

Mehedinți 41

2003

0.1.542,45

Municipiul Glui - Napoca

175

156961

jAparlBmen(.nF,2.l t bloc Ml

Mehedinți 41 . .

2003 .

5L057.75

Municipiul CKij t Napoca

175

156962

[Apartament nr.22- bloc Ml

Mehedinți 41

2003

. 51,057.75

Municipiul Cluj - Napoca

177

155963

[Apartament nr.23 - bloc 'Ml

Mehedinți 41

2003

'56,928,50

Municipiul Cluj - Napoca

178

156864

1 Apartament nr.2<< - bloc Mi

Mehedlnți 41

. . .2003

56,928.50

Municipiul Chjj - Napoca

179

<56965

[Apartament nr.25 - bloc M.Ț.

Mehedinți 41______________

2003

.56,700.72

Municipiul Cluj - Napoca

180

150966

[Apartament nr,26 - bloc Mi

l/lchadinjl 4 ț____________________,

. 2003

56.708.72

Municipiul Cluj - Napoca

- Iflî

156967

■|Apiirtairienl nr.27 rtjlâc Ml '

Mehedthți 41.

2003

56,920.50

Municipiul Cluj ? Napoca

182

l559f«B.

lApertamenL nr.28 - bloc M.1

Mehedinți 41 ,

2003

56.020.50

Munîcloful Gluj - Napoca

133

156069i

Apartament nr.29 ♦ bine M1

Mehedinți 4.1

2003

56,708.72

Municipiul Cluj - Napoca

184

156971 1 4

lApadainant n(.3Q - bloc Ml

Mehedinți -< 1

2003

55.700.72

Municipiul Cluj - Napoca

'105

15697.2’

1 Apartament .rir.31 - bloc Ml

Metiedinți 41

2003

58,928,50

Municipiul Cluț*- Napoca

106

.155973

|Apărlamenl nr.32,- bloc Mi

Mehedinți 41

2003

56,976 50

Municipiul Giu) - Ndpuua


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20111.2006


W W W‘ W 'W W 'W W * W W W W W • W


I ■ ■OflciuL-de-Cadaștrii■■și.Rdbl'icităte Imobiliară. CLUJ!' ■ *iC ■       ■■ 3‘irou.l de-Cadastru- și - Publicitate .Imobi liară Clui-Napo.ca

' - - I /                                         :            -


-EXTRAS - DE CARTE WNCtARÂ

PENTRU INFORMARE*

Carte Funciară Nr. 335897 Cuj-Napoca


Nr. cereri

■*191133

Ziua-.

03

. Luna

10

. Anul

. 2019

Cod verificare

100074811980


TEREN Intravilan


A. Partea I, Descrierea imobilu lui


' Nr. CF vechi:12521


AdresasLoc.

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

, , Observații / Referințe

Ai

Topi.14389/1 j

500         -


’B. Partea II;. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

730 / 08/03/1963

Proces Veroal. n,r. 4444/IV/19 63, din 17/61/1963 emis de si decizia nr. 1008/1963 a Sfatului popular al Ora sulul CLUJ NAPOCA , conx cu încheierea cf nr. 1374/1963 si 1638/1963;

.Bl '

intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

' "Al

  • 1) STATULUI ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ


C. Partea III. SARCINI


»■

înscrieri privind dezmembraminte Ie dreptul ui de proprietate, drepturi reale de garanție șî sarcini

Referințe

...NU SUNT .    ., _ <s.l

1 .-           ■ ■ : .:■■■ ■ -f r :                  .■                                                                 ■■                                                                  f


■X


Document care conține date cu carapter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina. 1 din 2


-' Carte- Funciară Nr. 336897 Comuna/Oraș/Municipru: Cluj-Năpoca

Anexa.’ Nț. 1 La Partea 8

■ . Teren

Nr cadastra


Suprafața (mp)*


Observații /Referințe


Top:14389/1

500


* Suprafața este determinată in planulde proiecție Stereo 70.

■77         7' -         rn             - ,DrtAUr~LINIĂRE IMOBIL

■.CJșmîsîrâs!       asm frate «h ■& țterg sfr


Date referi


oare la teren


Nf : Cit

Categorie folosință ’

Intra vllani

Suprafața.

(mp).

■„țr Tarla

Parcelă

Nț; topo

- ■ Observații. / Referințe

1

curti . . construcții’

DA ’

Î50Q'

: 14985/1. ■


Certific că preZăntutextras corespunde cu pozițiile in vigoare d n cartea funciară originală,.păstrată de acest birou. -      .       ’ .. 7;r. ȚTpuțL-. ț                ’,’. -

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor jur dice prin care se sting (drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                             ''                         ■

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna .nr.3.4064/03-10-2019 in suma de 25', pentru serviciul de

. publicitate imobiliară cu coduTnr. 272

Data soluționării,

C 7-10-2019

Data eliberării, -


■:. AsistenCReg iștra to r, • CRISTINA MEDÂ GALGAU

. sz sciw


- fparafeșZseranâturai

K .                7k''

Beferertt,


Par ' Șl.:»■

..... ’ . ' ’ ’■

Dacam.ent care conține tfațe-ctrcaracterpersonal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina-2 dir 2


:                      -   ■ — ■ ;      j—.——

Extrase p&v.f.j-ihfcrm3rean"lincte afW;epay;ăncpi.ro»

ANEXA NR.1,35


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA IMOBILULUI Scara 1:500


J_ 587450.


Nr., cadastral

Suprafața masurata

Adresă imobilului

456 mp

ȘTR. TARNAVELO.R, NR. 4, CLU-J-NAPOCAJud. CLUJ

Carte Funciaranr.

UAȚ          CLUJ-NAPOCA

A. Date- referitoare la teren

Nr.parcela

Câteg.: de- folosința.

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

■ Ce .. A .

456’

Teren-împrejmuit cu gard din plasa la N-.E-Ș-V

Total

. 456

B; Date referitoare )ă. construcții

Cod constr.

Deșt nație

Supraf. construita la sol

. ...

Mențiuni

C1

GAS.

191

Unitate de învățământ cu regim de înălțime P, edificata in anul 1957, cu o suprafața conduita desfășurată-de 191 mp.

Total

Suprafața totala măsurată.a imobilului =456. mp Suprafața din act = 456mp

Executant                lNTEGRATED SERyiC,E.Ș.,SRL

/t^=i>35S7-7A>. ■

As~                                    T y !

ȘA ^C&nfr.m^ădutare'ăm,^Sratcii3iftWferBn, 'ț /

/AcorabȘtț^^%^c^iiS^cumeQfefi^ga^șțfele

• g si cdȚe^^en‘taȚacesta^ci^rg^l^șj.'idi,Qrfei^iș'.

7-V 'ui'L^^'fiâeftriatura-sitătam'piia-,--’in ESC" ’

V\                                   .-

Data 03C02g'                            \

:Țî!.fn ..        . - y >• \                   a'" P? p.er-t' ?-

Inspector;

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

^:cl3a^c^/

Data :                                Stampila BCPÎ

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului; Municipiul Qluj-Napoca, Intravilan, Strada Tamavelor,"fir. 4, județul Cluj.

______                          .           . A: SiTUATIA ACTUALĂ CONFORM C.F,


Nt-.CF

Nuitjai?.

DescriSreuimobilului

Suprafața (liip).

Proprietari •                     .

Sarcini

.. -Ser,

. Topo.

336'807 (Nr. i,T. Vechi 12521)';

: A+l

14989/1

țintii crinștrușiij

500

STATUL. ROMANȚ di'ept de admiiiistiaie Opel aii va ’ . . Sl'A i.'uLPt)J’UCAR Al. ORASl.lLl irC.l-.UJ.

jNu'sunt

.......         . .... . .________________________. . T'pțiil âripi'ti.I'aiA •. , ... . ' ... ■■            . ■

-.:.... soo

.....•               • ( J ■_..... •■     ■■ • • • •_                     1 “ " l"“ ■; 1


B.SITI! AȚI,Ț PROPUSĂ - 1) EZMEAJBlt ARE

Nr.CJ-

NșirihrTopii,

■■ Pttșcfierp.a.'ipiohi.li4hii.

^ilpraiață (mp)

Proprietari

Sarcini

336807 (Nr. CF'-Vepbi 1252D

14989/1/1

Curii'construcții

■44-

'STATOl.rfeOMAbl;: drept de iâd'niiiiiștr'are operativa. . SFATUL POPIF-AR.AL ORAȘULUI CLUJ

Nrt supt

Kou

149^1/2

Gurii construcții

456

.STATUL FONÎA10, drept de. adiriiriistraie operativa ■ . . SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ.

IftusUnt

C,SITUAȚIA PROPUSĂ -ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea iraofiilultii-

Suprafață (mp);

ftoprietari.

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

14989/1,'2

Nou

Teren cu construcție,

Ci - UN’ri7VFlL.lSi INVATAMAN'F CU REGIM .DE ÎNĂLȚIME P, EDIFICATA IN ANUL.. 1957'. CU OSUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURĂTA DB 19.1 MP ;

456

N4UNIC1I’IUL CLIJJ-NAPOCA

Nu Sunt

țoftțl șupraiaN iri#snrața 456 mp

Data: Februarie 2020


INTECiRATED^^TCES SRL

?■                        Zj>?cERTI.HCAT


}          de ”     %..

S7cRO.B,FA>.(M5s | ț ^OfCULEsaj <-k                 

. \      ..... r/l £■


AUȚO°&«.®  '


țsd


ANEXA .1.33


MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj-Napoca, TARNAVELOR, nr. 4, jud.CIuj.

  • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren: Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca, Strada TARNAVELOR, nr. -/Județul Cluj.

TEREN:

Număr

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Observații

1

Cc

456

Teren împrejmuit: cu gard din plasa la N-E-S-V

Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construita (mp)

Observații

Ci

CAS

191

Unitate de învățământ cu regim de înălțime P, edificata in anul 1957; cu o suprafața construita desftisurata de 191 mp

4.Operațiuni toporcadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu. estimarea densității elementelor care urmează, a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de. comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum, și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de Indesire șl Ridicare) realizată în prealabil, punere utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și Integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie 3NSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem, radio. Aceasta asigură cu rapiditate, o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției POMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA.TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții și 2mm+2ppm pentru distante si o statie LETCA TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții, zenitale, distante si înăltim je semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruletă distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de luciii statica si cinematica.. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic '970. Proiecția Stereogrâfica ,1970 este proiecția oficială folosita. în. prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HJPER V si a serviciului R.OMPOS® RTK , coordonatele fiind, determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul. Magnet Eield (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire și detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS -■ ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de. referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezukand diferente mici (max. 1-2 cm). ■JT /■tuTfXSeirș.oana jiiridica ^jrizata^XTlfi.[CAȚ SljGEOMAnCStNTEGItATED SERVICES SRL ‘;

ăețnpăturâ și șț^npjla 5eî!5Â

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

STR. TARNAVELOR, NR. 4, CLUJ-NAPOCA, județul CLUJ


G1

Nr.

Pot.

Coordonate pct.de contu'

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

15

587436.036

395002.554

10.400

16

.587437.781

395012.806

18.350

587419.619

395015.426

10.400

8

>587417.874

39.5005..173

18.350

S = ^91 mp


CERTIFICAT DE


iCc

Nr.

Pot.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i.+1)

X [ml

Y[m]

1

587472.382

395008.229

1.814

2

587472.799

395009.994

6.094

3

587466.828

395011.215

25.617

4

587441.690

395016.144

14.912

5

587427.051

395018.984

6.847

6

587420.360

395020.438

5.067

7

587419.619

395015.426

10.400

8

15.87417.874

395005.173

2.431

9

587417.222

395002.831

8.972

1.0.

587426.021

395001.078

13.622

11

587439.400

394998.519

12.524

12

587441.476

395010.869

. 2.125

13

587441.596

395012.991

1.163

i.4

587441.521

395014.152

31.425

■S = ^56 mp

Sistemul de proiecție Sterepgrafic 1970